ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ POSEIDON-E1-M3A (ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ POSEIDON-E1-M3A (ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)"

Transcript

1 ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ POSEIDON-E1-M3A (ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ). ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ KAI ΕΝΔΕΙΚΤΙΚEΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Φραγκούλης Κ. 1, Πετυχάκης Γ. 1, Ψαρρά Σ. 1 1 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Περίληψη Η εργασία αυτή παρουσιάζει την τεχνική/διαχειριστική διάσταση του προγράμματος μηνιαίων δειγματοληψιών ανοιχτής θάλασσας στο Κρητικό Πέλαγος (Ανατολική Μεσόγειος) στο παρατηρητήριο POSEIDON-E1-M3A, που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας χρονοσειράς παρακολούθησης φυσικών και βιοχημικών παραμέτρων. Επίσης παρουσιάζει ενδεικτικά κάποιες από τις μετρήσεις αυτές. Η διατήρηση του προγράμματος απαιτεί χαμηλό τρέχον κόστος, αρκετό διαθέσιμο προσωπικό, συνεχή ετοιμότητα, και διαρκή συνεργασία με άλλα προγράμματα. Ως αντίκτυπο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό του αριθμού των παραμέτρων, του μέγιστου βάθους και της επιλογής μεθόδου δειγματοληψίας. Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η συστηματοποίηση και εμπέδωση των δειγματοληψιών ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη διατήρησή του. Απώτεροι στόχοι είναι ο διαρκής εμπλουτισμός μιας βάσης ποιοτικά ελεγχόμενων δεδομένων που να παρέχει στο διαδίκτυο μέρος των παραμέτρων καθώς και η προβολή και διασύνδεση του προγράμματος με άλλα προγράμματα, είτε συστηματικής παρακολούθησης, είτε στοχευμένων πειραμάτων στην περιοχή. Λέξεις κλειδιά: θρεπτικά άλατα, πλαγκτό, χρονικές διακυμάνσεις, Νότιο Αιγαίο. TIMESERIES OF WATER COLUMN SAMPLING IN THE OPEN ΑΤ ΤΗΕ POSEIDON-E1-M3A SITE (CRETAN SEA, EASTERN MEDITERRANEAN). MANAGEMENT AND INDICATIVE MEASUREMENTS Frangoulis C. 1, Petihakis G. 1, Psarra S. 1 1 Institute of Oceanography, Hellenic Centre for Marine Research, Abstract The present work presents the management and technical/logistical aspects of the project of the water column monthly sampling in the open Cretan Sea (Eastern Mediterranean) at the POSEIDON-E1-M3A observatory that started in March 2010 with the aim of creating a long term time series of physical and biochemical parameters. Examples of some of these measurements are also shown. The sustainability of the project requires low running costs, enough personnel available, constant readiness and continuous cooperation with other programs. The above conditions impose constraints, among others, in the number of parameters, the maximum sampling depth and the choice of sampling procedures and methodology. A short term objective of the project is the standardization of sampling procedures in order to ensure its sustainability. Future goals of the project are to maintain systematic enrichment of a quality controlled database that will provide on-line access to part of the parameters and to support the interconnection of the project with other projects, involving either monitoring activities or targeted experiments in the region. Keywords: Nutrients, plankton, temporal dynamics, South Aegean.

2 1. Εισαγωγή Οι Ωκεανοί είναι πολύ δυναμικά συστήματα με ισχυρά αλληλοσυνδεόμενες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες. Για να κατανοηθούν αυτές οι διεργασίες και για να μπορούν τα μοντέλα πρόγνωσης των διεργασιών αυτών να ελέγχονται και να επικυρώνονται ικανοποιητικά, απαιτούνται παρατηρήσεις στη σωστή χρονική και χωρική κλίμακα, ανάλογα με τη δυναμική των εν λόγω διεργασιών (Colwell, 2003). Τα τελευταία χρόνια, με τα ευρήματα μεγάλων διεθνών προγραμμάτων όπως το IGBP (International Geosphere Biosphere Programme) και το JGOFS (Joint Global Ocean Flux Study), έχει γίνει αντιληπτό ότι η συστηματική και μακροχρόνια παρατήρηση των βασικών βιογεωχημικών παραμέτρων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη μελέτη των βιογεωχημικών διεργασιών που συμβαίνουν σε εποχιακή και υπερδεκαετή κλίμακα, αλλά και για τη μελέτη βραχυπρόθεσμων επεισοδιακών γεγονότων. Επιπλέον, η έλλειψη δεδομένων για επαρκή αριθμό παραμέτρων και σε υψηλή χρονική συχνότητα είναι ένας βασικός περιορισμός που συναντούν συχνά τα μοντέλα οικοσυστημάτων. Τέτοιες χρονοσειρές είναι πιο σπάνιες στην ανοιχτή θάλασσα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης. Στη Μεσόγειο Θάλασσα μακροχρόνιες παρακολουθήσεις φυσικών και βιογεωχημικών παραμέτρων, υπάρχουν σε αρκετές παράκτιες τοποθεσίες (π.χ. Mazzocchi et al., 1995; Fernandez de Puelles et al., 2003), αλλά ελάχιστες στην ανοιχτή θάλασσα (παρατηρητήριο DYFAMED στη δυτική Μεσόγειο), ενώ οι περισσότερες από αυτές περιορίζονται μόνο στην καταγραφή φυσικών παραμέτρων. Στην Ανατολική Μεσόγειο ένα σύστημα παρακολούθησης της ανοιχτής θάλασσας αναπτύχθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ με το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Soukissian et al., 1999), και χρησιμοποιεί πλωτήρες στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Οι πλωτήρες αυτοί περιλαμβάνουν αισθητήρες που καταγράφουν και μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο ατμοσφαιρικά και θαλάσσια δεδομένα. Οι περισσότεροι όμως περιορίζονται σε δεδομένα φυσικής ωκεανογραφίας. Ένας από τους πιο ανεπτυγμένους πλωτήρες του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ (POSEIDON-E1-M3A), εγκατεστημένος στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει και αισθητήρες για βιοχημικές (οξυγόνο, χλωροφύλλη) παραμέτρους. Πρόσφατα, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες να αναπτυχθεί περισσότερο το παρατηρητήριο POSEIDON-E1-M3A ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις συνιστώσες: 1) περιοδική δειγματοληψία της υδάτινης στήλης (1-150 m με χρήση ερευνητικού σκάφους) 2) διαρκής καταγραφή στην υδάτινη στήλη με χρήση πλωτήρα (αισθητήρες χλωροφύλλης, Ο 2, PAR για τη στήλη m και αισθητήρες θερμοκρασίας και αλατότητας για τη στήλη m) 3) περιοδική δειγματοληψία με ιζηματοπαγίδες (στα 200 και 1400 m) Η δειγματοληψία της υδάτινης στήλης σε μηνιαία συχνότητα (πρώτη συνιστώσα), ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και η περιγραφή της αποτελεί το σκοπό της εργασίας αυτής. Στο παρελθόν, την τριετία , είχαν πραγματοποιηθεί διμηνιαίες δειγματοληψίες της υδάτινης στήλης σε κοντινή τοποθεσία στα πλαίσια του προγράμματος CINCS (Danovaro et al., 2000, Psarra et al., 2000, Tselepides et al., 2000, Van Wambeke et al., 2000). Ο πλωτήρας (δεύτερη συνιστώσα) λειτουργεί από το 2000 και έχει περιγραφεί από τους Nittis et al. (2003) και Petihakis

3 et al. (2006). Οι ιζηματοπαγίδες (τρίτη συνιστώσα), έχουν εγκατασταθεί σε αυτή την τοποθεσία από τον Φεβρουάριο του 2011 και τα πρώτα δείγματα βρίσκονται υπό επεξεργασία. Στο παρελθόν, σε κοντινή τοποθεσία έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μετρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος CINCS (Stavrakakis et al., 2000, Wassmann et al., 2000). Μια τέταρτη συνιστώσα που αφορά στην δορυφορική παρακολούθηση επιφανειακών οπτικών παραμέτρων ανάκτησης δεδομένων θερμοκρασίας, χλωροφύλλης κ.α., βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριος στόχος των δειγματοληψιών της στήλης του νερού είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου αναφοράς ανοιχτής θάλασσας βασικών φυσικών και βιογεωχημικών παραμέτρων στην Ανατολική Μεσόγειο (όπως το DYFAMED στη Δ. Μεσόγειο) και η εξασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του. Επιπλέον στόχοι του παρατηρητηρίου είναι η γρήγορη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ορισμένα εκ των οποίων σε ανοιχτή πρόσβαση, η διασύνδεση με τις άλλες συνιστώσες του παρατηρητηρίου και η διασύνδεση με άλλα παρατηρητήρια, κυρίως με αυτά της Μεσογείου. 2. Μεθοδολογία Ο σταθμός POSEIDON-E1-M3A βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Νότιο Αιγαίο (Κρητικό Πέλαγος) περίπου 22 ναυτικά μίλια βορείως του πλησιέστερου σημείου της νήσου Κρήτης (35.78N, 24.93E βάθος 1440 m) (Εικ.1). Εικ. 1. Χάρτης της τοποθεσίας του σταθμού POSEIDON-E1-M3A Η τοποθεσία που επιλέχθηκε στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος είναι ιδανική, γιατί είναι μια τοποθεσία ανοιχτής θάλασσας με ελάχιστη ανθρωπογενή επίδραση, πολύ oλιγοτροφική, σχετικά ευπρόσιτη και δέχεται ατμοσφαιρικές εισροές (π.χ. εναποθέσεις σκόνης της Σαχάρας). Η κυκλοφορία και οι θαλάσσιες μάζες στο Κρητικό πέλαγος διαφοροποιούνται από την ανοιχτή ανατολική Μεσόγειο (Ιόνιο και Λεβαντίνη) (Theocharis et al., 1999; Georgopoulos et al., 2000). Η βιοχημεία αυτής της περιοχής έχει μελετηθεί περίπου κάθε 2 χρόνια από τις αρχές τις δεκαετίας του 90 μέσω διαφορετικών προγραμμάτων (π.χ. PELAGOS, CINCS, MATER, SESAME). Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούνται εποχιακά προφίλ CTD της στήλης νερού στην τοποθεσία POSEIDON-E1-M3A μέσω του προγράμματος του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.

4 Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την χρονοσειρά δειγματοληψιών που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2010 με στόχο μηνιαίες επισκέψεις στην τοποθεσία POSEIDON-E1-M3A (Πιν. 1). Στη στήλη m έγιναν μετρήσεις πίεσης, θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου και οπτικών παραμέτρων (φθορισμός, διάδοση φωτός, PAR) με χρήση CTD εξοπλισμένου με τους αντίστοιχους αισθητήρες. Η τελευταία (εργοστασιακή) βαθμονόμηση (από την κατασκευάστρια εταιρία) των αισθητήρων του CTD πραγματοποιήθηκε το Επιπλέον, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο γίνεται εργαστηριακή αξιολόγηση και βαθμονόμηση, εφόσον απαιτείται, του αισθητήρα θερμοκρασίας του CTD, κατά την διάρκεια των πειραμάτων βαθμονόμησης των αισθητήρων του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το βάθος στο οποίο βρίσκονται οι αισθητήρες του πλωτήρα (θερμοκρασία, αλατότητα, χλωροφύλλη), πάρθηκαν επίσης δείγματα νερού στα 2, 10, 20, 50, 75 και 100 m για ανάλυση των ακόλουθων παραμέτρων: θρεπτικά άλατα (ΝΟ 3, NO 2, PO 4, SiO 4 ), χλωροφύλλη-a με κλάσεις μεγεθών, αφθονία βακτηρίων καθώς και αφθονία και σύνθεση μικροβιακών και φυτοπλαγκτικών οργανισμών. Τέλος, για την ανάλυση της αφθονίας και βιομάζας του ζωοπλαγκτού έγιναν κάθετες σύρσεις από τα 100 m μέχρι την επιφάνεια με δύο δίχτυα συγχρόνως, με άνοιγμα ματιού 50 μm και 200 μm αντίστοιχα και με άνοιγμα στεφάνης 25 cm το καθένα. Πίνακας 1. Παράμετροι δειγματοληψίας της στήλης του νερού, ημερομηνίες στις οποίες έγιναν δειγματοληψίες (σύμβολο x) και σύγκριση με τις περιόδους λειτουργίας του πλωτήρα (πλωτ.) και της ιζηματοπαγίδας (παγίδ.). Δειγματοληψία της στήλης Παγίδ. Πλωτ. Έτος Μήνας Ημερομηνία Ερ. CTD Θρεπτικά Chl a Μικροβ. Ζωοπλ. Σκάφος 2010 Μάρτιος 11/3/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x Απρίλιος 13/4/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x Μάιος 27/5/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x Ιούνιος 1/6/2010 ΑΙΓΑΙΟ x 15/6/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x 27/6/2010 ΑΙΓΑΙΟ x x Ιούλιος x Αύγουστος x Σεπτέμβριος x Οκτώβριος 21/10/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x Νοέμβριος 16/11/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x Δεκέμβριος 23/12/2010 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x 2011 Ιανουάριος 26/1/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x Φεβρουάριος 9/2/2011 ΦΙΛΙΑ x in x 23/2/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x Μάρτιος 03/03/2011 ΑΙΓΑΙΟ x x x 15/3/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x x Απρίλιος x x Μάιος 17/5/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x x 26/5/2011 ΑΙΓΑΙΟ x x x Ιούνιος x Ιούλιος 27/7/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x

5 Αύγουστος 27/8/2011 ΑΙΓΑΙΟ x x out/in Σεπτέμβριος x x Οκτώβριος 13/10/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x x Νοέμβριος 22/11/2011 ΦΙΛΙΑ x x x x x x x Δεκέμβριος 12/12/2011 ΙΩΛΚΟΣ x x x x x x x Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά οι μέθοδοι με τις οποίες έγιναν οι αναλύσεις. Πίνακας 2. Παράμετροι, βάθη και μεθοδολογία της δειγματοληψίας της υδάτινης στήλης. Παράμετρος Όργανο, Μέθοδος Βάθος (m) Θερμοκρασία Αισθητήρας θερμοκρασίας του CTD Αλατότητα Αισθητήρας αλατότητας του CTD Φθορισμός Φθορισίμετρο του CTD Διάδοση φωτός Διαδοσίμετρο του CTD Φωτοσυνθετική Ενεργή Αισθητήρας PAR του CTD Ακτινοβολία (PAR) Οξυγόνο Αισθητήρας οξυγόνου του CTD ΝΟ 3, NO 2, PO 4, SiO 4 Φασματοφωτόμετρο 1, 10, 20, 50, 75, 100 Χλωροφύλλη-α Φθορισίμετρο 1, 10, 20, 50, 75, 100 Φυτοπλαγκτό Ανάστροφη μικροσκοπία 1, 10, 20, 50, 75, 100 Βακτήρια, Μικρόβια Κυτταρομετρία ροής και ανάστροφο μικροσκόπιο 1, 10, 20, 50, 75, 100 Ζωοπλαγκτό Δύο δίχτυα με άνοιγμα ματιού 50 μm και 200 μm. Λήψη εικόνας με σαρωτή και λογισμικό ανάλυσης εικόνας Για τη διαχείριση των μετα-δεδομένων δημιουργήθηκε μια αναφορά για κάθε επιστημονική αποστολή (cruise summary report, CSR) που υποβλήθηκε στην εθνική βάση δεδομένων του HNODC ώστε από εκεί να γίνει προσβάσιμη μέσω διεθνών προγραμμάτων όπως το SEADATANET. Για τη διαχείριση των δεδομένων τα αρχικά αρχεία μετατράπηκαν σε μορφή Medatlas/Seadatanet ή ODV για να σταλούν στην εθνική βάση δεδομένων του HNODC. 3. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αφορούν από τη μία τον τρόπο διαχείρισης του προγράμματος και από την άλλη κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος ήταν τέτοιος ώστε να μπορεί να λειτουργεί με εύκολες, γρήγορες επισκέψεις του σταθμού και κυρίως με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί για μεγάλη σειρά ετών. Για να γίνει αυτό εφικτό χρησιμοποιήθηκε το φουσκωτό σκάφος ΙΩΛΚΟΣ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τις περισσότερες δειγματοληψίες (Πίν.1) και το κόστος των αναλύσεων μειώθηκε στο ελάχιστο. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι ήδη προγραμματισμένες επισκέψεις του σταθμού με μεγαλύτερα ερευνητικά σκάφη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων όποτε αυτό ήταν δυνατό (συνήθως μόνο για τη χρήση του CTD). Η χρήση του φουσκωτού πλωτού μέσου οδήγησε σε αρκετούς περιορισμούς. Οι αποστολές έγιναν μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά καλές και οι επιβαίνοντες, λόγω

6 έλλειψης χώρου, περιορίστηκαν στα τρία άτομα. Γι αυτό το λόγο ήταν απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των προγνώσεων ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη ημέρα, κάτι που οδήγησε στην ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας. Για να επιτευχτεί αυτό χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού ώστε να υπάρχουν συνεχώς αρκετά διαθέσιμα άτομα. Ο περιορισμός στην μεταφορά υλικού και οργάνων μείωσε τις παραμέτρους και τα βάθη δειγματοληψίας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης επιπλέων παραμέτρων με το συγκεκριμένο σκάφος και τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν οι συνήθεις στη Μεσόγειο (πχ. χρήση μικρότερου διχτυού αντί για δίχτυ τύπου WP2 για το ζωοπλαγκτό). Οι περιορισμοί λόγω καιρικών συνθηκών, συντήρησης ή επισκευής του σκάφους και η διαθεσιμότητα του προσωπικού ήταν οι κύριοι λόγοι που δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι μηνιαίες επισκέψεις. Για τις 11 πρώτες αποστολές με το φουσκωτό μέσο έχουν δημιουργηθεί οι CSR αναφορές και στάλθηκαν στην εθνική βάση δεδομένων του HNODC. Η μετατροπή των δεδομένων σε μορφή Medatlas/Seadatanet ή ODV δεν έχει ακόμα συστηματοποιηθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τις παραμέτρους λόγω διαφόρων δυσκολιών (π.χ. μορφή αρχικού αρχείου, εύρεση των κατάλληλων διεθνών κωδικών, μονάδες, δεδομένα που είναι ολοκληρωμένα στην κολόνα του νερού όπως ζωοπλαγκτό). Επίσης δεν έχει γίνει ακόμα έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων. Σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση του προγράμματος ήταν η ένταξη και η ανάδειξή του μέσω άλλων προγραμμάτων. Εκτός του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ άλλα προγράμματα που ενέταξαν το παρών πρόγραμμα στις δραστηριότητες τους είναι το EUROSITES, PERSEUS και το MEDSEA. Συμπεριλήφθηκε και σε πολλές υποβληθείσες προτάσεις νέων προγραμμάτων μερικά από τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί. Επίσης, ύστερα από επαφή με τον υπεύθυνο του DYFAMED, έγινε σύγκριση του POSEIDON-E1-M3A και του DYFAMED σε ότι αφορά τις περιγραφές του πλωτήρα, των δειγματοληψιών της υδάτινης στήλης και των ιζηματοπαγίδων. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα θερμοκρασίας από τις μετρήσεις του CTD σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις του πλωτήρα (Εικ.2 και Εικ.3), καθώς και η χρονική διακύμανση της χλωροφύλλης (Εικ.4).

7 Εικ. 2. Xρονική διακύμανση της θερμοκρασίας όπως καταγράφηκε από τον πλωτήρα (Οκτώβριος Μάιος 2011). Εικ. 3. Σύγκριση των τιμών του πλωτήρα και του CTD κατά την ίδια χρονική στιγμή (r 2 =0.99 και y=1.0x-0.6, με όλα τα δεδομένα εκτός του σημείου στην παρένθεση).

8 Εικ. 4. Χρονική διακύμανση της συνολικής χλωροφύλλης σε διάφορα βάθη και ως ολοκληρωμένες τιμές στην της κολόνα (Μάρτιος Δεκέμβριος 2011). Η σύγκριση των τιμών του πλωτήρα και του CTD έδειξε γενικά μια πολύ καλή συσχέτιση των μετρήσεων των δύο οργάνων, εκτός από τα 50 m το μήνα Οκτώβριο (σημείο σε παρένθεση στην Εικ.3). Τον Οκτώβριο η χρονική διακύμανση της θερμοκρασίας παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις καταγραφές του αισθητήρα των 50 m από τις καταγραφές των υπόλοιπων αισθητήρων. Αυτές μάλλον οφείλονται στο γεγονός ότι ο αισθητήρας των 50 μέτρων βρισκόταν μέσα σε ισχυρό θερμοκλινές τον μήνα Οκτώβριο (το CTD κατέγραψε μεταβολή από ο C στα 42 m σε 18.4 ο C στα 56 m) και, καθώς το πραγματικό βάθος των αισθητήρων του πλωτήρα δεν παραμένει σταθερό στο χρόνο αλλά μεταβάλλεται μερικά μέτρα, ενδέχεται αυτός να «μπαινόβγαινε» στο θερμοκλινές. Οι διακυμάνσεις των τιμών χλωροφύλλης (ολοκληρωμένες τιμές στη στήλη m) δείχνουν μία εντυπωσιακή ετήσια διαφοροποίηση ανάμεσα στις χρονιές 2010 και 2011 (Εικ.4). Κατά την έναρξη των δειγματοληψιών το Μάρτιο του 2010 η τιμή χλωροφύλλης ήταν mg m -2 ενώ η αντίστοιχη τιμή το Μάρτιο του 2011 ήταν αυξημένη κατά το τριπλάσιο mg m -2. Στην εικόνα 4 φαίνεται ότι μετά την περίοδο της εαρινής στρωμάτωσης (Ιούνιος Οκτώβριος 2010), την περίοδο έναρξης μίξης της στήλης (Νοέμβριος) ακολουθεί μία σημαντική αύξηση των τιμών χλωροφύλλης, με κορύφωση την εαρινή άνθιση του 2011 (Μάρτιος 2011). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι αυξημένες τιμές του 2011 οφείλονται τόσο στις επιφανειακές τιμές (~x2 στο στρώμα 0-50 m) αλλά περισσότερο στην αύξηση που παρατηρήθηκε στα βαθύτερα στρώματα (~x3, στο στρώμα m). 4. Συμπεράσματα - Συζήτηση Η παρούσα εργασία παρουσίασε το πρόγραμμα παρακολούθησης φυσικών και βιογεωχημικών παραμέτρων της υδάτινης στήλης στο παρατηρητήριο της ανοιχτής Ανατολικής Μεσογείου POSEIDON-E1-M3A που ξεκίνησε το Μάρτιο του Σε αυτή την παρουσίαση δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνική/διαχειριστική διάσταση και την παρουσίαση των

9 σχετικών δυσκολιών και λιγότερο στην παρουσίαση αυτών καθαυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διαχείριση του προγράμματος έδειξε ότι αυτό θα μπορέσει να συνεχιστεί σε μακροχρόνια βάση μόνο εάν το τρέχον κόστος παραμένει χαμηλό, εφόσον υπάρχει αρκετό διαθέσιμο προσωπικό και σε συνεχή ετοιμότητα. Η διατήρηση του χαμηλού κόστους περιόρισε τον αριθμό παραμέτρων, τις επιλογές μεθοδολογίας και το μέγιστο βάθος δειγματοληψίας. Η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της δειγματοληψίας της υδάτινης στήλης, σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τις άλλες συνιστώσες του παρατηρητηρίου θα αναδείξει επιπλέον πληροφορίες. Για παράδειγμα η ανάλυση των κλάσεων μεγεθών της χλωροφύλλης αλλά και των ομάδων που απαρτίζουν την φυτοπλαγκτική κοινότητα θα εντοπίσει την ομάδα που ήταν κυρίως υπεύθυνη για τις μεταβολές αυτές. Επίσης, η σύγκριση με τα δορυφορικά δεδομένα καθώς και με τα φθορισίμετρα του πλωτήρα, θα επιτρέψει να καλυφθούν τα ενδιάμεσα κενά των δειγματοληψιών, και παράλληλα θα εξετάσει το ενδεχόμενο η εαρινή άνθιση το 2010 να έλαβε χώρα πριν την έναρξη των δειγματοληψιών. Σε κάθε περίπτωση, από τα πρότυπα κάθετης κατανομής τιμών χλωροφύλλης γίνεται φανερό ότι η δειγματοληψία θα πρέπει οπωσδήποτε να κατέλθει σε μεγαλύτερο βάθος (150 m) καθώς τις περισσότερες φορές το βαθυμέγιστο ήταν στα 100 μ, οπότε χάνεται σημαντικό μέρος ως προς την κατακόρυφη κατανομή τους. Μελλοντικοί στόχοι του προγράμματος είναι να παρέχει στο διαδίκτυο μέρος των παραμέτρων (καταγραφές του CTD, θρεπτικά, χλωροφύλλη) σε «σχεδόν πραγματικό χρόνο» (Near Real Time, δηλαδή < 5 ημέρες) και μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (6 μήνες) άλλες δευτερογενείς παραμέτρους (π.χ. αφθονία βακτηρίων και ζωοπλαγκτού). Επίσης να συστηματοποιηθεί η δημιουργία βάσης δεδομένων με έλεγχο της ποιότητάς τους. Να διατηρηθεί η συνεχόμενη προσπάθεια ένταξης και ανάδειξής του μέσω άλλων προγραμμάτων και η προβολή του μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Τέλος να ισχυροποιηθεί η διασύνδεση με τις άλλες συνιστώσες του παρατηρητηρίου του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ και άλλων Μεσογειακών και διεθνών παρατηρητηρίων ανοιχτής θάλασσας. 5. Βιβλιογραφικές Αναφορές Colwell, R., Ocean research interactive observatories networks (ORION): Planning for the future of ocean science at the National Science Foundation, Ocean Observing Systems, 37(3): Danovaro, R., Dell'Anno, A., Pusceddu, A., Marrale, D., Della Croce, N., Fabiano, M. & Tselepides, A., Biochemical compostion pof pico-, nano- and micro- particulate organic matter and bacterioplankton biomass in the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean). Progress in Oceanography, Special issue, 46: Fernández de Puelles, M., Pinot, J.-M. & Valencia, J., Seasonal and interannual variability of zooplankton community in waters off Mallorca island (Balearic Sea,Western Mediterranean): Oceanologica Acta 26: Georgopoulos, D., Chronis, G., Zervakis, V., Lykousis, V., Poulos S. & Iona, A., Hydrology and Circulation In The Southern Cretan Sea During the CINCS Experiment (May September 1995). Progress in Oceanography, Special issue, 46: Mazzocchi, M. G., & Ribera d Alcala, M., Recurrent patterns in zooplankton structure and succession in a variable coastal environment. ICES Journal of Marine Science, 52:

10 Nittis, K., Tziavos, C., Thanos, I., Drakopoulos, P., Cardin, V., Gacic, M., Petihakis, G. & Basana, R., The Mediterranean Moored Multi-sensor Array (M3A): System Development and Initial Results. Annales Geophysique, 21(1): Petihakis, G., Drakopoulos, P., Nittis, K., Zervakis, V., Christodoulou, C. & Tziavos, C., M3A system ( ) operation and maintenance. Ocean Science, 3: Psarra S., Tselepides A. & Ingnatiades L., Primary productivity in the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean). Seasonal and Interannual variability. Progress in Oceanography, Special issue, 46: Soukissian, Τ., Chronis, G. & Nittis, K., "POSEIDON : Operational Marine Monitoring System for Greek Seas", Sea Technology, 40(7): Stavrakakis, S., Chronis, G., Tselepides, A., Heussner, S., Monaco, A. & Abbasi, A., Downward fluxes of settling particles in the deep Cretan Sea (NE Mediterranean). Progress in Oceanography, Special issue, 46: Theocharis, A., Balopoulos, E., Kioroglou, S., Kontoyiannis, H. & Iona, A A synthesis of the circulation and hydrography of the South Aegean Sea and the Straits of the Cretan Arc (March 1994 January 1995). Progress in Oceanography, 44: Tselepides, A., Zervakis, V., Polychronaki, T., Danovaro, R. & Chronis, G., Distribution of nutrients and particulate organic matter in relation to the prevailing hydrographic features of the Cretan Sea (NE Mediterranean). Progress in Oceanography, Special issue, 46: Van Wambeke, F., Christaki, U., Bianchi, M., Psarra, S. & Tselepides, A., Heterotrophic bacterial production in the Cretan Sea (NE Mediterranean). Progress in Oceanography, Special issue, 46: Wassmann, P., Ypma J. E., & Tselepides, A Vertical flux of faecal pellets and microplankton on the shelf of the oligotrophic Cretan Sea (NE Mediterranean Sea). Progress in Oceanography, Special issue, 46:

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας Το CO 2 στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου Το CO 2 στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κοκκίνη Z., Ζερβάκης B., Τράγου E. 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, duentez@yahoo.gr Περίληψη Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελαώρας Δ., Κάσσης Δ., Περιβολιώτης Λ., Παγώνης Π., Χονδρονάσιος Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μερκουριάδη Ι., Τράγου Ε., Ζερβάκης Β. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, tragou@marine.aegean.gr Περίληψη Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλης Ζερβάκης Ημερομηνία γέννησης : 18 Οκτωβρίου 1964 Τοποθεσία γέννησης : Θεσσαλονίκη Υπηκοότητα : Ελληνική Αρ. Τηλεφώνου (γραφείο) : +30-22510-36842 e-mail address (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Ελίνα Τράγου και Γιάννης Μαμούτος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Μέση παγκόσμια στάθμη από δορυφορική υψομετρία (1993-2012) Cazenave

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα

Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 647 Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα Ι. Πεσματζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον

Και οι τρεις ύφαλοι βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Τα βάθη κυμαίνονται από 31 έως 35 m για τους Τ.Υ. Ιερισσού και Πρέβεζας και 20 έως 30 m για τον ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΤΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ ΙΕΡΡΙΣΟΥ- ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 64007 Ν. Πέραμος Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ Αναπλ. Καθηγ. Μαρία Τριανταφύλλου Την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει φανερό ότι το pico-πλαγκτόν (κελύφη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ EASTERN MEDITERRANEAN TRANSIENT (ΕΜΤ)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ EASTERN MEDITERRANEAN TRANSIENT (ΕΜΤ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ EASTERN MEDITERRANEAN TRANSIENT (ΕΜΤ) Βελαώρας Δ. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, Proceedings, Volume Ι 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΥΠΕΡΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ζερβάκης Β. 1, Κρασακοπούλου Ε. 2, Τράγου Ε. 1, Κοντογιάννης Χ.

Διαβάστε περισσότερα

«Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015. Department of Marine Sciences, University of the Aegean

«Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015. Department of Marine Sciences, University of the Aegean 11 th Panhellenic Symposium on Oceanography & Fisheries «Aquatic Horizons: Challenges & Perspectives» Mytilene, Lesvos Island, Greece, May 13-17 2015 Department of Marine Sciences, University of the Aegean

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 721 Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου Γ. Γκιώνης 1, Π. Δρακόπουλος 2, Σ. Πούλος 1 και Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; Χαρίλαος Κοντογιάννης 1, Βασίλειος Παπαδόπουλος 1, Τακβόρ Σουκισιάν 1 1 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ)

XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) XΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (Ν.Δ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ) 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Σταυρακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ.. ΓΗ: Ο «ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΩΚΕΑΝΟΙ 71% της επιφάνειας - (90% της επιφάνειας του νοτίου ημισφαιρίου, 50% του βορείου ημισφαιρίου) Earth? or ΘΑΛΑΣΣΑ!! Φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ. Γ.Σ. Βέργος Σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης του πεδίου βαρύτητας της Γης και εφαρμογές στη γεωδαισία, την τοπογραφία και την ωκεανογραφία Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΔΕΥΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1924 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης.

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 727 Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ)

E1K206. ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ΧΩΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ (Β /κή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ) ιονύσιος Μπούζος 1 & Νικόλαος Κοντόπουλος 1 1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, Εργαστήριο Ιζηµατολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα

Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Οδηγία 2000/60/EΚ: Κατευθύνσεις για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης Παράδειγμα Εφαρμογής στην Ελλάδα Kostantinos Galanis Environmental Management Expert Εισαγωγή Περιβαλλοντικός στόχος της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου -822-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου Αναστασοπούλου Α., Βασιλοπούλου B. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Νίττης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76400 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες)

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα Ημεπομηνία/Σόπορ γεννήζεωρ Θέζη Ανηικείμενο Γιεύθςνζη επγαζίαρ Ακαιία Μσξίθε 9 Ηνπιίνπ 1964, Αζήλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πνηόηεηα Νεξώλ-Τδαηηθή Ρύπαλζε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 Π. Παναγιωτίδης φυσιογνώστης-ωκεανογράφος Ερευνητής ΕλΚεΘΕ Σύνοψη Αφορµή της ενασχόλησης µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 Ταχ. Δ/νση : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

η νεα γενια των οπτικων οργανων στο συστημα ποσειδων: τρεχουσα κατασταση και τα πρωτα δεδομενα

η νεα γενια των οπτικων οργανων στο συστημα ποσειδων: τρεχουσα κατασταση και τα πρωτα δεδομενα 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι η νεα γενια των οπτικων οργανων στο συστημα ποσειδων: τρεχουσα κατασταση και τα πρωτα δεδομενα Δρακόπουλος Π. 1, Νίττης Κ. 2, Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ

Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα. ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Παράκτια Βιογεωχημικά Μαθηματικά Ομοιώματα ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Όπως προέκυψε από το προηγούμενο κεφάλαιο, ο βασικός κανόνας που ισχύει στα μαθηματικά ομοιώματα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -6 Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΚΩΔΙΚΟΣ: Ι31112 Εταίρος 3: ΤΕΙ Μεσολογγίου Τίτλος: ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (ΑΦΙΣΑ)

ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (ΑΦΙΣΑ) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (ΑΦΙΣΑ) Γεράσιµος Βαβάσης*, Χάρης Κοντοές**, Βύρων Νάκος***,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ 25 06 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης agiovlasitis@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Γιαννικόπουλος Ν., Δασενάκης Ε., Παρασκευοπούλου Β. Τμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΚΕΘΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Particle distribution and composition in the NE Aegean Sea based on transmissometry, optical backscattering and size measurements

Particle distribution and composition in the NE Aegean Sea based on transmissometry, optical backscattering and size measurements Particle distribution and composition in the NE Aegean Sea based on transmissometry, optical backscattering and size measurements Karageorgis A.P., Androni A., Assimakopoulou G., Banks A.C., Drakopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα

Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους

Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 363 Περιβαλλοντικος ελεγχος της κατανομης των ολικων και ενεργων βακτηριων σε ιζηματα του Θρακικου Πελαγους Γλυκερία Φραγκιουδάκη, Παρασκευή N. Πολυμενάκου,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (Ε.Ω.) Έννοιες Ε.Ω., Εξέλιξη Ε.Ω, Οικονομικά μεγέθη, Εφαρμογές Ε.Ω Παραδείγματα 2. Η τεχνολογική συνιστώσα της Ε.Ω.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ Σαμουήλ-Rhoads Γ. 1, Ζωδιάτης Γ. 1, Ιωνά Σ. 2, Hayes D. 1, Γεωργίου Γ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method»

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Γ «Μέθοδος των Καμπυλών f, F-Chart Method» Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Συστήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών Η Λογική

Διαβάστε περισσότερα

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods ΜελΕτη της διασπορας του αιωρουμενου υλικου του ΚορινθιακοΥ ΚΟλπου με τη χρηση οπτικων μεθοδων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Πούλος Σ. 1, Σπερελέκη Μ. 2, Δρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα