Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Α.Αθανασίου, Ε.Κυριακίδου, Β.Αλέστα, Α.Ζησίµου Τηλ. : , , , Fax : Ε-mail: Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 Αρ. Πρωτ.: 35497/ΕΥΣ 5261 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΠΣ Η απλοποίηση και ο περιορισµός των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα αποτελεί βασική κατεύθυνση του σχεδιασµού του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου. Στο σχέδιο νόµου για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου , εισάγονται απλουστεύσεις και νέες βελτιωτικές ρυθµίσεις για τη διαχείριση των προγραµµάτων και την επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων. Παράλληλα, ο στόχος της απλούστευσης των διαδικασιών αποτελεί την κυρίαρχη κατεύθυνση στον αναλυτικό σχεδιασµό και την περιγραφή των διαδικασιών και των εντύπων του νέου Σ Ε. Στην παρούσα φάση προετοιµάζεται από το ΥΠΟΙΟ η ανάλυση του Σ Ε και η Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ ), στην οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 1

2 Βασικό κεφάλαιο της απόφασης αυτής αποτελεί ο προσδιορισµός των δεδοµένων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και τα σχετικά τυποποιηµένα έντυπα που συµπληρώνονται. Είναι προφανές, ότι ο ανασχεδιασµός των εντύπων και η βελτίωσή τους αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την απλοποίηση των διαδικασιών του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Προκειµένου να διαµορφωθεί µια κοινή πρόταση η οποία θα συµπυκνώνει τη σηµερινή εµπειρία από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη ( ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ, ΕΥΣΕΚΤ, Αρχή Πληρωµής, ιαχειριστικές Αρχές τοµεακών ΕΠ και ΠΕΠ, ΜΟ ΑΕ) έχει συγκροτηθεί στη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Οµάδα Εργασίας, το αντικείµενο της οποίας είναι η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση και απλοποίηση των εντύπων ΟΠΣ. Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχουν εκπρόσωποι των: ΕΥΣ, Ε.Υ. ΟΠΣ, Αρχής Πληρωµής, ΕΥΣΕΚΤ, Οµάδας Ν+2 του ΥΠΟΙΟ, ΜΟ ΑΕ καθώς και εκπρόσωποι Ε.Υ. από τα Τοµεακά και 2 Περιφερειακά Προγράµµατα, καθώς και εµπειρογνώµονες. Στο πλαίσιο των εργασιών της Οµάδας αυτής και µε την υποστήριξη του Συµβούλου της Α του ΚΠΣ προετοιµάστηκαν σχέδια βασικών εντύπων του Σ Ε, τα οποία ταξινοµούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: Α. Έντυπα που συµπληρώνονται για τις πράξεις, εξαιρουµένων των κρατικών ενισχύσεων Β. Έντυπα που συµπληρώνονται για πράξεις κρατικών ενισχύσεων Οι βασικές κατευθύνσεις που λήφθηκαν υπόψη στην πρόταση ανασχεδιασµού των εντύπων ΟΠΣ είναι οι ακόλουθες: Μείωση της άσκοπης γραφειοκρατίας, µε παράλληλη διασφάλιση της συλλογής και καταχώρησης των κρίσιµων και απαιτούµενων στοιχείων διαχείρισης και ελέγχου. ηµιουργία εντύπων εύχρηστων, φιλικών και κατανοητών από τους χρήστες, ανταποκρινόµενα στις πραγµατικές ανάγκες. Αποφυγή επαναλήψεων και επικαλύψεων στα τηρούµενα στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι από την αξιολόγηση των υφιστάµενων εντύπων ΟΠΣ για την ένταξη και παρακολούθηση των πράξεων στο Γ ΚΠΣ, προκύπτει ότι αρκετές πληροφορίες αφορούν δευτερεύουσας σηµασίας στοιχεία των πράξεων, µε αποτέλεσµα αυτά να µην έχουν αξιοποιηθεί ποτέ από τις ιαχειριστικές Αρχές, αλλά και η επανάληψη της ίδιας πληροφορίας σε περισσότερα του ενός πεδίου τόσο στο ίδιο έντυπο όσο και σε διαφορετικά. 2

3 ιασφάλιση της τυποποίησης των εντύπων αλλά και αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν διαφοροποιήσεις (πράξεις ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ενισχύσεων). Με την παρούσα επιστολή, επισυνάπτονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα τα σχέδια εντύπων καθώς και αναλυτικό κείµενο στο οποίο επεξηγούνται οι βασικές διαφοροποιήσεις και απλοποιήσεις των προτεινόµενων εντύπων σε σχέση µε τα υφιστάµενα. Τα έντυπα τα οποία αποστέλλονται και ταξινοµούνται στις δύο προαναφερθείσες βασικές κατηγορίες, είναι τα ακόλουθα: Α. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Τεχνικό ελτίο Πράξης / Υποέργου (ΕΤΠΑ) 2. Τεχνικό ελτίο Πράξης / Υποέργου (ΕΚΤ) 3. Απόφαση Ένταξης και Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης 4. ελτίο ήλωσης απανών Υποέργου 5. ελτίο Παρακολούθησης Πράξης / Υποέργου (ΕΤΠΑ) 6. ελτίο Παρακολούθησης Πράξης / Υποέργου (ΕΚΤ) Β. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1. Τεχνικό ελτίο Πράξης Ενισχύσεων 2. ελτίο Παρακολούθησης απανών και Φυσικού Αντικειµένου Ενίσχυσης Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Παρακαλούµε για τις παρατηρήσεις σας επί των συνηµµένων εντύπων, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου 2007, σε έντυπη µορφή στην: Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα Α, Νίκης 5-7, Αθήνα και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση: Ο Γενικός Γραµµατέας Κωνσταντίνος Μουσουρούλης 3

4 Συνηµµένα: Παράρτηµα Α Παράρτηµα Β Εσωτερική ιανοµή : Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Κ. Μουσουρούλη Γραφείο Γεν. /ντη ΑΠΠΠ & Ε κ. Ε.Κατσιαδάκη ΕΥΣ της Εφαρµογής των Επιχ. Προγραµµάτων (Μονάδα Α,Β,Γ, ) Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ Ειδική Υπηρεσία ΣΣΑΑΠ Οµάδα Επικαιροποίησης και Βελτιστοποίησης Εντύπων, υπόψη κας Ε. ιαµαντοπούλου 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ω Ν & Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Ω Ν ΥΠ.ΕΣ...Α. Γενικός Γραµµατέας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, κ. Βασίλειος Ανδρονόπουλος Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδικός Γραµµατέας κ. Βασίλειος Ασηµακόπουλος Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» Νίκης 5-7, Αθήνα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γενικός Γραµµατέας ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, κ. Κων/νος Τσουτσοπλίδης Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και Κ.Π. «Equal» Πειραιώς 40, Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων κ. Γεώργιος Τρυφωνίδης Ε.Π. «Οδικοί Άξονες Λιµένες Αστική Ανάπτυξη» Χαρ. Τρικούπη 182, Αθήνα Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΧΩ Ε κ. ηµοσθένης Κατσιγιάννης Ε.Π. «Περιβάλλον» Αµαλιάδος 17, Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας, κ. Σπ. Ευσταθόπουλος Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» Μεσογείων 56, Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Κώστας Σταυρόπουλος Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι Αερολιµένες Αστικές Συγκοινωνίες» Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενικός Γραµµατέας, κ. Α. Καραµάνος Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» Μητροπόλεως 15, Αθήνα Ειδικός Γραµµατέας, κ.. Σκιαδάς - Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» Πιττακού 2 και Περιάνδρου, Αθήνα Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Γραµµατέας, κ. Αριστείδης Καλογερόπουλος Στράτης Ε.Π. «Υγεία- Πρόνοια» Αριστοτέλους 17, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισµού Γενικός Γραµµατέας, κ. Χρήστος Ζαχόπουλος Ε.Π. «Πολιτισµός» Μπουµπουλίνας 20, Αθήνα 5

6 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Γενικός Γραµµατέας, κ. Μιχ. Αγγελόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Γ. Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γενικός Γραµµατέας, κ. Γεώργιος Τσιότρας, Πρόεδρος ΠΕΠ Κεντ. Μακεδονίας Τ. Οικονοµίδη και Καθ. Ρωσίδη 11, Θεσσαλονίκη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Γενικός Γραµµατέας, κ. Ανδρέας Λεούδης, Πρόεδρος ΠΕΠ υτ. Μακεδονίας Πνευµατικό Κέντρο Κοζάνης, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Γενικός Γραµµατέας, κ.. Πανοζάχος, Πρόεδρος ΠΕΠ Ηπείρου 8 ης Μεραρχίας 5, Ιωάννινα Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενικός Γραµµατέας, κ. Φώτιος Γκούπας, Πρόεδρος ΠΕΠ Θεσσαλίας Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενικός Γραµµατέας, κ. Σωτ. Βόσδου, Πρόεδρος ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλικές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφέρεια υτικής Ελλάδος Γενικός Γραµµατέας, κ. Π. Καββαδάς, Πρόεδρος ΠΕΠ υτ. Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Γενικός Γραµµατέας, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, Πρόεδρος ΠΕΠ Στ. Ελλάδας Υψηλάντου 1, Λαµία Περιφέρεια Αττικής Γενικός Γραµµατέας, κ. Χαρ. Μανιάτης, Πρόεδρος ΠΕΠ Αττικής Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Γραµµατέας, κ. Αγγ. Αβούρη, Πρόεδρος ΠΕΠ Πελοποννήσου Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γενικός Γραµµατέας, κ. Ιωάννης Λέκκας, Πρόεδρος ΠΕΠ Β. Αιγαίου Κουντουριώτου 77, Μυτιλήνη 6

7 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενικός Γραµµατέας, κ. Χαρ. Κόκκινος, Πρόεδρος ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Επτανήσου 35, Ερµούπολη - Σύρος Περιφέρεια Κρήτης Γενικός Γραµµατέας, κ. Σεραφείµ Τσόκας, Πρόεδρος ΠΕΠ Κρήτης Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο Κρήτης 7

8 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Ι Ε Ι Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Προϊστάµενος.Α., κ. Στέλιος Χριστάκος Λέκκα 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Προϊστάµενος.Α., κ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου Προϊστάµενος.Α. κ. Σκανδάλης Βασίλειος Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Αλιεία Προϊστάµενος.Α. κ. Κων/νος Λολίδης Ιεροσολύµων 6, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ Προϊστάµενος.Α. κ. Παναγιώτης Καραδήµας Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση Προϊστάµενος.Α. κ. Ζερβός Γεώργιος εληγιώργη 9, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ Προϊσταµένη.Α. κα Μπράβου Χρυσούλα Αγησιλάου 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL Προϊσταµένη.Α. κα Καρολίδου Ευγενία Πειραιώς 40, Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Οδικοί Άξονες, Λιµάνια & Αστική Ανάπτυξη Προϊσταµένη.Α. κα Καρατσάµη Παρασκευή Λ. Μεσογείων (Κτίριο Γ1, 5 ος όροφος), Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Προϊστάµενος.Α. κ. Αλεξόπουλος Ηρακλής Ιτέας 2 & Ευρυτανίας, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II Προϊστάµενος.Α. κ. Τσιγκουράκος Ιωάννης Μιχαλακοπούλου 87, Αθήνα 8

9 Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Προϊσταµένη.Α. κα Αραµπατζή Αγγελική Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες Προϊστάµενη.Α. κα Γιώτη Ελένη Αγίας Σοφίας 10, Νέο Ψυχικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση Προϊστάµενος.Α. κ. Τσαγιάννης Βασίλειος Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Υγείας - Πρόνοιας Προϊσταµένη.Α. κα αλαβέρη Φωτεινή Γλάδστωνος 1 Α & Πατησίων, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισµού Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Πολιτισµός Προϊστάµενος.Α. κ. Κακούρης Ισίδωρος Θεµιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Προϊστάµενος.Α. κ. Εξάρχου Τρύφωνας Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας, Κοµοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προϊσταµένη.Α. κα Ωραιοπούλου Αγγελική Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία Θεσσαλονίκης Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Προϊστάµενος.Α. κ. Κωτούλας Βασίλειος Καµβουνίων 16 Α, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Προϊσταµένη.Α. κα Ρόκκου Ελένη Βορ. Ηπείρου 20, Ιωάννινα 9

10 Περιφέρεια Θεσσαλίας Προϊστάµενος.Α. κ. Εµµανουήλ Γιώργος Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Προϊστάµενος.Α. κ. Καραµάνος Παναγιώτης Αλυκές Ποταµού, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα Περιφέρεια υτικής Ελλάδος Προϊστάµενος.Α. κ. Κόντος Αθανάσιος ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Προϊστάµενος.Α. κ. Κόρκος Ευάγγελος Υψηλάντου 12, Λαµία Περιφέρεια Αττικής Προϊστάµενος.Α. κ. Λέµας Κωνσταντίνος Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϊστάµενος.Α. κ. Σκούρας Αναστάσιος Τέρµα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προϊστάµενος.Α. κ. Φυτάς ηµήτριος 1o χλµ. Μυτιλήνης Λουτρών, Μυτιλήνη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προϊστάµενος.Α. κ. Βουτσίνος Αντώνιος Ακτή Παπάγου 46, Ερµούπολη Περιφέρεια Κρήτης Προϊσταµένη.Α. κα Μπρεδάκη Ελένη ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο ΜΟ ΑΕ Γενικό /ντή κ. έξιππο Αγουρίδη Τοµέα Υπηρεσιών Σχεδιασµού και Οργάνωσης κ. Ε. Παπακωνσταντίνου Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης - Γεν. Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο - Γεν. Γραµµατέα Ισότητας κα. Ε. Τσουµάνη - Σπέντζα Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 57474/ΕΥΘΥ 2482 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση στη 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Θέμα: Πρόσκληση στη 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝ ΙΑ, ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΟΧ (50%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (50%) του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας

Προς: ΟΤΑ όλης της χώρας Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης «ΕΦ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχ. /νση: Μυλλέρου 73-77 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα