ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του ΕΡΓΟΥ «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη των Οργανισμών και Επιχειρήσεων» Κωδικός ΟΠΣ: Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Προϋπολογισμός: ,42 (χωρίς ΦΠΑ 23%) ,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Διάρκεια του Έργου: 17 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:././ ΣΑΕ 0518, Κωδικός Πράξης: 2103ΣΕ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. 1

2 2

3 Αναθέτουσα Αρχή (ή Εργοδότης) Είδος Σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV: Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Είδος Διαδικασίας: Κριτήριο Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός Πλέον συμφέρουσα οικονομικά Προσφορά Προϋπολογισμός: Διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( ,42 ) πλέον ΦΠΑ (23%) πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (55.723,58 ), δηλαδή συνολικά διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) Χρηματοδότηση Έργου: Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (Κωδικός ΣΑΕ0518, Κωδικός Πράξης 2013ΣΕ ) Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια 17 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Έργου: Ημερομηνία Αποστολής για / /.. Δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: /./..././.././.., ώρα: 12:00 π.μ. Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Κτίριο Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα. Αποσφράγιση Προσφορών:././.., ώρα: 12:00 Τόπος Αποσφράγισης Προσφορών: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Κτίριο Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα. 3

4 «Απλούστευση Διαδικασιών Ενιαίου Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΕΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΑΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ...68 ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ...69 ΟΡΟΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Τ0 Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

7 2.2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕ 1.1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.2: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.4: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΕ 1.8: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ ΕΕ 1.9: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΕ 1.10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

8 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9

10 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση ιδίως όταν: α. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. β. Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή (ΜΕΡΟΣ Ε' - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών). γ. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο δ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η οικονομική προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2, καθώς και με τους Πίνακες του ΜΕΡΟΥΣ Δ'. ε. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος των είκοσι (20) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου στ. Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται μικρότερος των έξι (6) μηνών. ζ. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. η. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της Προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής Προσφοράς. θ. Αφορά μέρος του Έργου. ι. Περιέχει εναλλακτικές Προσφορές. ια. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 10

11 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ανασχεδιασμός και Απλοποίηση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες του έργου «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων» το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Η Πράξη (κωδ. ΟΠΣ ) είναι ενταγμένη στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03), κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθμ (σχετ. 3031, 3061)/ Απόφασης Ένταξης της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ Οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑ Ε0518, ενάριθμος κωδικός Πράξης 2013ΣΕ Οι προδιαγραφές - απαιτήσεις του Έργου και λοιποί ειδικοί όροι περιγράφονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β ' ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως το ποσό των διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( ,42 ) πλέον ΦΠΑ (23%) πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (55.723,58 ), δηλαδή συνολικά διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) 11

12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ). Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου Καλλιθέα. Πληροφορίες:. Τηλέφωνο:. Fax: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Ανοικτός, Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: i. του Ν.2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/A / ), όπως ισχύει ii. του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/A / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) iii. του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α / ) iv. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α / ), Ν. 3783/2009 «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α / ) και Ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 22/Α / ) v. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου τομέα στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων 12

13 προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α / ) vi. του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/A / ) vii. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». viii. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 /Α / ) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση/ΟΤΑ/Υπ. Πολιτισμού και λοιπές διατάξεις». ix. Του άρθρου 21 και 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξες εφαρμογής του μεσοπρόσθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». x. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». xi. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ), όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύει αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. xii. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α / ) xiii. του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α / ) xiv. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13

14 της 31ης Μαρτίου «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων, τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 1177/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων) xv. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης xvi. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής «για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει xvii. τις από και , 1 η και 2 η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας. xviii. το με αριθμ. πρωτ. 130/ Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράμματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », ως ισχύει. xix. του άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για τη συγκρότηση των επιτροπών των διαγωνισμών, xx. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 2014 Α ) «Διαδικτυακή Ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» xxi. της υπ αρ /ΕΥΣ1749/27/3/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β / ) όπως τροποποιηθείσα ισχύει xxii. Την υπ αρ. Διατύπωση Γνώμης για τη Δημοπράτηση του Υποέργου [1] της Πράξης [452167] με τίτλο: «Ανασχεδιασμός και 14

15 Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες του έργου «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη των Οργανισμών και Επιχειρήσεων» ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 1. εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις / /. 2. εστάλη για δημοσίευση στο «Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις./ / 3. δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες.. 4. αναρτήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις.././ 5. αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η παρούσα Διακήρυξη και η περίληψη αυτής καταχωρήθηκαν επίσης και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις και ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη έως την / /.., ημέρα. και ώρα. π.μ. (ημερομηνία η οποία απέχει ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ), στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ), Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 15

16 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ), Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα αρμόδιο στέλεχος., τηλ.:.., fax:.) κατά τις εργάσιμες μέρες, ώρα 10:00-14:00 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η καταληκτική προθεσμία για τη λήψη των εγγράφων του Διαγωνισμού είναι η / /., ημέρα και ώρα, δηλαδή έξι (6) μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης ή και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις και Οι ενδιαφερόμενοι που παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή οφείλουν να κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους στη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ (συμπληρώνοντας την τυποποιημένη φόρμα, που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό μαζί με το τεύχος της Διακήρυξης και αποστέλλοντάς την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε 16

17 να μπορούν να τους αποστέλλονται τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, αν και καταβάλλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές σελίδες (web sites) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι την././.., ημέρα. και ώρα... Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος από όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι διευκρινιστικές απαντήσεις θα αναρτηθούν επίσης και στο Διαδίκτυο, στο ίδιο σημείο με τη Διακήρυξη. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση:, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμιλοι, συμπράξεις, ενώσεις 17

18 επιχειρήσεων (consortium), συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλουν από κοινού προσφορά και: είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και τα οποία: πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του Έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 18

19 προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45.1 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη 19

20 χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρθρα 34 & 39 του ΠΔ 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της Προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Εάν ο ανάδοχος του Έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται να συστήσει σε αυτή, εφόσον δεν διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο (με άρτιο συνεργείο, ειδικευμένο προσωπικό κλπ.), για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις /οδηγίες: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 20

21 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (που θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ) στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/ Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του. 4. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική ιδιότητά του, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 5. Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε Διαγωνισμό, που μπορεί να τον οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: Ι) Υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία εκ των προτέρων ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο, στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου. 6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος του Διαγωνισμού, θα προσκομίσει για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 21

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ημερολογιακών ημερών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης. 7. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 8. Είναι κατά την ημέρα της υποβολής της προσφοράς εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 9. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του Έργου. 10. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 11. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου Έργου. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων υπό οποιαδήποτε μορφή, απαιτείται, επίσης, να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η αποδοχή της σύμπραξης, της κοινοπραξίας εταιρειών, της υπό σύσταση κοινοπραξίας ή της από κοινού υποβολής της προσφοράς, (ii) τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση προσώπων και (iii) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος του ομίλου, των συμπραττουσών ή κοινοπρακτουσών εταιρειών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει, επίσης, να συμπληρώσει και ο τυχόν εκπρόσωπος και αντίκλητος, με την οποία θα αποδέχεται τον διορισμό του. O/Oι «εξωτερικός/οί συνεργάτης/ες», όταν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου), θα δηλώνουν ότι: Tο Έργο (αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελούν εν γνώσει τους. Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου (σημ.: Εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε., οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), και το φυσικό πρόσωπο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνει ότι: 22

23 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Β: Γ: i. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, με ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω ματαίωσης, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου, που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Το εν λόγω παραστατικό εκπροσώπησης θα πρέπει να έχει τη μορφή: - Για τα Φυσικά πρόσωπα: Πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. - Για τις Α.Ε., Συνεταιρισμούς: Απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω Διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο 23

24 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ εκπρόσωπό του. - Για τις Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης και 1. - Για τις Ενώσεις προσώπων: Τα οριζόμενα στην κατωτέρω παρ. 4 περίπτωση ΣΤ στοιχ.ii της Προκήρυξης. 3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού (και το σχετικό ΦΕΚ) 2. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση του στο Μητρώο και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής ή άλλης Αρχής. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε: Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του, ή του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και το σχετικό ΦΕΚ. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 24

25 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το μέγιστο (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή. 2. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το μέγιστο (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Εάν ο προσφέρων είναι αλλοδαπή εταιρεία: Αλλοδαπές εταιρείες: Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση προσώπων υπό οποιαδήποτε μορφή (όμιλος, σύμπραξη, κοινοπραξία εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξία, συνεταιρισμός και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά): 1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά 25

26 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση του Έργου και, σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ένωση με τους ίδιους όρους. 4. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου- φορέα στο Διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών), στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του Διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση εταιρειών, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετεχουσών εταιρειών. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 26

27 Προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των Προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής Προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω Διαγωνισμό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης, Ενώσεις προσώπων: Τα οριζόμενα στην παράγραφο περίπτωση Γ.3 της Διακήρυξης. 27

28 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιπλέον των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών συμμετοχής της παραγράφου , όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα παρακάτω: Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας: 1. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. 2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν μέσο ύψος κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε το ύψος του μέσου κύκλου εργασιών υπολογίζεται για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.. Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας - Επάρκειας Υποδομών - Εμπειρίας: Για τα ακόλουθα επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της Ένωσης, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 1. Κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) γενικές 28

29 πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα), καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών, δηλαδή ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψηφίου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας προϊόντα και υπηρεσίες υποδομές 2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν (κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που περιλαμβάνουν ή συνδυάζουν ενέργειες όπως οι παρακάτω: εκπόνηση συμβουλευτικών έργων σχεδιασμού, ανασχεδιασμού ή απλούστευσης διαδικασιών αποτύπωση διαδικασιών με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου/λογισμικού εφαρμογή μεθοδολογιών μέτρησης/ μείωσης διοικητικών βαρών σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευση Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟ- ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ ( ) ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (τύπος & (από - έως) ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπο- ημερομηνία) λογισμός) Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον πέντε (5) παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία αθροιστικής 29

30 συμβατικής αξίας μεγαλύτερης των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που να καλύπτει καθένα τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω πεδία και αθροιστικά τα 5 έργα να καλύπτουν και τα 5 πεδία. Τα πέντε (5) αυτά έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά. 3. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του λήπτη των υπηρεσιών ή του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, απλή δήλωση του προσφέροντα οικονομικού φορέα. 4. Κατάλογος με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι δυνατόν στο οργανωτικό σχήμα που θα προτείνει να συμπεριλάβει και εξωτερικά στελέχη σε διάφορα επιμέρους ζητήματα γνωστικού αντικειμένου. Ωστόσο, ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι το 50% του συνολικού ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται με εργασία μονίμων στελεχών του Αναδόχου (δηλαδή στελεχών για τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει εισφορές). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής θα πιστοποιείται από τις μισθολογικές καταστάσεις των μονίμων στελεχών του Αναδόχου που θα στελεχώσουν την ομάδα έργου. Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, θα έχει την παρακάτω δομή: Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, θα κατέχει συντονιστικό ρόλο, και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. Επίσης θα αναλάβει τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου. 30

31 Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Τουλάχιστον οκταετή (8) έτη επαγγελματική εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα του δημόσιου τομέα. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, ανασχεδιασμό ή απλούστευση διαδικασιών Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager). Αναπληρωτής του Υπευθύνου Έργου. Κρίνεται σκόπιμη η εμπλοκή δύο στελεχών στη διαχείριση του έργου αφενός λόγω της μεγάλης έντασης εργασίας και αφετέρου λόγω της ανάγκης παράλληλης επίβλεψης διαφορετικών αντικειμένων, π.χ. διαφορετικών διαδικασιών, συντονισμό με άλλα υποέργα. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου οφείλει να έχει τα παρακάτω προσόντα, επαρκώς τεκμηριωμένα: Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, ανασχεδιασμό ή απλούστευση διαδικασιών. Τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project Manager). Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Έργου στην άσκηση των καθηκόντων του και θα τον αναπληρώνει σε περιπτώσεις απουσίας του. Σύμβουλοι Αναδιοργάνωσης οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: o Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμός, ανασχεδιασμός ή απλούστευση διαδικασιών φορέων του αποτύπωση διαδικασιών με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου/ λογισμικού εφαρμογή μεθοδολογιών μέτρησης/ μείωσης διοικητικών βαρών Σύμβουλοι Πληροφορικής οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: o Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 31

32 Τουλάχιστον πέντε (5) έτη επαγγελματική εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: Σχεδιασμός λύσεων πληροφορικής Ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε στέλεχος να διαθέτει εμπειρία στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων, αρκεί στο σύνολο τους τα αντικείμενα να καλύπτονται από τα στελέχη (Έμπειρους Συμβούλους) που θα χρησιμοποιηθούν στο 'Έργο. Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε στέλεχος να διαθέτει εμπειρία στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων, αρκεί στο σύνολο τους τα αντικείμενα να καλύπτονται από τα στελέχη (Συμβούλους) που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο. Λοιποί Σύμβουλοι με πέντε (5) έτη επαγγελματική με εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα: εκπαίδευση δημοσιότητα Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό κάθε στέλεχος να διαθέτει εμπειρία στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων, αρκεί στο σύνολο τους τα αντικείμενα να καλύπτονται από τα στελέχη (Συμβούλους) που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο. Βοηθητικό προσωπικό. Ένα (1) στέλεχος το οποίο θα υποστηρίζει γραμματειακά και διοικητικά τον Υπεύθυνο και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου και θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου. 32

33 Εμπειρία στη χρήση λογισμικού γραφείου (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Έργου που θα προταθεί θα πρέπει στο σύνολό της να καλύπτει όλα τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Έργου. Η κάλυψη των ως άνω προσόντων τεκμηριώνεται με αναλυτικά βιογραφικά των συμμετεχόντων στο Έργο. Συγκεκριμένα για όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, να καθοριστεί η θέση τους στο οργανωτικό σχήμα του υποψηφίου Αναδόχου, να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που καλύπτουν και τα έτη εμπειρίας που διαθέτουν σ' αυτό και να δηλωθούν οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν στο Έργο. Ειδικότερα θα πρέπει να συμπληρωθεί ο ακόλουθος Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου: Α/Α Εταιρεία (σε Σχέση Ονοματεπών Θέση στην Γνωστικό Έτη Ανθρωπομή % περίπτωση Συνεργασίας υμο Ομάδα Αντικείμεν εμπει νες Απασχόλησ Ένωσης/ με υποψήφιο Στελέχους Έργου ο ρίας απασχόλησ ης στο Έργο Κοινο ανάδοχο ης στο Έργο πραξίας ή (υπάλληλος ή υπεργολαβί εξωτερικός ας) συνεργάτης) ΣΥΝΟΛΟ 100 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει: - Αντίγραφα καταστάσεων της επιθεώρησης εργασίας των τριών τελευταίων ετών για τα στελέχη (υπαλλήλους) που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, και - Υπεύθυνες δηλώσεις των εξωτερικών συνεργατών με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου, 33

34 εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου, θέτοντας στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους για την εκτέλεση της σύμβασης πόρους. Βάσει του κοινοτικού δικαίου, είναι επιτρεπτή η προσφυγή του υποψήφιου αναδόχου στην εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων (δάνεια εμπειρία), άσχετα με την νομική φύση των δεσμών του με αυτούς (Άρθρα 45 παρ. 2 και 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων υπέρ αυτού πχ με προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεσή του τους πόρους αυτούς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (14.900,00 ) ευρώ. 34

35 Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών- μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 1. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα (ΜΕΡΟΣ Ε' της παρούσας Διακήρυξης) και να αναγράφουν το ποσό της εγγύησης ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 35

36 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, μετά την κατάθεση της Προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης Προσφοράς του, πλην της εγγυητικής επιστολής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας - οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή Προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή Προσφορά, η υποβληθείσα κοινή Προσφορά αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 36

37 Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 5 ΠΔ 118/2007 υποβληθέν εκ των υστέρων δικαιολογητικό δεν μπορεί να καλύψει την κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς έλλειψη δικαιολογητικού απαιτούμενου από τη Διακήρυξη ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1. Η προθεσμία υποβολής Προσφορών λήγει την / /.., ημέρα. και ώρα Ελλάδος π.μ. 2. Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή. 3. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 4. Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 5. Οι Προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι Προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ) Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Καλλιθέα με τη μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. 37

38 Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. 6. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες (Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της στο μέσο που θα την αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή). 7. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των Προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 2. Οι Προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της Προσφοράς. Η δε αρμόδια Επιτροπή, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς. 3. Οι Προσφορές αφορούν ολόκληρο το Έργο και έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται: στο ΜΕΡΟΣ Α' (Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ενότητα 38

39 2.2.) και στο ΜΕΡΟΣ Δ' (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου. 4. Αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή της Προσφοράς, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΜΕΡΟΣ Δ') χωρίς ΦΠΑ, υποχρεωτικά δε αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ, στο οποίο υπάγεται το Έργο. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 5. Οι απαντήσεις των υποψηφίων σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς, ενώ δεν επιτρέπεται να δίνονται απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε» κ.λ.π. 6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να αναφέρει σε συγκεντρωτικό πίνακα τις επεξηγήσεις τους. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των Προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, κατ' ανώτατο όριο. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. 3. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 39

40 περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 4. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός του κυρίως φακέλου οι Προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής Προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 2. Οι Προσφορές όσων συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου Καλλιθέα μέχρι τις π.μ. στις./ /. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των Προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες του έργου «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων» 40

41 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου Καλλιθέα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:./../ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 3. Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου: Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα 2.2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Τεχνική Προσφορά που θα ορίζεται ως «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενό της ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο Στον υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd). Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου και ένα φάκελο με την Οικονομική Προσφορά που θα ορίζεται ως «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενό της ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο Στον υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική Μορφή (cd). 41

42 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τονίζεται ακόμη ότι τόσο η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά όσο και η Οικονομική υπερισχύουν και των ηλεκτρονικών αντιγράφων αντίστοιχα. Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα πρέπει να είναι σε μη επανεγγράψιμο μέσο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα Α. Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καλύπτονται τα ακόλουθα επιμέρους θέματα: > Κατανόηση απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του Έργου σε σχέση με το περιβάλλον υλοποίησής του. > Επισήμανση τυχόν κινδύνων που σχετίζονται με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, με εισήγηση σχετικά με τους τρόπους που προτείνονται από τον υποψήφιο για την επιτυχή πρόληψη και αντιμετώπισή τους. > Μεθοδολογίες, τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. > Ανάλυση Έργου σε Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα Ενότητα Β. Οργάνωση Ομάδας Έργου Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καλύπτονται τα ακόλουθα επιμέρους θέματα: > Οργανωτικό Σχήμα της Ομάδας Έργου που θα συστήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. > Περιγραφή των λειτουργιών των οργάνων του Οργανωτικού Σχήματος, με αναφορά στις αρμοδιότητες και καθήκοντα των επιμέρους στελεχών, ώστε να προκύψει η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Ομάδας Έργου. 42

43 > Προτεινόμενο σύστημα διοίκησης του Έργου που εκτός από τις διαδικασίες συντονισμού των μελών της Ομάδας Έργου, θα περιλαμβάνει και τον τρόπο επικοινωνίας των οργάνων του Αναδόχου με τα αντίστοιχα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Τέλος, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (ΜΕΡΟΣ Δ' της παρούσας Διακήρυξης) χωρίς τιμές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους τους Πίνακες του ΜΕΡΟΥΣ Δ' της παρούσας Διακήρυξης. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΜΕΡΟΣ Δ'). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τους Πίνακες του ΜΕΡΟΥΣ Δ' οι Προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 43

44 Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του Έργου. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα Διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΚΕΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή, την / /, ημέρα και ώρα.. στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Καλλιθέα, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 44

45 Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, με την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της αναθέτουσας αρχής (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα περιεχόμενα των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Φακέλων Τεχνικών Προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της αναθέτουσας αρχής. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 45

46 εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. Σημείωση: Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση σύγκρουσης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά. 46

47 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Ενότητας 2.2, παράγραφοι και Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της Ενότητας 2.2, παράγραφος Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της Ενότητας 2.2, παράγραφος Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. Χρόνος παράδοσης Έργου ή επιμέρους Παραδοτέων μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 85% του μέσου όρου του κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 47

48 Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει Προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο Διαγωνισμός ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, κατά τα περιγραφόμενα στο ΜΕΡΟΣ Γ' της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα 2.5. της παρούσας: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ ) ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 48

49 από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 49

50 νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 9. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 50

51 υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε όσους δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης (παράγραφος 3.3.3) συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξης έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Ρητά επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 5 ΠΔ 118/2007 υποβληθέν εκ των υστέρων δικαιολογητικό δεν μπορεί να καλύψει την κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς έλλειψη δικαιολογητικού απαιτούμενου από τη Διακήρυξη. 51

52 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών. 3. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Αν στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 4. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 5. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 6. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. 7. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες: Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά. Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα Αρχή. 52

53 Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορά. 8. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται και κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού του Έργου στον Ανάδοχο και γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο 53

54 β. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007). δ. να αποφασίσει τη ματαίωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007). Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Διοικητικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» και την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την Απόφαση Κατακύρωσης, με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης με την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί η έκδοση σύμφωνης γνώμης της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης από την ΕΥΔ του Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 54

55 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ O Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του Έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07). Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του ΠΔ 118/2007. Η Προσφορά εξειδικεύει αλλά δεν αναιρεί τη Διακήρυξη σε κανένα σημείο της, και σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύει η Διακήρυξη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλον Εκπρόσωπό του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) και να τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση (π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.). Εφόσον ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την ανάθεση, καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και μπορεί ν' αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του Διαγωνισμού. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 55

56 Παράδοση του Έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψηφίους Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του Έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που η υλοποίηση του Έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρο το Έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα). β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του Έργου μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται ή μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου. 56

57 Εφόσον συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης του Έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το Έργο δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλον οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε ' ). Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα 57

58 μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) των υποβαλλομένων Παραδοτέων από τον Ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή του Έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ, το έργο της οποίας είναι: 1. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων. 3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του Έργου από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα. Η ΕΠΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του Έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΠΠΕ σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Στην περίπτωση που γίνουν επισημάνσεις μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του. Εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να προβεί στη λύση της Σύμβασης. 58

59 Η παραλαβή του Έργου θα γίνει σταδιακά σε αντιστοιχία με τα παραδοτέα που καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Η παραλαβή του Έργου θα ακολουθήσει τα εξής στάδια: Α) Προσωρινή (ποιοτική και ποσοτική) Παραλαβή επιμέρους παραδοτέων. Για κάθε παραδοτέο του Έργου: Α1) Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ το παραδοτέο, το αργότερο κατά την τελική ημερομηνία παράδοσής του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου. Το παραδοτέο υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλονformat που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο. Α2) Το παραδοτέο παραλαμβάνεται από την ΕΠΠΕ, η οποία το εξετάζει και είτε συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, είτε διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του παραδοτέου. Α3) Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί του παραδοτέου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενό του (β) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και (γ) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. Α4) Στην προηγούμενη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. Εάν το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δε θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών είτε να επαναλάβει τη διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της Σύμβασης. 59

60 Α5) Όλα τα προβλεπόμενα στην παρούσα ενότητα χρονικά διαστήματα απόκρισης της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα προσμετρούν προσθετικά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου. Α7) Όλες οι παραλαβές που κάνει η Αναθέτουσα Αρχή τεκμαίρεται ότι γίνονται με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της. Α8) Σιωπηρή παραλαβή επιμέρους παραδοτέου δεν είναι νοητή ούτε επιτρεπτή. Α9) Η χρήση μέρους ή του συνόλου του παραδοτέου από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και το ΥΠΑΙΘΠΑ χωρίς την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων παραλαβής όπως οριοθετούνται παραπάνω, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραλαβή του παραδοτέου. Β) Οριστική Παραλαβή Έργου. Β1) Η παρακολούθηση του Έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του Έργου. Β2) Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων σταδίων παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου: 1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας ή πλημμελούς εκπλήρωσης όρων της Σύμβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εισήγηση της ΕΠΠΕ, μπορούν να επιβάλλονται οι κατωτέρω κυρώσεις: i. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης φάσεων του Έργου ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, ή πλημμελούς 60

61 εκπλήρωσης των όρων της Σύμβασης από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα 1) για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία (χωρίς ΦΠΑ) με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος) και 2) για κάθε παραβίαση όρου ποσοστό έως 10% του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στο παραδοτέο που αφορά η πλημμέλεια (το οποίο προκύπτει από την αντιστοίχιση του συνολικού κόστους των ανθρωπομηνών της Ομάδας Έργου, Υπευθύνου και μελών) σε αντιστοίχιση με τα παραδοτέα, όπως αυτά θα έχουν καθοριστεί στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. ii. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της ΓΓΜΕ- ΓΓΕΕ. 4. Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 5. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 6. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 7. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και οι κυρώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, αθροιστικά ή διαζευκτικά, με απόφαση της Αναθέτουσας 61

62 Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση προκήρυξης, την παρούσα Διακήρυξη, την Προσφορά του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της Σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά νόμο τον Εργοδότη. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το Έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του Έργου. Υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 62

63 Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ εγγράφως τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο της παρούσας ενότητας ή ακόμη και να καταγγείλει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους αφενός θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου θα αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στη ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ δεν έχει 63

64 υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο ΜΕΡΟΣ Α', ενότητα αδικημάτων, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και τυχόν προκαταβολής, η δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 64

65 Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Τόπος παράδοσης Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, κλπ.) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Έργο θα πληρωθεί ως εξής: α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ίση με το σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Ε'). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την πληρωμή της Α' Δόσης, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο β) κατωτέρω, θα παρακρατηθεί τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των παραδοτέων που ορίζονται στο σημείο β) κατωτέρω. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. β) A' Δόση ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα πληρωθεί μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π1.1, Π1.2, Π1.3, Π1.4, Π1.5, Π1.6, Π1.7, Π1.8, Π1.9, Π1.10, Π1.11, Π1.12 και Π1.13 από την ΕΠΠΕ. Κατά την πληρωμή της Α' Δόσης θα συμψηφιστεί το 65

66 ποσό της ληφθείσας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο α) ανωτέρω προκαταβολής και με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος αυτού. γ) Β' Δόση ίση με το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού τιμήματος θα πληρωθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07). Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΥΠΕΡΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου που έχει αναλάβει υπεργολαβικά σε τρίτους, τους οποίους δεν είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 66

67 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ δύναται να ζητήσει, και ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να παραδώσει οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό έχει παραχθεί μέχρι τη στιγμή της αίτησης και σχετίζεται με υπηρεσίες που παρέχει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του Έργου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 67

68 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 68

69 ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 69

70 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ) επιτελεί το λειτούργημα της πολύπλευρης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του ελληνικού λαού. Επιπλέον, η αποστολή της συνίσταται στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στα θέματα που αφορούν τη χώρα, στην προβολή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού, καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, ως ο νόμος ορίζει. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ διαρθρώνονται σε επιμέρους τομείς, κυρίαρχη θέση μεταξύ των οποίων, κατέχει η συλλογή, αποτύπωση και αξιοποίηση στοιχείων αναγόμενων στο φάσμα της αδιάλειπτης ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, μέσα από τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας. Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα αποδίδεται στον απόδημο ελληνισμό και στην προσπάθεια καλλιέργειας εθνικών και πολιτιστικών σχέσεων, παράλληλα με τη διαρκή ενημέρωσή του για θέματα που τον αφορούν. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ περιλαμβάνονται: Η αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Η ενημέρωση των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα. Η ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, της διεθνούς κοινής γνώμης για τις ελληνικές θέσεις και απόψεις, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό, καθώς και η συμβολή στην 70

71 καλλιέργεια πνευματικών και γενικά πολιτιστικών σχέσεων με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Η συμβολή στην καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωσή του στα ζητήματα που τον αφορούν. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά θέματα. Η διαμόρφωση της πολιτικής του Κράτους και η λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και η διαμόρφωση και η εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και ο συντονισμός και η ρύθμιση των ενεργειών για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και η ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. Η λειτουργία των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα στο φορέα και μέσω των οποίων γίνεται η επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή του ενημερωτικού και ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του Ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει. Η διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδος στο εξωτερικό, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θετικής εικόνας της χώρας. Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα διαμορφώνονται 71

72 από ένα εύρος φορέων και οργανισμών στη χώρα μας, συνεργάτης των οποίων είναι η ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Η ενημέρωση του Απόδημου Ελληνισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα θέματα που τον αφορούν. Οι επαφές, η βοήθεια και η συνεργασία με τα ομογενειακά μέσα (τον Τύπο της παροικίας, τους ραδιοφωνικούς, τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τους δικτυακούς τόπους) για τα προγράμματα που αφορούν τον Ελληνισμό. Η αποστολή και αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Τ0 Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» Η στρατηγική για το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» είναι εθνική, δεδομένης της φύσης των προβλημάτων του τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, και σε πλήρη αρμονία με τη στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων , και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Αυτός ο λόγος και ο στόχος της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των δράσεων οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του πολυστοχικού ΕΠ. Πεδίο παρέμβασης του παρόντος ΕΠ αποτελεί η Δημόσια Διοίκηση και στις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, η οποία προσδιορίζεται ως το σύνολο των κατηγοριών δημόσιων φορέων που ορίζουν το λεγόμενο στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή: Δημόσιες υπηρεσίες της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία, γενικές γραμματείες, γενικές γραμματείες περιφερειών) και ανεξάρτητες αρχές - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) - Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α' και β' βαθμού). Μπορεί να συμμετέχουν στο ΕΠ ως τελικοί δικαιούχοι ή ως ωφελούμενοι και άλλοι δημόσιοι φορείς, ιδρύματα, ΜΚΟ, και οργανώσεις του τρίτου τομέα (μη δημόσιες δομές, που ασκούν δραστηριότητες δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους για την παροχή υπηρεσιών ή παρέχουν υπηρεσίες τα χαρακτηριστικά και η ποιότητα των οποίων εντάσσονται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους, ή ασκούν δραστηριότητες που μπορεί να συμβάλλουν στις δημόσιες πολιτικές), κοινωνικοί εταίροι, κλπ, εφόσον το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και ο ρόλος του συνάδει με τις δράσεις του ΕΠ. Το ΕΠ συνιστά μια ολοκληρωμένη δέσμη 72

73 αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων με τις οποίες προσδοκάται ότι θα αντιμετωπιστούν οι βασικές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης, σε ό,τι αφορά τους βασικούς συντελεστές διοικητικής ικανότητας (ανθρώπινο δυναμικό, κανονιστικό πλαίσιο, δομές και συστήματα) και στο επίπεδο της διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών και στο επίπεδο της εφαρμογής τους από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Βασικές μεθοδολογικές αρχές οργανωτικής αλλαγής τις οποίες υιοθετεί το ΕΠ αποτελούν: H ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυασμού παρεμβάσεων στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας των υπηρεσιών και των συντελεστών διοικητικής ικανότητας. H δημιουργία μηχανισμών και δομών πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης για την προώθηση της εφαρμογής των αλλαγών στις οποίες στοχεύει το ΕΠ. Η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα, η αξιοποίηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών πέραν της διοίκησης και των εκπροσώπων του προσωπικού, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, οργανώσεις πολιτών, κλπ. Η συστηματική συγκριτική επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας και της θέσης της χώρας σε όλες τις κατηγορίες δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίηση των διδαγμάτων που προσφέρει η ξένη εμπειρία με στόχο την μεταφορά και προσαρμογή καλών πρακτικών στο Ελληνικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ongoing αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ. Η προώθηση καινοτόμων, παραδειγματικών, δράσεων σε όλο το εύρος των κατηγοριών δράσεων του ΕΠ και η αξιοποίησή τους σε ευρύτερη κλίμακα με τη διαδικασία «πιλοτική εφαρμογή-τελική εφαρμογή-διάδοση-προσαρμογήμεταφορά» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το προκηρυσσόμενο υποέργο 1 με τίτλο «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του έργου «Οργάνωση, Απλοποίηση και Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων 73

74 Υπηρεσιών της ΓΓΜΕ για τη βέλτιστη υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (κωδ. ΟΠΣ ), εντάσσεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.4 «Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Η Πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: Υποέργο 1 (το παρόν Έργο): «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» Το παρόν υποέργο αντιπροσωπεύει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης των διαδικασιών των τεσσάρων επιλεγμένων Διευθύνσεων (όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω) της ΓΓΜΕ και θα υλοποιηθεί με εξωτερικό ανάδοχο. Το εν λόγω Υποέργο εξειδικεύει το περιεχόμενό του μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο δέκα (10) επιμέρους Ενοτήτων Εργασίας οι οποίες άπτονται της: Κατάρτισης εξειδικευμένης μελέτης εφαρμογής για τον προσδιορισμό της συνολικής δεξαμενής των προς απλοποίηση διαδικασιών των επιλεγμένων διευθύνσεων της ΓΓΜΕ. Σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των επιλεχθέντων διαδικασιών Μοντελοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών σε κάθε μία από τις τρεις (3) επιλεγμένες διευθύνσεις Μοντελοποίηση νέων, απλουστευμένων διαδικασιών σε κάθε μία από τις τρεις (3) επιλεγμένες διευθύνσεις Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα Προβολή και προώθηση του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου Υποέργο 2: Αναμόρφωση και τροποποίηση νομικού θεσμικού πλαισίου της ΓΓΜΕ Το υποέργο αφορά στην αναμόρφωση και την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την ΓΓΜΕ και θα υλοποιηθεί με εξωτερικό ανάδοχο. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει την εσωτερική αποτίμηση και αξιολόγηση των αλλαγών. Υποέργο 3: Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του έργου. 74

75 Το υποέργο αποτελεί τη ενότητα της προμήθειας εξοπλισμού για την υποστήριξη του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί από την Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης (ΓΓΜΕ) και άπτεται της απλοποίησης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι επιμέρους Διευθύνσεις του Φορέα προς την κατεύθυνση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης και της παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προς Κυβερνητικούς Φορείς (Υπουργεία, Γραφεία Τύπου, Γενικές Γραμματείες και λοιποί Κυβερνητικοί Φορείς), τις επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του έντυπου τύπου και εν γένει των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας) αλλά και τους πολίτες. Οι επιλεγμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις επιμέρους Διευθύνσεις του Φορέα έχουν επιλεγεί ικανοποιούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις: o o o o Αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών Αφορούν θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας Χρησιμοποιούνται συχνά από τους ενδιαφερόμενους Οδηγούν σε παρατηρούμενες δυσλειτουργίες, χρονικές καθυστερήσεις και πολλές συναρμοδιότητες Στην ενότητα με τίτλο «Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου της Προτεινόμενης Πράξης» του παρόντος, θα περιγραφούν λεπτομερώς οι ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, θα επιλεγούν (και θα αιτιολογηθεί η επιλογή) συγκεκριμένων διευθύνσεων του Φορέα οι διαδικασίες των οποίων θα τεθούν στο «στόχαστρο» του παρόντος έργου και παράλληλα, θα επισημανθούν ενδεικτικά παραδείγματα διαδικασιών που εφαρμόζονται από επιμέρους Διευθύνσεις του Φορέα και οι οποίες χρήζουν εκσυγχρονισμού, συνοδευόμενα από την κατάλληλη τεκμηρίωση με τη χρήση ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων / στοιχείων. Επίσης, ένας ακόμα άξονας του προτεινόμενου έργου άπτεται της ψηφιοποίησης (στο πλαίσιο ανασχεδιασμένης διαδικασίας του Φορέα) μέσω κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού του έντυπου τύπου από το 2012 και ύστερα. Πριν όμως από την 75

76 αποτύπωση του σκελετού και της βασικής ιδέας του προτεινόμενου έργου, κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί η συνοπτική παρουσίαση του Φορέα Υποβολής και Υλοποίησης της πρότασης καθώς επίσης και μία αναλυτική αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και του ευρύτερου (πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού) περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο Φορέας και το οποίο καταδεικνύει συνεπικουρούμενο από τις εγγενείς αδυναμίες και γραφειοκρατικό προσανατολισμό των υφιστάμενων διαδικασιών του Φορέα- τη σκοπιμότητα υλοποίησης του παρόντος έργου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η αποστολή της ΓΓΜΕ συνίσταται στην αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα, στην προβολή των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών. Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων του Φορέα συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημοσίου τομέα για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις και αντιδράσεις της ελληνικής και ξένης κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν την χώρα, η συμβολή για την καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωσή του στα ζητήματα που τον αφορούν, η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και τον συντονισμό και ρύθμιση των ενεργειών για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής, η λειτουργία Τράπεζας Πληροφοριών και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της ΓΓΜΕ προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού και της διεθνούς κοινής γνώμης. 76

77 1.6. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Σύμφωνα με το Π.Δ 73/2011 (Φ.Ε.Κ 178 Α/ ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας που υπάγονταν στον Πρωθυπουργό (και που αποτελούσαν συνέχεια του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης το οποίο καταργήθηκε με το Άρθρο 2 του Νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/ ))μετονομάζονται σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αντιστοίχως και όλες οι υπηρεσίες των Γενικών αυτών Γραμματειών με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό τους ανακατανέμονται. Το θεσμικό/νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ και των εποπτευόμενων φορέων αυτής δύναται να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες: Ελληνική Νομοθεσία: Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Νομοθεσία για τους Εποπτευόμενους Φορείς Οργανικές Διατάξεις Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης διαρθρωνόταν μέχρι πρότινος σε Κεντρική Υπηρεσία (μία Γενική Διεύθυνση και 5 επιμέρους Διευθύνσεις) και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Ειδικότερα, στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπάγονταν οι ακόλουθες υπηρεσίες: Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Ωστόσο, κατόπιν προτάσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο επέρχονται νέες αλλαγές στην οργανωτική δομή και διάρθρωση της ΓΓΜΕ, οι οποίες συμβάλλουν σε ένα περισσότερο ευέλικτο, σύγχρονο και παραγωγικό οργανωτικό μοντέλο. Στο πλαίσιο του εν λόγω οργανωτικού ανασχεδιασμού, η ΓΓΜΕ διαρθρώνεται πλέον σε τρεις 77

78 (3) - αντί για πέντε (5) που ίσχυε μέχρι πρότινος- Διευθύνσεις όπως αποτυπώνεται ακολούθως: Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης υπάγονταν οι ακόλουθες υπηρεσίες: o o o Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα και στα νέα πρότυπα διακυβέρνησης που διαμορφώνονται δεν θα είναι εύκολη ούτε και άμεση και προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ομαλούς διαδοχής του Φορέα και των στελεχών αυτού στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, κρίνεται σκόπιμη η υποστήριξη του εγχειρήματος με τη χρήση πρόσθετων εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη του οργανωτικού ανασχεδιασμού με τον ανασχεδιασμό, τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών της ΓΓΜΕ συνιστά αδιαμφισβήτητα μία πολύ σημαντική πρόκληση και ευκαιρία για το Φορέα που δύναται να συμβάλλει αφενός στην ουσιαστικότερη και αμεσότερη δυνατότητα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα και αφετέρου, στην περισσότερο ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών προς τον άμεσα και έμμεσα εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Η αλλαγή της οργανωτικής δομής της ΓΓΜΕ λαμβάνει χώρα σε μία χρονική και κυρίως οικονομική συγκυρία, όπου υπάρχει έντονη απαίτηση για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να εξορθολογήσουν τη δράση τους, να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και να παρέχουν στους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους ποιοτικότερες υπηρεσίες. Στην επόμενη ενότητα θα τεκμηριωθεί περαιτέρω η ανάγκη υλοποίησης του παρόντος έργου με την αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Φορέα ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος 78

79 δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. η Ελλάδα κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν από κοινού μηχανισμό βοήθειας για την Ελλάδα. Στα τρία αυτά χρόνια που μεσολάβησαν, η χώρα χρειάστηκε να καταφύγει αρκετές φορές στη βοήθεια των εταίρων της και να υπογράψει δεσμευτικές πράξεις / συμφωνίες (Μνημόνιο 1 και 2, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ), οι οποίες επισείουν μία σειρά από υποχρεώσεις της ελληνικής πλευράς. Μία από αυτές τις υποχρεώσεις είναι και η ανάγκη εφαρμογής μίας σειράς μεταρρυθμίσεων με πεδίο εφαρμογής τη Δημόσια Διοίκηση, κάποιες εκ των οποίων θα έχουν οριζόντια χαρακτήρα και κάποιες άλλες έναν περισσότερο κάθετο και εξατομικευμένο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης και η παρατεταμένη ύφεση έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς νευραλγικούς. Οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση συγκροτούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξόδου από την κρίση, για το οποίο διατυπώθηκαν προτάσεις από θεσμικούς παράγοντες, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς, αλλά και δημόσιους φορείς, από κομματικούς σχηματισμούς ελληνικούς και ξένους και από ομάδες συμφερόντων, όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ 1. Η οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης συνιστά σημαντικό παράγοντα στην επίτευξη του στόχου και δεν απουσιάζει από τα διεθνή σχέδια. Τόσο το πρώτο Μνημόνιο (Πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής - Μάιος 2010), όσο και οι μεταγενέστερες συμφωνίες της 21ης Ιουλίου 2010 και της 26ης Οκτωβρίου 2010, αλλά και το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (Μάρτιος 2012) περιλαμβάνουν το αίτημα για μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Μεταξύ των στόχων από το εν λόγω πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, κυρίαρχη θέση κατέχει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας της διοίκησης, η απλούστευση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από αυτή, ο εκσυγχρονισμός αυτής, η βελτίωση της παραγωγικότητας 1 OECD (2012), Economic Policy Reforms 2012 Going for growth, Greece-country note, February 2012, p

80 και της αποτελεσματικότητάς της και μέσω αυτών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Οι σαφείς υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων όπως απορρέουν από το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς και από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Στήριξης, συνθέτουν το περίγραμμα μεταβολών που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα όμως με την εξωτερική απαίτηση εφαρμογής συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, η αναγκαιότητα υλοποίησης του παρόντος έργου καταδεικνύεται παράλληλα και από τη χαρτογράφηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Φορέα. Συγκεκριμένα, η ΓΓΜΕ δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που φέρει τη Δημόσια Διοίκηση να βρίθει γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται υψηλό βαθμό εμπλοκής πολλών διαφορετικών τμημάτων, μεγάλο πλήθος απαιτούμενων δικαιολογητικών, υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους επιμέρους ωφελούμενους και χαμηλό βαθμό αυτοματοποίησης και οι οποίες οδηγούν σε υψηλούς χρόνους απόκρισης και συνεπαγόμενα, σε σχετικά χαμηλά επίπεδα παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Παράλληλα, οι διαδοχικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της ΓΓΜΕ (με την πλέον πρόσφατη που αναφέρθηκε αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα να λαμβάνει χώρα πριν από λίγες μόνο ημέρες) σε συνδυασμό με το εύρος και την αλληλεπίδραση των οριζόντιων και κάθετων διαδικασιών του Φορέα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και προτυποποίησης κρίσιμων διαδικασιών της ΓΓΜΕ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης στοχευμένων έργων διοικητικής μεταρρύθμισης που εστιάζουν στην αναδιοργάνωση και απλοποίηση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, αρκετοί φορείς της Δημόσιας Διοίκησης επωφελούνται από συναφείς παρεμβάσεις όπως το Υπουργείο Οικονομικών (βελτίωση της ενίσχυσης του ελεγκτικού ρόλου του ΣΔΟΕ), το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (απλοποίηση διαδικασιών που αφορούν στη μεταναστευτική πολιτική όπως άδεια παραμονής σε μετανάστες και ιθαγένεια, ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής διαβούλευσης και διερεύνησης της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ανασυγκρότηση της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, μέσω της σύστασης των Γενικών Διοικήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 80

81 με το οποίο καθιερώνεται η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως δεύτερης βαθμίδας αιρετή αυτοδιοίκησης και ανασυγκροτείται η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δια των συνενώσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αναβάθμιση των συστημάτων κατάρτισης των προϋπολογισμών, της μεταρρύθμισης των συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένου και του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και χρηματοοικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, υλοποίηση στοχευμένων δράσεων κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων) κ.λπ. Το ιδιότυπο καθεστώς που διέπει τη ΓΓΜΕ και η ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων Υπουργείου, χωρίς ωστόσο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των αυτοτελών Υπουργείων (Νόμος 3242 / 2004 (ΦΕΚ 102/Α/ )) την εξαιρούν αρχικά από τις στοχευμένες παρεμβάσεις που εστιάζουν στην αναδιοργάνωση και απλοποίηση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών και η αξιοποίηση της ευκαιρίας που παρέχει η θεματική στοχευμένη Πρόσκληση 29 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση αποτελεί μονόδρομο για τον Φορέα στο πλαίσιο της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών και της εισαγωγής σε μία νέα, περισσότερο σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση και λειτουργία με κύρια χαρακτηριστικά την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελουμένους. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το παρόν Έργο εντάσσεται στην Πράξη «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες. Πυρήνα του προτεινόμενου έργου συνιστά ο προσδιορισμός των σημείων του υφιστάμενου τρόπου οργάνωσης των επιμέρους κρίσιμων διαδικασιών της ΓΓΜΕ που χρήζουν τροποποίησης / απλούστευσης διαδικασιών και εν συνεχεία, η αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός, απλούστευση και προτυποποίηση αυτών με παράλληλα χρήση κατάλληλου λογισμικού. Απώτερος στόχος της παρέμβασης είναι 81

82 η αποτελεσματικότερη και περισσότερο αποδοτική λειτουργία των επιμέρους Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ και η βέλτιστη δυνατή εσωτερική αναδιοργάνωση, καθώς επίσης και η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών τόσο προς Κυβερνητικούς Φορείς (Υπουργεία, Γραφεία Τύπου, Γενικές Γραμματείες και λοιποί Κυβερνητικοί Φορείς), όσο και σε επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του έντυπου τύπου και εν γένει των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας) αλλά και στις Επαγγελματικές Ενώσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ. Η περισσότερο αποτελεσματική ποιοτική ανταπόκριση των Διευθύνσεων του Φορέα στις διακριτές ανάγκες των χρηστών των παραγόμενων από αυτές «διοικητικών προϊόντων» (είτε αυτοί οι χρήστες ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης είτε αποτελούν οργανικές μονάδες του δημοσίου) αποτελεί τον κύριο και βασικό στόχο του Φορέα και συνιστά μία παρέμβαση πρώτης προτεραιότητας. Το προτεινόμενο έργο του ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών της ΓΓΜΕ θα επικεντρωθεί στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες των τρεις (3) Διευθύνσεων του Φορέα (όπως δημιουργούνται μετά την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής της ΓΓΜΕ) και πιο συγκεκριμένα, στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Ειδικότερα: Διεύθυνση Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η ΓΓΜΕ με τη θεσμική της αρμοδιότητα να αποτελεί επί της ουσίας τα «μάτια και τα αυτιά» της χώρας μας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια προστασίας, ανοικοδόμησης και διαμόρφωσης της προς τα έξω εικόνας της Ελλάδας και κατ επέκταση της βελτίωσης της θέσης και της ανταγωνιστικότητάς της, στη συνείδηση των ευρωπαϊκών -αλλά όχι μόνο- εταίρων μας. Η εν λόγω αρμοδιότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και ο συνθετικός ιστός της, οι πολίτες της και οι διά αυτών λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια αναστροφής του κλίματος και βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται εν εξελίξει, η ΓΓΜΕ 82

83 αντιλαμβάνεται πλήρως τον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει και ο οποίος προδιαγράφεται αφενός από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που τη διέπει και αφετέρου, από την ιστορική συγκυρία. Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης παρουσιάζει τα μεγαλύτερα αλληλεπίδρασης με επαγγελματίες (κυρίως εργαζόμενοι στον τομέα του τύπου), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο έκδοσης εντύπων μέσων μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.) και επαγγελματικές ενώσεις αυτών. Τα υψηλά επίπεδα εξωστρεφούς δραστηριότητας της εν λόγω διεύθυνσης και των συνολικά πέντε (5) τμημάτων από τα οποία συντίθεται, καταδεικνύουν την άμεσα αναγνωρίσιμη προστιθέμενη αξία των νέων, ανασχεδιασμένων παρεχόμενων υπηρεσιών από τους άμεσα ωφελούμενους και δη τις επιχειρήσεις. Οι νέες ανασχεδιασμένες διαδικασίες της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης αφορούν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα του Φορέα και εφαρμόζονται από μεγάλο πλήθος ωφελουμένων. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Φορέα είναι επιφορτισμένη με τη κατάρτιση του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των οικονομικών αιτημάτων καθώς και των μηνιαίων δαπανών των ΓΤΕΕ, και εν γένει, με ότι έχει να κάνει με την οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση του Φορέα και ασφαλώς με το σύνολο των διοικητικών ζητημάτων. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διευθύνσεις, οι διαδικασίες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δεν έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα, ωστόσο, συνδέονται άμεσα με την εσωτερική αναδιοργάνωση του Φορέα και παράλληλα, ευθυγραμμίζονται με το γενικότερο πνεύμα των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση που προδιαγράφονται στο πλαίσιο του Επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς και του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Στήριξης που άπτεται του εξορθολογισμού των δημοσίων οικονομικών και την ενίσχυση της παρακολούθησης και κατανομής των κονδυλίων. 83

84 2.2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πυρήνα του προτεινόμενου έργου συνιστά ο προσδιορισμός των σημείων του υφιστάμενου τρόπου οργάνωσης των επιμέρους κρίσιμων διαδικασιών της ΓΓΜΕ που χρήζουν τροποποίησης / απλούστευσης διαδικασιών και εν συνεχεία, η απλούστευση, εκσυγχρονισμός και προτυποποίηση αυτών με παράλληλα χρήση κατάλληλου λογισμικού όπου κριθεί αναγκαίο. Η αξιοποίηση και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ουσιαστική υποβοήθηση και υποστήριξη της φάσης του εκσυγχρονισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών του Φορέα αποτελεί βασική επιλογή, με απώτερο στόχο τον βέλτιστο δυνατό τρόπο οργάνωσης της εργασίας και της διά αυτού παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού που θα καλύπτει τις ανάγκες μοντελοποίησης των υφιστάμενων και νέων, απλουστευμένων διαδικασιών του Φορέα και παράλληλα, η προμήθεια και αξιοποίηση, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ψηφιοποίηση του καθημερινού και εβδομαδιαίου έντυπου τύπου στο πλαίσιο του ελέγχου της ύλης αυτού από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Παράλληλα, οι διαδοχικές μεταβολές του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της ΓΓΜΕ (με την πλέον πρόσφατη να λαμβάνει χώρα πριν από λίγες μόνο ημέρες) σε συνδυασμό με το εύρος και την αλληλεπίδραση των οριζόντιων και κάθετων διαδικασιών του Φορέα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και προτυποποίησης κρίσιμων διαδικασιών του εταίρου και κυρίως, επιβάλλουν την εσωτερική αξιολόγηση αποτίμηση των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου που επηρεάζουν τη λειτουργία του Φορέα καθώς και εκείνων των αλλαγών που κρίνονται απαραίτητες για την υποστήριξη των νέων, ανασχεδιασμένων διαδικασιών.. Απώτερος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διά μέσου της απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών του Φορέα-, περισσότερο αποτελεσματική και ποιοτική ανταπόκριση των οργανικών μονάδων (επιλεχθέντων Διευθύνσεων) της ΓΓΜΕ στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών (κυβερνητικών φορέων και οργανισμών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τύπου και πολιτών) και παράλληλα, στη μείωση και τον περιορισμό των 84

85 γραφειοκρατικών διαδικασιών και της αυξημένης αλληλεπίδρασης με τον τελικό «καταναλωτή» των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών και παράλληλα, δια μέσου της εσωτερικής αναδιοργάνωσης ενός Φορέα Δημόσιας Διοίκησης, θα καλλιεργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενίσχυση των επιπέδων εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελουμένων και του Φορέα. Κυρίαρχη θέση σε κάθε έργο ανασχεδιασμού, απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών ενός Φορέα, κατέχουν οι προς απλούστευση διαδικασίες. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν επιλεγμένες (ενδεικτικές) διαδικασίες του Φορέα που χρήζουν ανασχεδιασμού και να τεκμηριωθούν συνάμα μέσω ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων οι λόγοι για τη συγκεκριμένη επιλογή και απόφαση. Οι παρουσιαζόμενες υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα συνιστούν ενδεικτικά παραδείγματα και στόχο έχουν να αναδείξουν τα υφιστάμενα προβλήματα/αδυναμίες και κυρίως, να σηματοδοτήσουν τα κριτήρια με γνώμονα τα οποία θα στη φάση της υλοποίησης του έργου θα προσδιοριστεί επακριβώς η συνολική δεξαμενή των προς ανασχεδιασμό και απλούστευση διαδικασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή θα καταρτιστεί εξειδικευμένη μελέτη εφαρμογής, εκροή της οποίας θα είναι η εσωτερική προετοιμασία της ΓΓΜΕ για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων και δυστοκιών και παράλληλα, ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κατευθύνσεων αναφορικά με την επιλογή των προς απλοποίηση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων διαδικασιών των ήδη επιλεχθέντων διευθύνσεων του Φορέα. Επιλεγμένες Διαδικασίες της ΓΓΜΕ Ακολούθως, παρατίθενται επιλεγμένες διαδικασίες της ΓΓΜΕ. Συγκεκριμένα: 1. Διαδικασίες «Έλεγχος ύλης εντύπων εβδομαδιαίας και ημερήσιας κυκλοφορίας» Τα υφιστάμενα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίας είναι τα εξής: 1. Διαλογή και ταξινόμηση των εφημερίδων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία, 2. Καταχώριση στοιχείων στο e- ΠΑΣΙΘΕΑ για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας και των στοιχείων της ταυτότητας των εφημερίδων 3. Έλεγχος της ύλης όσον αφορά στο ποσοστό διαφήμισης, στο ποσοστό θεμάτων γενικού και τοπικού ενδιαφέροντος και στο ποσοστό αναπαραγωγής ύλης. 85

86 4. Σύνταξη καταλόγου με τις εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 5. Αποστολή καταλόγου στη Διεύθυνση H διαδικασία ελέγχου της ύλης παρουσιάζει ανυπέρβλητα προβλήματα κατά την υλοποίηση της σε βαθμό ώστε οι σχετικές διατάξεις του νόμου που την προβλέπουν να είναι μη εφαρμόσιμες και να υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Συγκεκριμένα έχοντας υπόψη ότι: Συνολικά 180 περίπου ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να ελέγχονται ημερησίως για την ύλη τους. Ο έλεγχος της ύλης αυτών των εφημερίδων για τον κάθε συγκεκριμένο μήνα διαρκεί το λιγότερο τρεις έως τέσσερεις μήνες Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω ημερησίων εφημερίδων αναλώθηκαν σε ημερήσια βάση 3 ανθρωποημέρες μονίμων υπαλλήλων και 5 ανθρωποημέρες εκτάκτων υπαλλήλων, Επιπρόσθετα δεδομένου ότι τα ελεγχόμενα έντυπα θα πρέπει να αποθηκεύονται για διάστημα 3 ετών, η ΓΓΜΕ θα πρέπει να δημιουργήσει τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους και συστηματοποιημένες διαδικασίες για την αποθήκευση και ανάκτηση αυτών των εντύπων, οι οποίοι χώροι και διαδικασίες στη παρούσα κατάσταση δεν υπάρχουν. Τέλος, η συγκεκριμένη διαδικασία στην παρούσα κατάσταση διεξάγεται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες για τους εργαζόμενους της ΓΓΜΕ αφού εργάζονται στον ίδιο χώρο στον οποίοι αποθηκεύονται οι εφημερίδες και έρχονται σε συνεχή επαφή με σκόνη χαρτιού και μελάνι εφημερίδων. Τα προβλήματα ως προς τις εν λόγω διαδικασίες είναι κοινά και ανέκυψαν μετά την εφαρμογή του νόμου 3548/2007, βάσει του οποίου απαιτείται εξαντλητικός έλεγχος της ποσόστωσης της ύλης κάθε εντύπου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο εκδότης του εντύπου υποβάλει αίτηση για απόκτηση συγκεκριμένων προνομίων. Στο πλαίσιο κρίνεται απαραίτητος ο ανασχεδιασμός των εν λόγω υποδιαδικασιών ώστε να διευθετηθούν τα ακόλουθα θέματα: Ύπαρξη κινδύνων ως προς τη διατηρησιμότητα της διαδικασίας ελέγχου λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί σε λογικό 86

87 και πραγματικό χρόνο στις απαιτήσεις και δεδομένης της αδυναμίας αύξησης του προσωπικού, θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία. Ιδιαίτερα βεβαρημένες συνθήκες εργασίας. Έλλειψη χώρου αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των αποσταλέντων και των επεξεργασμένων εντύπων. Η λύση του εν λόγω προβλήματος απαιτείται εφόσον επιβάλλεται η φύλαξη των εντύπων, ενώ επί του παρόντος η όλη διαδικασία δυσχεραίνεται λόγω της πρόχειρης και ευκαιριακής αρχειοθέτησης των εντύπων. Στο πλαίσιο αυτό αλλά και στην κατεύθυνση της αυτοματοποίησης τα διαδικασίας προτείνεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού ψηφιοποίησης και άμεσης ανακύκλωσης των εντύπων σε καθημερινή βάση. Η ψηφιοποίηση θα γίνει για όλα τα έντυπα του 2012 και σε καθημερινή βάση από την έναρξη υλοποίησης του έργου και ύστερα. Η νέα διαδικασία θα διορθώσει έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά από τους ενδιαφερόμενους (σε καθημερινή βάση). Η αναλυτική μελέτη εφαρμογής θα καταδείξει τις υπόλοιπες διαδικασίες της εν λόγω διεύθυνσης που χρήζουν ανασχεδιασμού και απλούστευσης και μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: - Διαδικασία «Τήρησης στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία εφημερίδων και λοιπών εντύπων» - Διαδικασία «Παροχή και έλεγχος ατελειών» - Διαδικασία «Καταχώρηση μουσικών τεμαχίων» κ.λπ. 2. Αίτημα για κινηματογραφήσεις/φωτογραφήσεις στο πλαίσιο παραγωγής τηλεοπτικών ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ Τα βήματα της υφιστάμενης διαδικασίας είναι τα εξής: 1. λήψη αιτήματος (απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, από εκπρόσωπό του στην Ελλάδα ή μέσω Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας, πρεσβευτικής ή προξενικής Αρχής, Γραφείου ΕΟΤ κα) 2. επικοινωνία με ενδιαφερόμενο για επιβεβαίωση λήψης και αποσαφήνιση αιτήματος, συμπλήρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και υποβολή άλλων απαιτούμενων στοιχείων 87

88 3. έλεγχος μέσω συναρμόδιων Αρχών (κατά περίπτωση διευρυμένη ενημέρωση Αρχών ανάλογα με τη φύση του αιτήματος) 4. προώθηση αιτήματος στο αρμόδιο φορέα για την έκδοση ειδικής άδειας (πχ Εφορείες Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ, μετρό, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.α.) 5. παρακολούθηση πορείας του αιτήματος και μέριμνα για τις απαραίτητες ενέργειες (πχ ενδεχόμενη συμπληρωματική αποστολή στοιχείων, ερωτημάτων κ.α.) 6. εξέταση του αιτήματος από αρμόδιους φορείς (πχ ΚΑΣ σε περίπτωση έκδοσης αδειών για αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία) 7. ενημέρωση ενδιαφερόμενου για την έκβαση του αιτήματος και αποστολή αδειών (που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς) 8. έκδοση εγγράφου παροχής επαγγελματικών διευκολύνσεων (ενημερωτικού προς τις Πολιτικές και Αστυνομικές Αρχές) για γενικές λήψεις σε δημόσιους χώρους, όπου επιτρέπεται η κινηματογράφηση/φωτογράφηση 9. συνοδεία των ενδιαφερόμενων (κατά περίπτωση) 10. αναζήτηση και συγκέντρωση των ρεπορτάζ και διαβίβαση προς αρμόδιους φορείς 11. απολογισμός Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσκόμιση τριών (3) δικαιολογητικών, όπως αποτυπώνονται ακολούθως: 1. αίτηση ΥΠΠΟ για άδεια κινηματογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 2. άλλου είδους απαιτούμενη αίτηση ανάλογα με το χώρο κινηματογράφησης /φωτογράφησης 3. στοιχεία ενδιαφερόμενων για έλεγχο μέσω συναρμόδιων Αρχών και παράλληλα, εμπλέκονται οι κάτωθι φορείς: 1. φορέας μέσω του οποίου αποστέλλεται το αίτημα (Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, πρεσβευτική ή προξενική Αρχή, Γραφείο ΕΟΤ κα) 2. φορείς που εμπλέκονται στον έλεγχο των στοιχείων 3. φορείς που κατά περίπτωση εκδίδουν ειδική άδεια για κινηματογράφηση /φωτογράφηση (π.χ. ΥΠΠΟ, μουσεία, λιμενικές αρχές, ΥΠΑ, μετρό, δήμοι, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α) 88

89 Καθίσταται επομένως σαφές πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα «γραφειοκρατική» διαδικασία με πολλά εμπλεκόμενα μέρη/τμήματα, πλήθος απαιτούμενων δικαιολογητικών και η οποία οδηγεί σε μεγάλους χρόνους απόκρισης προς τους «πελάτες» αυτής (Διεθνή ΜΜΕ και εταιρίες τηλεοπτικών παραγωγών που εκπροσωπούνται μέσω τηλεοπτικών συνεργείων). Κύριος στόχος της διαδικασίας ανασχεδιασμού είναι ο εξορθολογισμός της διαδικασίας μέσω της κατάργησης της υποβολής ορισμένων δικαιολογητικών που αλληλεπικαλύπτονται και δημιουργούν σύγχυση και της παράλληλης κατάργησης ορισμένων σταδίων στη διαδικασία αδειοδότησης με σκοπό, την απλοποίηση της διαδικασίας και την μείωση των χρόνων απόκρισης. Η νέα διαδικασία θα διορθώσει έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται, θα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά από τους ενδιαφερόμενους (σε καθημερινή βάση) και θα σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αναλυτική μελέτη εφαρμογής θα καταδείξει τις υπόλοιπες διαδικασίες της εν λόγω διεύθυνσης που χρήζουν ανασχεδιασμού και απλούστευσης και μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: - Διαδικασία «Οργάνωσης Κέντρων Τύπου» - Διαδικασία «Διαπίστευση εκπροσώπων ΜΜΕ για Κέντρα Τύπου» - Διαδικασία «Παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων σε ξένους δημοσιογράφους ή σε ξένα τηλεοπτικά συνεργεία» κ.λπ. 3. Απόδοση δαπανών πάγιας προκαταβολής: Τα βήματα της υφιστάμενης διαδικασίας είναι τα εξής: Αποστολή δικαιολογητικών δαπανών προηγούμενου μηνός στην ΚΥ (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με κοινοποίηση στο Τμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού) για εκκαθάριση Σημείωση 1: Τα δικαιολογητικά πρέπει να διαβιβάζονται με κατάσταση πρωτότυπη εις τριπλούν και με καταστάσεις αναλυτικές ανά Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) εκάστης δαπάνης υπογεγραμμένες από τον υπόλογο και θεωρημένες από τον προϊστάμενο του ΓΤ πάντοτε με πρωτότυπη υπογραφή. Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες υπογράφονται 89

90 από το ίδιο πρόσωπο σαν υπόλογο και προϊστάμενο, δεν είναι δυνατόν να εκκαθαριστούν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να θεωρούνται από την Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή. Σημείωση 2: Τα αποστελλόμενα τιμολόγια και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι: α) πρωτότυπα β) θεωρημένα από τον προϊστάμενο του ΓΤ γ) σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και δ) εξοφλημένα Σε περίπτωση που η παγία τηρείται σε διαφορετικό του επιτοπίου νομίσματος τότε οι δαπάνες να συνοδεύονται από τα παραστατικά της τράπεζας για την αγορά του επιτοπίου νομίσματος. Οι χειρόγραφες αποδείξεις πρέπει να αποφεύγονται και σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών να προτιμώνται άτομα που εκδίδουν νόμιμες αποδείξεις. Σε περιπτώσεις που οι χειρόγραφες αποδείξεις είναι αναπόφευκτες πρέπει να ζητείται εκ των προτέρων έγκριση και κατά την εκκαθάριση να αποστέλλεται και φωτοαντίγραφο της επιταγής Ενημέρωση του Live Link Ανάθεση των παραστατικών στον υπεύθυνο υπάλληλο του τμήματος για το αντίστοιχο γραφείο τύπου εξωτερικού Έλεγχος της κανονικότητας των παραστατικών και της αντιστοιχίας παραστατικών ανά ΚΑΕ με το συνολικό ποσό της δαπάνης Ενημέρωση ERP Έγκριση πίστωσης από προϋπολογισμό Υπογραφή υπευθύνου στο διαβιβαστικό και στην κατάσταση δαπανών Καταχώριση των εγγράφων στο Live Link Αποστολή διαβιβαστικού με όλα τα παραστατικά στην ΥΔΕ Έλεγχος και έγκριση παραστατικών (από ΥΔΕ) Αποστολή παραστατικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο (από ΥΔΕ) Παραλαβή θεωρημένων παραστατικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (από ΥΔΕ) Έκδοση εντάλματος πληρωμής (από ΥΔΕ) Αποστολή εντάλματος πληρωμής στην αρμόδια ΔΟΥ (από ΥΔΕ) 90

91 Κοινοποίηση στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών ΓΤ & Επικοινωνίας (από ΥΔΕ) Εντολή προς τη ΔΟΥ για εξόφληση του χρηματικού εντάλματος και πίστωση του λογαριασμού στην ΤτΕ και εντολή προς την ΤτΕ να εμβάσει Η ΤτΕ εμβάζει τα χρήματα στα ΓΤ & Επικοινωνίας Παραλαβή εμβάσματος από τον υπόλογο Παραλαβή εμβάσματος με το ποσό του εντάλματος από ΤτΕ Επιβεβαίωση λήψης του εμβάσματος στο Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας της παρούσας διαδικασίας είναι έκδηλος Η εν λόγω διαδικασία έχει παρατηρηθεί ότι απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο για την ολοκλήρωσή της στις περισσότερες των περιπτώσεων. Κρίνεται σκόπιμη η αναδιοργάνωση της διαδικασίας σε συνεργασία με την αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Η νέα διαδικασία θα διορθώσει έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά από τους ενδιαφερόμενους (σε καθημερινή βάση). 4. Παρακολούθηση και διεκπεραίωση οικονομικών αιτημάτων των ΓΤΕ Τα βήματα εκτέλεσης της υφιστάμενης διαδικασίας είναι τα εξής: αποστολή αιτήματος από το γραφείο τύπου υποβολή εγκριτικού σημειώματος υπογραφή εγκριτικού σημειώματος πραγματοποίηση δέσμευσης πίστωσης υποβολή της δέσμευσης προς έγκριση στην αρμόδια ΥΔΕ ανάρτηση της εγκεκριμένης δέσμευσης στην «Διαύγεια» Αν πρόκειται για δαπάνη από την παγία προκαταβολή: γνωστοποίηση της εγκεκριμένης δέσμευσης με παροχή αντίγραφων προς όλα τα αρμόδια τμήματα αποστολή αντιγράφου στο γραφείο τύπου από τη διεύθυνση υπηρεσιών εξωτερικού υλοποίηση της δαπάνης από το γραφείο τύπου-τιμολόγηση 91

92 αποστολή των παραστατικών στην κεντρική υπηρεσία εκκαθάριση της δαπάνης (στο πλαίσιο της κατά μήνα πάγιας ανά ΓΤΕ) από τη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών αποστολή δαπάνης και δικαιολογητικών στην αρμόδια ΥΔΕ αναπλήρωση πάγιας μέσω τράπεζας της Ελλάδος Αν πρόκειται για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.): έκδοση ΧΕΠ. από την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών υπογραφή της απόφασης από τον αρμόδιο διατάκτη διαβίβαση στην αρμόδια ΥΔΕ έκδοση ΧΕΠ Εξόφληση του εντάλματος από την δημόσια οικονομική εφορία και, αποστολή εντάλματος μέσω τράπεζας της Ελλάδος υλοποίηση της δαπάνης /δαπανών-τιμολόγηση αποστολή παραστατικών προς εκκαθάριση από το γραφείο τύπου προς την κεντρική υπηρεσία εκκαθάριση από την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών διαβίβαση στην αρμόδια Υ.Δ.Ε τακτοποίηση του ΧΕΠ από την αρμόδια Υ.Δ.Ε. Η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει μία σειρά από ενδιάμεσα στάδια και απαιτεί την εμπλοκή πολλών εμπλεκομένων τμημάτων για την ολοκλήρωσή της. Τα οικονομικά αιτήματα ως προς το στάδιο της έγκρισης ακολουθούν την πορεία που περιγράφει η σχετική εξουσιοδοτική απόφαση. Ως προς την πραγματοποίηση της δέσμευσης πίστωσης ακολουθούν την πορεία που περιγράφει το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/α/ ) και ο ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/α/2010) καθώς και όλες οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι. Ως προς την υλοποίηση και εκκαθάριση της δαπάνης ακολουθούν τα διαλαμβανόμενα στο ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/α/ ) και σε όλους τους κατά περίπτωση σχετικούς Νόμους (π.χ. ν.3166/2003, ν.2685/1999). Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της εν λόγω διαδικασίας, σημαντική παράμετρος θα είναι και η ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος προγραμματισμού και διαχείρισης πιστώσεων γραφείων τύπου και επικοινωνίας. 92

93 Η νέα διαδικασία θα διορθώσει έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά από τους ενδιαφερόμενους (σε καθημερινή βάση) και θα αποτελέσει το έναυσμα για τον ανασχεδιασμό άλλων διαδικασιών που εξαρτώνται από αυτή. Η αναλυτική μελέτη εφαρμογής θα καταδείξει τις υπόλοιπες διαδικασίες της εν λόγω διεύθυνσης που χρήζουν ανασχεδιασμού και απλούστευσης και μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: - Διαδικασία «Παρακολούθηση μηνιαίων δαπανών των ΓΤΕ» - Διαδικασία «Λογιστική παρακολούθηση υλικού» - Διαδικασία «Διαχείριση Αποθήκης» κ.λπ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το παρόν έργο αντιπροσωπεύει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης των διαδικασιών των τεσσάρων επιλεγμένων Διευθύνσεων (όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω) της ΓΓΜΕ και θα υλοποιηθεί με εξωτερικό ανάδοχο. Το εν λόγω Υποέργο εξειδικεύει το περιεχόμενό του μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο δέκα (10) επιμέρους Ενοτήτων Εργασίας οι οποίες άπτονται της: Κατάρτισης εξειδικευμένης μελέτης εφαρμογής για τον προσδιορισμό της συνολικής δεξαμενής των προς απλοποίηση διαδικασιών των επιλεγμένων διευθύνσεων της ΓΓΜΕ. Σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των επιλεχθέντων διαδικασιών Μοντελοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών σε κάθε μία από τις τρεις (3) επιλεγμένες διευθύνσεις Μοντελοποίηση νέων, απλουστευμένων διαδικασιών σε κάθε μία από τις τρεις (3) επιλεγμένες διευθύνσεις Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα Προβολή και προώθηση του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου 93

94 Ακολούθως, παρατίθενται αναλυτικά οι Ενότητες Εργασίας στις οποίες και εξειδικεύεται το έργο. Συγκεκριμένα: ΕΕ 1.1 Εξειδικευμένη Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διαδικασιών των επιλεγμένων Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Ε.Ε 1.2 Ε.Ε 1.3 Ε.Ε 1.4 Ε.Ε 1.5 Ε.Ε 1.6 Ε.Ε 1.7 Ε.Ε 1.8 Ε.Ε 1.9 Ε.Ε 1.10 Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού διαδικασιών των επιλεγμένων διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Ανάλυση και Μοντελοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών των διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Αναδιοργάνωση, απλούστευση και Μοντελοποίηση των νέων διαδικασιών των διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Ανάπτυξη και μοντελοποίηση νέων διαδικασιών των διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Σύγκριση υφιστάμενων και νέων διαδικασιών των διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Προμήθεια Λογισμικού μοντελοποίησης Διαδικασιών και εγκατάσταση Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης εγγράφων Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών της ΓΓΜΕ Προβολή και Προώθηση του Έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου και μέτρηση αποδοτικότητας ΕΕ 1.1: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Η παρούσα Ενότητα Εργασίας αποτελεί την πρώτη χρονικά ενέργεια που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και ο στόχος της είναι διττός και άπτεται αφενός της επιλογής και του προσδιορισμού της δεξαμενής των προς ανασχεδιασμό διαδικασιών του Φορέα, και αφετέρου της παροχής συγκεκριμένων κατευθύνσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου αναφορικά με τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση συγκεκριμένων, υφιστάμενων διαδικασιών Η εξειδικευμένη μελέτη εφαρμογής θα εστιάσει στις διαδικασίες των επιλεγμένων Διευθύνσεων του Φορέα (και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Οικονομικών και 94

95 Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης), με κύριο στόχο την με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσεγγίζοντας το ζήτημα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, ήτοι, μία «εσωτερική» όπου θα εστιάσει στα προβλήματα και στις αδυναμίες που σχετίζονται με τον υφιστάμενο τρόπο εσωτερικής οργάνωσης της εργασίας και μία δεύτερη, «εξωτερική» οπτική γωνία που θα εστιάζει στην καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων, στην αλληλεπίδραση και στην τελική εκλαμβάνουσα ποιότητα υπηρεσιών εκ μέρους των ωφελουμένων (κυβερνητικοί και λοιποί φορείς, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΜΜΕ, επαγγελματίες και έμμεσα οι πολίτες) η οποία δύναται να επηρεάζεται αρνητικά από τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα των διαδικασιών, τον υψηλό χρόνο απόκρισης και τον υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης των ωφελουμένων με τον Φορέα. Η εν λόγω ενότητα εργασίας θα καταλήγει στην επιλογή της δεξαμενής των διαδικασιών του Φορέα που χρήζουν απλούστευσης και στον προσδιορισμό της συνολικής έκτασης του έργου με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια που σχετίζονται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη συρρίκνωση των χρόνων απόκρισης, του περιορισμού των εμπλεκόμενων τμημάτων / μερών και συνολικά, την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους. Παράλληλα, μέσω της παρούσας ενότητας εργασίας θα καταστεί εφικτός και ο προσδιορισμός των υφιστάμενων κενών (gaps) σε ό,τι αφορά τη δεξαμενή των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών και κατ επέκταση, των αναγκών σχεδιασμού και μοντελοποίησης νέων διαδικασιών (βλέπε σχετικά ΕΕ. 1.5) που θα καλύπτουν τα κενά και θα συμβάλλουν (σωρευτικά με τις ανασχεδιαζόμενες διαδικασίες και τις υφιστάμενες που κρίνονται επαρκείς) στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους. Για κάθε επιλεχθείσα διεύθυνση της ΓΓΜΕ θα καταρτιστεί διακριτό υποπαραδοτέο και εν συνεχεία θα καταρτιστεί η συνολική μελέτη εφαρμογής που θα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες (σε επίπεδο επιλογής διαδικασιών) ανασχεδιασμού των υφιστάμενων διαδικασιών. Η ΕΕ 1.1 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: απλούστευσης και 95

96 Π1.1: Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π1.2: Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π1.3: Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ΕΕ 1.2: ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Η παρούσα Ενότητα Εργασίας άπτεται της ανάπτυξης σε ευθυγράμμιση με τα ευρήματα της Ενότητας Εργασίας 1.1 για το σύνολο των διαδικασιών που χρήζουν ανασχεδιασμού των τεσσάρων επιλεγμένων διευθύνσεων του Φορέα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αναδιοργάνωση, την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας θα καθοριστούν: Η αναλυτική διαδικασία του ανασχεδιασμού Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας του ανασχεδιασμού Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τις επιμέρους Διευθύνσεις Οι στόχοι της διαδικασίας ανασχεδιασμού των διαδικασιών Η μέτρηση της αποδοτικότητας των νέων, ανασχεδιασμένων διαδικασιών Ο εξατομικευμένος χαρακτήρας των επιμέρους διευθύνσεων της ΓΓΜΕ σε συνδυασμό με τη διαφορετικότητα των αναγκών και των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων από τον ανασχεδιασμό των νέων, απλουστευμένων διαδικασιών, επιτάσσει την ανάπτυξη τεσσάρων διακριτών σχεδίων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού, ένα ανά επιλεχθείσα διεύθυνση του Φορέα. Η ΕΕ1.2 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.4: Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π1.5: Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 96

97 Π1.6: Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ΕΕ 1.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Προκειμένου να παρατεθεί μια αναλυτική και λεπτομερής εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στις τρεις (3) επιμέρους Διευθύνσεις όσον αφορά στις διαδικασίες που χρήζουν ανασχεδιασμού και απλούστευσης, δεν αρκεί μόνο η καταγραφή τους. Αντίθετα, απαιτείται η ανάλυση όλων των παραμέτρων που ενέχονται στις διαδικασίες, τις επηρεάζουν και τις καθορίζουν. Ως εκ τούτου, στην ΕΕ 1.3 θα αναλυθούν οι διαδικασίες που θα υποστούν την αλλαγή μέσω της χρήσης διαγραμμάτων ροής εργασιών (data flow diagrams), στα οποία θα παρατίθενται όλα τα στάδια που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, οι άνθρωποι και γενικότερα οι ομάδες χρηστών που εμπλέκονται, καθώς και τα ορόσημα που περιλαμβάνει. Στόχος της παρούσας ενότητας εργασίας είναι να αναλυθούν σε μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας οι υφιστάμενες διαδικασίες με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. Η ΕΕ1.3 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.7: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των υφιστάμενων διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π1.8: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των υφιστάμενων διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π1.9: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των υφιστάμενων διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ΕΕ 1.4: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Κύριος στόχος του παρόντος έργου είναι η μετάβαση των επιλεχθέντων διευθύνσεων του Φορέα (και προοπτικά της ίδιας της ΓΓΜΕ) σε μία νέα κατάσταση, που θα χαρακτηρίζεται από μία καλύτερη εσωτερική οργάνωση και από μία 97

98 επαυξημένη δυνατότητα παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελουμένους. Στην έννοια της μετάβασης στη νέα κατάσταση εμπεριέχεται την έννοια του εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών του φορέα και, επιπλέον, τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ενός νέου χώρου δυνατοτήτων ο οποίος δεν υπήρχε στο παρελθόν. Σύμφωνα με αυτόν τον ισχυρισμό, θα χρειαστούν μετασχηματισμοί των υφιστάμενων διαδικασιών ώστε να εξυπηρετούν το νέο περιβάλλον, όπως επίσης μπορεί να προκύψουν και εντελώς νέες διαδικασίες. Γενικά, αναμένεται μετασχηματισμός των υφιστάμενων διαδικασιών σε σύγχρονες, με τη βοήθεια και αξιοποίηση εργαλείων Πληροφορικής (ειδικό λογισμικό μοντελοποίησης διαδικασιών, εξοπλισμός και λογισμικό ψηφιοποίησης ημερήσιου και εβδομαδιαίου τύπου κ.λπ.) Προκειμένου να παρουσιασθούν οι νέες διαδικασίες, θα γίνει η ανάλυσή τους με τη χρήση διαγραμμάτων ροής εργασιών. Εφόσον και οι υφιστάμενες διαδικασίες θα παρουσιασθούν με τη χρήση της ίδιας μεθοδολογίας, διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων διαδικασιών. Η ΕΕ 1.4 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.10: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των νέων διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π1.11: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των νέων διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π1.12: Ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω διαγραμμάτων ροής των νέων διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ΕΕ 1.5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας, θα λάβει χώρα η ανάπτυξη και η μοντελοποίηση νέων (μη υφιστάμενων) διαδικασιών στις επιλεχθείσες Διευθύνσεις του Φορέα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της μελέτης εφαρμογής και των αναγκών που έχει υποδείξει. 98

99 Η διαδικασία της ανάπτυξης και του σχεδιασμού των νέων διαδικασιών θα γίνει σε πλήρη συνεργασία του Αναδόχου με το προσωπικό / στελέχη των Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ και η μοντελοποίηση των νέων αυτών διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που θα προμηθευτεί ο Φορέας για τις ανάγκες του έργου και το οποίο περιγράφεται στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ 1.7 της παρούσας. Απώτερος στόχος της παρούσας ενότητας εργασίας είναι η κάλυψη των υφιστάμενων κενών (gaps) που παρατηρούνται από την απουσία κατάλληλα καταρτισμένης διαδικασίας και η προσπάθεια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους. Η ΕΕ 1.5 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.13: Ανάπτυξη και Μοντελοποίηση νέων (μη υφιστάμενων) διαδικασιών ΕΕ 1.6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας, θα λάβει χώρα η σύγκριση των υφιστάμενων και των νέων (μετά την εφαρμογή του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης) διαδικασιών των τεσσάρων επιλεγμένων διευθύνσεων της ΓΓΜΕ. Η διαδικασία της σύγκρισης θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) επίπεδα: Στο «εσωτερικό» επίπεδο όπου θα λάβει χώρα από εσωτερικούς χρήστες (υπαλλήλους των εν διευθύνσεων) μαζί με την ομάδα έργου του Αναδόχου και Στο εξωτερικό επίπεδο όπου θα λάβει χώρα έμμεσα από τους χρήστες των ίδιων των ανασχεδιασμένων διαδικασιών μέσα από μία διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης των διαδικασιών κατά την εφαρμογή τους από το πρίσμα όμως των ωφελούμενων (φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών) και της αναγνώρισης της προστιθέμενης αξίας που εκλαμβάνουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των νέων ανασχεδιασμένων διαδικασιών Η ΕΕ 1.6 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.14: Σύγκριση και αξιολόγηση διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π1.15: Σύγκριση και αξιολόγηση διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 99

100 Π1.16: Σύγκριση και αξιολόγηση διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ΕΕ 1.7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας προβλέπεται η ολοκλήρωση της προμήθειας κατάλληλου λογισμικού για τη μοντελοποίηση των διαδικασιών των Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ, όπως θα έχει υποδειχθεί από τη σχετική μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών των επιλεγμένων Διευθύνσεων του Φορέα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διακινούμενων εγγράφων εντός των τμημάτων, μεταξύ των τμημάτων ή και μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ. Η ΕΕ 1.7 καταλήγει στο κάτωθι Παραδοτέο: Π1.17: Προμήθεια Λογισμικού μοντελοποίησης των υφιστάμενων και των νέων διαδικασιών Π1.18: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της διακίνησης των εγγράφων στη ΓΓΜΕ. Το πληροφοριακό σύστημα που θα εγκατασταθεί, θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των εισερχόμενων εγγράφων που πρωτοκολλούνται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης με τη χρήση σαρωτή, μέσω του οποίου θα ψηφιοποιούνται και θα καταχωρούνται σε μορφή pdf, jpg κ.λπ. Στην έναρξη της σάρωσης ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής αριθμού των σελίδων που θα σαρωθούν με ικανότητα σάρωσης τουλάχιστον 30 σελίδων. Ο σαρωτής θα πρέπει να λειτουργεί με αυτόματο τροφοδότη (Auto feeder) και να έχει τη δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εξερχομένων ή εσωτερικών εγγράφων, τα οποία βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στα τερματικά των χρηστών (.doc, xls, ppt κ.λπ). Για κάθε έγγραφο που καταχωρείται θα υπάρχει καρτέλα χαρακτηρισμού στην οποία θα καταγράφονται πλήρη στοιχεία του εγγράφου και ειδικότερα: το είδος του εγγράφου, η υπόθεση που αφορά, η ημερομηνία, ο γενικός και ειδικός αριθμός 100

101 πρωτοκόλλου, ο αποστολέας, το πρωτόκολλο του αποστολέα, το θέμα και ο/οι υπάλληλος/οι που το έχει/έχουν χρεωθεί. Πριν την καταχώρηση θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης του εγγράφου ούτως ώστε να είναι δυνατή η απόρριψη ή η αποδοχή. Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα συγκεντρωτικά και η προβολή τους θα είναι εύκολη και γρήγορη ακόμα και από χρήστες που διαθέτουν βασικές γνώσεις σε εφαρμογές που λειτουργούν σε παραθυρικό περιβάλλον. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει πλήρη σειρά αναφορών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εύκολη ανεύρεση εγγράφων. Η αναζήτηση των εγγράφων θα γίνεται με κριτήρια όπως: το είδος του εγγράφου, η υπόθεση που αφορά, η ημερομηνία, ο γενικός και ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου, ο αποστολέας, το πρωτόκολλο του αποστολέα, το θέμα και ο υπάλληλος που το έχει χρεωθεί. Η αναζήτηση θα είναι είτε μεμονωμένη είτε συνδυαστική με χρήση ενός ή περισσοτέρων των παραπάνω κριτηρίων. Επιπλέον, το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των αρχείων εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από το διαχειριστή. Τα εξαγόμενα αρχεία θα μπορούν να αποθηκευτούν σε οποιοδήποτε μέσο. Για λόγους ασφαλείας, η εφαρμογή θα διαθέτει σύστημα διαχωρισμού χρηστών και δυνατότητα εισαγωγής με username και password, με ταυτόχρονη υπηρεσία παρακολούθησης (tracking) των εργασιών που εκτελεί κάθε χρήστης σε ημερήσια βάση. Τα επίπεδα ασφαλείας θα είναι δύο: α) ο διαχειριστής ο οποίος θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις backoffice (διαχείριση χρηστών, παρακολούθηση εργασιών tracking) και σε όλες τις frontend λειτουργίες του συστήματος (σάρωση, εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων, αποθήκευση αρχείων σε εξωτερική μονάδα) και β) οι ομάδες απλών χρηστών, οι οποίες θα έχουν δικαιώματα μόνο στις frontend λειτουργίες που θα έχουν οριστεί από το διαχειριστή. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργήσει ομάδες χρηστών, στις οποίες θα μπορούν να αποδοθούν δικαιώματα για τις frontend λειτουργίες. Ο αριθμός των ομάδων χρηστών θα μπορεί να είναι απεριόριστος. Με τον τρόπο αυτό η υπηρεσία θα μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της αναφορικά με τη διαβάθμιση χρηστών, δημιουργώντας όσα επίπεδα επιθυμεί. Σημειώνεται ότι κάθε χρήστης θα μπορεί να ανήκει σε μία μόνο ομάδα χρηστών. 101

102 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει άδειες για την εξυπηρέτηση 50 χρηστών ΕΕ 1.8: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΓΓΜΕ Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εργασίας τα στελέχη του Φορέα. Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Φορέα, οι οποίοι θα επιφορτιστούν τη διαχείριση, υποστήριξη και εφαρμογή των ανασχεδιασμένων διαδικασιών, η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των χρηστών του νέου συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης αυτού σε παραγωγική λειτουργία, η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών στις νέες διαδικασίες και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. Η ΕΕ1.8 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.19: Μεθοδολογία εκπαίδευσης Π1.20: Πρόγραμμα εκπαίδευσης Π1.21:Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Φορέα Π1.22: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου ΕΕ 1.9: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ενέργεια αφορά τη διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας καθώς επίσης και το σχεδιασμό, την παραγωγή και την αποστολή ενημερωτικού υλικού για το έργο με στόχο την παρουσίασή του. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται: - Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση μίας (1) ημερίδας ενημέρωσης των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων αναφορικά με τους στόχους του έργου και την προστιθέμενη αξία που αυτό θα επιφέρει 102

103 - Ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή ενός (1) σύντομου ενημερωτικού εντύπου [τεχνικές προδιαγραφές: 4σελιδο, Α5 κλειστό, τιράζ: τμχ., 4χρ, χαρτί velvet 250 gr] το οποίο θα περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση του έργου καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό, - Ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή ενός (1) αναλυτικού εντύπου [τεχνικές προδιαγραφές: 12σελιδο, Α5 κλειστό, τιράζ: τμχ, 4χρ., χαρτί velvet 150 gr] το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση του έργου καθώς και ειδικές πληροφορίες για αυτό - Ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή μίας (1) ενημερωτικής αφίσας [τεχνικές προδιαγραφές: 50 χ 70, τιράζ: 500 τμχ., 4χρ, χαρτί illustration 250 gr] Τα έντυπα θα διανεμηθούν μέσω της ημερίδας καθώς επίσης και μέσω απευθείας αποστολής τους σε ειδικό κοινό [έχουν υπολογιστεί αποστολές]. Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας Εργασίας θα λάβει χώρα η δημιουργία καινούριας ιστοσελίδας της ΓΓΜΕ, ώστε να είναι εναρμονισμένη αφενός με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και αφετέρου με τις τάσεις του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν προφίλ του ΓΓΜΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube, pinterest, google+, κτλ), με στόχο την πιο άμεση αλληλεπίδραση του Φορέα με τους χρήστες του διαδικτύου. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) είναι υψίστης σημασίας η παρουσία της ΓΓΜΕ σε αυτά. Στα πλαίσια αυτής της ηλεκτρονικής καμπάνιας, θα δημιουργηθούν internet banners και θα τοποθετηθούν σε web sites και portals με υψηλή προσβασιμότητα. Η καμπάνια θα υλοποιηθεί τόσο μέσω web banner όσο και μέσω adwords. Η ενέργεια θα ενημερώσει άμεσα το ευρύ κοινό για τη δράση και τις νέες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το ίδιο το μέσο (internet) παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στο κοινό που είναι ήδη χρήστης αυτού. Η εξωστρέφεια αυτού του έργου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ΕΕ 1.9 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π1.23: Πλάνο επικοινωνίας Π1.24: Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας Αποστολή προσκλήσεων Λίστα συμμετεχόντων Catering 103

104 Π1.25: Έντυπο υλικό Τελικά κείμενα έντυπου υλικού Δείγματα παραγωγής για κάθε έντυπο / αφίσα σελιδα (Σύντομο ενημερωτικό) σελιδο (Αναλυτικό) 250 Αφίσες Λίστα αποστολής έως αποστολών Π1.26: Καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα Π1.27 : Κατασκευή Ιστοσελίδας Π1.28 : Ηλεκτρονική Καμπάνια Καταχωρήσεις σε websites και portals Adwords Κατασκευή προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΕΕ 1.10: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η παρούσα ενότητα εργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου, η οποία είναι απαραίτητη στο φορέα για τους εξής λόγους: Συμβάλλει στην αυτογνωσία η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση βελτίωσης και προόδου Μειώνει την αυταρέσκεια και τον εφησυχασμό Αποτελεί πηγή και μέσο μάθησης Υποστηρίζει το σχεδιασμό στοχευμένων αλλαγών και δημιουργεί «αίσθημα επείγοντος» για αυτές Συμβάλλει στην προσαρμογή στις εξελίξεις του περιβάλλοντος και του επηρεασμού τους Δημιουργεί παρακίνηση και δέσμευση των ανθρώπων του φορέα Συμβάλλει στη διαμόρφωση επιτυχημένων επιχειρησιακών στρατηγικών Ενισχύει το κλίμα και την κουλτούρα καινοτομικότητας και συνεχούς βελτίωσης Αυξάνει την αποδοτικότητα και τη συνολική αποτελεσματικότητα του φορέα 104

105 Η μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα βασισθεί σε ένα πλάνο αξιολόγησης που περιλαμβάνει αρχικά τον ορισμό των κριτηρίων στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση, δηλαδή τους παράγοντες αυτούς που θα αποτελέσουν αφετηρία για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, θα συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες βάσει των κριτηρίων που αναφέρθηκαν. Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων, που ενέχει την ανάλυση των πληροφοριών και τον προσδιορισμό των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Αυτά τα συμπεράσματα επικοινωνούνται στη διοίκηση του φορέα και αναπτύσσεται το σχέδιο βελτίωσής του. Παράλληλα, συντελείται η μέτρηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων στο φορέα βάσει δεικτών αποδοτικότητας που θα είναι ανάλογοι με την ικανότητα των εργαζομένων στις επιλεγμένες Διευθύνσεις παρέμβασης της ΓΓΜΕ να διαχειρίζονται την αλλαγή που συντελείται καθώς και στην προσαρμοστικότητά τους στη νέα κατάσταση. Επίσης, θα γίνονται περιοδικά ενέργειες για τη μέτρηση ορισμένων καταστάσεων, όπως το κατά πόσο ενθαρρύνεται η χρήση των νέων διαδικασιών καθώς και το κατά πόσο χρησιμοποιούνται όντως οι νέες διαδικασίες από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και γενικότερα τους εξωτερικούς χρήστες του συστήματος. Η ΕΕ1.10 καταλήγει στα κάτωθι Παραδοτέα: Π.1.29: Πλάνο αξιολόγησης και προσδιορισμός δεικτών αποδοτικότητας Π.1.30 : Μέτρηση αποδοτικότητας 2.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Παραδοτέα που θα πρέπει να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του κάθε Πακέτου Εργασιών ΕΕ1.1 Εξειδικευμένη Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διαδικασιών των επιλεγμένων Διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Π1.1 Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Π1.2 Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π1.3 Μελέτη εφαρμογής για τον ανασχεδιασμό διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων 105

106 Ενημέρωσης Ε.Ε 1.2 Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού διαδικασιών των επιλεγμένων διευθύνσεων της ΓΓΜΕ Π1.4 Π1.5 Π1.6 Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Υποδομών Ενημέρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πλάνο αναδιοργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης Ε.Ε 1.3 Ανάλυση και Μοντελοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών των διευ