ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 9. Την αριθ. 19 / ( θέµα 12 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 9. Την αριθ. 19 / 11-09-2014 ( θέµα 12 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: ΩΞΘΗ4691Ο8-Ρ0Κ /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 23/09/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ ΤΗΛ: Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κωνσταντίνος ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Περί κώδικα ηµοσίου Λογιστικού 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 Περί Λογιστικού των ΝΠ 3. Το Ν. 2286/95 Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 4. Το Π.. 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) 5. Το Ν. 1404/83 οµή και λειτουργία των ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το απο Υπηρεσιακό Σηµείωµα του κ. Μυτακίδη Στέφανου. 7. Την αριθ. 18 / ( θέµα 14 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού συνολικού ποσού σαράντα οκτώ (48.000,00) χιλιάδων ευρώ για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την (Α Α: Ω8Τ44691Ο8-ΠΚ0). 8. Το µε α.α. 593 / Υπηρεσιακό Σηµείωµα του κ. Μυτακίδη Στέφανου. 9. Την αριθ. 19 / ( θέµα 12 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού συνολικού ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000,00) ευρώ για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την (Α Α:7ΒΙΣ4691Ο8-ΞΤΑ) και (Α- ΑΜ:14REQ ) ως διόρθωση της αριθ. 18 / ( θέµα 14 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ 10. Την υπ αριθ. Πρωτ. 2540/ αποστολή της περίληψης του διαγωνισµού για δηµοσίευση στην εφηµερίδα «ΚΑΒΑΛΑ» Καβάλας (Α Α: ΩΞΘΗ4691Ο8-Ρ0Κ & Α ΑΜ: 14PROC ) 1

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ Π.Μ. 3. Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙ- ΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα Παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. 4. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα από το Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, στο και σε εµφανές µέρος της υπηρεσίας µας. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί την 23/09/2014 στην εφηµερίδα «ΚΑΒΑΛΑ» της Καβάλας. Η δηµοσίευση θα πληρωθεί από τον ανάδοχο. 2

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 1. Φυσικά πρόσωπα την ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 2. Νοµικά πρόσωπα την ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 3. Συνεταιρισµοί 4. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι οφείλουν να αποδείξουν: 1. Την λειτουργία πιστοποιηµένης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO επιχείρησης. 2. Τριετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία. 3. Την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων την τελευταία τριετία. 4. Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η προσφορά αποστέλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνεται µε απόδειξη, στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ, στο Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας. Ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφορά ή κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο είναι η προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλ. η ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 µ.µ. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Στον στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος του έργου. γ. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισµένοι υποφάκελοι. 1) Φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά και Τεχνική Προσφορά» στον οποίον πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ότι και στον κυρίως φάκελο και που περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 3

4 Α) Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75), όπως εκάστοτε ι- σχύει, στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. Να δηλώνουν τον τεχνικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιούν για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Να δηλώνουν ότι υπάρχει επικεφαλής του συνεργείου, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Β) Παραστατικά αποδεδειγµένης επαγγελµατικής εµπειρίας σε συναφή έργα. Αποδεικνύεται για τον µεν δηµόσιο τοµέα µε επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων παροχής παροµοίων έργων ή βεβαιώσεις των αντιστοίχων Υπηρεσιών που ανέθεσαν τα έργα την τελευταία τριετία για τον δε ιδιωτικό τοµέα µε αντίγραφα παραστατικών. Γ) Παραστατικά συνέπειας της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων. Αποδεικνύεται µε συστατικές επιστολές τελευταίας τριετίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του ηµόσιου τοµέα. ) Πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO στο αντικείµενο της προκήρυξης. Ε) Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς του διαγωνισµού. 2) Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίον πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ότι και στον κυρίως φάκελο και να περιλαµβάνει υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται: i. Το συνολικό ποσό µε τον Φ.Π.Α. 4. Η οικονοµική προσφορά δηλώνει ότι ο προσφέρων αναλαµβάνει την εργολαβία καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Γ) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4

5 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και δεν λαµβάνονται υπόψη. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία για τα οποία αυτές ζητήθηκαν. 6. Προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε φάκελο από τους παραπάνω ανοικτούς δε θα γίνονται αποδεκτές. 4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των «δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς» µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των στοιχείων αυτών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές για την αποσφράγιση τους αποσφραγίζονται οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, των δικαιολογητικών που υπέβαλαν καθώς και των οικονοµικών προσφορών σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 5. Όσοι δικαιούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 5

6 5. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού που θα διενεργηθεί πραγµατοποιείται από την Σύγκλητο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αφού λάβει γνώση των στοιχείων των προσφορών και της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του ιαγωνισµού έχει την δυνατότητα, δικαιολογώντας τη θέση της, να αναθέσει στον προτεινόµενο επιχειρηµατία την ε- κτέλεση της σύµβασης, όπως επίσης έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό και να διατάξει την προκήρυξη νέου ή να ακυρώσει τον διαγωνισµό οριστικά χωρίς οι διαγωνιζόµενοι ή αυτός που είχε ανακηρυχθεί ανάδοχος, να έχουν το δικαίωµα για οποιαδήποτε αποζηµίωση. 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α) Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβασης που θα συνταχθεί από την Υπηρεσία. 7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις. 8. ΠΛΗΡΩΜΗ Η εξόφληση των τιµολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε µήνα) θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους, εφόσον έχουν προσκοµισθεί και τα νόµιµα λοιπά δικαιολογητικά, για την πληρωµή µε έκδοση επιταγής µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από το Λογιστήριο του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και µε την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ- µάτων και τη θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικότερα απαιτούνται: α) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από τη ΟΥ β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ γ) βεβαίωση της Επιτροπής καθαριότητας για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Επί του ποσού του εντάλµατος γίνεται οι νόµιµες κρατήσεις Προκαταβολή στους αναδόχους για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 9. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6

7 Η σύµβαση ισχύει για το χρονικό διάστηµα από τις 01/10/2014 έως τις 31/12/2014 µε την επιφύλαξη του όρου 6 του Παραρτήµατος Β' της παρούσας διακήρυξης. 7

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, από την έως την προϋπολογισµού ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά κ.λ.π. σε αριθµό και ποσότητες που να επαρκούν για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Όλο τον πιο πάνω εξοπλισµό και τα υλικά που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών µπορεί να απαγορεύει τη χρήση συσκευών, υλικών κ.λπ. που θα κρίνει ακατάλληλα. 3. Η οργάνωση της καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. συντήρησης η προµήθεια των σχετικών εργαλείων, σκευών καθώς και των υλικών, γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σύγχρονη. Η αρµοδιότητα και οι δαπάνες που α- παιτούνται για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισµού ανήκει στον ανάδοχο για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 4. Η σύµβαση διαρκεί από την 01/10/2014 έως την 31/12/2014. Μετά τη λήξη της σύµβασής του µε το ΤΕΙ Α.Μ.Θ, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει µαζί του τα εργαλεία και σκεύη καθώς και των υλικά που αγόρασε µε δικά του έξοδα και εισκό- µισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 5. Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί µονοµερώς η σύµβαση από µέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 8

9 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει. 7. Απαιτούνται I. εκατέσσερα (14) άτοµα την ηµέρα απασχολούµενο πέντε (5) ώρες καθηµερινά (από ευτέρα έως και Παρασκευή). II. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει έναν επικεφαλή του συνεργείου επιπλέον των ανωτέρω, που θα συντονίζει και θα επιβλέπει την όλη εργασία. 8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ Πιστοποιητικό Υγείας και Ποινικού Μητρώου για όλο το προσωπικό που θα απασχολεί. 9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Επίσης είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους Νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν για την υγεία και ασφάλεια των εργασιών του. 10. Καθαριότητα (σκούπισµα-σφουγγάρισµα) όλων των δαπέδων των κτιρίων (αίθουσες, διάδροµοι, κλιµακοστάσια κ.λ.π.). 11. Σβήσιµο και καθάρισµα πινάκων, υγρό ξεσκόνισµα γραφείων,καθισµάτων, θρανίων κλπ, καθαρισµός τζαµιών, υγρό ξεσκόνισµα όλων των θυρών, ξαράχνιασµα όλων των χώρων, καθαρισµός τοπικά των σηµαδιών στους τοίχους. 12. Στους χώρους υγιεινής (wc, µπάνια), θα γίνεται σκούπισµα, σφουγγάρισµα, θα πλένονται τα πλακάκια στους τοίχους, θα αποµακρύνονται χαρτιά και απορρίµµατα και θα γίνεται πλήρης απολύµανση 13. Εξωτερικοί χώροι, σκούπισµα στα πλακόστρωτα τµήµατα, καθώς επίσης και καθάρισµα όλου του χώρου από χαρτιά, ξύλα κ.α. 14. Βάψιµο των συνθηµάτων την επόµενη της ηµέρας αναγραφής τους 15. Αποκοµιδή απορριµµάτων, πλύσιµο κάδων και µεταφορά των απορριµµάτων µέσα σε πλαστικούς σάκους στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ώστε να είναι εύκολη η αποκοµιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων του ήµου. 16. Ο καθαρισµός των δωµατίων των εστιών θα γίνεται σε ώρες που είναι εκτός ωρών κοινής ησυχίας και όχι πέραν της

10 17. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός των υλικών για το βάψιµο των συνθηµάτων που βαρύνουν το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα και να είναι ενδεδειγµένα από άποψη υγιεινής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει, στα εργαστήριά της ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα α- ναγνωρισµένα εργαστήρια, την ποιότητα των υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις των αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας και να αντικαθιστά τα υλικά κλπ που προκαλούν φθορά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έ- λεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας που θα αγοράζει το ΤΕΙ στους χώρους, όπου απαιτείται, επί πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα προξενηθεί στους χώρους που καθαρίζει από το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί στους εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισµό στην επιχείρησή του από εργατικό ατύχηµα. 19. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών και της πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης, θα γίνεται από την Επιτροπή που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ. Ο ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του Ιδρύµατος πάνω σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. Τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν την αποβολή ή την αποµάκρυνση ή την απαγόρευση εργασίας κάθε µέλους του προσωπικού του αναδόχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία, ή ανάρµοστη συ- µπεριφορά, ή δεν πειθαρχεί στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, χωρίς ο αποµακρυνθείς να δικαιούται αποζηµίωσης από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Σε περίπτωση πληµµελούς καθαρισµού και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται περικοπή µέχρι 10% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για τον καθαρισµό, ε- πιβάλλεται από της Συγκλήτου του ΤΕΙ κατά την κρίση του πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00) για κάθε µέρα. Μετά από αποχή τριών (3) συνεχών ηµερών ή από αποχή πέντε (5) διακεκοµµένων ηµερών µέσα στον ίδιο µήνα, πέρα από το πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00) την ηµέρα, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές νοµικές διατάξεις. 20. Ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ για τυχόν ζηµιές που θα εντοπίζει στους χώρους που έχει την ευθύνη της καθαριότητας. 21. Η πληρωµή των λογαριασµών καθαριότητας θα γίνεται σε εύλογο χρόνο µε την έκδοση σχετικού εντάλµατος πληρωµής και επιταγής από το τµήµα Προϋπολογισµού απανών & 10

11 ΚΠΣ. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα αναµονής. Η µη έγκαιρη πληρωµή απαιτητού λογαριασµού καθαριότητας δεν δίνει δικαίωµα στον ανάδοχο διαµαρτυριών ή διακοπής παροχής της καθαριότητας. Προκαταβολές είτε έναντι γενοµένης παροχής καθαριότητας είτε έναντι µελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδει ο ανάδοχος και ύστερα από τη σύνταξη πρακτικού παραλαβής του έργου από την υπηρεσία. 22. Απαγορεύεται ρητά ολική ή µερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου, από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του νοµικού προσώπου. από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και εφόσον το νοµικό πρόσωπο. υπό τη νέα του µορφή αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς τίτλους µε τον ανάδοχο. 23. Μέσα στο ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος θα συµπεριλαµβάνονται ο το εργολαβικό κέρδος, ο ΦΠΑ, οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου οι αµοιβές του προσωπικού που θα απασχοληθεί, και τα υλικά καθαριότητας. 24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η σύµβαση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα.σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης στην παραπάνω προθεσµία το ΤΕΙ Α.Μ.Θ θα καλεί ένανέναν τους επόµενους αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού. 25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της µη ασφάλισης αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, µετά από εισήγηση των επιτροπών ελέγχου και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Το προσωπικό της καθαριότητας υποχρεούται να φέρει οµοιόµορφη περιβολή. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να 11

12 αναφέρεται ότι ο εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και όλης εν γένει της συµφωνίας τους. 26. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, την παροχή της καθαριότητας. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος. και η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού κατά τη διαδικασία του Π.. 394/96 (άρθρο 34). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών. Επιτρέπεται η διακοπή της παροχής της καθαριότητας για εξαιρετικούς λόγους µόνο µετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωµα αποζηµίωσης εκ µέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 27. Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαή- µερο εξουσιοδοτεί από τώρα η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. να αποβάλλει τα πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την τύχη τους. 12

13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΑΠΟ 01/10/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.00 / (θέµα 00 ο ) ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Στα γραφεία του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ, σήµερα µεταξύ: α) Του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Α.Μ.Θ, που εκπροσωπείται σύµφωνα µε το νόµο 1404/83 από τον Πρόεδρό του κ. Μητρόπουλο Αθανάσιο και β) Του κ. κατοίκου νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύµβασης ύστερα από την προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, µε την αριθ. 19 / (θέµα 12 ο ) πράξη Συµβουλίου του ΤΕΙ και την αρ.00 / (θέµα 00 ο ) πράξη του Συµβουλίου του ΤΕΙ για κατακύρωση του διαγωνισµού από 01/10/2014 έως 31/12/2014 αντί του ποσού των «00.000,00» ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% και των νοµίµων κρατήσεων. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους παρακάτω όρους: 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά κ.λ.π. σε αριθµό και ποσότητες που να επαρκούν για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Όλο τον πιο πάνω εξοπλισµό και τα υλικά που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών µπορεί να απαγορεύει τη χρήση συσκευών, υλικών κ.λπ. που θα κρίνει ακατάλληλα. 2. Η οργάνωση της καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. συντήρησης η προµήθεια των σχετικών εργαλείων, σκευών καθώς και των υλικών, γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σύγχρονη. Η αρµοδιότητα και οι δαπάνες που α- παιτούνται για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισµού ανήκει στον ανάδοχο για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 14

15 3. Η σύµβαση διαρκεί από την 01/10/2014 έως την 31/12/2014. Μετά τη λήξη της σύµβασής του µε το ΤΕΙ Α.Μ.Θ, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει µαζί του τα εργαλεία και σκεύη καθώς και των υλικά που αγόρασε µε δικά του έξοδα και εισκό- µισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 4. Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί µονοµερώς η σύµβαση από µέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ κατάσταση µε τα ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει. 6. Απαιτούνται Ένα (14) άτοµα την ηµέρα απασχολούµενο πέντε (5) ώρες καθηµερινά (από ευτέρα έως και Παρασκευή). Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει έναν επικεφαλή του συνεργείου επιπλέον των ανωτέρω, που θα συντονίζει και θα επιβλέπει την όλη εργασία. 7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ Πιστοποιητικό Υγείας και Ποινικού Μητρώου για όλο το προσωπικό που θα απασχολεί. 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο από αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Επίσης είναι υποχρεωµένος να τηρεί τους Νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν για την υγεία και ασφάλεια των εργασιών του. 9. Καθαριότητα (σκούπισµα-σφουγγάρισµα) όλων των δαπέδων των κτιρίων (αίθουσες, διάδροµοι, κλιµακοστάσια κ.λ.π.). 10. Σβήσιµο και καθάρισµα πινάκων, υγρό ξεσκόνισµα γραφείων,καθισµάτων, θρανίων κλπ, καθαρισµός τζαµιών, υγρό ξεσκόνισµα όλων των θυρών, ξαράχνιασµα όλων των χώρων, καθαρισµός τοπικά των σηµαδιών στους τοίχους. 11. Στους χώρους υγιεινής (wc, µπάνια), θα γίνεται σκούπισµα, σφουγγάρισµα, θα πλένονται τα πλακάκια στους τοίχους, θα αποµακρύνονται χαρτιά και απορρίµµατα και θα γίνεται πλήρης απολύµανση 15

16 12. Εξωτερικοί χώροι, σκούπισµα στα πλακόστρωτα τµήµατα, καθώς επίσης και καθάρισµα όλου του χώρου από χαρτιά, ξύλα κ.α. 13. Βάψιµο των συνθηµάτων την επόµενη της ηµέρας αναγραφής τους 14. Αποκοµιδή απορριµµάτων, πλύσιµο κάδων και µεταφορά των απορριµµάτων µέσα σε πλαστικούς σάκους στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ώστε να είναι εύκολη η αποκοµιδή τους από τα ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων του ήµου. 15. Ο καθαρισµός των δωµατίων των εστιών θα γίνεται σε ώρες που είναι εκτός ωρών κοινής ησυχίας και όχι πέραν της Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός των υλικών για το βάψιµο των συνθηµάτων που βαρύνουν το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα και να είναι ενδεδειγµένα από άποψη υγιεινής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει, στα εργαστήριά της ή στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα α- ναγνωρισµένα εργαστήρια, την ποιότητα των υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις των αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας και να αντικαθιστά τα υλικά κλπ που προκαλούν φθορά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έ- λεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας που θα αγοράζει το ΤΕΙ στους χώρους, όπου απαιτείται, επί πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα προξενηθεί στους χώρους που καθαρίζει από το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί στους εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισµό στην επιχείρησή του από εργατικό ατύχηµα. 18. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών και της πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης, θα γίνεται από την Επιτροπή που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ. Ο ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα, υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του Ιδρύµατος πάνω σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. Τα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν την αποβολή ή την αποµάκρυνση ή την απαγόρευση εργασίας κάθε µέλους του προσωπικού του αναδόχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία, ή ανάρµοστη συ- µπεριφορά, ή δεν πειθαρχεί στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, χωρίς ο αποµακρυνθείς να δικαιούται αποζηµίωσης από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Σε περίπτωση πληµµελούς κα- 16

17 θαρισµού και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται περικοπή µέχρι 10% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για τον καθαρισµό, ε- πιβάλλεται από της Συγκλήτου του ΤΕΙ κατά την κρίση του πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00) για κάθε µέρα. Μετά από αποχή τριών (3) συνεχών ηµερών ή από αποχή πέντε (5) διακεκοµµένων ηµερών µέσα στον ίδιο µήνα, πέρα από το πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00) την ηµέρα, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές νοµικές διατάξεις. 19. Ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τα αρµόδια όργανα του ΤΕΙ για τυχόν ζηµιές που θα εντοπίζει στους χώρους που έχει την ευθύνη της καθαριότητας. 20. Η πληρωµή των λογαριασµών καθαριότητας θα γίνεται σε εύλογο χρόνο µε την έκδοση σχετικού εντάλµατος πληρωµής και επιταγής από το τµήµα Προϋπολογισµού απανών & ΚΠΣ. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα αναµονής. Η µη έγκαιρη πληρωµή απαιτητού λογαριασµού καθαριότητας δεν δίνει δικαίωµα στον ανάδοχο διαµαρτυριών ή διακοπής παροχής της καθαριότητας. Προκαταβολές είτε έναντι γενοµένης παροχής καθαριότητας είτε έναντι µελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. 21. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδει ο ανάδοχος και ύστερα από τη σύνταξη πρακτικού παραλαβής του έργου από την υπηρεσία. 22. Απαγορεύεται ρητά ολική ή µερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου, από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του νοµικού προσώπου. από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και εφόσον το νοµικό πρόσωπο. υπό τη νέα του µορφή αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς τίτλους µε τον ανάδοχο. 23. Μέσα στο ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος θα συµπεριλαµβάνονται ο το εργολαβικό κέρδος, ο ΦΠΑ, οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου οι αµοιβές του προσωπικού που θα απασχοληθεί, και τα υλικά καθαριότητας. 24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η σύµβαση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα.σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης στην παραπάνω προθεσµία το ΤΕΙ Α.Μ.Θ θα καλεί έναν- 17

18 έναν τους επόµενους αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού. 25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της µη ασφάλισης αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, µετά από εισήγηση των επιτροπών ελέγχου και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Το προσωπικό της καθαριότητας υποχρεούται να φέρει οµοιόµορφη περιβολή. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και όλης εν γένει της συµφωνίας τους. 26. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, την παροχή της καθαριότητας. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος. και η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού κατά τη διαδικασία του Π.. 394/96 (άρθρο 34). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών. Επιτρέπεται η διακοπή της παροχής της καθαριότητας για εξαιρετικούς λόγους µόνο µετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωµα αποζηµίωσης εκ µέρους του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 27. Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαή- µερο εξουσιοδοτεί από τώρα η Σύγκλητος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. να αποβάλλει τα πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την τύχη τους 28. Η σύµβαση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα Για το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. Ο Πρόεδρος Οι συµβαλλόµενοι Ο Ανάδοχος Μητρόπουλος Αθανάσιος 18

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. e-mail: supply@teikav.edu.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. e-mail: supply@teikav.edu.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καβάλα 22/11/2013 Α Α:ΒΛ1Φ4691Ο8-0ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προ- µηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 Ταχ. Κωδ.: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πληροφορίες Μ. Μερέτη Τηλ.: 2531-023175 FAX: 2531-081983 Κοµοτηνή 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: , (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: ,  (γραφεία διδακτικού, ερευνητικού προσωπικού) του ΟΠΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ.: 210-8203911, http://www.aueb.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 62/2009 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Ηράκλειο 14/04/2015 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ε-mail: dopae.irakliou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1251 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: ,

ΑΔΑ: Β4Μ7469Β4Μ-ΤΦ3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 107 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνος & Λαδοπούλου Ερμούπολη 84100 ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Για την καθαριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 25/01/2017 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Λυτινάκη Χρυσούλα Τηλ/Fax: 2810-338137 / 2810-226.110 E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004685283 2016-06-30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310-599140

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr 14PROC001934447 2014-03-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 120/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηµόσιο κανονικό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

(κωδικός αριθμός είδους CPV 2008: )

(κωδικός αριθμός είδους CPV 2008: ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ/νια: 05/11/2014 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 48825 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια Ειδών διατροφής( µακαρόνια,ρύζι, κοτόπουλα κ.λ.π. για τους άπορους δηµότες του ήµου Ηρακλείου ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια ενός σετ εργαλείων πολλαπλών χρήσεων λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια ενός σετ εργαλείων πολλαπλών χρήσεων λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Α ΑΜ 16PROC005109349 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη 19-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15244 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα