Μαρούσι, ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ αριθµ. 1239/ και 1249/ Συµβάσεων Σύµπραξης µεταξύ της ΚτΠ και των ως άνω εταιρειών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρο 12, σηµεία κστ, µγ και µδ (ΦΕΚ 82/Α/ ), β) τις διατάξεις του Ν. 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα» (ΦΕΚ 232/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.3483/2006 (ΦΕΚ 169/Α/ ), δ) το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασίων σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) την υπ αριθµ. (2007) 5339/ απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 1 από 194 ΑΠ.765/016

2 2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στ) την υπ αριθµ. πρωτ.εεττ 31124/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South» - «Έργο Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ», ζ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της ΚτΠ µε θέµα: «Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών» στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3, η) την υπ αριθµ. πρωτ. ΕΕΤΤ 17530/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς για το έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των υποδοµών µε Σ ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 3, βάσει της υπ αριθµ. 1249/ Σύµβασης Σύµπραξης», θ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς για το έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των υποδοµών µε Σ ΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 1, βάσει της υπ αριθµ. 1239/ Σύµβασης Σύµπραξης», ι) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural North», ια) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή ης εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Αντικατάσταση παραγράφων στην Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Rural South», ιβ) την υπ αριθµ. πρωτ / επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «ιαβίβαση υλικού προσφορών των Α.Ε.Ε.Σ για το έργο ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών», ιγ) την υπ αριθµ. πρωτ. 9047/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», Σελίδα 2 από 194 ΑΠ.765/016

3 ιδ) την υπ αριθµ. πρωτ. 9046/ επιστολή της εταιρείας «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» µε θέµα: «Υποβολή της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ», ιε) την υπ αριθµ. πρωτ. 8295/ επιστολή της ΚτΠ ΑΕ µε θέµα: «ιαβίβαση υλικού συµβάσεων για το έργο ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκµετάλλευσης- αξιοποίησης των υποδοµών», ιστ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος ούτε του κρατικού προϋπολογισµό αλλά ούτε και του προϋπολογισµού της ΕΕΤΤ, ιζ) τη µε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30521/ εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ ( ρ. Νικολάου Χ. Παπαουλάκη) Και επειδή: α) Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφασή της C (2011) 8122 και θέµα State Aid SA (2011/N) - Broadband development in Greek rural areas, αποφάσισε ότι το κρατικό µέτρο που της κοινοποίησαν οι Ελληνικές αρχές και αφορούσε στην Ανάπτυξη Ευρυζωνικών υποδοµών σε Αγροτικές «λευκές» υποδοµές της Ελληνικής Επικράτειας, είναι συµβατό µε το άρθρο 107 (3) C της ΣΛΕΕ 1. Οι πηγές της εν λόγω κρατικής χρηµατοδότησης ήταν το πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος », το Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ψηφιακή σύγκλιση», καθώς και άλλα εθνικά κονδύλια. β) Με την υπ αριθµ.15414/ απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποφασίστηκε η διενέργεια ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες εκµετάλλευσης-αξιοποίησης υποδοµών µε Σ ΙΤ» και δηµοσιεύτηκε η σχετική ιακήρυξη για την υποβολή προσφορών από τα ενδιαφερόµενα µέρη. γ) Με την ακολουθείσα υπ αριθµ / απόφαση της ΚτΠ, µε θέµα «Κατακύρωση αποτελέσµατος του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού της υπ αριθµ.15414/ διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες εκµετάλλευσης-αξιοποίησης υποδοµών µε Σ ΙΤ», κατακυρώθηκε 1 Οι Ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εν λόγω µέτρο στις 15 Ιουλίου 2011, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 108 (3) της ΣΛΕΕ. Σελίδα 3 από 194 ΑΠ.765/016

4 το ως άνω έργο στις εταιρείες «ΟΤΕ Α.Ε» και στην Ένωση εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΑΤ-INTRACOM HOLDINGS- HELLAS ON LINE SA», στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 2 αντίστοιχα, µε το ποσό της εγκριθείσας χρηµατοδότησης. δ) Στις συνέχεια, υπεγράφησαν οι σχετικές υπ αριθµ. 1239/2014, 1249 και 1248 συµβάσεις µε την ΚτΠ και τις εταιρείες «OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ», «OTE RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ» και «RURAL CONNECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «INTRAKAT INTRACOM HOLDINGS HELLAS ONLINE». ε) Όπως προβλέπεται στο εδάφιο µδ του άρθρου 12 του Ν.4070/2012 «Αρµοδιότητες της ΕΕΤΤ», «Η ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την εφαρµογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιµών και κοστολόγησης, δηµοσιότητας και µη διακριτικής µεταχείρισης όσον αφορά την χονδρική πρόσβαση και δηµοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών µε δηµόσια συγχρηµατοδότηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί µε απόφαση της Ε.Ε». στ) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο κείµενο της διακήρυξης του σχετικού ως άνω διαγωνισµού, «Η ΕΕΤΤ για τους παρόχους που αναµένεται να προκύψουν ως διαχειριστές δικτύων από αυτό το έργο αναλαµβάνει να: α) εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς του ΙΦΣ, η οποία αναµένεται να περιγράφει το πλαίσιο παροχής τωγ χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης προς τους παρόχους-πελάτες του ΙΦΣ, β) να πραγµατοποιήσει διαδικασίες επίλυσης ιαφορών µεταξύ του ΙΦΣ και των παρόχων-πελατών αυτών (εφόσον προκύψει ανάγκη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 4070/ περί Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Εργων και άλλων διατάξεων, γ) να επιβάλλει τις υποχρεώσεις κοστολόγησης στον ΙΦΣ και τις τεχνικές λεπτοµέρειες της υλοποίησης του εσωτερικού κοστολογικού συστήµατος του ΙΦΣ, και δ) να πραγµατοποιεί τους περιοδικούς κοστολογικούς ελέγχους του κοστολογικού συστήµατος του ΙΦΣ. Ο έλεγχος θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο ανεξάρτητο ελεγκτή. ζ) Επίσης, στο κείµενο των ως άνω υπογραφέντων συµβάσεων και δη στο σηµείο 1.8 αυτών µε τίτλο «Ζητήµατα Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ορίζεται πως: «Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της µε βάση το Νόµο 4070/2012. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα συµβληθεί µε τον ΙΦΣ για τον διορισµό Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΕΤΤ όσον αφορά Σελίδα 4 από 194 ΑΠ.765/016

5 τα θέµατα που άπτονται του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας και αρµοδιότητας της ΕΕΤΤ. η) Σε συνέχεια των ανωτέρω, ως προβλεπόταν στις σχετικές υποχρεώσεις των συµβατικών κειµένων, και δη στις υποχρεώσεις των ΙΦΣ, οι εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» υπέβαλαν στις προς έγκριση στην ΕΕΤΤ τις σχετικές Προσφορές Αναφοράς τους για το εν λόγω έργο και δη την Προσφοράς Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South», αντιστοίχως. θ) Στο πλαίσιο των από και συναντήσεων των στελεχών της ΕΕΤΤ µε αρµόδια στελέχη των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», ζητήθηκε από τις εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις σε συγκεκριµένα σηµεία των προσφορών τους. Επίσης εντοπίσθηκαν τα σηµεία εκείνα για τα οποία απαιτούνταν η προηγούµενη έγκριση τους από την ΚτΠ, πριν την εκ των υστέρων εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ. ι) Στις , οι εταιρείες «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ νέα κείµενα προσφορών αναφοράς, στα οποία είχαν ενσωµατώσει το σύνολο των παρατηρήσεων/προτάσεων της ΕΕΤΤ. ιευκρινίζεται πως τα κείµενα που υπεβλήθησαν στην ΕΕΤΤ από τις δυο ως άνω εταιρείες, ήταν πανοµοιότυπα. ια) Επισηµαίνεται επίσης στο σηµείο αυτό πως από τα υποβληθέντα κείµενα των ως άνω Προσφορών Αναφοράς, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται να εξετάσει σε µεταγενέστερο στάδιο τις παραγράφους 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που αναφέρονται σε ζητήµατα χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τιµών από την ΕΕΤΤ. Για το λόγο αυτό, το περιεχόµενό των συγκεκριµένων διατάξεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στο προς δηµοσίευση σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς. ιβ) Στο πλαίσιο των από και συναντήσεων µεταξύ των στελεχών της ΕΕΤΤ και της ΚτΠ, έγινε ενηµέρωση της ΚτΠ σχετικά µε τα σηµεία εκείνα των Προσφορών Αναφοράς των εταιρειών «ΟΤΕ Rural North» και «ΟΤΕ Rural South, για τα οποία απαιτούνταν η έγκριση τους από την ΚτΠ, πριν την εξέτασή τους από την ΕΕΤΤ. ιγ) Στις , η ΕΕΤΤ µε την υπ αριθµ. Πρ. ΕΕΤΤ 31124/ επιστολή της, ζήτησε από την ΚτΠ να ενηµερωθεί σχετικά µε την έγκριση ή µη από πλευράς της, επί συγκεκριµένων σηµείων/προτάσεων των Προσφορών Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ». ιδ) Στις , η ΚτΠ µε την σχετική υπ αριθµ / επιστολή της προς την ΕΕΤΤ µε θέµα ««Προσφορές Αναφοράς των εταιρειών Σελίδα 5 από 194 ΑΠ.765/016

6 «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης- Αξιοποίησης των Υποδοµών» στις Γεωγραφικές Ζώνες 1 & 3», ενηµέρωσε την ΕΕΤΤ ότι, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των Προσφορών Αναφοράς των δύο (2) εταιρειών από την ΚτΠ Α.Ε, και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σηµεία που αναφέρει η ΕΕΤΤ στη σχετική επιστολή της, προτείνει την έγκριση των αναφερόµενων προτάσεων, ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στις υποβληθείσες Προσφορές Αναφοράς των «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ», «µε την δέσµευση ότι τα σηµεία αυτά θα επανεξεταστούν ως προς την οµαλή εµπορικά προσφορά τους από τους ΙΦΣ µετά τον 1 ο χρόνο εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών του έργου..». Αποφασίζει: Α. Εγκρίνει, από πλευράς της ΕΕΤΤ τις Προσφορές Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North» (υπ αριθµ / πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ έγγραφο) και «ΟΤΕ Rural South» (υπ αριθµ / πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ έγγραφο) για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε Σ ΙΤ» στις γεωγραφικές ενότητες 1 και 3, βάσει των υπ αριθµ. 1239/ και 1249/ Συµβάσεων Σύµπραξης», µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3.8, 4.12, 5.11 και 6.9, που αναφέρονται σε ζητήµατα χρεώσεων και τιµολογιακής πολιτικής, και θα εξετασθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τιµών από την ΕΕΤΤ. Β. Την επανεξέταση των σηµείων/παρατηρήσεων των Προσφορών Αναφοράς που αναφέρονται στην υπ αριθµ. ΕΕΤΤ 31124/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την ΚτΠ, ως προς την οµαλή εµπορικά προσφορά τους από τους ΙΦΣ, µετά από τον πρώτο (1) χρόνο της εµπορικής διάθεσης των υπηρεσιών του εν λόγω έργου. Γ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε- (ΚτΠ)».. Να δηµοσιευτεί η παρούσα απόφαση και το συνηµµένο Παράρτηµα Α αυτής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σελίδα 6 από 194 ΑΠ.765/016

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Προσφορά Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.Ε.Σ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ ΟΤΕ RURAL 2015 Σελίδα 7 από 194 ΑΠ.765/016

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η/ΚΑΙ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ) Σελίδα 8 από 194 ΑΠ.765/016

9 2.10 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ RURAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΤΕ RURAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΖΕΥΓΟΥΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΦΥΠ Ή Σ/Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Σελίδα 9 από 194 ΑΠ.765/016

10 3.2.4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΟΙ ΣΤΑ ΦΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Το σχετικό τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου ισχύει κατ αναλογία και για τον Πάροχο εφόσον κατά τη µετάβαση του τεχνικού Παρόχου στο χώρο του Παρόχου ή Τελικού Χρήστη του, δεν προσέλθει ο τεχνικός του ΟΤΕ Rural µετά από προγραµµατισµένο ραντεβού, ή δεν ολοκληρωθεί η παράδοση λόγω υπαιτιότητας ΟΤΕ Rural ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Σελίδα 10 από 194 ΑΠ.765/016

11 3.9.3 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA)ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΣΗΣΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΙ Η ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Καλώδια Εξωτερικών Χώρων Καλώδια Εσωτερικών Χώρων ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ RIX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ RIX ΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΚΡΙΩΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗ RIX-BITSTREAM ΣΥΝ ΕΣΗ RIX-ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΚΟΙ RIX ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ Σελίδα 11 από 194 ΑΠ.765/016

12 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΟΥ RIX ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - (ΕΗΖ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DC ΠΙΝΑΚΑΣ DC ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ RIX ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α ΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΕΙ ΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ RURAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΕΙ ΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣE RIX ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL»ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX Σελίδα 12 από 194 ΑΠ.765/016

13 4.15 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ RIX ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BACKHAUL ETHERNET ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ END USER ETHERNET ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ETHERNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σ/Π ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETHERNET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET Σελίδα 13 από 194 ΑΠ.765/016

14 5.6.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΣΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ETHERNET ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΗ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ETHERNET ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σελίδα 14 από 194 ΑΠ.765/016

15 ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙA ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙ Η ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΕ ΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ BITSTREAM ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤοΥΒ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BITSTREAM ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1->BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ BITSTREAM Ι ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΤοΒ ΠΑΡΟΧΟΥ BITSTREAM Ι ΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΤοΥΒ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ BITSTREAM ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 1 BITSTREAM ΤΟΥ Ι ΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ (ΠΑΡΟΧΟΥ 2) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ BITSTREAM ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ BITSTREAM ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ BITSTREAM ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΛΑΒΟΛΗΨΙΑΣ/ΒΛΑΒΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σελίδα 15 από 194 ΑΠ.765/016

16 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ QoS ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MULTICAST ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ MAC ADRESSES ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VDSL2 MODEM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BITSTREAM ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ RURAL» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ BITSTREAM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SLA) ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BITSTREAM ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΡΗΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ BITSTREAM ΑΠΟ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σελίδα 16 από 194 ΑΠ.765/016

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ Rural για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στις υποδοµές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών». Οι υπηρεσίες του ΟΤΕ Rural παρέχονται αποκλειστικά σε Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αδειοδοτηµένους από την ΕΕΤΤ. 1.2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς Rural, έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στον Ν.4070/2012(ΦΕΚ Α 82), ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σ αυτόν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείµενης ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος (Πάροχος): Ο Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί από την αρµόδια αρχή και έχει υπογράψει σχετική Σύµβαση µε τον ΟΤΕ Rural για την λήψη των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας Προσφοράς. Κεντρικός κόµβος διαχείρισης (NOC) : Το κεντρικό σηµείο παρακολούθησης, εποπτείας και διαχείρισης όλων των στοιχείων του δικτύου του ΟΤΕ Rural. Περιφερειακός κόµβος διασύνδεσης νησίδας (RIX): Το σηµείο διασύνδεσης των υφιστάµενων δικτύων τρίτων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε το δίκτυο του ΟΤΕ Rural. ίκτυο πρόσβασης: Το τµήµα του δικτύου µεταξύ του τερµατικού σηµείου από την πλευρά του συνδροµητή έως τον κόµβο πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας. ίκτυο οπισθόζευξης: Σελίδα 17 από 194 ΑΠ.765/016

18 Το δίκτυο οπισθόζευξης παρέχει υπηρεσίες χωρητικότητας και πολυπλεξίας στο δίκτυο πρόσβασης. Κόµβος πρόσβασης, συνάθροισης και πολυπλεξίας (ΚΠΣΠ): Η «πύλη» µεταξύ των δικτύων πρόσβασης και οπισθόζευξης. Σηµείο διασύνδεσης µε τελικό χρήστη: Το ακραίο σηµείο του δικτύου, αναφορικά µε την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (bitstream) που διασυνδέει το τοπικό δίκτυο των τελικών χρηστών µε το δίκτυο πρόσβασης. Σηµείο Οριοθέτησης (ΣΟ): Το σηµείο σύνδεσης των δικτύων του Παρόχου και του ΟΤΕ Rural. Χρόνος παράδοσης : Είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα αποστολής της αίτησης στον ΟΤΕ Rural, µέχρι την ηµεροµηνία πλήρους υλοποίησής της, όπως το χρονικό αυτό διάστηµα εµφανίζεται στα σχετικά πεδία αναζήτησης της αίτησης στο Π.Σ. ΟΤΕ Rural. Ανενεργός χρόνοςsla (parked time) : Είναι ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης παράδοσης ή άρσης βλάβης, ο οποίος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ Rural. Πραγµατικός χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας µείον τον Ανενεργό Χρόνο SLA. Χρόνος εντοπισµού βλάβης και απάντησης στον Πάροχο: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή πουο Πάροχος ενηµερώνεται για τον εντοπισµό της αιτίας της βλάβης. Χρόνος άρσης βλάβης (repair fault) : Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγγελία της βλάβης, µέχρι τη στιγµή που ο Πάροχος ενηµερώνεται για την άρση της βλάβης. Πραγµατικός χρόνος άρσης βλάβης: Ο χρόνος άρσης βλάβης µείον ο ανενεργός χρόνος βλάβης. Εργάσιµες ηµέρες (ΕΗ) : Από την ευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήµων αργιών. Εργάσιµες ώρες(εω) : Σελίδα 18 από 194 ΑΠ.765/016

19 Για εργάσιµες ηµέρες, το χρονικό διάστηµα από 08:00 π.µ. 16:00 µ.µ. 1.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΟΤΕ Rural θα προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες χονδρικής που καλύπτουν και τα 3 ακόλουθα επίπεδα υπηρεσιών: Υπηρεσίες Επιπέδου 1(Πρόσβαση σε Παθητικές Υποδοµές και Ευκολίες ικτύου). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 1 περιγράφονται στις ενότητες 3 και 4. Υπηρεσίες Επιπέδου 2 (Χωρητικότητα - Ethernet). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 2 περιγράφονται στην ενότητα 5. Υπηρεσίες Επιπέδου 3 (Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης - Bitstream). Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διάθεσης των υπηρεσιών Επιπέδου 3 περιγράφονται στην ενότητα ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργάτες τους που χρησιµοποιούνται από αυτούς κατά την εκτέλεση των εργασιών τους δεσµεύονται ρητά και εγγράφως για τη µη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις συνδεδεµένες µε αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων, που χαρακτηρίζονται εγγράφως από το κάθε µέρος ως εµπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, ή περιέρχονται σε γνώση τους πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της Σύµβασης κατά την εκτέλεση και για δύο έτη µετά τη λύση της εν λόγω σύµβασης. Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσµευσής τους τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν και από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συµβαλλόµενα µέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύµβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή. Σελίδα 19 από 194 ΑΠ.765/016

20 Τα συµβαλλόµενα µέρη θα υπογράψουν Συµφωνία Εµπιστευτικότητας η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης Συµβάσεως και θα περιλαµβάνει ρητή δέσµευση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του προηγούµενου εδαφίου. Η υποχρέωση εχεµύθειας των µερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης όσο και για δύο (2) έτη µετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου οιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών, δεν γνωστοποιούνται οποτεδήποτε µετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον αντισυµβαλλόµενό τους αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία που αυτός υπέστη εξ αιτίας της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας, από το προσωπικό τους ή τους εν γένει συνεργάτες τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ο Πάροχος δεν αποκτά κανένα εµπράγµατο δικαίωµα, τίτλο ιδιοκτησίας ή / και βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νοµής ή / και χρήσης του ΟΤΕ Rural, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης που του παρέχονται σύµφωνα µε την Σύµβαση. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δύνανται να εκχωρήσουν ολικώς ή µερικώς απαιτήσεις που απορρέουν από την Σύµβαση να µεταβιβάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο ολικώς ή µερικώς δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, ή να αναθέσουν την εκτέλεση αυτών, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντισυµβαλλοµένου µέρους, άλλως παρέχεται δικαίωµα έγγραφης καταγγελίας της Σύµβασης. Κατ εξαίρεση και χωρίς τη συναίνεση της προηγούµενης παραγράφου (α) ο ΟΤΕ Rural δύναταινααναθέσει ή εκχωρήσει την εκτέλεση της Σύµβασης σε οποιαδήποτε συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του Οµίλου κ.λπ.), (β) αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να εκχωρήσουν το δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού καθώς και σε εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην ελληνική νοµοθεσία. Σελίδα 20 από 194 ΑΠ.765/016

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα.τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δευτερεύοντα Τέλη Μηνιαία Τέλη Εφάπαξ Τέλη ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ L1 Τέλη Υπηρεσιών L1 - Φιλοξενίας σε RIX Τέλος Τέλος Ενεργοποίησης Διάθεσης χώρου σε ικρίωμα 510,20 Τέλος Ενεργοποίησης Σύνδεσης RIX Bitstream

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 14SYMV001906849 2014-03-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ των Πράξεων ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. 1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-02-2017 ΑΠ:797/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση εντύπου αίτησης αντιγράφου επικαιροποιηµένης πληροφορίας αναφορικά µε το δίκτυο πρόσβασης ΟΤΕ στο πλαίσιο της Α Φάσης Πρώτης Ανάθεσης του Παραρτήµατος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ),

β. το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/ ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα