TRANSCOOP ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 11526, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TRANSCOOP ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 11526, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7778620, FAX: 210 7481359"

Transcript

1 TRANSCOOP ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 11526, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: ΗΛ. ΤΑΧ.: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: 1

2 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ Στο σηµερινό παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, ο έντονος ανταγωνισµός και η ταχεία ανάπτυξη είναι δύο από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που προκαλούν έλλειψη σταθερότητας και συνοχής στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η διεύρυνση της Ε.Ε., παράλληλα µε την παγκοσµιοποίηση του εµπορίου και την επανάσταση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν νέες προκλήσεις και έχουν αυξήσει τον ανταγωνισµό σε όλους τους τοµείς. Η συνεχιζόµενη διεύρυνση της Ε.Ε., αν δεν αντιµετωπιστεί κατάλληλα, είναι πιθανό ότι θα δυσχεράνει ακόµα περισσότερο την κατάσταση και θα απειλήσει την Ευρωπαϊκή συνοχή. Ο δηµόσιος τοµέας, που αποτελεί βασικό παράγοντα του νέου οικονοµικού περιβάλλοντος, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και τον αναπτυξιακό σχεδιασµό, παραµερίζοντας το "θεσµικό" του ρόλο, ενώ έχει αρχίσει να µεταβάλλεται από διαχειριστή σε διεκπεραιωτή της αγοράς. Παρ' όλ' αυτά, η πιεστική ανάγκη για νέες πολιτικές που έχει δηµιουργήσει η απελευθέρωση των Ευρωπαϊκών αγορών και η διεύρυνση της Ε.Ε. καθιστούν την υποστήριξη, ιδιαίτερα των τοπικών αρχών στον τοµέα του αναπτυξιακού σχεδιασµού, απαραίτητη. Ο ιδιωτικός τοµέας, όντας απαραίτητος και ο πλέον κατάλληλος για τη διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης, αντιµετωπίζει εξίσου σηµαντικά προβλήµατα. Επενδύσεις και νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες "παγώνουν" σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, στην έλλειψη επαρκών χρηµατοδοτήσεων, στην πρόσβαση σε Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Η έλλειψη αποτελεσµατικών πολιτικών στην αγορά εργασίας και στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης αποτελούν εµπόδιο στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και στην δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Η απουσία ευαισθητοποίησης γύρω από θέµατα ποιότητας και αναφορικά µε την αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων επιβαρύνει τους κύριους οικονοµικούς τοµείς. Στο ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον, προβλήµατα δεν εµφανίζονται µόνο σε επίπεδο οργανισµών, αλλά εξίσου και σε επίπεδο περιοχών, ενώ το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας γίνεται κεντρικό. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασµό πολιτικών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ευρωπαϊκού χώρου µέσω της αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και της προώθησης του ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού. Νέα σύγχρονα µεθοδολογικά 2

3 εργαλεία θα πρέπει να αναπτυχθούν και να ενσωµατωθούν στις καθηµερινές πρακτικές, τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Σε ένα περιβάλλον µε τέτοιες απαιτήσεις, όπου οι πολιτικές επαναπροσδιορίζονται διαρκώς και οι αγορές επεκτείνονται µε ταχείς ρυθµούς, οι φορείς αναζητούν και αξίζουν σωστή υποστήριξη. Η πολυπλοκότητα των προβληµάτων τους αποτελεί για µας µία απλή Ε=mc 2 µαθηµατική εξίσωση, και η απαίτησή τους για εξειδίκευση, ταχύτητα και πρακτικές λύσεις είναι υποχρέωση και δέσµευση µας. Μέσω της µακράς εµπειρίας µας, διαθέτουµε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις απαιτούµενες δεξιότητες ώστε «να ανταποκριθούµε µε ικανότητα και αποτελεσµατικότητα σε κάθε πρόκληση, αναπτύσσοντας και εφαρµόζοντας καινοτόµες λύσεις και σύγχρονα εργαλεία µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο». Η ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΑΣ Η Εταιρία ιεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό, τη διαχείριση και το συντονισµό Έργων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, την εκπόνηση µελετών και την προώθηση συνεργασιών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Ειδικότερα η εξειδίκευση της εταιρίας αφορά: τη διαχείριση και αξιοποίηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το σχεδιασµό, τη διαχείριση και τον συντονισµό τοπικών και περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων του δηµοσίου τοµέα. το σχεδιασµό και την προώθηση ιδιωτικών επενδυτικών έργων. την εκπόνηση εξειδικευµένων µελετών και εµπειρογνωµοσυνών. το σχεδιασµό συστηµάτων, µηχανισµών και την παραγωγή υλικού για την κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς του δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα. το σχεδιασµό συστηµάτων και την παραγωγή υλικού προβολής, διάδοσης και ευαισθητοποίησης. τη σύναψη συνεργασιών µε φορείς του εξωτερικού για εξεύρεση και µεταφορά τεχνογνωσίας, εµπειρίας και καλών πρακτικών. την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων σε θέµατα εσωτερικής οργάνωσης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων για την διερεύνηση νέων αγορών και την προώθηση προϊόντων µε έµφαση στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 3

4 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Η ευέλικτη οργανωτική δοµή της εταιρίας µας, διασφαλίζει την αποτελεσµατική ενεργοποίηση των συνεργατών µας κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ανάλογα µε τη φύση κάθε νέου έργου, συστήνονται εξειδικευµένες οµάδες εργασίας από έµπειρους συντονιστές, που στελεχώνονται µε τις πλέον κατάλληλες επιστηµονικές ειδικότητες και αξιολογούνται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός, η λεπτοµερής παρακολούθηση και ο αυστηρός συντονισµός των έργων, ενώ η αξιοπιστία και αρτιότητα των υπηρεσιών µας προσδίδουν την απαιτούµενη προστιθέµενη αξία στα έργα µας και θέτουν τις βάσεις για νέες προκλήσεις. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού µέρους κάθε έργου καθιστά δυνατή την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, γεγονός που κάνει πραγµατικότητα η φιλοσοφία της TRANSCOOP, που συνοψίζεται στην «ανταπόκριση µε ικανότητα και αποτελεσµατικότητα σε κάθε πρόκληση, µέσα από την ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων λύσεων και σύγχρονων εργαλείων µε επίκεντρο τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο». Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΜΑΣ Η οργανωτική δοµή της Εταιρίας ιεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP βασίζεται στις πλέον σύγχρονες µεθόδους εταιρικής διοίκησης και οργάνωσης, γεγονός που διευκολύνει το βέλτιστο σχεδιασµό, τη διαχείριση και το συντονισµό των έργων, διατηρεί και επεκτείνει τις συνεργασίες της εταιρίας και επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ποιότητας και ικανοποίησης για τους συνεργαζόµενους µε την εταιρία φορείς. Η µέθοδος που ακολουθείται βασίζεται στην οργάνωση και διαρκή βελτίωση µίας διαδραστικής επικοινωνιακής δοµής που υποστηρίζει τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας µεταξύ των συνεργατών της εταιρείας. Μέσα από τη λειτουργία της δοµής αυτής επιτυγχάνεται η δηµιουργία των καταλληλότερων, για κάθε περίπτωση, οµάδων εργασίας, η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των οµάδων και η διαρκής επιµόρφωση και επαγγελµατική εξέλιξη των µελών τους. Το οργανόγραµµα της εταιρείας έχει ιεραρχική, χωρική και τοµεακή δοµή, γεγονός που επιτρέπει την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και του επιπέδου λήψης αποφάσεων ανάλογα µε την εµπειρία των συνεργατών, τη γεωγραφική διασπορά των εργασιών για την αξιοποίηση της «τοπογνωσίας» και την παροχή υπηρεσιών «on site», αλλά και την τοµεακά κατανοµή ανάλογα µε την εξειδίκευση των συνεργατών. 4

5 Η παραπάνω δοµή, σε συνδυασµό µε την ενθάρρυνση της διοίκησης για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τα µέλη του δικτύου συνεργασίας, επιτρέπει στους συνεργάτες µας την άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση στα ερεθίσµατα από το πολιτικοοικονοµικό, κοινωνικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η µορφή της ιεραρχικής, χωρικής και τοµεακής διάρθρωσης της εταιρείας παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα. 5

6 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η Εταιρία ιεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP, αστική εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1994 από Ελληνες και Γερµανούς εταίρους ως το αποτέλεσµα µακρόχρονης συνεργασίας τους στους τοµείς της προώθησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και της επαγγελµατικής κατάρτισης. ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσµα έργων σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Οι τοµείς δραστηριοποίησης 1 της εταιρίας, που είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί λόγω της αυξηµένης ανάγκης πολυσυνδυαστικών έργων είναι: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξία Επαγγελµατική Κατάρτιση Ιδιωτικές Επενδύσεις Μελέτες Εξειδίκευσης / Εµπειρογνωµοσύνες. Επιπλέον, οι συνεργάτες της εταιρίας συµµετέχουν σε διοικητικές θέσεις σε σηµαντικό αριθµό συλλογικών φορέων και επιτροπών εθνικής και Ευρωπαϊκής εµβέλειας, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στο σχεδιασµό και την προώθηση πολιτικών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ Στο δίκτυο συνεργατών της Εταιρίας ιεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες επιστηµονικές και επαγγελµατικές ειδικότητες για την κάλυψη των τοµέων δραστηριοποίησής της. Στόχος της εταιρίας είναι η διαρκής διεύρυνση των συνεργατών της για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης παρουσιαστεί στα έργα που αναλαµβάνει και υλοποιεί, όσο περίπλοκα και αν είναι αυτά, και ακόµα και αν απαιτούν ευέλικτες επιστηµονικές οµάδες µε δυνατότητα εµπλοκής σε µεγάλο φάσµα εξειδικεύσεων συνδυάζοντας πολλές ειδικότητες. 1 Εάν σας ενδιαφέρει να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την εµπειρία µας πάνω στους τοµείς δραστηριοποίησης της εταιρείας µας, ή θέλετε πληροφορίες για ένα πολύπλοκο έργο που συνδυάζει περισσότερους από έναν τοµείς δραστηριοποίησής µας, ελάτε σε επικοινωνία µαζί µας. Θα χαρούµε να σας παρέχουµε οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. 6

7 Στην κατεύθυνση αυτή, η TRANSCOOP παρακολουθεί διαρκώς την αγορά εργασίας και καταγράφει τις ανάγκες της Ελληνικής και της ιεθνούς αγοράς, µε σκοπό να εµπλουτίζει τις επιστηµονικές της οµάδες µε νέες ειδικότητες. Οι ειδικότητες των συνεργατών της εταιρίας είναι: Περιφερειολόγοι Οικονοµολόγοι Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Πολιτικοί Μηχανικοί Σύµβουλοι Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Γεωπόνοι Γεωργοοικονοµολόγοι Περιβαλλοντολόγοι Χηµικοί Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Τοπογράφοι Μηχανικοί Σύµβουλοι Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων Νοµικοί Σύµβουλοι Σύµβουλοι ιαχείρισης Ποιότητας, κ.α. Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξίας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο µε έµφαση σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης αποµακρυσµένων µειονεκτικών περιοχών, χωρικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης εναλλακτικών µορφών ενέργειας, ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και προώθησης επενδύσεων, ενίσχυσης του τουριστικού τοµέα, επαγγελµατικής κατάρτισης, διασφάλισης της πολιτικής προστασίας και της κοινωνικής ενσωµάτωσης, προώθησης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, προώθησης του πολιτισµού και της πολιτιστικής ανάπτυξης, ενίσχυσης των µεταφορών και του διαµετακοµιστικού εµπορίου, ενίσχυσης οµάδων του πληθυσµού που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισµό, διαχείρισης κρίσεων κ.α. 7

8 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η εξειδίκευσή µας στον τοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης συνίσταται εν πρώτοις στο σχεδιασµό προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για ανέργους, εργαζόµενους, σπουδαστές, αποφοίτους Λυκείου κ.α. σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σε θέµατα συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού, οργάνωσης γραφείου και εφαρµογών λογισµικού, ανάπτυξης δεξιοτήτων πωλήσεων, µηχανογραφηµένης λογιστικής, τεχνιτών ναυπηγικής βιοµηχανίας, marketing management κ.α. Επιπλέον, η TRANSCOOP διαθέτει σηµαντική εµπειρία στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης της απασχόλησης, στην οργάνωση και υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, στην παραγωγή υλικού κατάρτισης εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων και στην πιστοποίηση Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Στον τοµέα των ιδιωτικών επενδύσεων, η TRANSCOOP έχει επίσης επιδείξει πολύ σηµαντικό έργο. Σηµαντικές επενδύσεις έχουµε σχεδιάσει, παρακολουθήσει και ολοκληρώσει στους τοµείς του τουρισµού και του αγροτουρισµού, της αγροτικής ανάπτυξης, του πολιτισµού, της προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος, της βιοµηχανίας τροφίµων, της χηµικής βιοµηχανίας, της αξιοποίησης ορυκτών πόρων και του εµπορίου. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Οι µελέτες εξειδίκευσης, οι αναπτυξιακές µελέτες, οι εµπειρογνωµοσύνες, οι έρευνες και οι αξιολογήσεις που αναλαµβάνει η εταιρεία ως αποτέλεσµα της συνεργασίας της µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αφορούν κυρίως θέµατα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, προώθησης της ποιότητας, ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της επιχειρηµατικής δικτύωσης, προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης φυσικών πόρων, προώθησης εναλλακτικών µορφών ενέργειας, προώθησης του τουρισµού, ανάπτυξης προβολής προώθησης του πολιτισµού, κ.α. Πέραν των παραπάνω τοµέων δραστηριότητας, οι συνεργάτες της TRANSCOOP κατέχουν σηµαντικές διοικητικές θέσεις σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και συµµετέχουν σε µεγάλο αριθµό συλλογικών φορέων και επιτροπών. Επιπλέον, η εταιρία TRANSCOOP παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στους τοµείς δραστηριότητάς της και έχει σχεδιάσει µεγάλο αριθµό εργαλείων διάδοσης προώθησης προβολής και ευαισθητοποίησης. ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ Η Εταιρεία ιεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP παρουσιάζει σήµερα ένα εκτεταµένο δίκτυο συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το οποίο καλύπτει όλους τους τοµείς δραστηριοποίησής της. Συντηρεί και αξιοποιεί στρατηγικές συµµαχίες µε συµβουλευτικές εταιρίες της χώρας και του εξωτερικού, συνεργάζεται µε πανεπιστηµιακά και άλλα εκπαιδευτικά 8

9 ιδρύµατα υψηλού κύρους και συντηρεί στενούς δεσµούς µε ελεύθερους επαγγελµατίες πολλαπλών ειδικοτήτων. Το δίκτυο συνεργασιών της TRANSCOOP, σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή της σε σηµαντικούς συλλογικούς φορείς και επιτροπές εθνικής και Ευρωπαϊκής εµβέλειας, εκτός του ότι αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή εκπλήρωση των όσων αναλαµβάνει να εκτελέσει, επιτρέπει και τη συµµετοχή της στη διαµόρφωση πολιτικών και στρατηγικών σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η εταιρία µας, έχοντας σταθερή και µόνιµη παρουσία στον ευρύτερο χώρο της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, διατηρεί την αναγνωρισµένη ποιότητα του έργου της σε βάθος χρόνου. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι η συνεχής διεύρυνση των συνεργασιών της σε Εθνικό επίπεδο. Οι κυριοι συνεργάτες µας είναι οι: Πανεπιστήµια / Ιδρύµατα Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τµήµα Πληροφορικής) Εθνικό Παρατηρητήριο Αθηνών Ελληνικός Σύνδεσµος «Σούζαν Κόµεν» για την Καταπολέµηση του Καρκίνου του Μαστού Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδας Ίδρυµα «ιάπολις» Ίδρυµα «Ενσωµάτωση» Ίδρυµα «Ορίζοντας» Ίδρυµα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ήλιος» Ίδρυµα «Πρόταση Ζωής» Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών Χανίων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Κέντρο Ειδικής Αγωγής (Κ.Ε.Α.) Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Κέντρο Κοινωνικής Πληροφόρησης Κέντρο Περίθαλψης «Ο Άγιος ηµήτριος» Μονάδα Αυτιστικών Ατόµων «Ελπίδα» Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Κέντρο Ανάπτυξης της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, Τµήµα Χωροταξικού Σχεδιασµού και Περιφερειακής Ανάπτυξης) 9

10 Πανεπιστήµιο Πατρών (Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού, Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Πληροφορικής) Πανεπιστήµιο Πειραιά (Κέντρο Ερευνών) Συµβούλιο για την Προστασία Κακοποιηµένων και Εγκαταλελειµµένων Ατόµων Σωµατείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Ο Σωτήρ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθηνών (Τµήµα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χανίων (Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων) Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος ηµόσιοι Φορείς και Φορείς του Ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα ήµος Αγριάς ήµος Αγρινίου ήµος Αλοννήσου ήµος Αµαρουσίου ήµος Αργαλαστής ήµος Αρτέµιδος ήµος Βεγορίτιδας ήµος Βόλου και Νέας Ιωνίας ήµος Θάσου ήµος Μακρυνίτσας ήµος Μηλέων ήµος Ν. Καζαντζάκη ήµος Νεστορίου ήµος Πορταριάς ήµος Σκιάθου ήµος Σούδας ήµος Σοφάδων ήµος Σπάτων ήµος Συκεών ήµος Φιλιατρών ήµος Φιλίππων ηµοτική Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης Γιαννιτσών ( ΕΠΑΓ) ηµοτική Επιχείρηση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Αλονήσσου ηµοτική Επιχείρηση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πάτρας Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ιερά Μητρόπολη Μόρφου Κύπρου Ιερά Μονή Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Σκιάθου 10

11 Κοινότητα Μακρυνίτσας Νοµαρχία Αθηνών Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής Νοµαρχία ωδεκανήσου Νοµαρχία Έβρου Ροδόπης Νοµαρχία Λέσβου Νοµαρχία Μαγνησίας Νοµαρχία Νοτίου Αιγαίου Νοµαρχία Πέλλας Νοµαρχία Τρικάλων Νοµαρχία Φθιώτιδας Νοµαρχία Θεσσαλονίκης Οργανισµός Απασχόλησης και Εργατικού υναµικού Βόλου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Υπουργείο Αιγαίου Συλλογικοί Φορείς Αµπελοοινικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης Βιοµηχανικός Σύνδεσµος Βόλου Γενική Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) Εθνική ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου (Ε..Ο.Α.Ο.) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Εθνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λήµνου Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών Ένωση Αγροτουριστικών, Βιοτεχνικών και Οικοτεχνικών Συνεταιρισµών Ελλάδος Ένωση Ελληνικών Ναυπηγοεπισκευαστικών Βιοµηχανιών Ένωση Ελλήνων ηµοσιογράφων Ένωση Οινοποιών Σάµου Ένωση Ξενοδόχων Σάµου Επιµελητήριο Αρκαδίας Επιµελητήριο Βοιωτίας 11

12 Επιµελητήριο Βόλου Επιµελητήριο Ευβοίας Επιµελητήριο Ευρυτανίας Επιµελητήριο Φθιώτιδας Επιµελητήριο Φωκίδας Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νοµού Κυκλάδων Εργοστασιακό Σωµατείο Ναυπηγείων Νεωρίου Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΗΚΕ) Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εµπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Αµπελουργικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) Κοινωνικός Συνεταιρισµός ωδεκανήσου Περιορισµένης Ευθύνης(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ..Α.) Οργανισµός Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΟΕΤΑ) Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) Σύλλογος «Εθνική Ανάπτυξη Νήσων» Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) Σύνδεσµος Οινοποιών Σαντορίνης Συνοµοσπονδία ηµοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΥ..Α.Σ.Ε.) Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αχαϊας (ΤΕ Κ ΑΧΑΪΑΣ) Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων ωδεκανήσου (ΤΕ Κ ωδεκανήσου) Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Πέλλας (ΤΕ Κ Πέλλας) Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Σάµου(ΤΕ Κ Σάµου) Ιδιωτικές Εταιρίες Αγροτουριστική Α.Ε. AgroPOLE Ε.Π.Ε. Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ANBΟΠΕ) Αναπτυξιακή Εταιρία Ελικώνας-Παρνασσός Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρία Μαγνησίας Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Μ.) Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου Α.Ε. (ΑΕΝΑΛ) Αναπτυξιακή Εταιρία Νοµαρχίας Τρικάλων Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Ν.Τ.) Αναπτυξιακή ωδεκανήσου (ΑΝ. Ω.) Αναπτυξιακή Ελασσόνας-Κισσάβου Α.Ε. (ΑΝΕΛΚΙΣ) Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ.) Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. 12

13 Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία «Ακτίς» Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία «Αρχιρόδον» Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία «Ολύµπιος» Αργολίδα Α.Ε. Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) Γεωπολιτιστικό Πάρκο «Πυθαγόρας» ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών A.E. Dolphin Hellas Shipping S.A. Ελληνικοί Λιµένες Α.Ε. ΕΝΑ Ανώνυµος Αναπτυξιακή Εταιρία Χίου Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε. Εταιρία Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Λ.) Εταιρία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Α.Ν.Τ.) Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π.) Εταιρία ARGOS Α.Ε. Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης Κυκλάδων Α.Ε. Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) Εταιρία Συµβούλων TREK Α.Ε. Εύβοια Αναπτυξιακή Α.Ε. EVENTS Α.Ε. Ευρυτανία Α.Ε. Εταιρία Αγροτικής Ανάπτυξης Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Θεσσαλονίκη» Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Κ.Ε.Κ.Α.Ν.Α.Μ.) Κοινοπραξία Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. Οίτη Παρνασσός Α.Ε. Κορινθιακή Α.Ε. Λακωνία Α.Ε. Μεσσηνία Α.Ε. MAGNA Α.Ε. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙ ΕΙΑ Α.Ε. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Ε. Ναυπηγικές και Βιοµηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. Νεώριον ΚΕΚ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Νεώριον Νέα Α.Ε. Ναυπηγείων Σύρου Οργανισµός Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Α.Ε. ORCO S.A. Πάρνων Αναπτυξιακή Α.Ε. Πάρνων Ταϋγέτου ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ΠΙΝ ΟΣ Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασµού STRATIS Στρατηγική & ράσεις ΚτΠ Ε.Π.Ε. 13

14 Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε. Τριχωνίδα Αναπτυξιακή Α.Ε. FOOD STANDARD Α.Ε. Ψηφιακή Ελλάς (e-hellas) ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η TRANSCOOP έχει σηµαντική παρουσία και εκτός Ελλάδος, µε κυριότερες συνεργασίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, στις νέες χώρες µέλη και στις υπό ένταξη χώρες της Ευρώπης. Σηµαντικές συνεργασίες υπάρχουν επίσης σε χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ενδεικτικά παρατίθενται µερικές από τις συνεργασίες της εταιρείας και των συνεργατών της ανά χώρα: ΑΛΒΑΝΙΑ District Council of Shkodra Institute for Urban Studies and Projects ΑΥΣΤΡΙΑ Bilfinger Berger Baugesellschaft mbh EZEE Gussing Hohere Bundeslehr und Forschungsanstalt fur Landwirtschaft Raumberg - Gumpenstein Office of the Carinthian Government, Department of Spatial Planning - Subsection for Nature Conservation Office of the Styrian Government, Department of Nature Conservation Verein zur Fordering des Steirischen Vulkanlandes ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Σόφιας Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences (Department Sociology of Organizations and Politics ) Municipality of Kardjali Municipality of Sofia Municipality of Septemvry NGO Anti Poverty Information Centre Recreation and Development Union ΓΑΛΛΙΑ Les Cahiers du Futur Maritime Engineering and Technology for Transport Logistics and Education (METTLE) Préfecture de la Région Provence Alpes Cote d Azur Senait Public Local Authority 14

15 The Paris Engineering School ΓΕΡΜΑΝΙΑ Arbeitsgemeinschaft Bildung Oertliche Entwicklung Association Circle of Guttau Friends b&s Unternehmen Beratung und Schulung fuer den Laendlchen Raum (Management Consulting and Training for the Rural Area) City of Hamburg Community of Guttau Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Programmes of the Public Sector/ Twinning Office: at the Federal Ministry of Finance Edestahl Groeditz GmbH (Χαλυβουργική Επιχείρηση) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe Weser GmbH (EVB) Environmental Policy Research Centre, Free University of Berlin Federal Ministry of Finance (BMF) Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation Magdemburg Free Hanseatic City of Hamburg. State Ministry f Economic a. Labour Affairs Hamburg University of Technology Investment Bank Schleswig Holstein (IB-SH) Landkreis Osterholz Leipzig Municipal Utility (SWL) Lubeck Business Development Corp. Ministry of Economic Affairs, State of Baden-Wurttemberg Oekonzept service Norbert Lemb Promoting Association for the Nature Protection of the Oberlausitzer Heathlande Regional Planning Community Altmark, Saxony - Anhalt Regional Planning Community Havelland Flaeming Seaport of Wismar STUVA Research Association for Underground Transportation Facilities e.v. Technical University of Berlin Institute for Urban and Regional Planning, Department: Planning in the International Context Technical University of Hamburg Tourism Area Community Heathland and Pouds in the Bautzen County Verein zur Bewahrung und Forderung des Landlichen Raumes Ostelbien e.v. (Society for Preserving and Promoting the Rural Area Ostelbien the Land East of the Elbe) Zentrale Bildungsstaette fur die Dischwirtschaft ΑΝΙΑ Danish Energy Authority (DEA) Scandinavian Transport Center/ Port of Koege 15

16 Storstroem County Roskilde University, Department of Environment, Technology and Social Studies ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ Academy of Sciences Administration of the Czech Switzerland National Park Asista s.r.o. District Economic Chamber of Most (DECM) Masaryk Water Research Institute (MWRI) Regional Authority of Usti Nad Labem ΕΣΘΟΝΙΑ Port of Tallin Σύνδεσµος Τοπικών Αρχών της Κοµητείας Tartu SME Network System NGO Svalov Kommune ΙΡΛΑΝ ΙΑ Foras Aerianna Southair Gataway County Development Board/Udaras Na Gaeltachta South Western Regional Authority Fisheries Board ΙΣΠΑΝΙΑ Ajuntament de Lloret de Mar Barcelona Energy Agency (BEA) Diputacion di Huelva Federation of Municipalities and Provinces of Castilla La Mancha La Fundacio Catalana de Cooperacio Local Authority of Tenerife Island Managing Authority of the Cabrera National Park Ministerio de Hacienda Municipality of Toledo (Toledo City Hall) Universitat de Girona Universitat Rey. Juan Carlos de Madrid Vega Media District ΙΤΑΛΙΑ Agenzia per il Patrimonio Culturale di Lecce Centre of Excellence on Remote Sensing and Nymerical Modeling Universitat L Aquila Civil Protection Department Province of Padua, Veneto Civil Protection Directorate Functional Centre Region Abruzzo 16

17 Collegio Nazionale Capitani Commune di Lecce Confarti Gianato Ass. Provinciale Trapani Delta del Po Park Dorika EEIG Enotica d Italia Este Nazzionale Acli Istruzzione Professionale Fondzione Censis Fondazione Enaip Don.G.Magnani (ENAIP) Geophysical Observatory National Institute Geophysics Volcanology (OG INGV) Geoss Solutions SRL Gruppos Soges SPA Hydro-Meteorological Service - Environmental Protection Agency (ARPA- SIM) Institute on Atmosphere and Climatology Science National Research Council (ISAC CNR) Institute on Environment Methodologies and Analyses National Research Council (IMAA CNR) Instituto di Recerche Educative e Formative (IREF) Interuniversity Centre on Environmental Monitoring University of Genoa and Basilicata (CIMA) LAG Appennino Genovese Land Defeuse Offece Civil Proection Region Basilicata March Region Regional Environmental Authority Ministero dei Beni e Attivita Culturali Ministero delle Infrastructure e dei Transporti Direzione Generale del Coordinamento Terrotoriale Municipality of Ancona Municipality of Ferrara Ministero delle Poltiche Agricole e Forestali Ministry of Agricultural and Forestry Policies Mountain Community of Valnerina Municipality of Acqualagna Municipality of Casteggio Municipality of Castelraimondo Municipality of Cerea Municipality of Ravenna Municipality of Spoleto Planning and Prevention Risk Office Italian Department of Civil Protection (DPC) Politecnico di Milano Province of Alessandria Province of Catania Province of Gorizia 17

18 Province of Trapani Province of Teramo PSM Associati SRL Region of Abruzzo Region of Emilia Romagna Region of March Region of Sicilia Region of Toscana Region of Umbria Region of Veneto Regional Park of Colli Euganei, Veneto Sviluppumbria Development Company of the Region of Umbria Terni provincial authority University of Camerino Valle di Samoggia Mountain Community ΚΡΟΑΤΙΑ County Institute for Sustainable Development and Spatial Planning, County of Primorje and Gorski Kotar Economic Institute Zagreb National Park Risnjak Institut Za Turizam ΚΥΠΡΟΣ Ακτοπλοϊκές γραµµές Louis Cruise Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Εταιρία Συµβούλων Μίτσιγγας Ιερά Μητρόπολη Μόρφου Πανεπιστήµιο Κύπρου ήµος Λατσιών Συνοµοσπονδία Εργατών Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας ΛΕΤΟΝΙΑ Freeport of Riga Authority Institute of Physical Energetics, Latvian Academy of Science (IPE) Tukums Town Council ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ Antewerp Port Authority European New Town Platform (ENTP) Ghent University (Faculty of Engineering, Faculty of Architecture, Faculty of Urban Planning) 18

19 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Energy Agency (ENA) Klaipeda State Seaport Authority Lithuanian Energy Institute(LEI) ΜΑΛΤΑ Maritime Authority ΒΡΕΤΑΝΙΑ Graigavon Borough Council Haven Gateway Weekly Council Offices Hospitality and Leisure Manpower Leeds Metropolitan University London Borough of Haringey Ministry of Trade, Industry and Telecommunications in Gibraltar South East England Development Agency (SEEDA) ΝΟΡΒΗΓΙΑ Vayla DP ΟΛΛΑΝ ΙΑ Alterra b.v. Delft University of Technology Eindhoven Regional Government Administrative Structure (SRE) Netherlands Center for Underground Construction OVD TNO Environment and Geosciences ΟΥΓΓΑΡΙΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Somogyfajsz Budapest University of Technology and Economics Lake Balaton Development Coordination Agency Siofok (LBDCA) Somogy Provincial Association for Nature Conservation (Επαρχιακός Συνεταιρισµός για τη ιατήρηση της Φύσης-Somogy) Zela County Non-Profit Development Company ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ The Palestinian American Chamber of Commerce ΠΟΛΩΝΙΑ ήµος Lidzbark Association for Regional Cooperation 19

20 Authority of Szezecin and Swinoujscie Seaports Baltic Energy Conservation Agency (BAPE) District Heating Enterprise of Gdansk (GPEC) Elbag Sea Port Authority Co. Ltd Forest Research Institute (FRI) Institute of Meteorology and Nater Management Operational Radar Centre (IMWM) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ City Hall of Covilha Institute IPN Pedro Nunes Association for Innovation and Development in Science and Technology Ministere de la Planification Direction Generale du Development Regional ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό και Εµπορικό Επιµελητήριο Σκοπίων Association of Citizens Youth Union Gevgelija Association of Organic Producers and Environment Keepers Eco Food Institute for Sociological, Political and Juridical Research Ministry for Local Self Government Bureau for Economically Underdeveloped areas Public Enterprise for Spatial and Urban Planning ΡΟΥΜΑΝΙΑ Distinct Authority of the Danube Delta Biosphere Reserve (DDBRA) National Institute of Hydrology NE RDA North East Regional Development Agency Regional Development Agency of the North-East The Institute of Geography The National Institute of Research and Development for Urban and Spatial Planning (INCD) Urbanproiect Bucharest ΡΩΣΙΑ Kalinigrad Port Authority Kalinigrad Region Administration, Department of Energy and Fuel Complex ΣΛΟΒΑΚΙΑ Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) Slovak Academy of Sciences, Institute of Geography Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Architecture Vine Company (VSM Modra s.a.) 20

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΓΓΕ), ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )...1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η δυναμική του τουρισμού στην Ελλάδα...53 1.1 Το διεθνές περιβάλλον...53 1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας...56 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Σημαντικοί Σταθμοί στην Πορεία της Εθνικής Τράπεζας Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα