Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010

2 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο. Παηέξαο ηνπ Νηθία, δύν εηώλ. Γηεύζπλζε Παλ/κίνπ: Λ. Γεκνθξαηίαο 1, Σ.Κ , Ρόδνο Σειέθσλν γξαθείνπ: Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Θεκηζηνθιή νθνύιε 84, Σ.Κ , ΡΟΓΟ β! ) Π Ο Τ Γ Δ Σ Ι Σ Λ Ο Ι Π Ο Τ Γ Ω Ν ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 2001 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Θέκα Γηαηξηβήο : «Σν γισζζηθό κάζεκα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ( ): Παηδαγσγηθή, Φπρνινγηθή θαη Γηδαθηηθή Θεώξεζε ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ» Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 1

3 1993 Σκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ 1986 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ρόδνπ Β. ΑΛΛΔ ΠΟΤΓΔ: Φνίηεζε ζην Σκήκα Pedagogia ηεο Facolta di Magistero di Bari - Italia ΥΟΛΙΚΗ ΚΠΑΙΓΔΤΗ: 1982 Βελεηόθιεην Λύθεην Ρόδνπ γ! ) Τ Π Ο Σ Ρ Ο Φ Ι Δ Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ) ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. δ!) Ξ Δ Ν Δ Γ Λ Ω Δ Ηηαιηθά, Αγγιηθά 2

4 ε! ) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η & Γ ΙΓ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Α.Δ.Ι.) I. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Π.Μ..) Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Φύιν θαη λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) 3

5 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: έλα ρνιείν γηα όινπο» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δπηβιέπσλ ζε Σξηκειείο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ / θνηηεηξηώλ Σσλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. III. ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ (ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ) Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δπηβιέπσλ ζε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ κεηεθπαηδεπόκελσλ ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή», Σ.Δ.Π.Α.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 4

6 IV. ΓΟΜΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Π.Δ.Κ. Γηδάζθσλ ζην Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν (Π.Δ.Κ.) Πεηξαηά. Κ.Δ.Κ. Γηδάζθσλ ζε Πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. ηνπ Π.Δ.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ. Η.Γ.ΔΚ.Δ.- Κ.Δ.Δ. Γηδάζθσλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ ζηα «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. V. ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα «Αθαδεκατθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδάζθσλ ζην ζεξηλό ζεκηλάξην «Διιεληθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο» πνπ νξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ γηα μελόγισζζνπο θνηηεηέο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο θαη επηκνξθσηήο ζην «εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ επηκόξθσζεο θαζεγεηώλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 5

7 Δηζεγεηήο ζην αληηθείκελν Αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο κε ηίηιν «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο θαη πεξηνδηθήο θαηάξηηζεο νδεγώλ ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΚ». Σν πξόγξακκα νξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. VI. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δθπαηδεπηηθόο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γσδεθαλήζνπ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ς! ) Γ Η Μ Ο Ι Δ Τ Δ Ι Ι. ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΔΛΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ McAfee O., Leong D., Bodrova E., (2010). Βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Δηζαγσγή-Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ-μ. Κόλζνιαο. Μεηάθξαζε: Σ. Πιπηά. Αζήλα: Παπαδήζε. Κόλζνιαο Μ. & Νηθνιάνπ Δ., (2009): «Τν ληξνπαιό παηδί. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.» Αζήλα: Γξεγόξε. Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. 6

8 Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): «Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ». Β Έθδνζε. Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Γξεγόξε. Παπαπέηξνπ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Κόλζνιαο Μ.,(2004): «Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ: Γηακόξθσζε θνηλσληθώλ ζηάζεσλ», Δηζαγσγή Δπηκέιεηα: Παπαπέηξνπ άββαο. Παλαγησηόπνπινο Γηώξγνο. Κόλζνιαο Μαλώιεο, Λεραηλά Ζιείαο, Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ, ζειίδεο 320 (ρεηηθό βηβιίν). Katz L., & Chard S., (2004): «Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο», Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Αζήλα, Αηξαπόο, ζειίδεο 300. ΙI. ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Ο ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο Μνπζεηαθήο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε άμνλα ηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζύλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο Παηδαγσγηθήο. ην: Ζ Κνηλσληθή Μάζεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ, Αζήλα: Σππσζήησ Γ. Γαξδαλόο Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (2010). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζην Νεπηαγσγείν: Ζ ζπκβνιή ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο ζην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. ην: Γηεξγαζίεο ζθέςεηο ζην ζρνιείν θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηκέιεηα. Καλειιάθε, Κ. Μαξηδάθε Καζσηάθε, Β. Παπαβαζηιείνπ, Αζήλα: Πεδίν. 7

9 αθειιαξίνπ Μ. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Δηζαγσγή. ην: Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ο ρώξνο σο παξάγνληαο άζθεζεο δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., Φαξάο Υ., (2009). Ζ δπλακηθή ηεο Οκάδαο ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία σο παξάγνληαο αιιαγήο θαη δηαθπβέξλεζεο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Σδνπιηάλε Μ., (2009). Πξνηείλνληαο ην δηδαθηηθό κνληέιν ηεο «πνιπεπηζηεκνληθήο δηαζεκαηηθόηεηαο»: ην παξάδεηγκα ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ησλ ειιελόθσλσλ ρσξηώλ ηεο Απνπιίαο ζηε «Grecia Salentina». ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Μαηδάλνο Γ., Tatlidil E., (2009). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν project ζηελ 8

10 θνηιάδα ηνπ Αίζσλα ζηε Ρόδν. ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): ηξνθή πξνο ην ζπλάλζξσπν: ύγρξνλεο ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο. ην Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ. Β Έθδνζε. Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (2008). Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο ζηελ εθαξκνζκέλε παηδαγσγηθή: Σν παξάδεηγκα δηεμαγσγήο ελόο νηνλεί πεηξάκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην: Γηαζηάζεηο Έξεπλαο ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο. Πξαθηηθά δηεκεξίδαο. Δπηκέιεηα: Ζιίαο Αζαλαζηάδεο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Κόλζνιαο Μ., Παζραιίδνπ Δ. (2007): Σν Πξόγξακκα ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην Νεπηαγσγείν: Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε. Σην: Παηδί θαη αζιεηηζκόο, 16 ν Παλειιήλην πλέδξην, Ρόδνο, Απξηιίνπ Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2006): Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ σο παξάγνληα δηακόξθσζεο ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. ην: Δθπαηδεπηηθή Σρνιηθή Ψπρνινγία, ηόκνο Γ. Δπηκέιεηα: Παπαειηνύ Υξ., Ξαλζάθνπ Γ., Υαηδερξήζηνπ., Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., (2004): Δηζαγσγή: Μηα εηζαγσγηθή ζεώξεζε γηα ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Project. ην: Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο,

11 Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2004): Βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο επηδηώμεηο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηόδνπ. ην: Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ. Δπηκέιεηα:. Παπαπέηξνπ, Γ. Παλαγησηόπνπινο, Δ. Κόλζνιαο. Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ (ΚΔ.ΠΔ.Π.) Λεραηλώλ, Λεραηλά Ζιείαο, Κόλζνιαο Μ., (2004): Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αγσγήο ηεο εηξήλεο κέζα από ηε γιώζζα θαη ηελ ηέρλε. ην Δπηζηήκε θαη Τέρλε. Δπηκέιεηα: Υξ. Γθόβαξεο, Κ. Βξαηζάιεο, Μ. Κακπνπξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Καηζαιή Δ., Tatlidil R., Καθηεξάλεο Υξ.,& Μπακπάιεο Θ., (2004): Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Διιελίδσλ: Οη δηαθνξέο ησλ δπν θύισλ ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ην: Κείκελα Παηδείαο, Διιελνηνπξθηθέο πξνζεγγίζεηο: Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ γπλαηθεία ηαπηόηεηα. Δπηκέιεηα: Μ. Καΐια, G. Berger Δ. Θενδσξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., Αλδξεαδάθεο Ν., Λνπινύδεο Θ., & Μπάκπαιεο Θ., (2003): Γνκέο θαη πξνγξάκκαηα άηππεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (δηα βίνπ εθπαίδεπζεο) ζηελ Διιάδα θαη αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο». ην: Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ. Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε - Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ναρόπνπινο Ν., Μπάκπαιεο Θ., Κακπνπξνπνύινπ Μ., Κόλζνιαο Μ., (2003): Ζ πνπδή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Μηα πξόθιεζε ζην ζεκεξηλό ζρνιείν. ην: Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ. Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε-Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,

12 Κόλζνιαο Δ., (2002): Ζ παζνγέλεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. ην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Δ., & Αλαζηαζάηνο Ν., (2002): Δξεπλώ ην θπζηθό θόζκν. Απνθιίζεηο ελόο εγρεηξήκαηνο νηθνινγηθνπνίεζεο ηεο ύιεο ππό ηελ νπηηθή ηεο πεξηβαινληηθόο εθπαίδεπζεο. ην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Δ., & Κιαδάθε Μ., (2002): «Παηδί θαη ηειενπηηθή βία», ζην: «Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Φπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο», ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Καΐια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, ΙV. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Καιδή η., Κόλζνιαο Μ., Γθνιθηλνπνύινπ Β., (2009). Καηαλόεζε ηεο Γηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Μεζόδνπ Project από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Πνηνηηθή Πξνζέγγηζε. Δπηζηήκεο Αγσγήο, 4. Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία ζηηο Μνλάδεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Γηεξεύλεζε Απόςεσλ θαη Αληηιήςεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ. Κίλεηξν, 10. Φεζάθεο Γ., Κόλζνιαο Μ., Μαπξνπδή Μ., (2008). Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ, γηα ηηο 11

13 πξώηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Θέκαηα Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 1, 3, Hadzigeorgiou Y., Anastasiou L., Konsolas M., Prevezanou B., (2008). «A Study of The Effect of Preschool Children s Participation in Sensorimotor Activities on Their Understanding of the Mechanical Equilibrium of a Balance Beam». Research in Science Education, Springer Netherlands. Σαξαηόξε Δ., Κόλζνιαο Μ., Κνπγηνπξνύθε Μ., (2007): «Σν ρηνύκνξ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Ζ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ». Κίλεηξν, 8, Κόλζνιαο Μ., (2005): «Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Δηζαγσγηθή πξνζέγγηζε». Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή, 2, Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., ηέθνο Δπ., (2005): «Σν κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζην Γπκλάζην κε άμνλα ην Γ.Δ.Π.Π..: Μηα πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ». Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, 6, 2-3, Φώθηαιε Π., Κακπνπξνπνύινπ Μ., & Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Αεηθόξνο αλάπηπμε, ηέρλε θαη γισζζηθή επηθνηλσλία. (Μαζαίλνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο). Παηδαγσγηθόο Λόγνο. Κόλζνιαο Μ, Παλαγησηόπνπινο Γ., Γνπξνύθα., Μπόηαο Α., & Σζαγξήο Φ., (2003): Γίθηπα θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο: Μηα ζύγρξνλε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γέθπξεο Δπηθνηλσλίαο, 1, Σζακπαξιή Α., Κόλζνιαο Δ., & Σζηκπηδάθε Α.,(2002): Έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ πεξίπησζε ηνπ ηδξύκαηνο ζην La Rete ζην Trento ηεο Ηηαιίαο. Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, 18,

14 Hatzigeorgiou Y., & Konsolas E.,(2001): Global Problems and the Curriculum: Toward a Humanistic and Constructivist. Science Education, Vol. 16, Number 2, pp Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(2000): Ζ Αλάπηπμε ηεο Απηνλνκίαο σο θαηεπζπληήξηνο ζθνπόο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε,110, Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(1999): Ο Ρόινο ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Τα Δθπαηδεπηηθά, 51-52, V. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Δπηθνηλσληαθό άγρνο θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ: εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Γηεζλήο εκεξίδα κε ηίηιν «Δπηθνηλσλία θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ», Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ» ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.., ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο, 5 Ηνπλίνπ 2010 Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Ζ αμηνιόγεζε ησλ λεπίσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο: Μηα πξνζέγγηζε κε βάζε ην θάθειν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή («portfolio»). 10ν Παλειιήλην Μεηεθπαηδεπηηθό πλέδξην Παηδαγσγώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο Σ.Δ.Η. κε ζέκα: «Ζ αμηνιόγεζε θαη ε έξεπλα δξάζεο ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ». Θεζζαινλίθε, Ηαλνπαξίνπ νθόο Δ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ε ζύγρξνλε δηάζηαζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Πξαθηηθά, ΗΓ Γηεζλέο πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα: 13

15 «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Γηεζλήο Δκπεηξία», Ησάλληλα, Ννεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., ηακάηεο Π., Παλαγησηνπνύινπ Π., (ππό δεκνζίεπζε): «Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ζεηηθώλ ζηάζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνύ: Τν παξάδεηγκα ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο», ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ην έξγν ηνπ: Παξειζόλ - Παξόλ - Μέιινλ», ηεο Δηαηξείαο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Γξάκαο. Γξάκα, Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ. (2010): Δπηθνηλσληαθόο ρεδηαζκόο θαη επηκόξθσζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ: Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 ακπάλεο Μ., ακπάλεο Π., ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εμάιεηςε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ζηνπο αζιεηηθνύο θαη αύιεηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 Ρήγα Ησάλ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Αεηθνξηθή δηαρείξηζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ θξάγκαηνο Γαδνπξά. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ

16 Κόλζνιαο Μ., Οξθαλόο η., Σόγηα Κ., Υνπξδάθεο Γ., Φαηζέα Α., (2005): «Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεώξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ». 1ν πλέδξην «ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Ηζζκόο Κνξίλζνπ, επηεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., Γξαθσλάθε Υ., Σόγηα Κ., Κνληνδήζε Η., (2005): «Ζ δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 2 ν Παλειιήλην πκπόζην κε ζέκα: «Έκπλεπζε, ζηνραζκόο θαη Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Πεηξαηάο, 1 3 Απξηιίνπ Κόλζνιαο Μ., (2003): Τν ζύζηεκα αμηώλ ζην γισζζηθό κάζεκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 2ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Γλώζεηο, Αμίεο θαη Γεμηόηεηεο ζηε ύγρξνλε Δθπαίδεπζε». Αζήλα,28-30 Μαξηίνπ Σζηκπηδάθε Α., Κόλζνιαο Δ., & Νηθνιάνπ Δ., (2002): Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα». Αζήλα 9 Ννεκβξίνπ Καιδή η., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Μηα Σπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Μέηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ Σδνπιηάλε Μ., Γθόβαξεο Υ., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Ζ εθπαίδεπζε ησλ Griki ηεο Grecia Salentina. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία 15

17 ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία: Τν παξάδεηγκα ηνπ δηζεζίνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γακαηξηάο. ην Α. Γεκεηξαθνπνύινπ (Δπηκέιεηα ), Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή, Ρόδνο, επηεκβξίνπ 2002, ζ Αζήλα: Καζηαληώηε. Kodakos A., Kaldi S., & Konsolas E., (2002): In-service Teacher Training Programmes in the Hellenic Education System: the Case of the Aegean University. European Educational Research Association, Lisbonn, September W.W.W.leeds.ac.uk/educol, ζ Kodakos A., Konsolas E., Kaila M., & Hadgigeorgiou I., (2000): The New European Value System as it Appears in the School Textbooks.Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 2, pp Rhodes 30 April- 4 May 1998.Prelude Hatzigeorgiou Y., Kodakos A., & Konsolas E., (2000): Educational experience on small island of the Aegean: A Case study of three Islands of the Dodecanese. Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 1, pp Rhodes 30 April-4 May Prelude Ενύθεο Ν., Μπάκπαιεο Θ., & Κόλζνιαο Δ., Η., (2000): Σηάζεηο αλαπαξαζηάζεηο απνθνίησλ Μ.Γ.Γ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή πξάμε:απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. ην Α. Παπάο, Α. Σζηπιεηάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο, Κ. Υάξεο, Ν. Νηθόδεκνο, Ν. Ενύθεο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 16

18 Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Αζήλα, 2000, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κόλζνιαο Δ., Κνληάθνο Α., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1999): Ζ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε:Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή.Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., & Κόλζνιαο Δ., (1999): Χηίδνληαο ηα Θεκέιηα ηεο Γηαβίνπ Μάζεζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη.νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε: Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή. Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1998): Τν Δπξσπατθό Σύζηεκα Αμηώλ όπσο εκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ Αζήλα:Αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Μπαθαξή Γ., (1998): Πξνβιήκαηα θαη απόςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε απνκαθξπζκέλα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ: Ζ πεξίπησζε ηεο Καξπάζνπ θαη ηεο Κάζνπ.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ αζήλα: Αηξαπόο. 17

19 δ! ) Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η Δ Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Τ Φ Ο Ρ Δ Ι. Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Δ Γ Ρ Α Δ Ι & Δ Κ Γ Η Λ Ω Δ Ι πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε επηζηεκνληθέο θαη νξγαλσηηθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη δηεκεξίδσλ. Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζε ηλζηηηνύηα, εζληθνύο θαη δηεζλήο επηζηεκνληθνύο ζπλδέζκνπο, ελώζεηο θαη εηαηξείεο. πκκεηνρή ζε εζληθά εθπαηδεπηηθά δίθηπα. Μέινο ηνπ ώκαηνο Αμηνινγεηώλ θαη Διεγθηώλ Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηελ Έλσζε γηα ηε Μεζόγεην. θνπόο ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ελεξγόηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζην Δπξσκεζνγεηαθό Παλεπηζηήκην θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλαηνιηθνύ Πόινπ ηνπ ελ ιόγσ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Ρόδν. Δηζεγεηήο θαη πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε δεθάδεο εζληθέο θαη δηεζλήο εκεξίδεο, δηεκεξίδεο, παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη πξνγξάκκαηα. ε! ) Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Η Δθιεγκέλνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ ηελ ηεηξαεηία θαη Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ ηηο δηεηίεο θαη

20 Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο δηαζύλδεζεο Σξηηνβάζκησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ κε ηνλ Γήκνπ Ρνδίσλ από ην 2007 κέρξη ζήκεξα ε νπνία θαηέγξαςε πινύζηα επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξάζε. Αληηπξόεδξνο Α!, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ηλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο Γ..Δ.Δ- Α.Γ.Δ.Γ.Τ. Ννηίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηε Ρόδν κε ηεηξαεηή ζεηεία ( ). Δζεινληήο ζην Παγθόζκην Φεζηηβάι Special Olympics: «Δθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Αζιεηηζκνύ». Οξγάλσζε: SPECIAL OLYMPICS ΔΛΛΑ. Ρόδνο, Μαΐνπ 2004 θαη ζηνπο παγθόζκηνπ αγώλεο ησλ SPECIAL OLYMPICS πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα ην Μέινο Δπνπηηθήο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Γσδεθαλήζνπ ( ). Μέινο ζε επηζηεκνληθέο, κε θπβεξλεηηθέο θαη θνηλσληθέο ελώζεηο. 19

21 ζ! ) Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η Δ Ρ Δ Τ Ν Η Σ Ι Κ Ω Ν Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ω Ν Παηδαγσγηθή κε έκθαζε ηελ Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο. Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ θαη Γηδαθηηθνύ ρεδηαζκνύ. Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ζεώξεζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ. ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 20

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015

Δκπονήθηκαν για ηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακό Σποςδών από ηο 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα