«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ"

Transcript

1 «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

2 Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο με τη μορφή του peculio β. στον Αμαλφικό κώδικα με τη μορφή της colonna και γ. το 13 ο αι. στο Consolato del Mare με τη μορφή της commenda Στο ελληνικό σύστημα η προσωπική ευθύνη ρυθμίζεται στο 3 ο κεφάλαιο του ΚΙΝΔ, στα αρ. 84 επ. Εκεί προβλέπεται ότι ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο (πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής) ευθύνεται προσωπικώς και απεριορίστως για τις αναληφθείσες από τον πλοίαρχο υποχρεώσεις, καθώς και για τις αδικοπραξίες που τελούνται από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Διαθέτει όμως την απαλλακτική ευχέρεια να περιορίσει την ευθύνη του.

3 Ισχύς: 2 Ιουνίου 1931 Μικρή αποδοχή στην πράξη Βασίστηκε σε αμοιβαίες υποχωρήσεις των εθνικών συστημάτων Πεδίο εφαρμογής του περιορισμού: εκτός από τον πλοιοκτήτη μπορούν να επικαλεστούν τον περιορισμό και ο εφοπλιστής και ο ναυλωτής. Μέθοδος περιορισμού της ευθύνης: ευχέρεια του δικαιούχου του περιορισμού να περιορίσει την ευθύνη του- α) με βάση την πραγματική αξία του πλοίου αξία του πλοίου β) με βάση την τεκμαρτή Η πολυπλοκότητα του συστήματος αυτού εξηγεί την έλλειψη αποδοχής και την εξάλειψη της δυνατότητα επιλογής στις επόμενες συμβάσεις.

4 Εκπονήθηκε από το CMI Ισχύς: Μάιος 1968 Υιοθετήθηκε ο ποσοτικός περιορισμός Μέτρο υπολογισμού: φράγκο- Poincare, το οποίο αντικαταστάθηκε απότοειδικότραβηκτικόδικαίωμα. Κριτήριο: το ίδιο το περιστατικό Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του περιορισμού Δικαιούχοι: πλοιοκτήτης, ναυλωτής, εφοπλιστής και διαχειριστής, καθώς και πλοίαρχος, πλήρωμα και κάθε άλλο πρόσωπο στην υπηρεσία τους. Απαιτήσεις: Κάθε αξίωση που γεννιέται επί του πλοίου ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη ναυσιπλοΐα ή την εκμετάλλευση του.

5 Αίτια που οδήγησαν στην υπογραφή της: 1.Torrey canyon προληπτικών μέτρων κατά της ρύπανσης συστημάτων αστικής ευθύνης Υπογραφή: Νοέμβριος 1969, Βρυξέλλες Ισχύς: Ιούνιος 1975 Α) επέβαλε την αντικειμενική ευθύνη του πλοιοκτήτη 2. ανάγκη ενίσχυσης των 3. ανεπάρκεια των εθνικών Β) αυξημένα όρια ευθύνης σε σχέση με τη Σύμβαση του 1957 κ υποχρέωση ασφάλισης των εμπλεκόμενων πλοίων Γ) Συμμετοχή της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο σύστημα αποζημίωσης με τη Σύμβαση του 1971

6 Α) - το πεδίο εφαρμογής καθορίζεται με βάση την αρχή της χωρητικότητας - αντικειμενική ευθύνη από διακινδύνευση - ευθύνη του κυρίου του πλοίου ανεξαρτήτως πταίσματος - απαλλαγή από την ευθύνη χωρεί μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στη Σύμβαση περιπτώσεις, οι οποίες καλύπτουν πράξεις τρίτων προσώπων οι περιστατικά ανωτέρας βίας, που αφορούν κινδύνους μη δεκτικούς ασφάλισης. - οριοθετημένη ευθύνη: 1. μόνος υπόχρεος ο κύριος του πλοίου 2. καμία απαίτηση για αποζημίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με άλλη νομική βάση από αυτή που παρέχει η Σύμβαση Β) - πρακτικό ενδιαφέρον όταν το πλοίο ανήκει σε μονοβάπορες εταιρίες ή εταιρίες με μικρό στόλο - ο κύριος του πλοίου που μεταφέρει πάνω από 2000 τόνους πετρέλαιο χύμα υποχρεούται να διατηρεί ασφάλιση έως το ποσό που αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από τη Σύμβαση όριο ευθύνης. - Ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή κ δικαίωμα του τελευταίου να περιορίσει την ευθύνη του όπως κ ο πλοιοκτήτης

7 Υπεγράφη επειδή η Σύμβαση 1969 δεν εξασφάλιζε επαρκή αποζημίωση Μόνο από τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Ευθύνης κράτη Ερμηνευτική συνοχή με τη Σύμβαση Ευθύνης Ίδρυση διεθνούς οργανισμού επικουρικής αποζημίωσης, «Διεθνές Κεφάλαιο Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από πετρέλαιο» Αυτόνομη χρηματοδότηση μέσω της συνεισφοράς της βιομηχανίας πετρελαίου Η υποχρέωση αποζημίωσης του κεφαλαίου αρχίζει εκεί που σταματά το καθεστώς ευθύνης της Σύμβασης του 1969.

8 Α) Ως προνόμιο του κυρίου του πλοίου: - Η Σύμβαση του 1969 αναγνώρισε το δικαίωμα περιορισμού μόνο στον υπόχρεο προς αποζημίωση, δηλ. τον κύριο του πλοίου και τον ασφαλιστή του. Τέτοιο δικαίωμα δεν είχαν τρίτα πρόσωπα που ενδεχομένως επείχαν ευθύνη κατά το κοινό δίκαιο. - Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε ξανά η χωρητικότητα του πλοίου καιταόριααυξήθηκανσε2000 φράγκα ανά κόρο. (Με το Πρωτόκολλο του 1976 η μονάδα υπολογισμού αντικαταστάθηκε από τα ΕΤΔ) Β) Ως όριο του Διεθνούς Κεφαλαίου, με στόχο: Την εξασφάλιση πληρέστερης αποζημίωσης (λειτουργώντας ως συμπληρωματικός οφειλέτης):- υποχρέωση αποζημίωσης κάθε προσώπου που δεν έλαβε επαρκή αποζημίωση με τις διατάξεις της Σύμβασης Ευθύνης λόγω απαλλαγής ή αφερεγγυότητας του πλοιοκτήτη, μη ολικής ασφαλιστικής κάλυψης, υπέρβασης των καθοριζόμενων ορίων. - Το Διεθνές Κεφάλαιο μπορεί να απαλλαγεί για περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) αν η ζημία οφείλεται σε πολεμική ενέργεια ή είναι αγνώστου προέλευσης β) αν η ζημία ρύπανσης οφείλεται στο ζημιωθέντα.

9 Έχουν πλέον καταργηθεί. Δύο αλληλοσυμπληρούμενα σύνολα μη δεσμευτικών κανόνων που εκπονήθηκαν από μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Η Tovalop από πλοιοκτήτριες πετρελαιοφόρων και Η Cristal από πετρελαικές εταιρίες.

10 Αφορμή: α) σημαντικά ατυχήματα, όπως του Torrey Canyon, Amoco- Cadiz και Exxon-Valdez. β) η δυσαρέσκεια για τα ποσοτικά όρια ευθύνης. Τα Πρωτόκολλα του 1992 Τέθηκαν σε ισχύ το Μάιο του 1996, με στόχους: 1) την αναθεώρηση των ορίων ευθύνης κ αποζημίωσης. 2) την περαιτέρω ισχυροποίηση του καθεστώτος περιορισμού.

11 Πλοίο σημαίνει κάθε κινούμενο στη θάλασσα σκάφος, καθώς και οποιουδήποτε τύπου θαλάσσιο ναυπήγημα που έχει κατασκευαστεί ή διαρρυθμιστεί για τη μεταφορά πετρελαίου χύμα ως φορτίου, με την επιφύλαξη ότι πλοίο ικανό να μεταφέρει πετρέλαιο χύμα και άλλα φορτία θεωρείται ως πλοίο μόνο όταν μεταφέρει πράγματι πετρέλαιο χύμα ως φορτίο καθώς και κατά τη διάρκεια κάθε ταξιδιού που ακολουθεί μια τέτοια μεταφορά, εκτός αν αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν σε αυτό κατάλοιπα πετρελαίου χύμα από τη μεταφορά αυτή. Η απόφαση υπ'αριθμόν 23/2006 της Ολομέλειας του Α.Π. ήταν η πρώτη στην Ευρώπη που στηρίχθηκε στη Σύμβαση 1992 για την έννοια του πλοίου.

12 Αφορμή το ατύχημα του πλοίου Prestige. Προαιρετική συμμετοχή όλων των κρατών-μελών του κεφαλαίου. Τα όρια ανήλθαν στο ποσό των 750εκατ. ΕΤΔ Συνεισφορές με το σύστημα «camping» προς αποφυγή του δυσανάλογου καταμερισμού του αποζημιωτικού βάρους. (Το σύνολο των συνεισφορών από ένα κράτος δεν θα ξεπερνούν το 20% των συνολικών συνεισφορών, ανεξαρτήτως των ποσοτήτων πετρελαίου που θα παραλαμβάνει.)

13 Χαρακτηριστικό του σύγχρονου διεθνούς δικαίου Διευκολύνει τις ειδικές ρυθμίσεις, όπου οι προϋποθέσεις ευθύνης, οι υπόχρεοι προς αποζημίωση και ο ποσοτικός περιορισμός αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο για συγκεκριμένες κατηγορίες ζημιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Α) οι διεθνείς συμβάσεις για την πυρηνική ρύπανση. Ρυθμίζεται από δέσμη συμβάσεων με κοινότητα στόχων: -την αντιμετώπιση εξαιρετικά υψηλών ενδεχόμενων ζημιών. -την ενίσχυση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Β) ΗΣύμβασητου1996 για τη θαλασσιά μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών Μικρή αποδοχή, όχι ακόμη σε ισχύ. Εγκαθιδρύεται ειδικό καθεστώς αποζημίωσης για ζημίες από τη μεταφορά επιβλαβών φορτίων Δι-επίπεδο σύστημα αποζημίωσης: 1) ο κύριος του πλοίου ανεξάρτητα αν το εκμεταλλεύεται. (έχει όμως το δικαίωμα περιορισμού) 2) ίδιο κεφάλαιο

14 Γ) Σύμβαση του 2001 για τις ζημιές από τη ρύπανση των καυσίμων δεξαμενής πλοίων. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ Η ζημία εδώ δεν προκαλείται από το πετρέλαιο ως φορτίο αλλά ως καύσιμο. Προβλέπεται επίταση της ευθύνης του πλοιοκτήτη, του επιβάλλεται ασφαλιστική κάλυψη και προβλέπεται ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή. Καθιερώνεται εις ολόκληρον ευθύνη του κυρίου του πλοίου, του ναυλωτή και του διαχειριστή ή άλλου εκμεταλλευόμενου. Στο ζήτημα του περιορισμού της ευθύνης παραπέμπει στις ισχύουσες εθνικές ή διεθνείς διατάξεις.

15 Τη συναντάμε στη Σύμβαση του 1976 και τη Σύμβαση Ευθύνης 1992 και ακόμη στους Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ, στους Κανόνες Αμβούργου, στη Σύμβαση Αθηνών και σε άλλες. Άρθρο 4 της Σύμβασης 1976: «Πρόσωπο που υπέχει ευθύνη δεν δικαιούται να την περιορίσει εάν αποδειχθεί ότι η απώλεια προήλθε από προσωπική του πράξη ή παράλειψη που έγινε με πρόθεση να προκληθεί αυτή η απώλεια ή επέδειξε αδιαφορία και με γνώση ότι μια τέτοια απώλεια θα επακολουθήσει πιθανά.» Άρθρο V παρ.2 της Σύμβασης 1992: «Ο πλοιοκτήτης δεν δικαιούται να περιορίσει την ευθύνη του σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, αν αποδειχθεί ότι η ζημία ρύπανσης προήλθε από προσωπική του πράξη ή παράλειψη, που διαπράχθηκε με πρόθεση να προκαλέσει τέτοια ζημία ή απερίσκεπτα και με γνώση ότι μια τέτοια ζημία θα μπορούσε πιθανώς να προκύψει.»

16 Ο δικαιούχος να έχει προβεί προσωπικά σε πράξη ή παράλειψη. - ν.π. : Αναζητούνται τα φ.π. που εκφράζουν τη βούληση του ν.π. (αρ.71 ΑΚ: το ν.π. ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν) - Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (Δ.Κ.Α.Δ.) : αμφισβητείται - Διαχειριστής : αμφισβητείται. Η Σύμβαση1976 τον περιλαμβάνει στους δικαιούχους του περιορισμού, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ανάθεσης. Η αγγλική νομολογία θεωρεί το πταίσμα του διαχειριστή ως ίδιο πταίσμα του πλοιοκτήτη.

17 Η πράξη έδειξε ότι ηλειτουργίατουκριτηρίουδενανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες του νομοθέτη, λόγω: - Δυσχερειών και ερμηνευτικών αποκλίσεων κατά την εφαρμογή - Αμφισβήτησης του ίδιου του κριτηρίου στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο. Ειδικότερα: Με τη χαλάρωση των προϋποθέσεων επαναφοράς στην απεριόριστη ευθύνη, επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αποζημίωσης ως όπλο κατά τωνπλοίωνπουδεντηρούνταδιεθνήπρότυπαασφαλείας. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: - Ευρ. Επιτροπή: αντικατάσταση του κριτηρίου με βαρεία αμέλεια και παράλληλη επιβολή οικονομικών κυρώσεων. (δεν υιοθετήθηκε) - Ανάλογες προτάσεις και από το Διεθνές κεφάλαιο - Πετρελαικές εταιρίες: επιστροφή στο κριτήριο του απλού προσωπικού πταίσματος - Συμβαλλόμενα κράτη και Ένωση P&I Clubs: εμμονή στο ισχύον κριτήριο έκπτωσης.

18 Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος αυτού, ίσως θα ήταν σκοπιμότερο ο ζημιωθείς να στρέφεται κατευθείαν κατά του Διεθνούς κεφαλαίου και στη συνέχεια αυτό να αξιώνει από τους υπόλοιπους υπόχρεους το μερίδιο που τους αναλογεί. Αυτό θα ήταν μεγάλη διευκόλυνση για το ζημιωθέντα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ BANCASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013) 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκοντες: Ελένη Γκολογκίνα - Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Σωτήριος Ν. Αλεξόπουλος ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα