ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 1. Εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλο νίκης, καθορίζεται ζώνη με την επωνυμία «Ζώνη Καινο τομίας Θεσσαλονίκης» (Ζ.ΚΑΙ.Θ.). Ως Ζ.ΚΑΙ.Θ. ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού το μέα, μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πεδίο διαρ κούς συνέργειας και συνεργασίας, με σκοπό την ανά πτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογί ας, σε τομείς που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους με την ενσω μάτωση τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις. 2. Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται με κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ ξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.) και Μακεδονίας Θράκης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυ μία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», που συνιστά ται με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και του Οργανι σμού Θεσσαλονίκης, του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α ). Με την ίδια διαδικασία μπορεί να μετα βάλλονται τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Άρθρο 2 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 1. Για την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εξυπηρέτη ση του ιδρυτικού της σκοπού καταρτίζεται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του άρθρου 3, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Στρατηγικό Σχέδιο»). Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί μεσο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, περιέχει δε προτάσεις για παρεμβάσεις που συμβάλ λουν: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 α) στη δημιουργία και στην ανάπτυξη μόνιμης και συ ντονισμένης συνεργασίας για τη δημιουργία νέας γνώ σης και την παραγωγή καινοτομίας μεταξύ οργα νισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού το μέα, όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογι κών φορέων, χρηματοπιστωτικών οργανι σμών, εται ρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρήσε ων υψηλής τεχνολογίας ή/και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων β) στη δημιουργία και στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, απο χέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, τα οποία εξυπηρετούν φορείς και επιχειρή σεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και εντός των Θυ λάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Δ.), που συνιστώνται με το άρθρο 11, καθώς και έργων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουρ γία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., ή εξασφαλίζουν, εντός των χώρων αυτών, καλύτερους όρους διαβίωσης και εργασίας γ) στην εκτέλεση προγραμμάτων που προωθούν και ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρη ματικότητα και την εφαρμογή καινοτομιών στην παρα γωγική διαδικασία δ) στην ίδρυση νέων και στην ανάπτυξη υφιστάμε νων Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.), κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α ), για τη χρηματοδότηση καινοτομικών επι χειρήσεων ή καινοτόμων δράσεων ε) στη λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, που προάγουν και ενθαρ ρύνουν την ενσωμάτωση καινοτομιών στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων και στην ανάπτυξη της επιχει ρηματικότητας στ) στον καθορισμό των στόχων και στη θεματική εξει δίκευση των καινοτόμων δραστηριοτήτων που αναπτύσ σονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. ζ) στην προβολή και στη δημοσιότητα των δράσεων που αναπτύσσονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των παρεχό μενων από αυτήν συναφών πλεονεκτημάτων, στη χώρα και στο εξωτερικό. 2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητι κό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας με την επωνυμία «Αλε ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», μετά από γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η οποία συνιστάται με το άρθρο 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρί

2 2256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό σιων Έργων, Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσι εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικα σία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέ διο. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να εξειδι κεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησής τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδι κότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. 4. Η εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που προτείνονται με το Στρατηγικό Σχέδιο και συντάσ σει σχετική έκθεση. Εντός του πρώτου τριμήνου του επόμε νου έτους, η έκθεση αυτή, στην οποία αναφέρο νται, με ταξύ άλλων, ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των προ τεινόμενων παρεμβάσεων και υποδεικνύονται οι ενέρ γειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβά σεων αυτών, υποβάλλεται στους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και στην Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Άρθρο 3 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλε ξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (εφεξής «Εται ρεία»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η Εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δη μόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α ). 2. Η διοίκηση της Εταιρείας, η οργάνωση και η λει τουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια ρυθμί ζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Διοι κητικό Συμβούλιο αυτής και εγκρίνεται με κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικα σία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας. Άρθρο 4 Σκοπός της Εταιρείας 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η οργά νωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διοίκη ση, η λει τουργία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμά των, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και στην ανάπτυξη αυ τής. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προ βαίνει, δια των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρί νεται αναγκαία, όπως: α) Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δρα στηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εγκα τεστημένων στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ τους, καθώς και με αντί στοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού. β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επι χορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε ων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέ σεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και, ενδεικτι κά, το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμέ νου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προ γράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρα κολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρη ματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζε ται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η εκτέλεση των προγραμ μάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπα νών. γ) Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινο τικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. δ) Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουρ γεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μα κροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτο μίας και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρό σβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μορφές χρημα τοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου. ε) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στη Ζ.ΚΑΙ. Θ. από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, στη Ν.Α. Ευρώπη και, γενικό τερα, στο εξωτερικό. στ) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφω τισμού, κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολο γική ψηφιακή διάσταση και έργων αναβάθμισης του περιβάλ λοντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. και σε όσους εργάζονται και διαβιούν στους χώρους αυτούς. ζ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκη ση και η εκμετάλλευση των Θ.Υ.Κ.Δ. η) Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2257 ση της χρήσης τους, με μίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζ.ΚΑΙ.Θ. θ) Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου το μέα. ι) Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγ χώριων και ξένων επενδύσεων για καινοτόμους δραστη ριότητες εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. ια) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ. επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η διεκόλυνσή τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου. ιβ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επι χειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπη ρετούν το σκοπό της. ιγ) Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Ε.Κ.Ε.Σ. ιδ) Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώ σεων και τη διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχια κών φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α ), όπως ισχύει. ιε) Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παρο χών και επιτευγμάτων της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 3. Για την επίτευξη του σκοπού της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και την εκ πλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζ.ΚΑΙ.Θ. και των Θ.Υ.Κ.Δ., με αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσω πα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα β) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνητι κούς, εν γένει, φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτι κούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυ σικό ή νομικό πρόσωπο. Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζε ται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας εξήντα (60) ευρώ εκάστης. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται, στο σύνολο τους, από το Δημόσιο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπεί ται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από πρόταση του Διοικητι κού Συμβουλί ου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφα λαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγ γραφή στο χρηματιστήριο. 2. Μετά τη σύσταση της Εταιρείας στο μετοχικό της κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς του ευρύτερου δη μόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, ορ γανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Η καταβολή του μετοχι κού κεφαλαίου μπορεί να γίνει με εισφορές σε χρήμα ή σε είδος. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποι οδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προη γουμένη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των με τοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορί ζεται, κά θε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. Άρθρο 6 Οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας 1. Για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας κα ταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί, οι οποίοι τελούν υπό τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμό τητας των αρμόδιων Υπουργών που τους εγκρίνουν όπως ορίζεται για τον κάθε κανονισμό: α) Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον Κα νονισμό αυτόν καθορίζονται ο αριθμός του προσω πικού της Εταιρείας, η κατανομή αυτού σε κατηγορίες, κλά δους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης και αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιμάκια αμοιβών και αποδοχών, η εκ παίδευση και η επιμόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ ρεια. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζε ται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται ρείας και εγκρί νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσι εύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. β) Ο Κανονισμός Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατά ξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο εί ναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α ) και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Ο Κανονισμός Προ μηθειών και Παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζο ντας αναλόγως τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοι χες συμβάσεις του Δημοσίου. γ) Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων. Οι συμβάσεις εκτέ λεσης έργων που συνάπτει η Εταιρεία εξαιρούνται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συμβάσεις του Δημοσίου και των νομικών προσώπων και επιχειρή

4 2258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σεων του δημόσιου τομέα. Οι συμβάσεις αυτές διέπο νται από τις διατάξεις των αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρω παϊκής Ένωσης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και με ταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, εφόσον το χρηματικό τους αντικείμενο είναι ίσο ή υπερβαίνει το όριο που ορί ζεται στις Οδηγίες αυτές, τις διατάξεις του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Ο Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. δ) Ο Κανονισμός Μισθώσεων. Οι μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία ή παραχω ρούνται σε αυτήν με οποιαδήποτε έννομη σχέση εξαι ρούνται από τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α ). Οι μισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού και του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Ο Κα νονισμός Μισθώσεων καταρτίζεται από το Διοικη τικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ ξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσι εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να συνάπτει προγραμματικές συμβά σεις με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εκτέλεση, τη διοίκηση και το συντονισμό των πάσης φύ σεως έργων της αρμοδιότητάς της. Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης της Εταιρείας 1. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν η Γενι κή Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της Εταιρείας και, συ μπληρωματικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβα νομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβού λου, ορίζονται σε έντεκα (11). Τα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό, τον επι στημονικό τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ τερου βαθμού και διακρίνονται για το επιστημονικό κύ ρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, με θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο που υποδεικνύεται από φορείς ζώνης καινοτο μίας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού. 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης του. Ο Διευθύ νων Σύμβουλος πρέπει να έχει, τουλάχιστον, πτυχίο πα νεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής και να έχει υπη ρετήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, σε θέση αυξημέ νης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, με την οποία καθο ρίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών της παραγρά φου 4, καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπρο έδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμε να στην παρά γραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ). 7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη δια χείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο καταστα τικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατά ξεις του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρ χεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το κατα στατικό της Εταιρείας. Άρθρο 8 Προσωπικό 1. Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από επιτυχή δοκιμαστική περίοδο δώδεκα (12) μηνών, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό νου. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, που εφαρ μόζονται στις σχέσεις εργασίας του ιδιωτικού το μέα. 2. Κατά την πρώτη διετία από την έναρξη της λειτουρ γίας της Εταιρείας μπορεί να αποσπάται σε αυτή προσω πικό, με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από δημόσιες υπη ρεσίες, νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετεί ται κάθε φορά. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, μετά από αί τημα του Δ.Σ. της Εταιρείας και σύμφωνη γνώμη του, κα τά περίπτωση, αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ή ορ γάνου. Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Στους αποσπώμε νους στην Εταιρεία καταβάλλεται επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. 3. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται κατά τα οριζό μενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, με δη μόσιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη σχετική προκήρυξη καθορίζο νται, ιδίως, ο αριθμός των προσώπων που προσλαμβάνο νται κάθε φορά, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες αυτών, τα κριτήρια πρόσληψης και η διαδικασία αξιολόγησης τους και η σχέση εργασίας με την οποία προσλαμβάνο νται. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουρ γίας, η διαδικασία αξιολόγησης των προς πρόσ ληψη προσώπων ανατίθεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας σε εξειδικευμένους οίκους συμβούλων, αναγνωρισμέ νου κύρους. Για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2259 Άρθρο 9 Οικονομικοί πόροι της Εταιρείας Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας προέρχονται από: α) επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, για όσο χρόνο το Δημόσιο κατέχει το σύνολο των μετοχών της, β) επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν δύσεων, γ) επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από Προγράμ ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανι σμών, δ) δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, ε) αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων της, στ) συμμετοχή σε προβλεπόμενες επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες, ζ) παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιω τικού τομέα, η) δάνεια κάθε μορφής, θ) διάθεση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ι) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 10 Εποπτεία και υποχρεώσεις της Εταιρείας 1. Η Εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κα τά το κ.ν. 2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. 2. Το Δ.Σ. της Εταιρείας καταρτίζει: α) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροπο ποιείται ή αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουρ γών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλ λεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετι κή λεπτομέρεια. β) Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθε ση τεκμηρίωσης του, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή από φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θρά κης. γ) Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές κα ταστάσεις, που υποβάλλονται στους Υπουργούς Ανά πτυξης και Μακεδονίας Θράκης. δ) Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., που υποβάλλεται στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. 3. Όλες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εται ρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανω νύμων εταιρειών. Άρθρο 11 Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων 1. Οι «Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτή των» (Θ.Υ.Κ.Δ.) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανω μένες περιοχές εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων, των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Οι Θ.Υ.Κ.Δ. ιδρύο νται από την Εταιρεία, καθώς και από φορείς του ιδιωτι κού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορί ζεται κάθε φορά. 2. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας Θράκης, ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. και καθορίζονται τα όρια, η χρήση γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμηση τους και κάθε ειδικότερο θέ μα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θ.Υ.Κ.Δ. επισπεύδε ται από την Εται ρεία, η οποία υποβάλει, για το σκοπό αυτόν, σχετικό φά κελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημόσι ων Έργων, στην Επιτρο πή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικη τικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θ.Υ.Κ.Δ. 3. Ο φάκελος που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη παράγραφο περιέχει: α) Έκθεση στην οποία περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., τα προβλεπόμενα ως αναγκαία έργα υποδομής, προτείνονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφε λείς χώροι και αιτιολογείται, ειδικώς, το μέγιστο ποσο στό κάλυψης και ο μέσος συντελεστής δόμησης. β) Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000, στο οποίο εμφαίνονται τα όρια της έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ., τα δίκτυα υποδομής, καθώς και οι χρήσεις των δικτύων αυ τών. γ) Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται τα ειδικά εδαφομορφο λογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της έκτασης των Θ.Υ.Κ.Δ. δ) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ., που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομο θεσίας. Επί της Π.Π.Ε. η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προβαίνει σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση. ε) Σχέδιο γενικής διάταξης, κλίμακας 1:2.000, των έρ γων υποδομής και των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και σχέδιο ενδεικτικής χωροταξικής κατα νομής των οικοδομήσιμων χώρων, σε συνάρτηση με το προτεινόμενο μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέσο συ ντελεστή δόμησης. στ) Έκθεση στην οποία περιγράφονται τα αναγκαία έρ γα εξωτερικής υποδομής, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων και αυτών που πρό κειται να εγκατασταθούν, εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., φο ρέων, επιχειρήσεων και ινστιτούτων και των εργαζομέ νων στους χώρους των Θ.Υ.Κ.Δ., το αρχικώς εκτιμώμενο κό στος, καθώς και άλλοι φορείς που, ενδεχομένως, είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των έργων αυτών. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται, ιδίως, τα δίκτυα οδο ποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκ τροφωτισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα έργα δικτύωσης και διασύνδεσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από το πογραφικά διαγράμματα, κατάλληλης κλίμακας, όπου εμφαίνονται, κατά τρόπο ευδιάκριτο, τα έργα εξωτερι κής υποδομής.

6 2260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ζ) Έγγραφα της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογι κής Υπηρεσίας, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύ εται η εγκατάσταση των προτεινόμενων δραστηριοτή των εντός των Θ.Υ.Κ.Δ. η) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων του προε δρικού διατάγματος της παραγράφου Οι φορείς της παραγράφου 2 διατυπώνουν τη γνώ μη τους επί των στοιχείων του φακέλου και αποστέλ λουν αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Εταιρεία, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημε ρομηνία που περιέρχεται σε αυτούς ο φάκελος. Αν πα ρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφί ου, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των φορέων αυτών. 5. Με τα διατάγματα της παραγράφου 2 ορίζονται ει δικότερα: α) η θέση, η έκταση και τα όρια των Θ.Υ.Κ.Δ., με ανα φορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, β) οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων των οποίων η ανάπτυξη επιτρέπεται εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., γ) οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, τα έργα των υποδομών, οι κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι χώροι των Θ.Υ.Κ.Δ., με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000, δ) οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα μέτρα προστα σίας του περιβάλλοντος, από την ίδρυση και λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ. 6. Οι ρυθμίσεις των διαταγμάτων της παραγράφου 5 κατισχύουν κάθε αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Γενικών Πολεοδομι κών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πό λε ων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγ μάτων πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις και τις κατευθύν σεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξι κού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών πλαισίων χωρο ταξικού σχε διασμού. 7. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θ.Υ.Κ.Δ. που ιδρύονται από την Εταιρεία ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθ μίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζε ται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και εγκρίνεται με κοινή από φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 12 Χωροταξικές και άλλες ρυθμίσεις της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Γενικού Πλαι σίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυ ξης, των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφό ρου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωρο ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κε ντρικής Μακεδονίας, που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α ) για την ένταξη, στα πλαίσια αυτά, της Ζ.ΚΑΙ.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η ανα γκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας με δαπάνες της, ακινήτων, που βρίσκονται εντός της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και η σύσταση επ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α ), που εφαρμόζεται αναλόγως, μετά από αιτιολογημένη αί τηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση οικονομικών δραστη ριοτήτων μη κοινωφελούς χαρακτήρα εντός περιοχών της Ζ.ΚΑΙ.Θ., που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζ.ΚΑΙ.Θ., μετά από σχετική άδεια σκοπιμό τητας, η οποία εκδίδεται από το Δ.Σ. της Εται ρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακε δονίας Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της εκτελεστι κής επιτροπής του Ορ γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. 4. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός των Θ.Υ.Κ.Δ., οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α ), όπως κάθε φορά ισχύει, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Άρθρο 13 Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ως συμβουλευτικό όργανο, Επιτροπή Εποπτείας Ανά πτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. (εφεξής «Επιτροπή»), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, β) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, γ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, δ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό σιων Έργων, ε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά των, στ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, ζ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, θ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώ του βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων οριο θετείται η Ζ.ΚΑΙ.Θ., ι) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του Νομού Θεσσαλονίκης, ια) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί κης,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2261 ιβ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ιγ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλο νίκης (Τ.Ε.Ι.Θ.), ιδ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ιε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτεί νο νται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ιστ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ιζ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), ιη) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), ιθ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), κ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βο ρείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε), κα) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από τους εγκατεστημένους στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. φορείς ανάπτυξης καινοτομίας, όπως τα Επιστημονικά και Τε χνολογικά Πάρκα, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και οι τεχνοπόλεις, κβ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), κγ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτεί νο νται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), κδ) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ. Ε.Ε.), κε) ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, που προτείνο νται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν κεφάλαια για επενδύσεις κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου. 3. Τα μέλη της Επιτροπής, πλην αυτών που αναφέρο νται στην προηγούμενη παράγραφο υπό στοιχεία α έως και ζ, προτείνονται κατά τα ανωτέρω, από τους οικείους φορείς εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτούς σχετικής πρό σκλησης του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, μεταξύ των με λών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταε τής και μπορεί να ανανεώνεται, μία μόνο φορά, για ίσο χρόνο. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος της Επιτροπής πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας. Τα μέλη που προτείνονται από το Αρι στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανε πιστήμιο Μακεδονίας και από το Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης συμμετέ χουν στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε νης νομοθεσίας περί εξωπανεπι στημιακής απασχόλη σης. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν επιστη μονικό κύρος, ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία επί θεμάτων που ορίζονται από το σκοπό της Εταιρείας. 4. Κατ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 3, εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, μπορεί να μεταβάλ λεται η σύνθεση των μελών της Επιτροπής με κοινή από φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θρά κης. Με τη μεταβολή αυτή μπορεί να αυξάνονται, στη σύνθεση της Επιτροπής, τα μέλη που εκπροσωπούν ιδιω τικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. και στους Θ.Υ.Κ.Δ., σε βάρος των μελών, που εκπρο σωπούν φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά. 5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έξι (6) μήνες και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου της. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται ανα λόγως οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονί ας Θράκης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τόπο και στη λειτουργία, στον τρόπο συνεδρίασης, στην επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 14 Αρμοδιότητες της Επιτροπής 1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστη μονικού διαλόγου επί θεμάτων που αφορούν στο στρα τηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής και της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεμάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και την τεχνολογία και της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, τις οποίες υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης. Ειδικό τερα, η Επιτροπή, κατόπιν ελέγχου, διατυπώνει εισηγή σεις προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης επί: α) του περιεχομένου και της εφαρμογής του Στρατηγι κού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., β) του περιεχομένου και της εφαρμογής του επιχειρη σιακού σχεδίου της Εταιρείας, γ) του ετήσιου προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκμηρίωσης του, δ) του ετήσιου απολογισμού και των οικονομικών κα ταστάσεων της Εταιρείας, ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ. 2. Η Επιτροπή υποβάλλει στους Υπουργούς Ανάπτυ ξης και Μακεδονίας Θράκης, μετά από σχετικό αίτημά τους, συμβουλευτικού χαρακτήρα εισηγήσεις και προτά σεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της. 3. Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση της αποστο λής της, να ζητεί στοιχεία και πληροφορίες από κάθε φο ρέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι οφείλουν

8 2262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) να τα διαβιβάζουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώ πους των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου να αναπτύσσουν προφορικά, ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιτροπή μπορεί να αποκτά, πέραν των αρμοδιοτήτων της που ορίζονται στο παρόν άρθρο, και πρόσθετες αρμοδιότητες, εφόσον αυτές κρί νονται αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 15 Τροποποίηση του ν. 2466/ Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κλη ρονομιάς Εθνική Χαρτοθήκη (Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 2466/1997 (ΦΕΚ 30 Α ), μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς Εθνική Χαρτοθήκη» (Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ.). Όπου στο ν. 2466/1997 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. νοείται, εφεξής, το Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ. ΧΑ.Κ. 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «Η επωνυμία του για τις διεθνείς επαφές και συνεργα σίες του Κέντρου είναι «European Centre for Communi cation, Information and Culture National Centre for Maps and Cartographic Heritage National Map Library» (EKE PP EKECHAK).» 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2466/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Επίσης, μπορεί να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των γραφείων του και την πραγματοποίηση των σκο πών του.» 4. Μετά την περίπτωση ζ του άρθρου 2 του ν. 2466/1997, προστίθενται περιπτώσεις η έως και ιστ, ως εξής: «η) Η παροχή και διάδοση της πληροφόρησης, της επι κοινωνίας και του πολιτισμού, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην Ελλάδα και, ειδικότε ρα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και στις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής (Ν.Α.) Ευρώπης. θ) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρω σης των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης για τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ε.Ε. ι) Η ενεργοποίηση δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της διάδοσης της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στη Ν.Α. Ευρώπη. ια) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, δια λέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων, παιχνιδιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. ιβ) Η συνεργασία με τοπικούς φορείς και φορείς της Ε.Ε. στην Ελλάδα και στα λοιπά κράτη μέλη, καθώς και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, για την προώθηση της ευ ρωπαϊκής ενημέρωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας. ιγ) Η προώθηση δράσεων στην ημεδαπή και στην αλ λοδαπή, με ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτιστικό χαρα κτήρα. ιδ) Η μεταφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα όργανα της Ε.Ε. των προβληματισμών των τοπικών κοι νωνιών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. ιε) Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και μέτρων. ιστ) Η ανάθεση και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών.» 5. Μετά την περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρ θρου 3 του ν. 2466/1997, προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ) Έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμ ματα αναπτυξιακού ή μη χαρακτήρα, καθώς και από τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα και σε προγράμμα τα διεθνών οργανισμών.» 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η δε συγκρό τηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης.» 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2466/1997 καταργείται. 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ. Χ.ΧΑ.Κ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αυτού εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέ χρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. 9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απο σπάται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προ σωπικό από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημό σιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσης του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ., σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.» 10. Στο άρθρο 6 του ν. 2466/1997 προστίθεται παρά γραφος 5, ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, μπορεί να μεταβιβάζονται στο Ε.Κ.Ε.Π.Π. Ε.ΚΕ.Χ.ΧΑ.Κ. περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Υπουργείο Μα κεδονίας Θράκης, από την αστική εταιρεία με την επω νυμία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πλη ροφόρησης και Πολιτισμού (Ε.Κ.Ε.Π.Π.)», σύμφωνα με το καταστατικό της.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να αποσπώ νται στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α ), αυξάνεται από πέντε (5) σε δεκαπέντε (15). 2. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 3438/ 2006, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: * *

9 ΦΕΚ 205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2263 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των πόρων αυτών στο Σ.Ε.Ε.Σ., η οικονομική διαχείρισή τους από αυτό και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.» 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Εταιρεία έχει την έδρα της εντός των ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.» Άρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2468/ Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α ), η φράση: «των είκοσι (20) Mwe» αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, από τη φράση: «των δεκαπέντε (15) Mwe». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ως εξής: «5. Το ειδικό τέλος που προβλέπεται στην παράγρα φο Α1 του άρθρου 25 ορίζεται, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. των οποίων οι σταθμοί τελούσαν σε εμπορική λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε ποσοστό 2% από και σε ποσοστό 3% από » Άρθρο 18 Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξη του Θερμαϊκού Κόλπου 1. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης συνιστάται Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου (εφεξής: «Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.»), η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό. 2. Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. έχει ως αποστολή την ανάδει ξη, ανάλυση και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών, τεχνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και την επεξεργασία κατάλλη λων μέτρων και προτάσεων για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, τα όρια της οποίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μακεδονίας Θράκης που δημοσιεύεται, με σχετικό χάρτη κλίμακας: 1 προς 5.000, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ.: α) επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό Μα κεδονίας Θράκης προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, την παραγωγική, τουριστική, βιομηχανική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του, καθώς και την ανάπτυξη των θαλάσσιων συγκοινωνιών και της ακτο πλοίας στο Θερμαϊκό Κόλπο β) συλλέγει, μελετά και αξιοποιεί στοιχεία και δεδομέ να που αφορούν στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, των Περιφερειών και των οργανισμών το πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού της Κε ντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και επεξεργάζεται, από κοινού, μέτρα, με σκοπό την προστασία και. βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου δ) μεριμνά για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρω ση των πολιτών επί θεμάτων προστασίας του περιβάλλο ντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου ε) παρακολουθεί τις δραστηριότητες άλλων φορέων, αρμόδιων για θέματα σχετικά με το περιβάλλον της λε κάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, μεριμνά για την υποστή ριξή τους, όπου και όταν απαιτείται, και εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης τρόπους συντονισμού των φορέων αυτών για την ανάπτυξη και προστασία της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου στ) εισηγείται στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης προγράμματα που αφορούν επενδύσεις, χρηματοδοτή σεις και, εν γένει, δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέ ων και οργανισμών που έχουν σχέση ή επηρεάζουν το περιβάλλον της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και τη βιώσιμη ανάπτυξή της ζ) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Μακε δονίας Θράκης για κάθε έτος, στο πρώτο τρίμηνο του επό μενου έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, στην οποία περιγράφονται η κατάσταση του περιβάλλοντος της λε κάνης του Θερμαϊκού Κόλπου και οι δράσεις που ανα πτύσσονται σε αυτήν και προτείνονται μέτρα εφαρ μόσιμων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλο ντός της η) δημιουργεί κέντρο συλλογής και επεξεργασίας δε δομένων και πληροφοριών και οργανώνει βάσεις δεδο μένων, τις οποίες θέτει στην ελεύθερη χρήση και αξιο ποίηση κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου θ) συνεργάζεται με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς για την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων βιώ σιμης ανάπτυξης και προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου ι) μελετά τα θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυ ξη και στην προστασία του περιβάλλοντος της λεκά νης του Θερμαϊκού Κόλπου και επιμελείται σχετικών εκδό σεων, που περιλαμβάνουν ειδικές προδιαγραφές, οδηγίες, τεχνικές και επιστημονικές πληροφορίες, κα νονισμούς και γνώσεις για την ισχύουσα, κάθε φορά, τεχνο λογία και τεχνογνωσία ια) μεριμνά, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημό σιας Διοίκησης, για την εκπαίδευση των στελεχών της διοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ τερου βαθμού που υπηρετούν εντός των ορίων της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, σε αντικείμενα και τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική διαχείρισή του ιβ) εκπονεί ειδικές μελέτες και διαχειρίζεται προγράμ ματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λεκάνης του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και σχετικές μελέτες και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ειδικά ταμεία και ευρωπαϊκά ταμεία περιβαλλοντικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης. 4. Με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Μακεδονίας Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθενται στη Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αρμοδιότητες, που ανήκουν σε Υπουργείο ή Περιφέρεια και αφορούν στην προστασία

10 2264 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της λε κάνης του Θερμαϊκού Κόλπου. 5. Η Διεύθυνση Π.Α.Θ.Κ. αποτελείται από τα εξής τμή ματα: α) Τμήμα Νομικό και Οικονομικό β) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης γ) Τμήμα Έρευνας Εξέλιξης και Προδιαγραφών. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. κατανέμο νται μεταξύ των Τμημάτων της, με απόφαση του Υπουρ γού Μακεδονίας Θράκης. 6. α) Της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. β) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Μηχανικών ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλο ντος. 7. Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. συνιστώ νται, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες, κατά κατη γορία και κλάδο, έχουν ως εξής: 1) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Θέσεις 3 β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Θέσεις 5 γ) Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών Θέσεις 2 2) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Θέσεις 1 β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Θέσεις 1 3) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Θέσεις 2 4) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών Θέσεις 1 Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στα Τμήματα της Διεύθυνσης Π.Α.Θ.Κ. με απόφαση του Υπουργού Μακε δονίας Θράκης. Άρθρο Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης» (εφεξής «Ταμείο») και έδρα την Αθήνα. 2. Το Ταμείο αποτελεί ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις του πα ρόντος νόμου και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του άρθρου 107 Α.Κ. 3. Μέλη του Ταμείου καθίστανται, από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτού, υπάλληλοι τακτικοί και με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ιδιότητα μέλους του Ταμείου διατηρείται και σε περίπτωση υποχρεωτικής μετάταξης του. Στο μητρώο του Ταμείου μπορούν να εγγραφούν, μετά από σχετική αίτηση: α) υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, β) όσοι διορίζονται ή προσλαμβάνονται από την έναρ ξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση εγγραφής στο μητρώο υποβάλλεται στη Διεύ θυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην περίπτωση α εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και στην πε ρίπτωση β, εντός της ίδιας προθεσμίας από την ημερο μηνία διορισμού ή πρόσληψης, κατά περίπτωση. 4. Υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που αποκτούν την ιδιό τητα μέλους αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν δικαίωμα επί του συνόλου των παροχών της πα ραγράφου 5, ως ακολούθως: α) υπάλληλοι εν ενεργεία, για όσο χρόνο υπηρετούν, β) συνταξιούχοι, για περίοδο δεκαπέντε (15) ετών και, απεριορίστως, την παροχή της περίπτωσης α της πα ραγράφου 5. Ειδικώς τα μέλη της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα τους ως συνταξιούχοι, απαιτείται πάροδος δε καπέντε (15) ετών από την εγγραφή τους. 5. Σκοπός του Ταμείου είναι η ανάπτυξη, μεταξύ των μελών του, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, με: α) τη συμπληρωματική κάλυψη δαπανών νοσοκομεια κής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των μελών, κα θώς και των συζύγων και των τέκνων τους, β) την καταβολή, στα μέλη, χρηματικής αρωγής, σε πε ριπτώσεις βαριάς ασθένειας ή ατυχήματός τους και βοη θήματος στους κληρονόμους των μελών, εφόσον αυτοί είναι σύζυγος ή τέκνα, γ) τη λειτουργία κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε ρου βαθμού και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς, δ) την παροχή, στα μέλη, έκτακτων βοηθημάτων κατά τα Χριστούγεννα και τις καλοκαιρινές διακοπές, ε) τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδη λώσεων για τα μέλη και τις οικογένειές τους, που μπο ρεί να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με φορείς της το πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ μού, κα θώς και με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Ανάπτυ ξης φορείς. 6. Πόροι του Ταμείου αποτελούν: α) εισφορές των μελών του, που ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί των μηνιαίων τακτικών απο δοχών ή συντάξεών τους, κατά περίπτωση, β) ετήσια επιχορήγηση από τα έσοδα του «Ειδικού Λο γαριασμού Πετρελαιοειδών», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α ), όπως ισχύει, σε ποσοστό που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, και μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) των ετησίων εσόδων του, γ) δωρεές τρίτων προσώπων, κληροδοσίες, επιχορη γήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έσοδα από τη διενέρ γεια εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλη ενίσχυση ή βοή θημα που δεν αντίκειται στο σκοπό του Ταμείου και στα χρηστά ήθη. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα της διοίκησης, της οργάνωσης, της στελέχωσης, της λει τουργίας του Ταμείου, της διαδικασίας των επιχορηγή σεων και της διαχείρισης των πόρων του, της διαδικασί ας τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου των μελών του και της εγγραφής ή διαγραφής από αυτό και κάθε ει δικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί ζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2265 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

12 2266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/ ) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ν. 3390/2005 (ΦΕΚ Α 233/27 9 2005) : Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ρθρο 1 Σύσταση Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα