Μαρούσι, ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ αριθµ. 1239/ και 1249/ Συµβάσεων Σύµπραξης µεταξύ της ΚτΠ και των ως άνω εταιρειών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρο 12, σηµεία κστ, µγ και µδ (ΦΕΚ 82/Α/ ), β) τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα» (ΦΕΚ 232/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/ ), δ) το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασίων σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) την υπ αριθµ. (2007) 5339/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 1 από 194 ΑΠ.765/016

2 2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στ) την υπ αριθµ. πρωτ.εεττ 31124/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South» - «Έργο Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ», ζ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της ΚτΠ µε θέµα: «Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών» στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3, η) την υπ αριθµ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17530/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς για το έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των υποδοµών µε Σ ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 3, βάσει της υπ αριθµ. 1249/ Σύµβασης Σύµπραξης», θ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς για το έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των υποδοµών µε Σ ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 1, βάσει της υπ αριθµ. 1239/ Σύµβασης Σύµπραξης», ι) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural North», ια) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural South», ιβ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «ιαβίβαση υλικού προσφορών των Α.Ε.Ε.Σ για το έργο ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών», ιγ) την υπ αριθµ. πρωτ. 9047/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», Σελίδα 2 από 194 ΑΠ.765/016

3 ιδ) την υπ αριθµ. πρωτ. 9046/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ», ιε) την υπ αριθµ. πρωτ. 8295/ επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «ιαβίβαση υλικού συµβάσεων για το έργο ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών», ιστ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισµό αλλά ούτε και του προϋπολογισµού της ΕΕΤΤ, ιζ) τη µε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30521/ εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ ( ρ. Νικολάου Χ. Παπαουλάκη) Και επειδή: α) Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφασή της C (2011) 8122 και θέµα State Aid SA (2011/N) - Broadband development in Greek rural areas, αποφάσισε ότι το κρατικό µέτρο που της κοινοποίησαν οι Ελληνικές αρχές και αφορούσε στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδοµών σε Αγροτικές «λευκές» υποδοµές της Ελληνικής Επικράτειας, είναι συµβατό µε το άρθρο 107 (3) C της ΣΛΕΕ 1. Οι πηγές της εν λόγω κρατικής χρηµατοδότησης ήταν το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος », το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή σύγκλιση», καθώς και άλλα εθνικά κονδύλια. β) Με την υπ αριθµ.15414/ απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποφασίστηκε η διενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες εκµετάλλευσης-αξιοποίησης υποδοµών µε Σ ΙΤ» και δηµοσιεύτηκε η σχετική ιακήρυξη για την υποβολή προσφορών από τα ενδιαφερόµενα µέρη. γ) Με την ακολουθείσα υπ αριθµ / απόφαση της ΚτΠ, µε θέµα «Κατακύρωση αποτελέσµατος του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού της υπ αριθµ.15414/ διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες εκµετάλλευσης-αξιοποίησης υποδοµών µε Σ ΙΤ», κατακυρώθηκε 1 Οι Ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εν λόγω µέτρο στις 15 Ιουλίου 2011, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 108 (3) της ΣΛΕΕ. Σελίδα 3 από 194 ΑΠ.765/016

4 το ως άνω έργο στις εταιρείες «ΟΤΕ Α.Ε» και στην Ένωση εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΑΤ-INTRACOM HOLDINGS- HELLAS ON LINE SA», στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 2 αντίστοιχα, µε το ποσό της εγκριθείσας χρηµατοδότησης. δ) Στις συνέχεια, υπεγράφησαν οι σχετικές υπ αριθµ. 1239/2014, 1249 και 1248 συµβάσεις µε την ΚτΠ και τις εταιρείες «OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ», «OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ» και «RURAL CONNECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «INTRAKAT INTRACOM HOLDINGS HELLAS ONLINE». ε) Όπως προβλέπεται στο εδάφιο µδ του άρθρου 12 του Ν.4070/2012 «Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ», «Η ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την εφαρµογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιµών και κοστολόγησης, δηµοσιότητας και µη διακριτικής µεταχείρισης όσον αφορά την χονδρική πρόσβαση και δηµοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών µε δηµόσια συγχρηµατοδότηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί µε απόφαση της Ε.Ε». στ) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο κείµενο της διακήρυξης του σχετικού ως άνω διαγωνισµού, «Η ΕΕΤΤ για τους παρόχους που αναµένεται να προκύψουν ως διαχειριστές δικτύων από αυτό το έργο αναλαµβάνει να: α) εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς του ΙΦΣ, η οποία αναµένεται να περιγράφει το πλαίσιο παροχής τωγ χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης προς τους παρόχους-πελάτες του ΙΦΣ, β) να πραγµατοποιήσει διαδικασίες επίλυσης ιαφορών µεταξύ του ΙΦΣ και των παρόχων-πελατών αυτών (εφόσον προκύψει ανάγκη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 4070/ περί Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Εργων και άλλων διατάξεων, γ) να επιβάλλει τις υποχρεώσεις κοστολόγησης στον ΙΦΣ και τις τεχνικές λεπτοµέρειες της υλοποίησης του εσωτερικού κοστολογικού συστήµατος του ΙΦΣ, και δ) να πραγµατοποιεί τους περιοδικούς κοστολογικούς ελέγχους του κοστολογικού συστήµατος του ΙΦΣ. Ο έλεγχος θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο ανεξάρτητο ελεγκτή. ζ) Επίσης, στο κείµενο των ως άνω υπογραφέντων συµβάσεων και δη στο σηµείο 1.8 αυτών µε τίτλο «Ζητήµατα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ορίζεται πως: «Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της µε βάση το Νόµο 4070/2012. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα συµβληθεί µε τον ΙΦΣ για τον διορισµό Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΕΤΤ όσον αφορά Σελίδα 4 από 194 ΑΠ.765/016

5 τα θέµατα που άπτονται του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ. η) Σε συνέχεια των ανωτέρω, ως προβλεπόταν στις σχετικές υποχρεώσεις των συµβατικών κειµένων, και δη στις υποχρεώσεις των ΙΦΣ, οι εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» υπέβαλαν στις προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τις σχετικές Προσφορές Αναφοράς τους για το εν λόγω έργο και δη την Προσφοράς Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South», αντιστοίχως. θ) Στο πλαίσιο των από και συναντήσεων των στελεχών της ΕΕΤΤ µε αρµόδια στελέχη των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», ζητήθηκε από τις εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των προσφορών τους. Επίσης εντοπίσθηκαν τα σηµεία εκείνα για τα οποία απαιτούνταν η προηγούµενη έγκριση τους από την ΚτΠ, πριν την εκ των υστέρων εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ. ι) Στις , οι εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ νέα κείµενα προσφορών αναφοράς, στα οποία είχαν ενσωµατώσει το σύνολο των παρατηρήσεων/προτάσεων της ΕΕΤΤ. ιευκρινίζεται πως τα κείµενα που υπεβλήθησαν στην ΕΕΤΤ από τις δυο ως άνω εταιρείες, ήταν πανοµοιότυπα. ια) Επισηµαίνεται επίσης στο σηµείο αυτό πως από τα υποβληθέντα κείµενα των ως άνω Προσφορών Αναφοράς, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να εξετάσει σε µεταγενέστερο στάδιο τις παραγράφους 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που αναφέρονται σε ζητήµατα χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τιµών από την ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό, το περιεχόµενό των συγκεκριµένων διατάξεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στο προς δηµοσίευση σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς. ιβ) Στο πλαίσιο των από και συναντήσεων µεταξύ των στελεχών της ΕΕΤΤ και της ΚτΠ, έγινε ενηµέρωση της ΚτΠ σχετικά µε τα σηµεία εκείνα των Προσφορών Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South, για τα οποία απαιτούνταν η έγκριση τους από την ΚτΠ, πριν την εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ. ιγ) Στις , η ΕΕΤΤ µε την υπ αριθµ. Πρ. ΕΕΤΤ 31124/ επιστολή της, ζήτησε από την ΚτΠ να ενηµερωθεί σχετικά µε την έγκριση ή µη από πλευράς της, επί συγκεκριµένων σηµείων/προτάσεων των Προσφορών Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ». ιδ) Στις , η ΚτΠ µε την σχετική υπ αριθµ / επιστολή της προς την ΕΕΤΤ µε θέµα ««Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών Σελίδα 5 από 194 ΑΠ.765/016

6 «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των Υποδοµών» στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3», ενηµέρωσε την ΕΕΤΤ ότι, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των Προσφορών Αναφοράς των δύο (2) εταιρειών από την ΚτΠ Α.Ε, και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σηµεία που αναφέρει η ΕΕΤΤ στη σχετική επιστολή της, προτείνει την έγκριση των αναφερόµενων προτάσεων, ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στις υποβληθείσες Προσφορές Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», «µε την δέσµευση ότι τα σηµεία αυτά θα επανεξεταστούν ως προς την οµαλή εµπορικά προσφορά τους από τους ΙΦΣ µετά τον 1 ο χρόνο εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών του έργου..». Αποφασίζει: Α. Εγκρίνει, από πλευράς της ΕΕΤΤ τις Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» (υπ αριθµ / πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ έγγραφο) και «ΟΤΕ Rural South» (υπ αριθµ / πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ έγγραφο) για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ» στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ αριθµ. 1239/ και 1249/ Συµβάσεων Σύµπραξης», µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που αναφέρονται σε ζητήµατα χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, και θα εξετασθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τιµών από την ΕΕΤΤ. Β. Την επανεξέταση των σηµείων/παρατηρήσεων των Προσφορών Αναφοράς που αναφέρονται στην υπ αριθµ. ΕΕΤΤ 31124/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΚτΠ, ως προς την οµαλή εµπορικά προσφορά τους από τους ΙΦΣ, µετά από τον πρώτο (1) χρόνο της εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών του εν λόγω έργου. Γ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε- (ΚτΠ)».. Να δηµοσιευτεί η παρούσα απόφαση και το συνηµµένο Παράρτηµα Α αυτής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σελίδα 6 από 194 ΑΠ.765/016

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Προσφορά Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΟΤΕ RURAL 2015 Σελίδα 7 από 194 ΑΠ.765/016

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η/ΚΑΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ) Σελίδα 8 από 194 ΑΠ.765/016

9 2.10 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ RURAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΤΕ RURAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΦΥΠ Ή Σ/Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Σελίδα 9 από 194 ΑΠ.765/016

10 3.2.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΟΙ ΣΤΑ ΦΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ισχύει κατ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον κατά τη µετάβαση του τεχνικού Παρόχου στο χώρο του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού, ή δεν ολοκληρωθεί η παράδοση λόγω υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Σελίδα 10 από 194 ΑΠ.765/016

11 3.9.3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA)ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΣΗΣΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Καλώδια Εξωτερικών Χώρων Καλώδια Εσωτερικών Χώρων ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ RIX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ RIX ΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗ RIX-BITSTREAM ΣΥΝ ΕΣΗ RIX-ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΚΟΙ RIX ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ Σελίδα 11 από 194 ΑΠ.765/016

12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ RIX ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - (ΕΗΖ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DC ΠΙΝΑΚΑΣ DC ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙ ΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ RURAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΕΙ ΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣE RIX ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL»ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX Σελίδα 12 από 194 ΑΠ.765/016

13 4.15 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACKHAUL ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ END USER ETHERNET ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ETHERNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETHERNET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET Σελίδα 13 από 194 ΑΠ.765/016

14 5.6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΣΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETHERNET ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σελίδα 14 από 194 ΑΠ.765/016

15 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΕ ΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1->BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ BITSTREAM Ι ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ BITSTREAM Ι ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΥΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΤΟΥ Ι ΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ (ΠΑΡΟΧΟΥ 2) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ BITSTREAM ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ BITSTREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σελίδα 15 από 194 ΑΠ.765/016

16 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ QoS ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MULTICAST ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ MAC ADRESSES ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VDSL2 MODEM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ BITSTREAM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σελίδα 16 από 194 ΑΠ.765/016

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ Rural για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στις υποδοµές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών». Οι υπηρεσίες του ΟΤΕ Rural παρέχονται αποκλειστικά σε Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αδειοδοτηµένους από την ΕΕΤΤ. 1.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς Rural, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στον Ν.4070/2012(ΦΕΚ Α 82), ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σ αυτόν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Πάροχος): Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί από την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει σχετική Σύµβαση µε τον ΟΤΕ Rural για την λήψη των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς. Κεντρικός κόµβος διαχείρισης (NOC) : Το κεντρικό σηµείο παρακολούθησης, εποπτείας και διαχείρισης όλων των στοιχείων του δικτύου του ΟΤΕ Rural. Περιφερειακός κόµβος διασύνδεσης νησίδας (RIX): Το σηµείο διασύνδεσης των υφιστάµενων δικτύων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε το δίκτυο του ΟΤΕ Rural. ίκτυο πρόσβασης: Το τµήµα του δικτύου µεταξύ του τερµατικού σηµείου από την πλευρά του συνδροµητή έως τον κόµβο πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας. ίκτυο οπισθόζευξης: Σελίδα 17 από 194 ΑΠ.765/016

18 Το δίκτυο οπισθόζευξης παρέχει υπηρεσίες χωρητικότητας και πολυπλεξίας στο δίκτυο πρόσβασης. Κόµβος πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ): Η «πύλη» µεταξύ των δικτύων πρόσβασης και οπισθόζευξης. Σηµείο διασύνδεσης µε τελικό χρήστη: Το ακραίο σηµείο του δικτύου, αναφορικά µε την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bitstream) που διασυνδέει το τοπικό δίκτυο των τελικών χρηστών µε το δίκτυο πρόσβασης. Σηµείο Οριοθέτησης (ΣΟ): Το σηµείο σύνδεσης των δικτύων του Παρόχου και του ΟΤΕ Rural. Χρόνος παράδοσης : Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ Rural, µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής της, όπως το χρονικό αυτό διάστηµα εµφανίζεται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural. Ανενεργός χρόνοςsla (parked time) : Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης ή άρσης βλάβης, ο οποίος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. Πραγµατικός χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον Ανενεργό Χρόνο SLA. Χρόνος εντοπισµού βλάβης και απάντησης στον Πάροχο: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή πουο Πάροχος ενηµερώνεται για τον εντοπισµό της αιτίας της βλάβης. Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault) : Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή που ο Πάροχος ενηµερώνεται για την άρση της βλάβης. Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης. Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) : Από την ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων αργιών. Εργάσιµες ώρες(εω) : Σελίδα 18 από 194 ΑΠ.765/016

19 Για εργάσιµες ηµέρες, το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. 16:00 µ.µ. 1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΟΤΕ Rural θα προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν και τα 3 ακόλουθα επίπεδα υπηρεσιών: Υπηρεσίες Επιπέδου 1(Πρόσβαση σε Παθητικές Υποδοµές και Ευκολίες ικτύου). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 1 περιγράφονται στις ενότητες 3 και 4. Υπηρεσίες Επιπέδου 2 (Χωρητικότητα - Ethernet). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 2 περιγράφονται στην ενότητα 5. Υπηρεσίες Επιπέδου 3 (Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης - Bitstream). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 3 περιγράφονται στην ενότητα ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των εργασιών τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως εµπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης κατά την εκτέλεση και για δύο έτη µετά τη λύση της εν λόγω σύµβασης. Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσµευσής τους τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύµβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Σελίδα 19 από 194 ΑΠ.765/016

20 Τα συµβαλλόµενα µέρη θα υπογράψουν Συµφωνία Εµπιστευτικότητας η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Συµβάσεως και θα περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης όσο και για δύο (2) έτη µετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που αυτός υπέστη εξ αιτίας της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, από το προσωπικό τους ή τους εν γένει συνεργάτες τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Πάροχος δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας ή / και βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή / και χρήσης του ΟΤΕ Rural, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης που του παρέχονται σύµφωνα µε την Σύµβαση. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς απαιτήσεις που απορρέουν από την Σύµβαση να µεταβιβάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο ολικώς ή µερικώς δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου µέρους, άλλως παρέχεται δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας της Σύµβασης. Κατ εξαίρεση και χωρίς τη συναίνεση της προηγούµενης παραγράφου (α) ο ΟΤΕ Rural δύναταινααναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση της Σύµβασης σε οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του Οµίλου κ.λπ.), (β) αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εκχωρήσουν το δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και σε εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία. Σελίδα 20 από 194 ΑΠ.765/016

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα