Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις"

Transcript

1 Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ * Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Ιωάννης Χαμηλοθώρης Εφέτης Αθηνών Το ζήτημα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό του πλοίου του απαιτήσεις δεν είναι καινούργιο. Οφείλει την ύπαρξή του στο διαχωρισμό της κυριότητας του πλοίου από την εκμετάλλευση αυτού, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνους που απέκτησαν αξιώσεις από την εκμετάλλευσή του. Οι τελευταίοι, όπως είναι προφανές, ενδιαφέρονται να γνωρίζουν αν θα έχουν υπεύθυνο απέναντί τους και τον κύριο του πλοίου και, σε καταφατική περίπτωση, ποια είναι η έκταση και η φύση της ευθύνης αυτής. Είναι πράγματι εύλογο το ενδιαφέρον των τρίτων ναυτικών δανειστών του πλοίου όχι μόνο να γνωρίζουν, αν υπάρχει απέναντί τους ευθύνη του κυρίου του πλοίου, αλλά και επιπλέον να αναζητούν την ύπαρξη τέτοιας ευθύνης, αφού το πλοίο αποτελεί ένα σταθερό και μεγάλης οικονομικής αξίας περιουσιακό στοιχείο από το οποίο μπορούν να προσδοκούν με υψηλό βαθμό ασφάλειας την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Το ζήτημα αυτό, λόγω του χαρακτήρα της εμπορικής ναυτιλίας, που από τη φύση της δεν γνωρίζει όρια, μια και η διαρκής κινητικότητα του πλοίου σε όλες τις θάλασσες του κόσμου δεν επιτρέπει κατά κανόνα την εσωτερική της περιχαράκωση σε μια χώρα, απασχόλησε τις κυριότερες ναυτικές νομοθεσίες. Η διαφορετική όμως σημασία που προσδόθηκε στα διάφορα ναυτικά κράτη στην εμπορική ναυτιλία, ως οικονομική δραστηριότητα, οι διαφορετικές παραδόσεις και οι διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης του τομέα αυτού δεν επέτρεψαν στα κράτη αυτά να αντιμετωπίσουν με ομοιόμορφο τρόπο το θέμα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις των τρίτων που δημιουργήθηκαν από την εκμετάλλευση από τον εφοπλιστή του ιδιαίτερου αυτού και ονομαστικά προσδιορισμένου περιουσιακού στοιχείου. Πάντως, από τη συγκριτική επισκόπηση των κυριότερων ναυτικών νομοθεσιών, των οποίων δεν μπορεί να γίνει, έστω και συνοπτική, έκθεση στην περιορισμένη αυτή μελέτη, διαπιστώνεται ότι η υπεγγυότητα του πλοίου απέναντι στους δικαιούχους των απαιτήσεων που απορρέουν από τον εφοπλισμό του αποτελεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κοινό τόπο αναφοράς 1. Βέβαια, θα πρέπει να * Προδημοσίευση από τον τιμ. τόμο Απ. Γεωργιάδη. Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στον Πειραιά στις σε συνεργασία με τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο. 1. Βλ. εκτενέστερα Αντ. Αντάπαση, Εκμετάλλευση του πλοίου από τρίτο και προστασία των ναυτικών δανειστών, τόμ. 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου (Η προστασία των ναυτικών

2 2 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 επισημάνουμε ότι οι επιταγές μιας συνεχώς εξελισσόμενης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, μέσα στο πλαίσιο της οποίας κινείται κατ εξοχήν η εμπορική ναυτιλία, οδηγούν όλο και περισσότερο στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο καίριων ζητημάτων του ναυτικού δικαίου. Το θέμα, αν μαζί με τον εφοπλιστή ευθύνεται για τις απαιτήσεις που δημιουργούνται από την εκμετάλλευση του πλοίου και ο κύριος αυτού, ήταν γνωστό και στο προϊσχύσαν ελληνικό δίκαιο, δηλαδή και υπό το καθεστώς ισχύος του ν. ΓΨΙΖ/ 1910 που αντικατέστησε το δεύτερο βιβλίο του Εμπορικού Νόμου, και απασχόλησε ιδιαίτερα τη θεωρία και τη νομολογία, όπως παρακάτω εκτίθεται. Ήδη ο ΚΙΝΔ πήρε ευθέως θέση υπέρ της ευθύνης του κυρίου του πλοίου με τη διάταξη του άρθρου 106 εδ. β αυτού, η ερμηνεία του οποίου αποτελεί το αντικείμενο της μικρής αυτής μελέτης. Με τη μελέτη αυτή, αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στο προϊσχύσαν δίκαιο, θα επιχειρηθεί μια ερμηνευτική προσέγγιση της προαναφερόμενης διάταξης του ΚΙΝΔ για τον προσδιορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου της και της νομικής φύσης της ευθύνης του κυρίου του πλοίου, καθώς και για την αντιμετώπιση της ευθύνης αυτής από πλευράς ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Β. Προϊσχύσαν δίκαιο Το προϊσχύσαν δίκαιο, το οποίο αποτέλεσε το δεύτερο βιβλίο του Εμπορικού Νόμου (άρθρα ), όπως αντικαταστάθηκε με το ν. ΓΨΙΖ/1910, φαίνεται να αποδέχεται την ευθύνη του κυρίου του πλοίου απέναντι στους τρίτους, για τις απαιτήσεις που αυτοί είχαν από την εκμετάλλευση του πλοίου από τον εφοπλιστή. Το ζήτημα όμως αυτό υπήρξε αντικείμενο μακρών συζητήσεων και απασχόλησε ιδιαίτερα τη θεωρία και τη νομολογία. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν έχουν συνοπτικά ως εξής 2 : α) Ο κύριος του πλοίου ευθυνόταν για τις απαιτήσεις αυτές προσωπικά με όλη την περιουσία του, παράλληλα με τον εφοπλιστή (άρθρ. 278 ΕμπΝ). Την ευθύνη αυτή επέβαλλε η ανάγκη προστασίας των συναλλασσόμενων με τον πλοίαρχο ναυτικών δανειστών, οι οποίοι μόνο τον κύριο του πλοίου μπορούσαν κατά κανόνα να γνωρίζουν και συνακόλουθα στη φερεγγυότητα αυτού απέβλεπαν, αφού ο εφοπλισμός δεν υποβαλλόταν σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η άποψη αυτή υπήρξε η κρατούσα στη θεωρία 3 και στη νομολογία 4. Στο πλαίσιο της άποψης αυτής δανειστών), έκδ. 1994, σελ. 437 επ., 518 επ. 2. Βλ. αναλυτικότερα Αντ. Αντάπαση, ό.π., σελ. 502 επ. 3. Παπαφωτεινός, Ελλην. ναυτικόν δίκαιον, 1917, αρ. 48 και 49, Αναστασιάδης, Ελλην. εμπορικόν δίκαιον, 1938, τόμ. 2, αριθ. 295 και 327, Μαυρομιχάλης, Η σύμβασις ρυμουλκήσεως, Θεμ. ΜΣΤ, σ. 922, Πασσιάς, Ο πλοίαρχος και αι προσωπικαί αυτού ευθύναι, 1940, σ. 41, Σωτηρόπουλος, Τινά περί ευθύνης πλοιοκτήτου, εφοπλιστού, χρονοναυλωτού, ΕΕμπΔ 1957, σ /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

3 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 3 υποστηρίχθηκε από τη νομολογία 5 ότι ο κύριος του πλοίου μπορούσε να απαλλαγεί, αν αποδείκνυε την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του ίδιου και του εφοπλιστή για αποκλεισμό της ευθύνης του, της οποίας είχαν γνώση οι τρίτοι συναλλαγέντες με τον εφοπλιστή, και επιπλέον ότι οι τελευταίοι, ενόψει των συνθηκών υπό το κράτος των οποίων προχώρησαν στη συναλλαγή, απέβλεψαν στην πίστη που παρείχε ο εφοπλιστής. β) Ο κύριος του πλοίου δεν είχε προσωπική ευθύνη για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του πλοίου. Αποκλειστικά υπεύθυνος ήταν μόνο ο εφοπλιστής, ο οποίος και υποκαθιστούσε τον κύριο στην εκμετάλλευση του πλοίου 6. γ) Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε από τις παραπάνω απόψεις και αν γίνει δεκτή, ορισμένοι από τους δανειστές του εφοπλιστή μπορούσαν να επιληφθούν του πλοίου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους με βάση το άρθρο 285 παρ. 2 του ΕμπΝ («κατά των εκ της χρησιμοποιήσεως απαιτήσεων των τρίτων, των δυναμένων να ασκηθώσιν επί του πλοίου, δύναται να αντιταχθεί ο κύριος του πλοίου, μόνον εάν η χρησιμοποίησις αύτη ήτο απέναντι αυτού παράνομος και ο δανειστής δεν ήτο εν καλή πίστει»).υπήρξε όμως διαφοροποίηση, ως προς το εύρος του κύκλου των ναυτικών δανειστών, οι οποίοι μπορούσαν να κατάσχουν το πλοίο για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους (όλοι οι δικαιούχοι απαιτήσεων από τη χρησιμοποίηση του πλοίου από τον εφοπλιστή μόνο οι έχοντες ναυτικό προνόμιο οι έχοντες ναυτικό προνόμιο και εκείνοι για τους οποίους ο εφοπλιστής επιτρεπόταν να περιορίσει την ευθύνη του παραχωρώντας το πλοίο και το ναύλο) 7. Γ. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου υπό τον Κ.Ι.Ν.Δ. 1. Δικαιολογική βάση της ευθύνης αυτής Η θέση που πήρε ο ΚΙΝΔ αναφορικά με το ζήτημα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό βρίσκεται διατυπωμένη στο άρθρο 106 εδ. β αυτού, με το οποίο ορίζεται ότι «οι απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις ασκούνται και κατά του πλοίου». Ο λόγος ύπαρξης της διάταξης αυτής βασίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στο διαχωρισμό της κυριότητας από τον εφοπλισμό του πλοίου. Ο διαχωρισμός αυτός δεν έγινε τυχαία. Αποτελεί μια συνειδητή και επιβαλλόμενη από τα πράγματα επιλογή, που έχει μεγάλη σημασία 4. ΕφΑθ 1526/1936, ΕΕΝ, σ. 136, 1061/1931, Θεμ. ΜΓ, σ. 278, 892/1928, Θεμ. Μ, σ. 213, 992/ 1926, Θεμ. ΛΗ, σ. 450, ΕφΘρ 70/1953, ΝοΒ 1, σ. 305, ΠρΑθ 109/1952, ΕΕμπΔ 1952, σ. 179, ΠρΠειρ 40/1957, ΕΕμπΔ 1957, 65, 2954/1954, ΕΕμπΔ 1955, ΕφΑθ 892/1928, Θεμ. Μ, 213, ΠρΠειρ 561/1954, ΕΕμπΔ 1954, Κυρ. Σπηλιόπουλος, Πλοιοκτήτης και εφοπλιστής, 1929, σ. 18 επ., Φ. Ποταμιάνος, Η ευθύνη του πλοιοκτήτου εκ των πράξεων του πλοιάρχου, 1935, σ , Παπαμιχαλόπουλος, ΕΕΝ, Ε, σ. 136, Καραβάς, Ελλην. ιδιωτικόν ναυτικόν δίκαιον, 1956, σ Βλ. για τις απόψεις αυτές Σπυλιόπουλο, ό.π., Ποταμιάνο, ό.π., σ. 99 επ., Γαλέο, Εφοπλιστής μη πλοιοκτήτης, 1930, σ. 30, Παπαφωτεινό, ό.π., παρ. 55.

4 4 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 για το ναυτικό δίκαιο, διότι, μεταξύ άλλων, διευκολύνει την αποδοτικότερη οικονομική αξιοποίηση του πλοίου. Συχνά ο κύριος του πλοίου αποφεύγει να αναλάβει ο ίδιος τον κίνδυνο της θαλάσσιας επιχείρησης, θυσιάζοντας την προσδοκία ενός αυξημένου κέρδους από μια τέτοια επιχείρηση, και αρκείται στην παραχώρηση της εκμετάλλευσής του σε άλλον (συνήθως με σύμβαση μίσθωσης γυμνού πλοίου) και στο πιθανώς μικρότερο, αλλά ασφαλέστερο οικονομικό όφελος που η παραχώρηση αυτή του προσπορίζει. Στην περίπτωση αυτή, όπως είναι ευνόητο, όλες οι συμβάσεις που αφορούν την εκμετάλλευση του πλοίου συνάπτονται είτε από τον ίδιο το μισθωτή του πλοίου (εφοπλιστή), είτε στο όνομα αυτού από το διαχειριστή, το ναυτικό πράκτορα ή τον πλοίαρχο, που ενεργούν ως άμεσοι αντιπρόσωποί του. Έτσι, ο εφοπλιστής, ως υποκείμενο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκμετάλλευση του πλοίου έχει προσωπική ευθύνη, καταρχήν απεριόριστη 8, με ολόκληρη την περιουσία του, θαλάσσια και χερσαία. Οι δανειστές όμως από τον εφοπλισμό του πλοίου δεν βασίζονται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους μόνο στην απεριόριστη ευθύνη του εφοπλιστή, αλλά αποβλέπουν κατ εξοχήν στην πίστη που παρέχει σ αυτούς το πλοίο. Αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Πράγματι, δεν είναι πάντοτε εύκολο, όταν το πλοίο προσεγγίζει διάφορα ανά τον κόσμο λιμάνια, να γνωρίζουν οι δανειστές (π.χ. εφοδιαστές καυσίμων, τροφίμων κ.λπ.), οι οποίοι συμβάλλονται κατά κανόνα με τον πλοίαρχο ή τον πράκτορα, ποιος είναι ο εφοπλιστής του πλοίου, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι σχετικές συναλλαγές συχνά επιβάλλεται να γίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο, και ποια η περιουσιακή κατάσταση και η φερεγγυότητά του. Εξάλλου, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ανήκει η εκμετάλλευση του πλοίου σε πρόσωπα αφερέγγυα και αναξιόπιστα στη ναυτική αγορά ή σε πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια, τα οποία όμως κρύβονται πίσω από εμφανιζόμενες, ως εφοπλίστριες, αλλοδαπές εταιρίες μηδαμινής ή αμφίβολης οικονομικής υπόστασης, και των οποίων η αποκάλυψη και η εμφάνιση στο προσκήνιο του εφοπλισμού και των σχετικών ναυτιλιακών συναλλαγών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι, παρά τη δημοσιότητα του εφοπλισμού, η ανάγκη της υπεγγυότητας του πλοίου απέναντι στους δανειστές από τον εφοπλισμό του παραμένει επιτακτική, αφού το πλοίο λόγω της οικονομικής του σπουδαιότητας, αλλά και της σταθερότητάς του, ως περιουσιακού στοιχείου, αποτελεί κατά κανόνα το ασφαλέστερο μέσο πίστης γι αυτούς. Δικαιολογείται, λοιπόν, πλήρως η θέσπιση ειδικών διατάξεων, όπως η προαναφερόμενη του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ, οι οποίες, αποβλέποντας 8. Μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του με την παραχώρηση του ξένου πλοίου (βλ. άρθρα 85 επ., 105 ΚΙΝΔ, 1 παρ. 1, 5 και 7, 2 παρ. 1 και 2 της από Σύμβασης του Λονδίνου για τον περιορισμό της ευθύνης από ναυτικές απαιτήσεις, που κυρώθηκε με το ν. 1923/1991). 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

5 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 5 πρωτίστως στη διασφάλιση των προσώπων που έχουν απαιτήσεις από τον εφοπλισμό, καθιστούν το πλοίο υπέγγυο απέναντι αυτών. Ο διαχωρισμός της κυριότητας του πλοίου από τον εφοπλισμό του, ο οποίος έγινε για την καλύτερη οικονομική αξιοποίηση αυτού, δεν μπορεί να οδηγήσει στο ανεύθυνο του κυρίου του πλοίου απέναντι στους δανειστές από τον εφοπλισμό του. Διαφορετικά θα χειροτέρευε υπέρμετρα και αδικαιολόγητα η θέση των τελευταίων προς όφελος του κυρίου του πλοίου. 2. Προϋποθέσεις της ευθύνης του κυρίου του πλοίου Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ, η οποία διακρίνεται για τη λεκτική της λιτότητα, προϋποθέτει πλοίο, την εκμετάλλευση του οποίου έχει άλλος, εκτός από τον κύριο του πλοίου (εφοπλιστής),και την ύπαρξη απαίτησης από την άσκηση της εκμετάλλευσης αυτής. Για τις προϋποθέσεις αυτές της ευθύνης του κυρίου του πλοίου, η οποία, όπως προειπώθηκε, βασίζεται στη διάκριση που γίνεται μεταξύ κυριότητας του πλοίου και εφοπλισμού, αξίζει να σημειωθούν τα εξής: α. Πλοίο Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται στο πλοίο, το οποίο είναι δεκτικό κατά νόμο εφοπλισμού. Έτσι, ενόψει του ότι αντικείμενο των διατάξεων του πέμπτου τίτλου του ΚΙΝΔ (άρθρα 84 έως και 106) είναι μόνο το πλοίο, όπως η έννοια αυτού προκύπτει από το άρθρο 1 αυτού, στη ρύθμιση του άρθρου 106 εδ. β ΚΙΝΔ υπόκειται το σκάφος που έχει καθαρή χωρητικότητα τουλάχιστον δέκα κόρων και είναι προορισμένο να κινείται αυτοδυνάμως στη θάλασσα. Δεν περιλαμβάνονται τα πλωτά ναυπηγήματα, και αν ακόμη οι κύριοι έχουν παραχωρήσει σε άλλους τη χρήση αυτών γυμνών. Ο αποκλεισμός του πέμπτου τίτλου του ΚΙΝΔ από την ανάλογη εφαρμογή του σε κάθε πλωτό ναυπήγημα (άρθρ 1 παρ.2 ΚΙΝΔ) και η ειδική νομοθετική πρόβλεψη για εφαρμογή κατ εξαίρεση των σχετικών με τον εφοπλισμό διατάξεων του ΚΙΝΔ (άρθρ ) σε ορισμένες κατηγορίες πλωτών ναυπηγημάτων (πλωτά γεωτρύπανα, πλωτά διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου) 9 δεν επιτρέπει, νομίζω, να επεκτείνουμε την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 ΚΙΝΔ και στα πλωτά ναυπηγήματα γενικώς. β. Εφοπλισμός του πλοίου Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 106 εδ. β ΚΙΝΔ αποτελεί η παραχώρηση από τον κύριο της εκμετάλλευσης του πλοίου σε άλλον (εφοπλιστή). Στον ΚΙΝΔ γίνεται με σαφήνεια μια τριπλή ορολογική διάκριση. Διακρίνονται με καθαρότητα οι έννοιες του κυρίου του πλοίου, του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή. 9. Βλ. Αντάπαση, ό.π., σελ. 480.

6 6 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 Από τα άρθρα ειδικότερα 105 και 106 αυτού προκύπτει ότι κύριος του πλοίου είναι αυτός που έχει απλώς και μόνο την κυριότητα του πλοίου, χωρίς να ασκεί την εκμετάλλευσή του, πλοιοκτήτης είναι ο κύριος του πλοίου ο οποίος και το εκμεταλλεύεται και εφοπλιστής αυτός που εκμεταλλεύεται πλοίο που ανήκει σε άλλον 10. Είναι χρήσιμο να γίνει μια κάπως εκτενέστερη αναφορά στην έννοια του εφοπλισμού, που εδώ μας ενδιαφέρει. Η έννοια του εφοπλισμού προκύπτει από το άρθρο 105 του ΚΙΝΔ και για τη στοιχειοθέτησή της απαιτείται το πλοίο που αποτελεί το αντικείμενο του εφοπλισμού να είναι ξένο, δηλαδή να μην ανήκει σ αυτόν που το εκμεταλλεύεται, να γίνεται εκμετάλλευση του ξένου πλοίου και η εκμετάλλευση αυτή εκ μέρους του θαλάσσιου επιχειρηματία να γίνεται για τον εαυτό του («δι εαυτόν»). Ως εκμετάλλευση νοείται η άσκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης, δηλαδή της επαγγελματικά οργανωμένης χρησιμοποίησης του πλοίου προς κερδοσκοπία. Έτσι δεν είναι εφοπλιστής αυτός που χρησιμοποιεί πλοίο άλλου αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, γιατί λείπει το στοιχείο της κερδοσκοπίας. Είναι όμως κατά την άποψή μου εφοπλιστής ο μισθωτής του πλοίου, ο οποίος έχοντας τη ναυτική διεύθυνσή του, το χρησιμοποιεί για να μεταφέρει δικά του προϊόντα ή εμπορεύματα. Η επιδίωξη κέρδους στην περίπτωση αυτή μπορεί να νοηθεί ευρύτερα και να περιλάβει και το οικονομικό όφελος που επιδιώκει αυτός που χρησιμοποιεί το πλοίο στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δράσης, ενόψει μάλιστα του ότι φέρει και τον οικονομικό κίνδυνο από τη θαλάσσια αυτή επιχείρηση. Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως εφοπλιστής θα πρέπει να εκμεταλλεύεται ξένο πλοίο για τον εαυτό του, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτελεί τις απαραίτητες ναυτιλιακές εργασίες στο όνομά του. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να είναι εφοπλιστής ο διαχειριστής του πλοίου. Η συνηθέστερη περίπτωση από την οποία δημιουργείται εφοπλισμός είναι η μίσθωση γυμνού πλοίου (bare-boat charter, affretement coque nue), δηλαδή χωρίς εξοπλισμό και πλήρωμα. Δεν αποκλείεται να προκύπτει σχέση εφοπλισμού και από σύμβαση χρονοναύλωσης 11, γεγονός που συμβαίνει όταν ο χρονοναυλωτής έχει την εκμετάλλευση και τη ναυτική διεύθυνση του πλοίου, δηλαδή όταν ο πλοίαρχος και τα μέλη του πληρώματος υπακούουν στις εντολές και τις οδηγίες αυτού (εφοπλιστι- 10. Στο προϊσχύσαν δίκαιο (ν. ΓΨΙΖ/1910) οι έννοιες του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή συχνά συγχέονταν. Τέτοια σύγχυση έχει εμφιλοχωρήσει σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και στον ΚΙΝΔ από προφανή παραδρομή (π.χ. στο άρθρ. 106 εδ. γ γίνεται από παραδρομή χρήση του όρου πλοιοκτήτης με την έννοια του απλού κυρίου του πλοίου). 11. Βλ. ΑΠ 1145/2003, ΕΕμπΔ 2004,819, ΕφΠειρ 19/1998, ΕπισκΕΔ 1999, 811, ΕφΠειρ 112/1981, ΕΝΔ 1981, /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

7 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 7 κή χρονοναύλωση που περιέχει τη ρήτρα «demise clause»). Με το άρθρο 106 εδ. α του ΚΙΝΔ παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του πλοίου, ύστερα από σχετική συμφωνία του με τον εφοπλιστή, να διορίζει τον πλοίαρχο. Ο διορισμός όμως αυτός του πλοιάρχου δεν σημαίνει και ανάληψη της ναυτικής διεύθυνσης του πλοίου και συνακόλουθα και του εφοπλισμού του εκ μέρους του κυρίου του πλοίου. Ο τελευταίος για να εξυπηρετήσει το συμφέρον του επιλέγει απλώς και μόνο το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του πλοίου του. Η σύμβαση εργασίας του επιλεγέντος από τον κύριο πλοιάρχου συνάπτεται στο όνομα και για λογαριασμό του εφοπλιστή, ο οποίος και έχει την όλη ναυτική διεύθυνση και την εκμετάλλευση του πλοίου 12. Αξίζει να επισημανθεί η ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον εφοπλισμό του πλοίου η προβλεπόμενη από το άρθρο 105 του ΚΙΝΔ δημοσιότητα της εφοπλιστικής σχέσης, η οποία έχει θεσπιστεί πρωτίστως για την προστασία των τρίτων. Η δημοσιότητα αυτή συνίσταται στην καταχώριση στο νηολόγιο του πλοίου έγγραφης δήλωσης του κυρίου και του εφοπλιστή ότι το πλοίο εκμεταλλεύεται ο τελευταίος και έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, αφού αποδεικνύει υπέρ των τρίτων ότι το πλοίο εκμεταλλεύεται ο αναγραφόμενος στο νηολόγιο ως εφοπλιστής και όχι ο κύριος αυτού. Οι τρίτοι βέβαια μπορούν να αποδείξουν ότι το πλοίο δεν εκμεταλλεύεται πράγματι ο φερόμενος στο νηολόγιο ως εφοπλιστής, αλλά ο ίδιος ο κύριος του πλοίου ή κάποιος άλλος. Εξάλλου, ο αναφερόμενος στο νηολόγιο ως εφοπλιστής μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους ότι δεν είναι αυτός ο εφοπλιστής, θα πρέπει όμως να επικαλεστεί και να αποδείξει την πραγματική εφοπλιστική σχέση και επιπλέον ότι οι τρίτοι ήσαν σε γνώση αυτής 13. Πράγματι, η απόδειξη της γνώσης του τρίτου είναι απαραίτητη, διότι με τη σχετική καταχώριση στο νηολόγιο δημιουργήθηκε ένα «φαινόμενο δικαίου», στο οποίο έδωσε πίστη ο καλόπιστος τρίτος. Η παράλειψη της πιο πάνω διατύπωσης δημοσιότητας του εφοπλισμού συνεπάγεται τη δημιουργία στις σχέσεις μεταξύ του εκμεταλλευόμενου το πλοίο και των τρίτων του νόμιμου μαχητού τεκμηρίου ότι το πλοίο εκμεταλλεύεται ο κύριος αυτού (άρθρ. 105 εδ. γ ΚΙΝΔ). Για την ανατροπή του τεκμηρίου αυτού αρκεί αυτός που έχει έννομο συμφέρον (οι τρίτοι, ο κύριος του πλοίου, ο εφοπλιστής) να αποδείξει την πραγματική εφοπλιστική σχέση, χωρίς να χρειάζεται, ακόμη και όταν πρόκειται για τον κύριο του πλοίου που ενάγεται με βάση το τεκμήριο (ως πλοιοκτήτης), από τρίτο που συνήψε σύμβαση με τον πλοίαρχο, η επιπρόσθετη απόδειξη ότι ο τρίτος γνώριζε ότι το πλοίο εκμεταλλευόταν πράγματι άλλος και όχι ο κύριος του πλοίου Βλ. Αντάπαση, ό.π., σελ. 482 και τις εκεί παραπομπές. 13. Βλ. Κ. Ρόκα, Ναυτικόν Δίκαιον, ημιτ. Α, 1968, σ. 164, Αντάπαση, ό.π., σ Βλ. Κ. Ρόκα, ό.π., σ. 163, Σωτηρόπουλο, παρατηρήσεις στην ΠρΠειρ 1877/1964, ΕΕμπΔ 1964,

8 8 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 γ. Απαίτηση από τον εφοπλισμό Στοιχείο απαραίτητο για τη θεμελίωση ευθύνης του κυρίου του πλοίου είναι και η ύπαρξη απαίτησης, η οποία να απορρέει από τον εφοπλισμό αυτού. Πότε μια απαίτηση απορρέει από τον εφοπλισμό του πλοίου είναι ζήτημα εκτίμησης των εκάστοτε συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών. Μια τέτοια απαίτηση μπορεί να έχει ως βάση τη σύμβαση ή το νόμο. Συμβατικού χαρακτήρα απαιτήσεις που απορρέουν από τον εφοπλισμό του πλοίου αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις των μελών του πληρώματος από τη σύμβαση ναυτολόγησης, οι απαιτήσεις από τον εφοδιασμό του πλοίου με καύσιμα, τρόφιμα κλπ., οι αξιώσεις των πρακτόρων και των διαχειριστών του πλοίου για τις αμοιβές τους και τις δαπάνες που πραγματοποίησαν για το πλοίο στο πλαίσιο των συμβάσεών τους με τον εφοπλιστή, οι αξιώσεις αποζημίωσης για απώλεια ή βλάβη του φορτίου από τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς, οι αμοιβές για πλοήγηση και ρυμούλκηση του πλοίου. Στις εξωσυμβατικού χαρακτήρα απαιτήσεις καταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι αξιώσεις αποζημίωσης από σύγκρουση, πρόσκρουση, θαλάσσια ρύπανση, οι αξιώσεις από διοίκηση αλλοτρίων του πράκτορα ή του διαχειριστή του πλοίου που ενήργησαν έξω από το συμβατικό πλαίσιο εντολής. 3. Η νομική φύση της ευθύνης του κυρίου του πλοίου Από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ, σύμφωνα με τους ορισμούς της οποίας «αι εκ του εφοπλισμού απορρέουσαι απαιτήσεις ασκούνται και κατά του πλοίου», δημιουργείται αμέσως η εντύπωση ότι ο νομοθέτης εκφράστηκε εδώ με αξιοσημείωτη λεκτική λιτότητα. Η λιτότητα όμως αυτή ενέχει σε ικανό βαθμό και ελλειπτικότητα, με αποτέλεσμα η ερμηνευτική προσέγγιση της εν λόγω διάταξης να εμφανίζει προβλήματα, ιδίως αναφορικά με τη φύση της ευθύνης του κυρίου του πλοίου. Αξίζει ακόμη να παρατηρηθεί ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στο πλοίο με προσωποποιημένο τρόπο, δηλαδή σαν αυτό να ήταν ιδιαίτερο υποκείμενο υποχρεώσεων. Την παραστατική αυτή έκφραση, η οποία αποτελεί υπόλειμμα της γοητείας που σε παλαιότερες εποχές ασκούσε στον άνθρωπο το πλοίο με τα εντελώς ιδιαίτερα και σε ικανό βαθμό προσωποποιημένα χαρακτηριστικά του, έχει την τάση να χρησιμοποιεί ο νομοθέτης του ΚΙΝΔ και μάλιστα με εντονότερο τρόπο σε άλλες διατάξεις (π.χ. στα άρθρα 236 και 237 για τη σύγκρουση πλοίων, όπου γίνεται λόγος για υπαίτια πλοία, για ευθύνη του πλοίου και για ενοχή εις ολόκληρον των 391, Γ. Χαρδαλιά, παρατηρ., ΕΕμπΔ 2004, 156, πρβλ. και ΕφΠειρ 504/2003, ΕΕμπΔ 2004, 154. Για την αντίθεση άποψη στο ζήτημα αυτό της γνώσης του τρίτου, που ευρέως υποστηρίζεται, βλ. Αντάπαση, ό.π., σ. 496, Ν. Δελούκα, Ναυτ. Δίκαιον, παρ. 73, σ. 132, Κιάντου - Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, 1992, σ. 97, ΕφΠειρ 19/1998, ΕπισκΕΔ 1999, /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

9 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 9 υπαίτιων πλοίων) 15. Από την παραπάνω διάταξη γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι ο δανειστής από τον εφοπλισμό του πλοίου έχει απέναντί του υπέγγυο και το πλοίο για την ικανοποίηση της απαίτησής του. Εκείνο όμως που δεν είναι εύκολο να διακριβωθεί από τη διάταξη αυτή είναι το τι σημαίνει αυτή η υπεγγυότητα. Εντοπίζεται λοιπόν κάποια ασάφεια, κάποια ρυθμιστική ατέλεια, αφού δεν προσδιορίζεται σε τι συνίσταται ακριβώς κατά το περιεχόμενό της η υπεγγυότητα του πλοίου, δηλαδή ποια είναι η νομική φύση και η ακριβής έκταση της ευθύνης του κυρίου του πλοίου. Έτσι, δικαιολογείται η διατύπωση στο ζήτημα αυτό διαφορετικών απόψεων. α. Η επικρατέστερη άποψη Η άποψη που μέχρι τώρα κυριαρχεί στη θεωρία 16 και τη νομολογία 17 δέχεται ότι η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό του απαιτήσεις δεν είναι ενοχική (προσωπική), αλλά ευθύνη περιορισμένη για ξένο χρέος (του εφοπλιστή), η οποία συνίσταται απλώς στην υποχρέωση αυτού να υπομείνει αναγκαστική εκτέλεση επί του πλοίου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προήλθαν από τον εφοπλισμό του. Υπό την έννοια αυτή χαρακτηρίζεται και ως ευθύνη αντικειμενική και πραγματοπαγής. Εφόσον δεν υπάρχει ενοχική ευθύνη του κυρίου του πλοίου δεν δημιουργείται μεταξύ αυτού και του εφοπλιστή παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Απλώς οι δανειστές από τον εφοπλισμό για να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά του πλοίου θα πρέπει να αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο κατά του κυρίου του πλοίου, διότι ο εκτελεστός τίτλος κατά του εφοπλιστή δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό και κατά του κυρίου του πλοίου. Για το λόγο αυτό δικαιολογείται η εναγωγή με το ίδιο δικόγραφο του εφοπλιστή και του κυρίου του πλοίου, οι οποίοι βρίσκονται σε ομοδικία κατά την έννοια του άρθρου 74 παρ. 1β ΚΠολΔ. Ορισμένες αποφάσεις αρκούνται να χαρακτηρίσουν την ευθύνη του κυρίου του πλοίου απλώς και μόνο ως πραγματοπαγή, χωρίς κάποιο άλλο ειδικότερο προσδιορισμό 18. Όλοι όμως οι υποστηρικτές της παραπάνω άποψης θεωρούν ότι η πραγματοπαγής αυτή ευθύνη του κυρίου του πλοίου είναι αυτοτελής και βαίνει 15. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Φ. Ποταμιάνου (Στοιχεία ναυτικού δικαίου, τεύχος Β, 1966, παρ. 201, σ. 105) ότι για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό υποχρεώσεις «πλάσσεται μία οιονεί ευθύνη του ιδίου του πλοίου...». 16. Βλ. Φ. Ποταμιάνου, Στοιχεία ναυτικού δικαίου, τεύχ. Β, 1966, σ. 105, Κ. Ρόκα, ό.π., σ. 167, Σωτηρόπουλο, ΕΕμπΔ 1964, σ. 391, Καμβύση, Ιδιωτικόν ναυτικόν δίκαιον, 1982, άρθρ. 106, σ , Κοροτζή, ΕλΔ 1986, σ. 1100, Κιάντου - Παμπούκη, ό.π., σ Βλ. ΑΠ 1652/1995, Δελτ. ΑΕ και ΕΠΕ 1996, 268, ΑΠ 991/1991, ΕΝΔ 1992, 70, ΕφΠειρ 268/ 1989, ΕΝΔ 1989, 517, ΕφΠειρ 516/1986, ΕΕμπΔ 1986, 513, ΕφΠειρ 33/1984, ΕΝΔ 1984, 481, ΠΠρΠειρ 150/1991, ΕΝΔ 1992, 72, ΠΠρΠειρ 797/1984, ΕΕμπΔ 1984, 309, ΜΠρΠειρ 15/1984, ΕΕμπΔ 1984, Βλ. π.χ. ΠΠρΠειρ 150/1991, 797/1984, ΜΠρΠειρ 15/1984, ό.π.

10 10 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 παράλληλα με την προσωπική ευθύνη του εφοπλιστή, δεν έχει δηλαδή επικουρικό χαρακτήρα. Γίνεται ακόμη δεκτό από την άποψη αυτή ότι για να νομιμοποιηθεί ο κύριος του πλοίου στη σχετική δίκη θα πρέπει να διατηρεί την κυριότητα αυτού κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής. Η πιο πάνω περιορισμένη ευθύνη του κυρίου του πλοίου παύει να υφίσταται όταν αυτό μεταβιβαστεί σε άλλον 19. Τότε οι δανειστές των απορρεουσών από τον εφοπλισμό απαιτήσεων δεν μπορούν να επιληφθούν του πλοίου στα χέρια του νέου κυρίου, διότι δεν έχουν δικαίωμα παρακολούθησης αυτού. Κατά του νέου κυρίου δεν μπορούν να στραφούν ούτε με βάση το άρθρο 479 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο αυτός που αποκτά περιουσία ή επιχείρηση ευθύνεται εις ολόκληρον με το μεταβιβάσαντα για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση, διότι η διάταξη του άρθρου αυτού προϋποθέτει καθαρή ενοχική οφειλή και προσωπική ευθύνη του αποκτώντος. β. Κριτική της παραπάνω άποψης Η προαναφερόμενη άποψη παραγνωρίζει την καταγωγή και τη λειτουργία της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του, καθώς και το σκοπό που η ευθύνη αυτή θέλει να υπηρετήσει, ο οποίος εστιάζεται πρωτίστως στην προστασία των δανειστών από τον εφοπλισμό, που βασίζονται για τις συναλλαγές τους στην εμπιστοσύνη που παρέχει το πλοίο. Μένει προσκολλημένη στο λιτό και ατελές γράμμα του νόμου και προσπαθεί να καθορίσει από αυτή και μόνο τη διάταξη του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ το εννοιολογικό περιεχόμενο και τη νομική φύση της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις κατά τρόπο υπερβολικά στενό και περιοριστικό. Η διάταξη όμως αυτή δεν μπορεί από μόνη της, χωρίς τη βοήθεια του κοινού (αστικού) δικαίου, να δώσει ικανοποιητική απάντηση στα γεννώμενα ζητήματα, όπως παρακάτω θα εξηγήσουμε. Αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της εν λόγω διάταξης να αποτελέσει αυτή και μόνη τη βάση ενός πλήρους και σταθερού ερμηνευτικού πορίσματος είναι κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι η προαναφερόμενη άποψη δεν διακρίνεται για την εννοιολογική της καθαρότητα και συνέπεια. Αντίθετα, συχνές είναι, ιδίως στη νομολογία, οι εννοιολογικές συγχύσεις, οι ασάφειες και οι αντιφάσεις που παρατηρούνται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένες αποφάσεις κάνουν λόγο για πραγματοπαγή μη ενοχική ευθύνη του κυρίου του πλοίου, αποδέχονται όμως την εις ολόκληρον ευθύνη και καταδίκη του εφοπλιστή και του κυρίου του πλοίου για την καταβολή του οφειλόμενου χρηματικού ποσού χωρίς καμιά περαιτέρω διευκρίνιση 20. Πρέπει 19. Βλ. ιδίως ΑΠ 1103/1996, ΕλΔ 1997, 1134, ΑΠ 991/1991, ό.π., ΕφΠειρ 516/1986, ό.π. 20. Βλ. σχετ. ΠΠρΠειρ 1569/1985, ΕΝΔ 1986, 110, ΕφΠειρ 1862/1988, ΕΝΔ 1989, 183, ΕφΠειρ 671/1983, ΕΝΔ 1983, 363, ΑΠ 1438/1979, ΕΝΔ 1980, /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

11 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 11 να σημειωθεί εδώ ότι ο χαρακτηρισμός μιας υποχρέωσης, ως πραγματοπαγούς, δεν συνεπάγεται αναγκαίως και αποκλεισμό της ενοχικής φύσης της 21. Άλλες αποφάσεις κάνουν λόγο απλώς για ευθύνη αντικειμενική και πραγματοπαγή του κυρίου του πλοίου και για υπεγγυότητα του πλοίου, αποφεύγουν όμως να προσδώσουν περαιτέρω οποιοδήποτε νομικό χαρακτηρισμό στην ευθύνη αυτή του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις 22. Πιο συνεπείς προς τη θέση που ακολουθούν είναι οι αποφάσεις εκείνες, οι οποίες διευκρινίζουν ότι η καταδίκη του κυρίου του πλοίου σε πληρωμή ενός ξένου χρέους (του εφοπλιστή) συνίσταται στην ικανοποίηση της επιδικασθείσας απαίτησης, της οποίας ο κύριος δεν είναι οφειλέτης, διά του πλοίου. Αποφεύγουν όμως όλες οι αποφάσεις, ακόμη και της τελευταίας κατηγορίας, οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να το πράξουν, καθώς και οι υποστηρικτές της πιο πάνω άποψης στη θεωρία, να χαρακτηρίσουν ως εμπράγματη την ευθύνη του κυρίου του πλοίου 23. Και αυτό είναι προφανές και απολύτως δικαιολογημένο. Διότι θα καθιστούσε ουσιαστικά τους δανειστές από τον εφοπλισμό του πλοίου προνομιακούς δανειστές, με δικαίωμα παρακολούθησης του πλοίου στα χέρια του ειδικού διαδόχου του αρχικού κυρίου του πλοίου και μάλιστα κατά τρόπο ευνοϊκότερο από τους δανειστές που εξασφαλίζονται με ναυτικό προνόμιο, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 207 του ΚΙΝΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1711/1987, είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση συμβατικής εκποίησης του πλοίου, για να διατηρήσουν το προνόμιό τους απέναντι στον ειδικό διάδοχο του αρχικού κυρίου, να ασκήσουν σχετική αγωγή μέσα σε αποσβεστική προθεσμία τριών μηνών από την εγγραφή της εκποιητικής σύμβασης στο νηολόγιο 24. Πρέπει τέλος να παρατηρήσουμε ότι, αν ακολουθήσουμε την παραπάνω άποψη, η θέση των δανειστών από τον εφοπλισμό, όταν το πλοίο εκμεταλλεύεται άλλος και όχι ο κύριος αυτού, τελικά χειροτερεύει και δημιουργούνται ανεπιεικείς καταστάσεις. Όμως, ο διαχωρισμός της κυριότητας του πλοίου από την εκμετάλλευσή του έγινε για να καταστήσει καλύτερη και αποδοτικότερη την οικονομική αξιοποίησή του και όχι για να περιαγάγει τους δανειστές από την εφοπλισμό του σε χειρότερη θέση. γ. Η άποψη που προκρίνεται ως ορθότερη Ύστερα από αυτά που προεκτέθηκαν νομίζω ότι πρέπει να αποκρουστεί η προαναφερόμενη άποψη και να αναζητηθεί μια άλλη λύση, η οποία θα δίνει 21. Βλ. σχετ. ΑΠ 669/1989, ΝοΒ 1990, 994 και σημείωση κάτω από αυτή Φιλ. Δωρή. 22. Βλ. ΑΠ 991/1991, ό.π., ΕφΠειρ 54/1996, ΕΝΔ 1997, 31, ΕφΠειρ 916/1986, ΕΝΔ 1989, 459, ΕφΠειρ 13/1986, ΕΝΔ 1989, Τη θέση για εμπράγματη ευθύνη του κυρίου του πλοίου είχε υποστηρίξει αρχικά ο Μιχ. Σταθόπουλος (Γενικό ενοχικό δίκαιο Ι, 1978, σ. 42), ο οποίος όμως στη συνέχεια την εγκατέλειψε. 24. Βλ. εκτενέστερα, με πειστική επιχειρηματολογία, Αντάπαση, ό.π., σ

12 12 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 ικανοποιητική απάντηση στα ζητήματα που ανακύπτουν και ιδιαίτερα απάντηση που να μη θίγει τη σκοπούμενη προστασία των δανειστών από τον εφοπλισμό του πλοίου, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνει υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τη θέση του κυρίου του πλοίου. Τέτοια λύση είναι να δεχθούμε ότι παράλληλα με την ενοχική ευθύνη του εφοπλιστή δημιουργείται καθαρή ενοχική υποχρέωση του κυρίου του πλοίου απέναντι στους δανειστές από τον εφοπλισμό, η οποία όμως είναι περιορισμένη, συγκεντρώνεται δηλαδή στο πλοίο και με την έννοια αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως πραγματοπαγής. Κατά την έκταση αυτή και μέχρι την αξία του πλοίου δημιουργείται μεταξύ του εφοπλιστή και του κυρίου του πλοίου παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν ορισμένες αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες, εξετάζοντας το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου για την ευθύνη του κυρίου του πλοίου, αναφέρουν ότι ο τελευταίος έχει ενοχική υποχρέωση για την ικανοποίηση των απορρεουσών από τον εφοπλισμό απαιτήσεων, η οποία θεμελιώνεται ευθέως στο νόμο, και ότι η ενοχική φύση της υποχρέωσης αυτής δεν επηρεάζεται από τον πραγματοπαγή χαρακτήρα που της αποδίδεται 25. Στη θεωρία τον ενοχικό χαρακτήρα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου υποστήριξε με πληρότητα ο Αντάπασης 26. Δέχεται συγκεκριμένα ότι ο εφοπλιστής και ο κύριος του πλοίου ευθύνονται εις ολόκληρον για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του πλοίου, ότι, ενώ η ευθύνη του εφοπλιστή είναι απεριόριστη, η ευθύνη του κυρίου είναι κατ αντικείμενο περιορισμένη, με την έννοια ότι υπέγγυο απέναντι στους δανειστές είναι μόνο το πλοίο, όπως συμβαίνει και με τον κληρονόμο με απογραφή, ο οποίος ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας με τα ίδια τα κληρονομιαία πράγματα (1904 ΑΚ) και με τον αποκτήσαντα επιχείρηση ή περιουσία, ο οποίος ευθύνεται με τα στοιχεία που απαρτίζουν την επιχείρηση ή την περιουσία (479 ΑΚ). Αν όμως η κυριότητα του πλοίου μεταβιβαστεί σε άλλον, ο κύριος του πλοίου παύει να ευθύνεται. Ο ειδικός διάδοχος αυτού ευθύνεται, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 479 ΑΚ. Την άποψη του ενοχικού χαρακτήρα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου ενστερνίζεται ήδη και ο Σταθόπουλος, ο οποίος δέχεται περαιτέρω την εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ με οποιαδήποτε ερμηνευτική εκδοχή του άρθρου 106 εδ. β 25. Βλ. ΠΠρΠειρ 1252/1991, ΕΕμπΔ 1991, 705, ΠΠρΠειρ 395/1992, ΕΕμπΔ 1992, 469, ΠΠρΠειρ 624/1994, 471. Οι δύο τελευταίες αποφάσεις δεν έχουν αποφύγει τους επηρεασμούς και από την παραπάνω κρατούσα άποψη (η δεύτερη ιδίως σε σχέση με το ζήτημα της εφαρμογής του 479 ΑΚ σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου, ως προς το οποίο παίρνει αρνητική θέση). 26. Εκμετάλλευση του πλοίου από τρίτο και προστασία των ναυτικών δανειστών, ό.π. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

13 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 13 του ΚΙΝΔ 27. Για τον ενοχικό χαρακτήρα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου, που αποτελεί την ορθότερη λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, θα ήθελα να διατυπώσω συνοπτικά τις ακόλουθες σκέψεις: Όπως έχει προαναφερθεί, η λιτή και ελλειπτική διάταξη του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ είναι ανεπαρκής να μας δώσει η ίδια το πλήρες εννοιολογικό περιεχόμενο της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό αυτού. Βέβαια, ο ΚΙΝΔ αποτελεί, όπως είναι γνωστό, τη βασική πηγή του ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, κλάδου, αν όχι αυτόνομου, τουλάχιστον αυτονομημένου σε σημαντικό βαθμό από το εμπορικό δίκαιο, δεν λειτουργεί όμως ως μια απομονωμένη νησίδα, αλλά βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με το κοινό δίκαιο (αστικό και εμπορικό). Έτσι, όταν οι διατάξεις του ΚΙΝΔ αδυνατούν να δώσουν απάντηση, θα πρέπει να εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του εμπορικού και του αστικού δικαίου. Τη συμπληρωματική αυτή εφαρμογή έχει πράγματι ανάγκη και επιζητεί (ευθέως ή αναλογικά) ο ίδιος ο ΚΙΝΔ για την κάλυψη των κενών και των ατελών και ελλειπτικών ρυθμίσεών του. Θα πρέπει, λοιπόν, για το λόγο αυτό να ζητήσουμε στο ζήτημα που μας απασχολεί τη συνδρομή του κοινού (αστικού) δικαίου και ειδικότερα της διάταξης του άρθρου 479 ΑΚ, η οποία προβλέπει ενοχική ευθύνη του αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την επιχείρηση έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και η οποία, όπως νομίζω, προσφέρεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως η πιο κατάλληλη από κάθε άλλη. Ακολουθώντας την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση του κρίσιμου εδώ ζητήματος, μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμό ότι απέναντι στους δανειστές από τον εφοπλισμό του πλοίου υφίσταται εκ του νόμου περιορισμένη ενοχική (προσωπική) ευθύνη του κυρίου του πλοίου. Περιορισμένη με την έννοια ότι ο κύριος ευθύνεται για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του πλοίου, όχι με όλη την περιουσία του (θαλάσσια και χερσαία), όπως συμβαίνει με τον εφοπλιστή, αλλά μόνο με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή μόνο με το πλοίο και μέχρι την αξία αυτού. Η ενοχική αυτή ευθύνη του κυρίου του πλοίου είναι ευθύνη cum viribus patrimonii (αυτούσια ευθύνη), δηλαδή ευθύνη με το ίδιο το πλοίο, το οποίο μόνο παραμένει υπέγγυο στους δανειστές, και όχι pro viribus (λογιστική ευθύνη), δηλαδή ευθύνη και με τη λοιπή περιουσία αυτού, αλλά έως το χρηματικό ποσό στο οποίο αποτιμάται η αξία του πλοίου. Η ευθύνη cum viribus του κυρίου του πλοίου προκύπτει από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ. Η στενή και αυστηρή διατύπωση της διάταξης αυτής ότι οι απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις ασκούνται και κατά του πλοίου, σε αντιδιαστολή με εκείνη του άρθρου 479 ΑΚ, που κάνει λόγο για 27. Βλ. Γενικό ενοχικό δίκαιο, 2004, αριθ. 95 σημ. 65, σελ

14 14 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων, δεν επιτρέπει να μεταφερθεί και εδώ η έριδα που υφίσταται στην τελευταία περίπτωση (άρθρου 479 ΑΚ) για το εάν η ευθύνη του αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση είναι pro viribus ή cum viribus 28. Η νομοθετική επιλογή είναι σαφώς υπέρ της cum viribus patrimonii ευθύνης του κυρίου του πλοίου. Ας σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή εξυπηρετεί επαρκώς τον επιδιωκόμενο σκοπό της προστασίας των δανειστών του πλοίου. Η μεταβίβαση του πλοίου από τον ενεχόμενο κύριο αυτού δεν συνεπάγεται και απαλλαγή αυτού από την ευθύνη του απέναντι στους δικαιούχους των απαιτήσεων από τον εφοπλισμό. Η συνέπεια προς την παραπάνω θέση της cum viribus ευθύνης του κυρίου του πλοίου επιβάλλει να δεχθούμε και εδώ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1945 ΑΚ 29 και συνακόλουθα υποκατάσταση στη θέση του πλοίου του τυχόν ληφθέντος τιμήματος ή ανταλλάγματος. Έτσι, αν το πλοίο πουληθεί ή παραχωρηθεί με άλλο τρόπο σε άλλον, ο μέχρι τότε κύριος εξακολουθεί να ευθύνεται για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό με το τίμημα ή το αντάλλαγμα που πήρε. Μόνο σε περίπτωση τυχαίας απώλειας ή καταστροφής του πλοίου, η οποία δεν συνοδεύεται από παροχή ανταλλάγματος, μπορεί να γίνει λόγος για απαλλαγή του κυρίου του πλοίου από την ευθύνη του. Στο πλαίσιο της πιο πάνω ενοχικής ευθύνης του κυρίου του πλοίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σύνδεση της ευθύνης αυτής με τη διατήρηση εκ μέρους αυτού της κυριότητας του πλοίου έως την επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης 30. Η αποδοχή της άποψης αυτής οδηγεί σε ανεπιεική για τους δανειστές αποτελέσματα, διότι παρέχει τη δυνατότητα στον ενεχόμενο κύριο του πλοίου να επιφέρει την απαλλαγή του και με μία ενδεχομένως εικονική μεταβίβαση. Μπορούν, βέβαια, οι δανειστές από τον εφοπλισμό να επικαλεστούν την εικονικότητα μιας τέτοιας μεταβίβασης. Όμως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, και επιπλέον συνεπάγεται πρόσθετα βάρη για τους δανειστές. Οι παραπάνω σκέψεις για τον ενοχικό χαρακτήρα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του μας οδηγούν αβίαστα στην παραδοχή ότι η ευθύνη αυτή συνιστά σωρευτική από το νόμο αναδοχή χρέους κατά την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ. Αφού γίνεται λόγος για σωρευτική αναδοχή χρέους, θα πρέπει στη συνέχεια να δεχθούμε, όπως άλλωστε έχουμε προαναφέρει, ότι μεταξύ του εφοπλιστή και του κυρίου του πλοίου δημιουργείται για τα χρέη από 28. Για τις διιστάμενες στην περίπτωση του άρθρου 479 ΑΚ απόψεις βλ. Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό δίκαιο, Γεν. μέρος, 1999, παρ. 43 αρ , σ , Μιχ. Σταθόπουλου, Γενικό ενοχικό δίκαιο, 2004, παρ. 28 αρ , σ Για την αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 1945 από τους υποστηρικτές της άποψης της cum viribus ευθύνης του αποκτώντος στο πλαίσιο του άρθρου 479 ΑΚ βλ. Απ. Γεωργιάδη, ό.π., Κρητικό στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρ. 479 αρ. 31, σ Βλ. αντιθέτως Αντάπαση, ό.π., σ /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

15 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 15 τον εφοπλισμό του μια γνήσια παθητική εις ολόκληρον ενοχή. Η ενοχή αυτή εις ολόκληρον υφίσταται φυσικά στο μέτρο που η περιορισμένη ευθύνη του κυρίου του πλοίου, όπως την προσδιορίσαμε, συμπορεύεται με εκείνη του εφοπλιστή. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα ως προς το χαρακτήρα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό του απαιτήσεις, τότε σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του πλοίου δικαιολογείται πλήρως η εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ και συνακόλουθα η ευθύνη του αποκτώντος για τα χρέη του πλοίου από τον εφοπλισμό του. Με μία όμως διευκρίνιση: Η ευθύνη του αποκτώντος θα είναι του ίδιου είδους και της ίδιας έκτασης με εκείνη του μεταβιβάσαντος, δηλαδή cum viribus patrimonii. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η εφαρμογή του άρθρου 479 ΑΚ στην περίπτωση της μεταβίβασης πλοίου διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι το εμπορικό πλοίο που ναυσιπλοεί αποτελεί από μόνο του μια αυτοτελή επιχείρηση και ότι κάθε πλοίο αποτελεί συνήθως το μοναδικό ή το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας «μονοβάπορης» εταιρίας 31. Η ρύθμιση του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο με την έννοια ότι η συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή και του κυρίου του πλοίου για αποκλεισμό της ευθύνης του τελευταίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό του πλοίου δεν ισχύει απέναντι στους δανειστές από τον εφοπλισμό. Μολονότι δεν το αναφέρει ρητά η εν λόγω διάταξη, όπως το πράττει το άρθρο 479 ΑΚ, ο γενικότερος σκοπός και το συμφέρον που εξυπηρετεί η διάταξη αυτή επιβάλλει να δεχθούμε το χαρακτήρα της ως αναγκαστικού δικαίου. Βέβαια, μια τέτοια συμφωνία μεταξύ εφοπλιστή και κυρίου του πλοίου παραμένει ισχυρή μεταξύ αυτών και έχει αξία για τη θεμελίωση αναγωγικού δικαιώματος του τελευταίου απέναντι στον πρώτο. Δ. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου από την πλευρά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Ο κανόνας του άρθρου 106 εδ. β του ΚΙΝΔ δεν εμπεριέχει κανένα ουσιαστικό κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, αλλά αποτελεί απλώς μια διάταξη του εσωτερικού ουσιαστικού δικαίου. Δεν περιέχει, ορώμενος από την πλευρά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ούτε κανόνα άμεσης εφαρμογής, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και όταν η υπόθεση έχει στοιχεία αλλοδαπότητας. Για να εφαρμοστεί, λοιπόν, η διάταξη αυτή σε κάποια υπόθεση που περιέχει στοιχεία αλλοδαπότητας, θα πρέπει κατ επιταγή συγκεκριμένου κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου να είναι εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. 31. Βλ. ΑΠ 1129/1983, ΕΕμπΔ 1984, 474, ΕφΠειρ 176/1999, ΕΕμπΔ 1999, 786, ΠΠρΠειρ 325/ 1990, ΕΕμπΔ 1991, 494, ΠΠρΠειρ 954/1990, ΕΕμπΔ 1991, 307.

16 16 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για απαιτήσεις τρίτων που απορρέουν από τον εφοπλισμό του αποτελεί στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εξωσυμβατική ενοχή ευθέως νομογενή. Διάταξη που να ρυθμίζει τέτοιες ενοχές το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν έχει. Έτσι, στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν διατυπωθεί για την κάλυψη του σχετικού νομοθετικού κενού οι εξής κατά βάση απόψεις: α) εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που διέπει τη σχέση του κυρίου του πλοίου και του εφοπλιστή, β) εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που εξευρίσκεται με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 εδ. β ΑΚ, δηλαδή το δίκαιο που αρμόζει στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών, όπως συμβαίνει και στις ενοχές από σύμβαση όταν αδρανήσει η βούληση των μερών, γ) εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που διέπει την απαίτηση του τρίτου από τον εφοπλισμό 32. Θα ήθελα να αναφερθώ με συντομία στις δύο πρώτες απόψεις 33. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη εφαρμοστέο ως προς την ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσεις είναι, όπως προειπώθηκε, το δίκαιο που διέπει τη σχέση, με βάση την οποία ο κύριος παραχώρησε την εκμετάλλευση του πλοίου του στον εφοπλιστή 34. Κύρια επιχειρήματα της άποψης αυτής είναι ότι αποτελεί γενικότερα αναγνωρισμένο κανόνα να καθορίζεται το ενδεχόμενο δικαίωμα του δανειστή για την εναγωγή προσώπου μη συνδεόμενου με αυτόν από το δίκαιο που ρυθμίζει τη σχέση του προσώπου αυτού με τον άμεσο οφειλέτη και όχι το δίκαιο που διέπει τη σχέση του τελευταίου με το δανειστή, ότι οι δανειστές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο, αφού, γνωρίζοντας ότι συναλλάσσονται με τον εφοπλιστή, είναι σε θέση να πληροφορηθούν εύκολα το δίκαιο που διέπει τη σχέση κυρίου του πλοίου και εφοπλιστή πριν από κάθε συναλλαγή τους και ότι η εφαρμογή του δικαίου που ρυθμίζει τη σχέση κυρίου και εφοπλιστή συνεπάγεται την υπαγωγή όλων των δανειστών του πλοίου στο ίδιο σύστημα δικαίου και εξασφαλίζει την ίση 32. Θα μπορούσαν ακόμη να αναφερθούν η lex fori και το δίκαιο της σημαίας του πλοίου. Το δίκαιο της σημαίας του πλοίου για να κρίνει την ευθύνη του κυρίου του πλοίου επέλεξε χωρίς ειδικότερη αιτιολογία η ΠΠΠειρ 1235/1983 (ΕΝΔ 1983, 449), η οποία εφαρμόζει για την απαίτηση από τον εφοπλισμό το γερμανικό δίκαιο (συμφωνημένο δίκαιο) και για την ευθύνη του κυρίου του πλοίου το ελληνικό, λόγω της ελληνικής σημαίας του πλοίου, χωρίς όμως να χαρακτηρίζει ως εμπράγματη την ευθύνη αυτή (9 ΚΙΝΔ). 33. Παραλείπεται η εκτενέστερη αναφορά στην τρίτη άποψη, η οποία υιοθετήθηκε χωρίς ιδιαίτερη αιτιολόγηση από τις αποφάσεις ΠΠρΠειρ 797/1984 (ΕΕμπΔ 1984, 309), 1652/1984 (ΕΕμπΔ 1985, 146), ΜΠρΠειρ 15/1984 (ΕΕμπΔ 1984, 483), δεν βρήκε όμως ευρύτερη ανταπόκριση. Βλ. εύστοχη κριτική της άποψης αυτής από Αντάπαση, ό.π., σ Η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί από τους Βρέλλη/Αντάπαση στην από γνωμοδότησή τους, την οποία μνημονεύει η ΠΠρΠειρ 395/1992 (ΕΕμπΔ 1992, 469), και στη συνέχεια από τον Αντάπαση στην προαναφερόμενη μελέτη του (Εκμετάλλευση του πλοίου από τρίτο και προστασία των ναυτικών δανειστών, ό.π., σ ). Την άποψη αυτή ακολουθεί και η ΕφΠειρ 627/2003, ΕΕμπΔ 2004, 145). Βλ. ακόμη και το θετικό σχόλιο κάτω από αυτή Αντωνίου Ρούσσου (σ. 149 επ.). 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

17 Digesta 2005 Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου 17 μεταχείρισή τους. Η δεύτερη άποψη θεωρεί ότι η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό αποτελεί στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αυθύπαρκτη εξωσυμβατική ενοχή, της οποίας απλώς το περιεχόμενο προσδιορίζεται από το περιεχόμενο της απαίτησης, ότι η ευθύνη αυτή πρέπει να διέπεται από το δικό της δίκαιο και ότι το δίκαιο αυτό προσδιορίζεται, λόγω του υπάρχοντος κενού, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 εδ. β ΑΚ που διατυπώνει βασικό κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως ανάλογα συμβαίνει και με άλλες εξωσυμβατικές ενοχές (αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων). Την τελευταία αυτή άποψη, την οποία υιοθέτησε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς με εισήγηση του γράφοντος σε δύο διαδοχικές αποφάσεις του 35, εξακολουθώ να υποστηρίζω ως ορθότερη. Μπορεί πράγματι η διάταξη του άρθρου 25 εδ. β του ΑΚ 36, λόγω της ευλυγισίας της και της παρεχόμενης στο δικαστή σημαντικής διακριτικής εξουσίας, να ενέχει ως ένα βαθμό κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου. Όμως οδηγεί με την ευελιξία που τη διακρίνει σε δικαιότερες και σε πιο εύστοχες λύσεις, αλλά, θα έλεγα, και σε αποτελεσματικές και επαρκώς ασφαλείς για τους δανειστές 37. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι η πρώτη άποψη εμφανίζει μια καίρια αδυναμία. Ειδικότερα παρέχει στον εφοπλιστή και τον το κύριο του πλοίου τη δυνατότητα να αποκλείσουν την ευθύνη του τελευταίου με την επιλογή, ως εφαρμοστέου στη μεταξύ τους σχέση, δικαίου, το οποίο δεν καθιστά τον κύριο του πλοίου υπεύθυνο για τις απαιτήσεις από τον εφοπλισμό. Θα μπορούσε κάποιος να αντιπαρατηρήσει ότι μια τέτοια επιλογή δικαίου, εφόσον στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι καταστρατηγική, δεν θα ισχύσει. Αυτό ορθά έχει νομολογηθεί σε περιπτώσεις όπου κατά τη μεταβίβαση περιουσίας επιλέχθηκε ως εφαρμοστέο το αγγλικό δίκαιο 35. Βλ. ΠΠρΠειρ 1252/1991, ΕΕμπΔ 1991, 705, 395/1992, ΕΕμπΔ 1992, 469. Στη συνέχεια την άποψη αυτή ακολούθησε και η ΠΠρΠειρ 624/1994, ΕΕμπΔ 1995, Αντίστοιχη είναι η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 της από Σύμβασης της Ρώμης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (κυρώθηκε με το ν. 1792/1988), η οποία, όταν δεν έχει γίνει επιλογή δικαίου από τα συμβαλλόμενα μέρη, καθορίζει ως εφαρμοστέο το δίκαιο που παρουσιάζει το στενότερο σύνδεσμο με την υπόθεση. Η αναλογική όμως εφαρμογή εδώ, για την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, της αμιγώς εθνικής διάταξης του άρθρου 25 εδ. β ΑΚ, που εξακολουθεί να ισχύει για τις συμβατικές ενοχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Ρώμης, είναι προτιμότερη από την εφαρμογή της πιο πάνω κοινοτικής προέλευσης διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1, η οποία μπορεί να έχει ενταχθεί στο εσωτερικό δίκαιο, δεν παύει όμως να αποτελεί διεθνούς προέλευσης ιδιωτικό διεθνές δίκαιο με τη δική του λογική. 37. Κατά το χρόνο που χαράσσονταν οι γραμμές αυτές έγινε γνωστή η έκδοση της πολύ πρόσφατης ΑΠ 384/2005, με την οποία ο Άρειος Πάγος τάσσεται στο κρίσιμο εδώ ζήτημα της ευθύνης του κυρίου του πλοίου υπέρ της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 25 εδ. β ΑΚ.

18 18 Ιωάννης Χαμηλοθώρης Digesta 2005 για να παρακαμφθεί η ευθύνη του αποκτώντος για τα χρέη της περιουσίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ, αντίστοιχη της οποίας δεν υπάρχει στο αγγλικό δίκαιο 38. Υπό την ισχύ όμως της από Σύμβασης της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, θεωρώ ότι είναι πλέον δυσχερέστατο, αν όχι αδύνατο, να υποστηριχθεί ότι μια παρόμοια συμφωνία είναι καταστρατηγική, αν αναλογιστούμε ότι η Σύμβαση αυτή επιτρέπει την επιλογή ως εφαρμοστέου και του δικαίου εκείνου που δεν έχει κανένα σύνδεσμο (ούτε χαλαρό) με την υπόθεση. Αξίζει τέλος να παρατηρηθεί ότι ο στενότερος σύνδεσμος με την υπόθεση φαίνεται να προκρίνεται πλέον και από τον κοινοτικό νομοθέτη ως στοιχείο καίριας και βασικής σημασίας στις ρυθμίσεις που επεξεργάζεται για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές. Ειδικότερα, στην ευθύνη από αδικοπραξία και στις απλώς εξωσυμβατικές ενοχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού και της διοίκησης αλλοτρίων ο «προδήλως στενότερος σύνδεσμος» της υπόθεσης με ορισμένη χώρα φαίνεται να αποκτά προτεραιότητα και να υπερφαλαγγίζει τις άλλες επιλογές Βλ. ΕφΠειρ 22/1990, ΕΕμπΔ 1990, 95, ΜΠρΠειρ 2052/1986, ΕΕμπΔ 1987, Στην προσφάτως αναθεωρημένη πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (γνωστή με τον τίτλο «ΡΩΜΗ ΙΙ»), που περιέχεται στο έγγραφο 16231/04/JUSTCIV 196/CODEC 1361/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού προτάσσονται στις ενοχές από αδικοπραξία, από αδικαιολόγητο πλουτισμό και από διοίκηση αλλοτρίων οι γενικοί για κάθε περίπτωση κανόνες επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου, επιφυλάσσεται ως τελική επιλογή σε όλες τις περιπτώσεις το δίκαιο που εμφανίζει προδήλως το στενότερο σύνδεσμο με την υπόθεση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά με πανομοιότυπο τρόπο σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ότι «Εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η ενοχή (από αδικοπραξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό, διοίκηση αλλοτρίων) εμφανίζει προδήλως στενότερο σύνδεσμο με άλλη χώρα, διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στις παραγράφους..., εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας αυτής». 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos

Working Paper. Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Working Paper Title: «Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας» Georgios K. Karametos Η Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας Του Γεωργίου Κ. Καραμέτου Φοιτητή Νομικής Του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Abstract-Summary

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286

Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Εφετείο Πειραιώς: 94/2002 Πηγή: Ε.Ν.. 30/2002 σελ. 286 Παραγραφή αξιώσεων κατ αντιπροσώπου ν. 762/78. Σ Ρώµης 1980. µεταβίβαση πλοίου. Παλιννόστηση. Παραγραφή αξιώσεων από τη σύµβαση ναυτολόγησης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Η ευθύνη από ναυτικές απαιτήσεις και ο περιορισμός της στο ναυτικό δίκαιο» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α.

Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘEMATA Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής Φ.Π.Α. του Βασιλείου Δουμουλάκη, δικηγόρου, LL.M.* Ι. Δημοσίου δικαίου αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού Στο άρθρο 34 Ν. 2859/2000 («Κώδικας Φ.Π.Α.»,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Θέμα : Η αρνητική αναθεώρηση ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των δημοσίων συμβάσεων στα έργα. Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Αθήνα, 04 Μαίου 2015 Αριθ. Πρωτ.1273 Προς Τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... 21 1. Εισαγωγή... 25 Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΙΚΑΙΑ 2. Ιστορική αναδρομή Ι. Ρωμαϊκό δίκαιο... 29 ΙΙ. ίκαιο της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ (ΑΚ 1051) Στέφανος Ματθίας Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Α. Το ζήτημα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ (ΑΚ 1051) Στέφανος Ματθίας Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Α. Το ζήτημα Α. Το ζήτημα ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ (ΑΚ 1051) Στέφανος Ματθίας Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Επανειλημμένα έχει απασχολήσει τη θεωρία και τη δικαστική πράξη το ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών

Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών H ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλεξάνδρα Ν. Κοψίνη Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Αθηνών Η συλλογική σύμβαση εργασίας (σ.σ.ε.) είναι ιδιότυπη σύμβαση, και για τη σύναψή

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Σκαλίδης 1201 I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 1. Η εξασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ «ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ») Ελευθέριος Καστρήσιος Λέκτωρ Νομικής ΔΠΘ Διάγραμμα Ι. Εισαγωγικά για την κοινοπραξία ΙΙ. Η θέση της νομολογίας 1. Το ζήτημα της νομικής προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ

Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ 1 Γ.Χ. Γκρίτζαλης Δικηγόρος - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Νομικής ΔΠΘ Η Α.Ε. αποτελεί ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΕΜΠΧΠΑ) Γνώμη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014» Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2. (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3. εφαρμοστέου δικαίου επί των διεθνών εμπορικών συμβάσεων. ΑΡΧΕΣ [ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (ΣΧΙΔΔ)] 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2 (Εγκρίθηκαν στις 19 Μαρτίου 2015) 3 Προοίμιο Το κείμενο αυτό εκθέτει τις γενικές αρχές που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης

Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Η πτώχευση του πτωχευτικού δικαίου Άλλως η προνομιακή ικανοποίηση των προσημειούχων πιστωτών και η καταστρατήγηση της αρχής της σύμμετρης ικανοποίησης Του Αργύρη Αργυριάδη Δικηγόρου Φορολογικού Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 19.1.2008 C 14/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα