Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013"

Transcript

1 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013

2

3 Ετήσιος Απολογισμός Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές πληροφορίες Ιστορικό ίδρυσης - Κύρια ορόσημα Δραστηριότητα της Εταιρείας Στρατηγικές προτεραιότητες Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 9 2. Ρόλος της Εταιρείας Αρμοδιότητες Αποστολή, όραμα και αξίες Όργανα διοίκησης και δομή Μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης Εταιρική δομή Προσωπικό Τεχνική Υποδομή Σημαντικά Γεγονότα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Μέρος B 1. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 27 Συμβουλίου 2. Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 35 Χρήσης Σημειώσεις επί των Οικονομικών 43 Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012

6 4

7 Μέρος Α 5

8 6

9 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 1.1 Γενικές πληροφορίες Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «ΑΔΜΗΕ». Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της στο εξωτερικό, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Independent Power Transmission Operator S.A.» και το διακριτικό τίτλο «ΙPTO» ή «ADMIE». Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρεία εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ) καθώς και της άδειας διαχείρισης του EΣΜΗΕ. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Συστήματος κατέχει καίριο ρόλο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά στον εφοδιασμό της χώρας, όσο και στη λειτουργία της αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση του ρόλου του ΑΔΜΗΕ, αποτελεί η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του απέναντι σε όλους τους Χρήστες του Συστήματος και τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, μέσω της συνεχούς επιδίωξης της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης και της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται. Η διασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής απορρέει από το θεσμικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τις αυστηρές νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του. 7 Κύριο παράγοντα για την τήρηση των παραπάνω στην καθημερινή λειτουργία του ΑΔΜΗΕ αποτελεί το προσωπικό του, καθώς είναι υπεύθυνο για την τήρηση στην καθημερινότητα των υποχρεώσεων που προκύπτουν για την εταιρεία, σύμφωνα με το ρόλο και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 1.2 Ιστορικό ίδρυσης - Κύρια ορόσημα Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Διανομής των καθετοποιημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4001/2011, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ οργανώθηκε σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς. Βάσει των διατάξεων του υπόψη νόμου, ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει από την 1η Φεβρουαρίου 2012 το ρόλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα τα καθήκοντα λειτουργίας, ελέγχου, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ και των διασυνδέσεων, τη διαχείριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εκτός του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της διαχείρισης των ΑΠΕ, όπως επίσης και τη σύνδεση νέων χρηστών. Επισημαίνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει αναλάβει τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργίες που αποτελούσαν αρμοδιότητα του ΔΕΣΜΗΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. που ήταν ο Κύριος του Συστήματος. Ως εκ τούτου ο ΑΔΜΗΕ ενσωματώνοντας τους αντίστοιχους Κλάδους Μεταφοράς της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ σε μία διακριτή εταιρεία στην οποία έχουν μεταφερθεί όλες οι σχετικές λειτουργίες, το προσωπικό και τα πάγια στοιχεία του ΕΣΜΗΕ, εξασφαλίζει τον αδιάλειπτο εφοδιασμό του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και προωθεί την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, με διαφάνεια και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους χρήστες.

10 Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με τελική της απόφαση τον Δεκέμβριο του Στο παρακάτω σχήμα παρατίθενται τα βασικά ορόσημα της διαδικασίας ίδρυσης της εταιρείας. Κύρια ορόσημα ίδρυσης ΑΔΜΗΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ενέργειες λειτουργικής προετοιµασίας και ρυθµιστικής συµµόρφωσης 22/08/ /10/ /11/ /02/ /02/ /04/ /07/ /12/2012 Έκδοση Ν. 4001/2011 Μετονοµασία ΕΗ Τηλεπικοινωνίες σε Α ΜΗΕ Ολοκλήρωση εισφοράς κλάδου Μεταφοράς ΕΗ στον Α ΜΗΕ Ολοκλήρωση εισφοράς κλάδου Μεταφοράς ΕΣΜΗΕ στον Α ΜΗΕ Έναρξη λειτουργίας Α ΜΗΕ ως ιαχειριστής του Συστήµατος Υποβολή Φακέλου Πιστοποίησης Α ΜΗΕ Χορήγηση Πιστοποίησης στον Α ΜΗΕ εκ µέρους της ΡΑΕ Τελική Απόφαση Πιστοποίησης Α ΜΗΕ από ΡΑΕ (962Α/2012) 1.3 Δραστηριότητα της Εταιρείας 8 Ο ΑΔΜΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4001/2011. Παράλληλα ασκεί τις αρμοδιότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου. 1.4 Στρατηγικές προτεραιότητες Διαρκείς βελτιώσεις στην ασφάλεια, στη λειτουργική απόδοση και αξιοπιστία του Συστήματος Μεταφοράς. Διαρκής εκσυγχρονισμός και επέκταση του Συστήματος με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με Ηλεκτρική Ενέργεια και την εξυπηρέτηση των εθνικών στόχων 20/20/20 σχετικά με την ανάπτυξη/διείσδυση των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Παρακολούθηση και ανάπτυξη του Ρυθμιστικού Πλαισίου σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συνεχής μέριμνα για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης και ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών του Συστήματος και των Συμμετεχόντων της Αγοράς. Προσφορά υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης προς τρίτους στο πλαίσιο του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, με εύλογο κέρδος, προς δημόσιο όφελος και σύμφωνα με τις αρχές της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας. Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης μέσω συνεχούς παρακολούθησης και εξέλιξης του Λειτουργικού Μοντέλου της Εταιρείας και ευθυγράμμιση των εσωτερικών διαδικασιών με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου εταιρικής κουλτούρας με έμφαση στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, διαφάνειας και αυξημένης συμμετοχής - δέσμευσης των εργαζομένων στους στόχους της Εταιρείας.

11 1.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του με βέλτιστες πρακτικές συνεισφοράς στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και συγκεκριμένα: στην Οικονομία: με σημαντικές επενδυτικές δραστηριότητες σε νέα έργα ενίσχυσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, που βελτιώνουν την αξιοπιστία και απόδοση του Συστήματος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. στην Κοινωνία: με ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται έργα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων, με συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. στην προστασία του Περιβάλλοντος: με σχεδιασμό και κατασκευή μικρότερων και κλειστού τύπου Υποσταθμών σε πυκνοδομημένες περιοχές ή σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με εγκατάσταση υπόγειων Γραμμών σε τόπους ιδιαίτερης πολιτιστικής ομορφιάς, με χρήση Μετασχηματιστών μειωμένης στάθμης θορύβου για μείωση της ηχορύπανσης, με πόντιση υποβρυχίων καλωδίων στο πλαίσιο του προγράμματος διασύνδεσης νησιών, υποκαθιστώντας τους αυτόνομους σταθμούς, με συνέπεια τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, τη μείωση των ρύπων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών. 9

12

13 2. Ρόλος της Εταιρείας 2.1 Αρμοδιότητες Ο ΑΔΜΗΕ είναι ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ και είναι αρμόδιος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβανομένων και των διασυνδέσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της αγοράς Η/Ε. Λειτουργία Συστήματος Σύνταξη Προγράμματος Κατανομής και διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα για τη συνεχή εξισορρόπηση παραγωγής - ζήτησης. Έγκαιρη παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία του Συστήματος και την εξασφάλιση της πρόσβασης των Χρηστών σε αυτό. Σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες εξισορρόπησης των αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης. Συντήρηση Συστήματος Μέριμνα για ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος, μέσω της εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Συστήματος. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστήματος Σχεδιασμός ανάπτυξης του Συστήματος και σύνταξη Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης σε κυλιόμενη ετήσια βάση για την εξασφάλιση της ικανότητας ανταπόκρισης του Συστήματος με ασφάλεια στις εύλογες απαιτήσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παροχή πρόσβασης στο Σύστημα στους κατόχους αδειών παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτέλεση έργων ανάπτυξης Συστήματος, σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης καθώς και έργων σύνδεσης των Χρηστών. 11 Λειτουργία της αγοράς H/E Ο ΑΔΜΗΕ λειτουργεί σε συνεργασία με τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) και τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται όλες τις εκτός του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού λειτουργίες της αγοράς. Κύριες αρμοδιότητές του είναι: Η διενέργεια των μετρήσεων. Συλλέγει και πιστοποιεί τις μετρήσεις έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας σε κάθε σημείο του ΕΣΜΗΕ, περιλαμβανομένων των εγχύσεων των μονάδων παραγωγής συμβατικής και ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και των εισαγωγών και των απορροφήσεων των προμηθευτών και των εξαγωγών. Η εκκαθάριση των αποκλίσεων. Εκκαθαρίζει στο τέλος κάθε μήνα τις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων της Αγοράς Η/Ε βάσει των μετρήσεων που συλλέγει και πιστοποιεί. Για το σκοπό αυτό υπολογίζει την Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ΟΤΑ), τις αποκλίσεις παραγωγής - ζήτησης και υπολογίζει τις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων, εφαρμόζοντας το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η διενέργεια του διασυνοριακού εμπορίου. Δημοπρατεί σε ετήσια, μηνιαία και ημερήσια βάση τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων και καθορίζει τα προγράμματα διασυνοριακών ανταλλαγών. Η διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς. Εισηγείται στη Ρυθμιστική Αρχή τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, των Εγχειριδίων και εν γένει του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της απελευθερωμένης Αγοράς Η/Ε. Η τήρηση του Μητρώου Μονάδων και η υποστήριξη του Μητρώου Συμμετεχόντων. Η συνεργασία με άλλους Διαχειριστές. Στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης της ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεργάζεται με άλλους Διαχειριστές και διευθετεί τις χρεοπιστώσεις που του αναλογούν στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

14 Η τήρηση λογιστικών διαχειριστικών λογαριασμών για: - τη διαχείριση των χρεοπιστώσεων των Συμμετεχόντων - την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων παραγωγής ζήτησης - την Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής - τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου - το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος - τις Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος - το Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) - το Ειδικό Τέλος παραγόμενης ενέργειας από Λιγνίτη - τις Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης - τη Χρέωση Χρήσης του Συστήματος - τα έσοδα από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων Διεθνείς σχέσεις O ΑΔΜΗΕ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης και αφορούν κυρίως στην ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, περιλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης επέκτασής της στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου. 2.2 Αποστολή, όραμα και αξίες Ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ και των Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 12 Το όραμα του ΑΔΜΗΕ είναι να αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, σεβόμενοι τον άνθρωπο παράλληλα με το περιβάλλον, προς όφελος των Χρηστών του Συστήματος, των Συμμετεχόντων της Αγοράς και της κοινωνίας στο σύνολό της. Έχοντας ως βασικές επιδιώξεις την αποστολή και το όραμα αυτό, κάθε έκφανση της δραστηριότητας του ΑΔΜΗΕ διέπεται από μία σειρά αξιών που συντείνουν στην επίτευξη της αποστολής του. Οι αξίες αυτές είναι: Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας Η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ και κατά συνέπεια του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί την κύρια επιδίωξη του ΑΔΜΗΕ, η οποία διέπει κάθε δραστηριότητά του στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. Αμεροληψία Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες. Διαφάνεια Η εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αποδοτικότητα Η εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας προς δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αειφορία Η εκτέλεση των καθηκόντων του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του. Η εφαρμογή των παραπάνω αξιών στην καθημερινή λειτουργία του ΑΔΜΗΕ αποτελεί βασική επιδίωξη για όλους τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

15 2.3 Όργανα διοίκησης και δομή Μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης Το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης του ΑΔΜΗΕ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και των αντίστοιχων της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ώστε να περιλαμβάνει μία διοικητική δομή που διασφαλίζει την ύπαρξη ουσιαστικών εξουσιών λήψης αποφάσεων σε πλήρη ανεξαρτησία από την καθετοποιημένη επιχείρηση της ΔΕΗ, ειδικά σε ότι αφορά την εξασφάλιση πόρων για την αποτελεσματική εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει τα ακόλουθα Εποπτικά και Διοικητικά Όργανα: Εποπτικό Συμβούλιο Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλιο Διεύθυνσης Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Εποπτικό Συμβούλιο Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι το όργανο της εταιρείας υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των παγίων στοιχείων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εποπτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων καθορίζει το επίπεδο δανεισμού του ΑΔΜΗΕ, εγκρίνει το χρηματοοικονομικό του σχέδιο, καθώς και μεταβολές μεγαλύτερες του 5% στην περιουσία της εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο για τις καθημερινές λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ ούτε για την κατάρτιση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη σύμφωνα με την ακόλουθη σύνθεση: τέσσερα (4) μέλη τα οποία προτείνονται από τη ΔΕΗ, δύο (2) μέλη τα οποία προτείνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, ένα (1) μέλος το οποίο προέρχεται από το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας. 13 Ο κ. Γκαγκαουδάκης Νικόλαος διετέλεσε Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου από έως Το Εποπτικό Συμβούλιο την είχε ως εξής: Ορφανόγιαννης Χρυσόστομος Πρόεδρος Αγγελόπουλος Γεώργιος Μέλος Αικατερινάρη Ουρανία Μέλος Δακορώνια Ευγενία Μέλος Μπουσδέκης Δημήτριος Μέλος Πατσουράτης Βασίλειος Μέλος ( ) Ρέλιας Σταμάτιος Μέλος

16 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ είναι αρμόδιο για τη λήψη κάθε απόφασης που αφορά στη στρατηγική, στο σχεδιασμό και στη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ένα μέλος το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζομένους του ΑΔ- ΜΗΕ και ορίζεται από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Ο κ. Απέργης Νικόλαος διετέλεσε μέλος του ΔΣ από έως Το Διοικητικό Συμβούλιο την είχε ως εξής: Κουτζούκος Γεώργιος Πρόεδρος Βάσσος Σπύρος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Κυριαζής Χαρίτων Μέλος Μίχου Ευστάθιος Μέλος Εκκρεμεί Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων 14 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, μέχρι την Συμβούλιο Διεύθυνσης Το Συμβούλιο Διεύθυνσης (ΣΔ) είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκτέλεση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στους τομείς ευθύνης του. Το ΣΔ παρακολουθεί την απόδοση των μονάδων της εταιρείας και λαμβάνει αποφάσεις για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο. Το ΣΔ αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ως Πρόεδρο, τους Γενικούς Διευθυντές και τον Διευθυντή Στρατηγικής και Ρυθμιστικών Θεμάτων ως μέλη. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης καθώς και για την εκπόνηση και υποβολή σχετικών εκθέσεων προς ΡΑΕ και Εποπτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου από , έχει διοριστεί στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης ο κ. Μαΐσης Αλβέρτος Εταιρική δομή Κάτω από τα βασικά όργανα διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, η δομή της εταιρείας διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) διευθύνσεις και δύο (2) ανεξάρτητα κλιμάκια, τη Νομική Υπηρεσία και το Κλιμάκιο Συμβάσεων Σύνδεσης Χρηστών, υπαγόμενα απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει και ειδική υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται απ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ διαρθρώνονται περαιτέρω σε κλάδους, τομείς και υποτομείς, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οργανωτικές ανάγκες κάθε Διεύθυνσης. Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά την υφιστάμενη βασική οργανωτική δομή του ΑΔΜΗΕ.

17 Οργανωτική δομή ΑΔΜΗΕ Eποπτικό Συµβούλιο ιοικητικό Συµβούλιο Α ΜΗΕ Υπεύθυνος Συµµόρφωσης Εσωτερικός Έλεγχος Γραφείο ιοίκησης ιευθύνων Σύµβουλος ιεύθυνση Στρατιγικής & Ρυθµιστικών Θεµάτων Νοµική Υπηρεσία ιευθύνση Οικονοµικών & Λογιστικών Υπηρεσιών ιευθύνση Aποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ιευθύνση Λειτουργίας &, Ελέγχου Συστήµατος ιευθύνση Συστηµάτων & Υποδοµών ιευθύνση Σχεδιασµού Ανάπτυξης Συστήµατος ιευθύνση Νέων Έργων Μεταφοράς ιευθύνση Aνθρώπινου υναµικού & Υποστήριξης ιευθύνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προσωπικό Το μισθοδοτούμενο προσωπικό πλήρους απασχόλησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις ανερχόταν σε 1512 εργαζομένους, οι οποίοι ανά κατηγορία παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα: Κατανομή προσωπικού ανά κατηγορία 11% 6% 26% 5% 52%

18 3. Τεχνική Υποδομή Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από Γραμμές Μεταφοράς 400kV και 150kV, Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) και Υποσταθμούς 150kV-20kV. Οι Γραμμές Μεταφοράς έχουν συνολικό μήκος km εκ των οποίων km είναι εναέριες, 155 km υποβρύχιες και 88 km υπόγειες. Οι υπόγειες γραμμές Μεταφοράς είναι εγκατεστημένες, κυρίως, περιμετρικά και εντός των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Με υποβρύχιες γραμμές συνδέεται η Ηπειρωτική Χώρα με τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος) και με την Άνδρο. Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες για την διασύνδεση επιπλέον νησιών των Κυκλάδων με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Τήνος, Σύρος. Μύκονος, Πάρος, Νάξος). Το Σύστημα Μεταφοράς, επιπλέον, περιλαμβάνει 20 ΚΥΤ (400/150/30kV) και 293 υποσταθμούς 150kV-20kV (ανύψωσης, υποβιβασμού, ζεύξης και σύνδεσης). Τοπικές διασυνδέσεις 16 Σπονδυλική στήλη του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς αποτελούν οι τρεις εναέριες γραμμές διπλού κυκλώματος 400kV, που μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από τους σταθμούς παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας και θεωρούνται υψίστης σημασίας για το σύνολο της χώρας. Σε αυτή την περιοχή παράγεται περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, που με τη σειρά του μεταφέρεται στα κύρια κέντρα κατανάλωσης στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπου καταναλώνεται περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας. Διεθνείς διασυνδέσεις Το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς συνδέεται με τα Συστήματα Μεταφοράς της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Π.Γ.Δ.Μ., της Ιταλίας (Συνεχές Ρεύμα 400kV) και της Τουρκίας. Οι παραπάνω διασυνδέσεις συμβάλουν σημαντικά στην ασφάλεια λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς και στην ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με τις χώρες αυτές και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης.

19 Χάρτης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17

20 Στοιχεία εγκατεστημένου εξοπλισμού Συστήματος Μεταφοράς ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km) TΥΠΟΣ 400kV Σ.Ρ. 400kV 150kV 66kV ΣΥΝΟΛΟ Εναέριες Υποβρύχιες Υπόγειες 4, ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ TΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (kv) ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA ΑΜΣ 400/ ΑΜΣ 150/ Μ/Σ Σταθμού Μετατροπής Υποβιβασμού 150/ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 18 TΥΠΟΣ No KYT 20 Υποβιβασμού 168 Ανύψωσης Σταθμών Παραγωγής 32 Ζεύξης 1 ΣΥΝΟΛΟ 221 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ που ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ - ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΑΙ από ΑΔΜΗΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ TΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (kv) ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ MVA ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 15-20/ Ανύψωσης 6-20/ / ΔΕΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υποβιβασμού Βοηθητικοί ΣΥΝΟΛΟ / Υποβιβασμού 66/ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΔΗΕ Υποβιβασμού 150/ ΔΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ TΥΠΟΣ No ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA Σύνδεσης / Παραγωγός Σύνδεσης / Παραγωγός 37 ΣΥΝΟΛΟ 72

21 Εξέλιξη μήκους όδευσης εναερίων Γραμμών Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ (km) 150 kv 400 kv Εξέλιξη των Υ/Σ και εγκατεστημένων Μ/Σ του ΕΣΜΗΕ M/Σ Yποσταθµοί Προέλευση Η/Ε μεταφερόμενης από το ΕΣΜΗΕ GWh* 5,7% 10,9% 50,3% 7,1% 25,8% 0,2% * Καθαρή Παραγωγή + Εισαγωγές

22 4. Σημαντικά Γεγονότα 2012 Ολοκλήρωση απόσχισης Κλάδου Μεταφοράς ΔΕΣΜΗΕ και έναρξη λειτουργίας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από την ΡΑΕ. Ολοκλήρωση Κανονιστικών Ρυθμίσεων ΑΔΜΗΕ. Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου ΑΔΜΗΕ στα πλάισια της πιστοποίησης. Σύνταξη και υποβολή μελετών για την συγχρηματοδότηση έργων Ανάπτυξης του Συστήματος. Ανάπτυξη Συστήματος Κοστολόγησης και Διαμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής παροχής υπηρεσιών προς τρίτους. Υπογραφή Συμφωνιών Πλαισίου (Service Level Agreements) με την ΔΕΗ Α.Ε. και την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Έκδοση και θέση σε δημόσια διαβούλευση του πρώτου τεύχους Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος (αναμένεται η τελική έγκριση από την ΡΑΕ). Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα υπό την αιγίδα του ENTSO-E για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών λεωφόρων ηλεκτρισμού, με σκοπό τη σημαντικη διείσδυση ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα. 20 Έναρξη διαδικασιών εκσυγχρονισμού του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας και των υποστηρικτικών υποδομών αυτού καθώς επίσης και των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. Επανασχεδιασμός του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων και προετοιμασία για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμβασης για την υποβρύχια διασύνδεση Νότιας Εύβοιας (Πολυπόταμος) - Αττικής (Ν. Μάκρη). Ολοκλήρωση εργασιών ανέγερσης του ΚΥΤ Αλιβερίου και ηλέκτριση των ζυγών καθώς και κυψελών των πλευρών 150kV & 400kV. Ολοκλήρωση της κατασκευής των χωματουργικών και των έργων Πολιτικού Μηχανικού, ολοκλήρωση ανέγερσης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού πλευράς 150kV και συνέχιση εργασιών ανέγερσης Η/Μ εξοπλισμού πλευράς 400kV για την πλήρη ανάπτυξη του ΚΥΤ Μεγαλόπολης.

23 5. Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2012 Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας για το 2012 ανήλθαν σε 325 εκ.. Η ηλεκτρική ενέργεια που διακινήθηκε μέσω των δικτύων της εταιρείας ανήλθε σε GWh. Οι αμοιβές προσωπικού μετά και τις μειώσεις που προήλθαν από την εφαρμογή των νόμων 3833/10, 3845/10 και 4024/11 ανήλθαν σε 86,7εκ., εκ των οποίων το ποσό των 22,9εκ. αντιστοιχεί στις επενδύσεις και 63,8 εκ στην εκμετάλλευση. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 114,1 εκ. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 35,0 %. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 25 εκ. Το περιθώριο κέρδους υπολογίζεται σε 7,6 %. Μέση τιμή μεταφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 4,91 /ΜWh. 21

24

25 Μέρος Β

26

27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

28

29 1. Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

30

31 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1 31/12/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Μετά τη λήξη της χρήσης, από έως , της εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. («ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ή «η εταιρεία») ως ανώνυμης εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση αυτή, με τα σχόλιά μας επ αυτών. Με βάση το άρθρο 134 του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η ΑΔΜΗΕ A.E. συνέταξε τις Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταβολή θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 1. Δυνάμει των άρθρων 98 και 99 του Ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», έχει συντελεστεί ο νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς από τις λοιπές Δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που αποτελούσαν τον Κλάδο Μεταφοράς της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., μέσω της διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς κλάδου σε 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕ- ΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 97 του Ν.4001/2011, η οποία προέβλεπε ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου, έχει καταργηθεί δυνάμει της παραγράφου 2.γ. του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 268/ Με την υπ αριθμ. 672/ Απόφασή της, η ΡΑΕ προέβη στη χορήγηση πιστοποίησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ορίζουν τα άρθρα 19 και 113 του Ν.4001/2012. Μέχρι τη χορήγηση της ανωτέρω πιστοποίησης, η ΑΔ- ΜΗΕ Α.Ε. ασκούσε τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δυνάμει της υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/7705/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.* * Η τελική απόφαση της πιστοποίησης του ΑΔΜΗΕ χορηγήθηκε με την υπ αριθμ. 962Α/ Απόφαση της ΡΑΕ. 4. Με την υπ αριθμ. 57/ Απόφασή της, η ΡΑΕ ενέκρινε το κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ εφαρμογή του άρθρου 96 του Ν.4001/2011, ενώ με την υπ αριθμ. 261/ Απόφασή της, ενέκρινε το κείμενο του Κανονισμού Διαιτησίας (ΚΔ) ΡΑΕ, κατ εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.4001/2011. Ο Κώδικας Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ. 280/ (ΦΕΚ Β/1365/ ), 772/ (ΦΕΚ Β/2690/ ), 773/ (ΦΕΚ Β/2654/ και 797/ (ΦΕΚ Β/2655/ ) Αποφάσεις της ΡΑΕ. 5. Με την υπ αριθμ. 1047/ Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β/53/ ) εγκρίθηκε το Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 6. Δυνάμει του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.4042/2012 για την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και της υπ αριθμ. Δ5/Β/οικ.3982 Απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β 342/ ), η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπολογίζει και εισπράττει σε μηνιαία βάση από κάθε κάτοχο άδειας παραγωγής λιγνιτικής μονάδας εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μονάδων του Συστήματος, ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (Ειδικό Τέλος Λιγνίτη). Τα έσοδα από τις παραπάνω χρεώσεις αποτελούν έσοδα του Ειδικού Διαχειριστικού Λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.2773/1999 και συνεπώς, αποδίδονται κάθε μήνα από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Απόσχιση δραστηριοτήτων της ΕΣΜΗΕ Α.Ε (νυν ΛΑΓΗΕ) και εισφοράς τους στην Α ΜΗΕ Α.Ε. Βάσει του άρθρου 99 του Ν.4001/2011, η ΕΣΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε στην έναρξη εντός του 2011 της απόσχισης και εισφοράς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων της στην Α ΜΗΕ Α.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 99 του Ν.4001/2011 προέβλεπε ότι εντός προθεσμίας τριών µηνών από τη θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, η ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µεταφέρει στην Α ΜΗΕ Α.Ε. τις οργανωτικές µονάδες και δραστηριότητες 29

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 ης Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ.

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα