ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κα νονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραι ώς Τροποποίηση και συμπλήρωση το Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δυτικής Στερε άς Ελλάδος Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου... 5 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 13/2012 (1) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 7 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώ δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Γεώργιος Χρυσικός, 4) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρεί ου Πάγου, 5) Αιμιλία Λίτινα, 6) Βασίλειος Λυκούδης, 7) Γεώργιος Γιαννούλης Εισηγητής, 8) Ανδρέας Τσόλιας, 9) Βασίλειος Φούκας, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, 17) Γεώργι ος Γεωργέλλης, 18) Δημήτριος Μουστάκας, 19) Δημήτρι ος Μαζαράκης, 20) Παναγιώτης Ρουμπής, 21) Ανδρέας Δουλγεράκης, 22) Κωνσταντίνος Φράγκος, 23) Νικόλα ος Πάσσος, 24) Νικόλαος Μπιχάκης, 25) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κράνης, 28) Ανδρέας Ξένος, 29) Κυριακούλα Γεροστάθη, 30) Βασίλειος Φράγγος, 31) Ευφημία Λαμπροπούλου, 32) Δημήτριος Κόμης, 33) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 34) Αντώνιος Ζευγώλης, 35) Ερωτόκριτος Καλούδης, 36) Ασπασία Καρέλλου, 37) Γεράσιμος Φουρλάνος, 38) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος, 39) Αργύριος Σταυράκης, 40) Ιωάννα Πετροπούλου, 41) Στυλιανή Γιαννούκου, 42) Δήμη τρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλαδογένης και 44) Γεώργιος Σακκάς, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 10 Αντιπρόεδροι και 59 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 69 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα τέσσερις (44), δη λαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 2382/ εγγράφου της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 4/ απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου

2 39786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πειραιώς σχετικά α) με τη συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου μας και β) τον ορισμό Επίκουρου Ανακριτή στο ΣΤ Ανακριτικό Τμήμα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 2382/ εγγράφου της Προϊσταμένης του Τμήματος Α1 του Υπουργείου Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χρο νοπούλου Κατά την άποψή μας νομίμως υποβλήθηκε η ως άνω απόφαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειμέ νου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 17 στοιχ. Α7 του Ν. 1756/1988 όπως αυτή ίσχυε την , οπότε συνεκλήθη και αποφάσισε η εν λόγω Ολομέλεια». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Γεώργιος Γιαννούλης, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα πάνω έγγραφο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, β. το υπ αριθμ. 177/ έγγραφο του Εφετείου Πειραιώς, από το οποίο προκύπτει το σύνολο των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2011 (πολιτικών και ποινικών) και γ. την υπό κρίση υπ αριθμ. 4/2011 απόφαση της Ολο μέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, εισηγήθηκε την έγκρισή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικώτερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ αριθ. 4/ από φαση της Ολομελείας του Πρωτοδικείου Πειραιώς συ μπληρώθηκε το άρθρ. 5 3 εδαφ. δ, που με την υπ αριθ. 26/2011 απόφαση της ίδιας ως άνω Ολομελείας είχε ήδη αριθμηθεί σε άρθρ. 6 3 εδαφ. δ, του κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς και στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό δικασίμους στα Μο νομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία ορίστηκαν ειδικές δικάσιμοι για την εκδίκαση υποθέσεων φοροδιαφυγής, ως εξής: Α) Την α, β και γ Τετάρτη κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο εκά στου δικαστικού έτους, να συνεδριάζει το Β Μονομελές Πλημμελειοδικείο για την εκδίκαση φορολογικών υποθέ σεων. Σε κάθε συνεδρίαση του ως άνω Δικαστηρίου, θα εισάγονται προς εκδίκαση πενήντα (50) υποθέσεις, από τις οποίες σαράντα (40) θα προσδιορίζονται από τον Εισαγγελέα και οι υπόλοιπες δέκα (10) από το Δικαστή ριο σε περίπτωση αναβολής σε ρητή δικάσιμο. Β) Την α και γ Πέμπτη κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο εκάστου δικαστικού έτους, να συνεδριάζει το Β Τριμελές Πλημμελειοδικείο για την εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Σε κάθε συνεδρίαση του ως άνω δικαστηρίου θα εισάγονται προς εκδίκαση πενήντα (50) υποθέσεις, από τις οποίες σαράντα (40) θα προσδιορί ζονται από τον Εισαγγελέα και οι υπόλοιπες δέκα (10) από το Δικαστήριο σε περίπτωση αναβολής σε ρητή δικάσιμο, ως χρόνος δε έναρξης προσδιορισμού των ανωτέρω δικασίμων τίθεται η Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, η συμπλήρωση του κανονισμού λειτουργίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς επιβλήθηκε από την ανάγκη να οριστούν ειδικές δικάσιμοι στα Μονομελή και Τριμελή Πλημμελειοδικεία, των οποίων η καθ ύλη αρμοδιότητα για την εκδίκαση υποθέσεων φοροδιαφυγής στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 21 5 του Ν. 2523/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 2 του Ν. 3943/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 114 ΚΠΔ, όπως αυτό τροποποιή θηκε με το άρθρο 10 4 του Ν. 3904/2010, προκειμένου σε αυτές να εκδικάζονται αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις φορολογικών πλημμελημάτων. Περαιτέρω, Όσον αφορά το Α και Β Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, το έτος 2011 προσδιορίστηκαν προς εκδίκα ση ποινικές υποθέσεις, από τις οποίες οι αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Κατά το ίδιο έτος, δημοσιεύτηκαν αποφάσεις, εκ των οποίων οι αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Για το έτος 2012 έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση υποθέσεις, εκ τω οποίων μέχρι τις υπο θέσεις που αφορούν φορολογικά πλημμελήματα. Όσον αφορά το Α, Β και Γ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πει ραιά, κατά το έτος 2011 προσδιορίστηκαν προς εκδί καση ποινικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 367 αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Κατά το ίδιο έτος, δημοσιεύτηκαν αποφάσεις, εκ των οποίων οι 938 αφορούσαν φορολογικά πλημμελήματα. Για το έτος 2012 έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση υποθέσεις, εκ των οποίων οι 705 αφορούν φορολογικά πλημμελήματα. Με βάση τον παραπάνω αριθμό των υποθέσεων που προσδιορίζονται προς εκδίκαση κατά δικάσιμο, ο γενόμενος από την Ολομέλεια καθορισμός ειδικών δικασίμων στα Μονομελή και Τριμελή Πλημμε λειοδικεία και ο αριθμός των εισαγόμενων προς εκδί καση υποθέσεων κρίνεται, ότι εξυπηρετεί την ανάγκη της ταχείας εκδικάσεως των υποθέσεων φοροδιαφυγής αρμοδιότητας του Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Ενόψει τούτων δεν ανακύπτει ανάγκη συμπληρώσεως, τροπο ποιήσεως ή ακυρώσεως της γενόμενης συμπληρώσεως του ανωτέρω κανονισμού. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί αυτός ως έχει. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει την ως άνω τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που έγινε με την υπ αριθ. 4/ απόφαση της Ολομε λείας αυτού. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουνίου Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. 22/2012 (2) Τροποποίηση και συμπλήρωση το Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης Εισηγητής, 9) Βασίλειος Φούκας, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 24) Νικόλαος Μπιχάκης, 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγγέ λου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κράνης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νι κόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 42) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 1989/ εγγράφου του Προέδρου Εφετών Λάρισας, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 την υπ αριθμ. 3/2012 απόφα ση της Ολομέλειας του Εφετείου Λάρισας, σε επίσημο αντίγραφο, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Γεώργιος Γιαννούλης, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παραπά νω έγγραφο του Εφετείου Λάρισας και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 3/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικώτερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ αριθ. 3/ από φαση της Ολομελείας του Εφετείου Λάρισας τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του ανωτέρω Εφετείου, ως εξής: 1. Από προσθήκη δύο (2) δικασίμων Μονομε λούς Εφετείου Κακουργημάτων, τη δεύτερη Δευτέρα και την τέταρτη Δευτέρα κάθε μήνα, τα οποία θα συ νεδριάζουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ορόφου και ώρα 9.00 π.μ., σε έκαστο δε από αυτά θα προσδιο ρίζονται υποθέσεις κατ ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) τον αριθμό. 2. Από μετατροπή των ήδη υπαρχουσών δικα σίμων Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της πρώτης Πέμπτης και της τρίτης Πέμπτης κάθε μήνα σε δικάσι μους Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 3. Από μετατροπή των ήδη προβλεπομένων δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της πρώτης Τετάρτης, της δεύτερης Τετάρτης και της πέ μπτης Δευτέρας (όταν υπάρχει) σε δικάσιμους Δευ τεροβαθμίου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε έκαστο των οποίων θα προσδιορίζονται υποθέσεις κατ ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) τον αριθμό. 4. Από οι δικάσιμοι των Ποινικών Εφετείων διαμορφώνονται ως εξής; Α. ΜΟΕ: πρώτη Τρίτη, τρίτη Τρίτη και τρίτη Τετάρτη, Β. Πενταμελές Εφετείο: πρώτη

4 39788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δευτέρα και τέταρτη Τετάρτη (ή δεύτερη Τετάρτη, στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα). Γ, Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: πρώτη Τετάρτη, δεύ τερη Τετάρτη και (όταν υπάρχει) πέμπτη Δευτέρα. Δ. Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων: δεύ τερη Δευτέρα, τρίτη Δευτέρα και τέταρτη Δευτέρα. Ε. Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων: πρώτη Πέμπτη, δεύτερη Δευτέρα, τρίτη Πέμπτη, τέταρτη Δευτέρα. ΣΤ. Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων: Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδα, πλην της πρώτης Πέμπτης και της τρί της Πέμπτης. 5. Την προσθήκη μίας δικασίμου Πολιτικού Εφετείου την προτελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου, ως ημέρα συνεδριάσεως για τις θερινές διακοπές, στην οποία θα προσδιορίζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και όσες κηρύσσονται από τον Διευθύνοντα το Εφετείο κατεπείγουσες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως στο Εφετείο Λάρισας υπηρετούν τέσσερις (4) Πρόεδροι Εφετών και δεκαπέντε (15) Εφέτες. Κατά το έτος 2011 εκδόθηκαν από το Εφετείο αυτό 605 πολιτικές αποφάσεις, 2390 αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, 1013 αποφάσεις του Τριμελούς Εφε τείου Κακουργημάτων, 662 αποφάσεις του Πενταμε λούς Εφετείου Κακουργημάτων και 24 αποφάσεις του ΜΟΕ. Όλες οι υποθέσεις, πολιτικές και ποινικές, προσ διορίζονται προς εκδίκαση σε σύντομο χρόνο. Μετά τις γενόμενες με το Ν. 4055/2012 τροποποιήσεις της αρμοδιότητας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και την ίδρυση Μονομελών Εφετείων, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του αριθμού των υποθέσεων που θα εισαχθούν προς εκδίκαση σε κάθε δικαστήριο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Πάντως δεν προκύπτει λόγος συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως του ως άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αυτός. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Λάρισας, που έγιναν με την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Ολομελείας του Εφετείου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 5 Ιουλίου Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ö Αριθμ. απόφ. 23/2012 (3) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος Φούκας Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 42) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 894/ εγγράφου της Αναπληρώτριας Διευθύνου σας το Εφετείο Πειραιώς Ασπασίας Μαγιάκου Προέδρου Εφετών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλομε ακριβές αντίγραφο της υπ αριθμ. 2/2012 Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα πάνω έγγραφο του Εφετείου Πειραιώς και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, προς εκδίκαση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Πει ραιώς, με την υπ αριθμ. 2/ απόφασή της, τρο ποποίησε τον Κανονισμό λειτουργίας της εσωτερικής υπηρεσίας αυτού και της Γραμματείας του Εφετείου Πειραιώς, ως εξής: Α. Η τροποποίηση του άρθρου 1 του Κανονισμού ως εξής: «Άρθρο 1. Τμήματα του Εφετείου, πολιτικές υποθέσεις και βουλεύματα 1. Το Εφετείο Πειραιώς λειτουργεί σε τέσσερα πολι τικά τμήματα, τα οποία αριθμούνται, αντιστοίχως, με τους αριθμούς 1 έως Το 1ο τμήμα ως τακτικό και το 2ο ως αναπληρωμα τικό, δικάζουν ως ειδικά τμήματα ναυτικών διαφορών (άρθ. 51 παρ. 6 εδ. α του νόμου 2172/1993), υπό τριμελή μεν σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, υπό μονομελή δε σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Μονο μελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που κρίνουν ναυτικές διαφορές και υποθέσεις, οι οποίες γράφονται σε ειδικά πινάκια ναυτικών διαφορών, ξεχωριστά για Τριμελές και Μονομελές Εφετείο. Τα τμήματα 2ο (τακτικό), 3ο και 4ο δικάζουν τις λοιπές πολιτικές υποθέσεις πάσης φύσεως, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό του αντικειμένου τους, υπό τριμελή μεν σύνθεση τις εφέσεις κατά των απο φάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, υπό μονομελή δε σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, οι οποίες γρά φονται σε ενιαία πινάκια, ξεχωριστά για Τριμελές και Μονομελές Εφετείο, ενώ και για τις υποθέσεις αρμοδιό τητας Πενταμελούς Εφετείου τηρείται χωριστό πινάκιο. Ως ειδικό τμήμα υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρ. 3 26β του Ν. 2479/1997) κατ αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζεται το 4ο, το οποίο θα τις εκδικάζει παράλληλα με τις λοιπές πολιτικές υποθέσεις. Ο αριθμός των υποθέσεων που θα γράφονται σε όλα τα πινάκια προς συζήτηση, είτε για πρώτη φορά, είτε μετ αναβολή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις επτά (7) σε κάθε δικάσιμο για κάθε υπηρετούντα Δικαστή, που χρεώνεται υποθέσεις, είτε ως Εισηγητής του Τριμελούς Εφετείου, είτε ως Δικαστής του Μονομελούς Εφετείου. Τα ειδικά τμήματα των ναυτικών διαφορών συνεδριά ζουν αυτοτελώς (σε άλλη αίθουσα) και ταυτοχρόνως με τα λοιπά τμήματα. Η σειρά που θα δικάζουν όλα τα τμήματα θα αλλάζει κάθε φορά, ώστε να επιτυγχάνεται η ισομερής κατανομή των υποθέσεων κατά Δικαστή. Πρόεδροι των τεσσάρων (4) πολιτικών τμημάτων ορί ζονται οι αρχαιότεροι Πρόεδροι Εφετών (εξαιρουμένου του Διευθύνοντος το Εφετείο), που υπηρετούν κάθε φορά στο Εφετείο. 3. Στο Εφετείο λειτουργεί και τμήμα βουλευμάτων. Το τμήμα αυτό συγκροτείται, εκτός από τον Πρόεδρό του, από τους Εφέτες των πολιτικών τμημάτων, οι οποίοι ασκούν παραλλήλως και τα δύο καθήκοντα. Πρόεδρος τους τμήματος βουλευμάτων είναι ο αρχαιότερος των Προέδρων Εφετών, που υπηρετεί κάθε φορά στο Εφε τείο, εξαιρουμένων του Διευθύνοντος το Εφετείο και των Προέδρων των πολιτικών τμημάτων. Οι Εφέτες που προεδρεύουν στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστη ρίων δεν θα ορίζονται ως εισηγητές για την έκδοση βουλευμάτων, εκτός αν ο Πρόεδρος του τμήματος κρί νει ότι η φύση και η σοβαρότητα της συγκεκριμένης υποθέσεως το απαιτεί. 4. Ο Διευθύνων το Εφετείο καταρτίζει τις συνθέσεις των τμημάτων του Δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους.» Β. Η τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α ως εξής: «1. Ως ημέρα τακτικής δικασίμου όλων των πολιτικών τμημάτων του Τριμελούς (και Πενταμελούς) Εφετείου καθώς και του Μονομελούς Εφετείου ορίζεται η Πέμπτη κάθε δεύτερη εβδομάδα». Γ. Η προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 4 β εδαφίου ως εξής: «Μετά την εκδίκαση των υποθέσεων όλων των τμημάτων του Τριμελούς (και Πενταμελούς) Εφετείου θα ακολουθεί η εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Εφετείου». Επί του υπ αρ. 2 θέματος: Μετά τη θεσμοθέτηση Μονομελούς Ποινικού Εφετείου με το ν. 4055/2012 επιβάλλεται να επέλθουν τροπο ποιήσεις στον κανονισμό ως προς τον ορισμό δικασί μων των ποινικών δικαστηρίων και του αριθμού των υποθέσεων, που θα προσδιορίζονται σ αυτές, για την επίτευξη των ανωτέρω διαλαμβανομένων στόχων, ήτοι την ορθολογική και συστηματική κατανομή εργασίας για την απόδοση του καλύτερου δυνατού έργου και την ομαλή εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Εφετείου. Και ο μεν ορισμός δικασίμων του Μονομελούς Ποινικού Εφετείου, καθώς και του Δευτεροβαθμίου Τρι μελούς Εφετείου, θα γίνει με τη μετατροπή δικασίμων άλλων ποινικών δικαστηρίων, από την αρμοδιότητα των οποίων θα αφαιρεθεί σημαντικός αριθμός υποθέ σεων, διότι η έλλειψη αιθουσών, όπως επισημαίνεται και στην εισαγγελική πρόταση, αλλά και ο περιορισμένος αριθμός γραμματέων του ποινικού τμήματος, καθιστά ανέφικτο τον ορισμό επί πλέον δικασίμων σε μόνιμη

6 39790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βάση, αφού και από τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών ζητείται η (προσωρινή) προσθήκη μόνο τεσσά ρων δικασίμων Μονομελούς Εφετείου Κακ/των για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2013, για να εκδικασθούν επείγουσες υποθέσεις. Επί του ζητήματος αυτού (του προσδιορισμού δικασίμων) πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο επελθών διασκορπισμός των υποθέσεων που δικάζονταν από το Πενταμελές Εφετείο Αναστο λών σε περισσότερα δικαστήρια (Πενταμελές ή Δευτε ροβάθμιο Τριμελές αρμόδια για αιτήσεις αναστολών, Μονομελές Εφετείο για καθορισμό συνολικής ποινής), ο οποίος καθιστά περιττή την ιδιαίτερη δικάσιμο Πεντα μελούς Αναστολών, της οποίας αποφασίζεται η κατάρ γηση από τον Δεκέμβριο του 2012 μετά την εκδίκαση όποιων υποθέσεων έχουν οριστεί τον Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο Ως προς δε τον ορισμό του αριθμού των υποθέσεων των ποινικών δικαστηρίων, ενόψει του ότι στην ποινική δίκη διακυβεύονται και κρίνονται τα σπουδαιότερα των έννομων αγαθών, όπως η προσωπι κή ελευθερία και η τιμή, πρέπει να γίνει με περίσκεψη, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην διακινδυνεύεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης με την υπέρβαση των ακραίων ορίων της ανθρώπινης αντοχής των δικαστών, αλλά και να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των διαδίκων και μαρτύρων με αλλεπάλληλες προσελεύσεις για υποθέ σεις, των οποίων η εκδίκαση θα καθίσταται ανέφικτη. Για τον ορισμό αυτό θα ληφθούν υπόψη: Α. Οι υπ αρ. 1/2004 και 2/2007 αποφάσεις της Ολομέλειας του Εφε τείου (ως βάση), δεδομένου ότι από τη δημοσίευση της τελευταίας δεν έχει εισαχθεί στην Ολομέλεια πρόταση του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς για αύξηση του αριθμού των υποθέσεων, συνοδευομένη με στατιστικά στοιχεία, ώστε να δικαιολογείται μεγάλη απόκλιση από τις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίες, παρά ταύτα, στην πράξη έχουν παραβιασθεί από όλους μας. Β. Η ανάγκη για ταχεία απονομή της ποινικής δικαιοσύνης με δραστικό περιορισμό των αναβολών, σύμφωνα και με το σκοπό του νομοθέτη (ανεξαρτήτως του ότι η επίτευ ξή του επιδιώκεται με ρυθμίσεις, όχι πάντοτε εύστοχες), αλλά και με πρόνοια να μην υπάρξει μακρά παράτα ση κάθε δικασίμου, με απεριόριστο αριθμό διακοπών, που θα προκαλούσε, λόγω παράλληλης συνεδριάσεως πολλών δικαστηρίων, της έλλειψης αιθουσών και του περιορισμένου αριθμού των γραμματέων, δυσλειτουργία του Εφετείου, φαινόμενα της οποίας έχουν ήδη παρα τηρηθεί. Γ. Οι νέες ρυθμίσεις του Ν. 4055/2012 (άρθρ και 87 12), που επιβάλλουν, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας, η αναβολή να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος ενός έως έξι μηνών και σε συγκεκριμένες δικασίμους και οι οποίες (ρυθμίσεις) είναι δυνατόν να προκαλέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα συσσώ ρευση σε κάθε δικάσιμο δεκάδων υποθέσεων, που μετά από πολλές διακοπές, θα αναβάλλονται λόγω ανώτε ρης βίας (αδυναμίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, εξ αιτίας της απασχόλησης των μελών του σε άλλα ακροατήρια, στα οποία έχουν κληρωθεί, έναρξης συ νεδρίασης δικαστηρίων του επομένου μήνα κ.ο.κ.) και, συνακόλουθα, να υποβάλλονται οι διάδικοι και μάρτυρες σε άσκοπη ταλαιπωρία, αν δεν οριστεί προσεκτικά και λελογισμένα αριθμός υποθέσεων, όχι μεγαλύτερος εκεί νου που θα μπορεί να εκδικάσει κάθε δικαστήριο, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και περιστάσεις. Δ. Ο όγκος των εισαγομένων υποθέσεων, όπως είναι γνωστός από την εμπειρία μας στα ακροατήρια, ελλείψει συγκεκρι μένων στατιστικών στοιχείων. Ειδικά δε ως προς το Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και το Πενταμελές Εφετείο, η μεγάλη μείωση της ύλης αρμοδι ότητας αυτών θα έχει ως συνέπεια τα δικαστήρια αυτά να δικάζουν πλέον μόνο σοβαρές και κατά κανόνα χρο νοβόρες υποθέσεις (π.χ. διαχειριστικές, κακουργήματα του νόμου περί ναρκωτικών κατά των οποίων απειλείται ποινή ισόβιας κάθειρξης). Ε. Η έγγραφη πρόταση του δι ευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς, ο οποίος, εκτός των άλλων, επιφυλάσσεται να προτείνει τη μεί ωση του αριθμού των συνεδριάσεων του Πενταμελούς Εφετείου στο μέλλον, όταν μειωθεί, όπως προβλέπεται, ο όγκος των εισαγομένων σ αυτό υποθέσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το μήνα Φεβρουάριο 2013 το Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακ/των θα συνεχίσει να εκδικάζει, διότι έχουν εισαχθεί σ αυτό (άρθρ. 110 παρ. 6 ν. 4055/2012) και υποθέσεις εξ εκείνων που υπάγονται πλέον στην καθ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Εφετείου, ενώ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα απαι τηθεί για την εκδίκαση από το Πενταμελές Εφετείο όλων των εφέσεων κατ αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που αφορούν στις ως άνω υποθέσεις. Ενόψει όλων των προαναφερθέντων, αφού επισημανθεί ότι λόγω των ανωτέρω εκκρεμοτήτων (υπαρχουσών υπερβάσεων κανονισμού και εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4055/2012), η πιστή τήρηση του κανονι σμού, ως προς τον αριθμό των εισαγομένων υποθέσεων και η μη επιβάρυνση των ακροατηρίων, είναι απολύτως εφικτή και επιβεβλημένη, με μέριμνα τόσο της Εισαγγε λίας όσο και των συνθέσεων των Ποινικών Δικαστηρίων, από τον Απρίλιο του 2013, αποφασίσθηκε: 1) Για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2012: Α) Η μετατροπή της δικασίμου του Τριμελούς Εφε τείου Κακ/των της σε δικάσιμο του Μον/λούς Εφετείου Κακ/των, ώστε άμεσα να προσδιορισθούν και εκδικασθούν υποθέσεις που έχουν επείγοντα χαρακτή ρα λόγω κινδύνου παραγραφής ή λόγω προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου ή αφορούν τον καθο ρισμό συνολικής ποινής. Β) Η μετατροπή των δικασίμων , , , , , και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε δικασίμους Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Γ) Από η προσθήκη μίας (1) έκτακτης (μόνο για το δικαστικό έτος ) δικασίμου Μονομε λούς Εφετείου Κακουργημάτων στις , , και ) Για το χρονικό διάστημα από : Α. Η μετατροπή εκ των ήδη ορισθεισών δικασίμων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε δικασί μους Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων εκείνων της Παρασκευής κάθε μήνα. Β. Η μετατροπή της δικασίμου κάθε 4ης Τρίτης σε δικάσιμο Δευτεροβαθμίου Τριμελούς Εφετείου Κακουρ γημάτων. 3) Η τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονι σμού ως εξής: «2. Οι δικάσιμοι ορίζονται ως εξής: α) Του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των σε οκτώ (8) μηνιαίως, με ημέρες συνεδριάσεως Δευτέρα και Τρίτη κάθε μήνα. β) Του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε τέσσερις (4)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως Παρασκευή. γ) Του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων σε μία (1) μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως την 4η Τρίτη κάθε μήνα. δ) Του Πρωτοβάθμιου Τριμελούς Εφετείου σε τρεις (3) μηνιαίως την 1η, 2η και 3η Τρίτη κάθε μήνα. ε) Του Πενταμελούς Εφετείου σε τρεις (3) μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως την 1η, 2η και τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. στ) Του Μ.Ο.Εφετείου σε τρεις (3) μηνιαίως, με ημέρα συνεδριάσεως την 1η, 2η και 3η Παρασκευή κάθε μήνα» 4) Η τροποποίηση του άρθρ. 3 παρ. 3 του Κανονισμού ως εξής: «3. Σε κάθε συνεδρίαση των ποινικών δικαστηρίων ο αριθμός των εισαγομένων υποθέσεων, που θα προσ διορίζονται από τον Εισαγγελέα, δεν πρέπει να υπερ βαίνει: α) Τις είκοσι δύο (22) ουσίας στο Τριμελές Εφετείο Πλημ/των και τις (3) που δεν αφορούν την ουσία της κατηγορίας. β) Τις είκοσι (20) ουσίας στο Μονομελές Εφετείο Κα κουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. γ) Τις είκοσι (20) ουσίας στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. δ) Τις οκτώ (8) ουσίας στο Πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και πέντε (5) μη ουσίας. ε) Τις οκτώ (8) ουσίας στο Πενταμελές Εφετείο και πέντε (5) μη ουσίας. στ) Τη μία (1) στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο». 4) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Κανονισμού ως εξής: «Άρθρο 5 Δικάσιμοι των ποινικών δικαστηρίων κατά τις δικαστι κές διακοπές. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακο πών κάθε έτους θα γίνονται οι εξής δικάσιμοι: Α) Του Πενταμελούς Εφετείου δύο (2), ήτοι μία στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και μια στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Β) Του Πρωτοβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουρ γημάτων μία (1) στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σε πτεμβρίου. Γ) Του Μονομελούς Εφετείου (Κακ/των) μια (1) στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Δ) Του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων δύο (2), ήτοι μία στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και μια στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Ε) Του Μικτού Ορκωτού Εφετείου μια στο πρώτο δε καπενθήμερο του Ιουλίου». Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προ κύπτουν τα εξής: Στο Εφετείο Πειραιώς υπηρετούν δέκα πρόεδροι εφετών και τριάντα δύο εφέτες. Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν από αυτό 741 αποφάσεις επί πολιτικών υποθέσεων και συνολικά αποφάσεις επί ποινικών υποθέσεων, από τις οποίες Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, 16 Μ.Ο.Ε. (επί της ουσίας), 820 Πενταμελούς Εφετείου και Τριμελούς Εφετεί ου Κακουργημάτων, 63 Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, καθώς και 303 βουλεύματα. Εισήχθησαν και περατώθη καν 294 ανακριτικές υποθέσεις των άρθρων 4 και 8 Ν. 3213/2003, 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 3849/2010. Οι πολιτικές υποθέσεις προσδιορίζονται για να δικασθούν μετά τη δικάσιμο της Οι ποινικές υποθέσεις προσδι ορίζονται για να δικασθούν σε δικασίμους εντός του έτους Εκκρεμούν προς προσδιορισμό 11 υποθέσεις του Πενταμελούς Εφετείου, 90 υποθέσεις του Τριμε λούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 80 υποθέσεις του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο προσδιορι σμός δικασίμων για την εκδίκαση τόσο των πολιτικών όσο και των ποινικών υποθέσεων γίνεται σε σύντομο σχετικά χρόνο, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος των εργασιών και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Δικαστήριο αυτό δικαστικών λειτουργών. Μετά τις γενόμενες με το Ν. 4055/2012 μεταβολές, γενικώτερες ρυθμίσεις και τρο ποποιήσεις της αρμοδιότητας των πολιτικών και των ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη νέα τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Πάντως δεν προκύπτει λόγος συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως του ως άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αυτός ως έχει. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 5 Ιουλίου Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ö Αριθμ. απόφ. 24/2012 (4) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος Φούκας Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος

8 39792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 42) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 339/ εγγράφου του Προέδρου Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Γεράσιμου Τσούνη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 αντίγραφο της υπ αριθμ. 2/2012 αποφάσεως της Ολομέλειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (τροποποίηση κα νονισμού). Παρακαλούμε για την έγκριση της ανωτέρω απόφασης». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα πάνω έγγραφο του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλά δας και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την τροποποίησή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, προς εκδίκαση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετείου Δυτι κής Στερεάς Ελλάδος, με την υπ αριθμ. 2/ από φασή της, αποφάσισε να ορισθεί δικάσιμος προς εκδίκα ση υποθέσεων Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων την ημέρα Πέμπτη εκείνης της εργάσιμης εβδομάδας εκάστου μηνός, εντός της οποίας έχει οριστεί πολιτική συνεδρίαση στην οποία θα προσδιορίζονται μέχρι δέκα (10) υποθέσεις, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήμα τος α) των δικαστικών διακοπών, κατά τις οποίες οι δικάσιμοι θα ορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και β) της Μεγάλης Εβδομάδας, της Διακαινησίμου και εκείνου από της 20ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους έως και της 7ης Ιανουαρίου του επόμενου (νέου) έτους. Ως ώρα ενάρξεως της συνεδρίασης ορίζεται η Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως, προκύ πτουν τα εξής: Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, υπηρετούν ένας Πρόεδρος Εφετών και πέντε Εφέτες. Εκκρεμούν προς προσδιορισμό και εκδίκαση εκατόν ενενήντα πέντε (195) ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο ορισμός μόνο μίας δικασίμου ανά μήνα και ο προσδιορισμός σε κάθε μία από αυτές μόνο δέκα υποθέσεων προς εκδίκαση, θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη καθυστέρηση εκδικάσεως αυτών μέχρι και μετά από μία διετία περίπου. Επομένως πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Ολομελείας του Εφετείου Δυτικής Στε ρεάς Ελλάδος και να ορισθούν δύο δικάσιμοι ανά μήνα προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδιότητας Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και ότι θα προσδιορίζονται προς εκδίκαση δεκαπέντε (15) υποθέσεις σε κάθε μία από τις δικασίμους αυτές, κατά τα οριζόμενα στο δι ατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Τροποποιεί την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Ολομελείας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Ορίζει δικασίμους, προς εκδίκαση υποθέσεων αρμοδι ότητας του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων, την ημέρα Πέμπτη της δεύτερης και της τέταρτης εβδομά δας κάθε μήνα, ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων την και αριθμό υποθέσεων που θα προσδιορίζονται σε κάθε μία από τις δικασίμους αυτές δεκαπέντε (15). Για το διάστημα των δικαστικών διακοπών οι δικάσιμοι θα ορίζονται με απόφαση της Ολομελείας των Δικαστών του Εφετείου αυτού. Δεν ορίζονται δικάσιμοι κατά τη

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα της Διακαινησίμου και για το χρονικό διάστημα από την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι και την 7η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 5 Ιουλίου 2012 Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ö Αριθμ. απόφ. 25/2012 (5) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος Φούκας Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 42) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες. Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 1813/ εγγράφου της Διευθύνουσας το Εφετείο Ναυπλίου Γεωργίας Σωτηροπούλου Προέδρου Εφετών, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε υπη ρεσιακό αντίγραφο της υπ αριθ. 2/2012 αποφάσεως της Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου, σύμφωνα με το άρθρο 86 2 Ν. 4055/2012, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυ πλίου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα πάνω έγγραφο του Εφετείου Ναυπλίου και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 1/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Εφετείου, εισηγήθηκε την έγκρισή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή, τονίζοντας ότι στις περιπτώ σεις που εισάγονται στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τροποποιήσεις κανονισμών εφετείων προς έγκριση ή μη, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ίσως θα ήταν σκόπιμο, ενόψει και του νέου θεσμού των Μονομελών Εφετείων, να έχουμε από κάθε εφετείο της χώρας μία συγκεκριμένη στατιστική μελέτη, από την οποία να προκύπτει πόσες υποθέσεις φεύγουν από τα πολυμε λή εφετεία και προσδιορίζονται στα μονομελή εφετεία, προς εκδίκαση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικα στηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συ μπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτά των δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Εφετεί ου Ναυπλίου, με την υπ αριθμ. 2/ απόφασή της, τροποποίησε τον καταρτισθέντα με την υπ αριθμ. 1/2005 απόφασή της Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

10 39794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ /2005 (ΦΕΚ 716/2005, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης όπως έχει τροποποιηθεί με την 1/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Ναυπλίου, που εγκρίθηκε με την 67622/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 2009/2011) ως ακο λούθως: Το Πενταμελές Εφετείο θα συνεδριάζει: α) Την πρώτη ημέρα Πέμπτη κάθε μήνα, β) την τρίτη ημέρα Πέμπτη του μηνός Σεπτεμβρίου, γ) μία φορά το μήνα, ημέρα Τετάρτη, όταν συνεδριάζει το Πολιτικό Τμήμα για την εκδίκαση μόνο παρεμπιπτουσών υποθέσεων (αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως, καθορισμού συνο λικής ποινής κ.λπ.) πλην του μηνός Ιουνίου, όπου οι άνω παρεμπίπτουσες αιτήσεις θα δικάζονται την ημέρα (Πέμπτη) που θα συνεδριάζει το Πενταμελές Εφετείο. Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών το δικα στήριο αυτό δεν θα συνεδριάζει, εκτός αν αποφασίσει την συνεδρίαση κατά την περίοδο αυτή για εξαιρετικούς λόγους η Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων θα συνεδριάζει για την εκ δίκαση Κακουργημάτων της αρμοδιότητας του α) την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου, β) την τρίτη Πέμπτη εκείνων των μηνών των οποίων η πρώτη Πέμπτη είναι αργία πλην του μηνός Σεπτεμβρίου και γ) κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών εκείνες τις ημέρες Πέμπτη όπου κατά τον κανονισμό υπάρχει συνεδρίαση και του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου ενιαίου για Κακουργήματα και Πλημμελήματα. Σε κάθε δικάσιμο πλην αυτών του Τμήματος διακοπών, ο αριθμός των προσδιοριζόμενων προς εκδίκαση υποθέσεων του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15. Στα Τμήματα διακοπών ο αριθμός των προσδιοριζόμενων υποθέσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για το Τρι μελές Εφετείο Κακουργημάτων τις 5, για το Τριμελές Εφετείο Πλημ/των τις 10 και για το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων τις 5. Από τα στοιχεία του φακέλλου της υποθέσεως προκύ πτει ότι στο Εφετείο Ναυπλίου υπηρετούν δύο πρόεδροι εφετών και εννέα εφέτες. Κατά το έτος 2012 εκδόθηκαν από αυτό 226 αποφάσεις επί πολιτικών υποθέσεων και αποφάσεις συνολικώς επί ποινικών υποθέσεων, από τις οποίες 10 του Μ.Ο.Ε. (ουσίας), 259 του Πεντα μελούς Εφετείου, 659 του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ γημάτων, του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και 16 του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων, καθώς και 138 βουλεύματα. Οι ποινικές υποθέσεις προσδιορίζονται προς εκδίκαση σε δικασίμους του έτους Εκκρε μούν για προσδιορισμό μία υπόθεση του Μ.Ο.Ε., δύο του Πενταμελούς Εφετείου, πέντε του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, τριακόσιες είκοσι δύο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και δέκα πέντε του Μονο μελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο προσδιορισμός δικασίμων για την εκδίκαση τόσο των πολιτικών όσο και των ποινικών υποθέσεων γίνεται σε σύντομο σχε τικά χρόνο, αν ληφθεί υπόψη ο όγκος των εργασιών και ο αριθμός των υπηρετούντων στο Δικαστήριο αυτό δικαστικών λειτουργών. Μετά τις γενόμενες με το Ν. 4055/2012 μεταβολές, γενικώτερες ρυθμίσεις και τρο ποποιήσεις της αρμοδιότητας των πολιτικών και των ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη νέα τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού αυτού, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Πάντως δεν προκύπτει λόγος συμπληρώσεως, τροποποιήσεως ή ακυρώσεως του ως άνω Κανονισμού. Επομένως πρέπει να εγκριθεί αυτός ως έχει. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ναυπλίου, οι οποίες έγιναν με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αυτού. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 5 Ιουλίου Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ö Αριθμ. απόφ. 27/2012 (6) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Σήμερα 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου) συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβούλιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Ρένα Ασημακοπούλου, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Δημήτριος Πατινίδης, 3) Θεοδώρα Γκοΐνη, 4) Γεώργιος Χρυσικός, 5) Νικόλαος Ζαΐρης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου, 6) Χαράλαμπος Δημάδης, 7) Βασί λειος Λυκούδης, 8) Γεώργιος Γιαννούλης, 9) Βασίλειος Φούκας Εισηγητής, 10) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 11) Νικόλαος Λεοντής, 12) Βιολέττα Κυτέα, 13) Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 14) Γρηγόριος Κουτσόπουλος, 15) Σπυρίδων Μιτσιάλης, 16) Δημήτριος Μουστάκας, 17) Δημήτριος Μα ζαράκης, 18) Παναγιώτης Ρουμπής, 19) Ανδρέας Δουλγε ράκης, 20) Κωνσταντίνος Φράγκος, 21) Νικόλαος Πάσσος, 22) Γεώργιος Αδαμόπουλος, 23) Νικόλαος Μπιχάκης, 24) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 25) Χρυσόστομος Ευαγ γέλου, 26) Κωνσταντίνος Τσόλας, 27) Δημήτριος Κρά νης, 28) Χριστόφορος Κοσμίδης, 29) Ανδρέας Ξένος, 30) Νικόλαος Τρούσας, 31) Δημήτριος Κόμης, 32) Βασίλειος Λαμπρόπουλος, 33) Αντώνιος Ζευγώλης, 34) Ερωτόκρι τος Καλούδης, 35) Ασπασία Καρέλλου, 36) Γεράσιμος Φουρλάνος, 37) Μιλτιάδης Σπυρόπουλος 38) Αργύριος Σταυράκης, 39) Ιωάννα Πετροπούλου, 40) Στυλιανή Γι αννούκου, 41) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου Πετρουλάκη, 42) Δήμητρα Λεοντάρη Μπουρνάκα, 43) Εμμανουήλ Κλα δογένης, 44) Γεώργιος Σακκάς και 45) Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες. Παραστάθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιω άννης Σπυρίδων Τέντες και η Γραμματέας της Ολομε λείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου. Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 6 Αντιπρόεδροι και 51 Αρεοπαγίτες.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατόπιν, μετά από εντολή της Προέδρου, η Γραμ ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 57 υπη ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας σαράντα πέντε (45), δηλαδή είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο 14 παρ. 5, εδ. α του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989). Στη συνέχεια η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ νεδρίασης. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, κατόπιν της από έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τους υπηρετούντες στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να επιληφθεί του 1008/ εγγράφου της Προέδρου Πρωτοδικών Σερ ρών Σοφίας Καραγιάννη, το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, επικυρωμένο αντίγρα φο υπηρεσιακό, της υπ αριθμ. 2/2012 απόφασης της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Πρωτοδικείου Σερρών, που αφορά τις δικασίμους στο Μονομελές για τις κατατεθείσες εφέσεις και παρακαλούμε για την έγκριση αυτής». Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Βασίλειος Φούκας, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: α. το παρα πάνω έγγραφο του Πρωτοδικείου Σερρών και β. την υπό κρίση υπ αριθμ. 2/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ως άνω Πρωτοδικείου, εισηγήθηκε την τροποποίησή της. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σπυρίδων Τέντες ανέπτυξε την πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη του Εισηγητή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3388/2005, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποχώρησε. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Επειδή, κατά την παρ. 7 του στοιχείου Α «Κανονισμοί» του άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή σεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Σερρών, με την υπ αριθμ. 2/ απόφασή της, έκρι νε ότι, κυρίως λόγω του μικρού αριθμού αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερ ρών που προσβάλλονται με έφεση, δεν συντρέχει λόγος να ορισθούν δικάσιμοι στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερ ρών προς εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Όμως, με το άρθρο 3 3 του Ν. 3994/2011, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 17 Α του Κ.Πολ.Δ., θε σμοθετήθηκε, ως αυτοτελές δικαστήριο, το Μονομελές Πρωτοδικείο, συγκροτούμενο από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου, κατά τα οριζόμενα ειδικώτερα στη διά ταξη αυτή. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών και να ορισθούν δικάσιμοι του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Σερρών, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Τροποποιεί την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών. Ορίζει δικασίμους του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερ ρών, για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσε ων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικεί ου Σερρών, τις ίδιες με αυτές που έχουν ορισθεί με τον καταρτισθέντα με την υπ αριθμ. 1/ απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σερρών Κανονισμό Εσωτερική Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σερρών, ανά λογα με τη διαδικασία στην οποία υπάγεται κάθε υπόθε ση, αριθμό υποθέσεων μέχρι πέντε (5) σε κάθε δικάσιμο και την ίδια ώρα ενάρξεως των συνεδριάσεων. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε, στην Αθήνα, στις 5 Ιουλίου Η Πρόεδρος ΡΕΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

12 39796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2441 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 1 τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 967 22 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Ολο μελείας του Εφετείου Ευβοίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3213 18 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης συμπλήρωσης και αναδια τύπωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17477 26 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1498 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3531 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10/2012 απόφασης της Ολομελείας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 218 12 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση πράξεων του Προέδρου του Αρείου Πά γου.... 1 Έγκριση ή μη της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Ξυλιά Πρόεδροι Πρωτοδικών, Βασιλική Ψυχογιού, Χριστίνα Σωτηρία Δημοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29069 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2717 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εν μέρει έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2672 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2392 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8861 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 776 22 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 6/2016 Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19065 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 18/2016 Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29225 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2729 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 62/2016 Εν μέρει έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 Αθήνα, 19-11-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/19-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Α.Ν Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/10-11-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 438/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της υπ αριθμ.πρωτ.38214/3.11.2016 εξουσιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9237 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 28 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 3/2016 Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 56 11 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 35 Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ» Θεσσαλονίκη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 08.30-08.45 Προσέλευση-

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2)Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2)Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 26 Μαρτίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 79724/610 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 7 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά Ταχ/κος Κώδικας: 40003 Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μαρούσι, 31 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ7ΛΡ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 898/2013 ΘΕΜΑ 7 ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 8152/13-6-2013 Αριθμός Απόφασης 110/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 11-6-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2921 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου εις βάρος του YANKOV ASEN TOY GALINOV για απλή τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

52155/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 52155/15-10-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 21 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 286/2012 ΘΕΜΑ Γνωμοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ: Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 30 / 03 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4070 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σαρωτικές αλλαγές στη δικαιοσύνη με στόχο την άρση της αρνησιδικίας εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Με 80 +1 σημεία παρέμβασης στην ποινική, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17457 26 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22/2016 Έγκριση της τροποποίησης, συμπλήρωσης, αναρίθμηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 18/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 18/12.09.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 429/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση της 44θ/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 411/2015 \ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. ΕΓ παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015

Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρακτικό 3ης συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου την Πέμπτη 19-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ΠΡΟΣ ΤOΝ YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ΠΡΟΣ ΤOΝ YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. Νίκο Παρασκευόπουλο ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟ 210 Τηλ. 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529 Τ.Κ. 101. 71 e- mail: endikeis@otenet.gr Αθήνα, 18-11-2015 Αρ. Πρωτ. 129/2015 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤOΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 10/31 Οκτωβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 9/24 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5708/11.1.015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 435/015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)»

δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με τον ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α 75)» Με

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/28-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 338/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ιδιαιτερότητες της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας - Σωφρονιστικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα