ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW)"

Transcript

1 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ANNALS OF THE RESEARCH CENTRE FOR THE HISTORY OF GREEK LAW) Τόµος/Volume 1ος (1948) Τόµος/Volume 2ος (1949) Τόµος/Volume 3ος (1950) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Aι µεταξύ των συζύγων περιουσιακαί σχέσεις εις την Xίον κατά την Τουρκοκρατίαν» Xριστοφιλοπούλου, Aικ. «H Σύγκλητος εις το βυζαντινόν κράτος». Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tο υπουργικόν σχέδιον του B. ιατάγµατος της 23 Φεβρουαρίου 1835» 1-7. Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Nοµικά τινα έθιµα των νήσων Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Σαλαµίνος» Oικονοµίδης,. «H " ικανική τέχνη" του ηµητρίου Kαταρτζή-Φωτιάδου» Σκοπετέας, Στ. «Έγγραφα ιδιωτικά εκ. Mάνης των ετών » Γριτσόπουλος, T. Αθ. «Πωλητήρια και άλλα έγγραφα της παρά την ηµητσάναν µονής του Φιλοσόφου ( )» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Τόµος/Volume 4ος (1951) Τόµος/Volume 5ος (1954) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Nαξιακά νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων του ουκάτου του Aιγαίου ( )» Bαγιακάκος,. «Mανιάται εις Zάκυνθον. Eπί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Zακύνθου. A'. H οικογένεια Nίκλων-Nικλιάνων ( )» 3-96.

2 [Γραµµατείας επί της ικαιοσύνης] «Nοµικά έγγραφα της επί της ικαιοσύνης Γραµµατείας της Kαποδιστριακής εποχής» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Σηµασιολογικά» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα έγγραφα δικαιοπραξιών της Mυκόνου του 17ου και 18ου αιώνος» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «H πρώτη εν Eλλάδι Eισαγγελική αγόρευσις» Τόµος/Volume 6ος (1955) Tουρτόγλου, M. Α. «Aι φυλακαί επί Kαποδίστρια» Bαγιακάκος,. «Mανιάται εις Zάκυνθον. Eπί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων του αρχειοφυλακείου Zακύνθου. A'. H οικογένεια Nίκλων-Nικλιάνων ( )» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «ιονύσιος ο Πύρρος ως ερανιστής νόµων» Σκοπετέας, Σ. «ιαθήκαι εκ της υτικής Mάνης» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Τόµος/Volume 7ος (1957) «Tο πρόβληµα της ιστορίας του µεταβυζαντινού δικαίου» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «H εκλογή των Mητροπολιτών και Eπισκόπων εν Πελοποννήσω κατά την Βενετοκρατίαν ( )» 1-9. Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «ικαστικαί αποφάσεις του 17ου αιώνος εκ της νήσου Mυκόνου» (και πίνακες I - VIII), Tουρτόγλου, M. Α. «Aναφορά της Mαντώς Mαυρογένους

3 Τόµος/Volume 8ος (1958) κατά του ηµητρίου Yψηλάντου» Tουρτόγλου, M. Α. «O ιοργανισµός των ικαστηρίων και η Πολιτική και Eγκληµατική ιαδικασία του 1830 (Kριτικαί παρατηρήσεις Aλ. Πάλµα-Aπαντήσεις I. Γενατά)» Mέρτζιος, K. «Mία διαθήκη εκ Σίφνου του 1662» Mπουµπουλίδου, Φ. Κ. «Nοτάριοι Zακύνθου» Τόµος/Volume 9ος (1962) Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tο κληρονοµικόν δικαίωµα των συζύγων επί ατέκνου γάµου εις την Πάρον κατά τον 18ον αιώνα» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Mία σύµβασις του 19ου αιώνος» 1-6. Τόµος/Volume 10-11ος ( ) [1966] Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tα ερωτήµατα του Yπουργείου της ικαιοσύνης του έτους 1833 περί των νοµικών εθίµων και αι επ' αυτών απαντήσεις των τοπικών αρχών» Tουρτόγλου, M. Α. «Tα πρώτα εν Eλλάδι ακυρωτικά δικαστήρια» Τόµος/Volume 12ος (1965) [1968] ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Nόµων της ελληνικής επαναστάσεως H νοµοθετική διαδικασία. Tα κείµενα των νόµων» Bισβίζης, Iάκ. Τ. «Tινά περί των προικώων εγγράφων κατά την Βενετοκρατίαν και την Τουρκοκρατίαν» Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Συµβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχοµένων ενόρκων εγγυήσεων» Tουρτόγλου, M. Α. «Kοινωνικαί τινες επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον» Τόµος/Volume 13ος (1966) [1969] Τόµος/Volume 14ος (1967) [1970] Tουρτόγλου, M. Α. «Iάκωβος T. Bισβίζης ( )» Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «H εκκλησιαστική διαδικασία µεταξύ 565 και 1204» ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Ψηφισµάτων της Eλληνικής Πολιτείας. A' Η διαδικασία της

4 ψηφίσεως. Τα κείµενα των ψηφισµάτων» Tουρτόγλου, M. Α. «H απάντησις της ηµογεροντίας Tήνου εις τα περί των νοµικών εθίµων ερωτήµατα του Τόµος/Volume 15ος (1968) [1972] Yπουργείου ικαιοσύνης» Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της ποινικής ικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και µετ' αυτήν µέχρι και του Kαποδιστρίου. Bυζαντιναί τινές επιδράσεις επί το εφαρµοσθέν δίκαιον» ηµακόπουλος, Γ.. «O Kώδιξ των Ψηφισµάτων της Eλληνικής Πολιτείας. B' Η διαδικασία της Τόµος/Volume 16-17ος ( ) [1972] ψηφίσεως. Τα κείµενα των ψηφισµάτων» Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Tουρτόγλου, M. Α., Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Mανουήλ Mαλαξού Nοµοκάνων. Κριτική έκδοσις του αρχικού κειµένου (Πρόδροµος παρουσίασις των περί µνηστείας. κεφ. σξθ-σπη)» Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Tουρτόγλου, M. Α., Tρωϊάνος, Σπ. Ν. «Tο νοταριακόν αρχείον Kεφαλληνίας» Mαστροδηµήτρης, Π.. «Eκκλησιαστική δίκη εν Άνδρω Τόµος/Volume 18ος (1971) [1973] κατά τον IE' αιώνα (Πέντε ανέκδοτα έγγραφα εκ του µυστικού αρχείου του Bατικανού)» Zέπος, I.. «Nοµοθεσία του Σόλωνος» ρακάκης, A. Θ. «Πρωτότυποι νοµικοί θεσµοί εις την οικιζοµένην Eρµούπολιν ( )» Πιτσάκης, K. Γ. «Kωνσταντίνου Aρµενοπούλου Aνέκδοτη "Πραγµατεία" Περί Nηστειών» Simon, D. "Eine unbekannte Ecloga-Handschrift" Πιτσάκης, K. Γ. «Kριτικές παρατηρήσεις στο κείµενο της Τόµος/Volume 19ος (1972) [1974] Eξαβίβλου» Röll, B. "Untersuchungen zur privatrechtlichen Stellung der Frau in Böotien im 2. Jahrhundert vor Christus nach den Inschriften"

5 Τόµος/Volume 20ος-21ος ( ) [1976] Πιτσάκης, K. Γ. «Γρηγορίου Aκινδύνου, Aνέκδοτη Πραγµατεία περί (Kωνσταντίνου;) Aρµενοπούλου» Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της απονοµής χάριτος κατά το βυζαντινόν και µεταβυζαντινόν δίκαιον µέχρι και του Kαποδιστρίου» Mάρκου, Γ. Σ. «O υπ' αριθµόν 2590 ελληνικός κώδιξ της Aποστολικής Bατικανής βιβλιοθήκης» Τόµος/Volume 22ος (1975) [1977] Θέµελη-Kατηφόρη,. «Aι αποφάσεις του Θαλασσίου ικαστηρίου » Tουρτόγλου, M. Α. «Περί της εκλογής δικαστικών και διοικητικών αρχών εις την νήσον Kέρκυραν. Bενετοκρατία- ηµοκρατικοί Γάλλοι ( )» Mάρκου, Γ. Σ. «Tρία ιδιόγραφα γράµµατα του νοταρίου Θηβών (16ος αιών) Mανουήλ Mαλαξού και η εκ της Bατικανής Bιβλιοθήκης διέλευσίς του» Πιτσάκης, K. Γ. "Aνύπαρκτο "Συνοδικόν Ψήφισµα" του Mιχαήλ Kηρουλαρίου» Πεντόγαλος, Γ. Η. «Ήθη και ανθρώπινες σχέσεις στην Kεφαλονιά τον IΣT' αιώνα (Πληροφορίες από είκοσι δύο ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα)» Φλογαΐτης, Σπ. Ι. «Tό νοταριακό αρχείο Λευκάδας (3 Mάη Mάρτη/4 Aπρίλη 1864)» Τόµος/Volume 23ος (1976) [1978] Pοδολάκης, Γ. Ε. «ιατάξεις ναυτικού δικαίου σε µεταβυζαντινά νοµοκανονικά έργα» Mαριδάκης, Γ. Σ. «Γάµος Eλλήνων καθολικών και το Πρωτόκολλον του Λονδίνου της 3 Φεβρουαρίου 1830» Tουρτόγλου, M. Α. «H δικαιοσύνη εις την Mάνην επί Kαποδίστρια» Kohler, J., Regelsberger, F., Kempner, M. και Pinner, A.,

6 Kρασσάς, A. «Γνωµοδοτήσεις περί του ζητήµατος των περισσευµάτων της κληρονοµίας Συγγρού» [Nοµικής Σχολής Bερολίνου] «Nοµική Γνωµοδότησις της εν Bερολίνω Nοµικής Σχολής "Περί παραγραφής των αγωγών του ηµοσίου κατά τον Pωµαϊκόν και Bυζαντινόν νόµον» Πιτσάκης, K. Γ. «Γύρω από τις πηγές της "Eπιτοµής Kανόνων" του Kωνσταντίνου Aρµενοπούλου: Tα σχόλια» Zέπος, Π. Ι. «Tό δίκαιον της Kύπρου επί Φραγκοκρατίας» Tουρτόγλου, M. Α. «Eπιδράσεις του αρχαίου ελληνικού και ιδία του αττικού δικαίου εις τας περί µοιχείας διατάξεις του ρωµαϊκού και του βυζαντινού δικαίου» Zέπος, Π. Ι. «Kειτούκειτος - Tιπούκειτος» Zέπος, Π. Ι. «Eισαγωγικό σηµείωµα στο Zakon Sudnyj Ljudem (Nόµος διά να δικάζωνται οι άνθρωποι)» Τόµος/Volume 24-26ος ( ) [1982] Τόµος/Volume 27-28ος ( ) [1985] Γκρινιάτσος, Γ. Ι. "Mετάφραση του «Zakon Sudnyj Ljudem (Nόµος διά να δικάζωνται οι άνθρωποι)» Zέπος, Π. Ι., Georgescu, V., Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., (Camariano N.) «Nοµικόν Πρόχειρον, συνταχθέν υπό Mιχαήλ Φωτεινοπούλου εις Bουκουρέστιον ( )» Tουρτόγλου, M. Α. «Παναγιώτης Iω. Zέπος ( )» VII-VIII. Σιφωνιού-Kαράπα, Aν. «Παναγιώτης Iω. Zέπος. H σταδιοδροµία και το έργο του» IX-XXXV. Tουρτόγλου, M. Α. «H νοµολογία των κριτηρίων της Mυκόνου (17ος-19ος αι)» Kανίνιας, Σπ. Αθ. «H δικαιοσύνη στο Mεσολόγγι (1821-

7 1826)» Aντωνιάδης, Ξ. Α. «ικαιοπρακτικά έγγραφα Σκύρου 17ου αιώνα» Παπαστάθης, X. Κ. «Nοµοκάνων Γεωργίου Tραπεζούντιου. H εις την νεοελληνικήν µεταγλώττισις των " ιαταγών των Aγίων Aποστόλων" κατά το Ms. Gr. 696 (297) της Pουµανικής Aκαδηµίας» Perentidis, St. «Trois notes sur la tradition de la Peira» Pοδολάκης, Γ. E. «Eµπορικές εταιρείες στην Ύδρα » Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. «Oι λόγοι διαζυγίου κατά την νοµολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Kω (του 18ου αιώνα)» Tουρτόγλου, M. Α. «Παρατηρήσεις επί των νοµικών εθίµων εξ αφορµής δύο εθίµων της Bυτίνας» Pοδολάκης, Γ. Ε. «H αποδοχή του Γαλλικού Eµπορικού Kώδικα» Tουρτόγλου, M. Α. «H επίδραση της Γαλλικής Επαναστάσεως στην Eλληνική ποινική νοµοθεσία κατά την Eπανάσταση και την Kαποδιστριακή περίοδο» Aντωνιάδης, Ξ. Α. «Tο ιδιοκτησιακό καθεστώς και η αγοραπωλησία ακινήτων στην Tουρκοκρατούµενη Σκύρο (Συµβολή στην έρευνα του µεταβυζαντινού ελληνικού δικαίου)» Τόµος/Volume 31ος (1995) Σιφωνιού-Kαράπα, Aν., Pοδολάκης, Γ.Ε., Aρτεµιάδη, Λ. "O Kώδικας του Nοταρίου Nάξου Iωάννου Mηνιάτη (χφ. Γ.A.K. 86)" Κονιδάρης, Ι. Μ., Ροδολάκης, Γ. Ε., Γκρινιάτσος, Γ. Ι., Αρτεµιάδη-Παπαρρήγα, Λ. «Eυρετήρια των τόµων 1-30

8 της Eπετηρίδος» XI-XLVI. Mιχαηλίδης-Nουάρος, Γ. "Eπιβιώσεις µητριαρχικών θεσµών στα οικογενειακά και κληρονοµικά έθιµα της Kαρπάθου και άλλων νησιών» Simon, D. «Gesetzgebung als Weltordnung und Rechtordnung. Die Ausffassungen der byzantinischen Kaiser von Justinian I. bis zu Leon VI. Vom Zweck der Gesetze" Tουρτόγλου, Μ. Α. «Παρατηρήσεις επί της απονοµής δικαιοσύνης κατά τα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια. Το παράδειγµα της διαφοράς µεταξύ Μοσχούς συζ. Αποστ. Γρυπάρη και Αικατερίνης Ι. Μπάου» Τόµος/Volume 32ος (1996) Aντωνιάδης, Ξ. Α. «Προίκα και προικοσύµφωνα στη Σκύρο επί Tουρκοκρατίας» Pοδολάκης, Γ.Ε., Γκρινιάτσος, Γ.Ι. «Tο νοταριακό Aρχείο της Kέρκυρας» Kονιδάρης, Ι.Μ., Pοδολάκης, Γ.Ε. «Oι πράξεις του νοτάριου Kέρκυρας Iωάννη Xοντροµάτη ( )» Ροδολάκης, Γ.E., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Oι πράξεις του νοτάριου Aγίου Mατθαίου Kέρκυρας Πέτρου Bαραγκά ( )» Τόµος/Volume 33ος (1997) Τουρτόγλου, M.A. «Tο δίκαιο της ασυλίας στα βυζαντινά νοµικά κείµενα» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. Ροδολάκης, Γ. Ε., Καραµπούλα,. Π. «Oι πράξεις του νοτάριου Kαρουσάδων Kέρκυρας πρωτοπαπά Φιλίππου Kατωϊµέρη ( )» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Aγροτικές συµβάσεις στην Kέρκυρα (15ος - 16ος αιώνας)» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Tο "βλησίδι" και η "σερµαγιά" στο

9 Τόµος/Volume 34ος (1998) εµπόριο κατά τους µεταβυζαντινούς χρόνους» Καραµπούλα,. Π., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Oι πράξεις του νοτάριου ουκάδων Kέρκυρας Aρσένιου Aλεξάκη ( )» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «H αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση ιδιωτικών χρηµατικών απαιτήσεων. Περιπτώσεις από τα µεταβυζαντινά έγγραφα του νησιωτικού χώρου του Aιγαίου ( )» Αντωνιάδης, Ξ. A. «Oι πρώτες µετεπαναστατικές Τόµος/Volume 35ος (2001) αποφάσεις του Eιρηνοδικείου Σκύρου» Τουρτόγλου, M. A. «Tο βυζαντινό δίκαιο και η επίδρασή του στο ποινικό δίκαιο των µετεπαναστατικών χρόνων» Ροδολάκης, Γ. Ε. «"Nέον οσπίτιον εκ θεµελίων...".συµβάσεις για την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών στην Ύδρα ( )» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Aποφάσεις Eφετείου Πάργας ( ). Eισαγωγή-Σχολιασµός» Καραµπούλα,. Π., Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Tο Bιβλίον των Aποφάσεων του Συλλόγου της Eπικλήσεως των πέντε" Πάργας ( )- [Iστορικό Aρχείο Kερκύρας, φάκελος 9 (1)]» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «ικονοµικές διατάξεις και απονοµή αστικής δικαιοσύνης στις περιοχές Πάργας- Πρέβεζας-Bόνιτσας ( )» Καραµπούλα,. Π. «Περί της απονοµής και οργάνωσης της ποινικής δικαιοσύνης στις περιοχές της "Συµπολιτείας του Aκρωτηρίου" και των Iονίων Nήσων µε αφορµή µια απόφαση του Eφετείου Πάργας των αρχών του 19ου αιώνα» Αρναούτογλου, Η. Ν. «H ρωµαϊκή νοµοθεσίας περί

10 σωµατείων και η εφαρµογή της στη Mικρά Aσία» Καράσης, Μ.. «Περί της φύσεως της δικαστικής αποφάσεως στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ή από τον άλογο στον έλλογο χαρακτήρα του δικαίου» Τόµος/Volume 36ος (2002) Αρναούτογλου, Η. Ν., Ροδολάκης, Γ. Ε. «Bιβλιογραφία Iστορίας του Eλληνικού ικαίου, » Καράσης, M.. «Η ρωµαϊκή έννοια του δικαίου κατά τον ορισµό του Κέλσου (D. 1, 1, 1 pr.) και οι ελληνικές επιδράσεις» Καραµπούλα,. «Το patrimonium Gildonis και η comitiva Gildoniaci patrimonii κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας» Χατζάκης, Ι. «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο µέσο Ιταλικό µεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «Μορφές δωρεών και νοµικοί περιορισµοί στον κυκλαδικό χώρο κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο (17ος-18ος αι.)» Ροδολάκης, Γ. Ε. «"...δίδει εις ναύλον την πολάκα του η Καλή Ελπίς". Μία ναύλωση, δύο σηµαίες, τρία ναυλοσύµφωνα (Ύδρα, )» Αρναούτογλου, Η. Ν. «Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων... Ένας διοργανισµός συναφίων του 1831» Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Μιχαήλ Ποτλής: Ο πρώτος καθηγητής του Εκκλησιαστικού ικαίου στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών» Σεµινάριο Ιστορίας του ικαίου Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ι. «Κωδικοποιήσεις στην αρχαϊκή Ελλάδα»

11 Μπουρδάρα, Κ. Α. «Είναι ο ωδεκάδελτος κωδικοποιητικό έργο;» ηµοπούλου-πηλιούνη, Α. «Ο ωδεκάδελτος Νόµος» Παπαγιάννη, Ε. Σπ. «Οι κωδικοποιήσεις της µετακλασικής περιόδου: Γρηγοριανός, Ερµογενειανός και Θεοδοσιανός κώδικας» Τόµος/Volume 37ος (2003) Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Η κωδικοποίηση του Ιουστινιανού» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. «"Ειρηνάρχες" της Μ. Ασίας. Παρατηρήσεις επί των αρµοδιοτήτων και ενεργειών τους σε υποθέσεις ληστείας (D , Marc. De jud. publ.)» Γιούνη, Μ. «Ο ανθύπατος Τερτυλλιανός Ακύλας και η κωδικοποίηση των απελευθερωτικών πράξεων στην ρωµαϊκή Μακεδονία» Καραµπούλα,. Π. «Η προσωπική περιουσία της Αυγούστας: Παρατηρήσεις επί των διατάξεων για την αυτοκρατορική περιουσία στον Θεοδοσιανό κώδικα και στην Ιουστινιάνεια νοµοθεσία» Karabelias, E. «Les sujets et les factions de l'empire d'orient et leur role constitutionnel pendant l'antiquite Tardive» Paizi-Apostolopoulou, M. «Du charisticariat et des droits patriarcaux a l'exarchie patriarcale. Survivances et transformations des institutions byzantines» Αρναούτογλου, Η. Ν. «Συλλογές εθιµικών κανόνων δικαίου στις Κυκλάδες (τέλη 17ου - αρχές 19ου αι.)» Apostolopoulos, D. G. «Vivre sous deux ordres juridiques: l'experience des chretiens de l' Empire Ottomane»

12 Σεµινάρια Λεονταρίτου, Β. «"Κωδικοποιήσεις" στο χώρο της Εκκλησίας» Τρωϊάνος, Σπ. Ν. «Οι κωδικοποιήσεις στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων» Τόµος/Volume 38ος (2004) Karabelias, E. «Le droit ecclesiastique byzantin dans ses rapports avec le droit imperial (du IVe au XIIe siecle)» Καράµπελας, ηµ. «"Ο βασιλεύς των Σακαίων". Αντιστροφή των θεσµών, θανατική ποινή και αποδιοποµπαίος τράγος σε ένα χωρίο του ' Περί Βασιλείας λόγου του ίωνα Χρυσοστόµου» Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λυδ. «Ελληνικές ιατρικέςφιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόµενες στην πώληση κατά το ρωαιοβυζαντινό δίκαιο» Καραµπούλα, ηµ. «Consilium Principis - Consistorium Principis. Το συµβούλιο του αυτοκράτορα από τον Αύγουστο (consilium principis) ως και τον Ιουστινιανό (consistorium principis)» Τουρτόγλου, Μ. Α. «Περί της αρχής "έγκληµα δεν υπάρχει ουδέ ποινή επιβάλλεται άνευ νόµου". Βυζάντιο- Τουρκοκρατία-Μετεπαναστατικοί χρόνοι» Pitsakis, C. G. «La tradition du droit canonique de l'eglise d'orient dans l'ordre juridique chypriote: Histoire et survivances contemporaines» Χατζάκης, Γ. «"Φυσικά τέκνα" στη βενετοκρατούµενη Κρήτη. Αρχειακές µαρτυρίες και νοµικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινοµένου» Αποστολόπουλος, ηµ. Γ. «Η τρίτη χειρόγραφη "έκδοση" του Νοµίµου του Μανουήλ Μαλαξού. Πρόδροµη

13 ανακοίνωση» Τόµος/Volume 39ος (2005) Ροδολάκης, Γ. Ε. «Η ναυτική νοµοθεσία της Ύδρας ( ). Τα "Θεσπίσµατα", οι "Πολιτικοί και Θαλασσοεµπορικοί νόµοι", οι "Θαλασσοεµπορικοί νόµοι"» Karabelias, E. "Quelques articles de dictionnaire sur l' histoire des institutions grecques anciennes et romanobyzantines" Αρναούτογλου, Η. "Ανθρωπωνύµια και δίκαιο" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. " ίκες, δικαστές και δικαστήρια στις κωµωδίες του Αριστοφάνη" Καραµπάτσου, Ε.. "Η απονοµή της δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο: Η θέση της γυναίκας ως διαδίκου" Βλάχος, Κ. Γ. "'Μια καλή ευκαιρία για ένα αποτελεσµατικό δίκαιο : Η αναλογία στο πλαίσιο της ερµηνευτικής µεθόδου των κλασικών ρωµαίων νοµοµαθών" Marcovic, B. "Το κληρονοµικό δίκαιο στον κώδικα του ουσάν και στο νόµο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού" Τόµος/Volume 40ος (2007) Χατζάκης, Ι. "Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούµενης Κρήτης. Nοµική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσµού" Αρναούτογλου, Η. "Θεµελιώδη δικαιώµατα στην Αθηναίων Πολιτεία;" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. "Επιτρέποντες. Η ιδιωτική διαιτησία στον Μένανδρο" Μανδαλάκη, Αικ. "Το πολίτευµα των Κρητών στην ελληνιστική Αίγυπτο" Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. "Ανεκπλήρωτες "επαγγελίαι"

14 προς τις πόλεις. Συµβολή στη µελέτη της νοµικής τους αντιµετώπισης κατά τη ρωµαιοβυζαντινή περίοδο" Rodolakis, G. E. "Les mesures de l' empereur de Byzance Nicephore Ier ( ) concernant les naukleroi: formes atypiques de surete de creance en droit maritime byzantin?" Χατζάκης, Γ. "Η διαφορετική λειτουργία των αντικειµένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούµενης Κρήτης" ηµακόπουλος, Γ.. - ηµακοπούλου, Χαρ. Γ. "Η δικαστική υπεράσπισις των συµφερόντων του ηµοσίου, " Τόµος/Volume 41ος (2008) Παπακωνσταντίνου, Καλλ. Κ. "Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών. Μια ιστορικοδικαιική προσέγγιση" εκάζου-στεφανοπούλου, Φ. "Η αρχή των οριστών στην αρχαία Ελλάδα" Αρναούτογλου, Η. "Η δίκη του Φωκίωνα, Αθήνα 318 π.χ." Παπακωνσταντίνου, Καλλ. Κ. "Pap. Colon. inv. 6211: Αγοραπωλησία δούλης στη Σίδη της Παµφυλίας το έτος 142 µ.χ." Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. "Προξενηταί, προξενητικά και ἑρµηνευτικὰ αυτών. ιαµεσολαβήσεις στη σύναψη θεµιτών συµφώνων κατά τη ρωµαιοβυζαντινή περίοδο" Γεωργιάδης, Απ. Σ. "Από την "actio" του ρωµαϊκού δικαίου στην "αξίωση" του αστικού κώδικα. (Η δικονοµική σκέψη των Ρωµαίων και η σύγχρονη αντίληψη του ουσιαστικού δικαιώµατος)" Παπαδάτου,. "Εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία: Ένα κερκυραϊκό έθιµο του 13ου αιώνα"

15 Χατζάκης, Γ. "Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης" Αποστολόπουλος,. Γ. "Fontes minores του µεταβυζαντινού δικαίου. Ένα ερευνητικό αίτηµα" Τόµος/Volume 42ος (2010) Ροδολάκης, Γ. Ε. "Καράβια "εις ναύλον" και καράβια "σερµαγελίδικα" στο Αιγαίο (µέσα 17ου - πρώτο τέταρτο 19ου αιώνα)" Μανδαλάκη, Αικ. «Κριτικές παρατηρήσεις στην επιγραφή ICret I x (Ελτυνία) 2» εκάζου-στεφανοπούλου, Φωτ. «Εργασίες και δραστηριότητες γυναικών στην κλασική Αθήνα» Cudjoe R.V. & S. Adam-Magnissali Family law in [Demosthenes 43: Against Makartatos, Καραµπάτσου, Ελ.. «Από τη Ρώµη στην Αστυπάλαια: µια αθωωτική απόφαση του Αυγούστου. I. Knidos 34» Καράµπελας,. «Νοµικές «στάσεις» και ελληνικά δίκαια από τον Ερµαγόρα στον Ερµογένη» Μπένου, Λίζα «Οι «συλλογές» νόµων του 14 ου αιώνα: Έργα αποθησαυρισµού νοµικών διατάξεων ή νέα πρόταση κωδικοποίησης;» Χατζάκης, Ι. «Υιοθετηµένα και «αναθρεπτά» παιδιά. Ο νοµικός θεσµός και η πρακτική του εφαρµογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης» Ροδολάκης, Γ. Ε. «Η σύµβαση ναυπήγησης και οι συναφείς µ αυτή συµβάσεις για την προµήθεια ξυλείας και άλλων υλικών. Από την Κέρκυρα στην Ύδρα (τέλη 15 ου µέσα 19 ου αι.)» Αποστολόπουλος,. Γ. «Ἕνας Ἀρµενόπουλος ποὺ ἦταν σὲ ἀφάνεια. Μία, ἀκόµη, ἀθησαύριστη ἀπόδοση τῆς «Ἑξαβίβλου» στ δηµώδη (ante 1741)»

16 Παληού, Αν. Γ. «Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνω γαµικών διαφορών στην Κοζάνη στα τέλη του 19 ου αι.» ΠAPAPTHMA (Supplement) 1 Παπαρρήγα-Aρτεµιάδη, Λ. (1999) Η νοµική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο (17 ος -18 ος αι.), Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 2 Τουρτόγλου, Μ. Α. - Παπαρρήγα-Aρτεµιάδη, Λ. (2002) Η συµβολή των δραγοµάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 3 Karabelias, E. (2002) L' epiclerat attique, Athenes ΠAPAPTHMA (Supplement) 4 Arnaoutoglou, I. N. (2003) Thusias heneka kai sunousias. Private religious associations in Hellenistic Athens, Athens. ΠAPAPTHMA (Supplement) 5 Karabelias, E. (2004) Recherches sur la condition juridique et sociale de la fille unique dans le monde grec ancien excepte Athenes, Athenes. ΠAPAPTHMA (Supplement) 6 Karabelias, E. (2005) Etudes d' histoire juridique et sociale de la Grece ancienne, Athenes. ΠAPAPTHMA (Supplement) 7 Παπαρρήγα-Αρτεµιάδη, Λ. (2006) Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείµενα του Corpus Iuris Civilis. Αποσπάσµατα από την αρχαιοελληνική γραµµατεία, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 8 Ροδολάκης, Γ. Ε. (2007) Από το Νόµο Ροδίων στο 53ο βιβλίο των Βασιλικών. Συµβολή στη µελέτη του βυζαντινού ναυτικού δικαίου, Αθήνα. ΠAPAPTHMA (Supplement) 9 ηµακοπούλου, Χ. Γ. (2008) Η πορεία προς σύνταξιν ελληνικού αστικού κώδικος. Η περίοδος των αναζητήσεων Συµβολή εις την ιστορίαν του νεοελληνικού δικαίου, Αθήνα.

17 ΠAPAPTHMA (Supplement) 10 Τσούρκα-Παπαστάθη,.-Ε. (2011) Η νοµολογία του κριτηρίου της ελληνικής "κοµπανίας" του Σιµπίου Τρανσυλβανίας, 17ος-18ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσµών του απόδηµου ελληνισµού, Αθήνα. (υπό εκτύπωση) ΠAPAPTHMA (Supplement) 11 Sundahl, M., Mirhady, D. & I. Arnaoutoglou (2011) A new working bibliography of ancient Greek law (7th -4th centuries BC), Athens.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ZEH ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (17 0 Σ-18 ΟΣ ΑΙ.) Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η συζήτηση γύρω από τις διάρκειες των δομών φεουδαλικού τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1 ΠPOΣ TO KENTPO EPEYNΩN ΓIA ΘEMATA IΣOTHTAΣ (K.E.Θ.I.) Aθηνάς Kοτζάµπαση, Λέκτορας στο Nοµικό Tµήµα του Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Eπισκόπηση-Mελέτη µε θέµα : «OIKOΓENEIAKEΣ ENNOMEΣ ΣXEΣEIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης.

Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Συνταγµατική κατοχύρωση του γάµου και Θεσµική προστασία της ελεύθερης συµβίωσης. Constitutional consolidation of marriage and Institutional protection of free union. της φοιτήτριας Γουµαλάτσου Σάρας. Α.Μ.1340200200103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ*

ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ* ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ* Ο όρκος Μολονότι η χριστιανική διδασκαλία απέτρεπε, τουλάχιστον θεωρητικά, την επίκληση του θείου, οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν τον όρκο τόσο ως πολιτικό θεσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) ΜΑΡΘΑ ΠΥΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) Στη νεοελληνική ιστορική μνήμη δ μύθος της αυτονομίας περιβάλλει με ιδιαίτερη έμφαση τις χριστιανικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2003 ΜΕΡΟΣ I - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΆΡΘΡΟ 4 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 5 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Θέµα :Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία Φοιτήτρια: Μπότσιου Αλεξάνδρα 1340200100387 Σύνθεση ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΤΟ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενό της τα συνταγµατικά δικαιώµατα που αναγνωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ

ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ Ή προσφυγή των Σλάβων στό ναό του c Αγίου 'Ανδρέα Πατρών Τά γεγονότα πού διαδραματίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution

Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος άρθρο 114 Σχ. Ευρ. Σ. Abuse of a right article 114 of the European Constitution ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Καταχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Κεφάλαιο 1ο: Προσδιορισμός του Ποινικού Δικαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ BAΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργάκης, Ποινικόν δίκαιον και φιλοσοφία, 1959, Μαγκάκης, Το πρόβλημα του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI Ο ΙΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων καθηγητής: Συµεών Μηναΐδης Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ KAI

Διαβάστε περισσότερα