ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον"

Transcript

1 Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών εργασιών, εκτελωνιστού και ασκουμένου εκτελωνιστού. Άρθρο 1 1. Εκτελωνιστικαί εργασία είναι αι κατά τας κειμένας διατάξεις και κανονισμούς απαιτούμεναι πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών δια την μέσω τούτων διακίνησιν των αλλοδαπών και εγχωρίων εμπορευμάτων. «Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και Τέλους Ταξινόμησης κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του ΕΦΚ και του Τέλους Ταξινόμησης». (Τροπ. παρ. 1 άρθρου 15 του Ν. 2443/96, ΦΕΚ-265 Α, και παρ. 5 άρθρου 28 του Ν. 2682/99, ΦΕΚ-16 Α'). 2. Εκτελωνιστής είναι το φυσικόν πρόσωπον, το οποίον, υπό τους όρους του παρόντος νόμου, έχει πτυχίον εκτελωνιστού και άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει την κατ' επάγγελμα διενέργειαν εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμόν και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος. 3. Ασκούμενος εκτελωνιστής είναι ο κάτοχος πτυχίου εκτελωνιστού. Ούτος δεν αναλαμβάνει και δεν διενεργεί εκτελωνιστικάς εργασίας, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικώς υπό του εκτελωνιστού εις τον οποίον ασκείται δια την διεκπαιρέωσιν των κατάς παρ. 3 και 4 του άρθρ. 9 του παρόντος εκτελωνιστικών εργασιών. Ασκησις επαγγέλματος εκτελωνιστού - Εποπτεία Άρθρο Το επάγγελμα του εκτελωνιστού ασκείται ελευθέρως υπό παντός προσώπου πληρουντος τας προυποθέσεις της παρ. 2 του πρηγουμένου άρθρου. 2. Την εποπτείαν επί των εκτελωνιστών ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών. Πρόσωπα δυνάμενα να ενεργούν εκτελωνιστικάς εργασίας Άρθρο 3 1. Αι εκτελωνιστικαί εργασίαι ενεργούνται: α. Προκειμένου περί εμπορευμάτων ανηκόντων εις φυσικά πρόσωπα υπό του κυρίου του εμπορεύματος παρισταμένου αυτοπροσώπως ή υπό εξουσιοδοτουμένου υπό τούτου εκτελωνιστού. «β. Προκειμένου περί εμπορεύματος ανήκοντος εις εταιρείας, οργανισμούς ή ιδρύματα, υπό του εκάστοτε γενικού και όχι δι' ορισμένου είδους πράξεις νομίμου εκπροσώπου των ή υπό εξουσιοδοτημένου εκτελωνιστού». (Τροπ. ΑΥΟ /4111/0019/1989 (ΦΕΚ Β' 778) που κυρώθηκε από

2 το της Νομ. 1914/1990 αρθρ. 46 παρ. 1 εδαφ. κβ (ΦΕΚ Α' 178). «γ. Προκειμένου περί ειδών προοριζομένων δια ή ανηκόντων εις αα) το Δημόσιον, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ββ) τας Δημοσίας Επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς και τα Κοινωφελή Ιδρύματα, εφόσον συνοδέονται δια συμβάσεων μετά του Δημοσίου - εξαιρέσει των δια την επένδυσιν κεφαλαίων γενικώς υπογραφομένων συμβάσεων - ή απολαύουν προνομίων χορηγηθέντων υπ' αυτού - εξαιρέσει των δια την επένδυσιν κεφαλαίων χορηγουμένων ειδικών προνομίων - ή καθ' οιονδήποτε τρόπον επιχορηγούνται υπό του Δημοσίου, υπό εξουσιοδοτημένου τακτικού υπαλλήλου των ή υπό εκτελωνιστού». (Τροπ. ΑΥΟ /4111/0019/1989 (ΦΕΚ Β' 778) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε από το της Νομ. 1914/1990 αρθρ. 46 παρ. 1 εδαφ. κβ (ΦΕΚ Α' 178). δ. Προκειμένου περί ειδών προοριζομένων δια ή ανηκόντων εις τας ξένας Πρεσβείας, Προξενεία και Αποστολάς υπό εξουσιοδοτουμένου υπαλλήλου ή υπό εκτελωνιστού. «2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για μεταφορά και εξαγωγή εγχωρίων προϊόντων, ως επίσης και για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, μέχρι την παράδοση των εφοδίων σ' αυτά, τις εκτελωνιστικές εργασίες επιτρέπεται να εκτελεί, εκτός από τον εκτελωνιστή ή τον κατά τις διακρίσεις της προηγουμένης παραγράφου δικαιούχο του εμπορεύματος και υπάλληλος του τελευταίου τούτου, εφόσον είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης προς αυτά σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά, επί ανεφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εγχώρια προϊόντα ως επίσης με τρόφιμα, ποτά και καπνικά, γενικά, είδη αλλοδαπής προέλευσης, ανεξάρτητα από το ύψος της αξίας τους ή με άλλα αλλοδαπά είδη αξίας μέχρι το ποσό των 1000 δολλαριων ΗΠΑ, τις εκτελωνιστικές εργασίες μπορεί να εκτελεί, επί πλέον και ο μεσολαβών εφοδιαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού, εφόσον είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία και κατέχει τον τίτλο σπουδών του προηγουμένου εδαφίου». (Τροπ. ΑΥΟ /4111/0019/6-10 Οκτ (ΦΕΚ Β' 778) απ. Υπ. Οικονομικών, που κυρώθηκε από το της Νομ. 1914/1990 αρθρ. 46 παρ. 1 εδαφ. κβ (ΦΕΚ Α' 178). «Η ως άνω δυνατότητα της ανάθεσης εκτέλεσης των εκτελωνιστικών εργασιών σε υπάλληλο του δικαιούχου δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε ΕΦΚ, σε Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υποκειμένων σε ΕΦΚ και Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων» (Τροπ. παρ. 2 άρθρου 15 Ν. 2443/96, ΦΕΚ-265 Α' και παρ. 6 άρθρου 28 Ν. 2682/99, ΦΕΚ-16 Α'). 3. Η μεσολάβησις εκτελωνιστών κατά τον εκτελωνισμόν αποσκευών επιβατών εν γένει απαγορεύεται. Επί οικοσκευών ή εάν οι επιβάται φέρουν μεθ' εαυτών είδη χαρακτηρισθέντα ως εμπορεύματα επιτρέπεται η μεσολάβησις εκτελωνιστού. Προστασία επαγγέλματος εκτελωνιστού Αρθρο 4 1. Ουδείς δύναται να μετέρχεται το επάγγελμα του εκτελωνιστού καθ' οιονδήοτε τρόπον ή να αναλαμβάνη ή ενεργή εκτελωνιστικάς εργασίας εάν δεν είναι εκτελωνιστής κατά την έννοιαν του παρόντος ή δεν περιλαμβάνεται εις τα εν τω προηγουμένων άρθρω αναφερόμενα πρόσωπα.

3 2. Οστις, κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος, αναλαμβάνει ή ενεργεί καθ' οιονδήποτε τρόπον εκτελωνιστικάς εργασίας, κυρίας ή βοηθητικάς, διώκεται κατ' έγκλησιν της Τελωνειακής Αρχής ή παντός ετέρου έχοντος έννομον συμφέρον και τιμωρείται δια προστίμου μέχρι δραχμών, εάν δε ούτος εντός 5 ετών από της ως άνω καταδίκης του εκτελέση το αυτό ως άνω αδίκημα τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών ή δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, 3. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και εις τον ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών εμφανιζόμενον ως κύριον του εμπορεύματος δι' εικονικής οπισθογραφήσεως της φορτωτικής ή της αδείας του πρακτορείου και ενεργούντα εκτελωνιστικάς εργασίας προς καταστρατήγησιν του παρόντος. Ο δι' οπισθογραφήσεως των ως άνω τίτλων υπό των ανεγνωρισμένων διεθνών μεταφορικών γραφείων εκτελωνισμός ειδών οικοσκευής δεν αποτελεί καταστρατήγησν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου. Τόπος ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού Αρθρο 5 1. Οι εκτελωνισταί έχουν την επαγγελματικήν των έδρα εις τινα των πόλων, ένθα εδρεύει Τελωνείον, ωρισμένης Τελωνιακής Περιφερείας. Ούτοι έχουν επαγγελματικήν δικαιοδοσίαν και ασκούν το επάγγελμά των εις οιονδήποτε των Τελωνείων της Περιφερείας ταύτης. Δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου η Επικράτεια διαιρείται εις τας εξής Τελωνειακάς Περιφερείας: α. Πειραιώς, έχουσαν ως έδρα τον Πειραιά παρά τη Διευθύνσει Τελωνείων Αττικής και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Αττικής, Κορινθίας, Αργολίδος, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος και Κυκλάδων. β. Θεσσαλονίκης, έχουσαν ως έδραν την Θεσσαλονίκην, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείων Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλωρίνης. γ. Πατρών, έχουσαν ως έδραν τας Πάτρας, παρά τη διευθύνσει Τελωνείου Πατρών και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Αχαϊας, Ηλείας, Φωκίδος, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. δ. Βόλου, έχουσαν ως έδραν τον Βόλον, παρά τη διευθύνσει Τελωνείου Βόλου και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς της Θεσσαλίας. ε. Καλαμάτας, έχουσαν ως έδραν την Καλαμάταν, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Καλαμάτας και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. ς. Καβάλας, έχουσαν ως έδραν την Καβάλαν, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Καβάλας και περιλαμβάνουσαν τους νομούς Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης. ζ. Αλεξανδρουπόλεως, έχουσαν ως έδραν την Αλεξανδρούπολιν, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Αλεξανδρουπόλεως και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Εβρου και Ροδόπης. η. Ηρακλείου, έχουνσαν ως έδραν το Ηρακλειον παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Ηρακελίου και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς της Νήσου Κρήτης. θ. Κερκύρας, έχουσαν ως έδραν την Κέρκυραν, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Κερκύρας και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς της Ηπείρου και Κερκύρας. ι. Ρόδου, έχουσαν ως έδραν την Ρόδον, παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Ρόδου και περιλαμβάνουσαν τον Νομόν Δωδεκανήσου. ια. Μυτιλήνης, έχουσαν ως έδραν την Μυτιλήνην παρά τη Διευθύνσει Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαμβάνουσαν τους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών δύναται, μετά γνώμην της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδος και τον αμέσως ενδιαφερομένων οικείων Συλλόγων Εκτελωνιστών, να αυξάνεται ή να μειούται ο αριθμός των ανωτέρω Τελωνειακών περιφερειών ή να μεταβάλλονται τα όρια ή η έδρα τούτων, ως και να καθορίζονται τα της επαγγελματικής δικαιοδοσίας των εκτελωνιστών εις την

4 δημιουργούμενην νέαν Περιφέρειαν ή εις την τοιαύτην της οποίας τα όρια αυξάνονται ή μειούνται, ως και παν έτερον διαδικαστικόν θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου. 2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Τελωνείων ή Τελωνείου εις τους οποίους ευρίσκεται η κατά την προηγουμένην παράγραφον έδρα των Τελωνειακών Περιφερειών τούτων, νοούνται ως Προϊστάμενοι των Περιφερειών τούτων δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος. 3. Επιτρέπεται μετάθεσις του εκτελωνιστού εις ετέραν Περιφέρειαν κατόπιν αιτήσεώς του, υποβαλλομένης εις την κατά το άρθρ. 18 οικείαν Επιτροπήν, ήτις υποχρεούται ν' αποστείλη τον ατομικόν φάκελλον του αιτούντος εις την Επιτροπήν της Τελωνειακής Περιφερείας εις την οποίαν ούτος επιθυμεί να ασκήση το επάγγελμά του. 4. Η Επιτροπή της Τελωνειακής Περιφερείας εις ην μετατίθεται ο Εκτελωνιστής, ευθύς ως περιέλθη εις αυτήν ο ατομικός του φάκελλος, υποχρεούται να εγγράψη αυτόν εις το οικείον μητρώον και συντάξη την σχετικήν πράξιν επί του πτυχίου του χορηγούσα ταυτοχρόνως εις τούτον την νέαν άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος μετ' ακύρωσιν της υπ' αυτού κατεχομένης προγενεστέρας. 5. Μετάθεσις εκτελωνιστού εις ετέραν Τελωνειακήν Περιφέρειαν αποκλείεται εάν δεν ασκήση ούτος το επάγγελμά του εις την Τελωνειακήν Περιφέρειαν εκ της οποίας μετατίθεται τουλάχιστον επί διετίαν. Η μετάθεσις των ασκουμένων εκτελωνιστών απαγορεύεται. Απαγόρευσις ασκήσεως ετέρου επαγγέλματος ασυμβίβαστα Αρθρο Απαγορεύεται η άσκησις και ετέρου επαγγέλματος υπό εκτελωνιστών εχόντων την επαγγελματικήν των έδραν εις τινα των πόλεων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 2. Επιτρέπεται προκειμένου περί των λοιπών εκτελωνιστών των μη εμπιπτόντων εις την απαγόρευσιν της προηγουμένης παραγράφου, η άσκησις και των συναφών επαγγελμάτων του μεταφορέως, του πράκτορος μεταφορών και ασφαλειών, του μεσίτου ασφαλειών, ως και του ναυτικού πράκτορος, εφ όσον τηρούνται οι δια τα επαγγέλματα ταύτα απαιτούμενοι υπό των κειμένων διατάξεων όροι και προϋποθέσεις και υπό την πρόσθετον προϋπόθεσιν ότι οι ενδιαφερόμενοι εκτελωνισταί προ πάσης ενάρξεως της ασκήσεως του ετέρου επαγγέλματος γνωστοποιούν τούτο δι εγγράφου δηλώσεώς των προς την οικείαν Επιτροπήν. Ομοίαν δήλωσιν υποχρεούνται ούτοι να υποβάλουν εντός δέκα ημερών από της παύσεως της ασκήσεως του ετέρου επαγγέλματος. 3. Οι παραβάται των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων εκτελωνισταί τιμωρούνται υπό της αρμοδίας Επιτροπής δια προστίμου ή προσωρινής αφαιρέσεως του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος και επί επαναλήψεως της παραβάσεως και δι οριστικής αφαιρέσεως τούτων. 4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί των ασκουμένων εκτελωνιστών κατά τον χρόνον της ασκήσεώς των (Τροπ. καταργήθηκε άρθρο 27 παρ. 26 του Ν. 2166/93, ΦΕΚ-137 Α'). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : Προσόντα - Διαγωνισμός - Απόκτησις πτυχίου εκτελωνιστών Προσόντα

5 Αρθρο 7 1. Οι υποψήφιοι προς απόκτησιν πτυχίου εκτελωνιστού ίνα μετάσχουν εις τον υπό του επομένου άρθρου προβλεπόμενον διαγωνισμόν απαιτείται : α. Να είναι Ελληνες πολίτες β. Να κέκτηνται τουλάχιστον απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή σοτίμου προς ταύτα σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γ. Να έχουν εκπληρώση τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγή αυτών νομίμως. [Αρχή Τροποποίησης] «δ) Να έχουν συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος αυτής» (Τροπ. Παρ. 4 άρθρου 3 ΤΟΥ Ν. 3583/07, ΦΕΚ- 142 Α ) ε. Να μη έχουν καταδικασθεί, ουδέ να διώκονται δι' αδίκημα τι εκ των υπό της παρ. 1 του άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων εν συνδυασμώ και με την παρ. 8 του αυτού άρθρου. σ. Να μη έχουν απωλέση την ιδιότητα του εκτελωνιστού ή του ασκουμένου εκτελωνιστού συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστού, ουδέ να τελούν υπό έκτισιν πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαιρέσεως τούτων. ζ. Να μη τελούν υπό πτώσευσιν, δικαστικήν αντίληψιν ή απαγόρευσιν. Αι ως άνω προϋποθέσεις δέον να υφίστανται εις το πρόσωπον του υποψηφίου κατά την ημέραν ενάρξεως του διαγωνισμού. 2. Κατ' εξαίρεσιν της περιπτ. γ' της προηγουμένης παραγράφου εις τον διαγωνισμόν υποψηφίων εκτελωνιστών δύναται να συμμετέχουν και οι υπηρετούντες εις τας Ενόπλους Δυνάμεις προς εκπλήρωσιν της στρατιωτικής των θητείας, ως και οι τυχόντες αναβολής εκπληρώσεως αυτής, δι' οιονδήποτε αιτίαν. Διαγωνισμός - Απόκτησις πτυχίου εκτελωνιστού Άρθρο 8 «1. Ο διαγωνισμός προς απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή διενεργείται, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια, μία φορά κάθε τρία (3) έτη και σε χρόνο που οι εργασιακές συνθήκες επιβάλλουν την ανάγκη διενέργειάς του, σε καθεμία από αυτές, η δε προκήρυξη αυτού δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του, αφού ζητηθεί και η γνώμη του οικείου κατά Τελωνειακή Περιφέρεια Συλλόγου Εκτελωνιστών». (Τροπ.Ν. 3583/07 άρθρο 3 παρ 2, ΦΕΚ-142 Α ) 2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται : α) ο χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και τα αρμόδια όργανα διενέργειας των διαγωνισμών και τα της εκδόσεως των αποτελεσμάτων, β) τα υποβλητέα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, γ) το ποσόν των καταβλητέων εξετάστρων, ως και ο τρόπος κατανομής τούτων, δ) τα εξεταστέα μαθήματα και η εκ τούτων εξεταστέα "ύλη", ως και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων, ε) ο τύπος, ο τρόπος και ο χρόνος χορηγήσεως των πτυχίων και ς) πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. «Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των εκτελωνιστών, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των εργασιών εκτελωνισμού σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια αφού ζητηθεί και η γνώμη του οικείου κατά Τελωνειακή Περιφέρεια Συλλόγου Εκτελωνιστών» (Τροπ. Ν. 3583/07 άρθρο 3 παρ. 3, ΦΕΚ-142 Α ) 3. Υπάλληλοι των Τελωνειακών Υπηρεσιών του Κράτους εξερχόμενοι της Υπηρεσίας δι' οιονδήποτε λόγον, μετά εικοσαετή τουλάχιστον πραγματικήν υπηρεσίαν, προκειμένου δε περί πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής μετά δεκαετή

6 τοιαύτην, δύναται άνευ διαγωνισμού και ασκήσεως να αποκτήσουν πτυχίον εκτελωνιστού και άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος, εφ' όσον δεν υπερέβησαν το 55ον έτος της ηλικίας των και διαθέτουν τα υπό του προηγουμένου άρθρου λοιπά προβλεπόμενα προσόντα και δεν απελύθησαν της Υπηρεσίας ένεκα πειθαρχικού παραπτώματος. Ούτοι δεν δύνανται επί διετίαν από της εξόδου των εκ της Δημοσίας Υπηρεσίας να ασκήσουν το επάγγελμα του εκτελωνιστού εις την Τελωνειακήν Περιφέρειαν εις την οποίαν υπηρέτησαν κατά την τελευταίαν τριετίαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' Πρακτική άσκησις - Ασκούμενοι Εκτελωνισταί - Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού. Ασκησις - Ασκούμενοι Εκτελωνισταί - Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος 'Αρθρο 9 1. Οι επιτυχόντες εις τον κατά το άρθρο 8 του παρόντος διαγωνισμό λαμβάνουν πτυχίον εκτελωνιστού και υποχρεούνται να ασκηθούν πρακτικώς εις τους εκτελωνιστάς της οικείας Τελωνειακής Περιφερείας. 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον άσκησις διαρκεί επί δύο έτη, προκειμένου δε περί πτυχιούχων Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρυματος της ημεδαπής ή ισοτίμου τοιαύτης της αλλοδαπής επί εξ μήνας. Η άσκησις και απόκτησις της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού συντελείται εντός τετραετίας από της περί λήψεως του πτυχίου του εκτελωνιστού εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής, άλλως, αύτη δι' αποφάσεως της ακυροί το πτυχίον. Η προθεσμία αύτη δύναται να παρατείνεται δι' αποφάσεως της ως άνω Επιτροπής, επί εν έτος, οσάκις συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι. Ο χρόνος της στρατεύσεως δεν υπολογίζεται εις την ανωτέρω προθεσμίαν. 3. Οι ασκούμενοι εκτελωνισταί επιτρέπεται να ενεργούν δια λογαριασμόν και επ' ονόματι του εις ον ασκούνται εκτελωνιστού τας προπαρασκευαστικάς εργασίας του τελωνισμού εμπορευμάτων. Κατά τους τελωνισμούς τούτους, συμπαρίστανται μετά του εξουσιοδοτουμένου υπό του δικαιούχου του εμπορεύματος εκτελωνιστού, 4. Κατ' εξαίρεσιν, οι ασκούμενοι εκτελωνισταί, προκειμένου περί διαμετακομίσεως, αποστολής εξ αποταμιεύσεως, εξαγωγής και μεταφοράς εμπορευμάτων, ως και περί εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών, επιτρέπεται να διεκπεραιώσουν απάσας τας απαιτουμένας εκτελωνιστικάς εργασίας επ' ονόματι και δια λογαριασμόν του εκτελωνιστού εις τον οποίον ασκούνται θέτοντες εις την περίπτωσιν αυτήν και την ιδίαν αυτών σφραγίδα και υπογραφήν. 5. Οι εκτελωνισταί υποχρεούνται επί ποινή προσωρινής προσωρινής ανακλήσεως του πτυχίου και της αδείας των, όπως υποβάλλουν εις την αρμοδίαν Επιτροπήν, εντός προθεσμίας ενός μηνός από της προσλήψεως ασκουμένου εκτελωνιστού, έγγραφον περί ταύτης δήλωσιν, εν περιπτώσεις δε λύσεως της σχέσεως αυτής ομοίαν δήλωσιν περί τούτου, εντός της αυτής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως. Αναλόγους δηλώσεις υποβάλλουν και οι ασκούμενοι εκτελωνισταί. 6. Οι Σύλλογοι Εκτελωνιστών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως υπό των επιτυχόντων εις τον διαγωνισμόν υποψηφίων εκτελωνιστών και μη δυναμένων άλλως να ασκηθούν, υποχρεούνται να μεριμνούν δια την κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου άσκησιν τούτων. Εάν εντός μηνός από της υποβολής της αιτήσεως ταύτης ο οικείος Σύλλογος Εκτελωνιστών δεν μεριμνήσει δια την έναρξιν της ασκήσεως, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται δια σχετικής αιτήσεώς του προς την Επιτροπήν, ήτις μεριμνά δια την άσκησιν τούτου. 7. Οι εκτελωνισταί υποχρεούνται εις την άσκησιν του επιτυγχάνοτνος εις τον

7 διαγωνισμόν υποψηφίου εκτελωνιστού, εφ' όσον αύτη υποδεικνύεται υπό του οικείου Συλλόγου Εκτελωνιστών ή της Επιτροπής κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. Ο εκτελωνιστής δικαιούται όπως αρνηθή την άσκησιν μόνον εφ' όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναγόμενοι εις το ήθος και την εν γένει διαγωγήν του ασκουμένου, τούτων κρινομένων υπό της Επιτροπής δι' εκδόσεως ητιολογημένης αποφάσεως της. Εις έκαστον εκτελωνιστήν δεν δύνανται να ασκούνται ταυτοχρόνως περισσότεροι των δύο ασκουμένων εκτελωνιστών, εκτός εάν ο κύκλος των εργασιών του επιτρέπει κατά την κρίσιν της Επιτροπής την άσκησιν περισσοτέρων. 8. Οι ασκούμενοι εκτελωνισταί υπέχουν τας αυτάς ποινικάς, αστικάς και πειθαρχικάς ευθύνας και υποχρεώσεις των εκτελωνιστών, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί τούτων διατάξεων του παρόντος νόμους. 9. Οι εκτελωνισταί ευθύνονται εις ολόκληρον μετά των εις αυτούς ασκουμένων εκτελωνιστών δια πάσαν ζημίαν προκαλουμένην εκ πράξεως ή παραλείψεως των τελευταίων τούτων εις το Δημόσιον ή τρίτους κατά την υπ' αυτών διεξαγωγήν των εκτελωνιστικών εργασιών. 10. Ο εκτελωνιστής υποχρεούται να χορηγήση εις τον ασκούμενον βεβαίωσιν περί της παρ' αυτώ ενάρξεως της ασκήσεως, άμα δε τη λήξει αυτής περί της διαρκείας της παρ' αυτώ ασκήσεως, ως και περί της ικανότητος, του ήθους και της εν γένει διαγωγής του. Εάν ο εκτελωνιστής εκδώση ψευδή βεβαίωσιν περί ασκήσεως, ούτος και ο ασκούμενος αυτού, εκτός της πειθαρχικής αυτών ευθύνης, τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρ. 242 παρ. 1 και 4 του Ποινικού Κώδικος. 11. Μετά την κατά τας διατάξεις του παρόντος άσκησιν και επιτυχή δοκιμασίαν εις διαγωνισμόν επί θεμάτων πρακτικής εφαρμογής της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας χορηγείται υπό της Επιτροπής εις τον ασκούμενον εκτελωνιστήν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εις τα τελωνεία της Τελωνειακής περιφερείας εις την οποίαν εδρεύη αύτη. Ο ασκούμενος εκτελωνιστής δια να μετάσχη εις τον ανωτέρω διαγωνισμόν προς απόκτησιν της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού απαιτείται να έχη τα προσόντα του άρθρ. 7 του παρόντος, πλην του ορίου ηλικίας, άτινα δέον να υφίστανται εις το πρόσωπόν του κατά την ημέραν ενάρξεως του διαγωνισμού τούτου. Τα του διαγωνισμού της παρούσης παραγράφου, όστις διενεργείται καθ' εξάμηνον, ως και ο τόπος και ο τρόπος χορηγήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος καθορίζονται δια της κατά την παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος υπουργικής αποφάσεως. 12. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζωνται πάντα τα διαδικαστικά θέματα και αι αναγκαίαι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. Νόμος 3583/07 ΦΕΚ 142-Α Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάτοχοι πτυχίου εκτελωνιστή, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 718/1977 χορηγεί τη σχετική άδεια εντός μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2. Επίσης, οι απασχολούμενοι σε εκτελωνιστικά γραφεία, ως βοηθοί εκτελωνιστές, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, υπαλληλική ή παροχής υπηρεσιών, πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δύο (2) ετών, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως και την άδεια άσκησης επαγγέλματος, εφόσον, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ετών, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποκτήσουν πτυχίο εκτελωνιστή. 3. Οι εκτελωνιστές, στα γραφεία των οποίων ασκούνται, ήδη, οι ως άνω,

8 υποχρεούνται να χορηγήσουν, σε αυτούς, μετά την απόκτηση του πτυχίου, σχετική βεβαίωση, αναφέροντες το χρόνο της συνολικής απασχόλη-σής τους, αλλά και τα λοιπά στοιχεία, που απαιτούνται από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 718/1977. Επιπλέον, για την απόδειξη του ως άνω χρόνου απασχόλησης, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από τους υπαλλήλους εκτελωνιστικών γραφείων και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από όσους έχουν σχέση παροχής υπηρεσιών με εκτελωνιστικά γραφεία. 4. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συζύγων αποβιωσάντων εκτελωνιστών, το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου, μειώνεται στο ένα έτος, με την τήρηση και των λοιπών προϋποθέσεων, που τίθενται στην παράγραφο 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Αρμοδιότης - Σχέσεις προς εντολείς - Ευθύνη έναντι του Δημοσίου Αρμοδιότης Εκτελωνιστών 'Αρθρο Οι εκτελωνισταί, εφ' όσον κέκτηνται σχετικήν εξουσιοδότησιν του εντολέως των, είναι αρμόδιοι δια την σύνταξιν και υπογραφήν πάντων των υπό της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής και λοιπής εφαρμοζομένης εν τοις Τελωνίοις νομοθεσίας προβλεπομένων εγγράφων και δύναναται να προβαίνουν εις προφορικάς δηλώσεις, εις άσκησιν των προβλεπομένων ενστάσεων και διοικητικών ενδίκων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και Επιτροπών, ως και εις την διεξαγωγήν εν γένει πασών των απαιτουμένων τελωνειακών διατυπώσεων δια την εν μέσω των Τελωνείων του Κράτους διακίνησιν των εμπορεύμάτων του εντολέως των. 2. Οι εκτελωνισταί κατά την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών εκπροσωπούν τον εντολέα αυτών ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών και ενεργούν επ' ονόματι και δια λογαρισμόν τούτου. 3. 'Απαντα τα συντασσόμενα παρά του εκτελωνιστού τελωνειακά έγγραφα, δέον απαραιτήτως, πλήν της υπογραφής του, να φέρουν αι σφραγίδα αναγράφουσαν το ονομετεπώνυμον αυτού και συστεγάζωνται τον αύξοντα αριθμό του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματός του, ως και την επωνυμίαν της Ομορρύθμου Εταιρείας εκτελωνιστών, οσάκις μετέχει τοιαύτης. 4. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος, οι εκτελωνισταί ασκούν το επάγγελμά των ως ελεύθεροι επαγγελματίαι, διαθέτουν υποχρεωτικώς ίδιον γραφείον ένθα τηρούν άπαντα τα υπό του άρθρ. 14 προβλεπόμενα βιβλία και λοιπά στοιχεία και αναλαμβάνουν οιανδήποτε ανατιθεμένην εις αυτούς εκτελωνιστικήν εργασίαν. Εις το αυτό γραφείον δύναται να συστεγάζονται πλείονες του ενός εκτελωνισταί. Σχέσεις εκτελωνιστών και εντολέων 'Αρθρο Δια την εκτέλεσιν υπό εκτελωνιστού οιασδήποτε εκτελωνιστικής εργασίας, απαιτείται απλή έγγραφος εντολή του δικαιούχου του εμπορεύματος. Η εντολή αύτη παρέχεται υπό τύπον δηλώσεως του δικαιούχου του εμπορεύματος προς την Τελωνειακήν Αρχήν. Δια της εντολής ταύτης ο δικαιούχος του εμπορεύματος ή αναθέτει γενικώς την εκτέλεσιν των εκτελωνιστικών του εργασιών εις τον εν αυτή κατανομαζόμενον

9 εκτελωνιστήν ή αναθέτει εις τούτον ειδικήν και συγκεκριμένην εκτελωνιστικήν εργασία, Ο εκτελωνιστής αποδέχεται ενυπογράφως την εντολήν και καταθέτει ταύτην εις την οικείαν Τελωνειακήν Αρχήν, μετά προηγουμένην βεβαίωσιν του γνησίου της υπογραφής του παρά του οικείου Συλλόγου Εκτελωνιστών. 2. Η έγγραφος εντολή παρέχει το δικαίωμα εις τον προν ον εχορηγήθη αύτη εκτελωνιστήν να υπογράφη πάντα τα επ' ονόματι του εντολέως αυτόύ συντασσόμενα έγγραφα. Πάσα ενέργεια ή δήλωσις του έχοντος εντολήν εκτελωνιστού γενομένη εντός των ορίων της εντολής υποχρεοί τον αντιπροσωπευόμενον δικαιούχον του εμπορεύματος. 3. Η εντολή δύναται ν' ανακληθή οποτεδήποτε παρά του εντολέως, υποχρεουμένου άμα τη ειδοποιήσει περί τούτου εγγράφως την Τελωνειακήν Αρχήν. «4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους έγγραφες εντολές, εφ' όσον είναι αόριστης ή ορισμένης χρονικής διαρκείας και δεν αφορούν σ' ένα συγκεκριμένο και μόνο εκτελωνισμό, μπορούν, στις περιπτώσεις που αφορούν εκτελωνιστές, ασκούμενους εκτελωνιστές στις περιπτώσεις του άρθρ. 9 ή υπαλλήλους που αναφέρονται στα εδαφ. (γ) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, να απευθύνονται και καταθέτονται στις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες εφοδιάζουν τους παραπάνω με ειδικό δελτίο εξουσιοδοτήσεων δεόντως θεωρημένου από την επιτροπή. Η διαδικασία αυτή τηρείται και όταν πρόκειται για υπαλλήλους εφοδιαστών, εξαγωγέων και εκπροσώπους εταιρειών, ιδρυμάτων και οργανισμών, για τους οποίους η κατάθεση των παραπάνω εγγράφων εντολών είναι υποχρεωτική». Τροπ. ΑΥΟ /4111/0019/6-10 Οκτ (ΦΕΚ Β' 778) που κυρώθηκε από Ν. 1914/1990 άρθρο 46 παρ. 1 εδαφ. κβ (ΦΕΚ Α' 178). Ευθύνη Εκτελωνιστών έναντι του Δημοσίου 'Αρθρο 12 1.Οι εκτελωνισταί είναι εις ολόκληρον υπόχρεοι μετά του δικαιούχου του εμπορεύματος έναντι του δημοσίου ως ακολούθως: α. Δια την καταβολήν εις το Δημόσιον κατά την χρέωσιν επί των οικείων τελωνειακών εγγράφων, των υπερ αυτού βεβαιουμένων δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων βαρυνόντων τα εμπορεύματα, ως και των υπέρ τρίτων συμβεβαιουμένων φόρων, τελών και δικαιωμάτων. β. Δια την καταβολήν του ισοτίμου πάσης συμπληρωματικής καταλογιστικής και εις βαρος του εντολέως αυτών πράξεως προερχομένης: αα) Εκ λογιστικού ή αριθμητικού λάθους συντελεσθέντος κατά την διαδικασίαν τελωνισμού και χρεώσεως παρά του αρμοδίου τελωνειακού οργάνου των δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων, ββ) εξ οιασδήποτε αιτίας, εφ' όσον υφίσταται κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις ευθύνη του εντολέως των, ιδία δε εκ παραλείψεως γενομένης κατά τον τελωνισμόν των εμπορευμάτων, εφ' όσον τούτο προκύπτει εκ του κειμένου του κατατεθέντος τελωνειακού παραστατικού εγγράφου, των επ' αυτού πράξεων και των συνημμένων τούτω δικαιολογητικών εγγράφων, δι' ων προσδιορίζονται τα κρίσιμα στοιχεία δια την ορθήν βεβαίωσιν τν οφειλομένων δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων και γγ) εκ της μη επιθέσεως επί των σχετικών τελωνειακών εγγράφων του προβλεπομένου υπό των κειμένων διατάξεων χαρτοσήμου. 2. Η προς καταβολήν υποχρέωσις των εκτελωνιστών, κατά την προηγουμένην παράγραφον, υφίσταται εφ' όσον αι καταλογιστικαί πράξεις εκοινοποιήθησαν εντός τεσσάρων ετών από της αρχικής χρεώσεως και επί πλέον η τοιαύτη κοινοποίησις εγένετο προς τούτους καθ' όν χρόνον και η προς τους οφειλέτας εντολείς αυτών τοιαύτη, η δε εξόφλησις παρά των εντολέων δεν συνετελέσθη εντός εξ μηνών από

10 της κοινοποιήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Καθήκοντα και Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Τήρησις βιβλίων Επίκυσις διαφορών χρηματικής φύσεως. Καθήκοντα και υποχρεώσεις εκτελωνιστών - Καταβολή προστίμου δια ζημίαν του Δημοσίου - Σύστασις Εταιρείας Απαγορεύσεις. 'Αρθρο Οι εκτελωνισταί υποχρεούνται: α. Να διάγουν ευπρεπώς και να ασκούν τι έργον αυτών ευσυνειδήτως και αξιοπρεπώς και να απέχουν πάσης εν γένει εργασίας, υπηρεσίας ή απασχολήσεως αποδούσης προς το ήθος, την αξιοπρέπειαν και την ανεξαρτησίαν και αυτοτέλειαν του εκτελωνιστού, β. Να παρακολυθούν την εξέλιξιν της τελωνειακής, δασμολογικής και λοιπής εφαρμοζομένης εν τοις τελωνίοθς νομοθεσίας και να ενημερώνονται εγκαίρως επί ταύτης. γ. Να ενεργούν πάσαν πράξιν απορρέουσαν εκ της αρμοδιότητός των και των καθηκόντων των και να διευκολύνουν την κανονικήν και έγκαιρον είσπραξιν των δασμών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δημοσίου ή τρίτων. δ. Να αναλαμβάνουν πάσαν ανατιθεμένην αυτοίς σύννομον μόνον εκτελωνιστικήν εργασίαν και να διεκπεραιώνουν ταύτην άνευ καθυστερήσεως εντός των συμφωνηθεισών μετά του κυρίου του εμπορεύματος προθεσμιών. ε. Να διεκπεραιώνουν μετ' ευπρεπείας και τάξεως τας εκτελωνιστικάς εργασίας και συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις και τους τελωνειακούς κανονισμούς. ς. Να μη επιλαμβάνωνται της ενάρξεως εκτελωνιστικών εργασιών εν τοις τελωνιακοίς χώροις, εαν δεν παρίστανται οι αρμόδιοι τελωνιακοί υπάλληλοι ή δεν παρεσχέθη υπ' αυτών σχετική άδεια ή δεν έχουν τύχει της κατά το άρθρο 11 του παρόντος νομίμου εξουσιοδοτήσεως. ζ. Να ασκούν το επάγγελμά των εις ίδια γραφεία, και επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος, να εργάζωνται ως ελεύθεροι επαγγελματίαι, απαγορευομένης της υπαλληλικής σχέσεως τούτων προς οιονδήποτε φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον. η. Να προσέρχωνται προθύμως προς παροχήν πληροφοριών ή ανάκρισιν οσάκις καλούνται προς τούτο παρά των Επιθεωρητών Τελωνείων ή του Προϊσταμένου της οικείας Τελωνειακής Αρχής ή της Επιτροπής. θ. Να φέρωνται μετά της προσηκούσης ευπρεπείας προς τους Επιθεωρητάς Τελωνείων και τους τελωνειακούς υπαλλήλους και να συμμορώνται εντός των τελωνειακών καταστημάτων και τελωνειακών χώρων προς τους ισχύοντας κανονισμούς και τας υποδείξεις της Τελωνειακής Υπηρεσίας. ι. Να γνωστοποιούν εις την Τελωνειακήν Αρχήν την διεύθυνσιν του Γραφείου των και της κατοικίας των, ως και οιανδήποτε μεταγενεστέραν μεταβολήν τούτων. ια. Να παραδίδουν εις τους εντολείς των αμέσως μετά την εκτέλεσιν της αναληφθείσας εργασίας, το υπό του άθρ. 14 παρ. 2 του παρόντος προβλεπόμενον τιμολόγιον παροχής υπηρεσιών, όπερ εκδίδεται και συμπληρούται συμφώνως προς τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις του Κώδικος, Φορολογικών Στοιείων. ιβ. Να επιστρέφουν αμέσως εις τον εντολέα των το τυχόν υπόλοιπον της ληφθείσης προκαταβολής, δικαιούμενοι εις ταυτόχρονον εξόφλησιν παντός υπολοίπου εκ προγενεστέρων λογιαριασμών. ιγ. Να φέρουν απαραιτήτως μεθ' αυτών κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, την άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος, οι δε ασκούμενοι εκτελωνισταί το πτυχίον των και να επιδεικνύουν ταύτα εις τους Επιθεωρητάς Τελωνείων και εις πάντα

11 Τελωνειακόν υπάλληλον και υπάλληλον Τελωνοφυλακής, εφ' όσον ήθελε ζητηθεί υπό τούτων. ιδ. Να μη αναλαμβάνουν, ουδέ να εκτελούν, καθ;οιονδήποτε τρόπον, εκτελωνιστικάς εργασίας καθ' ον χρόνον διαρκεί η ανάκλησις του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματός των. Εάν ο τιμωρηθείς δι' ανακλήσεως του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστής, είναι ομόρρυθμος εταίρος της περί ης η παρ. 3 του παρόντος άρθρου Ομορρύθμου Εταιρείας, απαγορεύεται η υπό τούτου υπογραφή ή προσυπογραφή των κατατιθεμένων εις τα Τελώνεία παραστατικών και λοιπών εγγράφων ως και η παράστασις αυτού εις τα Τελωνεία, επιπροσθως δε, οσάκις η επιβληθείσα ποινή υπερβαίνει το έτος, υποχρεούται εις αποχώρησιν εκ της εταιρείας καθ' όλην την διάρκειαν ανακλήσεως του πτυχίου και της αδείας του τροποποιουμένου, αναλόγως, του Καταστατικού της Εταιρείας. ιε. Να μη χρησιμοποιούν έτερα πρόσωπα, πλην των ασκουμένων εκτελωνιστών, δια την διεκπεραίωσιν εκτελωνιστικών εργασιών εν τοις Τελωνίοις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ. 26 του παρόντος. ις. Να φυλάσσουν μετ' άκρας επιμελείας και να μη παραχωρούν την σφραγίδα ή το σήμα των προς χρησιμοποίησιν εις έτερα πρόσωπα εκτελωνιστάς ή μη. «ιζ. Να μη καθυστερούν την ολοκλήρωση των τελωνειακών και λοιπών εν γένει διατυπώσεων, ουδέ να δημιουργούν εξ αμελείας ή οιουδήποτε ετέρου λόγου εκκρεμμότητας περί την τακτοποίησιν των παραστατικών εγγράφων ή να παρακρατούν εις χείρας των τελωνειακά παραστατικά έγγραφα άνεθ αδείας του προϊσταμένου της τελωνειακής Αρχής». Τροπ. ΑΥΟ /4111/0019/6-10 Οκτ (ΦΕΚ Β' 778) που κυρώθηκε από Ν. 1914/1990 άρθρ. 46 παρ. 1 εδαφ. κβ (ΦΕΚ Α' 178). ιη. Να φέρουν απαραιτήτως επί εμφανούς σημείου του αριστεού προστερνίου του εξωτερικού ενδύματος το κατά το άρθρο 23 εκτελωνιστικόν σήμα. ιθ. Να τηρούν ανελλιπώς τα υπό του άρθρ. 14 προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία και να προσκομίζουν ταύτα ενώπιον της Τελωνειακής Αρχής ή Επιτροπής, οσάκις ήθελον ζητηθεί. κ. Να μη προβαίνουν εις την φωτοτύπισιν των τελωνειακών παραστατικών εγγράφων, δι' οιονδήποτε νόμιμον χρήσιν άνευ αδείας της Τελωνειακής Αρχής και της τηρήσεως της νομίμου διαδικασίας εκδόσεως και χαρτοσημάνσεως των αντιγράφων δημοσίων εγγράφων, πλην των αποκλειστικώς δια το αρχείον των προοριζομένων. κα. Να μη συνιστούν οιανδήποτε κερδοσκοπικού χαρακτήρος εταιρείαν ή μετέχουν εις την διοίκησιν τοιαύτης εταιρείας ως διευθύνοντες σύμβουλοι ή να τυγχάνουν Γενικοί Διευθυνταί, Διευθυνταί ή διαχειρισταί αυτής, πλην της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου Εκτελωνιστικής Ομορρύθμου Εταιρείας. κβ. Να τηρούν συμφώνως προς τους φορολογικούς νόμους του Κράτους τα υπό τούτων προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία και να εκπληρώνουν τας κατά νόμον φορολογικάς υποχρεώσεις των. κγ. Να αναλαμβάνουν την άσκησιν των επιτυγχανόντων εις τον διαγωνισμόν υποψηφίων εκτελωνιστών, είτε οίκοθεν είτε κατόπιν υποδείξεως του οικείου Συλλόγου Εκτελωνιστικών ή της Επιτροπής, συμφώνως προς την παρ. 7 του άρθρ. 9. κδ. Να τηρούν το επαγγελματικόν απόρρητον. Τούτο δεν ισχύει έναντι των Δημοσίων Αρχών. 2. Πάσα ζημια του Δημοσίου οφειλομένη εις την υπό των εκτελωνιστών καθυστέηρισν παραδόσεως των παραστατικών εγγράφων άνευ αδείας του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής βαρύνει αυτούς και καταβάλεται υπέρ του Δημοσίου υπο τούτων υπό μορφήν προστίμου επιβαλλομένου υπό του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής. Το πρόστιμον τούτο είναι ίσον προς το ποσόν των συνεπεία της ανωτέρω καθυστερήσεως παραδόσεως διαφυγόντων οριστικώς πάσης φύσεως δασμών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων, οίτινες θα εβεβαιούντο και θα εισεπράττοντο εις βάρος του δικαιούχου του εμπορεύματος, μόνον εάν τα παραστατικά ταύτα έγγραφα παρεδίδοντο εγκαίρως εις την

12 Τελωνειακήν Αρχήν. 3. Οι Εκτελωνισταί επιτρέπεται να συνιστούν μεταξύ των και μόνον Εκτελωνιστικήν Ομόρρυθμον Εταιρείαν, αντικείμενον της οποίας να είναι αποκλειστικώς αι εκτελωνιστικαί εργασίαι. Εν τη περιπτώσει ταύτη άπαντα τα κατατιθέμενα ή υποβαλλόμενα εις την Τελωνειακήν Αρχήν έγγραφα υπογράφονται υφ' ενός ή περισσοτέρων εκτελωνιστών, μελών της Ομορρύθμου Εταιρείας, ως φυσικών προσώπων και ως εκπροσώπων άμα ταύτης μετά μνείας και της επωνυμίας αυτής, ταύτης ευθυνομένης εις ολόκληρον μετά των υπογραψάντων τα έγγραφα ταύτα μελών αυτής. Αντίγραφον του Καταστατικού ως και του τυχόν τροποποιητικού αυτού κατατίθεται εις την αρμοδίαν Επιτροπήν εντός μηνός από της συστάσεως της Εταιρείας ή από της τροποποιήσεως του Καταστατικού της, άλλως διώκονται πειθαρχικώς τα μέλη αυτής. Οι εκτελωνισταί, εφ' όσον ασκούν και έτερον επάγγελμα επιτρεπόμενον κατά την παρ. 2 του άρθρ. 6 του παρόντος δεν δύνανται να ασκήσουν τούτο δια της ανωτέρω Εκτελωνιστικής Ομορρύθμου Εταιρείας, ει μη μόνον ως φυσικά πρόσωπα ή δια συστάσεως ετέρας Εταιρείας. 4. Απαγορεύεται η εκ μέρους των εκτελωνιστών είσπραξις παρά του πελάτων των χρηματίκού ποσού πέραν της αμοιβής δια την εκτελεσθείσαν παρ' αυτών εργασίαν και του ποσού των δασμών, φόρων, τελών, δικαιωμάτων και λοιπών, αποδεικνυομένων οπωσδήποτε δι' αποδείξεως, δαπανών βαρυνουσών το εμπόρευμα προς εκτελωνισμόν αυτού. Παράβασις της απαγορεύσεως ταύτης συνεπάγεται συν τοις άλλοις και προσωρινήν αφαίρεσιν του πτυχίου των και της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος παρά της Επιτροπής, κατά το άρθρ. 16 του παρόντος. Εις την περίπτωσιν αυτήν η Επιτροπή, προς ενημέρωσίν της, δύναται να διατάξη όπως προσκομισθούν τα κατά το επόμενον άρθρον βιβλία και στοιχεία του εκτελωνιστού. Αιτήσει του δικαιούχου του εμπορεύματος οι εκτελωνισταί διώκονται πειθαρχικώς παρά της Επιτροπής δια πάσαν ζημίαν, ην ήθελον προκαλέσει εις αυτόν εκ παρανόμου ενεργείας ή παραλείψεώς των. 5. Απαγορεύεται η υπό του εκτελωνιστού, προς εκτελωνισμόν του εμπορεύματος, πιστοδότησις του δικαιούχου αυτού δια της εκ χρημάτων του εκτελωνιστού πληρωμής των δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων ή δαπανών, οίτινες βαρύνουν τον δικαιούχον του εμπορεύματος και αποδεικνύονται δια σχετικών αποδείξεων δαπανών. Εις την απαγόρευσιν ταύτην δεν περιλαμβάνεται ο τρέχων μη τοκοφόρος λογαριασμός, του οποίου το χρεωστικόν υπόλοιπον, κρινόμενον βάσει του μεγέθους και του χρόνου, δεν υποκρύπτει πιστοδότησιν. Τήρησις βιβλίων και στοιχείων 'Αρθρο Οι εκτελωνισταί υποχρεούνται εις την τήρησιν των υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων και λοιπών νόμων προβλεπομένων βιβλίων και στοιχείων, εκδίδοντες επι πλέον δια πάσαν είσπραξιν χρημάτων απόδειξιν εξ ειδικού διπλοτύπου βιβλίου ηριθμημένου και τεθεωρημένου υπό της Οικονομικής Εφορίας. Η απόδειξις αύτη διαλαμβάνει το ονοματεπώνυμον, το επάγγελμα και την διεύθυνσιν του πελάτου, (εντολέως) το εισπραχθέν ποσόν αριθμητικώς και ολογράφως και τον σκοπόν της εισπράξεως ή το είδος της ενταλθείσης εργασίας. 2. Μετά την εκτέλεσιν εκάστης εντολής οι εκτελωνισταί υποχρεούνται να παραδίδουν εις τους πελάτας των αμελλητί το υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενον τιμολόγιον παροχής υπηρεσιών, εκδιδόμενον και συντασσόμενον κατά τας ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις αυτού. 3. Οι εκτελωνισταί, πλέον των ανωτέρω, υποχρεούνται να τηρούν δύο ειδικά κατ' έτος βιβλία - ευρετήρια, τεθεωρημένα υπό της πλησιεστέρας Τελωνειακής Αρχής, εις τα οποία να καταχωρούν αμελλητί τας εκτελωνιστικάς πράξεις κεχωρισμένως α)

13 των διαδικασιών εισαγωγής εις ανάλωσιν, εις αποταμίσευσιν, εις ελευθέραν χρήσιν και εις προσωρινήν εισαγωγήν προς μεταποίησιν και β) των εξαγωγών ως και των λοιπών τελωνειακών πράξεων. Τα βιβλία ταύτα και τα πάσης φύσεως σχετικά στοιχεία φυλάσσονται υποχρεωτικώς επί πενταετίαν. 4. Τα κατά τας προηγουμένας παραγράφους τηρούμενα βιβλία, ως και τα πάσης φύσεως σχετικά στοιχεία προς τας εκτελωνιστικάς και τελωνειακάς πράξεις τίθενται υποχρεωτικώς εις την διάθεσιν της Τελωνειακής αρχής, εφ' όσον ήθελον ζητηθή υπό ταύτης δυναμένης να προέλθη και εις κατάσχεσιν τούτων κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής ή του Επιθεωρητού Τελωνείων. 5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα καταχωρούμενα, εις τα κατά την παρ. 3 τηρούμενα βιβλία, ουσιώση κατά παραστατικόν έγγραφον στοιχεία, τα υπό ελέγχου τούτων και παν έτερον διαδικαστικόν θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του άρθρου τούτου. Δια της αυτής αποφάσεως δύναται να καθορίζονται και έτερα πρόσθετα στοιχεία, άτινα είτε θα καταχωρίζονται εις τα ως άνω βιβλία, είτε μη καταχωριζόμενα εις τα βιβλία ταύτα θα αναπληρούνται εκ τηρουμένων φωτοαντιγράφων ή αντιτύπων των οικείων παραστατικών εγγράφων. Επίλυσις διαφορών περί τον καθορισμόν αμοιβής ή άλλης χρηματικής διαφοράς. 'Αρθρο 15 Δια πάσαν διαφορά μεταξύ εκτελωνιστού και του εντολέως πέρί τον καθορισμόν της αμοιβής του εκτελωνιστού ή τον τυχόν καταλογισμόν άλλων εξόδων ή και δι' οιανδήποτε άλλην χρηματικής φύσεως διαφοράμ αποφαίνεται, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως ενός των ενδιαφερομένων, η Επιτροπή, εις την σύνθεσιν της οποίας δεν επιτρέπεται να μετέχουν οι διαφωνούντες. Αι επί του αντικειμένου τούτου αποφάσεις της Επιτροπής θεωρούνται από διοικητικής απόψεως οριστικαί, αποκλειομένης της αναθεωρήσεως τούτων, εξαιρέσει της ενώπιον των τακτικών Δικαστηρίων προσφυγής των ενδιαφερομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' Πειθαρχική εξουσία - Πειθαρχικαί Ποιναί Πειθαρχική εξουσία 'Αρθρο Η παράβασις των, εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, καθηκόντων και υποχρεώσεων των εκτελωνιστών, ως και πάσα πράξις ή παράλειψις αυτών αντιβαίνουσα εις τας εν γένει υποχρεώσεις των αποτελεί πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος δια πειθαρχικής ποινής, ανεξαρτήτως πάσης ποινικής ευθύνης ή άλλης συνεπίας κατά τους κειμένους νόμους. 2. Την επί των εκτελωνιστών πειθαρχικήν εξουσίαν ασκεί ο Υπουργός των Οικονομικών δια της κατά το άρθρ. 18 Επιτροπής και του κατά το άρθρ. 20 Πειθαρχικού Συβουλίου Εκτελωνιστών. 3. Η πειθαρχική δίωξις εκτελωνιστού ή ασκουμένου εκτελωνιστού ασκείται υπό της Επιτροπής αυταπεγγέλτως ή κατόπιν παραγγελίας του Υπουργού των Οικονομικών ή κατόπιν εγγράφου αναφοράς ή ανακοινώσεως ή καταγγελίας των Επιθεωρητών Τελωνείων και των Προϊσταμένων των Τελωνειακών Περιφερειών και των

14 Τελωνειακών Αρχών, ως και παντός τελωνειακού υπαλλήλου ή ετέρας δημοσίας αρχής ή κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου του εμπορεύματος και παντός ιδιώτου έχοντος έννομον συμφέρον. 4. Αι υπό της Επιτροπής επιβαλλόμεναι πειθαρχικαί ποιναί είναι α) έγγραφος επίπληξις, β) πρόστιμον μέχρις δραχμών, γ) προσωρινή αφαίρεσις του πτυχίου και της αδείας άσκήσεως του επαγγέλματος μέχρι 4 ετών και δ0 οριστική αφαίρεσις του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. 5. Εάν, κατά του εκτελωνιστού, έχει ασκηθή ποινική δίωξις, η Επιτροπή και το Πειθαρχικόν Συμβούλιον Εκτελωνιστών δεν κωλύονται εις την άσκησιν της πειθαρχικής δικαιοδοσίας των, δύνανται, όμως, δι' αποφάσεως των, δυναμένης ελευθέρως να ανακληθή, να διατάξουν, δι';εξαιρετικούς λόγους, την αναστολήν. Οσάκις, εις ποινικήν απόφασιν, καταστάσαν αμετάκλητον, βεβαιούται ρητώς, η ύπαρξις ή ανυπαρξία πραγματικών γεγονότων, γίνονται ταύτα δεκτά εις την πειθαρχικήν δίκην ως εις την ποινικήν. Ουδόλως, όμως κωλύεται ντεύθεν η Επιτροπή ή το Πειθαρχικόν Συμβούλιων Εκτελωνιστών να εκδώση αντιθέτως, προς την ποινικήν, απόφασιν απαλλακτικήν ή καταγνωστικήν. Τα ανωτέρω πειθαρχικά όραγαν δύνανται δια των Προέδρων των να ζητούν την εις αυτά αποστολήν αντιγράφων της σχετικής ποινικής δικογραφίας παρά του αρμοδίου δικαστικού Γραμματέως, υποχρεουμένου εις τούτο. 6. Αποφάσεις της Επιτροπής επιβάλλουσαι πρόστιμον ανώτερον των δραχμών ή ποινήν οριστικής ή δια χρονικόν διάστημα μείζον του μηνός αφαιρέσως του πτυχίου και της αδείας δι' οιονδήποτε λόγον, ως και έτεραι αποφάσεις της Επιτροπής, πλην των κατά το άρθρο 15 εκδιδομένων, υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του κατά το άρθρο 20 του παρόντος Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών εντός μηνός από της εις τον ενδιαφερόμενον κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Ο εκκαλών υποχρεούται εις την μετά της αποφάσεως κατάθεσιν αποδεικτικού του Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής υπέρ του Δημοσίου ως εσόδου αυτού του ποσού των δραχμών, της εφέσεως ούσης άλλως απαραδέκτου. Το ποσόν τούτο αποτελεί έσοδον του Δημοσίου, καταβαλλόμενον δια δικαίωμα εξετάσεως της εφέσεως και δεν επιστρέφεται. Αποφάσεις της Επιτροπής, ανεξαρτήτως της επιβαλλομένης ποινής, έστω και αν είναι απαλλακτικαί, υπόκεινται εις έφεσιν υπέρ της Διοικήσεως ενώπιον του κατά τ' ανωτέρω Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών, ασκουμένην υπό των Επιθεωρητών Τελωνείων και των Προϊσταμένων των Τελωνειακών Περιφερειών και Τελωνειακών Αρχών εντός 60 ημερών από της τοιχοκολλήσεως εις το Κατάστημα της εκδοσάσης ταύτην Επιτροπής. 7. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον Εκτελωνιστών δικάζον επί εφέσεως εκτελωνιστού δεν δύναται να καταστήση χείρονα την θέσιν του εκκαλούντος, εκτός εάν ησκήθη και έφεσις υπέρ της Διοικήσεως, ότε δύναται να επιβάλη οιανδήποτε ποινήν. Η ενώπιον τούτου ασκουμένη έφεσις δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως της Επιτροπής. Πλείονες εφέσεις αφορώσαι την αυτήν πειθαρχικήν υπόθεσιν συνεκδικάζονται. Το πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται να διατάξη την προσκόμισιν οιουδήποτε νέου στοιχείου, ως και την νέαν εξέτασιν και έρευναν επό της ενώπιον αυτού αχθείσης δια της εφέσεως πειθαρχικής υποθέσεως. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον Εκτελωνιστών, οσάκις δια της αποφάσεως του ακυροί την απόφασιν της Επιτροπής δια τυπικούς λόγους οφειλομένους εις παραλείψεις ή πλημμελείας αυτής, δύναται δια της αυτής αποφάσεως του να αναπέμψη την πειθαρχικήν υπόθεσιν εις την Επιτροπήν προς νέαν εξέτασιν και εκδίκασιν. 8. Κατά πάσαν περίπτωσιν ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως και προ της υπό της Επιτροπής επιβολής οιασδήποτε ποινής, εις τον διωκόμενον, απαιτείται όπως ούτος καλήται εις απολογίαν, διατάσεται δε υπό του Προέδρου αυτής σχετική προς την υπόθεσιν διοικητική έξέτασις και έρευνα, εφ' όσον είναι αναγκαία. Επίσης, προ της ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών εκδικάσεως της εφέσεως του διωκομένου απαιτείται όπως ούτος καλήται προς υποστήριξιν αυτής. Ο διωκόμενος παρίσταται ενώπιον της Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών είτε αυτοπροώπως, είτε μετά δικηγόρου, απαγορευομένης της καθ' οιονδήποτε

15 τρόπον εκπροσωπήσεως του υπό άλλου προσώπου. Αι κατά την παράγραφον ταύτην έγγραφοι κλήσεις επιδίδονται εις τον ενδιαφερόμενον υπό Τελωνειακού Υπαλλήλου συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, εφαρμοζομένων αναλόγως. 9. Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου εκδιδόμεναι πειθαρχικαί αποφάσεις κοινοποιούνται, εν αντιγράφω υπό Τελωνειακού Υπαλλήλου συμφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας εις τον ενδιαφερόμενον, τοιχοκολλώνται εις τους συνήθεις δια τας ανακοινώσεις τόπους των Επιτροπών και υποβάλλονται εις το Υπουργείον Οικονομικών. 10. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιούνται και εισπράττονται ως έσοδα του Δημοσίου κατά τον Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται εις το Ταμείον Συντάξεως Εκτελωνιστών. Μη υφισταμένου του Ταμείου τούτου αποδίδονται ταύτα εις το Δημόσιον. 11. Εκτελωνιστής, καθ' ου ησκήθη δίωξις δια πραχθέν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων του και ένεκα ταύτης αδίκημα της παρ. 1 του άρθρ. 21 του παρόντος ή δια συνέργειαν εις τούτο, εξαιρέσει της εκβιάσεως και της συκοφαντικής δυσφημήσεως, απομακρύνεται προσωρινώς εκ του επαγγέλματος του δια της υπό του αρμοδίου Επιθεωρητόύ Τελωνείων ή του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφερείας ή του Προϊσταμένου της Τελωνειακής αρχής αφαιρέσεως του πτυχίου και της αδείας του. Το βραδύτερον εντός εξ μηνών από της τοιαύτης αφαιρέσεως του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, του εκτελωνιστού η αρμοδία Επιτροπή, δι' ητιολογημένης αποφάσεως της μη υποκειμένης εις έφεσιν ή άλλο ένδικον μέσον, είτε ακυροί την απόφασιν του Επιθεωρητού Τελωνείων ή του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφερείας ή Τελωνειακής Αρχής, είτε διατηρεί την αφαίρεσιν του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του εκτελωνιστού μέχρι της υπό των ποινικών δικαστηρίων εκδόσεως αθωωτικής ή αμετακλήτου καταδικαστικής δια τον διωκόμενον αποφάσεως, ότε η Επιτροπή, συνέρχεται και εκδίδει την οριστικήν απόφασίν της. 12. Ειδικώς προκειμένου περί των πραχθέντων κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αδικημάτων αντιστάσεως και απειθίας κατά της Τελωνειακής Αρχής ή τελωνειακού υπαλλήλου, εξυβρίσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως κατά τελωνειακού υπαλλήλου, εγκλημάτων κατά των ηθών, απειλής, εκβιάσεως ως και περί των λοιπών αδικημάτων της παρ. 1 του άρθρου 21 των μη διαπραχθέντων κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, εφ' όσον κατά του εκτελωνιστού ησκήθη ποινική δίωξις, η κατά την προηγουμένην παράγραφον προσωρινή απομάκρυνσις των εκτελωνιστών εκ του επαγγέλματός των εναπόκειται εις την κρίσιν της Επιτροπής, ήτις συνέρχεται προς τούτο το ταχύτερον δυνατόν και εκδίδει σχετικήν απόφασιν κατά τας εις την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενα. Οριστική αφαίρεσις και ανάκλησις του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Εκτελωνιστού. Αρθρο Η ποινή της οριστικής αφαιρέσεως του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του εκτελωνιστού επιβάλλεται δια τα εξής αδικήματα: α. Δια χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή διαγωγήν ή διάπραξιν ποινικώς κολασίμου αδικήματος αναγομένου εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του ή ένεκα ταύτης. β. Δια διάπραξιν, εντός έτους αφ' ης ετελέσθη αδίκημα, δι' ο επεβλήθη υπό της Επιτροπής προσωρινή αφαίρεσις του πτυχίου, του αυτού ή ετέρου αδικήματος, επισύροντος την αυτήν ή μεγαλυτέραν ποινήν. γ. Δι' ανάληψιν ή εκτέλεσιν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, άμεσον ή έμμεσον, εκτελωνιστικών εργασιών, καθ' ον τρόπον διαρκεί η προσωρινή αφαίρεσις του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. δ. Δια παράβασιν του άρθρου 6 του παρόντος και υπό τας προϋποθέσεις της παρ.

16 3 του αυτού άρθρου. 2. Το πτυχίον και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Εκτελωνιστού ανακαλούνται και αφαιρούνται οριστικώς: α. Δι' αμετάκλητον καταδίκην δι' αδικήματα προβλεπόμενα υπό του άρθρ. 21 του παρόντος. β. Δι' αποχήν εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού συμφώνως προς τα υπό του άρθρου 22 του παρόντος οριζόμενα. γ. Δι' απώλειαν ή διαπίστωσιν μη υπάρξεως έστω και ενός εκ των προσόντων των απαιτουμένων, συμφώνως προς το άρθρ. 7 του παρόντος, δια την απόκτησιν του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού. 3. 'Οπου εν τω παρόντι ορίζεται, ότι το πτυχίον και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ανακαλούνται δι' αμετάκλητον καταδίκην, ένεκα αδικήματος, εις ταύτην περιλαμβάνεται και η υφ' όρον αναστολή εκτελέσεως της ποινής καταδίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Γενικαί διατάξεις Περιφερειακαί Επιτροπαί Ασκήσεως Εποπτείας και Πειθαρχικής Εξουσίας επί των Εκτελωνιστών. 'Αρθρο 18 1.Εις την έδραν εκάστης Τελωνειακής Περιφερείας συνιστάται Επιτροπή, συγκροτουμένη δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και αποτελουμένη: α) Εκ του Προϊσταμένου της οικείας Επιθεωρήσεως Τελωνείων, εφ' όσον εδρεύει, τοιαύτη εν τη έδρα της Επιτροπής, ως Προέδρου, β) εκ του Διευθυντού Προϊσταμένου της οικείας Τελωνειακής Περιφερείας, γ) εκ δύο τελωνειακών υπαλλήλων επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω του κλάδου Ατ, δ) εξ ενός αντιπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της έδρας της Επιτροπής και ε) εκ δύο αντιπροσώπων του Συλλόγου Εκτελωνιστών της έδρας της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρούνται υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών ή υπό των δια της αποφάσεως των Νομαρχών οριζομένων αναπληρωτών αυτών. Εν ελλείψει Επιθεωρητού εις την έδραν της Επιτροπής προεδρεύει ο υπό στοιχ. β' ανωτέρω Διευθυντής - Προϊστάμενος Τελωνειακής Περιφερείας και μετέχει ως μέλος και έτερος τελωνειακός υπάλληλος επί βαθμώ 6ω τουλάχιστον του Κλάδου ΑΤ. 2. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων εκ των μελών αυτής και αποφασίζει δια σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων, επικρατούσης εν ισοψηφία της γνώμης υπέρ ης η ψήφος του προέδρου. 3. Εις εκάστην Επιτροπήν υπάγονται άπαντες οι εκτελωνισταί, οι ασκούντες το επάγγελμά των παρά τοις Τελωνίοις της δικαιοδοσίας της. 4. Γραμματεύς της Επιτροπής ορίζεται παρά του Προέδρου αυτής τελωνειακός υπάλληλος, κεκτημένος τον 6ον τουλάχιστον βαθμόν του Κλάδου ΑΤ. 5. Οπου εν τω παρόντι αναφέρεται Επιτροπή ως τοιαύτη νοείται η δια του παρόντος άρθρου συνιστωμένη. Τήρησις μητρώου Εκτελωνιστών - Εκδοσις αποφάσεων της Επιτροπής. Αρθρο Η Επιτροπή τηρεί δια του Γραμματέως της μητρώον των εις την αρμοδιότητα ταύτης υπαγομένων εκτελωνιστών και των ασκουμένων εκτελωνιστών. Ο

17 Γραμματευς υποχρεούται να καταχωρή εις αυτό πάσαν επερχομένη εις τους ανωτέρω μεταβολήν, να τηρεί δε ωσαύτως, ατομικόν φάκελλον εκάστου τούτων. 2. Αι αποφάσεις της Επιτροπής εκδίδονται εγγράφως και δέον να είναι πλήρως ητιολογημέναι. Αύται υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και καταχωρούνται κατ' αύξοντα αριθμόν εις ειδικόν βιβλίον. 3. Η Επιτροπή διαθέτει ιδία σφραγίδα και ίδιον βιβλίον διεκπεραιώσεως της αλληλογραφίας της. 4. Οι Σύλλογοι Εκτελωνιστών τηρούν επίσης μητρώον των μελών αυτών, αντίγραφον του οποίου υποχρεούνται να υποβάλλουν εις την Επιτροπήν της Περιφερείας των κατά τον μήνα Ιανουάριον εκάστου έτους. Πειθαρχικόν Συμβούλιον Εκτελωνιστών. Αρθρο Παρά τη Γενική Διευθύνσει Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται Πειθαρχικόν Συμβούλιον Εκτελωνιστών, συγκροτούμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και αποτελούμενον: α) εξ ενός Προέδρου εκ των παρά τω Νομικώ Συμβούλω του Υπουργείου Οικονομικών υπηρετούντων, ως Προέδρου, β) εκ του Διευθυντού της αρμοδίας Διευθύνσενς εις ην υπάγεται το αντικείμενον της εφαρμογής της περί εκτελωνιστών νομθεσίας, γ) εκ δύο Τελωνειακών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, της Τελωνειακής Υπηρεσίας επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω ή του Κλάδου ΑΤ, δ) εξ ενός αντιπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και ε) εκ δύο αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών ή τοιαύτης μη υφισταμένης του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών. 2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου τούτου, απόντα ή κωλυόμενα αναπληρούνται υπό των νομίμων αναπληρωτών των ή υπό των δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών οριζομένων αναπληρωτών αυτών. 3. Πρόσωπα μετέχοντα της Επιτροπής δεν δύναναται να είναι μέλη του Συμβουλίου. 4. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τεσσάρων εκ των μελών αυτού και αποφασίζει δια σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων, επικρατούσης εν ισοψηφία της γνώμης υπέρ ης η ψήφος του Προέδρου. 5. Γραμματεύς του Συμβουλίου ορίζεται δια της κατά την παρ. 1 του άρθρου τουτου αποφάσεως, εις εκ των παρά τη αρμοδία Διευθύνσει του Υπουργείου Οικονομικών υπηρετούντων υπαλλήλων του Κλάδου ΑΤ, κεκτημένος τουλάχιστον τον 6ον βαθμόν. 6. Αι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και δέον να είναι οπλήρως ητιολογημέναι, καταχωρούνται δε εις ίδιον βιβλίον κατ' αύξοντα αριθμόν. 7. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον χρησιμοποιεί ιδίαν σφραγίδα και διεκπεραιώνει την αλληλογραφίαν αυτού, χρησιμοποιόν βιβλίον διεκπέραιώσεως. 8. Κατά την ενώπιον του Συμβουλίου και της Επιτροπής εν γένει διαδικασίαν εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί τελών χαρτοσήμου, ως και περί ειδικών τελών και ενσήμων. 9. 'Οπου εν τω παρόντι νόμω αναφέρεται Πειθαρχικόν Συμβούλιον ή απλώς Συμβούλιον νοείται το δια του άρθρου τούτου συνιστώμενον. 10. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να ρυθμίζωνται πάντα τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ως και να καθορίζονται τα υπό της Επιτροπής υποβαλλόμενα εις το Υπουργείον Οικονομικών πάσης φύσεως στοιχεία σχετικώς με τους εκτελωνιστάς.

18 Αδικήματα συνεπαγόμενα αυτοδικαίαν έκπτωσιν εκ του επαγγέλματος. 'Αρθρο Εκτελωνισταί, αμετακλήτως καταδικασθέντες ως αυτουργοί ή συνεργοί δια κλοπήν, υπεξαίρεσιν, απάτην, εκβίασιν, πλαστογραφίαν, λαθρεμπορίαν, κιβδηλείαν, παραχάραξιν, υπεξαγωγήν εγγράφου, δωροδοκίαν, απιστίαν, συκοφαντικήν δυσφήμησιν, τοκογλυφίαν, παραβίασιν των υπό της αρχής τιθεμένων σφραγίδων, παράβασιν των νόμων περί Εθνικού νομίσματος, αρχαιοτήτων και ναρκωτικών ή δι' αδικήματα συνεπαγόμενα στέρησιν, έστω και προσωρινήν, των πολιτικών των δικαιωμάτων, αποκλείονται αυτοδικαίως της ασκήσεως του επαγγέλματος των, αφαιρουμένων οριστικώς, του τε πτυχίου και της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος αυτών. 2. Προς εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, οι εκτελωνισταί υποχρεούνται να υποβάλουν οίκοθεν εις την αρμοδίαν Επιτροπήν, εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους υπέυθυνον δήλωσιν του Ν.Δ. 105/1969 ότι δεν κατεδικάσθησαν ουδέ έχουν παραπεμφθή δι'αδικήματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν άπαντα τα υπό του άρθρ. 7 προβλεπόμενα προσόντα,. Καθ' εκάστην δε τριετίαν και εντός του πρώτου διήνου του επομένου της λήξεως της τριετίας έτους υποβάλλουν και πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου τύπου Β'. 3. Οι μη υποβάλλοντες, εντός των τασσομένων ανωτέρω προθεσμιών, υπεύθυνον δήλωσιν και πιστοποιητικόν ποινικού μητρώου, στερούνται, αποφάσει της οικείας Επιτροπής, προσωρινώς του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματός των, ανακαλουμένου του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, μέχρι προσκομίσεως τούτων. 4. Η προθεσμία αύτη δύναται να παρατείνηται παρά της Επιτροπής επί εν τρίμηνον, οσάκις συντρέχει περίπτωσις ανωτέρας βίας. 5. Εάν εκ της υποβληθείσης υπευθύνου δηλώσεως ή του πιστοποιητικού προκύπτει αμετάκλητος καταδίκη δι' αδικήματα προβλεπόμενα υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή προβαίνει εις την οριστικήν ανάκλησιν και αφαίρεσιν του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. 6. Η άσκησις υπό εκτελωνιστού ή ασκουμένου εκτελωνιστού αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά πειθαρχικών αποφάσεων, επιβαλλουσών οριστικήν ανάκλησιν και αφαίρεσιν του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ένεκα διαπράξεως αδικήματος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της επιβληθείσης πειθαρχικής ποινής. 7. Δια πάσαν παράβασιν, δι' ην προβλέπεται υπό του παρόντο νόμου προσωρινή ή οριστική αφαίρεσις ή ανάκλησις του πτυχίου εκτελωνιστού, αφαιρείται και ανακαλείται κατά περίπτωσιν και η άδεια σκήσεως επαγγέλματος αυτού. Εν ουδεμιά περιπτώσει η τοιαύτη ανάκλησις ή αφαίρεσις του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού δύναται να δημιουργήσει απαίτησιν κατά του Δημοσίου προς αποζημίωσιν. 8. Οι παραπεμφθέντες δια τελεσιδίκου βουλεύματος και μη καταδικασθέντες λόγω παραγραφής αδικήματις προβλεπομένου υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν δύναται να επανακτήσουν το ανακληθέν πτυχίον και την άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος, ουδέ να συμμετάσχουν εις διαγωνισμόν δια την απόκτησιν τούτων. Αποχή εκ του επαγγέλματος. 'Αρθρο 22

19 Της ασκήσεως του επαγγέλματος του εκτελωνιστού αποκλείονται, ανακαλουμένου του σχετικού πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος παρά της οικείας Επιτροπής, οι απέχοντες συνεχώς του επαγγέλματός των εκτελωνισταί πλέον του έτους, εκτός εάν η αποχή αύτη οφείλεται εις λόγους ανωτέρας βίας. Ο χρόνος της στρατεύσεως δεν υπολογίζεται δια τον προσδιορισμόν της κατά το προηγούμενον εδάφιον χρονικής διαρκείας αποχής εκ του εκτελωνιστικού επαγγέλματος. Σήμα εκτελωνιστών και ασκουμένων Αρθρο Οι εκτελωνισταί και οι ασκούμενοι εκτελωνισταί υποχρεούνται κατά την εντός των Τελωνειακών Καταστημάτων και τελωνειακών χώρων εκτέλεσιν των καθηκόντων των, όπως φέρουν απαραιτήτως ειδικόν σήμα προς διάκρισίν των. 2. Οι Σύλλογοι Εκτελωνιστών υποχρεούνται εις την κατασκευήν του σήματος τούτου, οι δε ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται κατά την παραλαβήν των σημάτων αυτών, εις την καταβολήν του τυχόν καθορισθέντος αντιτίμου. Ο τύπος του σήματος των εκτελωνιστών και των ασκουμένων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών. 3. Οι Τελωνειακοί υπάλληλοι υποχρεούνται επί πειθαρχική αυτών ευθύνη, όπως αξιούν παρά των ανωτέρω να φέρουν ανελλιπώς το σήμα αυτών. Οριον ηλικίας εξόδου εκ του επαγγέλματος 'Αρθρον Ως όριον ηλικίας των εκτελωνιστών, άμα τη συμπληρώσει του οποίου εξέρχονται ούτοι του επαγγέλματός των, ανακαλουμένου αυτοδικαίως του πτυχίου και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος παρά της αρμοδίας Επιτροπής, ορίζεται το 65ον έτος της ηλικίας των. 2. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, οι μη συμπληρούντες, καθ' οιονδήποτε τρόπον, τριακονταπενταετή συντάξιμον εργασίαν εκτελωνισταί, δύνανται, προς συμπλήρωσιν ταύτης, να παραμένουν εργαζόμενοι και μετά το 65ον έτος της ηλικίας των και πάντως ουχί πέραν του 70ου έτους αυτής. 3. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου ως ημέρα γεννήσεως του εκτελωνιστού λαμβάνεται πάντοτε η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. Εξουσιοδοτήσεις - ανώτατα και κατώτατα όρια αμοιβής 'Αρθρο Δι' αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται πάντα τα διαδικαστικά θέματα και αι αναγκαίαι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος νόμου. 2. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου και μετά γνώμην των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και των πόλεων θα εδρεύουν αι κατά το άρθρο 18 Επιτροπαι, ως και της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδος και των Συλλόγων

20 Εκτελωνιστών της έδρας της Επιτροπής, δύναται να θεσπίζωνται ανώτατα και κατώτατα όρια αμοιβής των εκτελωνιστών ή και αμφότερα δι' απάσας ή τινάς των εκτελωνιστικών εργασιών εις απάσας ή τινάς των Περιφερειών των Τελωνειακών Αρχών ή Τελωνειακών Περιφερειών της χώρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Τελικαί και Μεταβατικαί διατάξεις - Απόκτησις αδείας ενεργεία εκτελωνιστών - Διατήρησις υπαλληλικής σχέσεως εκτελωνιστών. υπό εν Αρθρο Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου κάτοχοι πτυχίου εκτελωνιστού θεωρούνται κατέχοντες αυτοδικαίως και την άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος. Η Επιτροπή δέον να προβή εις την χορήγησιν του αποδεικτικού της κατά τ' ανωτέρω αδείας εγγράφου εντός ευλόγου χρόνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος. 2. Ωσαύτως, οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εκτελωνισταί, όντες υπάλληλοι παρά τοις κυρίοις των εμπορευμάτων ή παρ' εκτελωνισταίς, δύνανται να διατηρήσουν την ην κατέχουν υπαλληλικήν των ταύτην σχέσιν προς αυτούς, μόνον εφ' όσον υποβάλλουν εις τηυν Επιτροπήν σχετικήν περί τούτου δήλωσιν, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Η λύσις της σχέσεως ταύτης, εφ' όσον υποβληθή η ανωτέρω δήλωσις, δύναται να γίνει μεταγενεστέρως. Μετατροπή εταιρειών εκτελωνιστών Αρθρο 27 Οι εκτελωνισταί, εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται όπως διαλύσουν τας μέχρι σήμερον τυχόν συνεστημένας υπ' αυτών εταιρείας, εφ' όσον αύται δεν έχουν την μορφήν της κατά την παρ. 3 του άρθρ. 13 εταιρείας ή μετατρέψουν ταύτας εις τας κατά την διαταξιν ταύτην επιτρεπομένας εκτελωνιστικάς ομορρύθμους εταιρείας. Η υπό των εκτελωνιστών παράβασις της ανωτέρω διατάξεως τιμωρείται με τας ποινάς της παρ. 3 του άρθρ. 6 του παρόντος. Βοηθοί εκτελωνιστών Αρθρο Βοηθοί εκτελωνιστών ασκούντες το επάγγελμά των δυνάμει της παρ. 2 του άρθρ. 27 του Ν.Δ. 841/1971 εξακολουθούν να ασκούν τούτο και μετά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου, διεπόμενοι εφεξής υπό των διατάξεων των άρθρων 22, 23 παρ. 1, 2, 3 και 4, 24 και 25 Νομ. 3793/1957 "Περί εκτελωνιστών, διασαφηστών και βοηθών εκτελωνιστών", ως και υπό των διατάξεων του παρόντος εφαρμοζομένων αναλόγως και συμπληρωματικώς. 2. Οι ανωτέρω βοηθοί εκτελωνιστών δύνανται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος να λάβουν πτυχίον και άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού, άνευ πρακτικής ασκήσεως, εφ' όσον κεκτηνται τουλάχιστον απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου, συγκεντρώνουν δε τα λοιπά προσόντα του αρθρ. 7, πλην του ορίου ηλικίας και κριθούν επιτυχόντες εις ειδικόν διαγωνισμόν προκηρυχθησόμενον υπό της Επιτροπής άπαξ εντός της εν λόγω προθεσμίας κατά τα ειδικώτερον ορισθησόμενα δια της υπό του άρθρο. 8

Άρθρο:1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

Άρθρο:1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 Νόμος 718 της 6/10.10.1977 :Περί Εκτελωνιστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α` Εκτελωνιστής - Άσκησις επαγγέλματος - Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως - Ασυμβίβαστον Άρθρο:1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Γενικά Ημερομηνία εκλογών Στις 16 Σεπτεμβρίου 2007 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 200270/9 Απριλίου 2005 ΦΕΚ 503 τεύχος Β, 14 Απριλίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός oικ. 200270 Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους σε προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πειραιάς 19 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αρ. Πρωτ.: 097 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν. 718/77 ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23378 ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α' 147) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,21, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,21, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ν-Λ36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 1496 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/ 1 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ τον ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1089 Έτος: 1980 ΦΕΚ: Α 261 19801112 Τέθηκε σε ισχύ: 12.11.1980 Ημ.Υπογραφής: 12.11.1980 Τίτλος Περί Εμπορικών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αριθμ. 51961/6826 (ΦΕΚ Β 1884/14.9.2007) Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806,

E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2806, 9.7.93 442 Κ.Δ.Π. 175/93 Αριθμός 175 Οι περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 19.05.2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 19603 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 718/1977 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 718/1977 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 718/1977 Καλαμάτα 22-06-2017 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ» Αριθμ. Πρωτ: 4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 63ΖΙ46ΜΠ3Ζ-334 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111)

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111) ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού-αδείας ασκήσεως (260111) Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 4 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡ.340 ΦΕΚ Α'228 6/10/1998 Περί του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ημερομηνία 20-12-2016 Αριθμ.Πρωτ. 24707 Ταχ.Δ/νση: Παπανικολάου 15 Ταχ. Κωδ: 34500 Αλιβέρι Τηλ.:2223350206 ΦΑΧ: 2223350210 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Δ/κων Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Αχαρνές, 14.09.2017 Αρ. Πρωτ.: 56814 Αφού έλαβε υπόψη του:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΝ/ΝΙΑΣ Ημερομηνία 13-5-2016 Αριθμ.Πρωτ.: 10320 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 15-06-2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 25253 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα