ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος σχετικά με τις απαιτήσεις καταχώρισης (προκαταχώρισης) του REACH Έλεγχος Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με το REACH Έλεγχος σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων ουσιών Παρ. ΧVII του REACH Έλεγχος σχετικά με την κοινοποίηση σύμφωνα με τον CLP Έλεγχος ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας.

3 Εγκύκλιοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος που βρίσκονται σε ισχύ 1. Εγκ /287/09 / «Τροποποίηση διαδικασίας κατά την εισαγωγή επικινδύνων χημικών προϊόντων και αντικειμένων» (τροπ. την /4496/ εγκύκλιο ) 2. Εγκ /288/ «Τροποποίηση διαδικασίας δέσμευσης και απόσυρσης τελωνειακών δειγμάτων επικινδύνων χημικών προϊόντων» ( τροπ. την εγκ /2059/ )

4 Εγκύκλιοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος που βρίσκονται σε ισχύ 3. Εγκ /962/ «κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική εφαρμογή του Καν.. 689/2008 για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικινδύνων χημικών Προϊόντων 4. Εγκ /1943/ «Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. REACH ως προς την καταχώρηση κατά την εισαγωγή επικινδύνων χημικών προϊόντων» ( συνέχεια της /1567/ εγκυκλίου ) 5. Εγκ /1829/ «Διαδικασία ελέγχου χημικών προϊόντων ( ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων ) κατά την εισαγωγή ) ( τροπ. προηγούμενες εγκυκλίους )

5 Εγκύκλιοι της Δ/νσης Περιβάλλοντος που βρίσκονται σε ισχύ 6.Εγκύκλιος /3204/ ( Δ/νση Περιβάλλοντος και Χημικοτεχνική Δασμολογίου «Διαδικασίες ελέγχου κατά την εισαγωγή προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Παρ. XVII του Καν.. ( ΕΚ ) 1907/06 όπως έχει τροπ. και ισχύει»

6 Εισαγωγές Σύμφωνα με την 19 η Δ/νση τελωνειακών διαδικασιών δεν επιτρέπεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση των εμπορευμάτων στα Τελωνεία Αρμόδια Αρχή για τη δειγματοληψία κατά την τελωνειακή διαδικασία είναι η τελωνειακή Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν. 2913/92. Η συμμετοχή χημικού στη δειγματοληψία μπορεί να ζητηθεί από την τελωνειακή Αρχή όταν αυτή το κρίνει απαραίτητο. ΔενεκδίδεταιπλέονπροσωρινόΔ.Χ.Α

7 Προτεινόμενη διαδικασία Ο έλεγχος στο Τελωνείο μπορεί να πραγματοποιείται σε(3) φάσεις όπου απαιτείται : εγκύκλιος /1829/10 Κατά την εισαγωγή Στις αποθήκες του εισαγωγέα / παραλήπτη (εφόσον τα εισαγόμενα προϊόντα παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας) Κατά την επιθεώρηση

8 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή; 1. Τον αριθμό καταχώρισης (προ-καταχώρισης) της ουσίας ή των ουσιών του μείγματος(reach) 2. Τα ΔΔΑ (ύπαρξη 16 σημείων, γλώσσα) 3. Τη συμμόρφωση προς τους περιορισμούς κυκλοφορίας και χρήσης (Τίτλος VIIΙ, Παρ/μα XVII του REACH) 4. Τον αριθμό κοινοποίησης της ουσίας ή των ουσιών του μείγματος (CLP) CLP) 5. Την ορθότητα της ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας

9 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 1. Έλεγχος αριθμών καταχώρισης (προ-καταχώρισης) Ελέγχουμε την ύπαρξη αριθμού καταχώρισης (προ-καταχώρισης) δηλ. ελέγχουμε εάν είναι του τύπου: ψηφία (καταχώριση) ψηφία (προκαταχώριση) ( καθυστερημένη προκαταχώριση ) Προσοχή! Αν η καταχώρηση έχει γίνει τον Νοέμβριο 2010 ενδέχεται να μην υπάρχει αριθμός καταχώρησης. ( Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με άλλα έγγραφα)

10 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; Από για εισαγόμενες ουσίες σε ποσότητες 1000 τόνων/έτος ανεξαρτήτως ταξινόμησης, ή σε ποσότητες 100 τόνων/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως N R50/53 ή σε ποσότητες 1 τόνου/έτος για ουσίες ταξινομημένες ως C/M/R 1A ή 1B δεχόμαστε μόνον αριθμό καταχώρισης (01 16 ψηφία )

11 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 2. Δελτίο Δεδομένων ασφάλειας Εφόσον το προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά υπάρχει υποχρέωση παροχής Δ.Δ.Α στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το REACH (άρθρο 31 και Παρ. ΙΙ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Aπό Για ουσίες Ταξινόμηση και με το υπάρχον σύστημα και με CLP (διπλή ταξινόμηση ) Για μείγματα Ταξινόμηση με το υπάρχον και προαιρετικά με CLP (απλή ή διπλή ταξινόμηση) Από ουσίες και μείγματα ταξινόμηση μόνο με CLP

12 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 3. Έλεγχος διατάξεων του Καν /2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.. 552/2009/ΕΚ (Περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση ορισμένων χημικών ουσιών) Ισχύει η εγκύκλιος με αρ. πρωτ /3204/2009 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Χημικοτεχνικής Δασμολογίου με μικρές πρόσφατες τροποποιήσεις για την εισαγωγή τσιμέντου όποτε διενεργείται δειγματοληψία για εργαστηριακό έλεγχο. το δείγμα λαμβάνεται εις διπλούν

13 Τι ελέγχουμε στην εισαγωγή ; 4. Έλεγχος κοινοποίησης ουσίας ή των ουσιών του μείγματος (CLP) CLP) Από την ελέγχουμε αν έγινε κοινοποίηση της oυσίας στον ECHA Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν η ουσία δεν έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον CLP. 5. Έλεγχος ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας ουσιών / μειγμάτων Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ουσίας αν δεν έχει ταξινομηθεί - επισημανθεί - συσκευαστεί σύμφωνα με τον CLP. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά μείγματος αν δεν έχει ταξινομηθεί - επισημανθεί - συσκευαστεί σύμφωνα με την Απ. ΑΧΣ 265/02 ή τονclp.

14 Δελτίο Χημικής Aνάλυσης Υποχρέωση καταχώρισης ; Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν τεκμηριωθεί η συμμόρφωση - REACH Υποχρέωση κοινοποίησης ; Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν τεκμηριωθεί η συμμόρφωση -CLP Υποχρέωση ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας ουσίας ; Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν ταξινομηθεί / επισημανθεί / συσκευαστεί σύμφωνα με τον CLP μετά την

15 Δελτίο Χημικής Ανάλυσης Υποχρέωση επισήμανσης / συσκευασίας μείγματος (ελέγχεται η χρονική περίοδος εφαρμογής) Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν ταξινομηθεί / επισημανθεί / συσκευαστεί σύμφωνα με τον Απ. ΑΧΣ 265/02 ήτον Καν. 1272/08. Ουσίες μείγματα, αντικείμενα υπό περιορισμό / απαγόρευση Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αν δεν πληρούνται οι όροι του Παρ. XVII του Reach. Υποχρέωση Δ.Δ.Α. Συμμόρφωση με REACH - ελληνική γλώσσα

16 Παράδειγμα εισαγωγή τσιμέντου Όταν γίνεται εισαγωγή τσιμέντου και το φορτίο παραδίδεται σε Περισσότερα του ενός λιμάνια από έναν εισαγωγέα: α. Το δείγμα λαμβάνεται εις διπλούν από το Τελωνείο κατά την άφιξη στο πρώτο λιμάνι παράδοσης, εκτός και αν ζητηθεί η συμμετοχή του Χημείου. β. Τα δείγματα σφραγίζονται και στέλνονται στη Χ.Υ. μαζί με το πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο αναφέρονται όλα τα τελωνεία παράδοσης του προϊόντος. γ. Το πρώτο δείγμα αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στην Β Χ.Υ. Αθηνών και ελέγχεται ως προς το χρώμιο IV. ΗΒ Χ.Υ. κοινοποιεί τα αποτέλεσμα και στις άλλες Χ.Υ. για την έκδοση Δελτίου.

17 Παράδειγμα Εισαγωγής τσιμέντου H χημική Υπηρεσία που έχει παραλάβει το δείγμα μαζί με τα διάφορα παραστατικά έγγραφα κάνει τα κάτωθι : Ερωτήσεις στον εισαγωγέα 1. Ποια κατηγορία τσιμέντου είναι ; Αν πρόκειται για κλίνκερ ή Portland δεν χρειάζεται καταχώριση. Επειδή πολλές κατηγορίες τσιμέντων περιέχουν πρόσθετα όπως : ανθρακικό ασβέστιο, γύψο, σκωρία, θειικό σίδηρο που ενδέχεται να έχουν υποχρέωση καταχώρισης ρωτάμε τον εισαγωγέα αν ο παρασκευαστής (τρίτης χώρας) έχει ορίσει Α.Α στηνε.ε. για την καταχωρισης αυτών διαφορετικά πρέπει να καταχωρίσει ο ίδιος τις ουσίες 1 τόνου/έτος 2. Έχει κοινοποιήσει σύμφωνα με τον CLP τις ουσίες ; (π.χ. το κλίνκερ δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης - CLP) 3. Διαθέτει Δ.Δ.Α στην ελληνική γλώσσα με τα 16 σημεία ;

18 Παράδειγμα τσιμέντου εισαγωγής Αν όλα αυτά πληρούνται και το αποτέλεσμα της χημικής ανάλυσης είναι κανονικό τότε εκδίδεται Δ.Χ.Α. Αν το Αποτέλεσμα της Χημικής εξέτασης είναι μη κανονικό τότε γίνεται επανεξέταση του β δείγματος σύμφωνα με τα γνωστά. Αν το αποτέλεσμα της Χ.Ε. είναι κανονικό και λείπουν τα στοιχεία καταχώρισης, κοινοποίησης, επισήμανσης τότε το προϊόν που βρίσκεται ήδη στην αποθήκη του εισαγωγέα : α. Αν από τα έγγραφα προκύπτει ότι οι ενέργειες όλες έχουν γίνει το φορτίο αφήνεται ελεύθερο. β. Διαφορετικά ο εισαγωγέας πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες και αναλαμβάνει η Δ/νση Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

http://www.ektelonismos.com http://custom-brokers.blogspot.com email :kourtesisa@hotmail.com ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η νέα φιλοσοφία που διέπει πλέον τις εξαγωγές στην Ε.Ε. αλλά και στην χώρα μας, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Η νέα φιλοσοφία βασίζεται όχι στους γραφειοκρατικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση

1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση 1 1. Καθορισμός τιμής διάθεσης των δελτίων TIR χωρίς κρατική παρέμβαση Σήμερα η τιμή διάθεσης των Δελτίων ΤΙR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης στους έλληνες αυτοκινητιστές καθορίζεται μονομερώς με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα 11-09-2013. Αριθ. Πρωτ.: 1994

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΦ-ΓΗ4 [1] Αθήνα 11-09-2013. Αριθ. Πρωτ.: 1994 Αθήνα 11-09-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΚΑΠ) Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 - Αθήνα Πληροφορίες :Mπουλούκος Δ.. Τηλέφωνο : 210-3893462 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα