ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β / ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επι στημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανε πιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)» Αναμόρφωση Προγράμματος Αντικατάσταση της υπ αριθμ π.ε./Β7 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζι κής Διοικητικής, με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραι ώς Αναμόρφωση του προγράμματος Έγκριση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμμα τος Σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροτα ξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Δια τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρημα τοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτ λο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)» Αναμόρφωση Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/ Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α / ) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρό τηση σχολών». 6. Την υπ αριθ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 ΦΕΚ 786/τ.Β / υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών». 7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συ νεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 8. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτρο πής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (συνεδρίαση αριθμ. 8/ ). 9. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 50/ ). 10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1674/ έγ γραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2 30744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597 τ.β / ) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Διατμη ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρή σεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με ταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων και την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα «Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems, MIS)». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα του προγράμματος στα Α και Β εξάμηνα διαιρούνται σε δύο ενότητες «υποχρεωτικά» και «επι λογής». Το Γ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών κατανέμεται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 3 υποχρεωτικά μαθήματα Χ ECTS + 1 μάθημα επιλογής Χ ECTS = 30 ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (COMPUTER NETWORKS) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΙΟΥ (SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT) Μαθήματα Επιλογής (επιλέγεται ένα μάθημα) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (LABORATORY OF BUSINESS GAMES) ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS LAW) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (OPERATIONS RESEARCH AND SIMULATION)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (QUANTITATIVE METHOD AND DATA ANALYSIS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (INFORMATION TECHNOLOGY AND STRATEGIC MANAGEMENT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (INFORMATION TECHNOLOGY) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 2 υποχρεωτικά μαθήματα Χ ECTS + 2 μαθήματα επιλογής Χ ECTS = 30 ECTS ECTS Υποχρεωτικά Μαθήματα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA BASES) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN) Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA SYSTEMS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DECISION SUPPORT SYSTEMS & EXPERT SYSTEMS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (E COMMERCE E BUSINESS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (IS/IT PROJECT MANAGEMENT) ΤΕΧΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TECHNO ECONOMICS AND ICT STRATEGIES) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 Η ανακατανομή και τροποποίηση μαθημάτων στο πρόγραμμα θα γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριανταπέντε (35) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). Επιπλέον, το πρόγραμμα αναπτύσσει τις δικές του υποδομές με ιδίους πόρους (εργαστήριο Η/Υ 434, κτίριο Θ, εργαστήριο Η/Υ 414 κτίριο Γ Δ). Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 30746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ), το 65% του συνολικού κόστους λειτουρ γίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορίες Δαπανών Κόστος 1. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Δαπάνες Μετακινήσεων Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών, αναλωσίμων Έξοδα δημοσιότητας Λοιπά έξοδα Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε συνέδρια 505 Σύνολο δαπανών Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδο τήματα, χορηγίες και λοιπά. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμ φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ π.ε./Β7 (Φ.Ε.Κ. 191/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αναμόρφωση του προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6, (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα νεπιστήμιο Πειραιώς». 6. Την υπ αριθμ π.ε./β7 (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρί αση ). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση ). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ. 569/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ π.ε./β7 (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ειδίκευση στον τομέα της Χρηματοοικονο μικής και Τραπεζικής. 2. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: i) Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. ii) Η ανάπτυξη της έρευνας στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική. iii) Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευόμενα επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. iv) Η καλλιέργεια κι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των στελεχών των επιχειρήσεων και η κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. v) Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και vi) Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 3. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να παράσχει στους φοιτητές, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρ χές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασισμένοι σ αυτή τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, επιχειρησιακά παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance») με κατευθύνσεις: 1) «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management»). 2) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη («Financial Analysis» for Executives). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Κατεύθυνση «Χρημα τοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

6 30748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Α Εξάμηνο 1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 6 2. Ποσοτικές Μέθοδοι 6 3. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι 6 5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 6 Σύνολο Α Εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο 1. Παράγωγα Αξιόγραφα 6 2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6 3. Τραπεζική Διοικητική 6 4. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 6 5. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 Σύνολο Β Εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο 1. Επιλογή 1(*) 6 2. Επιλογή 2 (*) 6 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 (*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου 6 2. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις 6 3. Ανάλυση Χρονοσειρών 6 4. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 6 5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 6 6. Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος 6 7. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις 6 8. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων 6 9. Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Τραπεζική Λογιστική Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική Θεωρία Παιγνίων Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοδότηση και Aγορές Ενέργειας Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης 6 Κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Α Εξάμηνο 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ποσοτικές Μέθοδοι 3. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι Σύνολο Α Εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο 1. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 2. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 3. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 4. Παράγωγα Αξιόγραφα Σύνολο Β Εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο 1. Επιλογή 1 (*) 5 2. Επιλογή 2 (*) 5 3. Επιλογή 3 (*) 5 4. Επιλογή 4 (*) 5 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 10 Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 (*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής 1. Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου 5 2. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5 3. Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων 5 4. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 5 5. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 5 6. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 5 7. Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις 5 8. Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις 5 9. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Ειδικά Θέματα Λογιστικής Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική Τραπεζικό Μάρκετινγκ Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Εφαρμογές Παραγώγων 5

8 30750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροπο ποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακα τανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδο μή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ τ.α ) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των (τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Α/Α Κατηγορίες Δαπανών Προϋπολογισμός σε Ευρώ 1. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και ,00 διοικητικού προσωπικού 2. Αναλώσιμα ,00 3. Μετακινήσεις ,00 4. Υποτροφίες ,00 5. Έξοδα Δημοσιότητας 9.600,00 6. Έξοδα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ,00 7. Λοιπά Έξοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (3) Έγκριση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας Πο λεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχα νολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας με τίτλο «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και κυρίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 14 και 15 (189/τ.Α ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ ρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 5. Το Π.Δ. 92/2013 (Φ.Ε.Κ. 131/Α / ) «Μετονομα σία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας». 6. Το από Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστη μίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 158/ ), το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΟΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συ νεδρίαση 6/ και 7/ ) και το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΜΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συ νεδρίαση 167η/ ).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 36η/ ). 9. Το με αριθμ. πρωτ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε ρική αξιολόγηση του Τμήματος ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και το με αρ. πρωτ. 1109/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικο νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 10. Το αριθμ. πρωτ. 656/ έγγραφο των Προέδρων των Τμημάτων. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και των Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών κα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος Διατμηματικό Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν (ΦΕΚ 148/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Το ΠΜΣ «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» έχει ως σκοπό να συνδέει τις σύγχρονες γνώσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού με την καινοτομία και τις αναπτυξιακές διεργασίες των παραγωγικών συστημάτων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηρι οτήτων μέσα από την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής. Παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και βασίζεται σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές και συλλογικές εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήμα τα και μέσα από την επαφή και αλληλεπίδραση με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και κύκλους συζητήσεων brainstorming με ειδικούς, μελέτη υπαρκτών προ βλημάτων συγκεκριμένων κλάδων ή επιχειρήσεων, επισκέψεις και internships σε επιχειρήσεις, διαμόρφωση και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση επιτυχημένων και αποτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία, debates και κοινωνική διαβούλευση. Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας οι οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις της έρευνας με την παραγωγή, τα incubators και τα spin offs. Διαπραγμα τεύεται κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως η δομή των αγορών, οι καταχρηστικές πρακτικές, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης στην οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα συγκεντρώνει και παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα εργαλείων ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνει τον επενδυτικό νόμο, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) με τίτλο: «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, αλλά και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

10 30752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δυο (2) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι δύο (2) ακόμη εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η λήψη 60 πιστωτικών μονάδων /ECTS από παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων και παρακολούθηση σεμιναρίων καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) / ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS Α ΕΞΑΜΗΝΟ (1 ο ) Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Υ 8 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική Υ 8 Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής Υ 6 2 Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πίνακα Ε 2x4 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ (2 ο ) Διοικητικό Μάρκετινγκ Υ 6 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Υ 6 2 Μαθήματα Επιλογής από τον κάτωθι πίνακα Ε 2x4 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 10 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 60 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αξιολόγηση Επενδύσεων και Έργων Ε 4 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οικονομία, Θεσμοί, Πολιτικές Ε 4 Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη Ε 4 Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ε 4 Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων Ε 4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ε 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Οργανωσιακη Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Ε 4 Συστήματα Παραγωγής Ε 4 Βιομηχανική Οργάνωση Ε 4 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Συνοχής και Ανάπτυξης Ε 4 Βελτιστοποίηση σε Συστήματα Logistics Ε 4 Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας Ε 4 E business Ε 4 Δίκαιο Ανταγωνισμού Ε 4 Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρκεια σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α ).

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή των Τμημάτων ΜΧΠΠΑ, ΟΕ και ΜΜ. Τα Εργαστήρια των Τμημάτων καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατά ξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ Α ), το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Ευρώ Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός Μετακινήσεις Γενικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, ερευ νητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

12 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 27 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα