ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο"

Transcript

1 «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» (εθεμήο ε «Δηαηξεία») ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε κεηξεηά ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά ,45, εθφζνλ ε αχμεζε θαιπθζεί πιήξσο, κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,35 ε θάζε κία θαη ηηκήο δηάζεζεο 0,40 γηα θάζε κία κεηνρή, ζε αλαινγία 3 λέεο κεηνρέο γηα θάζε 1 παιαηά κεηνρή. Γηα ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο, επνκέλσο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ησλ ηπρψλ αδηάζεησλ λέσλ κεηνρψλ, εάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ πεύζπλα Ξξόζσπα Λόκηκνη Διεγθηέο Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ θαη πεξηόδνπ Φνξνινγηθνί Έιεγρνη Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο Έγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ Θνηλνύ Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ Δθδόηε Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Δπελδχζεηο Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο Θπξηφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο Δθηίκεζε αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε κηινο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Δηαηξεία ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρεη ε Δηαηξεία Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο EUROTERRA A.E REBIKAT A.E ABIES A.E Δθηίκεζε αμίαο ησλ αθηλήησλ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο Δλζώκαηα Ξάγηα Ξεξηβαιινληηθή Ξηπρή Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο Δκπξάγκαηα Βάξε - Δγγπήζεηο Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή / θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο Δηαηξείαο Ξηζησηηθέο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ηηο πνρξεώζεηο, ηε Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ Δηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε ΘΔΘΟΝΤ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ

3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηζνινγηζκνχ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ηακεηαθψλ ξνψλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Ξεγέο Θεθαιαίσλ Ρακεηαθέο Ονέο Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξείαο Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεηο κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ Ακνηβέο θαη Νθέιε Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη απφ Αλψηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο 3016/2002 θαη 3693/ Ππκκφξθσζε κε ην άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3873/2010 (ππαγσγή ζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) Ξξνζσπηθό Κεηνρηθή Πύλζεζε Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθφ Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ Διεγθηέο ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε ησλ Δζόδσλ Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αύμεζε θεθαιαίνπ Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Ξξνεγγξαθήο Απνθνπή Γηθαηψκαηνο Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο Θάιπςε / Γπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο πξνζθεξόκελεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο Γεληθά Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ Φνξνινγία Κεξηζκάησλ Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ Φφξνο Κεηαβίβαζεο Ιφγσ Γσξεάο ή Θιεξνλνκηάο

4 4.9.6 Φνξνιφγεζε Γαλεηζκνχ Κεηνρψλ Κείσζε Γηαζπνξάο Αξαίσζε (Dilution) Γαπάλεο Έθδνζεο

5 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ A1 Ξξνεηδνπνίεζε: Δλόηεηα A Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο ην παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ν επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε κειέηε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν εάλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο. B1 B2 Λφκηκε θαη εκπνξηθή επσλπκία ηνπ εθδφηε. Έδξα θαη λνκηθή κνξθή ηνπ εθδφηε, λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο ελεξγεί ν εθδφηεο θαη ρψξα ζχζηαζεο. Δλόηεηα B Δθδόηεο θαη ελδερόκελνο εγγπεηήο Ζ λφκηκε επσλπκία είλαη «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν ΘΔΘΟΝΤ - ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία», ε «Δθδφηξηα»). Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη ν Γήκνο Φηινζέεο Τπρηθνχ, (δηεχζπλζε: Γάθλεο 6, Ξαιαηφ Τπρηθφ) Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην θαη ηελ ελ γέλεη εκπνξηθή θαη εηαηξηθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπ δηθαίνπ ηεο Θεθαιαηαγνξάο. B3 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ηξερνπζψλ πξάμεσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε - θαη ζρεηηθνί θχξηνη παξάγνληεο - αλαθέξνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ πσιήζεθαλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθδφηεο. Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία έηε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο θαηαζθεπήο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ καηδνλεηψλ θαη πνιπηειψλ θαηνηθηψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη ππνρψξεζε ησλ εκπνξηθψλ ηηκψλ (αγνξάο θαη ελνηθίαζεο). Δίλαη γλσζηφ φηη ην κεησκέλν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ηα ρακειά πνζνζηά πξαγκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα επέλδπζε, ε ζηάζε ηδηνθηεηψλ θαη κεζηηψλ, ε πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα, ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη νη απζηεξφηεξνη φξνη ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη ζπληζηψζεο πνπ επαλαθαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ ησλ αθηλήησλ. Κε απηά ηα δεδνκέλα, ε Δηαηξεία δελ θαηάθεξε ηα ηειεπηαία δχν έηε λα πινπνηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη έζνδα. 5

6 B4α Ξεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξφζθαησλ ηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. Πχκθσλα κε πξφζθαηεο εθζέζεηο ( Έθζεζε Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2013 θαη Έξεπλα Θηεκαηνκεζηηηθψλ Γξαθείσλ γηα ην δ ηξίκελν 2013) επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αγνξάο αθηλήησλ ε νπνία θαηαγξάθεθε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2013, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ. Νη πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζρέζε µε ηε θνξνιφγεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ, ελψ ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφξνπ κεηαβηβάζεσλ (ζην 3%) εθηηκάηαη φηη ζα ζπληειέζεη ζηελ πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά αθηλήησλ πνπ κέρξη ζήκεξα παξνπζίαδαλ πεξηνξηζκέλε ζπρλφηεηα. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ζα ζπκβάιεη ε ξχζκηζε γηα κεξηθή παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο ησλ πιεηζηεξηάζεσλ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία ην 2014, ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ νπζηαζηηθή επαλαζχλδεζε µε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο πιεξσκήο ζεκαληηθά κηθξφηεξσλ θαη αλάινγα µε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο δφζεσλ. Γηα ην 2014 ε Δηαηξεία ζα επηδηψμεη ηελ πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%. Ξαξάιιεια, ε Δηαηξεία εθηηκά φηη είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο κέξνο ηεο έθηαζεο ησλ 3,6 ζηξεκκάησλ ΝΡ 132 επί ηεο Ξεξζέσο θαη Αλψλπκνπ, πινπνηψληαο ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ελφο αθφκα νηθνπέδνπ ελφο ζηξέκκαηνο ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ΝΡ 137 επί ηεο νδνχ Ληξβάλα 1. Πην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο άκεζεο πψιεζεο ησλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πσιεζνχλ, ε Δηαηξεία ελδέρεηαη λα πνπιήζεη θάπνηα απφ απηά θαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηελ αληηθεηκεληθή αμίαο ηνπο. Νη πσιήζεηο απηέο, εθφζνλ επηηεπρζνχλ, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία έρεη δξνκνινγήζεη ηελ εθκίζζσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο Τπρηθνχ ε νπνία αλακέλεηαη λα αλαθαηληζζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ Ζ ελέξγεηα απηή, εθφζνλ επηηεπρζεί, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ εζφδσλ κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα αηηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ππνβάιινληαο ηηο θαηάιιειεο αηηήζεηο θαη κειέηεο πξνο ην ΞΔΘΑ θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ ιήςε ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, ην νπνίν νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αδπλακία ηεο άκεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αθηλήησλ ηεο θαη ηελ επηβνιή ζεκαληηθήο θνξνινγίαο επ απηψλ, θαζψο θαη ζηελ αδπλακία εμεχξεζεο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ιφγσ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηε ρνξήγεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο 3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην γ ηξίκελν ηνπ Πχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, δελ πθίζηαηαη γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. B5 Δάλ ν εθδφηεο είλαη κέινο νκίινπ, πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζε απηφλ ν εθδφηεο. Θαηά ηελ , ε Δηαηξεία ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ, Αθηλήησλ, Θαηαζθεπψλ» (εθεμήο ε «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.») κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 23,97% ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ κεηά ςήθνπ. Θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. είλαη ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε αθηλήησλ, νη θαηαζθεπέο παληφο είδνπο, ε εθκεηάιιεπζε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ε θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε ελεξγεηαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε εηαηξείεο κε ζπλαθή αληηθείκελα. Ν φκηινο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. έρεη ζεκαληηθή, εμεηδηθεπκέλε παξνπζία ζηηο θαηαζθεπέο, ζηελ ελέξγεηα θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ κε ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε. Δπίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ζην βηνκεραληθφ 6

7 ηνκέα κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. δηελεξγνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηα Βαιθάληα, ζηε Κέζε Αλαηνιή, ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηελ Βφξεην Ακεξηθή. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο , δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο : Β6 - Πην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, ην φλνκα θάζε πξνζψπνπ ην νπνίν θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδφηε πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ εθδφηε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ην πξφζσπν απηφ. - Γηεπθξηλίδεηαη εάλ νη θχξηνη κέηνρνη ηνπ εθδφηε θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ. - Λα αλαθεξζεί εάλ θαη απφ πνηνλ ν εθδφηεο θαηέρεηαη ή ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζην βαζκφ πνπ ν εθδφηεο γλσξίδεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη λα πεξηγξαθεί ε θχζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ. ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ Αξηζκόο Γηθαησκάησλ Τήθνπ (1) % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (1) Κέηνρνο Αξηζκόο κεηνρώλ ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ,97% ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ,58% INTRAPAR A.E.* ,45% ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% ,00% Πύλνιν ,00% Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. (1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007. *Έκκεζεο Ππκκεηνρέο: δηθαηψκαηα ςήθνπ (άκεζα: 0, έκκεζα : ) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 21,45% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο θαηέρεη ν θ. Πσθξάηεο Θφθθαιεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 90% εηαηξείαο «IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο. Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ηεο εηαηξείαο «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.», ηνπ θ. Τπράξε Πηαχξνπ θαη ηεο εηαηξείαο «INTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E.», νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ε INTRAPAR A.E. έρεη ζπζηήζεη ηελ ελέρπξν επί κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. ελψ δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ ινηπψλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ θαηέρεη ν θ.πσθξάηεο Θφθθαιεο κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαηά πνζνζηφ 90% εηαηξείαο «IΛTRAPAR ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ ΘΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ». Πην βαζκφ πνπ ε Δηαηξεία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, δελ αζθείηαη κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, πξνο δηαζθάιηζε δε απηνχ ε Δηαηξεία ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κεραληζκνχο. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ απηήο. 7

8 B7 Δπηιεγκέλεο ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθδφηε, νη νπνίεο παξέρνληαη γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε ππνβνιή σζηφζν ησλ ηζνινγηζκψλ ηέινπο ρξήζεσο είλαη αξθεηή γηα λα πιεξνχηαη ε απαίηεζε πεξί ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθδφηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Δπηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ - - Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (2.054) (673) Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (2.517) (1.028) Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (2.939) (1.019) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 (2.653) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (2.939) (3.672) Θαηαλέκνληαη ζε: Κεηφρνπο Δηαηξείαο (2.939) (1.019) Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο Θέξδε /(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή- βαζηθά(ζε ) (0,8905) (0,3088) Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (2.046) (664) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ψζεζαλ ηελ ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ κφλν κέζσ ησλ εθκηζζψζεσλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ. Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ 19 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε 18 ρηι. ηε ρξήζε 2013 νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ εθκηζζψζεηο επελδπηηθψλ αθηλήησλ. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηεπξχλζεθαλ ζε ρηι. ηελ ρξήζε 2013 απφ 664 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ησλ «Ινηπψλ εζφδσλ /(εμφδσλ)» απφ 355 ρηι. ην 2012 ζε ρηι. ην 2013 πνπ αθνξνχλ θπξίσο ιεμηπξφζεζκν θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο 623 ρηι., πξνζαπμήζεηο ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ινηπνχο θφξνπο πνζνχ 268 ρηι.ηελ απνδεκίσζε ιχζεο εξγνιαβηθνχ ζπκβνιαίνπ αλάιεςεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο αθηλήηνπ «Ξαιαηά Αγνξά Τπρηθνχ» κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο πνζνχ 500 ρηι.,θαη ηελ πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο αθηλήηνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Απνζέκαηα πνζνχ 295 ρηι.. Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηε ρξήζε 2012 θαη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ δηεχξπλζε θπξίσο ησλ «Ινηπψλ εζφδσλ/(εμφδσλ)» πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαη ηελ αχμεζε ησλ θφξσλ απφ 9 ρηι. ηε ρξήζε 2012 ζε 422 ρηι. ην 2013, ιφγσ αχμεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%. Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξαηίζεληαη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ησλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ηεο θαη : 8

9 Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Δπελδπηηθά αθίλεηα Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα 25 1 Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - - Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο, «Ππκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». *** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». **** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» θαη «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». ***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». ****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», «Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ», θαη Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ρα επελδπηηθά αθίλεηα χςνπο 63 ρηι ηελ δηεθδηθνχληαη απφ ηξίηνπο ή ηεινχλ ππφ απαιινηξίσζε. Ρα ελ ιφγσ αθίλεηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπο έσο φηνπ δηεπζεηεζεί νξηζηηθά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο. Νη «Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο» αθνξά ηεο ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά 10% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηξηψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηξία αθίλεηα, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 150 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ιαπξίνπ. Ππγθεθξηκέλα, ε Δηαηξεία θαηέρεη ην 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηαηξεηψλ κε ηελ επσλπκία EUROTERRA Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ, REBIKAT Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ θαη ΑBIES Α.Δ. ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΊΑ ΑΘΗΛΖΡΥΛ κε αμία ηελ ρηι., 879 ρηι. θαη 641 ρηι. αληίζηνηρα. Πηα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ηα αθίλεηα, α) Νηθφπεδν επί ηεο νδνχ Ξ. Ληξβάλα 1 & Σαιεπά ζην Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνχ, β) Κεδνλέηα Γ επί ηεο νδνχ Ξεξζέσο 1-3 ζην Γήκν Φηινζέεο- Τπρηθνχ εκβαδνχ πνπ αλήθεη θαηά 50% ζηελ Δηαηξεία. Θακία πξνζζήθε δελ έρεη γίλεη ζηα ελ ιφγσ αθίλεηα θαηά ηηο ρξήζεηο 2013 θαη Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε (Κάξηηνο 2014) ηεο Geoaxis Property & Valuation Services ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ (α) αλέξρεηαη ζε ρηι. θαη ε Δηαηξεία πξνέβε ζε πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ, επεηδή ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά ην πνζφ ησλ 295 ρηι. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κειέηε (Κάξηηνο 2014) ηεο Geoaxis Property & Valuation Services ε εχινγε αμία ηνπ 50% ηνπ αθηλήηνπ (β) αλέξρεηαη ζε ρηι.. 9

10 Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ, πνζνχ 1 εθαη., δελ ππεξβαίλεη ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία πξφβιεςε απνκείσζεο. Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθαλ ηελ ζε ζρέζε κε ηελ ιφγσ ησλ πςειψλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ εηο λένλ. Ζ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο» απφ ρηι. ηελ ζε ρηι. ηελ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%. Ζ κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη» νθείιεηαη ζηελ πιεξσκή πνζνχ 298 ρηι. κέζα ζηε ρξήζε ηνπ 2013 πνπ αθνξά ιεμηπξφζεζκνπο ηφθνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηι. Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ «πνρξεψζεσλ απφ θφξνπο θαη ηέιε» θαηά 908 ρηι., ησλ «Ξξνθαηαβνιψλ πειαηψλ» θαηά 531 ρηι. θαη ησλ «Ινηπψλ ππνρξεψζεσλ» θαηά 337 ρηι.. Πεκεηψλεηαη φηη ην πνζφ ησλ 908 ρηι., ήηαλ ιεμηπξφζεζκν θαη αθνξνχζε ηνλ ΦΑΞ 2012 θαη θνξνινγηθέο πξνζαπμήζεηο ( 893 ρηι.) θαζψο θαη ην ΔΔΡΖΓΔ 2012 ( 15 ρηι.). Ρα παξαπάλσ πνζά έρνπλ εμνθιεζεί ην Κάξηην Δπηζεκαίλεηαη φηη ην πνζφ ηνπ ΦΑΞ 2012 πιεξψζεθε απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ ήδε θαηαβάιεη έλαληη ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νη κέηνρνη ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR Α.Δ.. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη επηιεγκέλα ζηνηρεία γηα ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο ρξήζεηο 2012 θαη 2013: ζηηο Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ ζε ρηι Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (68) (36) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (34) (14) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 24 (50) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 1 51 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 25 1 *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ θαζαξή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2013 δηακνξθψζεθε ζε 24 ρηι. έλαληη κείσζε 50 ρηι. γηα ηελ ρξήζε Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2013 δηακνξθψζεθαλ ζε 25 ρηι. έλαληη 1 ρηι. γηα ην Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2013 αλήιζαλ ζε 126 ρηι. έλαληη 0 ρηι. ην Νη εηζξνέο ην 2013 νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο. 10

11 Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Απνηέιεζκα πψιεζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 0 0 Έζνδα κίζζσζεο επελδπηηθψλ αθηλήησλ 4 4 Κηθηό απνηέιεζκα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 4 4 Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (280) (170) Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ (361) (244) Θέξδε/ (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) (360) (546) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 0 0 Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (360) (546) Θαηαλέκνληαη ζε: Κεηφρνπο Δηαηξείαο (360) (546) Κεηφρνπο Κεηνςεθίαο Θέξδε /(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή- βαζηθά(ζε ) (0,1092) (0,1654) Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ (EBITDA) (278) (168) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή H Δηαηξεία θαηά ηελ πεξίνδν δελ πξνέβε ζηελ πψιεζε θάπνηνπ εθ ησλ αθηλήησλ ηεο θαη σο ηνχηνπ ηα κφλα έζνδα αθνξνχλ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απφ ηελ εθκίζζσζε ελφο εθ ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηεπξχλζεθαλ ζε 278 ρηι. ηελ πεξίνδν απφ 168 ρηι. ηελ πεξίνδν θπξίσο ιφγσ ησλ πξνζαπμήζεσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο. Νη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο κεηψζεθαλ ζε 360 ρηι. ηελ πεξίνδν απφ 546 ρηι. ηελ πεξίνδν ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ κε απμεκέλνπο θφξνπο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26%. ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Δπελδπηηθά αθίλεηα Ππκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** 2 2 Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο*** Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ**** Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο - - Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Νκνινγηαθφ Γάλεην θαη ηφθνη πιεξσηένη Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο****** Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ππκκεηνρέο ζε 11

12 ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». *** Ν ινγαξηαζκφο «Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο», «Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο», θαη «Ξξνβιέςεηο Δπηζθαιψλ Απαηηήζεσλ». **** O ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «πέξ ην άξηην», «Απνζεκαηηθά» θαη «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». ***** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο», «Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ» θαη «Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο». ****** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ξξνκεζεπηέο», «Βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ», θαη «Γεδνπιεπκέλεο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ αχμεζε ησλ «Ξειαηψλ θαη ινηπψλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ» νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ θφξσλ ιφγσ απαίηεζεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ απνξξέεη απφ πξνζθπγή πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη κε ηελ νπνία ε Δηαηξεία δεηεί λα επηζηξαθεί λνκηκνηφθσο θαη αρξεσζηήησο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνζνχ 297 ρηι. αλαθνξηθά κε ηα ππφ απαιινηξίσζε αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ αχμεζε ησλ «Ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ» νθείιεηαη θπξίσο ζε ηφθνπο δαλείσλ θαη ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηηο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλνληαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 2013 πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζπλ. πνζνχ 747 ρηι. πεξίπνπ. Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο ηελ πεξίνδν ζe ρηι Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (907) (4) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 0 0 Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) 92 0 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 25 1 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Νη ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλήιζαλ ζε 907 ρηι. έλαληη 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ζ αχμεζε ησλ εθξνψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηεχξπλζε ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ιφγσ απαίηεζεο επηζηξνθήο θφξνπ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ζηελ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Νη ηακεηαθέο εηζξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλήιζαλ ζε 999 ρηι. έλαληη 4 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ζ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ην 2014 νθείιεηαη ζηηο πξνθαηαβνιέο ησλ κεηφρσλ ΓΔΘ-ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR έλαληη ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. B8 Νη επηιεγκέλεο θχξηεο άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ Γε ζπληξέρεη 12

13 B9 B10 ζαθή αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, νη άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. ηαλ γίλεηαη πξφβιεςε ή εθηίκεζε θεξδψλ, δειψλεηαη ην πνζφ. Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο ηπρφλ επηθπιάμεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ γηα ηηο ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Γε ζπληξέρεη Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ Δηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2013, πεξηιακβάλεηαη ην θάησζη ζέκα έκθαζεο: «Θέκα έκθαζεο. Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα εμήο: Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ζε θεθάιαην θίλεζεο.» Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ Δηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012, πεξηιακβάλεηαη ην θάησζη ζέκα έκθαζεο: «Θέκα έκθαζεο. Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δεκίεο, αξλεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ, ηφθσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. Απηέο νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εγείξεη ζεκαληηθή ακθηβνιία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθφζνλ δελ ιεθζνχλ απφ ηε Γηνίθεζε, ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο ξεπζηφηεηαο. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο , δειψλεη θαη πεξηγξάθεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.» B11 Δάλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ εθδφηε δελ επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ εθδφηε πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί επεμήγεζε. Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο 3,7 εθαη. πεξίπνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο 3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην γ ηξίκελν ηνπ Απφ ηα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, πνζφ χςνπο 994 ρηι. έρεη δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ 13

14 θεθαιαίνπ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ έρεη πξνέιζεη απφ θαηαβνιέο έλαληη ηεο αχμεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1 εθαη. απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR A.Δ.. Ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηα αλσηέξσ, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ Αχμεζε αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 2,97 εθαη. Πην πιαίζην ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε «ΓΔΘ - ΡΔΟΛΑ Α.Δ», ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, σο βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ Αχμεζε, αζθψληαο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ε εηαηξεία «INTRAPAR-Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, Ππλαιιαγψλ & Ππκκεηνρψλ Α.Δ» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ , ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ 0,7 εθαη. πεξίπνπ, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη ελέξγεηεο: Γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε, απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά πνζά θφξνπ κε ελδερφκελν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηα θεθάιαηα ηεο αχμεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο ζρέδην. Ρα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ απηνχ ζρεδίνπ είλαη ε πψιεζε κίαο κεδνλέηαο ηδηνθηεζίαο ηεο θαηά 50%, ε πψιεζε κέξνπο ηεο έθηαζεο 3,6 ζηξεκκάησλ, πινπνηψληαο κέξνο ηεο απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη ηέινο ε εθκίζζσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Ξαιαηάο Αγνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζνπλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, ε Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ελδεηθηηθά ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα πξνζθχγεη ζε λέα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο ζε θεθάιαην θίλεζεο, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. 14

15 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Γ7 Ξεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ή/θαη εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ αλαγλψξηζεο θηλεηψλ αμηψλ. Λφκηζκα ζην νπνίν είλαη εθθξαζκέλεο νη θηλεηέο αμίεο. Ν αξηζκφο κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη έρνπλ νινζρεξψο εμνθιεζεί, θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί. Ζ νλνκαζηηθή αμία αλά κεηνρή, ή αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηνρέο δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία. Ξεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θηλεηέο αμίεο. Ξεξηγξαθή ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Αλαθνξά ηνπ θαηά πφζν νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ ή ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο νη θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ ή πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Ξεξηγξαθή ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δλόηεηα Γ Θηλεηέο αμίεο Ξαξαξηήκαηα Νη πθηζηάκελεο θαη νη λέεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο, δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (Θιάδνο Θαηαζθεπήο, Αλάπηπμεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Αθηλήησλ) θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Λumber) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη GRS θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΔΘΟ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη KEKR ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ. Ρν θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ αλήξρεην ζε ,15 δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,35 εθάζηε. Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε ,60 δηεξεκέλν ζε θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,35 εθάζηε. Θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λφκν Θ.Λ.2190/1920. Γεδνκέλνπ, φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. ηζρχεη ε ζρεηηθή πεξί ρξεκαηηζηεξίνπ λνκνζεζία. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο εθηφο απφ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρεη ε INTRAPAR A.E. επί ησλ νπνίσλ έρεη ζπζηαζεί ελέρπξν ηελ ππέξ ηεο ALPHA ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ.. Νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απνθιεηζηηθά ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Θχξηα Αγνξά. Θαηά ηηο ρξήζεηο δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξειζνπζψλ εηψλ. Ζ Δηαηξεία δε δχλαηαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαλνκή θεξδψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. Δπηπιένλ, ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζεζκηθνί, αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα, θνξνινγηθνί θαη άιινη λνκηθνί ιφγνη. 15

16 Γ1 Θχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηνλ εθδφηε ή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Δλόηεηα Γ Θίλδπλνη Α. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. Ρν ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο δηεθδηθείηαη απφ ηξίηνπο ή ηειεί ππφ απαιινηξίσζε.ρπρφλ αξλεηηθή έθβαζε ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ην Γήκν Φηινζέεο - Τπρηθνχ, δχλαηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Δλδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσδψλε ή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηάβαζε ζε εζληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ην ΑΔΞ ηεο ρψξαο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α. Ζ ππνηίκεζε ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη λα επεξεάζεη αληίζηνηρα αξλεηηθά ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη αμηψλ. Ζ αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ Διιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρεη θαη είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηφζν ζηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ γεγνλφηα εθηφο ειέγρνπ ηεο φπσο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ζ Δηαηξεία ελδέρεηαη λα έρεη έρεη λέεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θφξσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εθκηζζψζεη ηνπο κε κηζζσκέλνπο (θελνχο) ρψξνπο έγθαηξα ή λα ηνπο εθκηζζψζεη κε ειθπζηηθνχο φξνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο απφδνζε. Δλδέρεηαη λα ππάξμνπλ απμήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα ηεο Δηαηξείαο. Ρέηνηνπ είδνπο απμήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζεη επάισηε ζε αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δπζκελείο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή ζηελ εξκελεία απηήο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπκζελψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.νξηζκέλεο δηαηάμεηο ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο ηεο Δηαηξείαο ζα κπνξνχζαλ λα ακθηζβεηεζνχλ βάζεη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Ρα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ θαλνληζηηθέο αιιαγέο θαη λένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ. Ρα αλαζθάιηζηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα ππνζηνχλ πιηθνηερληθέο δεκηέο ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (φπσο ζεηζκνχο, ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο) θαη ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θη άιισλ πξάμεσλ βίαο (φπσο εκπξεζκνχο θαη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο), πνπ νδεγνχλ ζε δεκίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο κηζζσκάησλ) κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, θίλδπλνο εχινγεο αμίαο, θίλδπλνο ηηκψλ, θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη θίλδπλνο Αγνξάο. Πχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ε πψιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ Δηαηξεία κπνξεί λα αθπξσζεί, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζην θίλδπλν λα κελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή επηηεπρζνχλ κεξηθψο 16

17 νη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε ηνπ αλνίγκαηνο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, ζην θεθάιαην θίλεζήο ηεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία. Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Ζ πιεξσκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ ε Δηαηξεία ζα εκθαλίδεη ζε θάζε κειινληηθή ρξήζε θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θεθαιαηαθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ππλεπψο δε κπνξεί λα δνζεί θακία δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πφηε ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη λα δηαλείκεη κέξηζκα. Γ3 Θχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηηο θηλεηέο αμίεο. Β. Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Ρν Σ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζέο απφ άιια κεγάια ρξεκαηηζηήξηα θαη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε κειινληηθή ξεπζηφηεηα ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα κεησζεί πξηλ ή κεηά ηε ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Γελ ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ ή δελ πσιεζνχλ κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Κέηνρνη πνπ δελ ζα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία. Ρα Γηθαηψκαηα Ξξνηίκεζεο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην Σ.Α. πξνο δηαπξαγκάηεπζε, αιιά δελ ππάξρεη δηαβεβαίσζε φηη ζα αλαπηπρζεί ζην Σ.Α. ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα. Αθφκε θη αλ αλαπηπρζεί ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο, ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη αζηαζήο. Ρπρφλ κειινληηθέο εθδφζεηο κεηνρψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ. Ζ δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα είλαη ρακειή κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο θαη ζπλεπψο λα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο. 17

18 E1 E2α E3 Ρα ζπλνιηθά θαζαξά έζνδα θαη εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο έθδνζεο/ πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαη εθηίκεζε εμφδσλ πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε ή ηνλ πξνζθέξνληα. Ιφγνη ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ρξήζεο ησλ εζφδσλ, εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ ησλ εζφδσλ. Ξεξηγξαθή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνζθνξάο. Δλόηεηα E Ξξνζθνξά Ρα ζπλνιηθά αληιεζεζφκελα θεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο εθηηκψληαη ζε ρηι. Νη δαπάλεο έθδνζεο εθηηκψληαη ζε 115 ρηι. θαη ζα επηβαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία. Ππλεπψο, δελ πθίζηαληαη δαπάλεο νη νπνίεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Δπελδπηή. Ρα αληιεζεζφκελα θεθάιαηα χςνπο ρηι. κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ έθδνζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Δηαηξεία θαη ηδηαίηεξα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Δηδηθφηεξα, ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, απνπιεξσκή κέξνπο ηνπ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο, πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηελ θάιπςε θφζηνπο αλάπηπμεο πθηζηάκελσλ αθηλήησλ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Ρα θεθάιαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο αχμεζεο. Κε ηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ θαη ηελ έθδνζε έσο λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ, κεηά δηθαηψκαηνο ςήθνπ, άπισλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,35 ε θαζεκία, ζε αλαινγία ηξεηο (3) λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία (1) πθηζηάκελε κεηνρή (ζην εμήο, νη «Λέεο Κεηνρέο»). Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο , απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζε 0,40 αλά κεηνρή. Ζ Ρηκή Γηάζεζεο δχλαηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ρξφλν απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. Θαηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ δχλαηαη λα αληιεζνχλ απφ ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ ,80. E4 E5 Ξεξηγξαθή ηπρφλ ζπκθεξφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθδνζε/ πξνζθνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. λνκα ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη λα πσιήζεη ηελ θηλεηή αμία. Ππκθσλίεο ππνρξεσηηθήο δηαθξάηεζεο: ελδηαθεξφκελα κέξε θαη πεξίνδνο ππνρξεσηηθήο δηαθξάηεζεο. Δμ φζσλ γλσξίδεη ε Δηαηξεία, δελ πθίζηαληαη ζπκθέξνληα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθείκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ νχηε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο κε απηψλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθδνζε. Ζ εηαηξεία «INTRAPAR- ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ , παξ. 1 (ε) ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 17 Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία: i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λενθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ θαη ii) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ ζην Σ.Α. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «INTRAPAR-ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ Α.Δ.» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ Ζ εηαηξεία ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.», σο βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ , παξ. 1 (ε) ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α., κε ηελ απφ 14 18

19 E6 Ξνζφ θαη πνζνζηφ ηεο άκεζεο κείσζεο ηεο δηαζπνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά. Δάλ ε πξνζθνξά εγγξαθήο γίλεηαη ζε πθηζηάκελνπο κεηφρνπο, λα αλαθεξζεί ην πνζφ θαη ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο κείσζεο ηεο δηαζπνξάο εάλ νη κέηνρνη απηνί δελ εγγξάςνπλ ηε λέα πξνζθνξά. Καξηίνπ 2014 επηζηνιή ηεο, γλσζηνπνίεζε ζηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απηήο, φηη πξνηίζεηαη λα δηαηεξήζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξεία έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ κεηνρψλ θαζψο θαη λα δηαθξαηήζεη ηηο λέεο κεηνρέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ Δπηπιένλ, ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, ν νπνίνο θαηέρεη πνζνζηφ 21,58% ηεο Δηαηξείαο, δήισζε φηη πξνηίζεηαη λα αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπ θαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο. Πεκεηψλεηαη φηη σο επελδπηηθφ θνηλφ λννχληαη νη επελδπηέο, πνπ θαηά ηελ θαηείραλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. Πηνηρεία Κεηόρνπ ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ( ) % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Αξ. Γηθαησκάησλ Γηθαησκάησλ Αξηζκόο Κεηνρώλ Τήθνπ Τήθνπ (1 ) ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (Πελάξην πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ κεηόρσλ) Αξηζκόο Κεηνρώλ Αξ. Γηθαησκάησλ Τήθνπ % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Γηθαησκάησλ Τήθνπ (1 ) ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ ,97% ,97% ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ,58% ,58% INTRAPAR A.E ,45% ,45% ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% ,00% ,00% Πύλνιν ,00% ,00% (1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη κφλν ε «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ.» ε INTRAPAR ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ, ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ & ΠΚΚΔΡΝΣΥΛ A.E. θαη ν θ.πηαχξνο Τπράξεο ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξνεγγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο (βι. ελφηεηα 4.5 «Γήισζε Βαζηθψλ Κεηφρσλ»). ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ (Πελάξην κεξηθήο ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ( ) θάιπςεο) % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ % επί ηνπ ζπλόινπ Αξ. Γηθαησκάησλ Γηθαησκάησλ Αξ. Γηθαησκάησλ ησλ Γηθαησκάησλ Πηνηρεία Κεηόρνπ Αξηζκόο Κεηνρώλ Τήθνπ Τήθνπ (1 ) Αξηζκόο Κεηνρώλ Τήθνπ Τήθνπ (1 ) ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ ,97% ,58% ΤΣΑΟΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ,58% ,13% INTRAPAR A.E ,45% ,32% ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΘΝΗΛΝ ΚΔ ΞΝΠΝΠΡΝ <5% ,00% ,96% Πύλνιν ,00% ,00% (1) Πχκθσλα κε ην Λφκν 3556/2007 E7 Δθηηκψκελα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε ή ηνλ πξνζθέξνληα. Πεκεηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ ζελάξηα είλαη ππνζεηηθά θαη βαζίδνληαη ζε παξαδνρέο πνπ πηζαλφηαηα λα κελ απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή, ζα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο πξνβιέπεηαη. Γελ ζπληξέρεη 19

20 2. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Ζ επέλδπζε ζηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ππφθεηηαη ζε κία ζεηξά θηλδχλσλ. Καδί κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη δπλεηηθνί επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, πξηλ επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο κεηνρέο. Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, ε Δηαηξεία, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο ή ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο θαη, αλάινγα, κπνξεί λα ζεκεησζεί πηψζε ζηελ αμία θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ζε απηέο. Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία. Ξξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη ηέινο φηη ε ζεηξά παξάζεζεο ησλ θηλδχλσλ δελ παξαπέκπεη ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπο φζνλ αθνξά ζηε βαξχηεηα ή ζηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θαζελφο απφ απηνχο. 2.1 Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα Ρν θεθάιαην θίλεζεο δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ηξερνπζώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηνπο επόκελνπο δώδεθα (12) κήλεο Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο 3,7 εθαη. πεξίπνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο 3,96 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην γ ηξίκελν ηνπ Απφ ηα θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ απφ ηελ παξνχζα Αχμεζε, πνζφ χςνπο 994 ρηι. έρεη δηαηεζεί γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΑΞ 2012, ησλ ηφθσλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη εμφδσλ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν ελ ιφγσ πνζφ έρεη πξνέιζεη απφ θαηαβνιέο έλαληη ηεο αχμεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1 εθαη. απφ ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α.Δ. θαη INTRAPAR A.Δ.. Ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηα αλσηέξσ, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ Αχμεζε αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζε 2,97 εθαη. Πην πιαίζην ηεο σο άλσ αχμεζεο, ε «ΓΔΘ - ΡΔΟΛΑ Α.Δ», ε INTRAPAR A.E. θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο, σο βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ Αχμεζε, αζθψληαο ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Δπίζεο, νη παξαπάλσ δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο , θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ε εηαηξεία «INTRAPAR-Δηαηξεία Δπελδχζεσλ, Ππλαιιαγψλ & Ππκκεηνρψλ Α.Δ» πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ , ε εηαηξεία «ΓΔΘ ΡΔΟΛΑ Α. Δ.» γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ θαη ν θ. Πηαχξνο Τπράξεο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφ κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ 0,7 εθαη. πεξίπνπ, ε Δηαηξεία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηηο θάησζη ελέξγεηεο: Γηα ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λέα εθθαζάξηζε, απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεησκέλα πνζά θφξνπ, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά πνζά θφξνπ κε ελδερφκελν απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηα θεθάιαηα ηεο αχμεζεο. 20

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/ ) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν

EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/ ) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/21.9.2005) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε Γεκφζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ

Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Π.Α.Δ. ΠΑΟΚ ΠΑΝΘΔΑΛΟΝΙΚΔΙΟ ΑΘΛΖΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΧΝ ΠΑΟΚ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΓΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 112 πλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: Ι. ΘΖΦΗΗΑ 340 154 51 Λ. ΦΤΥΗΘΟ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ

Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Θέμα Πτςσιακήρ Επγασίαρ Η σημασία τηρ μεπισματικήρ πολιτικήρ στην αποτίμηση τηρ αξίαρ τυν επισειπήσευν. Μελέτη πεπίπτυσηρ τηρ ελληνικήρ

Διαβάστε περισσότερα