ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: / Ε 5154 IΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Γ. Μιχαηλίδης Τηλ. : Fax : Ε-mail : Θέµα: «Καθορισµός τρόπου πληρωµής των δαπανών δηµοσίων επενδύσεων από τους λογαριασµούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος µέσω ηλεκτρονικών εντολών» ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α)του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 2 του ν.2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισµόν από του οικονοµικού έτους και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας προβλεπόµενας υπό Συµβάσεων Έργου.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως» (Α 266) β) των άρθρων 7, 42 και του ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως ισχύουν γ) των άρθρων 3 και 28 παρ. 2 του N.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α 138), δ) του Π.. 136/98 «Περιορισµοί έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής και Ευθύνης Υπολόγων» (Α 107)

2 ε) του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Π.. 63/2005 για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. (Α 98), στ) Του Π.. 178/2000 (Α 165) «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ) του Π.. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Α 221) η) του Π.. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (Α 152) θ) τoυ Π.. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 153). ι) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο (Α 267) όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο. 21 παρ. 3 του Ν.4111/2013 (Α 18). 2. Τις αριθ / , 21356/ (Β 75/53), 32965/ (Β 128), 39410/ (Β 167), 50202/ΛΟ 607/ , 41891/λο 935/ (Β 485), 61029/ΛΟ 393/ (Β 118/65) και 72589/ΛΟ 467/ (Β 6/66) «περί συµπληρώσεως του τρόπου ενεργείας πληρωµών δηµοσίων επενδύσεων κλπ» κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 3.Την αριθ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυπουργού «καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα».(Β 2105). 4. Τον αριθ / Ε8838/ οδηγό χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης Πληρωµών και Οφειλών ηµοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο..Ε.). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 6. Την ανάγκη εκσυγχρονισµού των πληρωµών δαπανών του Π Ε και διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος µε την εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων εκτέλεσης πληρωµών, όπως µέσω ηλεκτρονικών εντολών, η οποία αφενός εξασφαλίζει ταχύτητα, αφετέρου καταργεί την προσωπική επαφή µεταξύ εντολέα πληρωµής και 2

3 δικαιούχου αυτής, εξέλιξη η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία εν όψει της προβλεπόµενης από το Μνηµόνιο κατάργησης του υπολόγου φυσικού προσώπου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουµε τον τρόπο διενέργειας των πληρωµών δαπανών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) σε βάρος των οικείων τριτοβάθµιων ειδικών λογαριασµών δηµόσιων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως εξής: Άρθρο1 Πεδίο εφαρµογής Ο τρόπος πληρωµής δαπανών δηµοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται µε την παρούσα εφαρµόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωµής των ανωτέρω δαπανών, από την Πληρωµές µε άλλους τρόπους µετά τη ηµεροµηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται µόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωµή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισµό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται µε όµοια απόφασή µας. Άρθρο 2 Τρόπος πληρωµής δαπανών δηµόσιων επενδύσεων 1. Η πληρωµή των δαπανών του Π Ε πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικών εντολών, και ειδικότερα µε την καταβολή του εντελλόµενου χρηµατικού ποσού µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρεχοµένου προς τούτο σχετικού αποδεικτικού. Κάθε ηλεκτρονική εντολή αποτελεί για την Τράπεζα της Ελλάδος εντολή πληρωµής και εκτελείται αυτόµατα χωρίς παρεµβάσεις. Η εντολή δίνεται από τον υπάλληλο του δηµοσίου που έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής του λογαριασµού του έργου ή από εξουσιοδοτηµένο προς τούτο υπάλληλο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας ή από το αρµόδιο προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του οικείου νοµικού προσώπου ή οργανισµού ή επιχείρησης (για τις ανάγκες της παρούσας υπεύθυνοι λογαριασµού). Η πληρωµή των δικαιούχων διενεργείται σε βάρος των ειδικών τριτοβάθµιων λογαριασµών δηµοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε εκτελούµενο έργο. Την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωµή των διακαιούχων εντός του προβλεπόµενου χρόνου (ν.4152/13, Α 107, παρ. Ζ 3

4 υποπαρ. Ζ5 «προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»), το σύνολο των ελέγχων για την πληρότητα των δικαιολογητικών και την τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας έχει ο υπόλογος διαχειριστής του οικείου λογαριασµού έργου ή τα αρµόδια όργανα της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας ενώ για την ορθή έκδοση αποστολή της ηλεκτρονικής εντολής ευθύνεται ο υπεύθυνος λογαριασµού. Ο δικαιούχος της πληρωµής δηλώνει στον υπόλογο - διαχειριστή τον αριθµό του τραπεζικού λογαριασµού του σε µορφή IBAN προσκοµίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας τράπεζας). 2.α. Για τη διακίνηση των ηλεκτρονικών εντολών της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται υποχρεωτικά η τήρηση των προβλεπόµενων όρων ασφαλείας και η πιστοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπεύθυνου λογαριασµού (αυθεντικοποίηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.3979/2011) στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πληρωµών και Οφειλών ηµοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο..Ε.) µέσω του οποίου διακινούνται οι ηλεκτρονικές εντολές. Οι υπεύθυνοι λογαριασµού πιστοποιούνται ως χρήστες στο πληροφοριακό σύστηµα του Π Ε χορηγουµένου προς τούτο ειδικού κωδικού πρόσβασης βάσει καταστάσεων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων ( Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από τον αρµόδιο ιαχειριστή Οφειλών του Φορέα χρηµατοδότησης, όπως αυτός ορίζεται στον οδηγό χρήσης του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο..Ε. Οι αποστελλόµενες καταστάσεις επικαιροποιούνται µε όλες τις τυχόν µεταβολές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους (νέοι ορισµοί ή αντικατάσταση υπολόγων-διαχειριστών ή εκπροσώπων, κ.λ.π). β. Επιβεβαίωση της ταυτότητας του υπεύθυνου λογαριασµού πραγµατοποιείται και από την Τράπεζα της Ελλάδος µε την αυτοπρόσωπη προσέλευσή του και κατάθεση των εγγράφων, που καθορίζονται από την Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια αποστέλλει ηλεκτρονικά επιβεβαίωση των στοιχείων των ανωτέρω για το συγκεκριµένο λογαριασµό. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών είναι η εξασφάλιση από τους υπεύθυνους λογαριασµού της αντιστοίχησης κάθε δεκατετραψήφιου κωδικού έργου στο Π Ε (ενάριθµοι), µε ένα διακριτό τραπεζικό λογαριασµό στην Τράπεζα της Ελλάδος, πλην της περίπτωσης µεταφοράς χρηµατοδότησης άνευ υπολόγου σε λογαριασµό άλλης τράπεζας. Είναι δυνατόν σε έναν ενάριθµο να αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός 4

5 τραπεζικοί λογαριασµοί όχι όµως και το αντίστροφο (σύνδεση περισσοτέρων του ενός ενάριθµων µε ένα τραπεζικό λογαριασµό). 4. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της ηλεκτρονικής εντολής εξακολουθεί να πραγµατοποιείται µε βάση τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την πληρωµή και προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις πληρωµές των έργων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. 5.α Οι ηλεκτρονικές εντολές εκδίδονται για το χρηµατικό ποσό που αντιπροσωπεύουν τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3943/2011 (Α 66) όπως ισχύει. β. Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης οφειλής κατά τις ανωτέρω διατάξεις, τα προς απόδοση ποσά παρακρατούνται πριν από την έκδοση της εντολής πληρωµής µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 3 του ν.3614/2007. Τα σχετικά γραµµάτια είσπραξης επισυνάπτονται απαραίτητα στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωµή του δικαιούχου. Άρθρο 3 Λοιπές Λεπτοµέρειες εφαρµογής 1. Οι υπεύθυνοι λογαριασµού που εκδίδουν ηλεκτρονικές εντολές για έργα του Π Ε, ευθύνονται αποκλειστικά για την πληρότητα, εγκυρότητα, νοµιµότητα, κανονικότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών, που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται οι ηλεκτρονικές πληρωµές. 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδοµένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που καταχωρεί, τηρεί, διακινεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζεται σε σχέση µε τις πληρωµές για έργα του Π Ε, καθώς και για την ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχει κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών που υποδέχεται. 3. Για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων από τον υπεύθυνο λογαριασµού οι πληροφορίες που αφορούν στο παραστατικό σε εξόφληση του οποίου πραγµατοποιείται η πληρωµή και ειδικότερα το επώνυµο / επωνυµία του δικαιούχου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ), το τραπεζικό ίδρυµα, ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου σε µορφή ΙΒΑΝ, το ποσό, η ηµεροµηνία της εντολής, κλπ. Όπου στις κείµενες διατάξεις απαιτείται ως δικαιολογητικό της δαπάνης το αντίγραφο της επιταγής νοείται εφεξής το αντίγραφο του αποδεικτικού καταχώρησης της ηλεκτρονικής 5

6 εντολής. Οι πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία του λογαριασµού του δικαιούχου αποστέλλονται µέσω του συστήµατος ιεπαφών, που λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής οι οποίες αποστέλλονται από τα αρµόδια όργανα / φορείς µέσω ειδικά γραµµογραφηµένων αρχείων. 4. Ο υπεύθυνος λογαριασµού λαµβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος ηλεκτρονική επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η οποία περιλαµβάνει τα αναλυτικά στοιχεία της χρέωσης του λογαριασµού του έργου, το ποσό της καταβολής και το χρόνο κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήµανση σε επίπεδο ηµέρας), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του συστήµατος των ιεπαφών. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στο πληροφοριακό σύστηµα του Π Ε και η εκτύπωσή τους επέχει θέση επιβεβαίωσης της πληρωµής (extrait τραπεζικής συναλλαγής). 5. Εάν η ηλεκτρονική πληρωµή δεν καταστεί επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί κατά το πρώτο επίπεδο ελέγχων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προδιαγραφές λειτουργίας του συστήµατος των ιεπαφών, η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα του Π Ε µέσω ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου επιβεβαίωσης παραλαβής. Στη συνέχεια εάν η ηλεκτρονική πληρωµή δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει, το πρωί της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, το πληροφοριακό σύστηµα του Π Ε µέσω ειδικού ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου για τον λόγο της µη ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο υπεύθυνος λογαριασµού ενηµερώνεται από το σύστηµα του Π Ε για την αδυναµία ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής πληρωµής και για τους λόγους αυτής. Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις Από τη δηµοσίευση της παρούσας και µέχρι την οι πληρωµές διενεργούνται εναλλακτικά και µε χρήση επιταγών ή εγγράφων κατά την ισχύουσα µέχρι σήµερα διαδικασία. Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος Καταργούµενες διατάξεις Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργουµένης κάθε άλλης διάταξης που ορίζει διαφορετικά, όσον αφορά στις πληρωµές των έργων του Προγράµµατος ηµοσίων 6

7 Επενδύσεων από τους οικείους τριτοβάθµιους λογαριασµούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χρήστος Σταϊκούρας Κωστής Χατζηδάκης 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Σ. Αλεξιάδη Αµαλιάδος 17, Αθήνα Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη, Αµαλιάδος 17, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Β. Μάγκλαρη Μεσογείων 14-18, Αθήνα Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµ. Έργων, κ. Ε. Σιµόπουλου Χ. Τρικούπη 182, ΤΚ Αθήνα Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών, κ. Ν. Σταθόπουλο Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Αθήνα Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ.. Στεφάνου Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γραφείο Γενικής Γραµµατέα ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, κα. Α. αλλαπόρτα Πειραιώς 40, Αθήνα Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Α. Κυριαζή Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα, κ. Ε. Ζαχαράκη Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γραφείο Γενικής Γραµµατέα Πολιτισµού, κα. Σ. Μενδώνη Μπουµπουλίνας, 20-22, Αθήνα Υπουργείο Τουρισµού Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων, κ. Γ. Πυργιώτη Αµαλίας 12, Αθήνα Υπουργείο Υγείας Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Π. Καλλίρη Αριστοτέλους 17, Αθήνα

9 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, κ. Αθ. Θεοχαρόπουλο, Λεωφ. Αθηνών 58, Τ.Κ Αθήνα Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης Γραφείο Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας Θράκης κ. Αρ. Γιαννακίδη Γ. Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστα Β. Όλγας 198, Θεσ/κη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Γραφείο Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας κ. Γ. ακή Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Α. Καχριµάνη Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλ. Περγαντά Υψηλάντου 1, Λαµία Περιφέρεια Θεσσαλίας Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστό ιοικητήριο, Κουµουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σ. Σπύρου Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Γραφείο Περιφερειάρχη υτικής Ελλάδας κ. Α. Κατσιφάρα Ν. Εθνική Οδός Πατρών- Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Πελοποννήσου Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη Περιφέρεια Αττικής Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό Ν.Α. Αθηνών Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γραφείο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθ. Γιακαλή Πλ. Κωνσταντινουπόλεως, Μυτιλήνη 9

10 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Ι. Μαχαιρίδη Επτανήσου 35, Ερµούπολη Περιφέρεια Κρήτης Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Στ. Αρναουτάκη Αρχ. Μακαρίου 22, Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Προϊστάµενο.Α., κ. Μ. Γιαµπουρά Λέκκα 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Προϊστάµενο.Α, Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Προϊστάµενο.Α., κα Γ. Εµµανουήλ Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Θεσσαλονίκη Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας Προϊσταµένη.Α., κα Ζ. Παπασιώπη Κόνιαρη 15, Αθήνα Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Μεταφορών Αναπλ. Προϊστάµενη Ε..Α. κα Μαρία Οικονόµου Αγίας Σοφίας 10, Νέο Ψυχικό Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » Προϊσταµένη.Α., κα Αναστασία Καρκούλη Θεοφιλοπούλου & 18 Μεναίχµου, Αθήνα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Aνάπτυξη Προϊστάµενο.Α. κ. Ν. Μαµαλούγκα Αερ. Παπαναστασίου 34Β, Τ.Κ Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων του ΥΠΕΚΑ Προϊσταµένη Ε.Υ. κα Χ. Κούρτελη Iτέας 2 & Ευρυτανίας, Τ.Κ , Αθήνα 10

11 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Προϊστάµενο.Α., κ. Σοφοκλή Γώγο Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Πολιτισµού Προϊστάµενο.Α., κ. Παναγιώτη Νταή Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα Υπουργείο Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Υπ. Τουρισµού Προϊσταµένη.Α., κα Μακρυνιώτη Μαρία - Αναστασία Θεµιστοκλέους 87, Αθήνα Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Προϊστάµενο.Α., Κοραή 4, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ, Προϊσταµένη κα Στ. Παπούλια, Κοραή Αθήνα Υπουργείο Υγείας Ειδική Υπηρεσία Tοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϊστάµενο Ε.Υ., κ. Γ. Ζερβό Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Προϊσταµένη.Α., κα Πολύζου Πολυξένη Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αλιεία Προϊστάµενο.Α., κ.. Μητρόπουλο Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο Ηροδότου 20, Κοµοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προϊσταµένη Ε..Α., κα Αγγελική Ωραιοπούλου Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία Θεσσαλονίκης 11

12 Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Κιουρτσίδη Χαράλαµπο Υ ΕΠ. Μακεδονίας ιοικητήριο -ΖΕΠ, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Προϊσταµένη Ε..Α., κα Ελένη Ρόκκου 8ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα Περιφέρεια Θεσσαλίας Προϊσταµένη Ε..Α., κα Σαραφίδου Μελποµένη Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Πέτρο Οικονόµου Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Προϊσταµένη Ε..Α. κα Α. Σταθοπούλου ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Προϊσταµένη Ε..Α., κα. Αλ. Παπαθανασίου Υψηλάντου 12, Λαµία Περιφέρεια Αττικής Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Κων/νο Λέµα Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Αναστάσιο Σκούρα Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Γεώργιο Πλακωτάρη 10 χλµ. Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προϊστάµενο Ε..Α., κ. Αντώνιο Βουτσίνο Σ. Καράγιωργα, Ερµούπολη 12

13 Περιφέρεια Κρήτης Προϊστάµενο Ε..Α., κα Μαρία Κασωτάκη ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ιευθύνοντα Σύµβουλο.Σ., κ. Γκέκα Ράλλη Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Aθηνών, Αναπτυξιακή AE Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕ Α) του ήµου Αθηναίων Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Προϊστάµενο, κ. Χρ. Χρήστου Ξενοφώντος 7, Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ - Γρ. Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη - Γρ. Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης κ. Γ. Γιαννούση - Γρ. Γεν. /ντή Αν. Π. Περ. Πολ. &.Ε. κ. Κ Κουκολιά - /νση ηµοσίων Επενδύσεων, τµήµατα Α, Β, Γ,, Ε, Γραµµατεία - Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης 13

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 57474/ΕΥΘΥ 2482 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ : 4ΙΚ81-6. ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παπάγου, 11 Οκτωβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. B1/ 47832/4533 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα