Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007"

Transcript

1 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε για την ενηµέρωση της ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ επί του θέµατος, κατόπιν της εκδόσεως σχετικής Αποφάσεως (της 11ης Ιαν. 2007) του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υποθέσεως C-251/04, η οποία έκρινε προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδος, και σχετικού δηµοσιεύµατος της της εφηµερίδος Αυριανή. Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Θέµα : Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις Σχετ. : α. Απόφαση της 11ης Ιαν του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί της υποθέσεως C-251/04, κατόπιν προσφυγής της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ελλάδος ( -1) β. ηµοσίευµα της 22ας Ιαν της εφηµερίδας Αυριανή µε τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας» ( -2) Κατόπιν σχετικής εντολής, αναφορικά µε το θέµα εκτίθενται τα ακόλουθα : Γ ε ν ι κ ά 1. Η (α) σχετική απόφαση του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ΕΚ) ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε την ερµηνεία ορισµένων διατάξεων του Κανονισµού ΕΟΚ 3577/92 του Συµβουλίου της π ο υ α φ ο ρ ά τ η ν ε λ ε ύ θ ε ρ η π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ τ ι ς θ α λ ά σ σ ι ε ς µ ε τ α φ ο ρ έ ς ε ν τ ό ς τ ω ν κ ρ α τ ώ ν - µ ε λ ώ ν και µε το ενδεχόµενο παραβάσεώς τους από την Ελλάδα (όπως ισχυριζόταν η

2 - 2 - προσφεύγουσα, κατά της Ελλάδας, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων {ΕΕΚ}). 2. Το ζήτηµα αυτό (ήτοι ένα ζήτηµα εµπορικού ναυτικού, κοινοτικού δικαίου) νοµικά είναι εντελώς διάφορο από τα ζητήµατα της έρευνας και διάσωσης (SAR) στο Αιγαίο (βλ. παρακάτω) και κακώς, κατά την άποψή µας, το (β) σχετικό δηµοσίευµα προβαίνει σε µία τέτοιου είδους σύνδεση, τουλάχιστον σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης 1. Νοµικά (πάντοτε), οι αντίστοιχοι καλυπτόµενοι τοµείς δεν τέµνονται. Η ερµηνεία του ΕΚ αναφορικά µε τον Κανονισµό 3577/92 και τη συµπεριφορά της Ελλάδας 3. Το ΕΚ, αφού άκουσε τους διαδίκους (ΕΕΚ Ελλάδα), κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα : α. Η φύση και τα χαρακτηριστικά της ρυµούλκησης (ως εµπορικής πράξεως) διαφέρουν από τη φύση και τα χαρακτηριστικά των θαλασσίων ενδοµεταφορών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 1 του Κανονισµού. β. Η ρυµούλκηση, µολονότι παρέχεται έναντι αµοιβής, δεν συνιστά άµεση θαλάσσια µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. Το ρυµουλκό που βοηθά ένα σκάφος να ελιχθεί ή ενισχύει ή αντικαθιστά τη µηχανική του ισχύ, δεν καθίσταται το ίδιο σκάφος µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων. γ. Εποµένως η ρυµούλκηση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 1 του Κανονισµού. δ. Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 1 του Κώδικα ηµοσίου Ναυτικού ικαίου (Κ Ν ) 2, του Π 45/83 Ρυµούλκηση πλοίων, καθώς και του Γενικού Κανονισµού Λιµένος (έχει κυρωθεί µε Απόφαση του Α/ΛΣ), δεν παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. 1 Ο Κανονισµός 3577/92 για τις θαλάσσιες µεταφορές έχει ως πεδίο εφαρµογής υπηρεσίες οι οποίες, αφενός µεν παρέχονται κατά κανόνα έναντι αµοιβής, αφετέρου δε έχουν ως αντικείµενο τη θαλάσσια µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων µεταξύ δύο σηµείων της επικράτειας ενός και µόνο κράτους µέλους. 2 Κατά το άρθρο 11 1 του Κ Ν οι πάσης φύσεως εργασίες ρυµούλκησης καθώς και η παροχή επιθαλάσσιας αρωγής και η διεξαγωγή ναυαγοσωστικών εργασιών επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται εντός ή µεταξύ των ελληνικών χωρικών υδάτων µόνον από πλοία υπό ελληνική σηµαία.

3 Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι κατά το άρθρο 3 του Π 45/83 ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι σε ρυµουλκά ή άλλα πλοία υπό ξένη σηµαία : α. Να καταπλέουν σε ελληνικό λιµάνι ή σηµείο των ελληνικών ακτών, όταν ρυµουλκούν πλοίο κλπ, του οποίου η ρυµούλκηση άρχισε από αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή της ανοικτής θάλασσας. β. Να παραλαµβάνουν για ρυµούλκηση από ελληνικό λιµάνι ή σηµείο των ελληνικών ακτών, πλοίο κλπ που προορίζεται για αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή θάλασσα. γ. Να διαπλέουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα όταν, προερχόµενα από αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή θάλασσα, ρυµουλκούν πλοίο κλπ και κατευθύνονται σε αλλοδαπό λιµάνι ή σηµείο των ακτών ξένου κράτους ή την ανοικτή θάλασσα. Βλ. όλο το άρθρο 3 του Π 45/83 υπό τον -3. Έρευνα και διάσωση (SAR) στο Αιγαίο 5. Η έρευνα & διάσωση είναι καθήκον, υποχρέωση και δικαίωµα του κυρίαρχου κράτους, συνδέεται άρρηκτα µε την κυριαρχία αυτή και ανατίθεται στα κράτη από το διεθνές δίκαιο, προκειµένου να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή σ όλο τον κόσµο, ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός προστασίας της ανθρώπινης ζωής. 6. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει παραπάνω, η ναυτική έρευνα και διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν δεν έχει καµία σχέση µε την παροχή υπηρεσιών ρυµούλκησης ή συναφών ή παροµοίων υπηρεσιών, ως µορφή εµπορικής διαµεσολάβησης, στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου 3. Έρευνα και διάσωση α/φ που κινδυνεύουν 7. Το άρθρο 25 της Σύµβασης του Σικάγο του 1944 (έχει κυρωθεί από την Ελλάδα µε τον Ν. 211/47) και το Παράρτηµα 12 αυτής, περιέχουν διατάξεις για την αεροπορική έρευνα & διάσωση. Η ελληνική περιοχή έρευνας & διάσωσης σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήµατος ταυτίζεται µε την περιοχή του FIR Αθηνών και έχει καθοριστεί εδώ και δεκαετίες µε Περιοχικές Συµφωνίες Αεροναυτιλίας (1952 και 1958) που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Συµβούλιο του ICAO. Στο 3 Το αυτό ισχύει, όπως είναι αυτονόητο, και για την έρευνα και διάσωση α/φ που κινδυνεύουν.

4 - 4 - είδος αυτό διασώσεως αναφέρονται και οι διατάξεις των άρθρων 123, 124 και 175 του Κώδικα Αεροπορικού ικαίου (Ν. 1815/88). Ναυτική έρευνα και διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν 8. Όσον αφορά τα ναυτικά ατυχήµατα, το θέµα ρυθµίζεται από την ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής Έρευνας & ιάσωσης του ΙΜΟ (Αµβούργο 1979), η οποία τέθηκε σε ισχύ το Η Σύµβαση αυτή επιβάλλει στα συµβαλλόµενα κράτη να οργανώνουν υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης για να παρέχουν βοήθεια σε κινδυνεύοντα πλοία (vessels in distress), σ ε τ µ ή µ α τ α τ η ς α ν ο ι κ τ ή ς θ ά λ α σ σ α ς π ο υ π ρ ό σ κ ε ι ν τ α ι σ τ α χ ω ρ ι κ ά ύ δ α τ α τ ο υ π α ρ ά κ τ ι ο υ κ ρ ά τ ο υ ς. 9. Και από µόνη αυτή την εν περιλήψει αναφορά στη Σύµβαση του Αµβούργου του 1979 της προηγούµενης παραγράφου, καθίσταται προφανής η διαφορά σε σχέση µε το ρυθµιστικό πεδίο του Κανονισµού 3577/92, ο οποίος αφορά στη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών [ως εµπορική δραστηριότητα] εντός των κρατών-µελών και στη κατάργηση των περιορισµών στο τοµέα αυτό, ώστε να γίνει εφικτή η εγκαθίδρυση ενιαίας εσωτερικής αγοράς (µε εξαίρεση, όπως είδαµε παραπάνω, τις υπηρεσίες ρυµούλκησης). 10. Προφανής είναι επίσης η διαφορά και σε σχέση µε το ρυθµιστικό πεδίο του Κανονισµού ΕΟΚ 4055/86 του Συµβουλίου της , ο οποίος επίσης αναφέρεται στην υπό -1 απόφαση του ΕΚ και ο οποίος αφορά στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών [ως εµπορική διαµεσολάβηση] στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών, µεταξύ κρατών-µελών [ήτοι όχι εντός ενός κράτους- µέλους] και µεταξύ κρατών-µελών και τρίτων χωρών. 11. Για περισσότερο λεπτοµερειακή αναφορά στα ζητήµατα του SAR και ιδίως του ναυτικού SAR στο Αιγαίο και του προβληµατικού τουρκικού κανονισµού 88/13559 περί έρευνας & διάσωσης του 1988/1989, βλ. το υπό -4 Σηµείωµα του υπογράφοντος, το οποίο συντάχθηκε τον Ιανουάριο του 2002 κατόπιν αιτήµατος του ντού της τότε ΥΣΠ/ΓΕΕΘΑ. 4 Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύµβαση αυτή την και την κύρωσε µε τον Ν. 1844/89 (ΦΕΚ Α' 100/ ).

5 Ανεξάρτητα από τα αναφερόµενα ανωτέρω στη παράγραφο 2 του παρόντος, το Γραφείο µας δεν έχει αρµοδιότητα να εκτιµήσει τις ενδεχόµενες πολιτικές συνέπειες της (α) σχετικής απόφασης σε οποιονδήποτε τοµέα και ιδίως τις ενδεχόµενες συνέπειές της στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις. 13. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του υπό -3 Π (και στις εκεί αναφερόµενες περιπτώσεις), ρυµούλκηση στο Αιγαίο µπορούν να εκτελέσουν και ρυµουλκά µε ξένη σηµαία, ήτοι και τουρκική Τέλος, κατά την άποψή µας, σε περίπτωση κατά την οποία πλοίο στο Αιγαίο αρνηθεί υπηρεσίες διάσωσης από την Ελλάδα, η πλευρά µας θα πρέπει να σεβαστεί την άρνησή του αυτή, εκτός εάν κριθεί ότι άµεσα και πραγµατικά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές ή επίκειται η εκδήλωση άλλου µεγάλου και σοβαρού κινδύνου, οπότε οι υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης θα προσφερθούν δια της βίας._ 5 Για παράδειγµα, τουρκικό µη-κρατικό πλοίο, κατά τη διέλευσή του από τη χωρική µας θάλασσα ακινητεί λόγω µηχανικού προβλήµατος και χωρίς να κινδυνεύει άµεσα µε βύθιση ή να επίκειται εξ αυτού του λόγου άλλος άµεσος κίνδυνος (π.χ. περιβαλλοντική καταστροφή), ειδοποιεί και έρχεται από τις τουρκικές ακτές, ρυµουλκό υπό τουρκική σηµαία, προκειµένου να το ρυµουλκήσει από τη χωρική µας θάλασσα σε λιµάνι στις τουρκικές ακτές.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νικόλαος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος - Τουρκολόγος Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και καλύπτει μια έκταση 200.240

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις.

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις. Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την Ιατρική εργασία & η εφαρμογή τους στο Εθνικό Δίκαιο της Χώρας μας των Βαρνάβα Δημήτρη, Οφθαλμιάτρου, Γραμματέα της Ένωσης Γιατρών Χαλκιδικής Δρ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα