ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκα ταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρί ων Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμή θειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. 3 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλο ακαρνανίας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Δ6Α ΕΞ2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ /ΙΑ κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266 (1) Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129) και ιδίως του άρθρου 14 παρ. 3 όπως ισχύει (Α 144). 2. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 85). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 4. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (Α 168), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α 154), 134/2005 (Α 193), 54/2006 (Α 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης» (Α 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 5. Τα π.δ. 185/2009 (Α 213), 189/2009 (Α 221) και 24/2010 (Α 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/ (Β 2234) και το π.δ. 110/2011 (Α 243). 6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ /ΓΓ175/ «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυ ξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκα ταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β 1079). 7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.18513/ «Συμπλήρωση του Ειδι κού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη μάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» (Β 1557). 8. Την υπ αριθμ. 2/2012 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 9. Τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, το βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε. και την επι βάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση άρθρου 3 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα σε δώματα και στέγες κτιρίων. 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με υπ αριθμ /ΓΓ175/ (ΦΕΚ Β 1079), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

2 4028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «3. Η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Μήνας / Έτος Tιμή (ευρώ/mwh) Φεβρουάριος ,00 Αύγουστος ,25 Φεβρουάριος ,74 Αύγουστος ,40 Φεβρουάριος ,18 Αύγουστος ,02 Φεβρουάριος ,87 Αύγουστος ,68 Φεβρουάριος ,39 Αύγουστος ,97 Φεβρουάριος ,37 Αύγουστος ,56 Φεβρουάριος ,48 Αύγουστος ,10 Φεβρουάριος ,40 Αύγουστος ,33 2. Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε συμβάσεις συμψηφισμού που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ F Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262 (2) Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν.3734/2009 «Προώθηση της συ μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροη λεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (Α 8) και ιδίως τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 27Α. 2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α 129) και ιδίως του άρθρου 14 παρ. 3 όπως ισχύει (Α 144). 3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανά πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντι μετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α 85). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 5. Το π.δ. 381/1989 Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχα νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Α 168), όπως τροποποι ήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α 154), 134/2005 (Α 193), 54/2006 (Α 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Α 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού (Α 85). 6. Τα π.δ. 185/2009 (Α 213), 189/2009 (Α 221) και 24/2010 (Α 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/ (Β 2234) και το π.δ. 110/2011 (Α 243). 7. Την υπ αριθμ. 2/2012 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 8. Τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, το βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε. και την επι βάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά γεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα: Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο Α Β Γ (ανεξαρτήτως ισχύος) >100 kw <=100 kw 2012 Φεβρουάριος 292,08 328,60 328, Αύγουστος 271,64 305,60 305, Φεβρουάριος 252,62 284,20 284, Αύγουστος 234,94 264,31 264, Φεβρουάριος 218,49 245,81 245, Αύγουστος 203,20 228,60 228,60 Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά 1,3xμΟΤΣν 1 1,4xμΟΤΣν 1 1,4xμΟΤΣν 1 μοτσν 1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν 1.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε συμβάσεις πώλησης για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση της πα ρούσας δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύναψης σύμβασης με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πε ρίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009, όπως ισχύει. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ F Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/οικ.2402 (3) Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98/ ) 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168/ ) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 54/ ), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α 93/ ), π.δ. 54/2006 (ΦΕΚ Α 58/ ), σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορί ου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A 19/ ), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85/ ) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατρο πή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακε δονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213/ ), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221/ ) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56/ ) 3. Το π.δ 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α 243/ ). 4. Το π.δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ βερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243/ ). 5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού ΠΕΚΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Ιωάννη Μανιάτη» οικ / (ΦΕΚ Β 2741/2011). 6. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179) και ειδι κότερα τις διατάξεις των άρθρων 51, 56, 57, 138, Το γεγονός ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ του άρθρου 138 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) παρίσταται ανάγκη ρύθμισης θεμάτων Προμήθειας που σχετίζονται κυρίως με τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 8. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει. 9. Τις διατάξεις της απόφασης υπ αριθμ. 4524/2001 του Υπουργού Ανάπτυξης «Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β 270/2001), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2332/2001). 10. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρί θηκε με την Υπουργική απόφαση υπ αριθμ. 8311/ (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως ισχύει. 11. Τις διατάξεις της κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυ ξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκατα στάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β 1079/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τη Γνώμη της ΡΑΕ 1/2012 όπως αυτή διαβιβάστηκε με το / έγγραφο της Αρχής. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), ως εξής: 1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Πρώ του, Κεφάλαιο Β Κανόνες Προμήθειας, με την προσθή κη παραγράφου 4 στο άρθρο 9, ως εξής: «4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του πα ρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12 της παρούσας, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αναρτά στην ιστοσελίδα του τους όρους που διέπουν την προμή θεια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή αυτόν, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ενσωματώνε ται στην παρούσα ως ενιαίο σύνολο. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου». 2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Πρώ του, Κεφάλαιο Β Κανόνες Προμήθειας, με την προσθή κη παραγράφου 3 στο άρθρο 10, ως εξής: «3. Η αλλαγή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου επιτρέπεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τους Όρους Προ μήθειας του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Ο Προμη θευτής Τελευταίου Καταφυγίου δικαιούται να επιδιώξει την εξόφληση των χρεώσεων που έχει επιβάλλει στον πελάτη με κάθε νόμιμο τρόπο. Ο Προμηθευτής Τελευταί ου Καταφυγίου υποχρεούται να παράσχει στον πελάτη τις πληροφορίες της παραγράφου 2 ανωτέρω». 3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Πρώτου, Κεφάλαιο Γ Όροι Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και συγκεκριμένα της παραγράφου 9 του άρθρου 11:

4 4030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «9. i. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προμηθευ τή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζο νται με βάση τους όρους της σύμβασης προμήθειας και τα τιμολόγια του Προμηθευτή που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας. ii. Η χρέωση του Πελάτη για τις υπηρεσίες που παρέ χονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας, πραγμα τοποιείται με την έκδοση και αποστολή Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Λογαρι ασμός Κατανάλωσης περιέχει, επίσης, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, εφόσον τα ποσά των χρεώσεων αυτών που βαρύνουν τον Πελάτη καταβάλλονται στον αρμόδιο Δι αχειριστή από τον Προμηθευτή του. Ο Προμηθευτής αποστέλλει το Λογαριασμό Κατα νάλωσης στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική δι εύθυνση του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται εάν το επι θυμεί να λαμβάνει τον Λογαριασμό Κατανάλωσης με εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον προβλέπεται διαδικασία επιβε βαίωσης παραλαβής του Λογαριασμού. Οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης εξοφλούνται εντός της προβλεπόμενης σε αυτούς προθεσμίας. iii. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιλαμβάνει, κατ ελάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες: (1) Τα στοιχεία του Προμηθευτή (επωνυμία, ταχυδρομι κή διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας όπως αριθμούς fax και δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ΑΦΜ). (2) Τα στοιχεία του Πελάτη (επωνυμία, διεύθυνση της ηλεκτροδοτούμενης εγκατάστασης, διεύθυνση απο στολής λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ), τον αριθμό παροχής και τον αριθμό μετρητή της ηλεκτρο δοτούμενης εγκατάστασης. (3) Αριθμό, ημερομηνία έκδοσης και είδος Λογαρια σμού (βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιη μένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ), βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης (ΕΝΑΝΤΙ) ή βάσει ανά γνωσης μετρητή από τον Πελάτη ή τον Προμηθευτή (ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ). (4) Βασική ή Ειδική Κατηγορία Πελάτη (οικιακός ή μη οικιακός, επαγγελματικής χρήσης, τάση σύνδεσης, κτλ), κατηγορία και διακριτικά στοιχεία εφαρμοζόμενου Τιμολογίου Προμήθειας. (5) Τις ημερομηνίες της προηγούμενης, της τρέχουσας και της επόμενης καταμέτρησης. (6) Την Περίοδο Χρέωσης του λογαριασμού. (7) Τις ενδείξεις κάθε μεγέθους, όπως ενέργεια και ισχύς, που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου Τιμολο γίου Προμήθειας, όπως καταμετρήθηκαν κατά την αρχή και καταμετρήθηκαν, εκτιμήθηκαν ή αναγνώσθηκαν στο τέλος της Περιόδου Χρέωσης, εφόσον οι ενδείξεις αυτές παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. (8) Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Έκ δοσης ή την Περίοδο Χρέωσης Λογαριασμού, για κάθε μέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου Τι μολογίου Προμήθειας. (9) Διακριτή αναγραφή των χρεώσεων που επιβάλλο νται, περιλαμβανομένων του καθαρού ποσού και του αναλογούντος φόρου κάθε χρέωσης, των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού των Χρεώσεων Προμήθειας και επι μέρους άθροιση των ποσών ανά ομάδα χρεώσεων. Οι Ομάδες αυτές αφορούν τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. iv. Η τιμολόγηση του Πελάτη γίνεται από τον Προμη θευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύμφωνα με τους Όρους του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Κάθε πελάτης εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και τιμολογείται με τα δημο σιευμένα τιμολόγια Προμήθειας που ισχύουν για τους λοιπούς πελάτες του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυ γίου, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία Πελατών, βάσει τελευταίας ενημέρωσης της βάσης δεδομένων του αρμόδιου Διαχειριστή. Ο Λογαριασμός Κατανάλω σης του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διέπεται από τις παραπάνω παραγράφους». 4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Πρώ του, Κεφάλαιο Γ Όροι Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πε λάτες, με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παρα γράφου 10 του άρθρου 11, ως εξής: «Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δεν μπορεί να απαιτήσει εγγύηση από τους πελάτες στους οποί ους προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια με την ιδιότητά του αυτή». 5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου Πρώ του, Κεφάλαιο Γ Όροι Προμήθειας σε Επιλέγοντες Πε λάτες, με την προσθήκη παραγράφων 14 και 15 στο άρθρο 11, ως εξής: «14. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος άρθρου, η λήξη ισχύος των Όρων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταί ου Καταφυγίου επέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας. 15. Οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 12 δεν εφαρμό ζονται σε σχέση με τον Προμηθευτή Τελευταίου Κατα φυγίου». 6. Το Παράρτημα 1 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και ενσωματώνεται σε αυτή ως ενιαίο σύνολο. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Λαμβάνοντας υπόψη: α) Το νόμο 2773/1999 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρι κής Ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α 286), όπως ισχύει καθώς και το Νόμο 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179). β) τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 4524/2001 (ΦΕΚ Β 270/2001), όπως ισχύει. γ) τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συ ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 8311/ (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως ισχύει. Άρθρο 1 Ορισμοί Οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους απο δίδεται από το παρόν άρθρο για τους σκοπούς του παρόντος, καθώς και εκείνοι που αναφέρονται στο πα ρόν με αρχικό κεφαλαίο γράμμα την έννοια που τους αποδίδεται στη σχετική κείμενη νομοθεσία.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4031 Δήλωση Φορτίου: Δήλωση που υποβάλλεται κάθε μέρα από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ως Εκπρόσωπο Φορτίου) στον αρμόδιο Διαχειριστή και που δηλώνει την προβλεπόμενη απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh για κάθε κατηγορία Μετρητών. Διαχειριστής: Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήμα τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ο Διαχειριστής του Δικτύου ή ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανάλογα με το αν ο Πελάτης συνδέεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο. Δίκτυο: Το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που συνδέεται με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ορίζεται από το Νόμο, καθώς επίσης και το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ειδοποίηση: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η έγγραφη ειδοποίηση που παραδίδεται προσωπικά ή ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά στον Πελάτη ή στον Προμηθευτή Τε λευταίου Καταφυγίου, στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του. Ο χρόνος της ειδοποίησης υπολογίζεται από τη βε βαία ημερομηνία παραλαβής αυτής από τον τελευταίο. Ως βεβαίωση παραλαβής θεωρείται: α) Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η συστημένη επιστολή επί αποδείξει. β) Στην περίπτωση της προσωπικής παράδοσης η υπογραφή του εκάστοτε παραλήπτη. Κύριος του Δικτύου: Ο κύριος του Δικτύου συμπερι λαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμέ νων Νησιών, όπως ορίζεται από το Νόμο. Κύριος του Συστήματος: Ο κύριος του Συστήματος όπως ορίζεται από το Νόμο. Λογαριασμός Κατανάλωσης: Το αναλυτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδει ο Προμηθευτής Τελευ ταίου Καταφυγίου στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και περιλαμβάνει τα εξής: α) Τη συνολική κατανάλωση κατά την Περίοδο Έκδοσης ή την Περίοδο Χρέωσης Λογαριασμού, για κάθε μέγεθος που χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου Τιμολογίου Προμήθειας. β) Διακριτή αναγραφή του καθαρού ποσού και του αναλογούντος φόρου κάθε χρέωσης που επιβάλλεται, συμπεριλαμ βανομένων: των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού των Χρεώσεων Προμήθειας και της συνολικής χρέωσης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο των παρόντων Όρων όλων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (χρεώσεις για τη χρήση Συστήματος, τη χρήση Δικτύου, χρεώσεις ΥΚΩ, Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, κ.α.), τις Χρεώσεις υπέρ Τρίτων, τους αναλογούντες φόρους, τέλη και ει σφορές όπως εκάστοτε προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Μετρητική Διάταξη: Ο μετρητής ή οι μετρητές με τις τυχόν βοηθητικές συσκευές τους, που απαιτούνται για την παροχή και μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που παρέχεται στον Πελάτη. Νόμος: Ο Νόμος 2773/1999 και ο Νόμος 4001/2011, όπως ισχύουν. Παροχή ρεύματος: Η διάθεση στον Πελάτη ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας ανεξάρτητα αν αυτή χρησιμοποι είται ή όχι. Πελάτης: Ο Πελάτης, ο οποίος υπάγεται στους παρό ντες Όρους λόγω της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 57 παρ. 1 του ν. 4001/2011. Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου: Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του ν. 4001/2011. Σημείο Σύνδεσης: Το σημείο σύνδεσης των εγκατα στάσεων του Πελάτη με το Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική σύμ βαση σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο για την τροφοδότηση αυτών με ηλεκτρική ενέργεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετρητών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση αυτή. Όροι: Οι παρόντες όροι προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ γειας. Σύστημα: Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ορίζεται από το Νόμο. Τιμολόγιο Προμήθειας: Το σύνολο των όρων βάσει των οποίων υπολογίζεται το ύψος των διακριτών χρεώσεων που επιβάλλει ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου στον Πελάτη στο πλαίσιο των Όρων, και οι οποίες ανα γράφονται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης. Χρήση: Η δραστηριότητα του Πελάτη που εξυπηρε τείται από την ηλεκτρική του εγκατάσταση, όπως προ βλέπεται στους παρόντες Όρους. Άρθρο 2 Αντικείμενο Όρων Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ηλεκτρική ενέργεια για χρονική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 5 των Όρων. Η πιο πάνω ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιείται από τον Πελάτη αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών του και δεν δύναται να χρησιμοποιείται για την εξυπη ρέτηση εγκαταστάσεων τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 3. Άρθρο 3 Προμήθεια και Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας 3.1 Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται απευθείας στον Πελάτη και προορίζεται για συγκεκριμένη χρήση από τον ίδιο σε συγκεκριμένο ενιαίο και ανεξάρτητο χώρο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να μεταπωλεί ή με άλλο τρόπο να διαθέτει την ηλεκτρική ενέργεια σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ εξαίρεση, για τα κλειστά Δίκτυα Διανομής του άρθρου 131 του ν. 4001/2011 είναι δυνατή η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Πελάτη σε τρίτους μόνο κατόπιν σχετικής υπόδειξης του Διαχειριστή. 3.2 Ο Πελάτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώ σεις του έναντι του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυ γίου και συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την πληρω μή των λογαριασμών και λοιπών υποχρεώσεων όπως προβλέπονται στους παρόντες Όρους, ακόμη κι αν οι εγκαταστάσεις του, πωληθούν, μισθωθούν ή κατά άλλο τρόπο κενωθούν, κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Άρθρο 4 Ευθύνη Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Πελάτη 4.1 Ο Πελάτης υποχρεούται: α) Να έχει συνάψει έγκυρη Σύμβαση Σύνδεσης με τον Διαχειριστή, η οποία του επιτρέπει να δεχθεί την ποσό τητα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που συνομολογεί με τους παρόντες. β) Να τηρεί τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης καθ όλο το διάστημα που δέχεται την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

6 4032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει. 4.2 Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρε ούται: Να τηρεί τους όρους της Άδειάς του, τον Κώδικα Προμήθειας και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορ ρέουν από τους παρόντες Όρους, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτών. Άρθρο 5 Διάρκεια ισχύος των Όρων Οι παρόντες Όροι έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες και τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα παρο χής ηλεκτρικής ενέργειας υπό τους παρόντες Όρους, ήτοι την έναρξη Εκπροσώπησης του Πελάτη από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος των Όρων που καθορίζεται στο παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά στην υποχρέωση του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για προμή θεια ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, με την επιφύλαξη ωστόσο των περιπτώσεων στις οποίες ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δύναται αιτιολογημένα να προκαλέσει τη λήξη ισχύος των Όρων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ο Προμηθευτής Τελευταίου Κατα φυγίου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της μέγιστης διάρκειας των τριών (3) μηνών οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη, κοινοποιώντας του επιστολή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 κατωτέρω, σε σχέση με την υποχρέωση του Πελάτη να επιλέξει τον Προμηθευτή του. Άρθρο 6 Παράδοση Παραλαβή Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμμόρφωση με τους Κώδικες και τη σχετική νομοθεσία 6.1 Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου θα παρα δίδει την ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί το αντικεί μενο του παρόντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, στο Σημείο ή στα Σημεία Σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Πελάτη με το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. 6.2 Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά από τους πα ρόντες Όρους, θα ρυθμίζεται όπως ορίζουν οι Κώδικες που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και η λοιπή ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Άρθρο 7 Αλληλογραφία Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή του αριθμού τηλεφώνου ή του αριθμού τηλεομοιότυπου ή της εκπροσώπησης του Πελάτη, πρέπει να γνωστοποιεί ται αμελλητί στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου με έγγραφο. Έγγραφα θεωρούνται ότι κοινοποιήθηκαν στον Πελάτη, εφόσον απεστάλησαν στη διεύθυνση του Πελάτη, η οποία είναι πλέον προσφάτως γνωστή στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Άρθρο 8 Καταγραφή κατανάλωσης Έλεγχος μετρητών 8.1 Η χρέωση της κατανάλωσης που πραγματοποιεί ο Πελάτης, υπολογίζεται με βάση την ποσότητα ενέργειας και ισχύος που καταγράφονται από τη Μετρητική Διάτα ξη, η οποία τοποθετείται από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης του Πελάτη. Η καταγραφή των ποσοτήτων ενέργειας και ισχύος από τη Μετρητική Διάταξη, είναι η βάση για τον υπολογισμό των χρεώσε ων του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου προς τον Πελάτη και αποδεικνύει τις καταναλώσεις αυτές. 8.2 Σε περίπτωση κατά την οποία μετρητής καταμε τρά ηλεκτρική ενέργεια που προμηθεύεται ο Πελάτης από διάφορους τρίτους προμηθευτές, περιλαμβανομέ νου και του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο κατανομής της προμηθευόμενης ηλεκτρικής ενέργει ας, θα ορίζεται στη σχετική συμφωνία κατανομής την οποία έχει συνάψει ο πρότερος Προμηθευτής με τους τρίτους προμηθευτές του Πελάτη, σύμφωνα με τις σχε τικές διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αναλαμβάνει το ποσοστό εκ προσώπησης της συμφωνίας κατανομής την οποία είχε υπογράψει ο Πελάτης με τον πρότερο Προμηθευτή. Στις περιπτώσεις αυτές η τιμολόγηση των ποσοτήτων που προκύπτουν από την ως άνω κατανομή για τον Προμη θευτή Τελευταίου Καταφυγίου, θα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο Όταν ο Πελάτης αντιλαμβάνεται ότι ο μετρητής ή άλλο στοιχείο της Μετρητικής Διάταξης έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Προ μηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και τον Διαχειριστή. 8.4 Ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει παρουσία του τον έλεγχο του μετρητή ή στοιχείου της Μετρητικής Δι άταξης, όταν θεωρεί ότι η μέτρηση δεν είναι ακριβής. Αν κατά τον έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία της Μετρητι κής Διάταξης είναι ορθή, το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον Πελάτη. Αν αντιθέτως διαπιστωθεί ότι η λειτουργία της Μετρητικής Διάταξης δεν είναι ορθή, το κόστος του ελέγχου δεν βαρύνει τον Πελάτη, ο δε Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου οφείλει να αναπροσαρμόσει τα ποσά που χρεώθηκαν και να ενημερώσει τον Πελάτη για τον τρόπο υπολογισμού της σχετικής αναπροσαρ μογής. Η ακρίβεια του μετρητή κρίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 8.5 Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε Μετρητή ή στοιχείο της Μετρητικής Διάταξης και ο Προμηθευτής Τελευ ταίου Καταφυγίου δεν μπορεί να εκδώσει λογαριασμό με βάση τις ποσότητες ενέργειας και ισχύος που με τρήθηκαν πραγματικά, έχει το δικαίωμα να προβεί σε εύλογη εκτίμηση των χρεώσεων που θα επιβάλει βάσει προηγούμενων μετρήσεων του ίδιου Πελάτη, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες. Οι λογαριασμοί αυτοί αναπρο σαρμόζονται μόλις οι πραγματικές ποσότητες κατα στούν διαθέσιμες. Εάν οι πραγματικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισμός τους γίνεται με βάση τις ποσότητες που πιστοποιήθηκαν από το Διαχειριστή για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της Μετρητικής Διάταξης, παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας του μετρητή, αντικανονικής χρήσεως ή διαπίστωσης κλοπής ρεύματος, ακόμα και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξε ων τέτοιων παρανόμων επεμβάσεων, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Διαχειριστή να απενεργοποιήσει αμέσως την προμήθεια και να εισπράξει από τον Πελάτη εφόσον δεν αποδειχθεί υπαιτιότητα τρίτου, το αντίτιμο των ποσοτήτων που δεν καταγράφηκαν λόγω της παράνο μης επέμβασης, σύμφωνα με τα Τιμολόγια που ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου για την ίδια αιτία. Για τον υπολογισμό των ως άνω ποσοτήτων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.4. Άρθρο 9 Τιμολόγια Λογαριασμοί Κατανάλωσης 9.1 Η χρέωση του Πελάτη για τις υπηρεσίες που πα ρέχονται στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου πραγματοποιείται με την έκδο ση και αποστολή Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης αφορά επίσης σε Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και σε Χρεώ σεις υπέρ Τρίτων, εφόσον τα ποσά των χρεώσεων αυτών που βαρύνουν τον Πελάτη καταβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή ή Τρίτους από τον Προμηθευτή του. 9.2 Ο υπολογισμός του αντιτίμου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βάση το προβλεπόμενο για την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο Πελά της τιμολόγιο του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας και την κείμενη νομοθεσία. Ο Προμηθευ τής Τελευταίου Καταφυγίου κατατάσσει τον Πελάτη αρχικά βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του για τα χαρακτηριστικά της χρήσης ή και της εγκα τάστασης του Πελάτη. Σε περίπτωση που προκύψουν νεότερα στοιχεία τα οποία οδηγούν σε διαφορετική κατηγοριοποίηση του Πελάτη, η αλλαγή τιμολογιακής κατηγορίας ισχύει αναδρομικά και για όλη την χρονική περίοδο προμήθειας υπό τους Όρους του Τελευταίου Καταφυγίου, εφόσον και τα στοιχεία της χρήσης και της εγκατάστασης του Πελάτη ίσχυαν για όλη την χρονική αυτή περίοδο. 9.3 Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου έχει το δικαίωμα να ενσωματώνει στους Λογαριασμούς Κατα νάλωσης και να συνεισπράττει οποιαδήποτε οφειλή του Πελάτη προς αυτόν από καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παροχής υπό Όρους Προμηθευτή Τελευταίου Κα ταφυγίου ή επιβάλλεται από τη νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 15 κατωτέρω, ενδεικτικά τέλος ΑΠΕ, Ει δικός Φόρος Κατανάλωσης. Επιπλέον, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου έχει το δικαίωμα να ενσωμα τώνει στο Λογαριασμό Κατανάλωσης τυχόν πρόσθετες δαπάνες που αποδεδειγμένα υπέστη από υπαιτιότητα του Πελάτη και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, καθώς και χρεώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Σύνδε σης με το Διαχειριστή ή/και δαπάνες του Διαχειριστή ή του Κυρίου του Συστήματος ή του Δικτύου οι οποίες προκλήθηκαν από τον Πελάτη. 9.4 Οι Λογαριασμοί Κατανάλωσης εκδίδονται ως εξής: 1. Ο πρώτος λογαριασμός εκδίδεται μετά από την προγραμματισμένη καταμέτρηση που ακολουθεί την έναρξη Εκπροσώπησης του Πελάτη από τον Προμηθευ τή Τελευταίου Καταφυγίου. 2. Στη συνέχεια εκδίδονται περιοδικά, εκκαθαριστικός είτε έναντι, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα τι μολόγησης του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 3. Ο τελικός εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 12 Ο Προμηθευτής αποστέλλει το Λογαριασμό Κατα νάλωσης στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του Πελάτη για αποστολή του λογαριασμού. 9.5 Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί το Λογαριασμό Κατανάλωσης στο ακέραιο έως την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής («δήλη ημέρα», κατά την έννοια του νόμου), η οποία είναι είκοσι μια (21) ημερολο γιακές ημέρες αργότερα από την ημερομηνία έκδοσης του Λογαριασμού, ακόμα και στην περίπτωση που έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια του λογαριασμού. Τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις του τις γνωστοποιεί εγγράφως στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Εάν διαπιστωθεί σφάλμα οφειλόμενο απο δεδειγμένα στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, αυτός οφείλει να επιστρέψει στον Πελάτη τη διαφορά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να ενημερώνει τον Προμη θευτή για κάθε ανακρίβεια ή σφάλμα που εντοπίζει στο λογαριασμό του, καθώς και για κάθε μεταβολή των προσωπικών του στοιχείων. Η μη λήψη του Λογαριασμού Κατανάλωσης δεν απαλλάσσει τον Πελάτη ούτε μειώνει τις ως άνω υποχρεώσεις του εξόφλησης του Λογαρι ασμού. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης λογαριασμού πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Πελάτης υποχρεούται στην καταβολή τόκων υπερη μερίας άνευ άλλης οχλήσεως. 9.6 Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αναλαμ βάνει την τήρηση σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολ ταϊκά στις στέγες του καταγγελθέντος Προμηθευτή. Άρθρο 10 Αναπροσαρμογές Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αναπρο σαρμόζει τα ισχύοντα τιμολόγια του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σχετική κείμενη νομοθεσία και τους παρόντες Όρους. Τα τιμολόγια αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προμηθευτή Τελευταίου Κα ταφυγίου. Άρθρο 11 Διακοπές και δυσλειτουργίες της ηλεκτρικής εξυπηρέτησης του Πελάτη Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δεν εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή και την ομαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εξυπηρέτησης του Πελάτη σε περιπτώσεις διακοπών ή δυσλειτουργιών, όπως ενδεικτικά είναι η διακοπή τροφοδότησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω προβλημάτων στις εγκαταστάσεις του Συστήματος ή του Δικτύου ή στις εγκαταστάσεις σύνδεσης του Πε λάτη στο Σύστημα ή το Δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, η πτώση ή η βύθιση τάσης, καθώς και η βλάβη των Μετρητικών Διατάξεων. Στις περιπτώσεις

8 4034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτές δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής Τελευταίου Κα ταφυγίου για πράξεις ή παραλείψεις του Διαχειριστή και των Κυρίων Συστήματος και Δικτύου και ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης του Πελάτη με τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτω ση δεν θεωρείται βοηθός εκπληρώσεως (προστηθείς) του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Επιπλέον, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες σε πρόσωπα και πράγματα του Πελάτη που προέρχονται από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του ρεύματος. Άρθρο 12 Λήξη ισχύος των Όρων Προμήθειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου 12.1 Η λήξη ισχύος των Όρων από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου δύναται να επέλθει σύμφωνα μόνο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ πονται στο παρόν άρθρο. Η λήξη ισχύος των Όρων από τον Πελάτη δύναται να επέλθει ελεύθερα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ο Πελάτης προβαίνει σε έγγραφη σχετική γνωστοποίηση τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Εάν ο Πελάτης παραβαίνει τους παρόντες Όρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημε ρών, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου κοινοποιεί όχληση στον Πελάτη, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον ημερών (10) ημερών για την άρση της παράβασης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προκαλέσει τη λήξη ισχύος των Όρων Προμήθειας Τελευταίου Καταφυγίου ή να ανα στείλει την ισχύ αυτών και να απαιτήσει αμέσως από τον Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή απενεργοποιήσει την προμήθεια του συγκεκριμένου Πελάτη Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από τότε που ορισμένη χρέωση του Πελάτη καταστεί ληξιπρόθε σμη, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει όχληση υπερημερίας στον Πελάτη, θέτοντας παράλλη λα προθεσμία δέκα (10) ημερών για την εξόφληση της χρέωσης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προκαλέσει τη λήξη ισχύος των Όρων προμήθειας ή να αναστείλει την ισχύ αυτής και να απαιτήσει αμέσως από τον Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή απενεργοποιήσει την προμήθεια του συγκεκριμένου Πελάτη Για τους σκοπούς των παραγράφων 12.2 και 12.3, ως κοινοποίηση όχλησης θεωρείται η αποστολή εξώ δικης επιστολής με δικαστικό επιμελητή ή συστημένης επιστολής ή και η αποστολή σχετικού λογαριασμού με την ένδειξη «Όχληση Υπερημερίας» Η λήξη ή η αναστολή της ισχύος των Όρων συντε λείται με την αποστολή σχετικής εξώδικης επιστολής ή συστημένης επιστολής ή με την αποστολή λογαριασμού με την ένδειξη «Λήξη ή Αναστολή ισχύος της Σύμβασης Ειδοποίηση Διακοπής», με τον οποίο θα καθορίζεται ημερομηνία λήξης ή αναστολής ισχύος της η αναφερό μενη ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής του συγκεκριμένου λογαριασμού. Εφόσον παρέλθει, από την ημερομηνία της ως άνω διακοπής, περαιτέρω διάστη μα έως και μέχρι έξι (6) ημερών το αργότερο, εντός του οποίου ο πελάτης δεν προβεί στην εξόφληση των οφειλών, η ισχύς των Όρων θεωρείται ότι αυτόματα έχει λήξει Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι του Προμηθευτή Τε λευταίου Καταφυγίου για την καταβολή του τιμήματος που αντιστοιχεί στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παρεσχέθη στις εγκαταστάσεις του από την προ βλεπόμενη ανά περίπτωση ημερομηνία λήξη ισχύος ή αναστολής ισχύος των παρόντων Όρων μέχρι την ημε ρομηνία που ο Διαχειριστής θα απενεργοποιήσει την προμήθεια στις εγκαταστάσεις του, καθώς και των λοι πών χρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία Σε περίπτωση λήξης ισχύος ή αναστολής ισχύος των παρόντων Όρων, ο Προμηθευτής Τελευταίου Κα ταφυγίου οφείλει να στείλει στο Πελάτη τελικό λογα ριασμό εκκαθάρισης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήψη της τελικής μέτρησης από τον αρμόδιο Διαχειρι στή και ο Πελάτης υποχρεούται όπως καταβάλει στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου τα οφειλόμενα ποσά εντός είκοσι μία (21) ημερών από την έκδοση του λογαριασμού. Άρθρο 13 Αλλαγή Προμηθευτή 13.1 Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται έπειτα από προ ηγούμενη λήξη ισχύος των παρόντων όρων. Η λήξη αυτή λαμβάνει χώρα είτε από τον ίδιο τον Πελάτη, ο οποίος αναγράφει στο σχετικό έντυπο ως λόγο λήξης την αλ λαγή Προμηθευτή, είτε από το νέο Προμηθευτή κατόπιν εξουσιοδότησης του τελευταίου από τον Πελάτη Η λήξη ισχύος των παρόντων Όρων Προμήθειας του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου προηγείται της υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορ τίου από το νέο Προμηθευτή κατά τους Κώδικες Τα έννομα αποτελέσματα της λήξης ισχύος των Όρων Προμήθειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον Προμηθευτή Τελευταίου Κα ταφυγίου και το νέο Προμηθευτή και στον Πελάτη, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύμβασης Προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγί ου για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των παρόντων Όρων έως το χρόνο κατά τον οποίο επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα της λήξης ισχύος. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου δικαιούται να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την εξόφληση των ανω τέρω οφειλών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ισχύοντος Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες. Άρθρο 14 Αυτοδίκαιη λύση 14.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου την πρόθεση απο χώρησης από την εγκατάσταση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί στην παρα πάνω γνωστοποίηση πριν από την αποχώρησή του από

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4035 την εγκατάσταση ή και μετά την αποχώρηση του και μέχρι να λάβει χώρα η εν λόγω γνωστοποίηση, οι Όροι θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά Ο Πελάτης προβαίνει ακολούθως στις οριζόμε νες κατά τους κώδικες Διαχείρισης Δικτύων, ενέργει ες, για την παύση εκπροσώπησης του μετρητή και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του κατά την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης από την εγκατάσταση. Ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης των όρων λαμβάνεται η ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης του μετρητή του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στους Κώδικες Διαχεί ρισης Δικτύων Κατά το χρόνο παύσης της εκπροσώπησης λαμ βάνει χώρα η τελευταία ανάγνωση του μετρητή, με βάση την οποία ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου αποστέλλει στον Πελάτη τελικό εκκαθαριστικό Λογα ριασμό Κατανάλωσης. Άρθρο 15 Φόροι Τέλη Εισφορές Τέλη, φόροι ή εισφορές κάθε είδους τα οποία προ βλέπονται, επιβάλλονται και εισπράττονται μέσω των Λογαριασμών Κατανάλωσης των Προμηθευτών ηλεκτρι κής ενέργειας κατά την κείμενη νομοθεσία, όπως και όσα τυχόν επιβληθούν στο μέλλον, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Άρθρο 16 Προσωπικά Δεδομένα Τα στοιχεία που χορηγεί ο Πελάτης στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου αποθηκεύονται προς επεξερ γασία από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Από την έναρξη παροχής ηλε κτρικής ενέργειας θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει παρά σχει τη συγκατάθεσή του. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, οσάκις αυτό είναι αναγκαίο, δύναται να χορηγήσει τα στοιχεία αυτά στο Διαχειριστή. Άρθρο 17 Ανωτέρα Βία Η ισχύς των παρόντων Όρων αναστέλλεται σε περί πτωση που επέλθουν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία παρακωλύουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των Μερών, όπως πλημμύρα, κεραυνός, σεισμός, πό λεμος, κατάσταση εθνικής ανάγκης, πυρκαγιά, έκρηξη, εμφύλιες ταραχές, γενική απεργία, δολιοφθορά, σοβαρή ανωμαλία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Μερών και οποιοδήποτε παρόμοιο περιστατικό το οποίο δεν δύναται να προ βλεφθεί και να αντιμετωπισθεί με την ανάλογη απαι τούμενη επιμέλεια. Σε περίπτωση που επέλθουν τέτοια περιστατικά, το Μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, θα ανακοινώνει άμεσα το υπόψη περιστατικό στο άλλο Μέρος για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την άρση του και θα προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του γεγονότος αυτού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Άρθρο 18 Επίλυση Διαφορών Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ισχύος ή μη τήρησης οποιουδήποτε Όρου του παρόντος, και για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σε σχέση με αυτούς, αρμόδιος για την κατά συναινετικό τρόπο επίλυση της διαφοράς είναι σύμφωνα με το Ν. 3297/2004 και το Ν.4001/2011 ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Σε περίπτωση που δεν επι τευχθεί συναινετική επίλυση, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια της έδρας του Προμηθευτή. Άρθρο 19 Υποχρέωση Γνωστοποίησης 19.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη για τυχόν μεταβολές στους Όρους. Η ενημέρωση γίνεται είτε με ατομική ειδοποί ηση του Πελάτη του Προμηθευτή είτε με δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ή/ και σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορί ας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερο μηνία θέσης των μεταβολών σε ισχύ. Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται να ενημερώνει με ατομική ειδοποίηση τους Πελάτες του για τα εξής: α. Υπόμνηση του δικαιώματος του Πελάτη για λήξη ισχύος των παρόντων Όρων και αλλαγή Προμηθευτή τη Σύμβαση Προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ανωτέρω, συνοδευόμενη από πλήρη και ανα λυτική παράθεση των σχετικών διαδικασιών και των χρόνων που προβλέπονται για την επέλευση του απο τελέσματος της λήξης ισχύος των παρόντων Όρων. γ. Υπόμνηση της υποχρέωσης του Πελάτη να επι λέξει τον Προμηθευτή του με το πέρας των τριών (3) μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 εδ. 3 ανωτέρω Ο Πελάτης γνωστοποιεί στον Προμηθευτή Τελευ ταίου Καταφυγίου : α. Τη μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης στην οποία αφορά τους παρόντες Όρους, σε περίπτωση με τεγκατάστασης του Πελάτη τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη μεταβολή αυτή. β. Τη μεταβολή στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη, όπως της διεύθυνσης αποστολής των Λογαριασμών Κατανάλωσης. Άρθρο 20 Διαχείριση παραπόνων Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει αίτημα ή παράπονο σχετικά με την σύμβαση προμήθειας είτε με ηλεκτρονι κό ταχυδρομείο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, είτε εγγράφως στο κατάστημα της εμπορίας της περιοχής του, είτε μέσω του call center (στο τηλέφωνο που αναγράφεται στις πληρο φορίες του λογαριασμού κατανάλωσης). Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου υποχρεούται να απαντήσει στο έγγραφο παράπονο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αν δεν απαιτείται επίσκεψη στην κατοικία του πελάτη, ή δέκα (10) εργασίμων ημερών, όταν απαιτηθεί επίσκεψη.

10 4036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ F Αριθ. Φ.500/132/Ε5/ π.ε. (4) Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β, γ, δ του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/90 (ΦΕΚ Α 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 (ΦΕΚ Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ τικών και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του ν. 2362/ 95 (ΦΕΚ Α 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». 6. Tις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04 (ΦΕΚ Α 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)». 9. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ A 243) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α 147) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 11. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ Α 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 12. Την υπ αριθμ. Υ 17/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 2748). 13. Την υπ αριθμ. Υ 25/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β 2792). 14. Την υπ αριθμ. Υ 18/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων τoυ Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου» (ΦΕΚ Β 2748). 15. Την υπ αριθμ /2917/0022/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 307) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τε χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγ ματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 16. Τις διατάξεις της Ε5/1303/ (ΦΕΚ Β 168) κ.υ.α. «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». 17. Το υπ αριθμό 22498/ έγγραφο του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας προς το Υπουρ γείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και την αριθμ. 288/2011 απόφαση του Δ.Σ. του ανωτέρω Δήμου η οποία δι αβιβάστηκε στο Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ με το με αριθμό πρωτ / έγγραφό του. 18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα λιστικών κλάσεων». 19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφι λοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ύψους 8.378,55 ευρώ περίπου για το έτος 2012 και ποσό ύψους ,40 ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 20. Την υπ αριθμ / βεβαίωση της Οι κονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμ μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ χίζοντας από Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολο γισμό του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται δαπάνη ύψους 8.378,55 ευρώ για το 2012 η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α , σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτω λοακαρνανίας, ως εξής: 8.378,55 ευρώ (5 θέσεις Χ 186,19 (176,08 +10,11) ευρώ Χ 9 μήνες) για το έτος 2012 και ,40 ευρώ (5 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ,40 ευρώ η οποία θα δεσμεύ εται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4037 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (5) Στην υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2239/τ.Β / , στη σελίδα 30734, γίνεται η εξής δι όρθωση: Από το εσφαλμένο: «Δ.Ο.Υ. Γ και ΙΑ Αθηνών», στο ορθό: «Δ.Ο.Υ. Ι και ΙΑ Αθηνών» ( Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (6) Στην υπ αριθμ /ΙΑ κοινή απόφαση των Υπουρ γών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3169/τ.Β / , στη σελίδα 45110, γίνεται η εξής διόρθωση στον αριθμό της: Από το εσφαλμένο: «146346/ΙΑ», στο ορθό: «146343/ΙΑ» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

12 4038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει.

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/15.03.2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα