ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW)"

Transcript

1 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW) Τόµος/Volume 1ος (1948) Τόµος/Volume 2ος (1949) Τόµος/Volume 3ος (1950) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Aι µεταξύ των συζύγων περιουσιακαί σχέσεις εις την Xίον κατά την Τουρκοκρατίαν» Xριστοφιλοπούλου, Aικ. «H Σύγκλητος εις το βυζαντινόν κράτος». Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tο υπουργικόν σχέδιον του B. ιατάγµατος της 23 Φεβρουαρίου 1835» 1-7. Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Nοµικά τινα έθιµα των νήσων Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Σαλαµίνος» Oικονοµίδης,. «H " ικανική τέχνη" του ηµητρίου Kαταρτζή-Φωτιάδου» Σκοπετέας, Στ. «Έγγραφα ιδιωτικά εκ. Mάνης των ετών » Γριτσόπουλος, T. Αθ. «Πωλητήρια και άλλα έγγραφα της παρά την ηµητσάναν µονής του Φιλοσόφου ( )» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Τόµος/Volume 4ος (1951) Τόµος/Volume 5ος (1954) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Nαξιακά νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων του ουκάτου του Aιγαίου ( )» Bαγιακάκος,. «Mανιάται εις Zάκυνθον. Eπί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Zακύνθου. A'. H οικογένεια Nίκλων-Nικλιάνων ( )» 3-96.

2 [Γραµµατείας επί της ικαιοσύνης] «Nοµικά έγγραφα της επί της ικαιοσύνης Γραµµατείας της Kαποδιστριακής εποχής» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Σηµασιολογικά» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα έγγραφα δικαιοπραξιών της Mυκόνου του 17ου και 18ου αιώνος» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «H πρώτη εν Eλλάδι Eισαγγελική αγόρευσις» Τόµος/Volume 6ος (1955) Tουρτόγλου, M. Α. «Aι φυλακαί επί Kαποδίστρια» Bαγιακάκος,. «Mανιάται εις Zάκυνθον. Eπί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Zακύνθου. A'. H οικογένεια Nίκλων-Nικλιάνων ( )» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «ιονύσιος ο Πύρρος ως ερανιστής νόµων» Σκοπετέας, Σ. «ιαθήκαι εκ της υτικής Mάνης» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Τόµος/Volume 7ος (1957) «Tο πρόβληµα της ιστορίας του µεταβυζαντινού δικαίου» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «H εκλογή των Mητροπολιτών και Eπισκόπων εν Πελοποννήσω κατά την Βενετοκρατίαν ( )» 1-9. Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «ικαστικαί αποφάσεις του 17ου αιώνος εκ της νήσου Mυκόνου» (και πίνακες I - VIII), Tουρτόγλου, M. Α. «Aναφορά της Mαντώς Mαυρογένους

3 Τόµος/Volume 8ος (1958) κατά του ηµητρίου Yψηλάντου» Tουρτόγλου, M. Α. «O ιοργανισµός των ικαστηρίων και η Πολιτική και Eγκληµατική ιαδικασία του 1830 (Kριτικαί παρατηρήσεις Aλ. Πάλµα-Aπαντήσεις I. Γενατά)» Mέρτζιος, K. «Mία διαθήκη εκ Σίφνου του 1662» Mπουµπουλίδου, Φ. Κ. «Nοτάριοι Zακύνθου» Τόµος/Volume 9ος (1962) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tο κληρονοµικόν δικαίωµα των συζύγων επί ατέκνου γάµου εις την Πάρον κατά τον 18ον αιώνα» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Mία σύµβασις του 19ου αιώνος» 1-6. Τόµος/Volume 10-11ος ( ) [1966] Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Tουρτόγλου, M. Α. «Tα πρώτα εν Eλλάδι ακυρωτικά δικαστήρια» Τόµος/Volume 12ος (1965) [1968] ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Nόµων της ελληνικής επαναστάσεως H νοµοθετική διαδικασία. Tα κείµενα των νόµων» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tινά περί των προικώων εγγράφων κατά την Βενετοκρατίαν και την Τουρκοκρατίαν» Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Συµβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχοµένων ενόρκων εγγυήσεων» Tουρτόγλου, M. Α. «Kοινωνικαί τινες επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον» Τόµος/Volume 13ος (1966) [1969] Τόµος/Volume 14ος (1967) [1970] Tουρτόγλου, M. Α. «Iάκωβος T. Bισβίζης ( )» Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «H εκκλησιαστική διαδικασία µεταξύ 565 και 1204» ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Ψηφισµάτων της Eλληνικής Πολιτείας. A' Η διαδικασία της

4 ψηφίσεως. Τα κείµενα των ψηφισµάτων» Tουρτόγλου, M. Α. «H απάντησις της ηµογεροντίας Tήνου εις τα περί των νοµικών εθίµων ερωτήµατα του Τόµος/Volume 15ος (1968) [1972] Yπουργείου ικαιοσύνης» Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της ποινικής ικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και µετ' αυτήν µέχρι και του Kαποδιστρίου. Bυζαντιναί τινές επιδράσεις επί το εφαρµοσθέν δίκαιον» ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Ψηφισµάτων της Eλληνικής Πολιτείας. B' Η διαδικασία της Τόµος/Volume 16-17ος ( ) [1972] ψηφίσεως. Τα κείµενα των ψηφισµάτων» Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Tουρτόγλου, M. Α., Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Mανουήλ Mαλαξού Nοµοκάνων. Κριτική έκδοσις του αρχικού κειµένου (Πρόδροµος παρουσίασις των περί µνηστείας. κεφ. σξθ-σπη)» Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Tουρτόγλου, M. Α., Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Tο νοταριακόν αρχείον Kεφαλληνίας» Mαστροδηµήτρης, Π.. «Eκκλησιαστική δίκη εν Άνδρω Τόµος/Volume 18ος (1971) [1973] κατά τον IE' αιώνα (Πέντε ανέκδοτα έγγραφα εκ του µυστικού αρχείου του Bατικανού)» Zέπος, I.. «Nοµοθεσία του Σόλωνος» ρακάκης, A. Θ. «Πρωτότυποι νοµικοί θεσµοί εις την οικιζοµένην Eρµούπολιν ( )» Πιτσάκης, K. Γ. «Kωνσταντίνου Aρµενοπούλου Aνέκδοτη "Πραγµατεία" Περί Nηστειών» Simon, D. "Eine unbekannte Ecloga-Handschrift" Πιτσάκης, K. Γ. «Kριτικές παρατηρήσεις στο κείµενο της Τόµος/Volume 19ος (1972) [1974] Eξαβίβλου» Röll, B. "Untersuchungen zur privatrechtlichen Stellung der Frau in Böotien im 2. Jahrhundert vor Christus nach den Inschriften"

5 Τόµος/Volume 20ος-21ος ( ) [1976] Πιτσάκης, K. Γ. «Γρηγορίου Aκινδύνου, Aνέκδοτη Πραγµατεία περί (Kωνσταντίνου;) Aρµενοπούλου» Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της απονοµής χάριτος κατά το βυζαντινόν και µεταβυζαντινόν δίκαιον µέχρι και του Kαποδιστρίου» Mάρκου, Γ. Σ. «O υπ' αριθµόν 2590 ελληνικός κώδιξ της Aποστολικής Bατικανής βιβλιοθήκης» Τόµος/Volume 22ος (1975) [1977] Θέµελη-Kατηφόρη,. «Aι αποφάσεις του Θαλασσίου ικαστηρίου » Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της εκλογής δικαστικών και διοικητικών αρχών εις την νήσον Kέρκυραν. Bενετοκρατία- ηµοκρατικοί Γάλλοι ( )» Mάρκου, Γ. Σ. «Tρία ιδιόγραφα γράµµατα του νοταρίου Θηβών (16ος αιών) Mανουήλ Mαλαξού και η εκ της Bατικανής Bιβλιοθήκης διέλευσίς του» Πιτσάκης, K. Γ. "Aνύπαρκτο "Συνοδικόν Ψήφισµα" του Mιχαήλ Kηρουλαρίου» Πεντόγαλος, Γ. Η. «Ήθη και ανθρώπινες σχέσεις στην Kεφαλονιά τον IΣT' αιώνα (Πληροφορίες από είκοσι δύο ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα)» Φλογαΐτης, Σπ. Ι. «Tό νοταριακό αρχείο Λευκάδας (3 Mάη Mάρτη/4 Aπρίλη 1864)» Τόµος/Volume 23ος (1976) [1978] Pοδολάκης, Γ. Ε. «ιατάξεις ναυτικού δικαίου σε µεταβυζαντινά νοµοκανονικά έργα» Mαριδάκης, Γ. Σ. «Γάµος Eλλήνων καθολικών και το Πρωτόκολλον του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου 1830» Tουρτόγλου, M. Α. «H δικαιοσύνη εις την Mάνην επί Kαποδίστρια» Kohler, J., Regelsberger, F., Kempner, M. και Pinner, A.,

6 Kρασσάς, A. «Γνωµοδοτήσεις περί του ζητήµατος των περισσευµάτων της κληρονοµίας Συγγρού» [Nοµικής Σχολής Bερολίνου] «Nοµική Γνωµοδότησις της εν Bερολίνω Nοµικής Σχολής "Περί παραγραφής των αγωγών του ηµοσίου κατά τον Pωµαϊκόν και Bυζαντινόν νόµον» Πιτσάκης, K. Γ. «Γύρω από τις πηγές της "Eπιτοµής Kανόνων" του Kωνσταντίνου Aρµενοπούλου: Tα σχόλια» Zέπος, Π. Ι. «Tό δίκαιον της Kύπρου επί Φραγκοκρατίας» Tουρτόγλου, M. Α. «Eπιδράσεις του αρχαίου ελληνικού και ιδία του αττικού δικαίου εις τας περί µοιχείας διατάξεις του ρωµαϊκού και του βυζαντινού δικαίου» Zέπος, Π. Ι. «Kειτούκειτος - Tιπούκειτος» Zέπος, Π. Ι. «Eισαγωγικό σηµείωµα στο Zakon Sudnyj Ljudem (Nόµος διά να δικάζωνται οι άνθρωποι)» Τόµος/Volume 24-26ος ( ) [1982] Τόµος/Volume 27-28ος ( ) [1985] Γκρινιάτσος, Γ. Ι. "Mετάφραση του «Zakon Sudnyj Ljudem (Nόµος διά να δικάζωνται οι άνθρωποι)» Zέπος, Π. Ι., Georgescu, V., Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., (Camariano N.) «Nοµικόν Πρόχειρον, συνταχθέν υπό Mιχαήλ Φωτεινοπούλου εις Bουκουρέστιον ( )» Tουρτόγλου, M. Α. «Παναγιώτης Iω. Zέπος ( )» VII-VIII. Σιφωνιού-Kαράπα, Aν. «Παναγιώτης Iω. Zέπος. H σταδιοδροµία και το έργο του» IX-XXXV. Tουρτόγλου, M. Α. «H νοµολογία των κριτηρίων της Mυκόνου (17ος-19ος αι)» Kανίνιας, Σπ. Αθ. «H δικαιοσύνη στο Mεσολόγγι (1821-

7 1826)» Aντωνιάδης, Ξ. Α. «ικαιοπρακτικά έγγραφα Σκύρου 17ου αιώνα» Παπαστάθης, X. Κ. «Nοµοκάνων Γεωργίου Tραπεζούντιου. H εις την νεοελληνικήν µεταγλώττισις των " ιαταγών των Aγίων Aποστόλων" κατά το Ms. Gr. 696 (297) της Pουµανικής Aκαδηµίας» Perentidis, St. «Trois notes sur la tradition de la Peira» Pοδολάκης, Γ. E. «Eµπορικές εταιρείες στην Ύδρα » Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. «Oι λόγοι διαζυγίου κατά την νοµολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Kω (του 18ου αιώνα)» Tουρτόγλου, M. Α. «Παρατηρήσεις επί των νοµικών εθίµων εξ αφορµής δύο εθίµων της Bυτίνας» Pοδολάκης, Γ. Ε. «H αποδοχή του Γαλλικού Eµπορικού Kώδικα» Tουρτόγλου, M. Α. «H επίδραση της Γαλλικής Επαναστάσεως στην Eλληνική ποινική νοµοθεσία κατά την Eπανάσταση και την Kαποδιστριακή περίοδο» Aντωνιάδης, Ξ. Α. «Tο ιδιοκτησιακό καθεστώς και η αγοραπωλησία ακινήτων στην Tουρκοκρατούµενη Σκύρο (Συµβολή στην έρευνα του µεταβυζαντινού ελληνικού δικαίου)» Τόµος/Volume 31ος (1995) Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Pοδολάκης, Γ.Ε., Aρτεµιάδη, Λ. "O Kώδικας του Nοταρίου Nάξου Iωάννου Mηνιάτη (χφ. Γ.A.K. 86)" Κονιδάρης, Ι. Μ., Ροδολάκης, Γ. Ε., Γκρινιάτσος, Γ. Ι., Αρτεµιάδη-Παπαρρήγα, Λ. «Eυρετήρια των τόµων 1-30

8 της Eπετηρίδος» XI-XLVI. Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. "Eπιβιώσεις µητριαρχικών θεσµών στα οικογενειακά και κληρονοµικά έθιµα της Kαρπάθου και άλλων νησιών» Simon, D. «Gesetzgebung als Weltordnung und Rechtordnung. Die Ausffassungen der byzantinischen Kaiser von Justinian I. bis zu Leon VI. Vom Zweck der Gesetze" Tουρτόγλου, Μ. Α. «Παρατηρήσεις επί της απονοµής δικαιοσύνης κατά τα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια. Το παράδειγµα της διαφοράς µεταξύ Μοσχούς συζ. Αποστ. Γρυπάρη και Αικατερίνης Ι. Μπάου» Τόµος/Volume 32ος (1996) Aντωνιάδης, Ξ. Α. «Προίκα και προικοσύµφωνα στη Σκύρο επί Tουρκοκρατίας» Pοδολάκης, Γ.Ε., Γκρινιάτσος, Γ.Ι. «Tο νοταριακό Aρχείο της Kέρκυρας» Kονιδάρης, Ι.Μ., Pοδολάκης, Γ.Ε. «Oι πράξεις του νοτάριου Kέρκυρας Iωάννη Xοντροµάτη ( )» Ροδολάκης, Γ.E., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Oι πράξεις του νοτάριου Aγίου Mατθαίου Kέρκυρας Πέτρου Bαραγκά ( )» Τόµος/Volume 33ος (1997) Τουρτόγλου, M.A. «Tο δίκαιο της ασυλίας στα βυζαντινά νοµικά κείµενα» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. Ροδολάκης, Γ. Ε., Καραµπούλα,. Π. «Oι πράξεις του νοτάριου Kαρουσάδων Kέρκυρας πρωτοπαπά Φιλίππου Kατωϊµέρη ( )» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Aγροτικές συµβάσεις στην Kέρκυρα (15ος - 16ος αιώνας)» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Tο "βλησίδι" και η "σερµαγιά" στο

9 Τόµος/Volume 34ος (1998) εµπόριο κατά τους µεταβυζαντινούς χρόνους» Καραµπούλα,. Π., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Oι πράξεις του νοτάριου ουκάδων Kέρκυρας Aρσένιου Aλεξάκη ( )» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «H αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση ιδιωτικών χρηµατικών απαιτήσεων. Περιπτώσεις από τα µεταβυζαντινά έγγραφα του νησιωτικού χώρου του Aιγαίου ( )» Αντωνιάδης, Ξ. A. «Oι πρώτες µετεπαναστατικές Τόµος/Volume 35ος (2001) αποφάσεις του Eιρηνοδικείου Σκύρου» Τουρτόγλου, M. A. «Tο βυζαντινό δίκαιο και η επίδρασή του στο ποινικό δίκαιο των µετεπαναστατικών χρόνων» Ροδολάκης, Γ. Ε. «"Nέον οσπίτιον εκ θεµελίων...".συµβάσεις για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών στην Ύδρα ( )» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Aποφάσεις Eφετείου Πάργας ( ). Eισαγωγή-Σχολιασµός» Καραµπούλα,. Π., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Tο Bιβλίον των Aποφάσεων του Συλλόγου της Eπικλήσεως των πέντε" Πάργας ( )- [Iστορικό Aρχείο Kερκύρας, φάκελος 9 (1)]» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «ικονοµικές διατάξεις και απονοµή αστικής δικαιοσύνης στις περιοχές Πάργας- Πρέβεζας-Bόνιτσας ( )» Καραµπούλα,. Π. «Περί της απονοµής και οργάνωσης της ποινικής δικαιοσύνης στις περιοχές της "Συµπολιτείας του Aκρωτηρίου" και των Iονίων Nήσων µε αφορµή µια απόφαση του Eφετείου Πάργας των αρχών του 19ου αιώνα» Αρναούτογλου, Η. Ν. «H ρωµαϊκή νοµοθεσίας περί

10 σωµατείων και η εφαρµογή της στη Mικρά Aσία» Καράσης, Μ.. «Περί της φύσεως της δικαστικής αποφάσεως στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ή από τον άλογο στον έλλογο χαρακτήρα του δικαίου» Τόµος/Volume 36ος (2002) Αρναούτογλου, Η. Ν., Ροδολάκης, Γ. Ε. «Bιβλιογραφία Iστορίας του Eλληνικού ικαίου, » Καράσης, M.. «Η ρωµαϊκή έννοια του δικαίου κατά τον ορισµό του Κέλσου (D. 1, 1, 1 pr.) και οι ελληνικές επιδράσεις» Καραµπούλα,. «Το patrimonium Gildonis και η comitiva Gildoniaci patrimonii κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας» Χατζάκης, Ι. «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο µέσο Ιταλικό µεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Μορφές δωρεών και νοµικοί περιορισµοί στον κυκλαδικό χώρο κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο (17ος-18ος αι.)» Ροδολάκης, Γ. Ε. «"...δίδει εις ναύλον την πολάκα του η Καλή Ελπίς". Μία ναύλωση, δύο σηµαίες, τρία ναυλοσύµφωνα (Ύδρα, )» Αρναούτογλου, Η. Ν. «Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων... Ένας διοργανισµός συναφίων του 1831» Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Μιχαήλ Ποτλής: Ο πρώτος καθηγητής του Εκκλησιαστικού ικαίου στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών» Σεµινάριο Ιστορίας του ικαίου Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ι. «Κωδικοποιήσεις στην αρχαϊκή Ελλάδα»

11 Μπουρδάρα, Κ. Α. «Είναι ο ωδεκάδελτος κωδικοποιητικό έργο;» ηµοπούλου-πηλιούνη, Α. «Ο ωδεκάδελτος Νόµος» Παπαγιάννη, Ε. Σπ. «Οι κωδικοποιήσεις της µετακλασικής περιόδου: Γρηγοριανός, Ερµογενειανός και Θεοδοσιανός κώδικας» Τόµος/Volume 37ος (2003) Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Η κωδικοποίηση του Ιουστινιανού» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «"Ειρηνάρχες" της Μ. Ασίας. Παρατηρήσεις επί των αρµοδιοτήτων και ενεργειών τους σε υποθέσεις ληστείας (D , Marc. De jud. publ.)» Γιούνη, Μ. «Ο ανθύπατος Τερτυλλιανός Ακύλας και η κωδικοποίηση των απελευθερωτικών πράξεων στην ρωµαϊκή Μακεδονία» Καραµπούλα,. Π. «Η προσωπική περιουσία της Αυγούστας: Παρατηρήσεις επί των διατάξεων για την αυτοκρατορική περιουσία στον Θεοδοσιανό κώδικα και στην Ιουστινιάνεια νοµοθεσία» Karabelias, E. «Les sujets et les factions de l'empire d'orient et leur role constitutionnel pendant l'antiquite Tardive» Paizi-Apostolopoulou, M. «Du charisticariat et des droits patriarcaux a l'exarchie patriarcale. Survivances et transformations des institutions byzantines» Αρναούτογλου, Η. Ν. «Συλλογές εθιµικών κανόνων δικαίου στις Κυκλάδες (τέλη 17ου - αρχές 19ου αι.)» Apostolopoulos, D. G. «Vivre sous deux ordres juridiques: l'experience des chretiens de l' Empire Ottomane»

12 Σεµινάρια Λεονταρίτου, Β. «"Κωδικοποιήσεις" στο χώρο της Εκκλησίας» Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Οι κωδικοποιήσεις στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων» Τόµος/Volume 38ος (2004) Karabelias, E. «Le droit ecclesiastique byzantin dans ses rapports avec le droit imperial (du IVe au XIIe siecle)» Καράµπελας, ηµ. «"Ο βασιλεύς των Σακαίων". Αντιστροφή των θεσµών, θανατική ποινή και αποδιοποµπαίος τράγος σε ένα χωρίο του ' Περί Βασιλείας λόγου του ίωνα Χρυσοστόµου» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λυδ. «Ελληνικές ιατρικέςφιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόµενες στην πώληση κατά το ρωαιοβυζαντινό δίκαιο» Καραµπούλα, ηµ. «Consilium Principis - Consistorium Principis. Το συµβούλιο του αυτοκράτορα από τον Αύγουστο (consilium principis) ως και τον Ιουστινιανό (consistorium principis)» Τουρτόγλου, Μ. Α. «Περί της αρχής "έγκληµα δεν υπάρχει ουδέ ποινή επιβάλλεται άνευ νόµου". Βυζάντιο- Τουρκοκρατία-Μετεπαναστατικοί χρόνοι» Pitsakis, C. G. «La tradition du droit canonique de l'eglise d'orient dans l'ordre juridique chypriote: Histoire et survivances contemporaines» Χατζάκης, Γ. «"Φυσικά τέκνα" στη βενετοκρατούµενη Κρήτη. Αρχειακές µαρτυρίες και νοµικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινοµένου» Αποστολόπουλος, ηµ. Γ. «Η τρίτη χειρόγραφη "έκδοση" του Νοµίµου του Μανουήλ Μαλαξού. Πρόδροµη

13 ανακοίνωση» Τόµος/Volume 39ος (2005) Ροδολάκης, Γ. Ε. «Η ναυτική νοµοθεσία της Ύδρας ( ). Τα "Θεσπίσµατα", οι "Πολιτικοί και Θαλασσοεµπορικοί νόµοι", οι "Θαλασσοεµπορικοί νόµοι"» Karabelias, E. "Quelques articles de dictionnaire sur l' histoire des institutions grecques anciennes et romanobyzantines" Αρναούτογλου, Η. "Ανθρωπωνύµια και δίκαιο" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. " ίκες, δικαστές και δικαστήρια στις κωµωδίες του Αριστοφάνη" Καραµπάτσου, Ε.. "Η απονοµή της δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο: Η θέση της γυναίκας ως διαδίκου" Βλάχος, Κ. Γ. "'Μια καλή ευκαιρία για ένα αποτελεσµατικό δίκαιο : Η αναλογία στο πλαίσιο της ερµηνευτικής µεθόδου των κλασικών ρωµαίων νοµοµαθών" Marcovic, B. "Το κληρονοµικό δίκαιο στον κώδικα του ουσάν και στο νόµο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού" Τόµος/Volume 40ος (2007) Χατζάκης, Ι. "Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούµενης Κρήτης. Nοµική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσµού" Αρναούτογλου, Η. "Θεµελιώδη δικαιώµατα στην Αθηναίων Πολιτεία;" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. "Επιτρέποντες. Η ιδιωτική διαιτησία στον Μένανδρο" Μανδαλάκη, Αικ. "Το πολίτευµα των Κρητών στην ελληνιστική Αίγυπτο" Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. "Ανεκπλήρωτες "επαγγελίαι"

14 προς τις πόλεις. Συµβολή στη µελέτη της νοµικής τους αντιµετώπισης κατά τη ρωµαιοβυζαντινή περίοδο" Rodolakis, G. E. "Les mesures de l' empereur de Byzance Nicephore Ier ( ) concernant les naukleroi: formes atypiques de surete de creance en droit maritime byzantin?" Χατζάκης, Γ. "Η διαφορετική λειτουργία των αντικειµένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούµενης Κρήτης" ηµακόπουλος, Γ.. - ηµακοπούλου, Χαρ. Γ. "Η δικαστική υπεράσπισις των συµφερόντων του ηµοσίου, " Τόµος/Volume 41ος (2008) Παπακωνσταντίνου, Καλλ. Κ. "Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών. Μια ιστορικοδικαιική προσέγγιση" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. "Η αρχή των οριστών στην αρχαία Ελλάδα" Αρναούτογλου, Η. "Η δίκη του Φωκίωνα, Αθήνα 318 π.χ." Παπακωνσταντίνου, Καλλ. Κ. "Pap. Colon. inv. 6211: Αγοραπωλησία δούλης στη Σίδη της Παµφυλίας το έτος 142 µ.χ." Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. "Προξενηταί, προξενητικά και ἑρµηνευτικὰ αυτών. ιαµεσολαβήσεις στη σύναψη θεµιτών συµφώνων κατά τη ρωµαιοβυζαντινή περίοδο" Γεωργιάδης, Απ. Σ. "Από την "actio" του ρωµαϊκού δικαίου στην "αξίωση" του αστικού κώδικα. (Η δικονοµική σκέψη των Ρωµαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώµατος)" Παπαδάτου,. "Εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία: Ένα κερκυραϊκό έθιµο του 13ου αιώνα"

15 Χατζάκης, Γ. "Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης" Αποστολόπουλος,. Γ. "Fontes minores του µεταβυζαντινού δικαίου. Ένα ερευνητικό αίτηµα" Τόµος/Volume 42ος (2010) Ροδολάκης, Γ. Ε. "Καράβια "εις ναύλον" και καράβια "σερµαγελίδικα" στο Αιγαίο (µέσα 17ου - πρώτο τέταρτο 19ου αιώνα)" Μανδαλάκη, Αικ. «Κριτικές παρατηρήσεις στην επιγραφή ICret I x (Ελτυνία) 2» εκάζου-στεφανοπούλου, Φωτ. «Εργασίες και δραστηριότητες γυναικών στην κλασική Αθήνα» Cudjoe R.V. & S. Adam-Magnissali Family law in [Demosthenes 43: Against Makartatos, Καραµπάτσου, Ελ.. «Από τη Ρώµη στην Αστυπάλαια: µια αθωωτική απόφαση του Αυγούστου. I. Knidos 34» Καράµπελας,. «Νοµικές «στάσεις» και ελληνικά δίκαια από τον Ερµαγόρα στον Ερµογένη» Μπένου, Λίζα «Οι «συλλογές» νόµων του 14 ου αιώνα: Έργα αποθησαυρισµού νοµικών διατάξεων ή νέα πρόταση κωδικοποίησης;» Χατζάκης, Ι. «Υιοθετηµένα και «αναθρεπτά» παιδιά. Ο νοµικός θεσµός και η πρακτική του εφαρµογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Η σύµβαση ναυπήγησης και οι συναφείς µ αυτή συµβάσεις για την προµήθεια ξυλείας και άλλων υλικών. Από την Κέρκυρα στην Ύδρα (τέλη 15 ου µέσα 19 ου αι.)» Αποστολόπουλος,. Γ. «Ἕνας Ἀρµενόπουλος ποὺ ἦταν σὲ ἀφάνεια. Μία, ἀκόµη, ἀθησαύριστη ἀπόδοση τῆς «Ἑξαβίβλου» στ δηµώδη (ante 1741)»

16 Παληού, Αν. Γ. «Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνω γαµικών διαφορών στην Κοζάνη στα τέλη του 19 ου αι.» ΠAPAPTHMA (Supplement) 1 Παπαρρήγα-Aρτεµιάδη, Λ. (1999) Η νοµική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο (17 ος -18 ος αι.), Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 2 Τουρτόγλου, Μ. Α. - Παπαρρήγα-Aρτεµιάδη, Λ. (2002) Η συµβολή των δραγοµάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 3 Karabelias, E. (2002) L' epiclerat attique, Athenes ΠAPAPTHMA (Supplement) 4 Arnaoutoglou, I. N. (2003) Thusias heneka kai sunousias. Private religious associations in Hellenistic Athens, Athens. ΠAPAPTHMA (Supplement) 5 Karabelias, E. (2004) Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique dans le monde grec ancien excepte Athenes, Athenes. ΠAPAPTHMA (Supplement) 6 Karabelias, E. (2005) Etudes d' histoire juridique et sociale de la Grece ancienne, Athenes. ΠAPAPTHMA (Supplement) 7 Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. (2006) Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείµενα του Corpus Iuris Civilis. Αποσπάσµατα από την αρχαιοελληνική γραµµατεία, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 8 Ροδολάκης, Γ. Ε. (2007) Από το Νόµο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συµβολή στη µελέτη του βυζαντινού ναυτικού δικαίου, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 9 ηµακοπούλου, Χ. Γ. (2008) Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος. Η περίοδος των αναζητήσεων Συµβολή εις την ιστορίαν του νεοελληνικού δικαίου, Αθήνα.

17 ΠAPAPTHMA (Supplement) 10 Τσούρκα-Παπαστάθη,.-Ε. (2011) Η νοµολογία του κριτηρίου της ελληνικής "κοµπανίας" του Σιµπίου Τρανσυλβανίας, 17ος-18ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσµών του απόδηµου ελληνισµού, Αθήνα. (υπό εκτύπωση) ΠAPAPTHMA (Supplement) 11 Sundahl, M., Mirhady, D. & I. Arnaoutoglou (2011) A new working bibliography of ancient Greek law (7th -4th centuries BC), Athens.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ (σελ. 1-14) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ (ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ) 2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 3.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 παρακάτω

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 παρακάτω Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 παρακάτω Ι. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η επιστήμη της Ιστορίας του Δικαίου προβληματίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη..... Προλικό Σημείωμα...... ΙΧ ΧΙ I. Δημιουργία του αλβανικού κράτους - Bαλκανικοί πόλεμοι. 1 1. Συνθήκη Λονδίνου της 17.5/30.5/1913... 4 2. Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, 6-5-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση)

Παρασκευή 4-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο. Δευτέρα 7-9-2015 -Αστικό Δικονομικο Δίκαιο (Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 3-9-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τετάρτη 2-9-2015 -Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του

Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του. Μεταπτυχιακές σπουδές: ιδακτορικό ίπλωµα στη Νοµική Σχολή του ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Αποστόλη Γέροντα, Αναπληρωτή Καθηγητή Νοµικής Σχολής του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Τόπος Γέννησης: Αµπελοχώρι Ιωαννίνων(περιοχή Τζουµέρκων) Έτος Γέννησης: 14.7.1953 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ε) 10-11 11-12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ε) Β Μαθηµατικών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ε) Β Μαθηµατικών 12-13 ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ε) 13-14 14-15 ΑΣΤΙΚΟΥ Αµφ.Π.Χηµείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ: Οικογενειακά δικαστήρια Είναι αρµόδια για την προδικασία και την εκδίκαση: α) ιαδικασιών εκουσίας δικαιοδοσίας που αφορούν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΟΙΩΣ ΟΜΟΙΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΟΙΩΣ ΟΜΟΙΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α Μαθ., Αιθ. 1,7 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1,(κλ. Β) 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. 10-11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 11-12 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Aιθ.1, (κλ. Β) ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627

Βιογραφικό Σημείωμα. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 Βιογραφικό Σημείωμα Σπουδές: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 319200, 6979387627 2003: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδας Αττικής «Οδυσσέας Ελύτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EYΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ5 Ι. ΑΡΧΑΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟ (Νόμος του Χαμουραμπί)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2,4 Aιθ.1, (κλ.

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 2,4 Aιθ.1, (κλ. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α. Μαθ., Β Μαθ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6, Α Μαθ., Β Μαθ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1,(κλ. Β) 10-11 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α ΜΑΘ. 11-12 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) www.dimosiodikaio.gr «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ ) Αίθουσα Εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων.

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων. Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Ευάγγελος- Καλαβρός 1. Προσωπική κατάσταση: Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, Αντ. Οικονόμου 8, ΤΚ 26504 Άγ. Βασίλειος Ρίου Αχαΐας Παντελής Γεωργογιάννης τ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ Αν. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΠΘ Φερών 6, Αθήνα 10434 Τηλ. 010 82 56 095 Fax 010 82 56 096 Κιν. Τηλ. 6977 509280 BIOΓPAΦIKΟ ΣΠOY EΣ TITΛOI - AKA HMAΪKH ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ EΞEΛIΞH ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδου, Νέο κτήριο, αίθ. 1, & αιθ.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ Δ Οικονομίδου, Νέο κτήριο, αίθ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οικονομίδου, Νέο κτήριο, αίθ. 1, & αιθ.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ Δ Οικονομίδου, Νέο κτήριο, αίθ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,,6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚ. αίθ. 1, & αιθ.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Νέο Κτήριο αιθ.1,6 10-11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚ, 11-12 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,4 12-13 13-14 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

I IΩTIKA APXEIA KAI ΣΥΛΛΟΓΕΣ. 1. Κλεοπάτρας Μαστραντρέου. Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος (8 έγγραφα)

I IΩTIKA APXEIA KAI ΣΥΛΛΟΓΕΣ. 1. Κλεοπάτρας Μαστραντρέου. Μέγεθος αρχείου: 1 φάκελος (8 έγγραφα) I IΩTIKA APXEIA KAI ΣΥΛΛΟΓΕΣ 1. Κλεοπάτρας Μαστραντρέου (5 έγγραφα) Περιεχόµενα: Έγγραφα ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Γραφείου Mηχανικού Tριχωνίδας. Χρονολογίες: 1941-1951 2. Αριστείδη Καβάγια (1 περιοδικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Α) Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΥΠΟΤ 2. Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα