Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997)"

Transcript

1 Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΔΛΟΤ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΣΗ ΥΑΓΗ ΒΙΜΠΤ ΟΠΩ ΑΤΣΟΙ ΔΡΜΗΝΔΤΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Θεοδωρου Γ. Σιδηροπουλου, Δικηγόρου, LLM Επιζηημονική Επεηηρίδα Δ.Σ.Θ. 18 (1997) ΠΡΟΓΙAΘΔΗ Η ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ησλ Βξπμειιψλ (γλσζηφηεξε σο Καλφλεο ηεο Φάγεο - Βίζκππ) απνηέιεζε, ρσξίο θακηά ακθηβνιία, ηε ζεκαληηθφηεξε εδψ θαη δεθαεηίεο εμέιημε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαίνπ ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, κε άκεζν ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ επζχλε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ, ηζνξξνπεκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επζχλεο. Ωζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ δηαηάμεψλ ηεο, θπξίσο δε απηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα, ακθηζβεηείηαη. Απηφ ηδηαίηεξα ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ δχν ξεηξψλ ησλ νπνίσλ ε απαιιαθηηθή ιεηηνπξγία δελ παξαθσιχεηαη, αθφκα θη αλ ζπληξέρεη πηαίζκα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα θαηά ηε γέλεζε ηεο δεκίαο (άξζξν 4 παξ. 2(α) θαη (β) ηεο Σχκβαζεο). Δπηπιένλ ε άθξσο ιεπηνκεξεηαθή ξχζκηζε ησλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ ζπληζηά κηα επηπξφζζεηε πεγή επηθξίζεσλ, θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξησηψλ, θαζψο ζε θάζε άιιε Γηεζλή Σχκβαζε κεηαθνξψλ (ρεξζαίαο ή αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο) ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα θαζνξίδεηαη βάζεη απινχζηεξσλ θαλφλσλ 1. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ε ζέζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα είλαη πιενλεθηηθφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ κεηαθνξέσλ πνπ εθηεινχλ ρεξζαία ή 1 Bι. άξζξν 20 ηεο Σχκβαζεο ηεο Βαξζνβίαο πεξί ελνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ πξνο ηηο δηεζλείο αεξνκεηαθνξέο, φπσο επίζεο θαη ην άξζξν 17 ηεο Σχκβαζεο ηεο Γελεχεο πεπί διεθνών οδικών μεηαθοπών (CMR). αεξνπνξηθή κεηαθνξά, πξάγκα πνπ πξνθαλψο νθείιεηαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ην ζαιάζζην εκπφξην. Τν δήηεκα εμάιινπ πνπ ρξήδεη ελδειερνχο κειέηεο θαη αθνινχζσο απνηειεί ην θχξην αληηθείκελν απηήο ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν αιιεινεπεξεάδνληαη νη αλσηέξσ αλαθεξζείζεο απαιιαθηηθέο ξήηξεο κε δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα, απηψλ ηεο δηάζεζεο πινίνπ θαηάιιεινπ γηα ζαιαζζνπινία θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηεο επηκεινχο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ. Σχκθσλα εμάιινπ κε ηελ θξαηνχζα άπνςε ζηελ αγγιηθή λνκνινγία, ε παξαβίαζε ησλ ελιφγσ ππνρξεψζεσλ ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ηνπ κεηαθνξέα λα επηθαιεζζεί ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε σζηφζν δεκηνπξγεί πιήζνο εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Τα πξνβιήκαηα πάλησο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο - Βίζκππ νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ηνπ Ακβνχξγνπ ην 1978 (Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ) πνπ εθπνλήζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΔ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα κέζσ ηεο εμάιεηςεο ηεο ιίζηαο ησλ απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 θαη ηεο θαζηέξσζεο ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο επζχλεο πνπ θαιχπηεη θάζε πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηε ζπλδξνκή ππαηηηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεηαθνξέα. Πάλησο, κέρξη ζήκεξα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο

2 ηα θξάηε κε λαπηηθή δχλακε αξλνχληαη πεηζκαηηθά λα πηνζεηήζνπλ ηελ ελιφγσ Σχκβαζε, κε θχξην επηρείξεκά ηνπο ηε δξακαηηθή αχμεζε ησλ λαχισλ πνπ θέξεηαη πσο κηα ελδερφκελε αλαδηάξζξσζε ηνπ πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο επζχ-λεο πξφθεηηαη λα πξνθαιέζεη. Η ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΝΑ ΓΙΑΘΔΔΙ ΠΛΟΙΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΘΑΛΑΟΠΛΟΙΑ 1.1 Η Έλλνηα ηνπ φξνπ «πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία» (seaworthiness) Η πιήξσζε ηεο έλλνηαο «πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία», θαηά πάγηα λνκνινγία ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ, απαηηεί ηε ζπλδξνκή δχν μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ. Απφ ηε κηα κεξηά πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ απφ θαηαζθεπαζηηθήο πιεπξάο λα αληηκεησπίζεη θαη λα μεπεξάζεη κε επηηπρία ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ, φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο (θαηαιιειφηεηα πξνο πινπλ - seaworthiness) θαη απφ ηελ άιιε ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ λα παξαιάβεη θαη λα δηαηεξήζεη ζε θαιή θαηάζηαζε ην ζπκθσλεζέλ θνξηίν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ (Καηαιιειφηεηα πξνο δηαηήξεζε ηνπ θνξηίνπ cargoworthiness 2 ). Δπνκέλσο, ε έλλνηα ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ζαιαζζνπινία είλαη ζρεηηθή θαη πνηθίιιεη αλάινγα πξνο ην επηθείκελν ηαμίδη. Αλ γηα παξάδεηγκα ν πινπο αλακέλεηαη λα δηεμαρζεί ελ κέζσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηφηε ην επίπεδν ηεο απαηηνχκελεο θαηαιιειφηεηαο γηα ζαιαζζνπινία είλαη πςειφηεξν ηνπ ζπλήζνπο 3. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν κεηαθνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη απφιπηα αζθαιέο πινίν. Η επζχλε ηνπ αληίζεηα πεξηνξίδεηαη ζηε δηάζεζε πινίνπ δπλακέλνπ λα ππεξληθήζεη κφλν αλακελφκελνπο θηλδχλνπο θαηά εχινγε θξίζε κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο 2 Βι. Stanton v. Richardson (1874) LR 9 CP, Βι. Texas and Gulf SS Co v. Parker [1920] 263 Fed. Rep. 864 ζπλζήθεο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ηαμηδηνχ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί εθείλν ην επίπεδν θαηαιιειφηεηαο, ην νπνίν θάζε ζπλεηφο θαη πξνζεθηηθφο κεηαθνξέαο ζα απαηηνχζε λα θαηέρεη ην πινίν ηνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζεη. Τέινο, ε εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηε θπζηθή ηνπ δχλακε, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε δεηήκαηα επάλδξσζεο θαη εθνδηαζκνχ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα αλαισηά, πνπ απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ θίλεζή ηνπ φζν θαη γηα ηε δηαβίσζε φζσλ επηβαίλνπλ ζ' απηφ. 1.2 Η θχζε ηεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law) Σχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law), ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζε πεξίπησζε πιηθήο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ ηνπ είλαη λφζνο αληηθεηκεληθή. Καηά ζπλέπεηα απηφο επζχλεηαη, έζησ θη αλ απνδείμεη πσο εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ κε θάζε επηκέιεηα. Αληίζεηα απαιιάζζεηαη, αλ ην πινίν ηνπ, ελψ ήηαλ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, έπαςε λα είλαη ελ κέζσ απηνχ 4. Κη απηφ δηφηη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ ε ππνρξέσζή ηνπ απηή αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ επξχηεξε ππνρξέσζή ηνπ λα κεηαθέξεη κε επηκέιεηα ην θνξηίν. Όηαλ φκσο ην ζπκθσλεζέλ ηαμίδη δχλαηαη λα δηαρσξηζηεί ζε απηνηειή ηκήκαηα, ηφηε δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα δηαηεξεί ην πινίν ηνπ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε θάζε ρσξηζηνχ ηκήκαηνο, φπσο ζα ζπλέβαηλε αλ ην θαζέλα απφ απηά ήηαλ αληηθείκελν μερσξηζηνχ λαπινζχκθσλνπ 5. Τν Κνηλφ 4 Bι. McFudden v. Blue Star Line [1905] 1 KB, 697. Δπίζεο βι. Clarke M, Seaworthiness in Time Charters (1977) LMCLQ, 493 ζει Βι. ηελ ππφζεζε Adamastos v. Anglo-Saxon Petroleum [1958] 1 All ER, 725.

3 Γίθαην (Common Law) πάλησο επηθπιάζζεη, θαη' εμαίξεζε, δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα ζηα λαπινζχκθσλα θαηά ρξφλν. Δηδηθφηεξα ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ε επζχλε ηνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθή, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ ηεο δένπζαο επηκέιεηαο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Κη απηφ δηφηη ζηελ θαηά ρξφλν λαχισζε θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (κεηαθνξέαο - θνξησηήο) ηεινχλ ζην ίδην επίπεδν γλψζεο ή άγλνηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο απηνχ Η θχζε ηεο ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο- Βίζκππ Σχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ, ν κεηαθνξέαο δελ ππέρεη πιένλ αληηθεηκεληθή επζχλε ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιε- ιφηεηα ή κε ηνπ πινίνπ ηνπ, αιιά απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζή ηνπ λα επηδείμεη ηε «δένπζα επηκέιεηα» (due diligence) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ ηνπ 7.Όζνλ αθνξά εμάιινπ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ «δένπζα επηκέιεηα», ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ηεο «επηκέιεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο». Καηά ζπλέπεηα, ν κεηαθνξέαο νθείιεη αθελφο λα δηαζέηεη ηα ζπλήζε πξνζφληα θαη αθεηέξνπ λα 6 Bι. ηηο ππνζέζεηο The Hermosa [1980] 1 LLR, 638 θαη Tynedale v. Anglo-Soviet SS Co [1936] LLR, 341. Δπίζεο βι. Wilford M., Time Charters (LLP) ( 4th ed., 1995 ) θαη Anderson C., The Evolution of the Implied Warranty of Seaworthiness in Comparative Perspective (1986) 17 JMLC, 1 ζηε ζει Σχκθσλα κε ηνπο λεφηεξνπο Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ ηνπ 1978, ν κεηαθνξέαο δελ ππέρεη πιένλ ππνρξέσζε δηάζεζεο θαηάιιεινπ πινίνπ, αιιά επζχλεηαη κφλν γηα θάζε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ ιφγσ ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α)-(ηδ) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο - Βίζκππ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηε γεληθή ξήηξα ηνπ άξζξνπ 5 ησλ Καλφλσλ ηνπ Ακβνχξγνπ.. επηδεηθλχεη ζπλήζε επηκέιεηα θαη ηθαλφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλάινγα πξνο ηηο επηθξαηνχζεο ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλζήθεο. Η ζηελή εξκελεία ηνπ ελιφγσ φξνπ απφ ηα δηθαζηήξηα έρεη θαηαζηήζεη ζρεδφλ αζήκαληε ηε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ θαη ηεο ηζρχνπζαο ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην (Common Law) αληηθεηκεληθήο επζχλεο. Κη απηφ δηφηη, θαηά πάγηα λνκνινγία, ν κεηαθνξέαο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ 8. Αθνινχζσο δελ κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ κφλν κε ηελ πξφζιεςε ηθαλψλ αλζξψπσλ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηνπο, αιιά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηάδεη κε πξνζνρή ηελ εξγαζία επηζθεπψλ πνπ δηελεξγείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα κελ ηελ απνδέρεηαη εηθνληθά, κε ηελ αηηηνινγία φηη έρεη εθηειεζζεί απφ έλα λαππεγείν κε θαιή θήκε 9. Σηελ ππφζεζε The Nicholas H 10 εμάιινπ ην δηθαζηήξην δελ επέηξεςε ζην θνξησηή λα 8 Ο κεηαθνξέαο δελ δχλαηαη λα κεηαβηβάζεη ηελ απνξξένπζα εθ ηνπ άξζξνπ 3 παξ 1 ηεο Σχκβαζεο ππνρξέσζή ηνπ ζε άιιν πξφζσπν, βι. ηελ ππφζεζε Riverstone Meat Company Pty Ltd v. Lancashire Shipping Company (The Muncaster Castle) [1961] 1 LLR, 57. Δπίζεο βι. Ventris T., Tanker Voyage Charterparties (Kluwer Law Publishers) (1986) ζηε ζει. 51. Θα πξέπεη επηπιένλ λα γίλεη ζαθέο πσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζηεζέληνο δχλαληαη λα θέξνπλ θαη νη εξγαδφκελνη ζε λαππεγεία, έζησ θη αλ δελ ηεινχλ ζε άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ην κεηαθνξέα. 9 Η αθακςία ηεο ελιφγσ ξχζκηζεο νδήγεζε νξηζκέλνπο εηζεγεηέο ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ησλ Βξπμειιψλ Πξσηνθφιινπ (the Visby Amendment) λα πξνηείλνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ ειέγρεηαη άκεζα. Ωζηφζν ε πξνηαζείζα ηξνπνπνίεζε δελ ελζσκαηψζεθε ηειηθά ζην θείκελν ηεο Σχκβαζεο ιφγσ ησλ δπζρεξψλ λνκηθψλ θαη πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαδχνληαλ ζρεηηθά κε ηελ έγεξζε αμηψζεσλ εθ κέξνπο ησλ θνξησηψλ ελαληίνλ ησλ επηζθεπαζηψλ ησλ πινίσλ βι. Zaphiriou G., Amending the Hague Rules (1971) JBL, 12 ζηε ζει MarcRich & Co AG and others v. Bishop Rock Marine Co Ltd and others [1995] 3 All ER, 307. Δπίζεο βι. Cane P., Classification Societies, Cargo

4 ζηξαθεί κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμίαο (tort of negligence) ελαληίνλ ελφο Νενγλψκνλα (classification Society) πνπ ηνλ είρε ακειψο δηαβεβαηψζεη πσο ην πινίν ήηαλ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ηνπ. Κη απηφ δηφηη ζεσξήζεθε πσο απνθιεηζηηθά ν κεηαθνξέαο είρε ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ, αθνχ ν Νενγλψκνλαο δελ φθεηιε θακηά ππνρξέσζε επηκέιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζην θνξησηή. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ άδηθε θαη αδηθαηνιφγεηε, θαζψο, φπσο είπε ν Λφξδνο Steyn, νη Νενγλψκνλεο επηηεινχλ δεκφζηα ιεηηνπξγία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξέπεη λα εκπνδίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κέζσ ηεο απεηιήο επηβνιήο επζχλεο. Η επζχλε βέβαηα ηνπ κεηαθνξέα δηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φηαλ ε δεκία νθείιεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθφ ειάηησκα ηνπ πινίνπ απνδηδφκελν κε ηε ζεηξά ηνπ ζε ακέιεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ. Κη απηφ δηφηη έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά πσο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν κεηαθνξέαο ππέρεη επζχλε κφλν γηα ειάηησκα εκθαληδφκελν θαηά ην κεηαγελέζηεξν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ ρξνληθφ δηάζηεκα 11, ελψ απαιιάζζεηαη, εάλ απνδείμεη πσο ε δεκία πξνθιήζεθε εμαηηίαο ηεο ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί πσο ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο παξαγγειίαο θαηαζθεπήο θαη ηεο παξαγγειίαο επηζθεπήο ηνπ πινίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη επί ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα θαίλεηαη ηππνιαηξηθή 12. Απφ ηε δηαηχπσζε εμάιινπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ππνρξέσζε επηκέιεηαο ηνπ κεηαθνξέα Owners and the basis of tort liability (The Nicholas H) (1995) LMCLQ, 433, ζηε ζει Βι. ηηο ππνζέζεηο Angliss & Co ( Australia ) Pty Ltd v. Peninsular and Oriental Steam Navigation Co [1927] 2 KB, 456 θαη The Amstelslot [1963] 2 LLR, Βι.Chorley & Giles, Shipping Law (Pitman Publishing) (18th ed.) ζηε ζει πεξηνξίδεηαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ πινπ. Καηά ζπλέπεηα γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ελιφγσ δηάηαμε δελ θαηαιείπεη θακηά πηζαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο «ζεσξίαο ησλ ηκεκάησλ» (doctrine of stages). Κη απηφ δηφηη ε θξάζε «θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ» αλαθέξεηαη κφλν ζην ζπκθσλεζέλ ηαμίδη θη φρη ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Δπνκέλσο ν κεηαθνξέαο δελ παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ εάλ ην πινίν ηνπ δελ έρεη επαξθή θαχζηκα γηα λα νινθιεξψζεη θαη ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ. Απηφ φκσο ζεκαίλεη πσο νθείιεη λα θαηαβάιεη ηε δένπζα επηκέιεηα ζε πξνγελέζηεξν ρξνληθφ ζηάδην απφ απηφ θαηά ην νπνίν ππνρξενχληαλ λα θαηαβάιεη ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην. Δπνκέλσο φηαλ ην θνξηίν θνξηψλεηαη ηκεκαηηθά ζε πεξηζζφηεξα ιηκάληα, ηφηε ε ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα επηδείμεη ηε δένπζα επηκέιεηα παχεη λα ηζρχεη κφλν φηαλ ε θφξησζε νινθιεξσζεί θαη ην πινίν ζαιπάξεη απφ ην ηειεπηαίν ιηκάλη. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε δεκία πξνθχςεη κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ ιηκαληψλ εμαηηίαο ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ηφηε ν κεηαθνξέαο δελ ζα κπνξεί λα επηθαιεζζεί πσο απηή πξνήιζε ιφγσ ηεο ακεινχο δηαθπβέξλεζήο ηνπ θαη αθνινχζσο δε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ θάζε επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2(α) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Τέινο, ην γεγνλφο φηη ην πινίν παξνπζηάδεη κεραληθή βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ δελ ζπλεπάγεηαη απφ κφλν ηνπ απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ, θαζψο ην ελιφγσ ειάηησκα είλαη δπλαηφλ λα πθίζηαηαη θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, έηζη ψζηε λα αλακέλεηαη επιφγσο πσο ζα εκπνδίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε The Subro Valour 13, φπνπ ε χπαξμε ειαηησκαηηθψλ θαισδηψζεσλ πξνθάιεζε θσηηά ζην κεραλνζηάζην, ελψ ην πινίν είρε ήδε μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε βχζηζή ηνπ ελ κέζσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Η θαθή θαηάζηαζε σζηφζν ησλ ελιφγσ θαισδηψζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, 13 [1995] 1 LLR, 509.

5 ζεσξήζεθε σο ζπλεπαγφκελε αθαηαιιειφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ, θαζψο ε δεκία ζα πξνέθππηε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, έζησ θη αλ δελ παξνπζηάδνληαλ απξφβιεπηα θαη έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 1.4 Ακαηαλληλόηηηα ηος πλοίος και ανεύθςνο ηος μεηαθοπέα καηά ηο Κοινό Γίκαιο (Common Law) Παξά ηελ χπαξμε ζπγθξνπφκελσλ απνθάζεσλ ζε επίπεδν House of Lords, γίλεηαη δεθηφ, θαηά ηελ θξαηνχζα λνκνινγία, πσο ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο δηάζεζε πινίνπ θαηάιιεινπ γηα ζαιαζζνπινία δελ ζπλεπάγεηαη ηε γέλλεζε δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο ηνπ λαπινζχκθσλνπ απφ ηνλ θνξησηή. Έλα ηέηνην δηθαίσκα γελλάηαη κφλν αλ ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο είλαη νπζηψδεο 14. Αλ ν θνξησηήο αλαθαιχςεη πσο ην πινίν είλαη αθαηάιιειν θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ θαη ην ελιφγσ ειάηησκα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε κπνξεί λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο. Αλ φκσο ην ειάηησκα γίλεη αληηιεπηφ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ηφηε απηφο δελ κπνξεί λα ηελ θαηαγγείιεη, αιιά δχλαηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ 15 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αζέηεζε ηεο ελιφγσ ππνρξέσζεο ζπλεπάγεηαη πιήξε αδπλακία επίθιεζεο νπνηαζδήπνηε απαιιαθηηθήο ξήηξαο απφ ηνλ κεηαθνξέα πεξηερφκελεο εληφο ηεο ζχκβαζεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Καηά ζπλέπεηα ν ζαιάζζηνο κεηαθνξέαο δε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ, έζησ θη αλ ε δεκία νθείιεηαη ηειηθά ζε θίλδπλν, γηα ηνλ νπνίν είρε ζπκθσλεζεί πσο απηφο νπδεκία επζχλε ζα θέξεη Βι. HongKong Fir Shipping Co Ltd v. Kawasaki Kisen Kousha Ltd [1962] 2 QB, Βι. The Europa [1908] P Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνλ «ππεξηζρχνληα» (overriding) ραξαθηήξα, ηνλ νπνίν έρνπλ πξνζδψζεη ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε 1.5 Ακαηαλληλόηηηα ηος πλοίος και ανεύθςνο ηος μεηαθοπέα ζύμθωνα με ηοςρ Κανόνερ ηηρ Υάγηρ-Βίζμπς Πποδιάθεζη Οκνίσο πξνο ην Κνηλφ Γίθαην, ε ππνρξέσζε παξνρήο θαηάιιεινπ πινίνπ δηαηεξεί «πξσηαξρηθφ θαη ππεξηζρχνληα» (overriding) ραξαθηήξα θαη θάζε αζέηεζή ηεο αθαηξεί απφ ην κεηαθνξέα ηελ πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρνπλ νη απαιιαθηηθέο ξήηξεο πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2 (α)(ηδ). Η αξρή απηή γηα πξψηε θνξά δηαηππψζεθε ζηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Ltd 17, φπνπ ν κεηαθνξέαο ζεσξήζεθε ππεχζπλνο γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε ζην θνξηίν ιφγσ ηεο ακέιεηαο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ ρσξίο λα ηνπ αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα επίθιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Κη απηφ δηφηη θξίζεθε πσο ε δεκία πξνήιζε ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ε νπνία πθίζηαην θαη θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ πινπ. Γίλεηαη εμάιινπ δεθηφ πσο ε ππεξίζρπζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 έλαληη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ απνδεηρζεί ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο δεκίαο ή απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο. Μέζα ζηα πιαίζηα κηαο παξφκνηαο δηαδηθαζίαο δελ εμεηάδεηαη ην αλ ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ απνηέιεζε ην θχξην αίηην, αιιά ην αλ ζπλέβαιε πξαγκαηηθά ζηελ επέιεπζε ηεο δεκίαο, θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, έζησ θαη αλ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκβνιή άιισλ αηηηψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ην πινίν θαζπζηεξεί ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπ θαη ε ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα έθξεμε ελφο πνιέκνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ, ηφηε ε βι. Davies M., Dickey A., Shipping Law (The Law Book Company Limited ) (1990) ζηε ζει. 200.Δπίζεο βι. Ford v. Compagnie Furness [1922] 2 KB, [1959] AC, 589

6 επειζνχζα δεκία ζα ζεσ- ξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο αθαηαιιειφηεηάο ηνπ, εθφζνλ ε πηζαλφηεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ 18. Αληίζεηα, αλ ε δεκία νθείιεηαη ζε θίλδπλν γηα ηνλ ν πνίν ρσξεί απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2, ηφηε ν κεηαθνξέαο δελ ζα επζχλεηαη. Υπνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ επξέσο πσο ε αδπλακία ηνπ κεηαθνξέα λα θάλεη ρξήζε ησλ απαιιαθηηθψλ ηεο επζχλεο ηνπ ξεηξψλ δελ επέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ελιφγσ ππνρξέσζήο ηνπ, αιιά κφλν φηαλ απηή είλαη νπζηψδεο ή ηνπιάρηζηνλ ζνβαξή. Δλ πξνθεηκέλσ ν κεηαθνξέαο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα νιφθιεξε ηελ απψιεηα ή δεκία επί ηνπ θνξηίνπ, έζησ θη αλ απηή δελ πξνθιήζεθε απνθιεηζηηθά ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ ηνπ. Η ζέζε απηή εληνχηνηο ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ απηήλ πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Co Ltd, φπνπ ε εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε ηεο γέλεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ κεηαθνξέα λα απαιιαγεί ηεο επζχλεο ηνπ. Σχκθσλα κ' απηή ηελ άπνςε, ν κεηαθνξέαο ράλεη ην ελιφγσ δηθαίσκά ηνπ, έζησ θη αλ ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία είλαη κφλν αζήκαληε Ναπηηθφ πηαίζκα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα (άξζξν 4 παξ. 2(α)) Δίλαη γλσζηφ πσο ε χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο απαιιαθηηθήο ξήηξαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α) έρεη ηεζεί πνιιάθηο ζην παξειζφλ ζε ακθηζβήηεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ-κεηαθνξέσλ πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ελζσκάησζε θαη παξακνλή ηεο ζην θείκελν ηεο Σχκβαζεο σο αλαγθαία γηα ηε δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ ζε πεξίπησζε δεκίαο ή απψιεηαο ηνπ θνξηίνπ ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηε κε 18 Βι. Monarch SS Co v. Karishamns Oljefabriker (A/B) [1949] AC, 196. επηθέληξσζή ηνπο ζε κηα απνθιεηζηηθά πεγή θεθαιαίσλ 19. Ο κεηαθνξέαο εμάιινπ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί βάζηκα ηελ ελιφγσ ξήηξα, εθφζνλ απνδείμεη πσο ε δεκία ή απψιεηα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ακέιεηα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Η πεξίεξγε ελ πνιινίο απηή ξχζκηζε βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα πσο, εθφζνλ ην πινίν βξίζθεηαη ελ πισ, ν κεηαθνξέαο δελ δχλαηαη πηα λα εμαζθεί επ' απηνχ ηελ επνπηεία ηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ ζήκεξα ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ ηνπ δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ην πινίν ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε Σχκβαζε ζην άξζξν 3 παξ. 2 θαζηζηά ηνλ κεηαθνξέα ππεχζπλν γηα ηελ επηκειή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε ελιφγσ ξήηξα ραξαθηεξίδεηαη δηθαίσο σο αλαρξνληζηηθή. Παξά ηαχηα ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δεκηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ θαη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο ακεινχο δηαθπβέξλεζήο ηνπ δε ζπλάγεηαη πάληνηε κε επθξίλεηα. Τν θξίζηκν δήηεκα πνπ ζπλήζσο αλαδχεηαη αθνξά ζην θαηά πφζν ην ειάηησκα πνπ πξνθάιεζε ηελ απψιεηα ή δεκία ηνπ θνξηίνπ πθίζηαην θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ή πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ιφγσ ηεο ακέιεηαο ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πιεξψκαηνο Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη αληαλαθιά ηελ πξφζθαηα δηακνξθσζείζα πξαθηηθή ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα ηέηνηα ζχκβαζε λα αληηκεησπίδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπκθσλεζέληνο πινπ σο θνηλή πεγή θηλδχλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα ζεσξνχλ πσο ην πιήξσκα έρεη πξνζιεθζεί κε θνηλή ζπλαίλεζε ηνπ κεηαθνξέα θαη ηνπ λαπισηή, βι. Sweeney J., UNCITRAL and Hamburg Rules: the risk allocation problem in maritime transport of goods (1991) 22 JMLC, 511 ζηε ζει 532. Δπίζεο βι. Diamond A., The division of liability as between ship and cargo (1977) 1 LMCLQ, 39 ζηε ζει Σηελ ππφζεζε International Packers London Ltd v. Ocean Steam Ship Co Ltd [1955] 2 LLR, 218, γηα παξάδεηγκα, έγηλε δεθηφ πσο ε κε ηειεία θαη απνηειεζκαηηθή αζθάιηζε ησλ πδαηνζηεγψλ ζπξψλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δελ

7 Η πνηφηεηα εμάιινπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο απνηεινχλ ζπλήζσο αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απνιχησο θαλεξφ ην αλ ε απψιεηα ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζηελ αληθαλφηεηά ηνπο ή πξνέθπςειφγσ ηεο απξνζεμίαο ηνπο. Πάλησο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα δηθαζηήξηα έθξηλαλ πσο ην επίπεδν εηδίθεπζήο ηνπο δελ απαηηείηαη λα μεπεξλά ην αληίζηνηρν ελφο ζπλεζηζκέλνπ λαχηε, εθηφο θη αλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ελφο ζπγρξφλνπ θαη πεξίπινθνπ πινίνπ, νπφηε θαη αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξν ηνπ ζπλήζνπο 21. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζζεί πσο ε ηθαλφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο ηεθκαίξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε καθξφρξνλεο επηηπρνχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 22. Δληνχηνηο, πξφζθαηεο απνθάζεηο δέρζεθαλ πσο ε έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία φκσο είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ πνιιά ρξφληα κεηά ην ζηάδην εθπαίδεπζεο ηνπ πιεξψκαηνο. Καηά ζπλέπεηα ν πινίαξρνο ή ην πιήξσκα είλαη δπλαηφλ λα δηαζέηνπλ ηα δένληα θαηέζηεζε ην πινίν αθαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία. Κη απηφ δηφηη νπδεκία έλδεημε σο πξνο ηελ εκθάληζε άζρεκσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ δελ πθίζηαην. Αληίζεηα ε κε πξαγκαηνπνίεζή ηεο, φηαλ πξαγκαηηθά ην πινίν απεηιήζεθε απφ ηνλ άζρεκν θαηξφ, ζεσξήζεθε πσο νθεηιφηαλ ζε ακειή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ. Δπίζεο βι. Astle W., Shipping and the Law ( Fairplay Publication ) (1980) ζηε ζει Σηελ ππφζεζε Brazier v. Skipton Rock [1962] 1 WLR, 471 ην δηθαζηήξην δέρζεθε πσο ε ηθαλφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο δελ αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πην ηθαλνχ αλζξψπνπ ή ελφο αλζξψπνπ πνπ δελ θάλεη πνηέ ιάζε. Δπνκέλσο, παξφιν πνπ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο δχλαηαη λα ππνπέζεη ζε θάπνην ζνβαξφ ζθάικα, απηφ δε ζεκαίλεη απηνκάησο πσο ζηεξείηαη γεληθήο ηθαλφηεηαο. Δπίζεο βι. ηελ ππφζεζε The Landeer [1955] 2 LLR, 534 θαη Muchlinski P., The use of reasonable endeavors to save a vessel from sinking (1989) LMCLQ, Βι. Manifest Shipping & Co Ltd v. Uni-Polaris Insurance Co Ltd and La Reunion Europeene (The Star Sea) [1995] 1 LLR, 651. πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο θαη λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ζπλέπεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά παξφια απηά λα ζεσξεζνχλ αλίθαλνη. Δπηπιένλ ε αληθαλφηεηά ηνπο είλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη εκθαλήο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ είλαη εχθνιν λα γίλεη αληηιεπηή. Γη ' απηφ ην ιφγν έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ν κεηαθνξέαο θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πιεξψκαηνο δχλαηαη λα απνδερζεί, ρσξίο λα δεηήζεη πεξαηηέξσ απνδείμεηο, ηελ ηθαλφηεηα ελφο έκπεηξνπ κέινπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επί καθξφλ ζην πινίν ηνπ, θαζψο ζεσξείηαη αδχλαην λα εμεηάδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξηλ απφ θάζε ηαμίδη 23. Ο κεηαθνξέαο εμάιινπ νθείιεη λα πξνβεί ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιε- ξψκαηνο κε επηκέιεηα. Η ππνρξέσζή ηνπ απηή πεγάδεη απφ ην επξχηεξν θαζήθνλ ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία 24. Η επηηπρήο φκσο εθπιήξσζή ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεπηνκεξνχο θαη πξνζεθηηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ πιεξψκαηνο θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο, αιιά απηή επεθηείλεηαη θαη ζηελ επίβιεςή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο ηνπ απφ θάζε επζχλε ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ νξγάλσζε εθ κέξνπο ηνπ ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο επίβιεςεο ηεο απφδνζεο ηνπ πινηάξρνπ, ησλ αμησκαηηθψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ζε θαζεκεξηλή βάζε Βι. White R., Human Unseaworthiness (1996) LMCLQ, Σηελ ππφζεζε The Makedonia [1962]1 LLR, 316 γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλέληεπμή ηνπο δε ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθφο ηξφπνο επηινγήο ηνπο. Δπίζεο βι. ηηο ππνζέζεηο The Farrandoc [1967]1 LLR, 232 θαη The Safe Carrier [1994] 1 WLR, Βι. Grand Champion Tankers Ltd v. Norpipe A/S (The Marion) [1984] 2 WLR, 942. Δπίζεο βι.arnould's, Law of Marine Insurance and Average, Vol. II (London: Stevens & Sons) (16th ed., 1981) ζηε ζει. 713.

8 Θα πξέπεη επηπξνζζέησο λα ζεκεησζεί πσο ε έιιεηςε πηζηνπνηεηηθψλ εηδίθεπζεο δε ζπληζηά απηνκάησο αδηακθηζβήηεηε απφδεημε ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο. Κη απηφ δηφηη ην πιήξσκα είλαη δπλαηφλ λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε θάζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ρσξίο απαξαηηήησο λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα 26. Δπνκέλσο παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα ζηνηρεηνζεηεζεί κφλν κεηά ηελ πξνεγνχκελε παξνρή αδηακθηζβήηεησλ απνδείμεσλ απφ ην θνξησηή σο πξνο ηελ χπαξμε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο επειζνχζαο δεκίαο θαη ηεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ επηπξνζζέησο δε δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο. Αληίζεηα φηαλ ην πιήξσκα, ελψ έρεη ππνβιεζεί ζηελ ελδεδεηγκέλε εθπαίδεπζε θαη εμέηαζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αληηκε- ησπίζεη επηηπρεκέλα νπνηνλδήπνηε θίλδπλν απεηιήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, απνηπγράλεη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιφγσ ζηηγκηαίαο ακέιεηαο θη φρη ιφγσ γεληθήο αληθαλφηεηαο, ηφηε ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ηε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α)ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ. Κη απηφ δηφηη ε επέιεπζε ηεο δεκίαο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζεσξείηαη πσο εκπίπηεη κέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ζθάικαηνο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ Ππξθαγηά (άξζξν 4 παξ. 2(γ)) Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε ππξθαγηά απνηειεί έλα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ζηε ζάιαζζα, παξά ηε δηακνξθσζείζα ζην παξειζφλ αληίιεςε πσο ν θίλδπλνο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη ειάρηζηνο, θαζψο ην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ πεξηηξηγπξίδεηαη απφ λεξφ, κε ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά έλα ηέηνην ελδερφκελν. 26 Βι. ζρεηηθά ηελ ππφζεζε The Empire Jamaica [1957] AC, 386. Απφ ηε δηαηχπσζε εμάιινπ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) ζπλάγεηαη κε ζαθήλεηα πσο ν κεηαθνξέαο επζχλεηαη κφλν αλ ε απψιεηα ή δεκία νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε πξνζσπηθφ ηνπ ιάζνο, ελψ απαιιάζζεηαη πιήξσο αλ ε πξφθιεζε ηεο ππξθαγηάο ζπλδέεηαη αηηησδψο κε ηελ επίδεημε ακέιεηαο εθ κέξνπο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Κάηη ηέηνην σζηφζν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζεί φηαλ ν κεηαθνξέαο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε γίλεηαη δεθηφ πσο ίδηνλ ιάζνο ζπληξέρεη κφλν φηαλ ζπληειείηαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο ην «κπαιφ ηεο εηαηξίαο» (brains of the company) 27. Δπηπιένλ, έρεη γίλεη λνκνινγηαθά δεθηφ πσο εθφζνλ ν κεηαθνξέαο αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα παξάζρεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, δελ κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ κε κφλε ηελ επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(β) 28. Δληνχηνηο απηφ δελ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε The Silvercypress 29, παξά ηελ απνδεδεηγκέλε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ. Καη απηφ, δηφηη δελ απνδείρζεθε πσο ππήξρε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ απηήο θαη ηεο πξφθιεζεο ηεο ππξθαγηάο. Η αλσηέξσ λνκνινγηαθή ζέζε επεθηάζεθε πξφζθαηα ζηελ ππφζεζε The Apostolis 30, φπνπ έγηλε δεθηφ πσο αλ ε ππξθαγηά πξνθιεζεί ηπραία, ηφηε δελ πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1. Σηελ ελιφγσ ππφζεζε σζηφζν ε θσηηά μεθίλεζε ιφγσ νμπγνλνθφιιεζεο πνπ εθηεινχληαλ ζην πινίν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ απαγφξεπε ηελ εθηέιεζε θάζε παξφκνηαο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. 27 Βι. Leigh L., Ensuring the safe operation of ships (The Safe Carrier ) (1994) LMCLQ, 15 ζηε ζει Βι. ηελ ππφζεζε Maxime Footwear Co Ltd v. Canadian Government Merchant Marine Ltd [1959] AC, F2d, Meredith Jones & Co Ltd v. Vangemar Shipping Co Ltd [1996] 1 LLR, 475.

9 1.5.4 Κίλδπλνη ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα (perils at sea) (άξζξν 4 παξ. 2(γ)) Φσξίο θακηά ακθηβνιία ε εξκελεία ησλ φξσλ «θίλδπλνη ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα» είλαη δπζρεξήο. Κη απηφ δηφηη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία θαη νη θίλδπλνη ζηε ζάιαζζα απνηεινχλ έλλνηεο ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ ζπλίζηαηαη ελ κέξεη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηκεησπίδεη αλακελφκελα θπζηθά θαηλφκελα. Απφ ηελ άιιε κεξηά έληνλα θαη απξφβιεπηα θαηξηθά θαηλφκελα είλαη ζπλήζσο ηθαλά λα ππεξληθήζνπλ ηε θπζηθή δχλακε ελφο θαηάιιεινπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία. Καηά ζπλέπεηα ε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(γ) δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ ε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ νθείιεηαη ζε ζπλήζεηο θηλδχλνπο εκθαληδφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ. Αληίζεηα, φηαλ ε α- πψιεηα ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ έρνπλ αζπλήζε (φρη φκσο απαξαίηεηα θαη ππεξθπζηθή) έληαζε θαη επηθηλδπλφηεηα, ηφηε ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί ηελ πιήξε απαιιαγή ηνπ απφ θάζε επζχλε. Η επίθιεζε ηεο ελιφγσ ξήηξαο δελ επηηξέπεηαη επηπξφζζεηα θαη ζηελ πεξίπησζε επίδεημεο ακεινχο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ επηβαιινκέλσλ απφ ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2 ππνρξεψζεψλ ηνπ. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε Shipping Corporation 31, πνπ θξίζεθε πσο ε απψιεηα ήηαλ δπλαηφλ λα απνθεπρζεί κε ηελ επίδεημε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ κεηαθνξέα θαηά ηε ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ, παξά ηελ παξάιιειε ζπλδξνκή δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλέβαιαλ ελ κέξεη ζηελ πξφθιεζή ηεο Κεθξπκκέλα ειαηηψκαηα πνπ δελ αλαθαιχπηνληαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα (Latent Defects) (άξζξν 4 παξ. 2(ηζη)) 31 [1980] 55 ALJR, 88. Δπίζεο βι. ηηο ππνζέζεηο Metals and Ores Ltd v. Compania de Vapores Stelvi SA (The Tolmidis) [1983] 1 LLR, 530 θαη Aktieselskabet de Danske Sukkerfabrikker v. Bajamar Compania Naviera (The Torenia) [1983] 2 LLR, 210. Η ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο πνπ θαζηεξψλεη ην Κνηλφ Γίθαην θαη ηεο ππνθεηκεληθήο πνπ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο Φάγεο- Βίζκππ ζπλίζηαηαη ζηε κε επηβνιή απφ ηε δεχηεξε επζχλεο ζην κεηαθνξέα γηα δεκία πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο ηνπ πινίνπ. Καηά ζπλέπεηα ε ελζσκάησζε ηεο ελιφγσ ξήηξαο ζην άξζξν 4 παξ. 2 (ηζη) ηεο Σχκβαζεο απνηειεί επηπξφζζεην κέζν θαηάξγεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ ίζρπε πξσηχηεξα. Η εξκελεία σζηφζν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο θαη θπξίσο ηεο έλλνηαο ηνπ «θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο» εκθαλίδεηαη δπζρεξήο. Δηδηθφηεξα ππνζηεξίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ βιαβψλ πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηα πινία θαη ιεηηνπξγηθψλ βιαβψλ πνπ είλαη απφηνθα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κεραλψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζ' απηά. Ο κεηαθνξέαο ζα επζχλεηαη κφλν εθφζνλ απνδεηρζεί πσο ην ειάηησκα πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία νθεηιφηαλ ζηελ παξάιεηςή ηνπ λα εθηειέζεη επηζθεπέο ζην πινίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ ιφγσ ηεο γεληθήο ηνπ ππνρξέσζεο λα εθηειέζεη ηε κεηαθνξά κε ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα πνπ επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ 32. Δπηπιένλ δεκία πξνθιεζείζα ιφγσ ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ πιεξψκαηνο, παξά ην γεγνλφο φηη απηφ δηαζέηεη ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί πσο νθείιεηαη ζε θεθξπκκέλν ειάηησκα 33. Κη απηφ, δηφηη ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα εκπηζηεχεηαη ηελ θξίζε δεκνζίσλ νξγάλσλ επηηεηξακκέλσλ κε ηελ νξγάλσζε εμεηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί 32 Βι. ηελ ππφζεζε Worms v. Starley [1855] 11 Ex Βι. αλσηέξσ παξ , φπνπ ππνζηεξίρζεθε πσο ε θεθξπκκέλε αληθαλφηεηα ηνπ εθνδηαζκέλνπ κε πηζηνπνηεηηθά εηδίθεπζεο πιεξψκαηνο είλαη δπλαηφλ λα εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία..

10 πξνζσπηθά ζε ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ επηπέδνπ εηδίθεπζήο ηνπο. Η έλλνηα εμάιινπ ησλ θεθξπκκέλσλ ειαηησκάησλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε «ζεσξία ησλ ηκεκάησλ» (doctrine of stages). Κη απηφ δηφηη, εθφζνλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ θαηά ηελ έλαξμε θάζε απηνηεινχο ηκήκαηνο ηνπ ηαμηδηνχ, ε πηζαλφηεηα κε αλεχξεζεο ηνπ ειαηηψκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ελδηάκεζν ιηκάλη είλαη κηθξή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο δελ θαηαιείπεη θαλέλα πεξηζψξην εθαξκνγήο ηεο ελιφγσ ζεσξίαο. Καηά ζπλέπεηα ε εκθάληζε νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο ελ κέζσ ηνπ πινπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ εγγελνχο ειαηηψκαηνο, αλ είλαη αδχλαην λα αλαθαιπθζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ απφ ηνλ κεηαθνξέα παξά ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ ηεο δένπζαο επηκέιεηαο. 2.1 Βάπορ απόδειξηρ Σχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1 εδ. β, ν κεηαθνξέαο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη πσο επέδεημε ηε δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ λα δηαζέζεη πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία. Απηή ε πξνζέγγηζε πεγάδεη ελ κέξεη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Harter Act ηνπ 1893, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν κεηαθνξέαο έπξεπε λα απνδείμεη πσο δηέζεζε πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηθαιεζζεί νπνηαδήπνηε απαιιαθηηθή ξήηξα πνπ είρε ζπκθσλεζεί θαη ελζσκαησζεί ζην λαπινζχκθσλν. Η ζέζε απηή σζηφζν δελ έγηλε εμνινθιήξνπ δεθηή απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ, αθνχ ν κεηαθνξέαο νθείιεη πηα λα απνδείμεη κφλν φηη θαηέβαιε ηελ επηκέιεηα πνπ απαηηνχλ νη ζπλαιιαγέο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ελφο θαηάιιεινπ πινίνπ απφ θάζε άπνςε, ελψ δελ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη νπδεκία απφδεημε ζρεηηθά κε ην αλ ην ελιφγσ πινίν ήηαλ πξάγκαηη θαηάιιειν ή φρη. Βέβαην είλαη φηη ε απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο ηεο δένπζαο επηκέιεηαο δελ επεθηείλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε δεκίαο κε ζπλδεφκελεο κε ηελ απψιεηα. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηε ππφζεζε The Captayannis 34, φπνπ θξίζεθε πσο δελ πθίζηαην αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο απψιεηαο θαη ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, θαζψο ε απψιεηα νθεηιφηαλ ζε ιαλζαζκέλν ρεηξηζκφ ηνπ πινηάξρνπ, θαη αθνινχζσο ν κεηαθνξέαο απαιιάρζεθε ηεο επζχλεο ηνπ. Παξάιιεια κε ηα αλσηέξσ ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή γεγνλφησλ α- παιιαθηηθψλ ηεο επζχλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξ- ζξν 4 παξ. 2(α)-(ηδ). Αλ ην θάλεη απηφ επηηπρψο, ηφηε δελ ππέρεη επζχλε αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή φρη ακέιεηάο ηνπ, ε ελδερφκελε ζπλδξνκή ηεο νπνίαο πξέπεη πηα λα απνδεηρζεί απφ ηνλ θνξησηή 35. Δληνχηνηο ππνζηεξίδεηαη επξέσο πσο, αλ δελ έρεη απνδεηρζεί πιήξσο ην αίηην ηεο απψιεηαο (π.ρ. αλ ην πινίν ράζεθε ρσξίο θαλέλα ίρλνο σο πξνο ην αίηην ηεο απψιεηάο ηνπ), ν κεηαθνξέαο δε δηθαηνχηαη λα επηθαιεζζεί θακηά απφ ηηο απαιιαθηηθέο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ Απηή ε άπνςε φκσο δε δχλαηαη λα ζεκειησζεί ζηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1. Κη απηφ δηφηη, ελψ ε ελιφγσ δηάηαμε θαζνξίδεη κε αθξίβεηα πνην κέξνο βαξχλεηαη κε ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1, δελ θάλεη θακηά αλαθνξά σο πξνο ην πνηνο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη πσο ν κεηαθνξέαο πξάγκαηη δελ δηέζεζε πινίν θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία. Σχκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, απηφ ην βάξνο θέξεη ν θνξησηήο 37. Καηά ζπλέπεηα πξψηα απηφο πξέπεη λα απνδείμεη πσο ην Fsupp 866, 1969 AMC Βι. Gilmore & Black, The Law of Admiralty (Brooklyn: The Foundation Press Inc) (1957) ζηε ζει Βι.Bauer G., The measure of liability for cargo damage under charterparties: a second look (1990) 21 JMLC, 397 ζηε ζει Βι. ηηο ππνζέζεηο The Hellenic Dolphin [1978] 2 LLR, 336 θαη The Good Friend [1984] 2 LLR, 586.

11 πινίν πνπ εθηέιεζε ηε κεηαθνξά ήηαλ αθαηάιιειν γηα ην ζπκθσλεζέλ ηαμίδη θαη ζηε ζπλέρεηα ν κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη πσο έιαβε θάζε αλαγθαίν κέηξν, ψζηε απηφ πξάγκαηη λα είλαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηνπο ζπλήζεηο θηλδχλνπο ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί πσο ν θνξησηήο δελ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη πιήξσο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, είλαη δε αξθεηφ λα πξνηείλεη νπνηα-δήπνηε έλδεημε ζπλεπαγφκελε ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαθνξέα 38. Η απφιπηε αθνζίσζε πάλησο ζ' απηφλ ηνλ θαλφλα είλαη πηζαλφ λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπρλή απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ, θαζψο ηα πεξηζηαηηθά γχξσ απφ ην δεκηνγφλν γεγνλφο είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζηηά απνθιεηζηηθά ζηνλ ίδην. Δπηπξφζζεηα, ε νξζφηεηά ηνπ ακθηζβεηείηαη θαη απφ ηνλ Tetley 39. Η θξηηηθή ηνπ ελιφγσ ζπγγξαθέα επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη, εθφζνλ ν κεηαθνξέαο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ πινίνπ, ν ίδηνο πξέπεη λα θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ. Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη πσο ε επηβνιή ηνπ βάξνπο απφδεημεο ζην θνξησηή κε βάζε ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, δελ ζπλάδεη πξνο ηελ νξζή εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο σο ζπλφινπ, θαζψο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηδίνπ ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1. Σχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, ε ζεηξά ηεο απφδεημεο ζα πξέπεη λα έρεη σο εμήο: 1) Ο θνξησηήο πξέπεη λα απνδείμεη πσο ε δεκία ή απψιεηα έιαβε ρψξα φζν ην θνξηίν βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ηνπ κεηαθνξέα. 2) Ο κεηαθνξέαο αθνινχζσο πξέπεη λα απνδείμεη αθελφο ηελ αηηία ηεο δεκίαο θαη αθεηέξνπ ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ ηεο 38 Παξφια απηά αληίζεηε άπνςε εθθξάζζεθε ζηελ ππφζεζε Cosmopolitan Shipping v. Hatton & Cookson [1929] 35 LLR, 117, φπνπ ν Λφξδνο Greer Lj έθξηλε πσο ν θνξησηήο πξέπεη λα απνδείμεη ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ πέξαλ θάζε ακθηβνιίαο. 39 Tetley W., Marine Cargo Claims (BLAIS) (3rd ed., 1988) ζηε ζει. 371 δένπζαο επηκέιεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη δηάζεζεο πινίνπ θαηάιιεινπ γηα ζαιαζζνπινία. 3) Δλ ζπλερεία ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή κηαο εθ ησλ απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2. 4) Ο θνξησηήο, ηέινο, πξέπεη λα αλαηξέςεη ηελ απφδεημε πεξί ζπλδξνκήο απαιιαθηηθήο ξήηξαο, ή λα απνδείμεη ηε κε επίδεημε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ κεηαθνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πινίνπ γηα ην ζπκθσλεζέληα πινπλ. Πξέπεη εληνχηνηο λα ζεκεησζεί πσο ε νκνινγνπκέλσο βαξηά επζχλε πνπ επηβάιιεηαη ζην θνξησηή βάζεη ηεο θξαηνχζαο άπνςεο ζηε λνκηθή ζεσξία θαη λνκνινγία, λα απνδείμεη φηη ην πινίν ήηαλ αθαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία, έρεη απαιπλζεί απφ ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ παγίσο ηα δηθαζηήξηα λα εμνκνηψλνπλ κε απνδεηθηηθά κέζα ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ. Τν γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα, πσο ην πινίν έρεη βπζηζηεί ή εμαθαληζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ζπλήζσλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ρσξίο θαλέλα εκθαλή ιφγν έρεη ζεσξεζεί πνιιάθηο σο έλδεημε ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ζπλεπαγφκελε γέλλεζε αμηψζεσλ απνδεκίσζεο. Ωζηφζν θακηά έλδεημε δε δχλαηαη λα ιεθζεί ππφςε αλ ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ δελ απνηέιεζε ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο ηεο δεκίαο. Αλ θξηζεί πσο ην πινίν ζα βπζηδφηαλ ζε θάζε πεξίπησζε, ηφηε ε απψιεηα δελ είλαη πηζαλφ λα απνδνζεί ζηελ αθαηαιιειφηεηά ηνπ 40. Τέινο, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ην δήηεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη απφ κφλν ηνπ απαιιαθηηθή ηεο επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα ξήηξα 41. Σχκθσλα κ' απηή ηε 40 Βι. Glass D., Introduction to the law of the carriage of goods (London: Sweet & Maxwell) (1989) ζηε ζει Βι. Clarke M., Aspects of the Hague Rules (The Hague: Martinus Nijhoff) (1976) ζηε ζει. 149.

12 πξνζέγγηζε, εάλ ε δεκία έρεη πξνθιεζεί ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ, ηφηε ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ αλ απνδείμεη πσο επέδεημε επηκειή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ. Κάηη ηέηνην φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφ. Καη απηφ δηφηη ζα ήηαλ αζχκβαην κε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα επζχλεο ηεο Σχκβαζεο, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ απαιιαγή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν αλ ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε γεγνλφο εκπεξηερφκελν ζην άξζξν 4 παξ. 2 (α)-(ηδ). Καηά ζπλέπεηα ν κεηαθνξέαο ζπλερίδεη λα επζχλεηαη γηα θάζε απψιεηα, έζησ θη αλ έιαβε θάζε απαξαίηεην κέηξν ψζηε λα θαηαζηήζεη ην πινίν ηνπ θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπιν<182>α, κε κφλε εμαίξεζε ηηο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 (α)-(ηδ) Τν βάξνο απφδεημεο ζε πεξίπησζε λαπηηθνχ πηαίζκαηνο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα Όηαλ ν κεηαθνξέαο ηζρπξίδεηαη πσο ε δεκία πξνήιζε ιφγσ ακεινχο δηαθπβέξλεζεο ηνπ πινίνπ ηνπ, ην βάξνο απφδεημεο κεηαηίζεηαη ζην θνξησηή λα απνδείμεη φηη ην πινίν ήηαλ αθαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ θαη αθνινχζσο ε δεκία πξνήιζε εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ν κεηαθνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη πσο ζπληξέρεη ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2(α), αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη απνδείμεη φηη επέδεημε ηε δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απφ ην άξζξν 3 παξ. 1 επηβαιιφκελεο ππνρξέσζήο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο έρεη ζεκεησζεί αλσηέξσ, νπνηνδήπνηε ιάζνο θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ πινίνπ απνηειεί έλδεημε αληθαλφηεηαο ηνπ πινηάξρνπ θαη ηνπ πιεξψκαηνο, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηήζεη ηε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α) αλεθάξκνζηε. Τέινο, ην γεγνλφο φηη ην πινίν παξακέλεη ζηελ ίδηα θιάζε δελ απνηειεί πιήξε απφδεημε σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ, θαζψο ζπρλά ηα πινία παξακέλνπλ ζηελ ίδηα θιάζε επί καθξφλ αθφηνπ έρνπλ ήδε κεηακνξθσζεί ζε πεγή θηλδχλσλ γηα ηε δηεζλή λαπζηπινία θαη ην παγθφζκην εκπφξην Τν Βάξνο απφδεημεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο Σχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2(β), ν κεηαθνξέαο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη πσο ε δεκία πξνθιήζεθε ιφγσ ππξθαγηάο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θπζηθά παξάζρεη αδηακθηζβήηεηεο απνδείμεηο σο πξνο ην φηη πξνζσπηθά έιαβε φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ην πινίν ηνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα ζαιαζζνπινία θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ. Δλ ζπλερεία, εθφζνλ ην δηθαζηήξην θξίλεη πεηζηηθνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, ην βάξνο κεηαηίζεηαη ζην θνξησηή λα δείμεη φηη ε πξνζσπηθή ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα απνηέιεζε ηελ θχξηα αηηία ηεο πξφθιεζεο ηεο ππξθαγηάο θαη αθνινχζσο ηεο δεκίαο 43. Δάλ σζηφζν ε αηηία ηεο ππξθαγηάο είλαη άγλσζηε, ε ελιφγσ δηάηαμε δελ αθήλεη λα δηαθαλεί ζε πνην κέξνο επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδείμεη ην αλ απηή νθείιεηαη ζε πξνζσπηθφ ή φρη ιάζνο ηνπ κεηαθνξέα Τν Βάξνο απφδεημεο ζε πεξίπησζε θηλδχλσλ ή αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα Οκνίσο πξνο ζηα παξαπάλσ ιερζέληα ε ππνρξέσζε απφδεημεο επέιεπζεο δεκίαο θηλδχλσλ ή αηπρεκάησλ ζηε ζάιαζζα επηβαξχλεη ηνλ κεηαθνξέα. Καηά ζπλέπεηα, απηφο δελ ππέρεη επζχλε αλ θαηαθέξεη λα απνδείμεη φηη ε δεκία πξνθιήζεθε ιφγσ δπζκελψλ θαη απξφβιεπησλ θαηξηθψλ 42 Βι. Vandenenter B., Analysis of basic provisions of voyage and time charterparties (1976) Vol. IX European Transport Law, 602 ζηε ζει Η ελιφγσ δηαδηθαζία απφδεημεο επηβεβαηψζεθε πξφζθαηα ζηελ ππφζεζε Nissan Fire & Marine Insurance Co Ltd v. M/V Hyundai Explorer (The Jute Express) [1991] 2 LLR, 55. Δπίζεο βι. Tabrisky J.,COGSA and Fire Statute (1997) 28 JMLC, 359. Η ίδηα δηαδηθαζία έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ Ακβνχξγνπ (άξζξν 5 παξ. 4(α)).

13 θαηλνκέλσλ, αθφκα θη αλ ην αίηην ηεο δεκίαο είλαη ά- γλσζην. Δάλ φκσο απνδεηρζεί πσο ε δεκία πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηφηε ηεθκαίξεηαη φηη νθείιεηαη ζε αθαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπινία θαη θαηά ζπλέπεηα δε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ Τν Βάξνο απφδεημεο ζε πεξίπησζε θεθξπκκέλσλ ειαηησκάησλ πνπ δελ αλαθαιχπηνληαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα Ο κεηαθνξέαο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία επί ηνπ θνξηίνπ πξνθιεζείζα ιφγσ ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ κφλν ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα απνδείμεη πσο απηή πεγάδεη απφ θεθξπκκέλν ειάηησκα ην νπνίν δε δχλαηαη λα αλαθαιχςεη παξά ηελ επίδεημε εθ κέξνπο ηνπ επηκεινχο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Τν βάξνο απφδεημεο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε θέξεη ν ίδηνο θαη αθνινχζσο, αλ πθίζηαηαη ακθηβνιία σο πξνο ηελ χπαξμε ή φρη ηνπ ειαηηψκαηνο, ηφηε παξακέλεη ππεχζπλνο. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ε χπαξμε θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο ζπλδέεηαη ακθίδξνκα κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπιν<182>α, φπσο άιισζηε ππνγξακκίζηεθε θαη ζηελ ππφζεζε The Antigoni 44. Σηελ ελιφγσ ππφζεζε έλα ζνβαξφ κεραληθφ πξφβιεκα πξνθιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ θαη αλαδχζεθε δήηεκα απφδεημεο σο πξνο ην αιεζέο αίηην ηεο βιάβεο. Έγηλε δεθηφ φηη, εθφ- ζνλ ν κεηαθνξέαο επηθαιείηαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο, δελ ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηελ χπαξμε θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο. Ωζηφζν ε απφδεημε ηέηνησλ ηζρπξηζκψλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πην εχθνιε φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ελδείμεηο ή απνδείμεηο χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ ειαηηψκαηνο θαη πνιχ πην δχζθνιε, φηαλ ν κεηαθνξέαο επηθαιείηαη απιψο ηελ χπαξμε ελφο ηειείσο απίζαλνπ αηηίνπ επέιεπζεο ηεο δεκίαο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πξνθαλψο ην δηθαζηήξην δχζθνια κπνξεί λα απνδερζεί πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δένπζα επηκέιεηα επηδείρζεθε. Η ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΣΟΤ ΔΚΝΑΤΛΩΣΗ ΝΑ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΘΔΙ ΣΟ ΦΟΡΣΙΟ ΜΔ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ 1.1 Πποδιάθεζη Ακέζσο κεηά ηε έλαξμε ηνπ πινπ ε ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 παχεη λα επηβαξχλεη ην κεηαθνξέα θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, πνπ αθνξά ζηελ επηκειή κεηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ. Σχκθσλα κε απηή ηε δηάηαμε, ν πινίαξρνο θαη θαη' επέθηαζε ν κεηαθνξέαο νθείιεη λα ιάβεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα, ψζηε λα δηαηεξήζεη ην θνξηίν ζε θαιή θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ, θπξίσο δε λα εκπνδίζεη ηελ απψιεηα ή ηε ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ. Δίλαη εμάιινπ ζεκαληηθφ λα δηαθξίλεη θαλείο κεηαμχ απηήο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηεο α- ληίζηνηρεο πνπ αθνξά ζηε δηάζεζε θαηάιιεινπ πινίνπ. Κη απηφ δηφηη, εάλ ην πινίν εκθαλίζεη ζηνηρεία αθαηαιιειφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ, φρη φκσο θαη θαηά ηελ έλαξμή ηνπ, ν κεηαθνξέαο δελ ζα επζχλεηαη κε βάζε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο Σχκβαζεο, έζησ θη αλ έρεη αζεηήζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η έλλνηα ηεο ζηνηβαζίαο απνηειεί θνηλφ ζεκείν ηφζν ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 φζν θαη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2. Η θαθή επηπξνζζέησο ζηνηβαζία είλαη δπλαηφλ λα ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα ζαιαζζνπιν<182>α, εθφζνλ απηή ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ. Αληίζεηα, ε θαθή ζηνηβαζία πνπ επεξεάδεη κφλν ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ θαη ηίπνηε άιιν, δελ ζπλεπάγεηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1, αιιά εκπίπηεη κέζα ζηελ 44 [1991] 1 LLR, 209.

14 ππνρξέσζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ηεο Σχκβαζεο Η θχζε ηεο ππνρξέσζεο Η επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζρεηηθά κε ηελ επηκειή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ είλαη αληηθεηκεληθή ζχκθσλα κε ην Κνηλφ Γίθαην, είλαη δε δπλαηφλ λα απαιεηθζεί κφλν αλ ε δεκία νθείιεηαη ζε θηλδχλνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκθσλεζεί ε απαιιαγή ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε θχζε ηεο ελιφγσ ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο Φάγεο-Βίζκππ δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Κνηλνχ Γηθαίνπ. Κη απηφ δηφηη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο επίκαρεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ησλ Καλφλσλ δελ γίλεηαη ιφγνο πεξί άζθεζεο ηεο ελιφγσ ππνρξέσζεο κε δένπζα επηκέιεηα, αιιά αλαθέξεηαη πσο ην θνξηίν πξέπεη λα κεηαθεξζεί «κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη θαη κε επηκέιεηα» (properly AND carefully). Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο, θαζφζνλ ν φξνο?κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη? ζπλεπάγεηαη αλακθίβνια πνιχ πςειφ επίπεδν επηκέιεηαο, πνιχ πςειφηεξν δε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1, ε επζχλε ηνπ εθλαπισηή εγγίδεη ηα φξηα ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ Κνηλνχ Γηθαίνπ. Δπηπιένλ, ην άξζξν 3 παξ. 2 νξίδεη φηη ν κεηαθνξέαο νθείιεη λα κεηαθέξεη ην θνξηίν κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη κε επηκέιεηα (δελ αλαθέξεη «κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη κε επηκέιεηα»). Απηφ ζπλεπάγεηαη επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηα δχν ζθέιε ηεο ελιφγσ ππνρξέσζήο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγεί ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε επηβάιιεη δχν δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο ή κφλν κία, απηήλ ηεο κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ?κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη?. Σηελ ππφζεζε Albacora v. Westcott & Laurence Line Ltd 46 έγηλε δεθηφ 45 Βι. ηηο ππνζέζεηο Smith, Hogg v. Black Sea and Baltic General Insurance [1940] AC, 997 θαη Elder, Dempster & Co Ltd v. Paterson Zochonis & Co Ltd [1924] AC, 522.>. 46 [1965] 2 LLR, 37. Δπίζεο βι. Mankabady S., The duty to care for the cargo (1975) 10 European Transport Law, 2 ζηε ζει. 3. πσο ν φξνο «κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη» έρεη δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ απηήλ ηνπ φξνπ «κε επηκέιεηα» θαη θαηά ζπλέπεηα επηβάιιεη δχν μερσξηζηέο ππνρξεψζεηο. Δηδηθφηεξα ν πξψηνο ηαπηίδεηαη κε ηε ιήςε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ππφ ην πξίζκα φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ησλ αγαζψλ ζπλζεθψλ πνπ γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ν κεηαθνξέαο. Θα πξέπεη εμάιινπ λα ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζζεί ζε ηξίην πξφζσπν θαη θαηά ζπλέπεηα ν κεηαθνξέαο επζχλεηαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Σηελ ππφζεζε Associated Metals & Minerals Co v. M/V Arktis Sky 47, γηα παξάδεηγκα, ν κεηαθνξέαο θξίζεθε ππεχζπλνο γηα ηε κε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ, παξφιν πνπ ε δεκία πξνθιήζεθε πξηλ απηφο ιάβεη ηα πξνο κεηαθνξά αγαζά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ σζηφζν ζεκειηψζεθε επζχλε πεξίπνπ αληίζηνηρε πξνο ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε ηνπ Κνηλνχ Γηθαίνπ, πξάγκα πνπ εληζρχεη ηελ νξζφηεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ επηρεηξεκάησλ. Γίλεηαη επίζεο δεθηφ φηη πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 2 ζπκπίπηνπλ κεηαμχ ηνπο θαη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε ηερληθέο ιεηηνπξγίεο παξά ζε λνκηθέο έλλνηεο. Η δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο γηα παξάδεηγκα πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο εξγαζηψλ, νη νπνίεο φκσο απφ λνκηθή ζθνπηά ζπληζηνχλ κηα θαη κφλν εξγαζία 48. Όζνλ αθνξά ηε ζηνηβαζία, ζα πξέπεη απηή λα δηελεξγεζεί επηκειψο κε ηε θξνληίδα ηνπ κεηαθνξέα, αθνχ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, λα θαηαζηξέςεη ην θνξηίν θαη λα αθήζεη θελφ ρψξν αλεθκεηάιιεπην ζην πινίν. Αλ ν θνξησηήο φκσο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θφξησζε θαη ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ ηελ πξαγκαηνπνηήζεη εζθαικέλα, ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα αμηψζεη F.2d47, 1993AMC Η άπνςε απηή έγηλε δεθηή ζηελ ππφζεζε Pyrene Co Ltd v. Skindia Steam Navigation Co Ltd [1954] 2 LLR, 321

15 απνδεκίσζε. Τέινο, ν φξνο «εθθφξησζε» πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ απηνλφεησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ απφζεζεο ηνπ θνξηίνπ ζηελ μεξά, θαη ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ ζην λφκηκν παξαιήπηε ηνπο. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ ζπληειεζζεί εζθαικέλα, ηφηε πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2. Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία σζηφζν ε νπνία απαιιάζζεη ην κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ λα ζηνηβάμεη ην θνξηίν δελ αληηηίζεηαη πξνο ηελ ελιφγσ ξχζκηζε, θαζψο έρεη σο ζηφρν λα πεξηνξίζεη κφλν ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λαπινζχκθσλνπ θαη φρη λα παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εθηειεζζεί ε κεηαθνξά Αμελήρ μεηασείπιζη ηος θοπηίος και ανεύθςνο ηος μεηαθοπέα Γεληθέο παξαηεξήζεηο Η εηζαγσγηθή ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 θξάζε?κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4? έρεη δεκηνπξγήζεη ακθηζβήηεζε σο πξνο ηνλ «ππεξηζρχνληα» ραξαθηήξα ηνπ ζε ζρέζε κε ην άξζξν 4 παξ. 2. Σχκθσλα κε κία άπνςε, ε αλσηέξσ θξάζε αθαηξεί απφ ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 3, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηε δπλαηφηεηα ππεξίζρπζεο επί ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2. Δπνκέλσο ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε ηνπ αθφκα θη αλ επέδεημε ακέιεηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, αξθεί λα απνδείμεη πσο ε δεκία πξνθιήζεθε φρη ιφγσ ηεο δηθήο ηνπ ακέιεηαο, αιιά ιφγσ ηεο χπαξμεο θηλδχλνπ γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρεη πεξίπησζε απαιιαγήο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2. Ωζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απνδπλάκσζε ηεο ππνρξέσζεο επηκέιεηαο ηνπ κεηαθνξέα πξνο ην θνξηίν, γη απηφ θαη θαίλεηαη νξζφηεξν λα ππνζηεξηρζεί ε άπνςε πνπ ζπγθιίλεη ζηελ επηβνιή επζχλεο ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ Wilson J., Carriage of goods by sea (Pitman Publishing) (2nd ed., 1993) ζηε ζει Ναπηηθφ πηαίζκα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ κεηαθνξέα Καζψο ην άξζξν 4 παξ. 2(α) ησλ Καλφλσλ ηεο Φάγεο-Βίζκππ δελ αλαθέξεη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ηελ πηζαλφηεηα επέιεπζεο δεκίαο ιφγσ ακεινχο δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ, ν κεηα-θνξέαο παξακέλεη ππεχζπλνο βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2, ρσξίο λα δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ηελ αλσηέξσ ξήηξα. Απηφ έγηλε δεθηφ ζηελ ππφζεζε Gosse Millerd Ltd v. Canadian Government Merchant Marine 50, φπνπ θξίζεθε πσο είλαη αλαγθαία ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο κεηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ σο ζπλφινπ. Η ελιφγσ δηάθξηζε σζηφζν θαίλεηαη λα είλαη ηερλεηή, θαζψο επηθπιάζζεη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε επί ζπζηαηη-θψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδίαο έλλνηαο, απηήο ηεο ακέιεηαο 51. Σε φπνηεο πεξηπηψζεηο ε δεκία ιακβάλεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πινπ, ν κεηαθνξέαο επζχλεηαη κε βάζε ην άξζξν 3 παξ. 1. Αλ φκσο ε δεκία πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ, ηφηε ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί ην θαηά πφζν απηή νθείιεηαη ζε ακειή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ ή ηνπ θνξηίνπ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φπνπ ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο κηαο πξάμεο ή παξάιεηςεο είλαη ε πξφθιεζε βιάβεο πιήηηνπζαο θαηά θχξην ιφγν ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, είλαη αδηάθνξν ην αλ ε ζπγθεθξηκέλε ακειήο ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ηειηθά ή φρη ην θνξηίν. Σηελ ππφζεζε Kalamazoo Paper v. CPR 52 έγηλε δεθηφ πσο ε ρξήζε ησλ αληιηψλ ζπλήζσο 50 [1927] 2 KB, 432. Τν Διιεληθφ δίθαην δηαθξίλεη αληίζηνηρα κεηαμχ λαπηηθψλ πηαηζκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ηε ιήςε κέηξσλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πινίνπ θαη εκπνξηθψλ πηαηζκάησλ πνπ δηελεξγνχληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ (άξζξν 138 ΚΙΝΓ ), βι. ζρεηηθά Κηάληνπ- Πακπνχθε Α., Ναςηικό Γίκαιο (Θεζζαινλίθε: Σάθθνπιαο) (3ε εθδ., 1992) ζηηο ζει. 379 επ. 51 Βι. Diamond A., The Hague-Visby Rules (1978) LMCLQ, 225 ζηε ζει [1950] 2 DLR, 369.

16 επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ζπλεπψο νη πξάμεηο ηνπ πιεξψκαηνο αθνξψζεο ζ' απηήλ αθξηβψο ηε ιεηηνπξγία εληάζζνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ θαη φρη ηνπ θνξηίνπ. Κη απηφ δηφηη ε ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηνπ πινίνπ απφ θάζε ινγήο θηλδχλνπο ζπληζηά ζνβαξφηεξν θαζήθνλ απφ απηφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θνξηίνπ. Οκνίσο ζηελ ππφζεζε The Ship Novoaltaisk 53 θξίζεθε πσο ε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ ε νπνία είρε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα εθνδηαζκνχ ησλ δεμακελψλ ηνπ πινίνπ κε θξέζθν λεξφ, πξνθιήζεθε ιφγσ ακεινχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαθνξέα εληφο ησλ πιαηζίσλ δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ. Κη απηφ δηφηη ην θξέζθν λεξφ ρξεζηκνπνηείην απνθιεηζηηθά απφ ην πιήξσκα, ην νπνίν δηαρεηξηδφηαλ ην πινίν. Αληίζεηα, ζηελ ππφζεζε The Iron Gippsland 54 ζεσξήζεθε πσο ε δεκία επήιζε ιφγσ ηεο πξφζκημεο αδξαλνχο αεξίνπ κε θνξηίν πεηξειαηνεηδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα εληάρζεθε κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ηνπ θνξηίνπ. Κη απηφ δηφηη ην ζχζηεκα παξνρήο αδξαλνχο αεξίνπ είρε σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ σο ζπλφινπ. Παξνκνίσο ζηελ ππφζεζε The Ship Tenos 55 θξίζεθε φηη ν κεηαθνξέαο δελ κπνξνχζε λα επηθαιεζζεί ηε ξήηξα ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(α), θαζψο ε δεκία πξνέθπςε απφ παξαιείςεηο ηνπ πιεξψκαηνο ζρεηηδφκελεο θαηά θχξην ιφγν κε ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πινίνπ ρξεζηκνπνηνχκελν απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, παξφιν πνπ νη ελιφγσ παξαιείςεηο δελ έβιαςαλ άκεζα ην δεκησζέλ θνξηίν. Γίλεηαη ζπλεπψο θαλεξφ φηη ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα απνθχγεη ηελ επζχλε ηνπ εθφζνλ απνδείμεη πσο ε ακειήο ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ αθνξά άκεζα ζηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη φρη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνξηίνπ. Αλ παξφια απηά, ηφζν ην πινίν 53 [1972] 2 WLR, [1994] 1 LLR, [1968] 12 FLR, 291. φζν θαη ην θνξηίν ππνζηνχλ δεκία απφ ηελ ίδηα ακειή ζπκπεξηθνξά ηνπ πιεξψκαηνο, ηφηε ν κεηαθνξέαο ζπλήζσο απαιιάζζεηαη ηεο επζχλεο ηνπ. (Κάηη ηέηνην επαθίεηαη ζπλήζσο ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ). Όηαλ, ηέινο, ε δεκία νθείιεηαη ζε δχν μερσξηζηέο παξαιείςεηο ηνπ πιεξψκαηνο, γελλάηαη επζχλε κφλν σο πξνο ην ζθέινο ηνπο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζε ακειή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ Κίλδπλνη ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα θαη πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ην θνξηίν (Inherent Vice) Η επίδεημε ακεινχο ζπκπεξηθνξάο απφ ην κεηαθνξέα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ αλακθηζβήηεηα παξεκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα επίθιεζεο ηεο απαιιαθηηθήο ξήηξαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2(γ). Τν επίπεδν εμάιινπ ηεο ελδεδεηγκέλεο επηκέιεηαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην αληίζηνηρν επίπεδν ηεο γλψζεο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ θαηείρε ή φθεηιε λα θαηέρεη ζρεηηθά κε ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ. Όζνλ αθνξά, ηέινο, δεκία νθεηινκέλε ζε ειάηησκα ηνπ θνξηίνπ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηδηνζπζηαζία ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ θαζψο θαη κε ηε θπζηθή ηνπο ηάζε γηα αιινηψζεηο θαη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε εππαζή πξντφληα φπσο ςάξηα ή θξνχηα, φπσο επίζεο θαη ζηε θπζηνινγηθή απνκείσζε (θχξα) πνπ πθίζηαληαη ηα θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη ρχκα, φπσο είλαη ην πεηξέιαην ή ην ζηηάξη, αξθεί ε ελιφγσ κείσζε ηεο πνζφηεηαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα ζπλήζε φξηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο λαπηηιηαθέο ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηφπνπο. 2. Βάξνο απφδεημεο Καηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, ν θνξησηήο νθείιεη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή ακεινχο

17 ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαθνξέα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ 56. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα απνδείμεη πσο, παξφιν πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά θνξηψζεθαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, ράζεθαλ ελ πισ ή παξαδφζεθαλ ζην λφκηκν παξαιήπηε ηνπο θαηεζηξακκέλα. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο ν θνξησηήο δχλαηαη λα απαιιαγεί εχθνια απφ έλα ηέηνην βάξνο, εθφζνλ επηδείμεη αθελφο κηα?θαζαξή? θνξησηηθή (clean bill of lading) θαη αθεηέξνπ νπνηαδήπνηε δεκία επί ηνπ θνξηίνπ. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε θνξησηηθή απνηειεί prima facie απφδεημε σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ, πεξηνξηδφκελε κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο φςε. Καηά ζπλέπεηα ν κεηαθνξέαο δηθαηνχηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε λα αληαπνδείμεη πσο ηα αγαζά δελ θνξηψζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηε θνξησηηθή 57. Δπηπιένλ, εθφζνλ ν θνξησηήο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε δεκίαο επί ηνπ θνξηίνπ, ην βάξνο κεηαηίζεηαη ζην κεηαθνξέα, ν νπνίνο νθείιεη λα απνδείμεη ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο απαιιαθηηθέο ξήηξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 2. Σχκθσλα κε κηα άπνςε, ν κεηαθνξέαο δχλαηαη λα θαηαξξίςεη νπνηαδήπνηε έλδεημε σο πξνο ηελ αζέηεζε εθ κέξνπο ηνπ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.2, κε ην λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην αίηην ηεο δεκίαο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε δελ απαηηείηαη λα απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή αηηία ηεο δεκίαο αιιά κφλν ηελ πηζαλή. Σχκθσλα εμάιινπ κε κηα δεχηεξε άπνςε, ν κεηαθνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη πσο ε δεκία νθείιεηαη ζε αηηία εκπεξηερφκελε εληφο ηεο ιίζηαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2. Αθνινχζσο ν θνξησηήο πξέπεη λα απνδείμεη πσο ν κεηαθνξέαο δε δχλαηαη λα επηθαιεζζεί νπνηαδήπνηε ξήηξα ιφγσ ηεο ακεινχο 56 Βι. ηελ ππφζεζε FC Bradley & Sons v. Federal Steam Navigation Co [1927] 27 LLR, Βι. Schmitthoff C., Goode R., International carriage of goods (Centre foe Commercial Studies) (1988) ζηε ζει. 65. Δπίζεο βι. Bools M., The bill of lading (London: LLP) (1997). ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Τέινο, ζχκθσλα κε κηα ηειεπηαία άπνςε, ν κεηαθνξέαο βαξχλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε απφδεημεο ηεο ζπλδξνκήο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 θαη επηπξνζζέησο ηεο ζπλδξνκήο επηκεινχο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ. Η χπαξμε σζηφζν ηνπ επηπξφζζεηνπ απηνχ βάξνπο δελ έγηλε δεθηή απφ ην Λφξδν Pearce ζηελ ςπόθεζη Albacora v. Westcott, θαζψο δελ θαίλεηαη λα επηβάιιεηαη νχηε λα ππνλνείηαη απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηεο Σχκβαζεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑ Παξά ην γεγνλφο φηη νη Καλφλεο ηεο Φάγεο - Βίζκππ απνηέιεζαλ θαηά ηε ζχληαμή ηνπο έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα πξνφδνπ θαη εθκνληεξληζκνχ ηνπ δηθαίνπ ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ζήκεξα πιένλ ζεσξνχληαη αλαρξνληζηηθνί θαη παξσρεκέλνη ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο επζχλεο πνπ έρνπλ θαζηεξψζεη. Οη επηθξίζεηο ησλ πνιεκίσλ ηνπο επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία απαιιαθηηθψλ ξεηξψλ ππέξ ησλ κεηαθνξέσλ, ησλ νπνίσλ ε επίθιεζε επηηξέπεηαη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε επέιεπζεο δεκίαο νθεηινκέλεο ζε ππαηηηφηεηα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπο. Παξά ηαχηα ε εθαξκνγή ησλ ελιφγσ ξεηξψλ απφ ηα δηθαζηήξηα έρεη πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ απαιιαθηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, θαζψο έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά πσο παξακέλνπλ αλεθάξκνζηεο, φηαλ ν κεηαθνξέαο δελ έρεη εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 θαη 2. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα έρεη ζηελ πξάμε επεθηαζεί θαη θαηά ζπλέπεηα δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ απηή κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν φηαλ ε δεκία δελ νθείιεηαη ζε ίδην πηαίζκα ή ακέιεηα ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. Κη απηφ δηφηη αθφκα θη αλ ε δεκία έρεη πξνθχςεη ιφγσ ηεο ακέιεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ν κεηαθνξέαο παξακέλεη ππεχζπλνο, θαζψο γίλεηαη δεθηφ πσο δελ έρεη αθνινπζήζεη ηελ πξνζήθνπζα δηαδηθαζία θαηά ηελ επηινγή, πξφζιεςε θαη επνπηεία ηνπο. Η λεφηεξε απηή αληίιεςε

18 ζεσξνχληαλ αδηθαηνιφγεηε παιαηφηεξα, ζήκεξα φκσο θαίλεηαη εχινγε ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην κεηαθνξέα λα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε επαθή κε ην πινίν ηνπ νπνηεδήπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν. Όζνλ αθνξά, ηέινο, ην επίπεδν επηκέιεηαο πνπ νθείιεη λα επηδείμεη ν κεηαθνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ηα δηθαζηήξηα έρνπλ θξίλεη πσο μεπεξλά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ ηεο ζπλήζνπο επηκέιεηαο, εμνκνηψλνληάο ην ελ κέ- ξεη κε ην αληίζηνηρν ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο ηνπ Κνηλνχ Γηθαίνπ (Common Law). Καηά ζπλέπεηα ε πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδείμεη ηα απαιιαθηηθά ηεο επζχλεο ηνπ γεγνλφηα απνβαίλεη ηδηαίηεξα δπζρεξήο. Γίλεηαη ζπλεπψο ζαθέο πσο απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ιερζέλησλ πξνθχπηεη ε αλάγθε ζπλνιηθήο επαλεμέηαζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επζχλεο ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα. Απφδεημε απηνχ απνηειεί θαη ε αλεπηηπρήο νκνινγνπκέλσο πξνζπάζεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο Καλφλεο ηεο Φάγεο - Βίζκππ κε ηελ ππνγξαθή ησλ Καλφλσλ ηνπ Ακβνχξγνπ ην 1978, νη νπνίνη σζηφζν ζήκεξα απνηεινχλ εζσηεξηθφ δίθαην ειαρίζησλ θξαηψλ ρσξίο λαπηηθή δχλακε.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα