ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2015 Α. ΥΑΡΗΣΖ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Μηα πάξα πνιχ ζχληνκε εηζαγσγή ζα θάλσ θαη κεηά ν ιφγνο ζηελ θπξία Βίηζεβα θαη εάλ ζέιεηε λα πξνρσξήζνπκε ζε εξσηήζεηο. Η ζεκεξηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο παξ φηη δελ πξνβιέπεηαη θαλνληζηηθά θαιψο εληάρζεθε ζην λφκν 4314 γηαηί απνηειεί κηα πάξα πνιχ θαιή επθαηξία γηα λα ζπλαληεζνχλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζην ζπλδπαζκφ ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη λα αληαιιαγνχλ απφςεηο, ηδέεο, απφςεηο θαη παξαηεξήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ θαη είλαη ζεκαληηθφ απηφ λα γίλεη ηψξα πνπ ηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πεξηφδνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπο. Όπσο ίζσο ζα παξαθνινπζήζαηε ήδε θαη κε ηηο εηζαγσγηθέο ηνπνζεηήζεηο, πξνζπαζνχκε ηαπηφρξνλα βεβαίσο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε λέα πεξίνδν, λα δψζνπκε θαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Τεο πεξηφδνπ Καη ζε απηφ ε ζπλεξγαζία ηελ νπνία αλαπηχμακε φιν

2 ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη θπξίσο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο νπνίαο Γηεπζχληξηα είλαη ε θπξία Vicheva, ήηαλ γηα καο πάξα πνιχ νπζηαζηηθή, ρξήζηκε θαη θξίζηκε, ζα έιεγα, γηα ηελ νκαιή νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ. Έρνπκε αλαθεξζεί θαη επαλάιεςε ζηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο έγηλαλ απφ ηελ δηθή καο πιεπξά ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο, αλαγλσξίδνληαο σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ νκαιή ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. Γελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη ηψξα λα αλαθεξζψ αλαιπηηθά ζε απηέο. Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο κεηά γηα εξσηήζεηο. Να επηζεκάλσ κφλν φηη βαζηθφ δήηεκα απνηέιεζε ε αλαζεψξεζε θαη εμπγίαλζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 713 ε νπνία νινθιεξψζεθε θαη κε ηελ έγθξηζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ πξνγξακκάησλ απηέο ηηο κέξεο θαη βεβαίσο ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ε νπνία απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο θαη ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε κεηά απφ πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηηο ππεξεζίεο καο, αιιά θαη απφ πνιχ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ ε νπνία ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά κε ηηο λέεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο θξίζηκνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ, φζν βεβαίσο θαη κε ηελ ςήθηζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηεο αιιαγήο ησλ θαλνληζκψλ κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο έδσζαλ κεγάιε θαη δίλνπλ απηφ ην δηάζηεκα κεγάιε αλάζα ξεπζηφηεηαο ζε εκάο θαη βνεζνχλ ζην νκαιφ θιείζηκν ησλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθά γη απηέο ηηο ξπζκίζεηο θαη γηα ηε δνπιεηά πνπ έγηλε κε ηηο ππεξεζίεο ηεο DG Regio γηα ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, ζέισ θαη πάιη θαη κε απηή ηελ επθαηξία λα ζπγραξψ θαη λα επραξηζηήζσ ηηο ππεξεζίεο ηεο DG Regio γηα ηε ζπκβνιή ηνπο. Σε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ , φπσο ήδε γλσξίδεηε, ηα πξνγξάκκαηα ηξέρνπλ εδψ θαη θάπνην δηάζηεκα, θάπνηνπο κήλεο θπξίσο αλαθέξνκαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Τακείνπ θαη βεβαίσο πξνρψξεζαλ θαη νη πξψηεο πξνδεκνζηεχζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 2

3 Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΑΝΔΚ νη νπνίεο δεκνζηνπνηήζεθαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα θαη γηα ηηο νπνίεο νη επίζεκεο πξνζθιήζεηο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ζα εγθξηζνχλ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ηηο επφκελεο εκέξεο. Φηινδνμία καο θαη ζηφρνο καο είλαη ζε απηά ηα λέα πξνγξάκκαηα, αθξηβψο λα απνηππψζνπκε ηηο λέεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηηο νπνίεο ζέηνπκε γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Γελ ρξεηάδεηαη ηψξα θαη πάιη λα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηα γλσξίδεηε ήδε πάξα πνιχ θαιά. Τν επφκελν δηάζηεκα ζα ππάξμνπλ θαη άιιεο πξνδεκνζηεχζεηο νη νπνίεο ζα θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ζα εζηηάδνπλ ζηελ ελίζρπζε εθείλσλ ησλ θιάδσλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηηο νπνίεο εκείο ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε, γηαηί ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο θαη λα νδεγήζνπλ ζε κηα πην ζηέξεε θαη βηψζηκε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή. Απηή ε δνπιεηά ζα ζπλερηζηεί θαη βεβαίσο απηή ε δνπιεηά πξνυπνζέηεη θαη ηελ νινθιήξσζε εθθξεκνηήησλ, νη νπνίεο απηφ ην δηάζηεκα αληηκεησπίδνληαη θαη πξνρσξάεη ε εθπιήξσζή ηνπο θαη αλαθέξνκαη θπξίσο ζηα δεηήκαηα ησλ αηξεζηκνηήησλ, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Απνηειεί κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζεσξνχκε φηη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ πιήξε νινθιήξσζή ηνπο. Άιιεο εθθξεκφηεηεο νη νπνίεο ήδε ππήξραλ έρνπλ ήδε επηιπζεί. Ο αγψλαο δξφκνπ πνπ έγηλε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απνδείρηεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφο θαη παξαγσγηθφο. Δπηζεκαίλσ ην γεγνλφο φηη φιεο νη Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ Τνκεαθψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πξνγξακκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαλνληθά κέζα ζην θαινθαίξη θαη θαηά ηηο αληίμνεο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πιένλ είλαη φια πιήξσο ελεξγνπνηεκέλα θαη κπνξνχλ ζε φια λα πξνρσξήζνπλ νη πξψηεο πξνζθιήζεηο. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πεξηφδνπ. Έρεη νινθιεξσζεί δειαδή ην 3

4 ηππηθφ θαλνληζηηθφ ζθέινο ηεο ελεξγνπνίεζήο ηνπο θαη πξνρσξάκε πιένλ βάζεη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηηο νπνίεο έρνπκε ζέζεη ζηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ, νη νπνίεο θηινδνμνχκε, αλαγλσξίδνληαο αθξηβψο ην ΔΣΠΑ σο ην βαζηθφ απηή ηελ πεξίνδν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν ηεο ρψξαο, θηινδνμνχκε φηη απηέο νη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζε πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο γηα δξάζεηο θαη έξγα ηνπ ΔΣΠΑ ηεο λέαο πεξηφδνπ, ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε ρψξα καο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο πεξηφδνπ θαη λα δεη σο πξνο ηελ παξαγσγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο, ην κέιινλ κε κεγαιχηεξε αηζηνδνμία. Θα κνπ επηηξέςεηε θιείλνληαο λα θάλσ έλα ζρφιην, φπσο έθαλα θαη ζηελ εηζαγσγηθή κνπ ηνπνζέηεζε ζηε Σπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ζε ζρέζε κε ην πξνζθπγηθφ δήηεκα ην νπνίν βεβαίσο έρεη πάξεη ηνπο ηα ηειεπηαίνπο κήλεο γηα ηε ρψξα καο, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο δηαζηάζεηο νη νπνίεο μεπεξλνχλ, αλ ζέιεηε, ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί έλα θξάηνο κέινο απφ κφλν ηνπ λα αληηκεησπίζεη. Καη βεβαίσο ζε απηφ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο Παξαζθεπήο ζην Παξίζη, ηα νπνία μαλαλνίγνπλ κηα ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο, αιιά θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δγψ ζεσξψ φηη νη δειψζεηο νη νπνίεο έγηλαλ θαη νη πξψηεο ελέξγεηεο ηφζν απφ ηε Γαιιηθή εγεζία, αιιά θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θηλνχληαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε. Πξέπεη δειαδή ηα γεγνλφηα απηά φρη απιψο λα κελ αλαηξέςνπλ ηνλ ππάξρνληα ζρεδηαζκφ, αιιά λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θάλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο κε φξνπο θνηλσληθήο έληαμεο, δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ θαη βεβαίσο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Ννκίδνπκε φηη απηέο νη πξσηνβνπιίεο απαηηνχλ έλαλ αλαζρεδηαζκφ θαη ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηε λέα πεξίνδν. Η Διιάδα είλαη κία ρψξα ε νπνία έρεη αλαιάβεη έλα δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο θαη ζα πξέπεη αθξηβψο λα ππάξμεη κία πνιηηηθή πξσηνβνπιία ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ ελίζρπζε ρσξψλ φπσο ε Διιάδα, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλ ζέιεηε ζηελ 4

5 πξψηε γξακκή ηεο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ πάξα πνιχ θξίζηκνπ δεηήκαηνο, ην νπνίν δελ αθνξά βεβαίσο εζληθέο πνιηηηθέο, δελ αθνξά κφλν ηηο πνιηηηθέο ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αιιά ζέηεη ελ ακθηβφισ δνθηκάδεη αλ ζέιεηε ηηο αληνρέο ηνπ ζπλφινπ ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. Απηά απφ ηε κεξηά κνπ, λα δψζσ ην ιφγν ζηελ θα Vicheva, ηελ νπνία θαη πάιη δξάηηνκαη απηήο ηεο επθαηξίαο γηα λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ Υπεξεζηψλ ηεο αιιά θαη ηεο ίδηαο πξνζσπηθά ζηελ πξνζπάζεηα ε νπνία έρεη γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηελ ςήθηζε απφ ην Δπξσθνηλνβνχιην ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ Διιάδα. Κπξία Vicheva ν ιφγνο ζε ζαο. C. VICHEVA: Καιεκέξα ζαο θαη ζαο επραξηζηψ πνιχ θ. Υθππνπξγέ. Οθείισ λα μεθηλήζσ ηελ ηνπνζέηεζή κνπ ιέγνληαο πσο φινη ζπκπνλνχκε θαη ζπκπαξαηαζζφκαζηε κε ηνπο Γάιινπο θίινπο καο, βεβαίσο θαη νη ζεζκνί θαη ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εμέθξαζαλ ηελ αιιειεγγχε ηνπο γηα ηα φζα ζπλέβεζαλ ηελ Παξαζθεπή. Σαο επραξηζηψ πνιχ θ. Υθππνπξγέ, πξάγκαηη έρνπκε κηα εμαηξεηηθά επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο Διιεληθέο Αξρέο, ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε είλαη κηα εμαηξεηηθή επθαηξία δηφηη ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο αλαπηπμηαθήο, πνπ ζα ζηεξηρζεί απφ ηα ηακεία θαη ηα δηαξζξσηηθά θαη ηα επελδπηηθά. Μηιάκε γηα πεξίπνπ 21 δηο, απηφ είλαη ην επελδπηηθφ παθέην, ην νπνίν ζα ζηεξίμεη ηελ αεηθφξν ηε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα, κηα αλάπηπμε ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή επελδπηηθή πξνζπάζεηα, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θαηαζηήζνπκε αεηθφξν βηψζηκε, λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο πάληεο θαη λα είλαη θαη έμππλε. Η ζεκεξηλή ζπλάληεζε φπσο πξνείπε εμάιινπ ν θ. Υθππνπξγφο δελ πξνβιέπεηαη, δειαδή δελ είλαη ππνρξεσηηθή, είλαη φκσο κία εμαηξεηηθή επθαηξία πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηνχλ φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη απφ φιεο ηηο Υπεξεζίεο θαη ηηο Δπηηξνπέο θαη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ ηελ επελδπηηθή καο πξνζπάζεηα. 5

6 Γηαηί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δπλαηά ζεκεία γηα ην κέιινλ καο είλαη αθξηβψο νη ζπλέξγεηεο, λα αμηνπνηήζνπκε ην δπλακηθφ πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπλέξγεηεο πξνο φθεινο φισλ θαη επ σθειεία φισλ θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ επίηεπμε αλάπηπμεο. Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ελ φςεη ηεο λέαο πεξηφδνπ, πξέπεη λα πσ φηη είκαη πνιχ ππεξήθαλε πνπ ην Σπκβνχιην ε Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, νπζηαζηηθά ζε ρξφλν ξεθφξ πηνζέηεζαλ θαη ςήθηζαλ κία πξφηαζε. Μία πξφηαζε, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε απφθξηζε ζην ζέκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα. Κη επίζεο κία πξφηαζε ε νπνία εμαζθαιίδεη κηα νκαιή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επελδπηηθήο θαη κε δεδνκέλε απηή ηελ εμαηξεηηθή εμέιημε είρακε θαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ εμαηξεηηθά κέηξα ηα νπνία ειήθζεζαλ, κέηξα ηα νπνία δελ είραλ εθαξκνζηεί ζε θακία άιιε ρψξα, θακία άιιε θνξά, ζε θακία άιιε πεξίζηαζε. Κη έηζη ππάξρνπλ πφξνη, έηζη ακέζσο εμαζθαιίζακε ηε ξνή 1 δηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κέρξη ζηηγκήο 1,2 δηο έρνπλ δηνρεηεπζεί θαη νπζηαζηηθά έρνπλ θηάζεη ζηνπο δηθαηνχρνπο, δειαδή ζηνπο Έιιελεο δηθαηνχρνπο, ηηο εηαηξίεο, αιιά θαη φζνπο εθαξκφδνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα επξσπατθά. Τνχην επίζεο δηαζθαιίδεη θαη ηε ζπλέρηζε ηεο επελδπηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο θαη απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο. Δπίζεο κε ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά έρνπκε ειάθξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ειιεληθνχ, απειεπζέξσζε πνζνχ 2 δηο. Δλ νιίγνηο απηά ηα κέηξα έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην δξακαηηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα φζνλ αθνξά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη δεδνκέλνπ φηη πηζηεχσ πσο είλαη πην ελδηαθέξνλ γηα ζαο λα ζέζεηε εξσηήκαηα, ελ ηάρεη ζα πξέπεη λα ππνγξακκίζσ παξά ηαχηα πσο νκηινχκε γηα 20 πξνγξάκκαηα. Έρνπκε ην βαζηθφ ζηξαηεγηθφ έγγξαθν, δειαδή ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, 18 απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ήδε έρνπλ εγθξηζεί ην Γεθέκβξε πέξζη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2015, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Διιεληθέο Αξρέο πξνεηνηκάζακε θαη ηα επφκελα βήκαηα - 6

7 πξνπαξαζθεπαζηηθά ζηάδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο εθαξκνγήο, ηε δεκηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ Παξαθνινχζεζεο, ηνλ νξηζκφ ησλ Αξρψλ. Σήκεξα πιεξνθνξήζεθα θη απηή είλαη επράξηζηε είδεζε φηη νινθιεξψζεθε ήδε ε φιε δηαδηθαζία θη απηή επηηξέπεη ζηηο Διιεληθέο Αξρέο λα δεηήζνπλ ελδηάκεζεο πιεξσκέο, φκσο ζα ήζεια λα ππνγξακκίζσ επίζεο φζνλ αθνξά ηα εμαηξεηηθά κέηξα πνπ αλέθεξα θαη ηα νπνία πηνζέηεζε ε Δπηηξνπή ππάξρεη έλα κέηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ην έηνο, κε ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Κη απηφ ην κέηξν ζεκαίλεη επηπξφζζεηα ζπλ 7%, πξνζεηέζε δειαδή ην 7% ζηελ πξνθαηαβνιή, πνπ ζεκαίλεη 1 δηο επηπιένλ, 1 δηο ζα πξνθαηαβιεζεί θαη ζα θηάζεη ζηνπο δηθαηνχρνπο, δηθαηνχρνπο νη νπνίνη ζα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα επξσπατθά. Άξα δελ έρνπκε πεξηζηνιή ησλ πηζηψζεσλ, δελ ππάξρεη έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ρξήκαηα θαη δε ζα είλαη απηφ πιένλ ε ηξνρνπέδε ή ην εκπφδην ζηε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα επξσπατθά ηακεία. Γλσξίδνπκε θαη ην πην ζεκαληηθφ πνπ ζέινπκε λα ζηεξίμνπκε ελ φςεη ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη ε εληζρπκέλε ζηξαηεγηθφηεηα, ε εληζρπκέλε εζηίαζε, κε ζηφρν ηα απνηειέζκαηα θπξίσο θαη γη απηφ ζαο απεπζχλσ έθθιεζε θπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια θη εζείο σο κέζα λα δείμεηε εμίζνπ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα ρξήκαηα θαη ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά θαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα, ηη πξνζθέξνπλ απηά ηα ρξήκαηα ζαο παξαθαιψ λα ην αλαδείμεηε. Γείμηε πσο έηπραλ ζηήξημεο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πφζεο επηρεηξήζεηο ζηεξίρζεθαλ, πφζνη άλζξσπνη εμαζθάιηζαλ ή έζεζαλ ζε εθαξκνγή λένπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ θαζαξά χδαηα, πφζηκα χδαηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Σαο παξαθαιψ ινηπφλ ελδηαθεξζείηε γηα φια απηά ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Δπίζεο κηιήζακε γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, κίιεζα επίζεο θαη κε ζπλάδειθν ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνιηηηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο. 7

8 Θα πξέπεη λα ππάξρεη εληζρπκέλε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, δξάηηνκαη κάιηζηα ηεο ζεκεξηλήο επθαηξίαο πξνθεηκέλνπ κηα πνπ είλαη εδψ θαη νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο αιιά θαη νη Πεξηθεξεηάξρεο νη νπνίνη είλαη νη αξκφδηνη γηα ηα πξνγξάκκαηα ζε πεξηθεξεηαθφ ζθέινο, πξέπεη φινη λα δηαζθαιίζνπκε πσο παξακέλνπκε απνθαζηζκέλνη θαη δεζκεπκέλνη απέλαληη ζηε ζεκεξηλή ελφο λένπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα. Πξέπεη λα κείλνπκε εζηηαζκέλνη θαη λα αμηνπνηήζνπκε φια ηα δπλαηά ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε ράξηλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα λα έρνπκε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Έρνπκε δηαθάλεηα, απφδνζε επζπλψλ θαη αλάιεςε επζπλψλ ζηηο ηδηνθηεζίεο θαη αθνζίσζε δέζκεπζε. Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο απηήο επηπξνζζέησο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ Υθππνπξγφ θ. Φαξίηζε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηηο δηθέο καο Υπεξεζίεο, δηφηη ζπλεξγαδφκαζηε πιήξσο φζνλ αθνξά ην βαζκφ δέζκεπζεο θαη νη δχν πιεπξέο θαη ζα ζπλερίζνπκε ηελ εξγαζία καο θη εγψ θαη ε νκάδα κνπ κε ηελ ίδηα αθνζίσζε θαη δέζκεπζε γηα λα ζηεξίμνπκε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Διιεληθή Γηνίθεζε θαη νη Έιιελεο πνιίηεο γηα κηα πεηπρεκέλε επελδπηηθή πξνζπάζεηα ζηα επεξρφκελα έηε. Σαο επραξηζηψ πνιχ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Υπάξρνπλ εξσηήζεηο; Δ. ΔΡΜΔΗΓΟΤ: Θέισ λα ξσηήζσ ν θιάδνο ησλ logistics θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηη ζέζε έρεη ζην ΔΣΠΑ θαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη απηφο ν θιάδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Δ. ΣΕΩΡΣΕΖ («Ζ Καθημερινή»): Η εξψηεζε είλαη θαηά πφζν ν ζρεδηαζκφο ηεο Κπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ είλαη ζπκβαηφο κε ηηο επξσπατθέο πξνζεζκίεο, ελλνψ ην ρξνλνδηάγξακκα φρη ηφζν νη πξνδηαγξαθέο ηεο δηαρείξηζεο αιιά θαηά πφζν πηζηεχεηε φηη ζε απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα πξνιάβεη ε ρψξα λα νινθιεξψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη πνην είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ εζείο ζέηεηε γηα ηελ έγθξηζε φισλ απηψλ ησλ 8

9 πξνγξακκάησλ ψζηε λα εληαρζνχκε εγθαίξσο ζην λέν ΔΣΠΑ θαη λα πινπνηεζνχλ εγθαίξσο. Δπραξηζηψ. κ. ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ: Δίκαη θαη εθδφηεο θαη δεκνζηνγξάθνο, κέινο ηεο Έλσζεο Δπξσπαίσλ Γεκνζηνγξάθσλ, θαηάγνκαη απφ ηε Φσθίδα θαη ζέισ θαη' αξρήλ λα εθθξάζσ ηελ απνξία κνπ γηαηί δελ είλαη ηα θαλάιηα εδψ, βιέπσ κφλν έλα. Καη δεχηεξνλ ζέισ λα πσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα πνπ πξνέξρνκαη, ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο είλαη ε πεξηθεξεηαθή ππαλάπηπμε θαη απηφ θαηά ηε γλψκε κνπ νθείιεηαη ζηνλ αζελατθφ ππεξζπγθεληξσηηζκφ. Σαο ην ιέσ, είζηε λένη άλζξσπνη θ. Υπνπξγέ είζηε πνιχ λένο άλζξσπνο θαη πηζηεχσ φηη ην κέιινλ είλαη κπξνζηά ζαο. Πξέπεη λα θάλνπκε απνθέληξσζε αλαπηπμηαθψλ αξκνδηνηήησλ. Καη ζέισ λα ξσηήζσ: ην ΔΣΠΑ δελ ζα κπνξνχζε λα δηαλεκεζεί ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο ιεηηνπξγνχλ νη Πεξηθέξεηεο ηεο Γεξκαλίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ θαη απνξξνθεηηθφηεηα θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε; Ξερλάηε φηη εθαηνκκχξηα Έιιελεο έρνπλ θχγεη απφ ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα; Σαο επραξηζηψ. τ. ΕΖΗΜΟY («Ναυτεμπορική»): Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηα εμήο θαη ηελ θα Vicheva θαη ηνλ Φαξίηζε. Αλ ζεσξείηε φηη ε επηβνιή ησλ capital controls θαζπζηέξεζε ηελ πινπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ΔΣΠΑ ηεο πεξηφδνπ θαη αλ ηα έθηαθηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ κε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην, είλαη ηθαλά γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ απνξξφθεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ θνλδπιίσλ. Καη ηέινο, αλ ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο θνλδπιίσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη ζε ηη πνζφ, ή πνζνζηφ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Να απαληήζνπκε απηφ ηνλ πξψην θχθιν θαη λα δνχκε κεηά αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ. Α. ΥΑΡΗΣΖ: Πξψηα απ' φια ηέζεθε κηα εξψηεζε γηα ηα logistics ζηελ νπνία βεβαίσο ε απάληεζε είλαη κε απφιπηε έκθαζε, θαηαθαηηθή. Έηζη θη αιιηψο ήδε ζηα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζην πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑΝΔΚ ηα logistics αλαγλσξίδνληαη σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ν νπνίνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, είλαη απφ ηνπο νθηψ ζηφρνπο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο θαη αλ ζέιεηε ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο απηφ ζα έιεγα φηη θαη 9

10 απφ ηελ πξνεξγαζία πνπ έρεη γίλεη απηφ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο λέαο πεξηφδνπ, βιέπνπκε φηη ππάξρεη πάξα πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη γη' απηφ ζα ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία πέξα απφ ηα πην νξηδφληηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζα κπνξνχλ βεβαίσο λα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα logistics, ζα ππάξμνπλ θαη πξνγξάκκαηα θαη πην ζηνρεπκέλα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε γηαηί αθξηβψο θαίλεηαη φηη ην ελδηαθέξνλ ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ γηα επελδχζεηο ζε απηφ ηνλ θιάδν, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Γηα ηελ εξψηεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαληάδνκαη απεπζχλεηαη ζηελ θα Vicheva. ΣΕΩΡΣΕΖ: Κπξίσο ζηελ θα Vicheva γηαηί είλαη απνδέθηεο νπζηαζηηθά απηνχ ηνπ αηηήκαηνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο αιιά θαη εζείο αλ ζέιεηε. Α. ΥΑΡΗΣΖ: Όπσο ζπδεηήζακε θαη λσξίηεξα ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ λένπ ΔΣΓΑ ηνπ Δζληθνχ Σρεδηαζκνχ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ, απνηειεί θαη κηα απφ ηηο βαζηθέο αηξεζηκφηεηεο νη νπνίεο είλαη αθφκε ζε εθθξεκφηεηα. Βεβαίσο ν λένο ΔΣΓΑ είλαη πιένλ λφκνο ηνπ θξάηνπο έρεη ςεθηζηεί απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην, απνκέλεη πιένλ ε ζπκκφξθσζε κε απηφλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα άξνπκε ηελ αηξεζηκφηεηα θαη λα θιείζεη θαη ε ππνρξέσζε ηεο απηνδέζκεπζεο ε νπνία είλαη αθφκε ελεξγή ζε κηα απφ ηηο δχν πνιχ ζεκαληηθέο αηξεζηκφηεηεο ηηο νπνίεο θαη ε θα Vicheva θαη εγψ επηζεκάλακε θαη λσξίηεξα φηη απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα επηιπζνχλ άκεζα. Η δεχηεξε έρεη λα θάλεη βεβαίσο κε ηα δεηήκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζηα νπνία ε κία απφ ηηο δχν αηξεζηκφηεηεο έρεη νινθιεξσζεί θαη ε δεχηεξε είλαη ζε θάζε νινθιήξσζεο. Όπσο γλσξίδεηε ππάξρνπλ πνιχ πξνρσξεκέλεο δηαδηθαζίεο εθπιήξσζεο θαη απηήο ηεο αηξεζηκφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θνκκάηη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο δνκήο ζε αλψηαην θπβεξλεηηθφ επίπεδν γηα ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. Γηα ην δήηεκα ηεο πεξηθεξεηαθήο ππναλάπηπμεο θαη ηεο απνθέληξσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν ζέζαηε, αλ δείηε 10

11 ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΣΠΑ ηεο λέαο πεξηφδνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεδφλ ην 35% πεξίπνπ ησλ πφξσλ ηνπ λένπ ΔΣΠΑ, ε δηαρείξηζή ηνπ ζα γίλεη απ' επζείαο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο κέζσ ησλ 13 πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αχμεζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Άξα ε ηάζε αθξηβψο είλαη απηή ηελ νπνία πεξηγξάςαηε θη εζείο γηα φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε απνθέληξσζε, βεβαίσο έρνληαο πάληα ππφςε καο φηη ε απνθέληξσζε θαη ε θεληξηθή δηαρείξηζε πάλε ρέξη ρέξη γηα λα έρνπκε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Τν έλα δελ αλαηξεί ην άιιν θαη ίζα - ίζα ζα έιεγα φηη γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή απνθέληξσζε θαη λα κπνξέζνπκε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν λα δηαρεηξηζηνχκε πφξνπο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη νπζηαζηηθφ ηξφπν γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ζα πξέπεη παξάιιεια απηέο λα εληάζζνληαη θαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ν νπνίνο πξνθχπηεη ζε θεληξηθφ επίπεδν. Άξα απηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θεληξηθνχ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζε επίπεδν ρξεκαηνδνηηθφ. Βέβαηα απηφ έρεη απνηππσζεί ζε πξνγξάκκαηα ηεο λέαο πεξηφδνπ. Τψξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ην νπνίν ηέζεθε γηα ηελ ελδερφκελε απψιεηα πφξσλ, ην είπακε θαη πξηλ ζηε ζπλεδξίαζε ηα έρνπκε πεη θαη επαλάιεςε, ε αλαζεψξεζε θαη ε εμπγίαλζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο πιεξσκέο ησλ έξγσλ, απνηέιεζαλ ηελ θεληξηθή καο πξνηεξαηφηεηα φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Τα πξνγξάκκαηα αλαζεσξήζεθαλ αθξηβψο ζηε ινγηθή ηεο νκαιφηεξεο δπλαηήο νινθιήξσζή ηνπ, πξνρσξήζακε ζε απεληάμεηο έξγσλ πξνρσξήζακε ζε κεηαθνξά έξγσλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη πξνρσξήζακε βεβαίσο ζηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηα νπνία πξέπεη λα θιείζνπλ κέζα ζην ρξφλν κέζσ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο έρνπκε πεξηγξάςεη θαη επαλάιεςε θαη ζαο έρνπκε αλέθεξα θαη πξηλ απφ ιίγν, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. 11

12 Ήδε απφ ηηο αξρέο Απγνχζηνπ πξνρσξήζακε ζε έλα credit line κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ην νπνίν απμαλφηαλ θαζεκεξηλά, ηαπηφρξνλα ζπλχςακε λέεο δαλεηαθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ νη νπνίεο ελίζρπζαλ άκεζα ηε ξεπζηφηεηα ήδε απφ ηα ηέιε Απγνχζηνπ φηαλ αθξηβψο αληηκεησπίδακε θαη ην δήηεκα ηεο πιεξσκήο ησλ έξγσλ θαη βεβαίσο αλ ζέιεηε φιε απηή ε δηαδηθαζία θνξπθψζεθε θαη νινθιεξψζεθε κε ηηο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ςεθίζηεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κεηά απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη νπνίεο φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ελίζρπζαλ ηε ξεπζηφηεηα θαη αλ ζέιεηε ειάθξπλαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη φηη πιένλ ην ζχζηεκα πιεξσκήο εδψ θαη θάπνηεο εβδνκάδεο έρεη απειεπζεξσζεί πιήξσο, δελ ππάξρεη θακία θαζπζηέξεζε ζηηο πιεξσκέο θαη απφ ηε κεξηά καο πιένλ ζηνρεχνπκε ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνξξφθεζε απηήο ηεο ξεπζηφηεηαο, γη απηφ θαη βξηζθφκαζηε ζε ζπλερή επηθνηλσλία, έρνπκε θάλεη πάξα πνιιέο ζπλεξγαζίεο κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, δειαδή θαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Γηαρεηξηζηηθέο ηνπο Αξρέο θαη κε ηνπο Γήκνπο θαη κε φινπο ηνπο εξγνιήπηεο θαη ηνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ, αθξηβψο ψζηε λα θηλεηνπνηήζνπκε φιν ην κεραληζκφ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ ηαρχηεξε δπλαηή απνξξφθεζε απηήο ηεο επηπιένλ ξεπζηφηεηαο. Ο ζηφρνο παξακέλεη εθηθηφο θαη ν ζηφρνο είλαη λα κελ ππάξμεη απψιεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ. Ταπηφρξνλα βεβαίσο, επεηδή θη απηφ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε γηα ην 2016, έρνπκε κεξηκλήζεη έηζη ψζηε γηα ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ ζ εθθξεκφηεηα γηα ην 2016, λα ππάξρεη ε ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα έηζη ψζηε είηε κέζσ εζληθψλ πφξσλ αιιά θαη ζπκθσληψλ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα επαλαιάβσ απηφ πνπ έρσ θαη επαλάιεςε πεη, ν ζηφρνο παξακέλεη έλαο θαη κνλαδηθφο ζ απηή ηε ρξνληθή ζπγθπξία θαη γηα ην ηέινο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο , λα πξνρσξήζνπκε ζηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ρσξίο λα ππάξμεη απψιεηα πφξσλ. 12

13 C. VICHEVA: Ο Υθππνπξγφο έδσζε κηα κάιινλ εθηελή απάληεζε θαη ζηα ζεκεία ηα νπνία κε αθνξνχζαλ. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ εθνδηαζηηθή, ηα logistics, έρεη ηηο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο ν θ. Υθππνπξγφο ππ' φςηλ, έρνπκε ηε ζηξαηεγηθή «έμππλεο εμεηδίθεπζεο», έρνπκε δειαδή ζηεξίμεη ηηο Διιεληθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ απηέο ζ επίπεδν εζληθφ αιιά θαη ζ επίπεδν θάζε Πεξηθέξεηαο λ αλαπηχμνπκε απηή ηε ζηξαηεγηθή. Η ζηξαηεγηθή «έμππλεο εμεηδίθεπζεο» εληνπίδεη θαη αλαδεηθλχεη εθείλνπο ηνπο ηνκείο θαη ηα πεδία ηα νπνία είλαη ηα πιένλ ππνζρφκελα θαη έρνπλ ην κεγαιχηεξν πεξηζψξην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πεδία ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ην επηρεηξείλ θαη ε θαηλνηνκία θαη ηειηθά λα πεηχρνπκε αλάπηπμε. απηή είλαη ε έμππλε εμεηδίθεπζε. Καη έγηλε κηα SWOT αλάιπζε νπφηε είρακε ηε ιεγφκελε επηρεηξεκαηηθή αλαθάιπςε. Γειαδή πξνρσξήζακε ζην δηάινγν κεηαμχ ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ θαη εθεί έρνπκε ηε ιεγφκελε αλαθάιπςε ηελ επηρεηξεκαηηθή, νδήγεζαλ απηέο νη ζπδεηήζεηο ζε 8 ηνκείο γηα εζηηαζκέλεο επελδχζεηο. Έλαο εθ ησλ ηνκέσλ είλαη ε εθνδηαζηηθή, έλαο άιινο είλαη ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ε γαιάδηα αλάπηπμε θηι. Απηνί ινηπφλ νη 8 ηνκείο δελ είλαη απιψο πξνηεξαηφηεηεο, ζα είλαη νη κφλνη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξνσζεζεί ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία θαη ζα επελδχζνπκε δηαξζξσηηθά θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ ηειηθψο λα έρνπκε ην κέγηζην πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Γηφηη είλαη ζζελαξνί εχξσζηνη ηνκείο. Σηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηψξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζα έξζεη θαη πάιη. Η εθνδηαζηηθή, μαλαιέσ, είλαη έλα απφ ηα πεδία θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα έρνπκε δηαξθή δηάινγν θη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηε κηα θαη εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηλνηνκία απφ ηελ άιιε γηα λα έρνπκε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Έρνπκε κηα αθφκα ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα, κεηαθνξέο, δηαηξνπηθφηεηα θαη εθεί ζα ζηεξίμνπκε ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ θαηλνηνκία φκσο μαλαιέσ, έρνπκε δψζεη έκθαζε. Γεχηεξε εξψηεζε: Γηαρείξηζε απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ. Πξάγκαηη, πνιιά πξέπεη λα γίλνπλ εθεί. Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ δελ 13

14 είλαη απιψο δήηεκα εθαξκνγήο θαη εθπιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη ζε πιαίζην επξσπατθήο λνκνζεζίαο. Δκείο αζρνινχκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ, ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Γηφηη ε δένπζα θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπλεπάγεηαη έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη ηνχην ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ αιιά θαη κε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζηηθφο. Ο επηζθέπηεο δε ζέιεη λα κεηαβεί ζε ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Τψξα ζα πξέπεη επίζεο ηαρέσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ειιεληθέο Αξρέο, λα θιείζνπκε φιεο ηηο παξάλνκεο ρσκαηεξέο θαη φρη κφλν λα ηηο θιείζνπκε αιιά λα ηηο απνθαηαζηήζνπκε. Ταπηφρξνλα ρξεηάδεηαη θαη έλαο πξνγξακκαηηζκφο, έλα ζρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Υπάξρνπλ ινηπφλ ηα πιάλα, ηα ζρέδηα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζηξαηεγηθήο πθήο πιαίζην θαη λα γίλεη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, λα ππάξρεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ, νχησο ψζηε λα ππάξμεη νπζηαζηηθή θαη ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απηά ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηεξαξρήζεηο. Υπάξρνπλ αξρέο. Γελ έρνπκε θηάζεη ζ απηφ ην ζεκείν. Πεξηκέλνπκε ην ζρεδηαζκφ απηφ, δελ πθίζηαηαη ή δελ έρνπκε νινθιεξψζεη ην ζρεδηαζκφ εμ φζσλ γλσξίδσ, γηα ηηο ρσκαηεξέο θαη γη απηφ αθξηβψο γίλνληαη νη παξαβηάζεηο θαη γη απηφ αθξηβψο πιεξψλνληαη θαη πξφζηηκα. Αιιά ην ζέκα δελ είλαη ηα πξφζηηκα, λα ην μαλαπψ. Αζθείηαη πίεζε πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έξγν εγθαίξσο. Γηαθνξεηηθά αλ κηιάκε κφλν γηα ηε δέζκεπζε, ζπλήζσο κπνξεί λα κελ έρνπκε θαη κέηξα. Όπσο θαη λα ρεη νη ειιεληθέο Αξρέο είλαη δεζκεπκέλεο ζην ζηφρν, πξνζβιέπνπκε ζηελ παξαιαβή φισλ ησλ ζηξαηεγηθήο πθήο εγγξάθσλ πεξί ηνπ ζρεδηαζκνχ, ειπίδνπκε φηη ε απνθαηάζηαζε, ην θιείζηκν ησλ ρσκαηεξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αλ φρη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ε πξνζπάζεηα κε εζληθά θνλδχιηα αιιά βεβαίσο είκαζηε εθεί γηα λα βνεζήζνπκε ηηο Αξρέο. Ωο πξνο ηηο κε αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ηηο ππαλάπηπθηεο, ν θ. Υθππνπξγφο ζαο έδσζε κηα επαξθή απάληεζε, ππάξρεη κηα ζεηηθή ηάζε. Δίρακε ην 22% ζηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν απφ ην ζχλνιν 14

15 ηνπ παθέηνπ, 22% κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηψξα θηάζακε ζην 35% ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη Πεξηθέξεηεο. Δίκαζηε ζην ζσζηφ δξφκν. Καη πιένλ είκαζηε πην θνληά ζ έλα ζεκείν ζην νπνίν νη πνιίηεο ζα είλαη εθείλνη πνπ ζα κπνξνχλ λ αλαγλσξίζνπλ ηα βέιηηζηα αλαπηπμηαθά κέηξα. Όπσο φκσο αθνχζαηε, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο φζνλ αθνξά ηηο δπν πξνζεγγίζεηο, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ή απφ ηε βάζε πξνο ηα πάλσ. Γηαηί ην ζέκα είλαη ε ζηξαηεγηθή ζεψξεζε πνπ θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ζπλάθεηα ζηξαηεγηθψλ γηα λα ππάξμεη επηηπρία. Να πξνζζέζσ πσο νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ζπλήζσο παίξλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ βνήζεηαο θη εληζρχζεσλ. Δίκαζηε ζηα 350 δηο γηα ην ζχλνιν ηνπ παθέηνπ, ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καη ην κεγαιχηεξν ζθέινο ησλ 350 δηο πεγαίλεη ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο Πεξηθέξεηεο. Τέινο λα πσ φηη ππάξρεη έλα ηζνδχγην απνθέληξσζεο θεληξνπνίεζεο θαη απηφ είλαη εζληθήο πθήο δήηεκα. Καη είλαη θαη ζέκα επηινγήο. Καη βεβαίσο απνηειεί θαη ζπλάξηεζε ζπληαγκαηηθή. Ωο πξνο ηα capital controls θαη ην ζέκα ηεο ξεπζηφηεηαο, γη απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ηνλ Ινχιην ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε θαη πηνζεηήζεθε ην παθέην ηνλ Οθηψβξην. Να πσ, επεηδή ππήξμε θη έλα ζρεηηθφ εξσηεκαηηθφ γηα ελδερφκελν θίλδπλν κε αμηνπνίεζεο, λα πσ πσο κε απηφ ην 1,2 δηο, ηα νπνία εθηακηεχζεθαλ ακέζσο, βνεζήζακε ηηο ειιεληθέο Αξρέο, πξνθεηκέλνπ λ απνπιεξψζνπλ ακέζσο ηα φζα φθεηιαλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ είραλ ήδε ζπλαθζεί, επηηφπνπ. Καη επηπιένλ 2 δηο «εμνηθνλνκήζεθαλ» απφ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηφηη εθφζνλ επεηξάπε ε πιήξεο εθηακίεπζε ηεο βνήζεηαο, δηαθνξεηηθά ζα ήκαζηε ζην 95, απηφο είλαη ν θαλφλαο κέρξη θαη 95% ιέκε γηα ηελ εθηακίεπζε ζπλνιηθήο βνήζεηαο, φκσο ην άιιν 5% ήηαλ πιεξσηέν ην 2017 ην λσξίηεξν, δηφηη ην Μάξηην έρνπκε ηα έγγξαθα θιεηζίκαηνο, ηνλ επαλέιεγρν θαη αθφκα θαη ην 2018, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ρξνληθφο νξίδνληαο γη απηφ ην 5%. Κάλακε φκσο πξφνδν ζ απηφ. Έρνπκε επίζεο άιιν έλα δηο πνπ απνηειεί απνξία ην γεγνλφο φηη είρακε 100% ρξεκαηνδφηεζε θαη δελ ππνινγίζακε ηελ εζληθή ζπκβνιή, 15

16 ζπλεηζθνξά. Γελ ηελ ππνινγίδνπκε πηα. Έρνπκε ηελ πηζηνπνηεκέλε δαπάλε θαη κε δεδνκέλεο ηηο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο θηλεζήθακε. Ξαλαιέσ, έηζη θηάλνπκε ζην 1 δηο. Σπλνιηθά 2 δηο, 2 δηο ηα νπνία πξνπιεξψζεθαλ ακέζσο. Καη επαλαιακβάλσ, φηη κε ηα 500 εθαηνκκχξηα ηα νπνία εθηακηεχζεθαλ ακέζσο θέηνο, έρνπκε κηα αθφκα πξνθαηαβνιή γηα ην γηα ηελ πεξίνδν ζπλ 500 εθαηνκκχξηα ηα νπνία ζα εθηακηεπζνχλ θαη ε πξνθαηαβνιή ε θαλνληζηηθή ηνπ επφκελνπ έηνπο. Αζξνίδνληαο απηά ηα πνζά πηζηεχνπκε φηη νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ ηειηθψο λα θηλεζνχλ θαη κε ηξφπν νκαιφ λα πινπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο θαη απηφ αθξηβψο ιέσ ζε φινπο θαη φιεο φζνη ελδηαθέξεζηε γηα ηα ηακεία θαη ηα θνλδχιηα, ζαο παξαθαιψ δηαβάζηε ηα θξηηήξηα επηινγήο, δείηε ηα πξνγξάκκαηα θαη θηηάμηε ηηο πξνηάζεηο ζαο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε θαη ζηηο επφκελεο πξνζθιήζεηο ζην άκεζν κέιινλ. Απηφ ήζεια λα πσ. Δπραξηζηψ πνιχ. ΡΟΤΜΔΛΗΩΣΖ: Κχξηε Φαξίηζε, ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο: αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα ζην γεξκαληθφ κνληέιν. Η Γεξκαλία έρεη 24 πεξηθέξεηεο θαη θάζε πεξηθέξεηα έρεη θπβέξλεζε, Βνπιή θαη Σχληαγκα. Τα ηξία απηά έρνπλ έλα θνηλφ παξνλνκαζηή. Δίλαη αλαπηπμηαθά. Γελ ππνθαζηζηνχλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Βεξνιίλνπ ζηηο άιιεο αξκνδηφηεηέο ηεο, αιιά δελ κπνξεί θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Βεξνιίλνπ λα αλαπηχμεη φιε ηε Γεξκαλία, φπσο θαη ε Αζήλα. Καη ζέισ λα ζαο βεβαηψζσ φηη φιεο νη ρψξεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο, φιεο έρνπλ πξφβιεκα αλάπηπμεο. Καη ε Διιάδα πξψηε θαη θαιχηεξε. Τν εξψηεκά κνπ είλαη ζαθέζηαην. Θα θάλεη απνθέληξσζε αλαπηπμηαθψλ αξκνδηνηήησλ ε Διιάδα; ΣΕΩΡΣΕΖ: Θεσξψ φηη δελ πήξα κηα ζαθή απάληεζε γηα ην ζέκα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηάζεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, νπφηε επαλέξρνκαη ζηελ εξψηεζε εάλ ππάξρεη θάηη πην ζπγθεθξηκέλν. Αιιά απφ ηελ απάληεζή ζαο κνπ πξνθχπηεη θαη κηα δεχηεξε εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ην λέν ΔΣΠΑ πνπ έρεη ςεθηζηεί, φπσο είπε ν θ. Φαξίηζεο απφ ηε Βνπιή, είλαη ξεαιηζηηθφ. Δπραξηζηψ. C. VICHEVA: Ξεθηλψ κε ηε δεχηεξε εξψηεζή ζαο. Πξάγκαηη ην ζρέδην δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζα έπξεπε λα έρεη ήδε ππνβιεζεί. Τα 16

17 πεξηθεξεηαθά ζρέδηα δελ έρνπλ ππνβιεζεί. Τν εζληθφ ην εμεηάδνπκε ηψξα. Καη ηνχην δηφηη εκείο πξέπεη λα απνηαζνχκε ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηνπλ ηε ηερλνγλσζία ζηελ Δπηηξνπή θαη εθείλεο ζα γλσκνδνηήζνπλ θαηά πφζν ην εζληθφ ζρέδην είλαη ην θαηάιιειν ή φρη. Δπνκέλσο επί ηνπ παξφληνο ζπδεηνχκε, πεξηκέλνπκε ηα πεξηθεξεηαθά ζρέδηα θαη ελψ έρεη εθκαηεχζεη ε πξνζεζκία. Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ έξγσλ, είλαη ζχλζεην ην δήηεκα θαη βεβαίσο ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη πψο αθξηβψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο. Γηα καο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θαη αμία είλαη λα επηηαρχλνπκε. Να ππάξρεη κηα πξνζέγγηζε. Καη επίζεο φια απηά ηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξα, απνηειεζκαηηθά θαη λα πξνζθέξνπλ ην ζσζηφ, ην θαηάιιειν πιαίζην γηα επελδχζεηο. Απηφ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε. Όζνλ αθνξά ηηο ρσκαηεξέο, πξάγκαηη ζα πξέπεη λα θιείζνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ιφγσ ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη. Αλ έρνπκε έμνδα κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ εκάο, κεηά ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε θξαηηθά θνλδχιηα. Όπσο μαλάπα φκσο πηζηεχνπκε φηη ηψξα κε ηελ ηαρχηεηα πνπ παξαηεξείηαη θαη ηνλ απμεκέλν βαζκφ δέζκεπζεο ησλ εζληθψλ αξρψλ, θξνλνχκε φηη απηφ ζα ζπκβεί εγθαίξσο. Βεβαίσο ελέρεηαη θίλδπλνο. Δίλαη εθηθηφο ν θίλδπλνο θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξνπκε κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο. Α. ΥΑΡΗΣΖ: Γχν ζρφιηα ζα πξνζπαζήζσ πνιχ ζχληνκα, γηαηί θαη ν ρξφλνο πεξλάεη θαη πξέπεη λα επηζηξέςνπκε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο. Σε απηφ πνπ ξσηάηε λνκίδσ φηη ζαο έρσ απαληήζεη ήδε, γηαηί ζε ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή απνθέληξσζε, απιψο δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε δηαθνξεηηθά δεηήκαηα. Δίλαη άιιν πξάγκα ε αλαπηπμηαθή απνθέληξσζε θαη άιιν πξάγκα ε δηνηθεηηθή, ή ε πνιηηηθή απνθέληξσζε. Δζείο πεξηγξάθεηε έλα κνληέιν δηαθνξεηηθήο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ. Απηφ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπηπμηαθή απνθέληξσζε ε νπνία απηή ηε ζηηγκή, φπσο ζαο είπα θαη κε αξηζκνχο ζπκβαίλεη κε ην λέν ΔΣΠΑ. Απηφ είλαη ην πξψην ζρφιην. 17

18 Τν δεχηεξν ζε ζρέζε κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ην ξεαιηζκφ ηνπ λένπ ζρεδίνπ. Όπσο έρεη εηπσζεί θαη απφ ηα αξκφδηα Υπνπξγεία θαη επαλάιεςε ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ν λένο εζληθφο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, είλαη απνιχησο ξεαιηζηηθφο κε ηελ έλλνηα φηη αθξηβψο έξρεηαη λα απαληήζεη θαη ζε πξνθιήζεηο, δεηήκαηα, αιιά θαη γεληθφηεξε αληίιεςε δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν. Τα δεηήκαηα δειαδή πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο δηαρείξηζεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο, κε ηελ ελίζρπζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηεο ηνπηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ βεβαίσο κε ηα έξγα ηα νπνία πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε δηαρείξηζε ζηηο κεγαιχηεξεο θιίκαθεο, απηνχ ηνπ ηχπνπ ν ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο απνπζίαδε απφ ηε ρψξα καο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη νδήγεζε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ε νπνία πξάγκαηη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ηφζν σο πξνο ην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά θαη σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ΦΑΓΑ ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθε θαη ε θπξία Vicheva γηα ηηο νπνίεο ε ρψξα καο εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα θαη νη θπβεξλήζεηο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ δελ έθαλαλ ζρεδφλ ηίπνηα θαη βξηζθφκαζηε ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε λα πιεξψλνπκε πξφζηηκα γη απηνχο ηνπο παξάλνκνπο ΦΑΓΑ. Απηφο ν ζρεδηαζκφο ινηπφλ ν νπνία απαληάεη ζε φιεο απηέο ηηο πξνζθιήζεηο θαη είλαη απνιχησο ζπκβαηφο κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, αιιά εγψ ζα έιεγα πέξα απφ ην ηππηθφ ηεο ππφζεζεο θαη κε ηελ επξσπατθή θαηεχζπλζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη έλαο ζρεδηαζκφο ν νπνίνο απηή ηε ζηηγκή πξνρσξάεη. Η ζπλεξγαζία ηελ νπνία έρνπκε ηφζν κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φζν θαη κε ηηο αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο γηα ηε κεηαθνξά απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζεσξψ φηη είλαη ζε πάξα πνιχ θαιφ επίπεδν θαη ζα κπνξέζνπκε πάξα πνιχ ζχληνκα λα θιείζνπκε απηή ηελ ηππηθή εθθξεκφηεηα θαη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε έλα ζρφιην, νη αηξεζηκφηεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζην ΔΣΠΑ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ εκάο κφλν σο κηα ηππηθή ππνρξέσζε, αιιά σο κηα νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα επηηχρνπκε ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα απφ ην πξφγξακκα ηεο λέαο πεξηφδνπ. 18

19 Κιείλνπκε ηελ ηππηθή ππνρξέσζε γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε κεηά ζηελ νπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ελφο ηφζν ζεκαληηθνχ δεηήκαηνο ην νπνίν απαζρνιεί ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε εδψ θαη 10εηίεο, ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Σαο επραξηζηνχκε πνιχ. 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ Γεςηέπα, 6 Ηοςνίος 2016 ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΩΝΖΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ Σος Τποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού, Γιώπγος ηαθάκη, Σος Τθςποςπγού Αλέξη Υαπίηζη και ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηπαηηγικών και Ηδιωηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα