ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/ 10255/334/ (ΦΕΚ 1849/Β / ) υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλι στική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.» Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, λόγω Εορτών Πά σχα Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Καισαριανής θέρων Σπουδών με επωνυμία Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΔΟΥ ΚΑ! ΣΙΑ O.E. και διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA ΤΥΡΕ Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τί τλο DATA TYPE Α.Ε Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία ΜΑΓΓΟΣ ΘΕ ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διακριτικό τί τλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ DATA COMPUTERS... 6 θέρων Σπουδών με επωνυμία ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ και διακριτικό τίτλο ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ 80000/10398/303 (1) Τ ροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/10255/ 334/ (ΦΕΚ 1849/Β / ) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για την επιλο γή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/ 2012 (Α 89) και τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (Κατα στατικό του Ο.Α.Ε.Ε.) όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Το π.δ. 85/2012 (Α 141) «Ιδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 5. Το π.δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την αριθ. Φ80000/10255/334/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1849/Β / ) «Καθορισμός διαδικα σίας για την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλι στική κατηγορία από τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.». 7. Το αριθ. Φ /οικ.5200/137/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 8. Την υπ αριθμ. 36/ απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 18182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Η παράγραφος 3 της αριθ. Φ.80000/10255/334/ υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφα λισμένου και ισχύει έως την Η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερο μηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση απώλειας για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφα λιστική κατηγορία, ο ασφαλισμένος δικαιούται να επα νέλθει με νεότερη αίτησή του για μία και μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα κατηγορία και κατα βάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο της νέας αίτησης, συ ντρεχουσών βέβαια και όλων των όρων και προϋποθέ σεων που προβλέπονται από την παρούσα υπουργική απόφαση». 2. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που κατετάγησαν σε κα τώτερη ασφαλιστική κατηγορία από και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και απώλεσαν για οποιο δήποτε λόγο το δικαίωμά τους, δύνανται να επανέλθουν για μία και μόνο φορά με νέα αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που προ βλέπονται από την αριθ. Φ.80000/10255/334/ υπουργική απόφαση. Και στην περίπτωση αυτή η κα τάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση ακέραιο δίμηνο μετά την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ A ριθ /03/2013 (2) Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κα τηγορίες Ανέργων Ναυτικών, λόγω Εορτών Πάσχα ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Tις διατάξεις: α) Του άρθρου 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 64). β) Των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 228/1998 (ΦΕΚ 176 Α ). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). δ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δη μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α 141). ε) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194). στ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ζ) Του Π.Δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την αριθ. 5065/2/ (θέμα 4ο), όπως τροπο ποιήθηκε (ορθή επανάληψη) με την από 12/3/2013 πρό ταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.). 3. Την αριθ /03/2013/ (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ469 ΗΞΞ 7ΟΝ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.). 4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου εί κοσι επτά χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) περίπου, στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. (ΚΑΑΝ) οικο νομικού έτους Την απόφαση με αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105 Β ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», αποφασίζουμε: Για τις εορτές του Πάσχα 2013, παρέχεται έκτατη οικονομική ενίσχυση, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Ν. 6002/1934, ΦΕΚ Α 37), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται σε: (α) διακόσια τριάντα πέντε (235,00) ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς, και (β) τριακόσια (300,00) ευρώ, για τους έγγαμους ή έγ γαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα. 2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαι ούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: (α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 5η Μα ΐου 2013 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 5η Μαΐου 2013, πενταετία. (β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 5η Μαΐου 2013, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες (δηλαδή από έως ). (γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας. (δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημό σιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α 176), όπως αυτό τροπο ποιήθηκε από τα ΠΔ 110/2000 (Α 104), 281/2001 (Α 196) και της απόφασης ΥΕΝΑΝΠ/ΔΝΕΡ αριθ. 3512/5/2008, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής. (ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απα σχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο του δικαιούχου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιο λογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιού νται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέρ γων ναυτικών: i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία. ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 5η Νοεμβρίου 2012, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 5η Μαΐου 2012 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα. iv. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσο κομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους. 3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παρά γραφο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί: (α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία. (β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.). (γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νο σηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για το σκοπό της παρούσας απόφασης. Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981 (Α 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958 ΦΕΚ Α 32). Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρεί ται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας. 4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (i) της παραγράφου 2, αρμόδιοι είναι: (α) Η Υγειονομική Μονάδα ΕΟΠΥΥ / τ. Ο.Ν. Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητας Αθηνών Πειραιώς. (β) Οι έμμισθοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, για τις περιοχές αρμοδιότητας Επαρχιακών Παραρτημάτων Ο.Ν. (γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. 5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλ λεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, από έως καi (20 εργάσιμες ημέρες) στους δικαι ούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτωσης iv του εδαφίου ε της παραγράφου 2, κα ταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβο λή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Αριθ /16657 (3) Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρε σιών του Δήμου Καισαριανής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝHΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/ ). 4. Την σε ορθή επανάληψη αριθ. 45/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρε σιών του Δήμου, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε: α) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, του Τμήματος Καθαρι ότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Και σαριανής (αποκομιδή απορριμμάτων, η οποία στις κύριες αρτηρίες του δήμου γίνεται και το Σαββατοκύριακο λόγω του όγκου των απορριμμάτων, λειτουργία συνεργείου μεταμόρφωσης και συντήρησης επισκευών, κτλ). β) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της εβδομά δας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, του Τμήματος Κατασκευών και Συντηρήσεων Έργων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καισαριανής (ύδρευση του οικισμού Βλητικός Σταθμός και του δημοτικού νεκροτα φείου όλες τις ημέρες του χρόνου από τις γεωτρήσεις του Δήμου μαζί με το αυτοπότισμα του πρασίνου που ανέρχεται σε 400 στρέμματα, συντήρηση και αποκα τάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση σχολικών κτιρίων, η οποία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε ώρες μαθημάτων κάλυψη εκδη λώσεων στο μνημείο του Σκοπευτηρίου κτλ). γ) 24ωρη απασχόληση των φυλάκων δημοτικών κτιρί ων, των φυλάκων σχολικών κτιρίων και του συνεργείου αυτοκινήτων, για την κατά το δυνατόν πληρέστερη φύ λαξη των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών κτιρίων του Δήμου και την αποκατάσταση βλαβών σε δημοτικά αυτοκίνητα.

4 18184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, του Τμήματος Δημοτι κού Νεκροταφείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής (διενέργεια πάσης φύσεως τε λετών, φύλαξη χώρων κοιμητηρίου, διατήρηση καθαρι ότητας αυτού κτλ). ε) Τη λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καισαριανής, από 07:00 έως; 20:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (για τη συντήρηση 400 περίπου στρεμμάτων πρασίνου, κλάδεμα δένδρων, κτλ σε ώρες που δεν υπάρχει πυκνή κυκλοφορία οχημάτων κόμβος Κατεχάκη Αττική Οδό, ή πέραν της λειτουργίας των καταστημάτων κτλ). στ) Την απασχόληση των οδηγών λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Καισαριανής, από 06:00 έως 22:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες. ζ) Τη λειτουργία του Γραφείο Κινήσεως της Διεύ θυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καισαριανής, από 06:00 έως 22:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (για την έκδοση δελτίων κίνησης για τα οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας κτλ). η) Τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου Καισαριανής Τύπου Δημοσίων Σχέσεων, από 07:00 έως 20:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, για την υποδοχή των δημοτών και την παρακολούθηση των εργασιών των υπηρεσιών του Δή μου και τις απογευματινές ώρες. θ) Τη λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Καισαριανής, από 06:00 έως 22:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, όπως αναφέρεται στην σε ορθή επανάληψη αρ. 45/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί ται επιπλέον δαπάνη ύψους ,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10/ , 15/ , 20/ , 30/ , 35/ , 45/ , 70/ , 70/ , 10/ , 15/ , 20/6022,0001, 30/6022,0001, 35/6022,0001, 45/6022,0001, 70/6022,0001 και 70/ , ανάλογη δε δαπάνη ύψους ,00 θα προκληθεί και τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς. Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. απόφ. ΔΑ/10430 (4) θέρων Σπουδών με επωνυμία Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΑ! ΣΙΑ O.E. και διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθ. Συνεδρίασης 57/07/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ) «Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 472/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ αριθ /Η/ (ΦΕΚ 947/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφασης «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστή ρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 6. Τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6345/ αίτη ση του ως άνω φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Τις αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / και 15843/ επιστολές και των συνοδευτικών αυτών συμπληρωματικών στοιχείων του ως άνω φο ρέα. 11. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 12. Την απόφαση της υπ αριθ. 32η συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλι μακίου επιτόπιου ελέγχου. 13. Τα με ημερομηνία και Εντυπα Ελέγχου του υπ αριθ. 80 διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 14. Την αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8277/ επιστολή και των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από το κλιμάκιο επιτόπου ελέγχου. 15. Την απόφαση της υπ αριθ. 55η συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλι μακίου επιτόπιου επανελέγχου. 16. Το με ημερομηνία Έντυπο Ελέγχου του υπ αριθμ. 15 διμελούς κλιμακίου επιτόπιου επανελέγ χου. 17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E. και διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕ ΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», με έδρα στο νομό Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ Αριθ. απόφ. ΔΑ/10431 (5) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέ ρων Σπουδών με επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA ΤΥΡΕ Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο DATA TYPE Α.Ε. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθ. Συνεδρίασης 57/08/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/A / ) «Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 472/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ αριθ /Η/ (ΦΕΚ 947/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφασης «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστή ρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 6. Τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6485/ αίτη ση του ως άνω φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Τις αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / , 15802/ , 18890/ , 6290/ και 6289/ επιστολές και των συνοδευτικών αυτών συ μπληρωματικών στοιχείων του ως άνω φορέα. 11. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 12. Την απόφαση της υπ αριθ. 51 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 13. Τα με ημερομηνία και Έντυπα Ελέγχου του υπ αριθ. 11 διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 14. Την αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 8640/ επιστο λή περί απόσυρσης του αιτήματος αδειοδότησης δύο αιθουσών στη δομή της Ν. Ιωνίας, οι οποίες διαπιστώ θηκε, κατά τον επιτόπου έλεγχο, ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DATA ΤΥΡΕ Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο DATA ΤΥΡΕ Α.Ε., με έδρα στο νομό Αττικής. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ Αριθ. απόφ. ΔΑ/10432 (6) θέρων Σπουδών με επωνυμία ΜΑΓΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΣ ΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ DATA COMPUTERS ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθ. Συνεδρίασης 57/09/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ) «Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ.6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 472/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ αριθ /Η/ (ΦΕΚ 947/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφασης «Προϋποθέσεις και

6 18186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστή ρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ Β 472)». 4. Την αριθ /Η/ (ΦΕΚ 1956/Β / ) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμά των λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 5. Την αριθ /Η/ (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και με την υπ αριθ /Η/ (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδεί ας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και «Αντικατάσταση εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 6. Την αριθ /Η/ (ΦΕΚ 2351/Β / ) Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προ σώπων Ιδιωτικού Δικαίου "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)", "Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)" και "Εθνι κός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)" εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Τον ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α / ) με τίτλο «Ορ γάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 8. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 9. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 10. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 11. Την με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6228/ αί τηση του φορέα. 12. Την με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.13416/ επι στολή και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 13. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 14. Την αριθ. 27η/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επι τόπιου ελέγχου του φορέα με την επωνυμία «ΜΑΓΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ DATA COMPUTERS» (ειδικός κωδικός αριθμός 6228/2012). 15. Το με ημερομηνία Εντυπο Ελέγχου του αριθ. 83 κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 16. Την με αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / Υπεύ θυνη δήλωση του φορέα, συνοδευόμενη με φωτογραφι κό υλικό για την συμμόρφωση στις παρατηρήσεις του κλιμακίου ελέγχου. 17. Την αριθ. 51η/ απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επι τόπιου επανελέγχου του ως άνω φορέα. 18. Το με ημερομηνία Εντυπο Ελέγχου του αριθ. 17 κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία ΜΑΓΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟ ΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ DATA COMPUTERS, με έδρα στο νομό Πέλλας. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ Αριθ. απόφ. ΔΑ/10433 (7) θέρων Σπουδών με επωνυμία ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ και διακριτικό τίτλο ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθ. Συνεδρίασης 57/10/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α / ) «Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 472/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ αριθ /Η/ (ΦΕΚ 947/Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθ / απόφασης «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστή ρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 5. Την αριθ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6426/ αίτη ση του ως άνω φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Τις αριθ. πρωτ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / και 19192/ επιστολές και των συνοδευτικών αυ τών συμπληρωματικών στοιχείων του ως άνω φορέα. 11. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 12. Την απόφαση της υπ αριθ. 55ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλι μακίου επιτόπιου ελέγχου. 13. Το με ημερομηνία Εντυπο Ελέγχου του υπ αριθ. 14 διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩ ΑΝΝΗΣ και διακριτικό τίτλο ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, με έδρα στο νομό Αττικής. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

8 18188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3395 17 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή λων της Υπηρεσίας Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 178 6 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυ σης Διαφοράς του ΔΕΚ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα