Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)"

Transcript

1 Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΔΛΟΤ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΗ ΥΑΓΗ ΒΙΜΠΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΔΡΜΗΝΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997) ΠΡΟΓΙAΘΔΗ Η ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ησλ Βξπμειιψλ (γλσζηφηεξε σο Καλφλεο ηεο Φάγεο - Βίζκππ) απνηέιεζε, ρσξίο θακηά ακθηβνιία, ηε ζεκαληηθφηεξε εδψ θαη δεθαεηίεο εμέιημε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαίνπ ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, κε άκεζν ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ, ηζνξξνπεκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επζχλεο. Ωζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ δηαηάμεψλ ηεο, θπξίσο δε απηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα, ακθηζβεηείηαη. Απηφ ηδηαίηεξα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν ξεηξψλ ησλ νπνίσλ ε απαιιαθηηθή ιεηηνπξγία δελ παξαθσιχεηαη, αθφκα θη αλ ζπληξέρεη πηαίζκα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα θαηά ηε γέλεζε ηεο δεκίαο (άξζξν 4 παξ. 2(α) θαη (β) ηεο Σχκβαζεο). Δπηπιένλ ε άθξσο ιεπηνκεξεηαθή ξχζκηζε ησλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ ζπληζηά κηα επηπξφζζεηε πεγή επηθξίζεσλ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξησηψλ, θαζψο ζε θάζε άιιε Γηεζλή Σχκβαζε κεηαθνξψλ (ρεξζαίαο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο) ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαζνξίδεηαη βάζεη απινχζηεξσλ θαλφλσλ 1. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ε ζέζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα είλαη πιενλεθηηθφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ κεηαθνξέσλ πνπ εθηεινχλ ρεξζαία ή 1 Bι. άξζξν 20 ηεο Σχκβαζεο ηεο Βαξζνβίαο πεξί ελνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ πξνο ηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη ην άξζξν 17 ηεο Σχκβαζεο ηεο Γελεχεο πεπί διεθνών οδικών μεηαθοπών (CMR). αεξνπνξηθή κεηαθνξά, πξάγκα πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ην ζαιάζζην εκπφξην. Τν δήηεκα εμάιινπ πνπ ρξήδεη ελδειερνχο κειέηεο θαη αθνινχζσο απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν αιιεινεπεξεάδνληαη νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο απαιιαθηηθέο ξήηξεο κε δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, απηψλ ηεο δηάζεζεο πινίνπ θαηάιιεινπ γηα ζαιαζζνπινία θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηεο επηκεινχο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ. Σχκθσλα εμάιινπ κε ηελ θξαηνχζα άπνςε ζηελ αγγιηθή λνκνινγία, ε παξαβίαζε ησλ ελιφγσ ππνρξεψζεσλ ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ηνπ κεηαθνξέα λα επηθαιεζζεί ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε σζηφζν δεκηνπξγεί πιήζνο εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Τα πξνβιήκαηα πάλησο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο - Βίζκππ νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ηνπ Ακβνχξγνπ ην 1978 (Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ) πνπ εθπνλήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα κέζσ ηεο εμάιεηςεο ηεο ιίζηαο ησλ απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 θαη ηεο θαζηέξσζεο ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο επζχλεο πνπ θαιχπηεη θάζε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηε ζπλδξνκή ππαηηηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαθνξέα. Πάλησο, κέρξη ζήκεξα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο

2 ηα θξάηε κε λαπηηθή δχλακε αξλνχληαη πεηζκαηηθά λα πηνζεηήζνπλ ηελ ελιφγσ Σχκβαζε, κε θχξην επηρείξεκά ηνπο ηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ λαχισλ πνπ θέξεηαη πσο κηα ελδερφκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο επζχ-λεο πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη. Η ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΑ ΓΙΑΘΔΔΙ ΠΛΟΙΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΘΑΛΑΟΠΛΟΙΑ 1.1 Η Έλλνηα ηνπ φξνπ «πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία» (seaworthiness) Η πιήξσζε ηεο έλλνηαο «πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία», θαηά πάγηα λνκνινγία ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ, απαηηεί ηε ζπλδξνκή δχν μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ. Απφ ηε κηα κεξηά πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ απφ θαηαζθεπαζηηθήο πιεπξάο λα αληηκεησπίζεη θαη λα μεπεξάζεη κε επηηπρία ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο (θαηαιιειφηεηα πξνο πινπλ - seaworthiness) θαη απφ ηελ άιιε ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα παξαιάβεη θαη λα δηαηεξήζεη ζε θαιή θαηάζηαζε ην ζπκθσλεζέλ θνξηίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ (Καηαιιειφηεηα πξνο δηαηήξεζε ηνπ θνξηίνπ cargoworthiness 2 ). Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ζαιαζζνπινία είλαη ζρεηηθή θαη πνηθίιιεη αλάινγα πξνο ην επηθείκελν ηαμίδη. Αλ γηα παξάδεηγκα ν πινπο αλακέλεηαη λα δηεμαρζεί ελ κέζσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηφηε ην επίπεδν ηεο απαηηνχκελεο θαηαιιειφηεηαο γηα ζαιαζζνπινία είλαη πςειφηεξν ηνπ ζπλήζνπο 3. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν κεηαθνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη απφιπηα αζθαιέο πινίν. Η επζχλε ηνπ αληίζεηα πεξηνξίδεηαη ζηε δηάζεζε πινίνπ δπλακέλνπ λα ππεξληθήζεη κφλν αλακελφκελνπο θηλδχλνπο θαηά εχινγε θξίζε κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο 2 Βι. Stanton v. Richardson (1874) LR 9 CP, Βι. Texas and Gulf SS Co v. Parker [1920] 263 Fed. Rep. 864 ζπλζήθεο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηαμηδηνχ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί εθείλν ην επίπεδν θαηαιιειφηεηαο, ην νπνίν θάζε ζπλεηφο θαη πξνζεθηηθφο κεηαθνξέαο ζα απαηηνχζε λα θαηέρεη ην πινίν ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη. Τέινο, ε εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε θπζηθή ηνπ δχλακε, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε δεηήκαηα επάλδξσζεο θαη εθνδηαζκνχ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα αλαισηά, πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ θίλεζή ηνπ φζν θαη γηα ηε δηαβίσζε φζσλ επηβαίλνπλ ζ' απηφ. 1.2 Η θχζε ηεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law) Σχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law), ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζε πεξίπησζε πιηθήο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ ηνπ είλαη λφζνο αληηθεηκεληθή. Καηά ζπλέπεηα απηφο επζχλεηαη, έζησ θη αλ απνδείμεη πσο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ κε θάζε επηκέιεηα. Αληίζεηα απαιιάζζεηαη, αλ ην πινίν ηνπ, ελψ ήηαλ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, έπαςε λα είλαη ελ κέζσ απηνχ 4. Κη απηφ δηφηη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ ε ππνρξέσζή ηνπ απηή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ επξχηεξε ππνρξέσζή ηνπ λα κεηαθέξεη κε επηκέιεηα ην θνξηίν. Όηαλ φκσο ην ζπκθσλεζέλ ηαμίδη δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί ζε απηνηειή ηκήκαηα, ηφηε δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα δηαηεξεί ην πινίν ηνπ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε θάζε ρσξηζηνχ ηκήκαηνο, φπσο ζα ζπλέβαηλε αλ ην θαζέλα απφ απηά ήηαλ αληηθείκελν μερσξηζηνχ λαπινζχκθσλνπ 5. Τν Κνηλφ 4 Bι. McFudden v. Blue Star Line [1905] 1 KB, 697. Δπίζεο βι. Clarke M, Seaworthiness in Time Charters (1977) LMCLQ, 493 ζει Βι. ηελ ππφζεζε Adamastos v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 All ER, 725.

3 Γίθαην (Common Law) πάλησο επηθπιάζζεη, θαη' εμαίξεζε, δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα ζηα λαπινζχκθσλα θαηά ρξφλν. Δηδηθφηεξα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε επζχλε ηνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθή, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ ηεο δένπζαο επηκέιεηαο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Κη απηφ δηφηη ζηελ θαηά ρξφλν λαχισζε θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (κεηαθνξέαο - θνξησηήο) ηεινχλ ζην ίδην επίπεδν γλψζεο ή άγλνηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο απηνχ Η θχζε ηεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο- Βίζκππ Σχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ, ν κεηαθνξέαο δελ ππέρεη πιένλ αληηθεηκεληθή επζχλε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιε- ιφηεηα ή κε ηνπ πινίνπ ηνπ, αιιά απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζή ηνπ λα επηδείμεη ηε «δένπζα επηκέιεηα» (due diligence) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ ηνπ 7.Όζνλ αθνξά εμάιινπ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «δένπζα επηκέιεηα», ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ηεο «επηκέιεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο». Καηά ζπλέπεηα, ν κεηαθνξέαο νθείιεη αθελφο λα δηαζέηεη ηα ζπλήζε πξνζφληα θαη αθεηέξνπ λα 6 Bι. ηηο ππνζέζεηο The Hermosa [1980] 1 LLR, 638 θαη Tynedale v. Anglo-Soviet SS Co [1936] LLR, 341. Δπίζεο βι. Wilford M., Time Charters (LLP) ( 4th ed., 1995 ) θαη Anderson C., The Evolution of the Implied Warranty of Seaworthiness in Comparative Perspective (1986) 17 JMLC, 1 ζηε ζει Σχκθσλα κε ηνπο λεφηεξνπο Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ ηνπ 1978, ν κεηαθνξέαο δελ ππέρεη πιένλ ππνρξέσζε δηάζεζεο θαηάιιεινπ πινίνπ, αιιά επζχλεηαη κφλν γηα θάζε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ ιφγσ ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α)-(ηδ) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο - Βίζκππ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηε γεληθή ξήηξα ηνπ άξζξνπ 5 ησλ Καλφλσλ ηνπ Ακβνχξγνπ.. επηδεηθλχεη ζπλήζε επηκέιεηα θαη ηθαλφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλάινγα πξνο ηηο επηθξαηνχζεο ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλζήθεο. Η ζηελή εξκελεία ηνπ ελιφγσ φξνπ απφ ηα δηθαζηήξηα έρεη θαηαζηήζεη ζρεδφλ αζήκαληε ηε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ηζρχνπζαο ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law) αληηθεηκεληθήο επζχλεο. Κη απηφ δηφηη, θαηά πάγηα λνκνινγία, ν κεηαθνξέαο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ 8. Αθνινχζσο δελ κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ κφλν κε ηελ πξφζιεςε ηθαλψλ αλζξψπσλ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηνπο, αιιά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηάδεη κε πξνζνρή ηελ εξγαζία επηζθεπψλ πνπ δηελεξγείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα κελ ηελ απνδέρεηαη εηθνληθά, κε ηελ αηηηνινγία φηη έρεη εθηειεζζεί απφ έλα λαππεγείν κε θαιή θήκε 9. Σηελ ππφζεζε The Nicholas H 10 εμάιινπ ην δηθαζηήξην δελ επέηξεςε ζην θνξησηή λα 8 Ο κεηαθνξέαο δελ δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηελ απνξξένπζα εθ ηνπ άξζξνπ 3 παξ 1 ηεο Σχκβαζεο ππνρξέσζή ηνπ ζε άιιν πξφζσπν, βι. ηελ ππφζεζε Riverstone Meat Company Pty Ltd v. Lancashire Shipping Company (The Muncaster Castle) [1961] 1 LLR, 57. Δπίζεο βι. Ventris T., Tanker Voyage Charterparties (Kluwer Law Publishers) (1986) ζηε ζει. 51. Θα πξέπεη επηπιένλ λα γίλεη ζαθέο πσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζηεζέληνο δχλαληαη λα θέξνπλ θαη νη εξγαδφκελνη ζε λαππεγεία, έζησ θη αλ δελ ηεινχλ ζε άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ην κεηαθνξέα. 9 Η αθακςία ηεο ελιφγσ ξχζκηζεο νδήγεζε νξηζκέλνπο εηζεγεηέο ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ησλ Βξπμειιψλ Πξσηνθφιινπ (the Visby Amendment) λα πξνηείλνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ειέγρεηαη άκεζα. Ωζηφζν ε πξνηαζείζα ηξνπνπνίεζε δελ ελζσκαηψζεθε ηειηθά ζην θείκελν ηεο Σχκβαζεο ιφγσ ησλ δπζρεξψλ λνκηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαδχνληαλ ζρεηηθά κε ηελ έγεξζε αμηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνξησηψλ ελαληίνλ ησλ επηζθεπαζηψλ ησλ πινίσλ βι. Zaphiriou G., Amending the Hague Rules (1971) JBL, 12 ζηε ζει MarcRich & Co AG and others v. Bishop Rock Marine Co Ltd and others [1995] 3 All ER, 307. Δπίζεο βι. Cane P., Classification Societies, Cargo

4 ζηξαθεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμίαο (tort of negligence) ελαληίνλ ελφο Νενγλψκνλα (classification Society) πνπ ηνλ είρε ακειψο δηαβεβαηψζεη πσο ην πινίν ήηαλ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ. Κη απηφ δηφηη ζεσξήζεθε πσο απνθιεηζηηθά ν κεηαθνξέαο είρε ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, αθνχ ν Νενγλψκνλαο δελ φθεηιε θακηά ππνρξέσζε επηκέιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζην θνξησηή. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ άδηθε θαη αδηθαηνιφγεηε, θαζψο, φπσο είπε ν Λφξδνο Steyn, νη Νενγλψκνλεο επηηεινχλ δεκφζηα ιεηηνπξγία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα εκπνδίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κέζσ ηεο απεηιήο επηβνιήο επζχλεο. Η επζχλε βέβαηα ηνπ κεηαθνξέα δηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φηαλ ε δεκία νθείιεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα ηνπ πινίνπ απνδηδφκελν κε ηε ζεηξά ηνπ ζε ακέιεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ. Κη απηφ δηφηη έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά πσο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν κεηαθνξέαο ππέρεη επζχλε κφλν γηα ειάηησκα εκθαληδφκελν θαηά ην κεηαγελέζηεξν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ ρξνληθφ δηάζηεκα 11, ελψ απαιιάζζεηαη, εάλ απνδείμεη πσο ε δεκία πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί πσο ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο παξαγγειίαο θαηαζθεπήο θαη ηεο παξαγγειίαο επηζθεπήο ηνπ πινίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη επί ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα θαίλεηαη ηππνιαηξηθή 12. Απφ ηε δηαηχπσζε εμάιινπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ππνρξέσζε επηκέιεηαο ηνπ κεηαθνξέα Owners and the basis of tort liability (The Nicholas H) (1995) LMCLQ, 433, ζηε ζει Βι. ηηο ππνζέζεηο Angliss & Co ( Australia ) Pty Ltd v. Peninsular and Oriental Steam Navigation Co [1927] 2 KB, 456 θαη The Amstelslot [1963] 2 LLR, Βι.Chorley & Giles, Shipping Law (Pitman Publishing) (18th ed.) ζηε ζει πεξηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ πινπ. Καηά ζπλέπεηα γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ελιφγσ δηάηαμε δελ θαηαιείπεη θακηά πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο «ζεσξίαο ησλ ηκεκάησλ» (doctrine of stages). Κη απηφ δηφηη ε θξάζε «θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ» αλαθέξεηαη κφλν ζην ζπκθσλεζέλ ηαμίδη θη φρη ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Δπνκέλσο ν κεηαθνξέαο δελ παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ εάλ ην πινίν ηνπ δελ έρεη επαξθή θαχζηκα γηα λα νινθιεξψζεη θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Απηφ φκσο ζεκαίλεη πσο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηε δένπζα επηκέιεηα ζε πξνγελέζηεξν ρξνληθφ ζηάδην απφ απηφ θαηά ην νπνίν ππνρξενχληαλ λα θαηαβάιεη ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην. Δπνκέλσο φηαλ ην θνξηίν θνξηψλεηαη ηκεκαηηθά ζε πεξηζζφηεξα ιηκάληα, ηφηε ε ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα επηδείμεη ηε δένπζα επηκέιεηα παχεη λα ηζρχεη κφλν φηαλ ε θφξησζε νινθιεξσζεί θαη ην πινίν ζαιπάξεη απφ ην ηειεπηαίν ιηκάλη. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε δεκία πξνθχςεη κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ ιηκαληψλ εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ηφηε ν κεηαθνξέαο δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζζεί πσο απηή πξνήιζε ιφγσ ηεο ακεινχο δηαθπβέξλεζήο ηνπ θαη αθνινχζσο δε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2(α) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Τέινο, ην γεγνλφο φηη ην πινίν παξνπζηάδεη κεραληθή βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ δελ ζπλεπάγεηαη απφ κφλν ηνπ απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ, θαζψο ην ελιφγσ ειάηησκα είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, έηζη ψζηε λα αλακέλεηαη επιφγσο πσο ζα εκπνδίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε The Subro Valour 13, φπνπ ε χπαξμε ειαηησκαηηθψλ θαισδηψζεσλ πξνθάιεζε θσηηά ζην κεραλνζηάζην, ελψ ην πινίν είρε ήδε μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε βχζηζή ηνπ ελ κέζσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Η θαθή θαηάζηαζε σζηφζν ησλ ελιφγσ θαισδηψζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, 13 [1995] 1 LLR, 509.

5 ζεσξήζεθε σο ζπλεπαγφκελε αθαηαιιειφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ, θαζψο ε δεκία ζα πξνέθππηε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, έζησ θη αλ δελ παξνπζηάδνληαλ απξφβιεπηα θαη έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 1.4 Ακαηαλληλόηηηα ηος πλοίος και ανεύθςνο ηος μεηαθοπέα καηά ηο Κοινό Γίκαιο (Common Law) Παξά ηελ χπαξμε ζπγθξνπφκελσλ απνθάζεσλ ζε επίπεδν House of Lords, γίλεηαη δεθηφ, θαηά ηελ θξαηνχζα λνκνινγία, πσο ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο δηάζεζε πινίνπ θαηάιιεινπ γηα ζαιαζζνπινία δελ ζπλεπάγεηαη ηε γέλλεζε δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηνπ λαπινζχκθσλνπ απφ ηνλ θνξησηή. Έλα ηέηνην δηθαίσκα γελλάηαη κφλν αλ ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο είλαη νπζηψδεο 14. Αλ ν θνξησηήο αλαθαιχςεη πσο ην πινίν είλαη αθαηάιιειν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ θαη ην ελιφγσ ειάηησκα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε κπνξεί λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο. Αλ φκσο ην ειάηησκα γίλεη αληηιεπηφ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ηφηε απηφο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαγγείιεη, αιιά δχλαηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ 15 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αζέηεζε ηεο ελιφγσ ππνρξέσζεο ζπλεπάγεηαη πιήξε αδπλακία επίθιεζεο νπνηαζδήπνηε απαιιαθηηθήο ξήηξαο απφ ηνλ κεηαθνξέα πεξηερφκελεο εληφο ηεο ζχκβαζεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Καηά ζπλέπεηα ν ζαιάζζηνο κεηαθνξέαο δε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ, έζησ θη αλ ε δεκία νθείιεηαη ηειηθά ζε θίλδπλν, γηα ηνλ νπνίν είρε ζπκθσλεζεί πσο απηφο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη Βι. HongKong Fir Shipping Co Ltd v. Kawasaki Kisen Kousha Ltd [1962] 2 QB, Βι. The Europa [1908] P Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνλ «ππεξηζρχνληα» (overriding) ραξαθηήξα, ηνλ νπνίν έρνπλ πξνζδψζεη ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε 1.5 Ακαηαλληλόηηηα ηος πλοίος και ανεύθςνο ηος μεηαθοπέα ζύμθωνα με ηοςρ Κανόνερ ηηρ Υάγηρ-Βίζμπς Πποδιάθεζη Οκνίσο πξνο ην Κνηλφ Γίθαην, ε ππνρξέσζε παξνρήο θαηάιιεινπ πινίνπ δηαηεξεί «πξσηαξρηθφ θαη ππεξηζρχνληα» (overriding) ραξαθηήξα θαη θάζε αζέηεζή ηεο αθαηξεί απφ ην κεηαθνξέα ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρνπλ νη απαιιαθηηθέο ξήηξεο πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 (α)(ηδ). Η αξρή απηή γηα πξψηε θνξά δηαηππψζεθε ζηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Ltd 17, φπνπ ν κεηαθνξέαο ζεσξήζεθε ππεχζπλνο γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην θνξηίν ιφγσ ηεο ακέιεηαο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ ρσξίο λα ηνπ αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα επίθιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Κη απηφ δηφηη θξίζεθε πσο ε δεκία πξνήιζε ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ε νπνία πθίζηαην θαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ πινπ. Γίλεηαη εμάιινπ δεθηφ πσο ε ππεξίζρπζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 έλαληη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ απνδεηρζεί ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο δεκίαο ή απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο. Μέζα ζηα πιαίζηα κηαο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο δελ εμεηάδεηαη ην αλ ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ απνηέιεζε ην θχξην αίηην, αιιά ην αλ ζπλέβαιε πξαγκαηηθά ζηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, έζησ θαη αλ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή άιισλ αηηηψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ην πινίν θαζπζηεξεί ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπ θαη ε ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα έθξεμε ελφο πνιέκνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ηφηε ε βι. Davies M., Dickey A., Shipping Law (The Law Book Company Limited ) (1990) ζηε ζει. 200.Δπίζεο βι. Ford v. Compagnie Furness [1922] 2 KB, [1959] AC, 589

6 επειζνχζα δεκία ζα ζεσ- ξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπ, εθφζνλ ε πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ 18. Αληίζεηα, αλ ε δεκία νθείιεηαη ζε θίλδπλν γηα ηνλ ν πνίν ρσξεί απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2, ηφηε ν κεηαθνξέαο δελ ζα επζχλεηαη. Υπνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ επξέσο πσο ε αδπλακία ηνπ κεηαθνξέα λα θάλεη ρξήζε ησλ απαιιαθηηθψλ ηεο επζχλεο ηνπ ξεηξψλ δελ επέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ελιφγσ ππνρξέσζήο ηνπ, αιιά κφλν φηαλ απηή είλαη νπζηψδεο ή ηνπιάρηζηνλ ζνβαξή. Δλ πξνθεηκέλσ ν κεηαθνξέαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νιφθιεξε ηελ απψιεηα ή δεκία επί ηνπ θνξηίνπ, έζησ θη αλ απηή δελ πξνθιήζεθε απνθιεηζηηθά ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ ηνπ. Η ζέζε απηή εληνχηνηο ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ απηήλ πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Co Ltd, φπνπ ε εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο γέλεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ κεηαθνξέα λα απαιιαγεί ηεο επζχλεο ηνπ. Σχκθσλα κ' απηή ηελ άπνςε, ν κεηαθνξέαο ράλεη ην ελιφγσ δηθαίσκά ηνπ, έζησ θη αλ ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία είλαη κφλν αζήκαληε Ναπηηθφ πηαίζκα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα (άξζξν 4 παξ. 2(α)) Δίλαη γλσζηφ πσο ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο απαιιαθηηθήο ξήηξαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α) έρεη ηεζεί πνιιάθηο ζην παξειζφλ ζε ακθηζβήηεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ-κεηαθνξέσλ πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ελζσκάησζε θαη παξακνλή ηεο ζην θείκελν ηεο Σχκβαζεο σο αλαγθαία γηα ηε δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ ζε πεξίπησζε δεκίαο ή απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηε κε 18 Βι. Monarch SS Co v. Karishamns Oljefabriker (A/B) [1949] AC, 196. επηθέληξσζή ηνπο ζε κηα απνθιεηζηηθά πεγή θεθαιαίσλ 19. Ο κεηαθνξέαο εμάιινπ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί βάζηκα ηελ ελιφγσ ξήηξα, εθφζνλ απνδείμεη πσο ε δεκία ή απψιεηα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ακέιεηα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Η πεξίεξγε ελ πνιινίο απηή ξχζκηζε βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα πσο, εθφζνλ ην πινίν βξίζθεηαη ελ πισ, ν κεηαθνξέαο δελ δχλαηαη πηα λα εμαζθεί επ' απηνχ ηελ επνπηεία ηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ ζήκεξα ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ ηνπ δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ην πινίν ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε Σχκβαζε ζην άξζξν 3 παξ. 2 θαζηζηά ηνλ κεηαθνξέα ππεχζπλν γηα ηελ επηκειή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε ελιφγσ ξήηξα ραξαθηεξίδεηαη δηθαίσο σο αλαρξνληζηηθή. Παξά ηαχηα ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ θαη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ακεινχο δηαθπβέξλεζήο ηνπ δε ζπλάγεηαη πάληνηε κε επθξίλεηα. Τν θξίζηκν δήηεκα πνπ ζπλήζσο αλαδχεηαη αθνξά ζην θαηά πφζν ην ειάηησκα πνπ πξνθάιεζε ηελ απψιεηα ή δεκία ηνπ θνξηίνπ πθίζηαην θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ή πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ιφγσ ηεο ακέιεηαο ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πιεξψκαηνο Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη αληαλαθιά ηελ πξφζθαηα δηακνξθσζείζα πξαθηηθή ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ηέηνηα ζχκβαζε λα αληηκεησπίδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπκθσλεζέληνο πινπ σο θνηλή πεγή θηλδχλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζεσξνχλ πσο ην πιήξσκα έρεη πξνζιεθζεί κε θνηλή ζπλαίλεζε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ λαπισηή, βι. Sweeney J., UNCITRAL and Hamburg Rules: the risk allocation problem in maritime transport of goods (1991) 22 JMLC, 511 ζηε ζει 532. Δπίζεο βι. Diamond A., The division of liability as between ship and cargo (1977) 1 LMCLQ, 39 ζηε ζει Σηελ ππφζεζε International Packers London Ltd v. Ocean Steam Ship Co Ltd [1955] 2 LLR, 218, γηα παξάδεηγκα, έγηλε δεθηφ πσο ε κε ηειεία θαη απνηειεζκαηηθή αζθάιηζε ησλ πδαηνζηεγψλ ζπξψλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δελ

7 Η πνηφηεηα εμάιινπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο απνηεινχλ ζπλήζσο αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απνιχησο θαλεξφ ην αλ ε απψιεηα ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζηελ αληθαλφηεηά ηνπο ή πξνέθπςειφγσ ηεο απξνζεμίαο ηνπο. Πάλησο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα δηθαζηήξηα έθξηλαλ πσο ην επίπεδν εηδίθεπζήο ηνπο δελ απαηηείηαη λα μεπεξλά ην αληίζηνηρν ελφο ζπλεζηζκέλνπ λαχηε, εθηφο θη αλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο ζπγρξφλνπ θαη πεξίπινθνπ πινίνπ, νπφηε θαη αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξν ηνπ ζπλήζνπο 21. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί πσο ε ηθαλφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο ηεθκαίξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε καθξφρξνλεο επηηπρνχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 22. Δληνχηνηο, πξφζθαηεο απνθάζεηο δέρζεθαλ πσο ε έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία φκσο είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ πνιιά ρξφληα κεηά ην ζηάδην εθπαίδεπζεο ηνπ πιεξψκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ν πινίαξρνο ή ην πιήξσκα είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ ηα δένληα θαηέζηεζε ην πινίν αθαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία. Κη απηφ δηφηη νπδεκία έλδεημε σο πξνο ηελ εκθάληζε άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ δελ πθίζηαην. Αληίζεηα ε κε πξαγκαηνπνίεζή ηεο, φηαλ πξαγκαηηθά ην πινίν απεηιήζεθε απφ ηνλ άζρεκν θαηξφ, ζεσξήζεθε πσο νθεηιφηαλ ζε ακειή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ. Δπίζεο βι. Astle W., Shipping and the Law ( Fairplay Publication ) (1980) ζηε ζει Σηελ ππφζεζε Brazier v. Skipton Rock [1962] 1 WLR, 471 ην δηθαζηήξην δέρζεθε πσο ε ηθαλφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο δελ αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πην ηθαλνχ αλζξψπνπ ή ελφο αλζξψπνπ πνπ δελ θάλεη πνηέ ιάζε. Δπνκέλσο, παξφιν πνπ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο δχλαηαη λα ππνπέζεη ζε θάπνην ζνβαξφ ζθάικα, απηφ δε ζεκαίλεη απηνκάησο πσο ζηεξείηαη γεληθήο ηθαλφηεηαο. Δπίζεο βι. ηελ ππφζεζε The Landeer [1955] 2 LLR, 534 θαη Muchlinski P., The use of reasonable endeavors to save a vessel from sinking (1989) LMCLQ, Βι. Manifest Shipping & Co Ltd v. Uni-Polaris Insurance Co Ltd and La Reunion Europeene (The Star Sea) [1995] 1 LLR, 651. πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο θαη λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ζπλέπεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά παξφια απηά λα ζεσξεζνχλ αλίθαλνη. Δπηπιένλ ε αληθαλφηεηά ηνπο είλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη εκθαλήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ είλαη εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή. Γη ' απηφ ην ιφγν έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ν κεηαθνξέαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πιεξψκαηνο δχλαηαη λα απνδερζεί, ρσξίο λα δεηήζεη πεξαηηέξσ απνδείμεηο, ηελ ηθαλφηεηα ελφο έκπεηξνπ κέινπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επί καθξφλ ζην πινίν ηνπ, θαζψο ζεσξείηαη αδχλαην λα εμεηάδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξηλ απφ θάζε ηαμίδη 23. Ο κεηαθνξέαο εμάιινπ νθείιεη λα πξνβεί ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιε- ξψκαηνο κε επηκέιεηα. Η ππνρξέσζή ηνπ απηή πεγάδεη απφ ην επξχηεξν θαζήθνλ ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία 24. Η επηηπρήο φκσο εθπιήξσζή ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεπηνκεξνχο θαη πξνζεθηηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ πιεξψκαηνο θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο, αιιά απηή επεθηείλεηαη θαη ζηελ επίβιεςή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο ηνπ απφ θάζε επζχλε ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ νξγάλσζε εθ κέξνπο ηνπ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επίβιεςεο ηεο απφδνζεο ηνπ πινηάξρνπ, ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ζε θαζεκεξηλή βάζε Βι. White R., Human Unseaworthiness (1996) LMCLQ, Σηελ ππφζεζε The Makedonia [1962]1 LLR, 316 γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλέληεπμή ηνπο δε ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο ηξφπνο επηινγήο ηνπο. Δπίζεο βι. ηηο ππνζέζεηο The Farrandoc [1967]1 LLR, 232 θαη The Safe Carrier [1994] 1 WLR, Βι. Grand Champion Tankers Ltd v. Norpipe A/S (The Marion) [1984] 2 WLR, 942. Δπίζεο βι.arnould's, Law of Marine Insurance and Average, Vol. II (London: Stevens & Sons) (16th ed., 1981) ζηε ζει. 713.

8 Θα πξέπεη επηπξνζζέησο λα ζεκεησζεί πσο ε έιιεηςε πηζηνπνηεηηθψλ εηδίθεπζεο δε ζπληζηά απηνκάησο αδηακθηζβήηεηε απφδεημε ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο. Κη απηφ δηφηη ην πιήξσκα είλαη δπλαηφλ λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε θάζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ρσξίο απαξαηηήησο λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα 26. Δπνκέλσο παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα ζηνηρεηνζεηεζεί κφλν κεηά ηελ πξνεγνχκελε παξνρή αδηακθηζβήηεησλ απνδείμεσλ απφ ην θνξησηή σο πξνο ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο επειζνχζαο δεκίαο θαη ηεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ επηπξνζζέησο δε δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο. Αληίζεηα φηαλ ην πιήξσκα, ελψ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ελδεδεηγκέλε εθπαίδεπζε θαη εμέηαζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αληηκε- ησπίζεη επηηπρεκέλα νπνηνλδήπνηε θίλδπλν απεηιήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, απνηπγράλεη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιφγσ ζηηγκηαίαο ακέιεηαο θη φρη ιφγσ γεληθήο αληθαλφηεηαο, ηφηε ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ηε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α)ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Κη απηφ δηφηη ε επέιεπζε ηεο δεκίαο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζεσξείηαη πσο εκπίπηεη κέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ζθάικαηνο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ Ππξθαγηά (άξζξν 4 παξ. 2(γ)) Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε ππξθαγηά απνηειεί έλα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ζηε ζάιαζζα, παξά ηε δηακνξθσζείζα ζην παξειζφλ αληίιεςε πσο ν θίλδπλνο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ειάρηζηνο, θαζψο ην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ πεξηηξηγπξίδεηαη απφ λεξφ, κε ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έλα ηέηνην ελδερφκελν. 26 Βι. ζρεηηθά ηελ ππφζεζε The Empire Jamaica [1957] AC, 386. Απφ ηε δηαηχπσζε εμάιινπ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) ζπλάγεηαη κε ζαθήλεηα πσο ν κεηαθνξέαο επζχλεηαη κφλν αλ ε απψιεηα ή δεκία νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξνζσπηθφ ηνπ ιάζνο, ελψ απαιιάζζεηαη πιήξσο αλ ε πξφθιεζε ηεο ππξθαγηάο ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ επίδεημε ακέιεηαο εθ κέξνπο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Κάηη ηέηνην σζηφζν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζεί φηαλ ν κεηαθνξέαο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε γίλεηαη δεθηφ πσο ίδηνλ ιάζνο ζπληξέρεη κφλν φηαλ ζπληειείηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο ην «κπαιφ ηεο εηαηξίαο» (brains of the company) 27. Δπηπιένλ, έρεη γίλεη λνκνινγηαθά δεθηφ πσο εθφζνλ ν κεηαθνξέαο αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, δελ κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ κε κφλε ηελ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) 28. Δληνχηνηο απηφ δελ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε The Silvercypress 29, παξά ηελ απνδεδεηγκέλε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ. Καη απηφ, δηφηη δελ απνδείρζεθε πσο ππήξρε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ απηήο θαη ηεο πξφθιεζεο ηεο ππξθαγηάο. Η αλσηέξσ λνκνινγηαθή ζέζε επεθηάζεθε πξφζθαηα ζηελ ππφζεζε The Apostolis 30, φπνπ έγηλε δεθηφ πσο αλ ε ππξθαγηά πξνθιεζεί ηπραία, ηφηε δελ πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1. Σηελ ελιφγσ ππφζεζε σζηφζν ε θσηηά μεθίλεζε ιφγσ νμπγνλνθφιιεζεο πνπ εθηεινχληαλ ζην πινίν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ απαγφξεπε ηελ εθηέιεζε θάζε παξφκνηαο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. 27 Βι. Leigh L., Ensuring the safe operation of ships (The Safe Carrier ) (1994) LMCLQ, 15 ζηε ζει Βι. ηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Ltd [1959] AC, F2d, Meredith Jones & Co Ltd v. Vangemar Shipping Co Ltd [1996] 1 LLR, 475.

9 1.5.4 Κίλδπλνη ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα (perils at sea) (άξζξν 4 παξ. 2(γ)) Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε εξκελεία ησλ φξσλ «θίλδπλνη ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα» είλαη δπζρεξήο. Κη απηφ δηφηη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία θαη νη θίλδπλνη ζηε ζάιαζζα απνηεινχλ έλλνηεο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ ζπλίζηαηαη ελ κέξεη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίδεη αλακελφκελα θπζηθά θαηλφκελα. Απφ ηελ άιιε κεξηά έληνλα θαη απξφβιεπηα θαηξηθά θαηλφκελα είλαη ζπλήζσο ηθαλά λα ππεξληθήζνπλ ηε θπζηθή δχλακε ελφο θαηάιιεινπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία. Καηά ζπλέπεηα ε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(γ) δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ ε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζε ζπλήζεηο θηλδχλνπο εκθαληδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ. Αληίζεηα, φηαλ ε α- πψιεηα ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ έρνπλ αζπλήζε (φρη φκσο απαξαίηεηα θαη ππεξθπζηθή) έληαζε θαη επηθηλδπλφηεηα, ηφηε ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί ηελ πιήξε απαιιαγή ηνπ απφ θάζε επζχλε. Η επίθιεζε ηεο ελιφγσ ξήηξαο δελ επηηξέπεηαη επηπξφζζεηα θαη ζηελ πεξίπησζε επίδεημεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηβαιινκέλσλ απφ ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2 ππνρξεψζεψλ ηνπ. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε Shipping Corporation 31, πνπ θξίζεθε πσο ε απψιεηα ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζεί κε ηελ επίδεημε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ κεηαθνξέα θαηά ηε ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ, παξά ηελ παξάιιειε ζπλδξνκή δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλέβαιαλ ελ κέξεη ζηελ πξφθιεζή ηεο Κεθξπκκέλα ειαηηψκαηα πνπ δελ αλαθαιχπηνληαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα (Latent Defects) (άξζξν 4 παξ. 2(ηζη)) 31 [1980] 55 ALJR, 88. Δπίζεο βι. ηηο ππνζέζεηο Metals and Ores Ltd v. Compania de Vapores Stelvi SA (The Tolmidis) [1983] 1 LLR, 530 θαη Aktieselskabet de Danske Sukkerfabrikker v. Bajamar Compania Naviera (The Torenia) [1983] 2 LLR, 210. Η ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο πνπ θαζηεξψλεη ην Κνηλφ Γίθαην θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πνπ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο Φάγεο- Βίζκππ ζπλίζηαηαη ζηε κε επηβνιή απφ ηε δεχηεξε επζχλεο ζην κεηαθνξέα γηα δεκία πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο ηνπ πινίνπ. Καηά ζπλέπεηα ε ελζσκάησζε ηεο ελιφγσ ξήηξαο ζην άξζξν 4 παξ. 2 (ηζη) ηεο Σχκβαζεο απνηειεί επηπξφζζεην κέζν θαηάξγεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ ίζρπε πξσηχηεξα. Η εξκελεία σζηφζν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο θαη θπξίσο ηεο έλλνηαο ηνπ «θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο» εκθαλίδεηαη δπζρεξήο. Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ βιαβψλ πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηα πινία θαη ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ πνπ είλαη απφηνθα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραλψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζ' απηά. Ο κεηαθνξέαο ζα επζχλεηαη κφλν εθφζνλ απνδεηρζεί πσο ην ειάηησκα πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία νθεηιφηαλ ζηελ παξάιεηςή ηνπ λα εθηειέζεη επηζθεπέο ζην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ ιφγσ ηεο γεληθήο ηνπ ππνρξέσζεο λα εθηειέζεη ηε κεηαθνξά κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα πνπ επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ 32. Δπηπιένλ δεκία πξνθιεζείζα ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη απηφ δηαζέηεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί πσο νθείιεηαη ζε θεθξπκκέλν ειάηησκα 33. Κη απηφ, δηφηη ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα εκπηζηεχεηαη ηελ θξίζε δεκνζίσλ νξγάλσλ επηηεηξακκέλσλ κε ηελ νξγάλσζε εμεηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 32 Βι. ηελ ππφζεζε Worms v. Starley [1855] 11 Ex Βι. αλσηέξσ παξ , φπνπ ππνζηεξίρζεθε πσο ε θεθξπκκέλε αληθαλφηεηα ηνπ εθνδηαζκέλνπ κε πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο πιεξψκαηνο είλαη δπλαηφλ λα εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία..

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα