Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί"

Transcript

1 Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΝΑΥΤΙΚΟΙ) 1 Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή* Περίληψη Eνα από τα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί την ελληνική Πολιτεία είναι η στελέχωση των πλοίων κατά κατηγορία με εργατικό δυναμικό (ναυτικούς) και ειδικότερα ο αριθμός, οι ειδικότητες, τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν κ.λπ.. Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στις τεχνολογικές εξελίξεις στα πλοία και συνακόλουθα στις απαιτήσεις των προσόντων των ναυτικών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί μία μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη με δεδομένες τις κοινωνικές επιπτώσεις/συνέπειες επιβάλλει την κριτική προσέγγιση του ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου που διέπει την οργανική στελέχωση των πλοίων. Abstract One of the most important institutional items that occupied but also occupies the Greek State is the crewing of ships with labour force (seamen) and more specifically the number, the specialities, the qualifications that should allocate etg. The dynamic that has been developed during the last years in the technological developments in the ships and consecutive in the requirements of qualifications of seamen in combination that Greece constituted and constitutes a big shipping force with given the social repercussions/consequences imposes the critical approach of being in effect the legislation that conditions the organic crewing of ships. Εισαγωγή Το πλοίο αναμφίβολα συνιστά μία από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές μονάδες, η λειτουργία της οποίας στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τόσο τη σύνθεσή του (αριθμός εργαζομένων, προσόντα που πρέπει να διαθέτουν σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία κ.λπ.), όσο και το πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου των * Ο Τρύφωνας Χαρ.Κοροντζής είναι κάτοχος ΜΔΕ στη Δημόσια Πολιτική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 55

2 εν λόγω στελεχών. Η Πολιτεία και μάλιστα σε μία χώρα σαν την Ελλάδα που διαθέτει έ- ναν στόλο ο οποίος σε χωρητικότητα καταλαμβάνει από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε συνδυασμό με τα έσοδα που αποφέρει, έχει συγκροτήσει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τη σύνθεση από προσωπικό των πλοίων κατά κατηγορία πλόων που εκτελούν (ακτοπλοΐα, ποντοπόρος ναυτιλία, αλιεία κλ.π.). Αυτό το νομικό πλαίσιο θα προσεγγιστεί νομικά και θα καταβληθεί προσπάθεια να προσεγγιστούν κριτικά κενά και ελλείψεις που παρουσιάζει. Ανάλυση Η οργανική σύνθεση 2 του προσωπικού των πλοίων 3 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν.Δ. 187/73 περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α 261) είτε με Π.Δ. 4 είτε με Υ.Α. 56.Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της οργανικής σύνθεσης είναι τα όργανα του Λιμενικού Σώματος και οι Προξενικές Λιμενικές Αρχές. 7 Με την αριθ /3/03 Υ.Α. (Β 1261) 8 το δικαίωμα να υπογράφει με «Εντολή Υπουργού» τις αποφάσεις που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις είχε μεταβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 9 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 3469/2006 (Α 131), «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» οι υπόψη κανονιστικές πράξεις δημοσιεύονται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο άρθρο 8 του ιδίου νόμου προβλέπεται ποιές πράξεις δε δημοσιεύονται ενώ στην παραγρ. 2 του εν λόγω άρθρου, ορίζεται ότι με Κ.Υ.Α. «μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου» και στην παραγρ. 3 ότι με Π.Δ. «μπορεί να εξαιρούνται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» και άλλες δημοσιευμένες πράξεις για τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί άλλο πρόσφατο μέσο δημοσίευσης. Σημειώνεται ότι ανάλογη διαδικασία δημοσίευσης προβλεπόταν και από τις διατάξεις του προγενέστερου καταργηθέντος Ν 301/76. Εν ολίγοις οι κανονιστικές πράξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 87 του Ν.Δ. 187/73 σαφέστατα πρέπει να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη μέχρι τώρα ακολουθητέα διοικητική πρακτική 10 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας & Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας /Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (Δ.Ν.ΕΡ.) έχει εκδοθεί μεγάλος αριθμός «AD HOC Αποφάσεων» με τις οποίες καθορίζονται ειδικές οργανικές συνθέσεις πλοίων (οργανική σύνθεση πληρώματος μικρότερη από την ισχύουσα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση κανονιστική πράξη και δη αυτών που έχουν δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης - Φ.Ε.Κ.- όπως άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία), στις οποίες πολλές φορές έχουν συναινέσει τα ναυτεργατικά σωματεία προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πλοίου (εννοείται ότι η συναίνεση αυτή δεν προσδίδει κανένα θεσμικό-νομικό κύρος στην εκδοθείσα πράξη, πλην ενδεχομένως της ικανοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων ότι ερωτώνται αν συμφωνούν με την πρόθεση της διοίκησης να μειωθούν οι θέσεις των ναυτικών), ή για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος του πλοίου κ.λπ. χωρίς να υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την ανωτέρω έκδοση των πράξεων με ευνόητες νομικές συνέπειες ως προς την ισχύ τους, καθώς αυτές χαρακτηρίζονται κατά το διοικητικό δίκαιο ως ανυπόστατες πράξεις. 11, 12 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εγκρίσεις, έχουν ισχύ για ένα εξάμηνο ή σπανιότερα για ένα χρόνο, με κανόνα την εκ νέου αίτηση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή με τη λήξη της για ανανέωσή της, αίτημα που κατά βάση ικανοποιείται. Έτσι με αυτήν 56 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

3 την τακτική, πέρα από το γεγονός ότι παραβιάζεται σαφέστατα η νομοθεσία, δημιουργείται μία κατάσταση πελατειακής φύσεως που έχει το χαρακτήρα της προσωρινότητας και της εκ νέου ανανέωσης για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αυτονόητα τίθεται το ερώτημα, αφού υπάρχει η δυνατότητα κατά τη λανθασμένη άποψη της διοίκησης, της έγκρισης των ειδικών συνθέσεων (αναφέρομαι στο άρθρο 87 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 187/73) ως ανωτέρω, γιατί δε χορηγείται έγκριση εις το διηνεκές αλλά έκαστη ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα; Και αν υποθέσουμε ότι όντως συντρέχουν λόγοι για καθορισμό οργανικής σύνθεσης μικρότερης της ισχύουσας, γιατί η διοίκηση δεν προβαίνει σε σύννομη τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, αλλά ακολουθεί τέτοιες πρακτικές; Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρώτη παράγραφο έχει μεταβιβαστεί στο Γενικό Γραμματέα του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. (νυν Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας) το δικαίωμα να υπογράφει τις Αποφάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 παραγρ.2 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (Α 261). Κατά την ως άνω διάταξη είναι προφανές έχοντας υπόψη και τα ανωτέρω εκτεθέντα, ότι στο Γενικό Γραμματέα έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα υπογραφής έκδοσης κανονιστικών πράξεων (Υ.Α.) στα πλαίσια της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 87 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 187/73 που καθορίζουν την οργανική σύνθεση του προσωπικού των πλοίων και όχι έκδοσης κατά περίπτωση (AD HOC) ειδικών οργανικών συνθέσεων πληρώματος, οι οποίες άλλωστε δεν προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Οι τελευταίες υπάρχει η δυνατότητα να καθορισθούν βάσει του άρθρου 90 του ιδίου Ν.Δ., για περιπτώσεις που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του υπόψη Ν.Δ. (ήτοι όταν το πλοίο πρόκειται να διενεργήσει πλου προς παροπλισμό, προς μετασκευή κ.λπ.) Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ /7/97 Υ.Α. (Β 724) 13 και λαμβάνοντας υπόψη τον τότε ισχύοντα Οργανισμό του Υ.Ε.Ν. (Π.Δ. 259/88), η πιο πάνω αρμοδιότητα είχε μεταβιβαστεί στον Προϊστάμενο Κλάδου Προσωπικού Πλοίων του τότε Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Επισημαίνεται, ότι Προϊστάμενος Κλάδου Προσωπικού Πλοίων δεν προβλέπεται α- πό τον ισχύοντα Οργανισμό του Υ.Ε.Ν. (Π.Δ. 242/99 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αντίθετα έχει καθορισθεί Επόπτης Κλάδου Γ, ήτοι επόπτης των Διευθύνσεων Ναυτικής Εργασίας και Ναυτικής Εκπαίδευσης ο οποίος σύμφωνα με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. 14 ασκεί καθήκοντα Διευθυντή στις εν λόγω Διευθύνσεις, χωρίς ο ρόλος αυτός να προβλέπεται θεσμικά σε κάποια κανονιστική πράξη και κατά συνέπεια πιστεύω πως δεν υφίσταται η συγκεκριμένη θέση με ότι αυτό σημαίνει σε νομικό επίπεδο. Επιπρόσθετα ένας αριθμός «Υπουργικών Αποφάσεων» που έχουν εκδοθεί κατ ε- ξουσιοδότηση του άρθρου 87 παραγρ.2 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261) παρόλο που δεν έχουν δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ., με αποτέλεσμα ουσιαστικά και τυπικά να μην έχει εκδοθεί η κανονιστική πράξη καθώς η δημοσίευσή της που είναι απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωσή της δεν έχει υλοποιηθεί (επίσης οι ανωτέρω πράξεις χαρακτηρίζονται ως ανυπόστατες), να εφαρμόζονται από την ελληνική δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ενδεικτικά απαριθμώνται οι 70007/2566/ , 70004/7043/ , 70004/3006/ ,70004/7660/ ,70004/2591/5-4-85, 70151/8559/ , 70004/3790/ , 70004/4009/ κλπ. 15 Παράλληλα σε αρκετές περιπτώσεις το πρώην Υ.Ε.Ν. νυν Υ.Π.Π. τώρα έχει προβεί σε έκδοση «πράξεων» με τις οποίες καθορίζεται ειδική οργανική σύνθεση πληρώματος για πλοία συγκεκριμένης κατηγορίας, χαρακτηριστικών και πλόων, για τα οποία δεν υπάρ- EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 57

4 χει κανονιστικό πλαίσιο, ρυθμίζοντας την οργανική σύνθεση στελέχωσής τους κατά περίπτωση και περισσότερο στηριζόμενο σε μία εθιμική; διοικητική πρακτική (πράγμα που οφείλεται στις τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων, σε νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πλοίων καθώς και στην έλλειψη διάθεσης του Υ.Π.Π. να ρυθμίσει το υπόψη θέμα κ.λπ). Στην προκειμένη περίπτωση όπως και στις προηγούμενες οι υπόψη πράξεις χαρακτηρίζονται κατά την άποψή μου, επίσης ως ανυπόστατες με ευνόητες νομικές συνέπειες. 16 Καταγράφεται, ότι οργανικές συνθέσεις πληρώματος πλοίων καθορίζονται όπως έ- χει ήδη περιγραφεί ανωτέρω και με τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 με ανάλογη τροποποίηση του όρου 8 αυτών. Η υλοποίηση αυτών συντελείται με Κ.Υ.Α. των αρμοδίων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.. Η υπόψη νομοθεσία έχει σκοπό την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, παρέχοντας κίνητρα στους πλοιοκτήτες - εφοπλιστές ως προς τη φορολογία, την ελαστικοποίηση των συνθέσεων με την απασχόληση ναυτικών από τρίτες χώρες, και ταυτόχρονα τον περιορισμό των Eλλήνων ναυτικών σε συγκεκριμένο αριθμό επί του συνόλου της οργανικής σύνθεσης. 17 Τέλος μία αξιόλογη ακόμη παράμετρος η οποία δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης των πλοίων, είναι οι διατάξεις του Π.Δ. 243/98 (Α 181) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Συγκεκριμένα στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα, το ο- ποίο έχει εκδοθεί και βάσει εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν 1314/1983 (Α 2) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών» (έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Σ, το εν λόγω Π.Δ. έ- χει υπερνομοθετική ισχύ), καθορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. Ειδικότερα και π.χ. ναυτικός, κάτοχος πτυχίου Κυβερνήτη Α τάξης Ε.Ν., μπορεί να ασκεί μέσω των άλλων δικαιωμάτων, διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 και 400 ο.χ. 18 αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες. Σε περίπτωση που από την εθνική νομοθεσία προβλέπεται για κατηγορία πλοίου των ως άνω κόρων Κυβερνήτης Β τάξης, θα πρέπει η σύνθεση του πληρώματος να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Π.Δ., ή- τοι να προβλεφθεί Κυβερνήτης Α τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Δηλαδή στην περίπτωση που από την εθνική νομοθεσία περί στελέχωσης πλοίων για τον καθορισμό οργανικής σύνθεσης, προβλέπεται αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας συγκεκριμένης τάξης, αλλά βάσει της ο.χ. του πλοίου (καταμέτρηση σύμφωνα με Δ.Σ. 69), η εν λόγω απαίτηση ικανοποιείται με αποδεικτικό της αμέσως ανώτερης ή κατώτερης τάξης που παρέχει στο ναυτικό το αντίστοιχο δικαίωμα διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 243/98 όπως ισχύει, πρέπει η διακυβέρνηση του πλοίου να πραγματοποιείται από τον κάτοχο αυτού του δικαιώματος. Ομοίως ισχύει σε περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε προϊστάμενο μηχανοστασίου. Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι οι συνθέσεις στελέχωσης πλοίων πρέπει να αλλάξουν, δηλαδή να εκδοθούν νέες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 243/98. Ο Κ.Δ.Ν.Δ. στα άρθρα 88,89 και επιτρέπει για ειδικούς λόγους την με ελλιπή κατά προσόντα ή κατ αριθμό σύνθεση του πληρώματος τον απόπλου του πλοίου καθώς και τον καθορισμό ειδικής σύνθεσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 88 του Κ.Δ.Ν.Δ. με τίτλο «ελλιπής κατά προσόντα σύνθεση» και στην παραγρ. 1 ορίζεται ότι επιτρέπεται κατ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια του πλου, ύστερα από αίτηση του πλοιάρχου και κατόπιν έγκρισης της λιμενικής ή προξενικής αρχής, η συμπλήρωση του πλη- 58 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

5 ρώματος: α) με ημεδαπούς ναυτικούς που δεν κατέχουν το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, όταν: αα) δεν υπάρχουν Έλληνες ναυτικοί που κατέχουν το απαιτούμενο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας στο λιμένα προσόρμισης του πλοίου και τους πλησιέστερους προς αυτόν λιμένες, ή δεν είναι δυνατή η έγκαιρη από τους λιμένες αυτούς και χωρίς καθυστέρηση του πλοίου προσέλευσή τους και ββ) οι υπάρχοντες δεν προσφέρονται για εργασία ή προσφέρονται με όρους που είναι αντίθετοι στις διατάξεις για το μισθολόγιο και τους όρους εργασίας, β) με αλλοδαπούς ναυτικούς, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και δεν προσφέρονται Έλληνες ναυτικοί που στερούνται του προβλεπόμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή προσφέρoνται με όρους που είναι αντίθετοι στις διατάξεις για το μισθολόγιο και τους όρους εργασίας. Στο άρθρο 89 με τίτλο «Ελλιπής κατ αριθμό σύνθεση» και στην παραγρ. 1 ορίζεται ό- τι κατ εξαίρεση, επιτρέπεται ελλιπής κατ αριθμό σύνθεση του πληρώματος, ύστερα α- πό έγκριση της λιμενικής ή προξενικής αρχής, η οποία καταχωρίζεται στο ναυτολόγιο. Η έγκριση παρέχεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του πλοιάρχου αν το πλοίο, λόγω υ- ποχρεώσεων που έχει αναλάβει από ναύλωση ή άλλης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να α- ποπλεύσει μέσα σε διάστημα που δεν επιτρέπει, χωρίς επιζήμια καθυστέρηση του πλου, τη συμπλήρωση του πληρώματος με βάση την οργανική ή ελλιπή κατά προσόντα σύνθεση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου. Ειδική σύνθεση πληρώματος επιπρόσθετα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Υπουργού για εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων κατά το άρθρο 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. με τίτλο «ειδική σύνθεση πληρώματος». Οι εγκρίσεις της Λιμενικής Αρχής που παρέχονται κατά τα άρθρα 88,89 και 90 μνημονεύονται στο ναυτολόγιο 20 από τη Λιμενική ή Προξενική Αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των οριζομένων στα άρθρα 88,89 και 90, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου όταν αυτό δεν έχει την καθοριζόμενη προβλεπόμενη οργανική σύνθεση όπως κατά περίπτωση προβλέπεται από διάφορες κανονιστικές πράξεις. Οι εξαιρέσεις που εισάγονται με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 και δη η γραμματική διατύπωση αυτών, προκαλούν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους από τα στελέχη του Λ.Σ.. Αυτό γιατί στην πρώτη των περιπτώσεων (άρθρο 88 παραγρ. 1 Κ.Δ.Ν.Δ.) η Λιμενική Αρχή μετά από αίτηση του πλοιάρχου και με την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου, εγκρίνει τη συμπλήρωση του πληρώματος με μη προσοντούχους στην ελλιπή κατά προσόντα σύνθεση και επιτρέπει τον απόπλου με ελλιπή κατ αριθμό σύνθεση. Στην υπόψη διάταξη, δε διευκρινίζεται πως δε δημιουργείται κίνδυνος για την α- σφάλεια του πλοίου δηλαδή βάσει ποιών προϋποθέσεων σε σημείο που να καλύπτει την αντικανονικότητα της σύνθεσης του πληρώματος όπως και τί σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση ασφάλεια του πλοίου. Στη δεύτερη περίπτωση (άρθρο 89 παραγρ. 1 Κ.Δ.Ν.Δ), η Λιμενική Αρχή παρέχει την έ- γκρισή της μετά από γραπτή αίτηση (ενώ στην πρώτη περίπτωση κάτι ανάλογο δεν ορίζεται), εάν το πλοίο λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων από ναύλωση ή από άλλη έκτακτη α- νάγκη πρέπει να αποπλεύσει σε διάστημα που δεν επιτρέπει χωρίς επιζήμια καθυστέρηση του απόπλου τη συμπλήρωση της σύνθεσης σύμφωνα με την οργανική σύνθεση. Στην υπόψη διάταξη επίσης δε διευκρινίζεται, ποιά είναι η έκτακτη ανάγκη που επιτρέπει στη Λιμενική Αρχή να εγκρίνει τον απόπλου του πλοίου με ελλιπή κατ αριθμό σύνθεση, καθώς επίσης δε διευκρινίζεται ποιά είναι εκείνη η προϋπόθεση που δεν προ- EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 59

6 καλεί κίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου σε σημείο που να καλύπτει την αντικανονικότητα της σύνθεσης του πληρώματος. Η γραμματική διατύπωση «εξαιρετικώς επιτρέπεται», σε συνδυασμό με τη χρήση ε- πίσης της λέξης «επιζήμια» προφανώς δημιουργούν την εντύπωση ότι η Λιμενική Αρχή υποχρεούται να εγκρίνει τον απόπλου, αρκεί ο διοικούμενος να επικαλεσθεί ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια του πλοίου και επέρχεται η επιζήμια καθυστέρηση. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούν τη διάταξη τόσο του άρθρου 92 του Κ.Δ.Ν.Δ., όπου επίσης χρησιμοποιείται ο όρος εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού σημειώνεται ότι στα άρθρα 88 και 89 δεν εγκρίνει ο Υπουργός αλλά η Λιμενική Αρχή- καθώς και τη διάταξη του άρθρου 87 παραγρ. 2 βάσει της οποίας η οργανική σύνθεση των πλοίων καθορίζεται σύμφωνα με κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. ή Υ.Α.). Μία ευνομούμενη πολιτεία θα έπρεπε να έχει διατυπώσει σαφή κριτήρια που να διαμορφώνουν πλαίσιο στο οποίο να δραστηριοποιείται το στέλεχος του Λιμενικού Σώματος με συνέπεια και ασφάλεια, αν όχι ο Υπουργός ο οποίος κατά την άποψή μου θα έπρεπε να λαμβάνει την απόφαση. Επισημαίνεται ότι και στην εισηγητική έκθεση του Ν.Δ. 187/1973, 21 δε δίνονται όχι μόνο σαφείς επεξηγήσεις για τη σκοπιμότητα διατύπωσης των υπόψη άρθρων αλλά σαφέστατα προκύπτει ότι κριτήριο για τα εν λόγω άρθρα αποτελούν οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του πλοίου σε περίπτωση αδικαιολογήτου παρατάσεως της ελλιπούς κατά προσόντα και ιδία της ελλιπούς κατ αριθμόν σύνθεσης. Σαφέστατα το οικονομικό κίνητρο το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ορίζεται, υπερτερεί της ασφάλειας του πλοίου. Επιπρόσθετα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται πως «η προστασία των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων», 22 επέβαλε την προσαρμογή της διάταξης του άρθρου 89 στα ισχύοντα, στην περίπτωση της εγκρίσεως του απόπλου με ελλιπή κατ αριθμό σύνθεση από λιμένα του εξωτερικού ως και την περίπτωση της ελλιπούς κατά προσόντα συνθέσεως του πληρώματος (προφανώς εννοείται πάλι από λιμένα του εξωτερικού) χωρίς όμως αυτό να διατυπώνεται επί του νομοθετικού κειμένου. Σαφώς δηλαδή ελήφθη υ- πόψη το οικονομικό κριτήριο σε βάρος του κριτηρίου της ασφαλούς πλεύσης του πλοίου από άποψη συνθέσεως πληρώματος. Τέλος η κατά παρέκκλιση ειδική σύνθεση πληρώματος που καθορίζεται βάσει του άρθρου 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση πραγματοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτέλεσης μεμονωμένου πλου (π.χ. πλους νεοαγορασθέντος πλοίου προς μετασκευή, πλους προς παροπλισμό) ή πλόων (π.χ. πλους προς παράδοση σε διαλυτές με ενδιάμεσες προσεγγίσεις προς εκφόρτωση) 23 οι οποίες επίσης δε διατυπώνονται στο νομικό κείμενο. Ο δε νομοθέτης αποφαίνεται ότι «ο εν προκειμένω κατά παρέκλισην καθορισμός ειδικής συνθέσεως πληρώματος, επιτυχώς εφαρμοσθείς επί μακρού, διευκολύνει το πλοίον χωρίς να δημιουργεί κινδύνους, λαμβανομένου υπ όψιν ότι υφίσταται πάντοτε η υ- ποχρέωσις επανδρώσεως εξασφαλιζούσης την ασφάλειαν του πλοίου» χωρίς να εξηγεί πως η ειδική σύνθεση εξασφαλίζει την ασφάλεια του πλου. Γιατί αν όντως συμβαίνει αυτό, δε θα χρειαζόταν η νομοθετική ρύθμιση για έκδοση κανονιστικών πράξεων που να καθορίζουν κατά κατηγορία πλοίου τη σύνθεση πληρώματος. Η απαγόρευση απόπλου που έχει επιβάλει η λιμενική ή προξενική αρχή αίρεται μόνο όταν αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν και ειδικότερα όταν αποκατασταθεί πλήρως η προβλεπόμενη σύνθεση πληρώματος σύμφωνα με την κατά περίπτωση αρμόδια σύννομη κανονιστική πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε σε παραβάσεις ου- 60 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

7 σιωδών διατάξεων και κανονισμών ασφαλείας των πλοίων και η απαγόρευση του απόπλου του πλοίου επιβάλλεται (άρθρο 42 Κ.Δ.Ν.Δ.) όχι για να διασφαλιστεί η είσπραξη του προστίμου (άρθρο 45 Κ.Δ.Ν.Δ.) μέτρο το οποίο κρίνει η Λιμενική Αρχή αν το επιβάλλει καθώς η κανονιστική πράξη αναφέρει «δύναται» αλλά για να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια πλοίου, επιβαινόντων και φορτίου. Στα ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθούν οι υποχρεώσεις του Πλοιάρχου όπως αυτές πηγάζουν από το άρθρο 105 παραγρ. 1 του Κ.Δ.Ν.Δ. όσο και του άρθρου 39 του Κ.Ι.Ν.Δ., βάσει των οποίων ο πλοίαρχος κάθε πλοίου υπό ελληνική σημαία είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση του πληρώματός του υπό τη διακυβέρνηση του πλοίου λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις τις σχετικές με τις συμβάσεις των πληρωμάτων όσο και τις οδηγίες του εφοπλιστή ή και του αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση απόπλου με ελλιπή σύνθεση επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 229 του Κ.Δ.Ν.Δ., διοικητικές 24 και οι πειθαρχικές σύμφωνα με τα άρθρα 246 και 249 παραγρ. 1 το ιδίου νομοθετήματος ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 45 για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 40 του ιδίου Ν.Δ.. 25 Παράλληλα για τους ναυτικούς που διαπιστώνεται ότι δεν επέβαιναν του πλοίου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 205 και 208 Α του Κ.Δ.Ν.Δ.. Σε ότι αφορά την επιβολή ποινικών και συνακόλουθα πειθαρχικών κυρώσεων, ερωτήματα κατά την άποψή μου δημιουργεί το άρθρο 7 του Ν 2987/2002 (Α 27), «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 959/1979 «Περί Ναυτικής Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».Ειδικότερα στο άρθρο 239 του Κ.Δ.Ν.Δ. προστέθηκε παραγρ. 4 στην οποία αναγράφονται τα ε- ξής: «4. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 205,207 παράγραφος 1, 208, 210 παράγραφος 1 και 222, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του α.ν. 3276/1944 (Α ) επιβάλλονται μόνο αν: Α) τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια: Προσώπων που επιβαίνουν ή όχι στο πλοίο, του πλοίου, του φορτίου ή της περιουσίας ή Β) προκληθεί ρύπανση ή άλλη ζημιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή Γ) διαταραχθεί η τάξη ή τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία». Κατά την άποψή μου η παραγρ. 1 έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την οργανική σύνθεση πληρώματος που καθορίζεται κάθε φορά από την οικεία κανονιστική πράξη. Δε νομίζω ότι υπάρχει πλους (πλην των εξαιρέσεων του άρθρου 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. και βάσει της εισηγητικής έκθεσης του) που η ελλιπής σύνθεση σε αριθμό ή προσόντα των ναυτικών δεν επηρεάζει τον πλου. Εάν όντως δεν επηρεάζει η ελλιπής σύνθεση πλου ή πλόες θα πρέπει σε μόνιμη βάση να οριστεί σε αυτήν την κατεύθυνση οργανική σύνθεση πληρώματος. Συμπεράσματα Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω και για αποφυγή νομικών προβλημάτων με ευνόητες συνέπειες σήμερα αλλά και στο μέλλον και αποσκοπώντας στην επίλυση όλων των ανωτέρω, φρονώ πως πρέπει να εξεταστεί: Α. -Πιθανή τροποποίηση του άρθρου 90 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (Α 261) 26 που θα επιτρέπει τη ρύθμιση των ως άνω περιγραφόμενων θεμάτων στο μέλλον κατά περίπτωση, δεδομένης της πρακτικής που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα (πελατειακό κράτος) ενδεχομένως η τροποποίηση στη συγκεκριμένη περί- EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 61

8 πτωση η καλύτερα η εξαίρεση θα αποτελέσει τον κανόνα με νομιμοποίηση της «αυθαιρεσίας» της διοίκησης, καθώς αναδρομική ισχύ στα ήδη ισχύοντα δεν μπορεί να δοθεί με νομοκανονιστική πράξη. Εξ αυτού θεωρώ ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο πρέπει να παραμείνει ως έχει και να εφαρμοστεί. Β. -Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. των κανονιστικών πράξεων που δεν έχουν δημοσιευτεί αλλά εφαρμόζονται κακώς από τη δημόσια διοίκηση (θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικότερες αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, όπως η αρχή της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης κ.λπ. η παραβίαση των ο- ποίων πέρα από τις ποινικές, διοικητικές, πειθαρχικές ποινές και κυρώσεις που ε- πιφέρουν στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα συμφέροντα των πολιτών τα οποία θεωρητικά διαφυλάττει η δημόσια διοίκηση) Γ. - ρύθμιση με την έκδοση κανονιστικών πράξεων των θεμάτων στελέχωσης για κατηγορίες πλοίων που δεν έχει γίνει ανάλογη ρύθμιση, προκειμένου πέραν του θεσμικού στοιχείου που ελλείπει, να αντιμετωπιστεί τεχνοκρατικά το έλλειμμα της δημόσιας διοίκησης με την εκπόνηση σχετικών μελετών Δ. -επαναφορά άμεσα των οργανικών συνθέσεων των πλοίων στα οποία έχει καθοριστεί οργανική σύνθεση πληρώματος, βάσει του προβλεπόμενου στην ισχύουσα νομοθεσία νομοκανονιστικού πλαισίου Ε. -εάν και εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω τεχνολογικών εξελίξεων αλλαγής των οργανικών συνθέσεων στελέχωσης των πλοίων, αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί με την έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες του διοικητικού δικαίου 29 ΣΤ.- εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 243/98 όπως ισχύει Σημειώσεις 1. Βλέπε εισηγητική έκθεση του Ν.Δ. 187/1973 περί Κ.Δ.Ν.Δ., Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ όπως ισχύει σήμερα, Έκδοση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αθήνα, 1988, σελ «Σύνθεση προσωπικού πλοίων». Τα σχετικά άρθρα που ενδιαφέρουν στην παρούσα μελέτη είναι τα 87 έως και 92, ήτοι το Κεφάλαιο Ε. 2. Ως οργανική σύνθεση πληρώματος πλοίου καθορίζεται η αριθμητική δύναμη των ναυτικών που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά βαθμό και ειδικότητα, η οποία θα πρέπει να είναι ναυτολογημένη στο πλοίο και να είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του πλοίου, του φορτίου και των επιβαινόντων αλλά και για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για κάθε κατηγορία πλοίου. 3. Υπάρχουν οι εξής δύο ορισμοί για την έννοια του πλοίου. Ο ένας ορισμός δίνεται από τον Κ.Δ.Ν.Δ. και δη την παραγρ. 1 του άρθρου 3 με θέμα «Έννοια του πλοίου». Ορίζεται «Πλοίον, κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδικος, είναι παν σκάφος, προορισμένον όπως μετακινείται επί του ύδατος προς μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων, ρυμούλκησιν, επιθαλάσσιον αρωγήν, αλιείαν, αναψυχήν, επιστημονικάς έρευνας ή άλλον σκοπόν». Στον Κ.Ι.Ν.Δ. (Ν 3816/1958) στο άρθρο 1 δίνεται ο ορισμός του πλοίου. Συγκεκριμένα: «Πλοίον, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου, είναι παν σκάφος χωρητικότητος καθαράς τουλάχιστον δέκα κόρων προωρισμένον όπως κινείται αυτοδυνάμως εν θαλάσση. Αι διατάξεις των τρίτου, τέταρτου, έκτου, εβδόμου, δωδεκάτου, δέκατου τρίτου και δεκάτου τετάρτου τίτλων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και επί παντός άλλου ναυπηγήματος». Για την έννοια του πλοίου βλ. Αντάπασης Αντώνης, Το ελληνικό πλοίο και το προσωπικό του από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ρόδος, 1996, σελ EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

9 Επίσης η έννοια του πλοίου κυρίως όταν επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου σύμφωνα με τα άρθρα 720, 992,1011, 1012 και 1013 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προσιδιάζει περισσότερο στην έννοια του Κ.Ι.Ν.Δ.. Κατά την άποψή μου η έννοια του πλοίου κατά τον Κ.Δ.Ν.Δ. είναι ευρύτερη και η παρούσα εργασία αναπτύσσεται με βάση αυτή την έννοια. Βλ. Αντάπαση Α., σελ. 115 και επόμενες Έχουν εκδοθεί δύο Κανονισμοί Εργασίας επί πλοίων που αναφέρονται σε πλοία φορτηγά και πλοία επιβατηγά. Ο πρώτος είναι το Β.Δ. 806/1970 (Α 275) και ο δεύτερος το Β.Δ. 683/1960 (Α 158). 4. Ενδεικτικά βλέπε τα: Π.Δ. 177/1974 (Α 64), 581/1977 (Α 191), Π.Δ. 230/1984 (Α 85), Π.Δ. 238/1987 (Α 102), Π.Δ. 237/1987 (Α 102), Π.Δ. 382/1978 (Α 80), Π.Δ. 16/2004 (Α 9), Π.Δ. 232/2005 (Α 280) κ.λπ. 5. Παρατίθεται η παραγρ. 2 του άρθρου 87 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261 ) περί Κ.Δ.Ν.Δ. με θέμα «Σύνθεσις προσωπικού των πλοίων». Συγκεκριμένα: «2. Η οργανική σύνθεσις του προσωπικού των πλοίων καθορίζεται δια Π. Διαταγμάτων. Κατ εξαίρεσιν αυτή καθορίζεται δι υπουργικών αποφάσεων: Α) επί πλοίων ενεργούντων πλόας εν τη ημεδαπή μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων εντός του αυτού κόλπου ή εντός δύο συνεχόμενων κόλπων ή εις παρακείμενας ακτάς Β) επί πλοίων αναψυχής εκτελούντων τακτικούς πλόας συνολικής διαρκείας μικροτέρας του εικοσιτετραώρου και Γ) επί πλοίων εφοδιασμένων δι αυτόματων συσκευών και μηχανημάτων Ενδεικτικές είναι οι εξής Υ.Α /30/2004 (Β 1948), /301/1995 (Β 10), /122/1997 (Β 367), / 8/2003 (Β 573) κ.λπ. Επιπρόσθετα πέραν των ανωτέρω κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν τη σύνθεση των πληρωμάτων υπάρχει και η οργανική σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 της εγκριτικής πράξης που έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί με Κ.Υ.Α. για κάθε πλοίο που νηολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/ Για τη δραστηριοποίηση ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ (Ε/Γ Τ/Ρ), ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (Κ/Ζ) και ΦΟΡΤΗΓΩΝ (Φ/Γ), ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (Δ/Ξ), υπό κοινοτική σημαία στις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές ισχύουν οι διατάξεις του αριθ. 3577/92 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ε.Ε., η αριθ. C -288/02 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά ερμηνεία του Κανονισμού 3577/92 και η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού [ COM (2003) 595 τελικό της 22ας Δεκεμβρίου 2003]. Για το υπόψη θέμα έχει εκδοθεί η αριθ /1/2005 από Εγκύκλιος Υ.Ε.Ν./Δ.Ν.Π.Α. 3ο Δ.Ν.ΕΡ. 1ο- Δ.Θ.Σ. 4ο. Επιπρόσθετα χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας από τη Διοίκηση το άρθρο 166 του Κ.Δ.Ν.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 344/03 (Α 314) και συγκεκριμένα η παράγραφος 4 αυτού. Κατά την ά- ποψή μου: 1.- Τα θέματα για τις θαλάσσιες μεταφορές καμποτάζ ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 3577/72 Κανονισμού του Συμβουλίου και ειδικότερα από το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του υπόψη Κανονισμού ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης. 2.- Σύμφωνα με τα ανωτέρω για το νησιωτικό καμποτάζ εφαρμόζεται ως προς τη στελέχωση η νομοθεσία του κράτους υποδοχής (HOST STATE REGIME), ή σε περίπτωση ηπειρωτικού καμποτάζ και προκειμένου για Φ/Γ Δ/Ξ πλοία μικρότερης των 650 μονάδων υπολογισμένων σύμφωνα με τη Δ.Σ.1969 που εκτελούν μεταφορές μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής γραμμής τότε επίσης στα θέματα στελέχωσης εφαρμόζεται μόνο η ελληνική νομοθεσία [δυνητική άσκηση δικαιώματος]. Παράλληλα σημειώνεται το άρθρο 9 του πιο πάνω Κανονισμού σύμφωνα με το οποίο «πριν από τη θέσπιση νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων κατ ε- φαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που θεσπίζονται κατά τον τρόπο αυτό». 3.- Οι προβληματισμοί που δημιουργούνται σε σχέση με την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 166 κατά την άποψή μου είναι: EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 63

10 α.- αν επιλεγεί η περίπτωση της στελέχωσης πλοίων που εκτελούν νησιωτικό καμποτάζ ή η- πειρωτικό ως αναγράφεται στην ως άνω παραγρ. 2, βάσει απαιτήσεων της σημαίας που φέρουν ενδεχομένως υπάρχει παραβίαση των διατάξεων του Καν. 3577/92 με ευνόητες ενδεχομένως ταυτόχρονες συνέπειες στα επίπεδα στελέχωσης ελληνικών πλοίων (τονίζεται ότι η μέχρι στιγμής διοικητική πρακτική έχει δείξει ότι συγκεκριμένα πλοία από συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να εφαρμόζονται σε αυτά οι ισχύουσες διατάξεις όπως έχουν γνωστοποιηθεί στις Λιμενικές Αρχές με την παραπάνω εγκύκλιο). β.- αν επιλεγεί η περίπτωση εφαρμογής της νομοθεσίας του κράτους υποδοχής, μπορεί να μην διατίθενται πλοία που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται στα πλαίσια των ό- ρων της παραγρ. 4 του άρθρου 166 του Κ.Δ.Ν.Δ. 4.- Προτείνεται η εξέταση έκδοσης κανονιστικής πράξης ως προβλέπεται από το άρθρο 166 του Κ.Δ.Ν.Δ. με τις εξής προϋποθέσεις: α.- να ορίζεται ποιος φορέας θα πιστοποιεί την ανεπάρκεια προσφοράς πλοίων από αυτά που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης νησιωτικού καμποτάζ ή ηπειρωτικού κατά περίπτωση καμποτάζ (Άρθρο 166 Κ.Δ.Ν.Δ. παραγρ. 1) β.- να εξειδικευτεί ποια θα είναι τα εμπορεύματα ειδικών κατηγοριών γ.- η έγκριση διενέργειας πλόων με στελέχωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους της σημαίας να δίνεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. όχι μεγαλύτερο των δέκα ημερών) και όχι πάνω από ορισμένο αριθμό ετησίως (π.χ. τρεις φορές) Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Πολιτεία έθεσε υπό διαβούλευση νομοθετική πρόταση για ρύθμιση του καθεστώτος μεταφορών από τα Κρουαζιερόπλοια 7. Bλ. άρθρο 10 παρ. 2 Π.Δ. 320/2001 (Α 217). Ειδικότερα οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Κεντρικά Λιμεναρχεία Λιμεναρχεία Υπολιμεναρχεία Λιμενικοί Σταθμοί) ασκούν αρμοδιότητα γενικής αστυνόμευσης των λιμένων, των χωρικών υδάτων και των ελληνικών πλοίων στην περιοχή ευθύνης τους. Εξασφαλίζουν την υγιεινή και την τάξη στους χώρους δικαιοδοσίας τους. Λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλίας, λαθρομετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών. Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ελέγχουν την εφαρμογή των Κανονισμών ασφαλείας ναυσιπλοΐας, μεριμνούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ελέγχουν και παρακολουθούν τα ναυτικά ατυχήματα στην περιοχή τους. Εξασφαλίζουν την τάξη και την ασφάλεια στα εμπορικά πλοία. Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τα νηολόγια και τα ναυτικά υποθηκολόγια. Μεριμνούν για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Εξασφαλίζουν την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας και της θάλασσας από την εκτέλεση κάθε είδους έργων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις για το θαλάσσιο τουρισμό, την αστυνόμευση της θαλάσσιας αλιείας και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών, στο άρθρο 2 παραγρ. 2 του «Κανονισμού Υπηρεσίας Λιμενικών Αρχών» ο οποίος κυρώθηκε με την αριθ /01/01 από Απόφαση Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., ορίζεται ότι «η περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Κεντρικού Λιμεναρχείου Λιμεναρχείου Υπολιμεναρχείου περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους μετά της κατά νόμο χερσαίας περιοχής και τα παράλια εν γένει μετά της αντιστοίχου χωρικής θαλάσσης, υφαλοκρηπίδας και Θαλάσσιας Οικονομικής Ζώνης όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο ορισμός αυτός είναι ευρύτερος του Π.Δ. 242/99 με αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αναφέρεται στην υφαλοκρηπίδα αλλά και στη Θαλάσσια Οικονομική Ζώνη που δεν έχει όμως οριστεί από την Ελλάδα. Οι Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού (Προξενικά Λιμεναρχεία) εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευ- 64 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

11 θύνης τους, επιλύουν ναυτεργατικές διαφορές, παρεμβαίνουν όταν απαιτείται στις οικείες τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων σχετικών με τα ελληνικά πλοία και τα πληρώματά τους Επιπρόσθετα σύμφωνα με το Ν 3566/2007 (Α 117), [Κύρωση του Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»] και ειδικότερα τα άρθρα 51 και 60 οι άμισθες ή οι έμμισθες Προξενικές Αρχές ασκούν τις αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών σε παράκτιες προξενικές αρχές, όπου δεν υπάρχει προξενικός λιμενάρχης, και εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία του κράτους υποδοχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 8. Το περιεχόμενο της υπόψη Υ.Α. είναι το ακόλουθο: «Μεταβιβάζουμε με την παρούσα στο Γενικό Γραμματέα Υ.Ε.Ν. το δικαίωμα να υπογράφει με «Εντολή Υπουργού» τις αποφάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 87 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261) και αφορούν στον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης του προσωπικού των πλοίων. 9. Eφεξής μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 50/2010 Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας & Ναυτιλιακής Πολιτικής 10. Αμφιβάλω αν πρόκειται για διοικητική πρακτική. Αναφερόμαστε μόνο σε πρακτική.σύμφωνα με τον καθηγητή Θ. Παναγόπουλο,Υπαλληλικό Δίκαιο, ΣΤ έκδοση,αναθεωρημένη και Συμπληρωμένη, Σταμούλης, Αθήνα, 2003, και στη σελίδα 60 ορίζεται ότι: «η διοικητική πρακτική αφορά την ομοιόμορφη και συστηματική εφαρμογή στην πράξη κανόνων, που διέπουν τη λειτουργία της Διοικήσεως χωρίς όμως κανονιστική ρύθμιση, η οποία συντελεί στην ορθή ερμηνεία των νόμων, αλλά δεν αποτελούν πηγή του δικαίου, καθ όσον δεν περιέχουν νομικούς κανόνες». Στην προκειμένη όμως περίπτωση υπάρχουν νομικοί κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν, όπως και γενικότερες αρχές του διοικητικού δικαίου που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική πρακτική κάνοντας ορθή ερμηνεία των νόμων, καθώς υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αλίμονο αν για την καταστρατήγηση της νομοθεσίας καθιερώνονταν διοικητικές πρακτικές. Η διοικητική πρακτική αναφέρεται σε απλούς διοικητικούς κανόνες εσωτερικής υπηρεσίας. 11. Για το υπόψη θέμα δηλαδή περί ανυπόστατων πράξεων υπάρχει ευρύτατη αναφορά σε υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ενδεικτικά σύμφωνα με τον Κόρσο Δ, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Τρίτη Έκδοση, Αθήνα Κομοτηνή, Αντ. Σάκκουλα, 2005, σελ «Οι ανυπόστατες διοικητικές πράξεις δεν χρήζουν προσβολής επί ακυρώσει (εντός ορισμένης προθεσμίας), ούτε υπάρχει νομικό στάδιο ανακλήσεως αυτών (εντός ευλόγου χρόνου) (ΣΕ 2386/1970). Εν τούτοις το Σ.τ.Ε. δεν αποστέργει ενίοτε όχι να κηρύξει άκυρη (και μη ούσα) την ανυπόστατη διοικητική πράξη αλλά να βεβαιώσει, άλλως να διακηρύξει δι αποφάσεως το ανυπόστατο αυτής. Και δη προς το σκοπό όπως καθοδηγήσει τη Διοίκηση καθώς και τους πολίτες προς τον ανήφορο της νομιμότητας (ΣΕ 1748/1981)[ επί παραπομπής σε 759/1981, Α Τμήμα το Τμήμα είχε δεχθεί ότι είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αίτηση ακυρώσεως στρεφόμενη κατά Διοικητικής Πράξης ανυπόστατου, όπως είναι η κανονιστική υπουργική πράξη χρήζουσα δημοσιεύσεως (δια της Ε.τ.Κ.) και μη δημοσιευθείσα] 12. Στον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο.π., σημ. 01, στη σελίδα 70 όπου περιγράφεται το άρθρο 87 παραγρ. 2, στο κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται και έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του, αναφέρονται μόνο κανονιστικές πράξεις που έχουν δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ., και καμία (Ε) καμία που δεν έχει δημοσιευτεί, παρόλο που οι τελευταίες εφαρμόζονταν αλλά και εφαρμόζονται από τη διοίκηση, όπως ενδεικτικά κατωτέρω περιγράφονται. Κατά την άποψή μου, σημειολογικά αυτή η περιγραφή έχει μεγάλη σημασία. 13. Θέμα της υπόψη Υ.Α. είναι: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με εντολή Υπουργού, στο Γενικό Γραμματέα, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τους Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος, Προϊστάμενους των Κλάδων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσίας Προμηθειών Λ.Σ., του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ). EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 65

12 14. Αριθ. πρωτ.: 1114/51/07 από Υ.Ε.Ν./Δ.Π.Λ.Σ. α.αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι ενώ από τις διατάξεις του Π.Δ. 242/99 «περί Οργανισμού Εμπορικής Ναυτιλίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται Προϊστάμενοι Κλάδων (Κλαδάρχες), ο Αρχηγός Λ.Σ. με διαταγή του, Ω.Π /04-06), όρισε οι Προϊστάμενοι Κλάδων στην υπηρεσιακή αλληλογραφία του ΥΕΝ, να αναγράφονται ως Διευθυντές Κλάδων. Απορίας άξιον είναι πώς με διαταγές; (και με ποιό νομικό έρεισμα εκδιδόμενες) καταστρατηγούνται διατάξεις νόμων. 15. Βλ. Παπαχατζή, Γ. Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου, έκδοση έβδομη, Αθήνα 1991, Βλ. Παπαχατζή, Γ.: ο.π., σημ. 15, σελ Σύμφωνα με το Π.Δ. 12/93 (Α 5) όπως εν μέρει τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 315/95 (Α 171) με θέμα «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας», καθορίζεται στο άρθρο 2 ότι υπήκοοι των κρατών μελών έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων με εκείνη που επιφυλάσσεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για τους Έλληνες ναυτικούς εξαιρούμενης της θέσεως του πλοιάρχου και του νόμιμου αναπληρωτή του. Αυτό γιατί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ., ο Πλοίαρχος έχει ειδικά καθήκοντα που μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Ληξιαρχικά, συμβολαιογραφικά και τα αστυνομικά ανακριτικά. Σε ότι αφορά τους υπηκόους των Κ-Μ της Ε.Ε. και δη τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους, η πρόσβασή τους στον τομέα των μισθωτών υπηρεσιών (εξαρτημένη εργασία) αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι τρίτων χωρών έως την (αριθ /2007 από 23 Μαρτίου 2007 εγκύκλιος Υ.Ε.Ν./Δ.Ν.Π.Α. 3ο). Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται προσοντούχοι ναυτικοί υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ./Ε.Ζ.Ε.Σ. επιτρέπεται η ναυτολόγηση υπηκόου τρίτης χώρας (Κεφ. ΙV παραγρ. 2 της αριθ /1/2005 από εγκυκλίου Υ.Ε.Ν./Δ.Ν.Π.Α. 3ο- Δ.Ν.ΕΡ. 1Ο Δ.Θ.Σ. 4Ο). Ερώτημα γεννάται πώς η μη προσφορά ναυτικών προσοντούχων σε επίπεδο ΕΕ, πιστοποιείται; 18. Κόροι καταμέτρησης σύμφωνα με τη Δ.Σ Στο Π.Δ. 243/98 όπως έχει τροποποιηθεί και ι- σχύει, για την εφαρμογή του στο άρθρο 8 υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ κ.ο.χ. (εθνική νομοθεσία) και οχ (διεθνής νομοθεσία) καθώς επίσης ίππων και κιλοβάτ. Η ολική χωρητικότητα του πλοίου αποτελεί σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία κριτήριο για τον καθορισμό του δικαιώματος εργασίας επί πλοίων των κατόχων ορισμένων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, καθώς και για τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των πλοίων κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας. Σε περίπτωση που τα πλοία δεν καταμετρηθούν για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, τότε για τον προσδιορισμό της οργανικής τους σύνθεσης θα ληφθεί υπόψη η χωρητικότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταμέτρησής τους σε ο.χ. και θα τύχουν ανάλογης εφαρμογής οι διατάξεις για τον προσδιορισμό της οργανικής σύνθεσης πληρώματος (σχετική η αριθ /21/94 από εγκύκλιος διαταγή Υ.Ε.Ν./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ). 19. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ /7/97 Υ.Α.(Β 724) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με εντολή Υπουργού, στο Γενικό Γραμματέα, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, τους Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος, Προϊσταμένους των Κλάδων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσίας Προμηθειών Λ.Σ., του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και ειδικότερα στην ενότητα «3. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ», εδ. δ., ο καθορισμός συνθέσεως πληρώματος πλοίου προς εκτέλεση μεμονωμένου πλου ή πλόων που καθορίζεται στο άρθρο 90 του Κ.Δ.Ν.Δ. ως αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στον εν λόγω Κλαδάρχη. Η προαναφερόμενη όμως θέση με τη σύνταξη του Οργανισμού του Υ.Ε.Ν. (βλ. σημ. 10,11,25, 32) έχει καταργηθεί χωρίς να έχει προβλεφθεί ποιό θεσμικό όργανο θα την ασκεί. Από άποψη Διοικητικής Πρακτικής η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Επόπτη του Κλάδου 66 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

13 Γ (Ε.Κ.Γ.), θέση που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά συνέπεια οι περιπτώσεις καθορισμού συνθέσεων από τον Ε.Κ.Γ. στη βάση του άρθρου 90 του Κ.Δ.Ν.Δ., συνιστούν πράξεις ανυπόστατες. 20. Βλ. Καμβύση Δ., Ιδιωτικόν Ναυτικόν Δίκαιον, Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή, 1982, σελ. 146 και επόμενες, Παμπούκη Κιάντου Α., Ναυτικό Δίκαιο, Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 136, Bλ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ όπως ισχύει σήμερα, ο.π., σημ.01,σελ Bλ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ όπως ισχύει σήμερα, ο.π., σημ. 01σελ Βλ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ όπως ισχύει σήμερα, ο.π., σημ. 01, σελ Βλ. ενότητα «ασφάλεια πλοίων» σελ Ειδικότερα οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 45 του Κ.Δ.Ν.Δ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται αφού βεβαιωθεί παράβαση για παράβαση όρων της σύννομης κανονιστικής πράξης που προβλέπει την οργανική σύνθεση του πλοίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 40 παραγρ. 1, εδ.ζ. 25. Για την ασφάλεια των πλοίων βλ. Άρθρο 31 Ν.Δ. 187/1973 (Α 61) περί Κ.Δ.Ν.Δ. «Ικανότης πλοίου προς ασφαλή πλουν» «Πλοίον ελληνικόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί προς εκπλήρωσιν του προορισμού του, εάν δεν διαπιστωθεί, ότι είναι ικανόν προς ναυσιπλοίαν και εφοδιασμένον δια των οικείων πιστοποιητικών ασφαλείας» και Άρθρο 41 Ν.Δ. 187/1973 (Α 61) περί Κ.Δ.Ν.Δ. «Έλεγχος πλοίων υπό ξένας σημαίας» «1. Απαγορεύεται εις πλοία υπό ξένας σημαίας να παραλαμβάνουν επιβάτας εξ ελληνικών λιμένων εάν δεν συμμορφούνται προς τας περί ασφαλείας των πλοίων διατάξεις. 2. Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται η επέκτασις της εφαρμογής των διατάξεων των υπό της Ελλάδος κυρουμένων και α- ναφερομένων εις την ασφάλειαν της ναυσιπλοίας διεθνών συμβάσεων ως και των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επί παντός φορτηγού καταπλέοντος εις ελληνικούς λιμένας». Κάθε πλοίο είτε υπό ελληνική σημαία, είτε υπό ξένη σημαία πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 31 έως 45 του Κ.Δ.Ν.Δ. που συγκροτούν το Κεφάλαιο Δ με θέμα «Ασφάλεια πλοίων». Επιπρόσθετα πρέπει να τηρούν τις κανονιστικές πράξεις (Π.Δ., Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των εν λόγω άρθρων. Επίσης πρέπει να τηρούν τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, 1974» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις των Π.Δ. και Υ.Α. που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή της Ακόμη τα πλοία ελέγχονται και επιθεωρούνται και με τους Κανονισμούς της Συμβάσεως για τη γραμμή φορτώσεως καθώς και με τις διατάξεις των Οδηγιών της Ε.Ε. που έχουν κυρωθεί με Π.Δ. και Υ.Α Πρέπει να αναφερθεί ότι επιτρέπεται πλους με ελλιπή κατά προσόντα σύνθεση, ή κατά αριθμό βάσει των άρθρων 88 και 89 του Ν.Δ. 187/73 (Α 261), περί Κ.Δ.Ν.Δ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως ειδικότερα αναλύεται στα εν λόγω άρθρα. 27. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος. Η έννοιά του προϋποθέτει δολία προαίρεση και τελεί σε συνάρτηση με ιδιοτελή πρόθεση ή με πρόθεση βλάβης των συμφερόντων του κράτους ή ενός τρίτου. Κατά την άποψή μου για τα ως ανωτέρω, δηλαδή τις ανυπόστατες πράξεις το συγκεκριμένο αδίκημα θεμελιώνεται για όσους συντάσσουν και συμφωνούν - υπογράφουν τις υπόψη πράξεις [σχετικό είναι και το άρθρο 8 της αριθ /7/97 Υ.Α. (Β 724)]. 28. Ερώτημα τίθεται για την εφαρμογή των ανυπόστατων πράξεων από τις Λιμενικές Αρχές. Υπάρχει υποχρέωση υπακοής ή όχι στις διαταγές που εκδίδει το ΥΕΝ; Το θέμα είναι ευρύτατο και έχει απασχολήσει κατά κόρον το Διοικητικό Δίκαιο. Πιστεύω λαμβάνοντας παράλληλα υ- πόψη και το άρθρο 21 περί προσταγής του Ποινικού Κώδικα [βλ. Ραφτόπουλου Π., Ποινικό EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 67

14 Δίκαιο, Γενικό και Ειδικό Μέρος (Θεωρία και Πράξη), Αθήνα 2001, σελ ], ο δημόσιος υπάλληλος έχει δικαίωμα αλλά και υπηρεσιακή υποχρέωση να ελέγχει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της εκδοθείσας διαταγής του προϊστάμενου και συγκεκριμένα: (α) από την άποψη της καθ ύλην και της κατά τόπον αρμοδιότητας και του διατάσσοντος και του διατασσόμενου (β) από πλευράς τήρησης των νομίμων τύπων της διαδικασίας, τόσο ως προς την έκδοση της διαταγής όσο και ως προς τη διατασσόμενη πράξη και (γ) από άποψη συμφωνίας του ουσιαστικού περιεχομένου της διαταγής και της διατασσόμενης πράξης προς συναφείς κανόνες δικαίου, που είναι διατυπωμένοι είτε στο σύνταγμα, είτε σε νόμους, είτε σε διατάγματα, είτε σε άλλες κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του νόμου. Βλ. για το ίδιο θέμα«πειθαρχία, υποχρεώσεις, περιορισμοί και δικαιώματα εργαζομένων στο χώρο της δημόσιας τάξης και ασφάλειας», περιοδικό «Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων» (τριμηνιαία επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων), τεύχος 55, σελ Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να γίνει αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που προσφέρει το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού βάσει των διατάξεων του Ν 3141/1955 ( Α 43) Η αναφερόμενη στο κείμενο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το αναφερόμενο στο κείμενο νομοκανονιστικό πλαίσιο. 68 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 20-11 -2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11 -2012 Αρ. Πρωτ. : Κ1-1960 Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : Ν.Π.Α - Ν.ΕΡ - Θ.Σ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : Ν.Π.Α - Ν.ΕΡ - Θ.Σ. Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 4-2- 2005 ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : Ν.Π.Α - Ν.ΕΡ - Θ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 1151.65/1/2005 ΤΜΗΜΑ : 3 ο 1 ο 4 ο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ.

Αριθμ. πρωτ.: /69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: -Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 05 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. πρωτ.: 2415.1/69155/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 3 ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιότητα στην Ναυτιλία ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Απαγόρευση του απόπλου των πλοίων : Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 4-07-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1202/72753 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088-3/11/2011 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο

Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο Προσχέδιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τίτλο «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την Αντιμετώπιση της Απλήρωτης Ναυτικής Εργασίας» α. Επί της αρχής Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου. «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α : Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου Άρθρο 1: Σκοπός Αρμοδιότητες Διάρθρωση υπηρεσιών 1. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 29-02-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 616 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB

ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α. Μέγεθος κειμένου: 471 KB ΑΡΙΘ.: 362/97 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 240Α Μέγεθος κειμένου: 471 KB Π.Δ. 362/28-11-97 (ΦΕΚ-240 Α'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-272 Α'/97) : Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα απογραφής εµπορικών πλοίων και πληρωµάτων της 20 ης Σεπτεµβρίου 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/ Αθήνα, 24 Μαίου 2012 AΠ : 92 Προς : Ομάδα Εργασίας Τροποποίησης Οργανισμού ΥΠΕΞ Υπόψη κας Προέδρου Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/10.4.2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/ ): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/ ): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. ΑΡΙΘ.: 4150/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 102Α Μέγεθος κειμένου: 960 KB Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α/29-4-2013): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις 1 Άγγελος Θ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νοέμβριος 2003 Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2743/1999 (Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 τ.α /13.10.1999 και παρατίθεται, σε ανεπίσημη κωδικοποίηση, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΕΚ: B 187/23-01-2015 Α.Δ.Α.: 75ΦΤΗ-3Γ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23953 18 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας XL SHIPMANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.. ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ 17 Ιανουαρίου 2011

Α.Π.. ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ 17 Ιανουαρίου 2011 Α.Π.. ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ 17 Ιανουαρίου 2011 Προς το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων & Αλιείας Γραφ. κας Υφυπουργού Ενταύθα Σχετ. : Το ΑΠ 06/2011 από 11.1.2011 έγγραφό σας Κυρία Υφυπουργέ Αναφερόμενοι στη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II

Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II P6_TA-PROV(2008)0448 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα