Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010

2 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο. Παηέξαο ηνπ Νηθία, δύν εηώλ. Γηεύζπλζε Παλ/κίνπ: Λ. Γεκνθξαηίαο 1, Σ.Κ , Ρόδνο Σειέθσλν γξαθείνπ: Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Θεκηζηνθιή νθνύιε 84, Σ.Κ , ΡΟΓΟ β! ) Π Ο Τ Γ Δ Σ Ι Σ Λ Ο Ι Π Ο Τ Γ Ω Ν ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ: 2001 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Θέκα Γηαηξηβήο : «Σν γισζζηθό κάζεκα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ( ): Παηδαγσγηθή, Φπρνινγηθή θαη Γηδαθηηθή Θεώξεζε ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ» Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 1

3 1993 Σκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελώλ 1986 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Ρόδνπ Β. ΑΛΛΔ ΠΟΤΓΔ: Φνίηεζε ζην Σκήκα Pedagogia ηεο Facolta di Magistero di Bari - Italia ΥΟΛΙΚΗ ΚΠΑΙΓΔΤΗ: 1982 Βελεηόθιεην Λύθεην Ρόδνπ γ! ) Τ Π Ο Σ Ρ Ο Φ Ι Δ Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ) ζε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο. δ!) Ξ Δ Ν Δ Γ Λ Ω Δ Ηηαιηθά, Αγγιηθά 2

4 ε! ) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η & Γ ΙΓ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α ΑΝΩΣΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ (Α.Δ.Ι.) I. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Π.Μ..) Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Φύιν θαη λέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) 3

5 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθό Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: έλα ρνιείν γηα όινπο» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δπηβιέπσλ ζε Σξηκειείο πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ / θνηηεηξηώλ Σσλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. III. ΓΙΓΑΚΑΛΔΙΑ (ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ) Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Ρόδν. Γηδάζθσλ ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο «Αιέμαλδξνο Γεικνύδνο» ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Σ.Γ.Δ.), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δπηβιέπσλ ζε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ κεηεθπαηδεπόκελσλ ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγώλ «Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή», Σ.Δ.Π.Α.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 4

6 IV. ΓΟΜΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Π.Δ.Κ. Γηδάζθσλ ζην Πεξηθεξεηαθό Δπηκνξθσηηθό Κέληξν (Π.Δ.Κ.) Πεηξαηά. Κ.Δ.Κ. Γηδάζθσλ ζε Πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Κ. ηνπ Π.Δ.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ. Η.Γ.ΔΚ.Δ.- Κ.Δ.Δ. Γηδάζθσλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ ζηα «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. V. ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Γηδάζθσλ ζην Πξόγξακκα «Αθαδεκατθή θαη Δπαγγεικαηηθή Αλαβάζκηζε Δθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ (Σ.Δ.Π.Α.Δ..), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Γηδάζθσλ ζην ζεξηλό ζεκηλάξην «Διιεληθή Γιώζζα θαη Πνιηηηζκόο» πνπ νξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ γηα μελόγισζζνπο θνηηεηέο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο θαη επηκνξθσηήο ζην «εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ επηκόξθσζεο θαζεγεηώλ ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 5

7 Δηζεγεηήο ζην αληηθείκελν Αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδίθεπζεο κε ηίηιν «Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηώλ ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο θαη πεξηνδηθήο θαηάξηηζεο νδεγώλ ηεο νδεγίαο 2003/59/ΔΚ». Σν πξόγξακκα νξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. VI. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δθπαηδεπηηθόο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Γσδεθαλήζνπ. Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ς! ) Γ Η Μ Ο Ι Δ Τ Δ Ι Ι. ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΔΛΑΔΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ McAfee O., Leong D., Bodrova E., (2010). Βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Δηζαγσγή-Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ-μ. Κόλζνιαο. Μεηάθξαζε: Σ. Πιπηά. Αζήλα: Παπαδήζε. Κόλζνιαο Μ. & Νηθνιάνπ Δ., (2009): «Τν ληξνπαιό παηδί. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.» Αζήλα: Γξεγόξε. Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. 6

8 Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): «Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ». Β Έθδνζε. Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Γξεγόξε. Παπαπέηξνπ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Κόλζνιαο Μ.,(2004): «Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ: Γηακόξθσζε θνηλσληθώλ ζηάζεσλ», Δηζαγσγή Δπηκέιεηα: Παπαπέηξνπ άββαο. Παλαγησηόπνπινο Γηώξγνο. Κόλζνιαο Μαλώιεο, Λεραηλά Ζιείαο, Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ, ζειίδεο 320 (ρεηηθό βηβιίν). Katz L., & Chard S., (2004): «Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο», Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Αζήλα, Αηξαπόο, ζειίδεο 300. ΙI. ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΒΙΒΛΙΑ Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Ο ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο Μνπζεηαθήο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε άμνλα ηε ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζύλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Κνηλσληθήο Παηδαγσγηθήο. ην: Ζ Κνηλσληθή Μάζεζε ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε. Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ, Αζήλα: Σππσζήησ Γ. Γαξδαλόο Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (2010). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζην Νεπηαγσγείν: Ζ ζπκβνιή ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζεσξίαο ζην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ κνπζεηνπαηδαγσγηθήο. ην: Γηεξγαζίεο ζθέςεηο ζην ζρνιείν θαη ην πεξηβάιινλ. Δπηκέιεηα. Καλειιάθε, Κ. Μαξηδάθε Καζσηάθε, Β. Παπαβαζηιείνπ, Αζήλα: Πεδίν. 7

9 αθειιαξίνπ Μ. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Δηζαγσγή. ην: Jacobsen D., Eggen P., Kauchac D., (2009): «Μέζνδνη δηδαζθαιίαο: Δλίζρπζε ηεο Μάζεζεο ησλ παηδηώλ από ην Νεπηαγσγείν έσο ην Λύθεην». Μεηάθξαζε: Λακπξέιιε Ρ., Δπηζηεκνληθή Δπηκέιεηα: Μ. αθειιαξίνπ & Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο. ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ο ρώξνο σο παξάγνληαο άζθεζεο δηνηθεηηθνύ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., Φαξάο Υ., (2009). Ζ δπλακηθή ηεο Οκάδαο ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία σο παξάγνληαο αιιαγήο θαη δηαθπβέξλεζεο εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. ην: Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ Σρεδηαζκνύ. Αιιαγή θαη Γηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Δπηκέιεηα: Α. Κνληάθνο, Φ. Καιαβάζεο. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σ.Δ.Π.Α.Δ.., Π.Μ.. «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ κνλάδσλ». ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Σδνπιηάλε Μ., (2009). Πξνηείλνληαο ην δηδαθηηθό κνληέιν ηεο «πνιπεπηζηεκνληθήο δηαζεκαηηθόηεηαο»: ην παξάδεηγκα ηνπ αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο ησλ ειιελόθσλσλ ρσξηώλ ηεο Απνπιίαο ζηε «Grecia Salentina». ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Μαηδάλνο Γ., Tatlidil E., (2009). Γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ: Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε κέζνδν project ζηελ 8

10 θνηιάδα ηνπ Αίζσλα ζηε Ρόδν. ην: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Δπηκ.: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια. Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ., Παπαπέηξνπ., (2009): ηξνθή πξνο ην ζπλάλζξσπν: ύγρξνλεο ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο. ην Δπάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Μηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηδενινγηθώλ, θνηλσληθώλ, εθπαηδεπηηθώλ δεηεκάησλ. Β Έθδνζε. Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Γ. Παλαγησηόπνπινο,. Παπαπέηξνπ. Αζήλα: Δθδόζεηο Γξεγόξε. Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηνπνύινπ Π., (2008). Ζ αμηνπνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο ζηελ εθαξκνζκέλε παηδαγσγηθή: Σν παξάδεηγκα δηεμαγσγήο ελόο νηνλεί πεηξάκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην: Γηαζηάζεηο Έξεπλαο ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο. Πξαθηηθά δηεκεξίδαο. Δπηκέιεηα: Ζιίαο Αζαλαζηάδεο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Κόλζνιαο Μ., Παζραιίδνπ Δ. (2007): Σν Πξόγξακκα ηεο Οιπκπηαθήο Παηδείαο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. γηα ην Νεπηαγσγείν: Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε. Σην: Παηδί θαη αζιεηηζκόο, 16 ν Παλειιήλην πλέδξην, Ρόδνο, Απξηιίνπ Αζήλα: Αηξαπόο. Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2006): Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ σο παξάγνληα δηακόξθσζεο ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. ην: Δθπαηδεπηηθή Σρνιηθή Ψπρνινγία, ηόκνο Γ. Δπηκέιεηα: Παπαειηνύ Υξ., Ξαλζάθνπ Γ., Υαηδερξήζηνπ., Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., (2004): Δηζαγσγή: Μηα εηζαγσγηθή ζεώξεζε γηα ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε Project. ην: Ζ Μέζνδνο Project: Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Μεηάθξαζε Λακπξέιιε Ρ., Δπηκέιεηα: Μ. Κόλζνιαο, Αζήλα: Αηξαπόο,

11 Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., (2004): Βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο επηδηώμεηο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε: κηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηόδνπ. ην: Ηδενινγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ. Δπηκέιεηα:. Παπαπέηξνπ, Γ. Παλαγησηόπνπινο, Δ. Κόλζνιαο. Κέληξν Πεξίζαιςεο Παίδσλ (ΚΔ.ΠΔ.Π.) Λεραηλώλ, Λεραηλά Ζιείαο, Κόλζνιαο Μ., (2004): Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αγσγήο ηεο εηξήλεο κέζα από ηε γιώζζα θαη ηελ ηέρλε. ην Δπηζηήκε θαη Τέρλε. Δπηκέιεηα: Υξ. Γθόβαξεο, Κ. Βξαηζάιεο, Μ. Κακπνπξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Αλδξεαδάθεο Ν., Κόλζνιαο Μ., Καηζαιή Δ., Tatlidil R., Καθηεξάλεο Υξ.,& Μπακπάιεο Θ., (2004): Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Διιελίδσλ: Οη δηαθνξέο ησλ δπν θύισλ ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ην: Κείκελα Παηδείαο, Διιελνηνπξθηθέο πξνζεγγίζεηο: Δπαλαπξνζδηνξίδνληαο ηελ γπλαηθεία ηαπηόηεηα. Δπηκέιεηα: Μ. Καΐια, G. Berger Δ. Θενδσξνπνύινπ, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Μ., Αλδξεαδάθεο Ν., Λνπινύδεο Θ., & Μπάκπαιεο Θ., (2003): Γνκέο θαη πξνγξάκκαηα άηππεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (δηα βίνπ εθπαίδεπζεο) ζηελ Διιάδα θαη αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο». ην: Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ. Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε - Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ναρόπνπινο Ν., Μπάκπαιεο Θ., Κακπνπξνπνύινπ Μ., Κόλζνιαο Μ., (2003): Ζ πνπδή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. Μηα πξόθιεζε ζην ζεκεξηλό ζρνιείν. ην: Θεκαηηθέο Δπηκόξθσζεο θαη Μεηεθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ. Δπηκέιεηα: Π. Φώθηαιε, Β. Σξηάξρε-Herrman, Μ. Καΐια, Μόλαρν Ρόδνο, Αθαδεκία Dilligen Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,

12 Κόλζνιαο Δ., (2002): Ζ παζνγέλεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. ην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Δ., & Αλαζηαζάηνο Ν., (2002): Δξεπλώ ην θπζηθό θόζκν. Απνθιίζεηο ελόο εγρεηξήκαηνο νηθνινγηθνπνίεζεο ηεο ύιεο ππό ηελ νπηηθή ηεο πεξηβαινληηθόο εθπαίδεπζεο. ην: Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Ψπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Κατια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, Κόλζνιαο Δ., & Κιαδάθε Μ., (2002): «Παηδί θαη ηειενπηηθή βία», ζην: «Δθπαηδεπηηθή, Οηθνγελεηαθή θαη Πνιηηηθή Φπρνπαζνινγία. Απνθιίζεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο», ηνκ. Γ!. Δπηκέιεηα: Ν. Πνιεκηθόο, Μ. Καΐια, Φ. Καιαβάζεο, Αζήλα: Αηξαπόο, ΙV. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ Καιδή η., Κόλζνιαο Μ., Γθνιθηλνπνύινπ Β., (2009). Καηαλόεζε ηεο Γηαζεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο Μεζόδνπ Project από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Πνηνηηθή Πξνζέγγηζε. Δπηζηήκεο Αγσγήο, 4. Ράπηεο Ν., Φώθηαιε Π. & Κόλζνιαο Μ., (2009). Ζ επηθνηλσλία ζηηο Μνλάδεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο. Γηεξεύλεζε Απόςεσλ θαη Αληηιήςεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ. Κίλεηξν, 10. Φεζάθεο Γ., Κόλζνιαο Μ., Μαπξνπδή Μ., (2008). Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ ηειεθπαίδεπζεο κε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ, γηα ηηο 11

13 πξώηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Θέκαηα Δπηζηεκώλ θαη Τερλνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε, 1, 3, Hadzigeorgiou Y., Anastasiou L., Konsolas M., Prevezanou B., (2008). «A Study of The Effect of Preschool Children s Participation in Sensorimotor Activities on Their Understanding of the Mechanical Equilibrium of a Balance Beam». Research in Science Education, Springer Netherlands. Σαξαηόξε Δ., Κόλζνιαο Μ., Κνπγηνπξνύθε Μ., (2007): «Σν ρηνύκνξ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Ζ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ». Κίλεηξν, 8, Κόλζνιαο Μ., (2005): «Ζ επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: Δηζαγσγηθή πξνζέγγηζε». Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή, 2, Κόλζνιαο Μ., Καιδή η., ηέθνο Δπ., (2005): «Σν κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζην Γπκλάζην κε άμνλα ην Γ.Δ.Π.Π..: Μηα πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο Καηλνηόκσλ Γξάζεσλ». Θέκαηα ζηελ Δθπαίδεπζε, 6, 2-3, Φώθηαιε Π., Κακπνπξνπνύινπ Μ., & Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Αεηθόξνο αλάπηπμε, ηέρλε θαη γισζζηθή επηθνηλσλία. (Μαζαίλνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο). Παηδαγσγηθόο Λόγνο. Κόλζνιαο Μ, Παλαγησηόπνπινο Γ., Γνπξνύθα., Μπόηαο Α., & Σζαγξήο Φ., (2003): Γίθηπα θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο: Μηα ζύγρξνλε παηδαγσγηθή εθαξκνγή ζε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γέθπξεο Δπηθνηλσλίαο, 1, Σζακπαξιή Α., Κόλζνιαο Δ., & Σζηκπηδάθε Α.,(2002): Έλα κνληέιν ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Ζ πεξίπησζε ηνπ ηδξύκαηνο ζην La Rete ζην Trento ηεο Ηηαιίαο. Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, 18,

14 Hatzigeorgiou Y., & Konsolas E.,(2001): Global Problems and the Curriculum: Toward a Humanistic and Constructivist. Science Education, Vol. 16, Number 2, pp Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(2000): Ζ Αλάπηπμε ηεο Απηνλνκίαο σο θαηεπζπληήξηνο ζθνπόο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σύγρξνλε Δθπαίδεπζε,110, Υαηδεγεσξγίνπ Η., & Κόλζνιαο Δ.,(1999): Ο Ρόινο ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Τα Δθπαηδεπηηθά, 51-52, V. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε): Δπηθνηλσληαθό άγρνο θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ: εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Γηεζλήο εκεξίδα κε ηίηιν «Δπηθνηλσλία θαη δηαθπβέξλεζε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ», Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Μνληέια ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ» ηνπ Σ.Δ.Π.Α.Δ.., ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρόδνο, 5 Ηνπλίνπ 2010 Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Ζ αμηνιόγεζε ησλ λεπίσλ ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο: Μηα πξνζέγγηζε κε βάζε ην θάθειν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή («portfolio»). 10ν Παλειιήλην Μεηεθπαηδεπηηθό πλέδξην Παηδαγσγώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο Σ.Δ.Η. κε ζέκα: «Ζ αμηνιόγεζε θαη ε έξεπλα δξάζεο ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αλαλέσζε ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ». Θεζζαινλίθε, Ηαλνπαξίνπ νθόο Δ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ., (ππό δεκνζίεπζε). Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ε ζύγρξνλε δηάζηαζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Πξαθηηθά, ΗΓ Γηεζλέο πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο κε ζέκα: 13

15 «Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά Δγρεηξίδηα: Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα θαη Γηεζλήο Δκπεηξία», Ησάλληλα, Ννεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., ηακάηεο Π., Παλαγησηνπνύινπ Π., (ππό δεκνζίεπζε): «Σύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ζεηηθώλ ζηάζεσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζκνύ: Τν παξάδεηγκα ηεο Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο», ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Ο εθπαηδεπηηθόο θαη ην έξγν ηνπ: Παξειζόλ - Παξόλ - Μέιινλ», ηεο Δηαηξείαο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Γξάκαο. Γξάκα, Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ., Παλαγησηόπνπινο Γ. (2010): Δπηθνηλσληαθόο ρεδηαζκόο θαη επηκόξθσζε δεκνηηθώλ ππαιιήισλ: Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 ακπάλεο Μ., ακπάλεο Π., ηακάηεο Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Ζ ζπλεηζθνξά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ εμάιεηςε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ζηνπο αζιεηηθνύο θαη αύιεηνπο ζρνιηθνύο ρώξνπο. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ 2010 Ρήγα Ησάλ., Φώθηαιε Π., Κόλζνιαο Μ. (2010): Αεηθνξηθή δηαρείξηζε κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ θξάγκαηνο Γαδνπξά. 1ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Τνπηθέο Κνηλσλίεο & Τξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Σπλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Αλάπηπμε». Γήκνο Ρνδίσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Γηεζλέο Κέληξν πγγξαθέσλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ Γήκνπ Ρνδίσλ. Ρόδνο, Απξηιίνπ

16 Κόλζνιαο Μ., Οξθαλόο η., Σόγηα Κ., Υνπξδάθεο Γ., Φαηζέα Α., (2005): «Ζ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ζεώξεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: Μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γσδεθαλήζνπ». 1ν πλέδξην «ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο». Ηζζκόο Κνξίλζνπ, επηεκβξίνπ Κόλζνιαο Μ., Γξαθσλάθε Υ., Σόγηα Κ., Κνληνδήζε Η., (2005): «Ζ δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 2 ν Παλειιήλην πκπόζην κε ζέκα: «Έκπλεπζε, ζηνραζκόο θαη Φαληαζία ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε». Πεηξαηάο, 1 3 Απξηιίνπ Κόλζνιαο Μ., (2003): Τν ζύζηεκα αμηώλ ζην γισζζηθό κάζεκα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο:μηα πξνζέγγηζε κέζα από ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 2ν Παλειιήλην πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή κε ζέκα: «Γλώζεηο, Αμίεο θαη Γεμηόηεηεο ζηε ύγρξνλε Δθπαίδεπζε». Αζήλα,28-30 Μαξηίνπ Σζηκπηδάθε Α., Κόλζνιαο Δ., & Νηθνιάνπ Δ., (2002): Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο κε ζέκα: «Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα». Αζήλα 9 Ννεκβξίνπ Καιδή η., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Μηα Σπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Μέηξσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αγγιία ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ Σδνπιηάλε Μ., Γθόβαξεο Υ., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Ζ εθπαίδεπζε ησλ Griki ηεο Grecia Salentina. 2 ν Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα : «Ζ παηδεία 15

17 ζηελ Απγή ηνπ 21 νπ αηώλα: Ηζηνξηθν-ζπγθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο». Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ ηακάηεο Π., & Κόλζνιαο Μ., (2002): Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηα νιηγνζέζηα ζρνιεία: Τν παξάδεηγκα ηνπ δηζεζίνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γακαηξηάο. ην Α. Γεκεηξαθνπνύινπ (Δπηκέιεηα ), Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή, Ρόδνο, επηεκβξίνπ 2002, ζ Αζήλα: Καζηαληώηε. Kodakos A., Kaldi S., & Konsolas E., (2002): In-service Teacher Training Programmes in the Hellenic Education System: the Case of the Aegean University. European Educational Research Association, Lisbonn, September W.W.W.leeds.ac.uk/educol, ζ Kodakos A., Konsolas E., Kaila M., & Hadgigeorgiou I., (2000): The New European Value System as it Appears in the School Textbooks.Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 2, pp Rhodes 30 April- 4 May 1998.Prelude Hatzigeorgiou Y., Kodakos A., & Konsolas E., (2000): Educational experience on small island of the Aegean: A Case study of three Islands of the Dodecanese. Proceedings of the International Congress on Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education, Vol. 1, pp Rhodes 30 April-4 May Prelude Ενύθεο Ν., Μπάκπαιεο Θ., & Κόλζνιαο Δ., Η., (2000): Σηάζεηο αλαπαξαζηάζεηο απνθνίησλ Μ.Γ.Γ.Δ. όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή πξάμε:απνηειέζκαηα κηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο. ην Α. Παπάο, Α. Σζηπιεηάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο, Κ. Υάξεο, Ν. Νηθόδεκνο, Ν. Ενύθεο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 16

18 Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Αζήλα, 2000, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κόλζνιαο Δ., Κνληάθνο Α., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1999): Ζ ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε:Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή.Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., & Κόλζνιαο Δ., (1999): Χηίδνληαο ηα Θεκέιηα ηεο Γηαβίνπ Μάζεζεο. ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη.νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη Γηαβίνπ Μάζεζε: Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Διιεληθή Πξννπηηθή. Πξαθηηθά ηνπ Θ Γηεζλνύο Παηδαγσγηθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 1999, ζ αζήλα:αηξαπόο. Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Υαηδεγεσξγίνπ Η., (1998): Τν Δπξσπατθό Σύζηεκα Αμηώλ όπσο εκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα, Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ Αζήλα:Αηξαπόο. Υαηδεγεσξγίνπ Η., Κνληάθνο Α., Κόλζνιαο Δ., & Μπαθαξή Γ., (1998): Πξνβιήκαηα θαη απόςεηο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζε απνκαθξπζκέλα λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ: Ζ πεξίπησζε ηεο Καξπάζνπ θαη ηεο Κάζνπ.ην Κ.Π. Υάξεο, Ν.Β. Πεηξνπιάθεο θαη. Νηθόδεκνο (Δπηκέιεηα), Διιεληθή Παηδαγσγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα. Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ, Ναύπαθηνο, 1998, ζ αζήλα: Αηξαπόο. 17

19 δ! ) Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η Δ Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Τ Φ Ο Ρ Δ Ι. Δ Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Δ Γ Ρ Α Δ Ι & Δ Κ Γ Η Λ Ω Δ Ι πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζε επηζηεκνληθέο θαη νξγαλσηηθέο επηηξνπέο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη δηεκεξίδσλ. Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζε ηλζηηηνύηα, εζληθνύο θαη δηεζλήο επηζηεκνληθνύο ζπλδέζκνπο, ελώζεηο θαη εηαηξείεο. πκκεηνρή ζε εζληθά εθπαηδεπηηθά δίθηπα. Μέινο ηνπ ώκαηνο Αμηνινγεηώλ θαη Διεγθηώλ Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκόξθσζεο Δλειίθσλ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηελ Έλσζε γηα ηε Μεζόγεην. θνπόο ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξαθνινύζεζε ελεξγόηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζην Δπξσκεζνγεηαθό Παλεπηζηήκην θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλαηνιηθνύ Πόινπ ηνπ ελ ιόγσ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Ρόδν. Δηζεγεηήο θαη πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε δεθάδεο εζληθέο θαη δηεζλήο εκεξίδεο, δηεκεξίδεο, παλειιήληα θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη πξνγξάκκαηα. ε! ) Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Η Δθιεγκέλνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ ηελ ηεηξαεηία θαη Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρνδίσλ ηηο δηεηίεο θαη

20 Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο δηαζύλδεζεο Σξηηνβάζκησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ κε ηνλ Γήκνπ Ρνδίσλ από ην 2007 κέρξη ζήκεξα ε νπνία θαηέγξαςε πινύζηα επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξάζε. Αληηπξόεδξνο Α!, ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ηλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο Γ..Δ.Δ- Α.Γ.Δ.Γ.Τ. Ννηίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηε Ρόδν κε ηεηξαεηή ζεηεία ( ). Δζεινληήο ζην Παγθόζκην Φεζηηβάι Special Olympics: «Δθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Αζιεηηζκνύ». Οξγάλσζε: SPECIAL OLYMPICS ΔΛΛΑ. Ρόδνο, Μαΐνπ 2004 θαη ζηνπο παγθόζκηνπ αγώλεο ησλ SPECIAL OLYMPICS πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα ην Μέινο Δπνπηηθήο Δπηηξνπήο Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Γσδεθαλήζνπ ( ). Μέινο ζε επηζηεκνληθέο, κε θπβεξλεηηθέο θαη θνηλσληθέο ελώζεηο. 19

21 ζ! ) Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η Δ Ρ Δ Τ Ν Η Σ Ι Κ Ω Ν Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ω Ν Παηδαγσγηθή κε έκθαζε ηελ Δθαξκνζκέλε Παηδαγσγηθή. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο. Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ θαη Γηδαθηηθνύ ρεδηαζκνύ. Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα. Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή ζεώξεζε Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ ρνιηθώλ Δγρεηξηδίσλ. ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. 20

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΑΝΟ Ν. ΚΟΝΟΛΑ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Σ.Δ.Π.Α.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Α. Γνωζηικό ανηικείμενο: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη εθαξκνγέο ηεο Β. ποσδές: Παηδαγσγηθά ζηε ζρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy

Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΟΤKA Τηλ: 2106535910, 210 3898005, 6944506357 e-mail: mgasouka@rhodes.aegean.gr, pik@cytanet.com.cy Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Μέινο ΔΠ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1)

1980 Πηπρίν Παηδαγωγηθήο (Diplompädagogik) ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Erziehungswissenschaften) από ην ίδην παλεπηζηήκην Βαζκόο: Άξηζηα (1) Βηνγξαθηθό εκείωκα επηέκβξηνο 2009 (Α) Πξνζωπηθά ηνηρεία Δπίζεην: θνύξηνπ Όλνκα: Διέλε Σόπνο & Υξόλνο γέλλεζεο: Ρόδνο, 1954 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Παληξεκέλε, κία θόξε Γηεύζπλζε: Παύινπ Μειά 20, 851 00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ

Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Σηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ, ησλ Εθπαηδεπηηθώλ ησλ Εθπαηδεπηώλ πνπ εξγάδνληαη κε αγνξά ππεξεζηώλ. Σεηάξηε, 19 Μαΐνπ 2010 Ραγδαίερ Αλλαγέρ ηηρ Κοινωνίαρ Αναμόπθωζη ηος Δκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. Δπώνυμο: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Όνομα: ΓΗΜΗΣΡΙΟ Βαθμίδα: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Βαζικός ηίηλος: Δ.Α..Α. (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο). Ιζοηιμία Πηυχίου: από Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Δπώνσμο: ΦΑΠΙΓΗΣ Όνομα: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγακνο Σηλέθωνο Δπικοινωνίας: 6945-935361 e.mail: mchapidis@gmail.com ΠΟΤΓΔ 2006 Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»

Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία» Δπώνσμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Γέννηση: Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παπαδόπνπινο Ιωάλλεο Γηνλύζηνο Αζεκίλα Πεηξαηάο Γιεύθσνση κατοικίας: Γεκνθξαηίαο 1 85 100 Ρόδνο Σηλ.: 6972093203 e-mail: papadopoulos@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.

1980: Πηπρίν από ην Σκήκα Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. ΑΝΣΧΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΛΙΑΝΟΤ Καθηγήηπια Κοινυνικήρ Ψςσολογίαρ Γημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Aκαδ. Έηορ 2011-12 Όλνκα: Αλησλία Παπαζηπιηαλνύ Θέζε: Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα.

Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: : ΛΙΑΣΟΤ. Δπώλπκν : ΛΑΜΠΡΙΝΗ. Όλνκα. : Κσλζηαληίλνο. Όλνκα παηέξα. : Αγιαία. Όλνκα κεηέξαο. Δπάγγεικα. Βιογραφικό ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Δπώλπκν Όλνκα Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Δπάγγεικα Σόπνο Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε : ΛΙΑΣΟΤ : ΛΑΜΠΡΙΝΗ : Κσλζηαληίλνο : Αγιαία : Γαζθάια : Ησάλληλα : Έγγακε κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Σηέξγηνο Φαηδάθεο Γάζθαινο Βηνιόγνο, Msc ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κέινο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΙ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηηρ σολικήρ Μονάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γηαβξίκεο Παλαγηώηεο Λέθηνξαο Σει. 22510-36554 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ειζαγυγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων

Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων Ο Γιεσρσμένος ρόλος ηων ΚΠΔ ζηην Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία: η περίπηωζη ηοσ ΚΠΔ Ανωγείων Κεθαινγηάλλε Εαραξέληα 1, Βξέληδνο Βαγγέιεο 2, Καινκνίξε Αγάπε 3 1.Τπεύζπλε ΚΠΔ Αλσγείσλ mail@kpe-anogion.gr

Διαβάστε περισσότερα