Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer Aleph Melachim (1 Kings)"

Transcript

1 Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 :EL MICBAA EDQKIE OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :Ÿ µ ¹ ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ 1. w hamelek Dawid zaqen ba bayamim way kasuhu bab gadim w lo yicham lo. 1Ki1:1 Now King David was old, advanced in days; and they covered him with clothes, but he could not keep warm. 1:1 Καὶ ὁ βασιλεὺς αυιδ πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡµέραις, καὶ περιέβαλλον αὐτὸν ἱµατίοις, καὶ οὐκ ἐθερµαίνετο. 1 Kai ho basileus Dauid presbyteros probeb k s h merais, kai perieballon auton himatiois, kai ouk ethermaineto. DLEZA DXRP JLND EYWAI EICAR EL 2 :JLND MGE JWIGA DAKYE ZPKQ EL-IDZE JLND IPTL DCNRE Eœ ƒ š¼ µ Lµ ¹ ¾ µ E µƒ ƒ¼ Ÿ Eš ¾Iµ ƒ : Lµ ¹ ¾ µ µ ƒ ƒ œ ¾ Ÿ- ¹ œe Lµ ¹ 2. wayo m ru lo `abadayu y baq shu l adoni hamelek na`arah b thulah w `am dah liph ney hamelek uth hi-lo sokeneth w shak bah b cheyqek w cham l adoni hamelek. 1Ki1:2 So his servants said to him, Let them seek a young virgin for my master the king, and let her stand before the king and shall be a companion to him; and let her lie in your bosom, that my master the king may keep warm. 2 καὶ εἶπον οἱ παῖδες αὐτοῦ Ζητησάτωσαν τῷ κυρίῳ ἡµῶν τῷ βασιλεῖ παρθένον νεάνιδα, καὶ παραστήσεται τῷ βασιλεῖ καὶ ἔσται αὐτὸν θάλπουσα καὶ κοιµηθήσεται µετ αὐτοῦ, καὶ θερµανθήσεται ὁ κύριος ἡµῶν ὁ βασιλεύς. 2 kai eipon hoi paides autou Z t sat san tÿ kyriÿ h m n tÿ basilei parthenon neanida, kai parast setai tÿ basilei kai estai auton thalpousa kai koim th setai metí autou, with him kai thermanth setai ho kyrios h m n ho basileus. LEAB LKA DTI DXRP EYWAIE 3 :JLNL ZINPEYD š ā¹ Eƒ B ¾ A š¼ µ E µƒ µ : Lµ D œ¾ E ¹ƒÍµ œ ¹Lµ EVµ µ ¹ƒ¼ -œ E ¹Iµ 3. way baq shu na`arah yaphah b kol g bul Yis ra El wayim ts u eth- Abishag hashunamith wayabi u othah lamelek. 1Ki1:3 So they searched for a beautiful girl throughout all the territory of Yisrael, and found Abishag the Shunammite, and brought her to the king. 3 καὶ ἐζήτησαν νεάνιδα καλὴν ἐκ παντὸς ὁρίου Ισραηλ HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2817

2 καὶ εὗρον τὴν Αβισακ τὴν Σωµανῖτιν καὶ ἤνεγκαν αὐτὴν πρὸς τὸν βασιλέα. 3 kai ez t san neanida kal n ek pantos horiou Isra l kai heuron t n Abisak t n S manitin kai negkan aut n pros ton basilea. JLNDE EDZXYZE ZPKQ JLNL IDZE DTI DXRPDE 4 :D ¾ Lµ E œ š Uµ œ ¾ Lµ ¹ Uµ ¾ - µ š¼ µmµ 4. w hana`arah yaphah `ad-m od wat hi lamelek sokeneth wat shar thehu w hamelek lo y da`ah. 1Ki1:4 The girl was very beautiful; and she was a companion to the king and served him, but the king did not know her. 4 καὶ ἡ νεᾶνις καλὴ ἕως σφόδρα καὶ ἦν θάλπουσα τὸν βασιλέα καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς οὐκ ἔγνω αὐτήν. 4 kai h neanis kal he s sphodra; kai n thalpousa ton basilea kai eleitourgei autÿ, kai ho basileus ouk egn aut n. @YPZN ZIBG-OA 5 :EIPTL MIVX MIYNGE MIYXTE AKX EL YRIE ¾ ¹ ¼ š¾ Wµ œ¹ œ ¹Bµ - ƒ ͹ ¾ ¼ µ : ¹ š ¹ ¹V¹ ¼ µ ¹ š E ƒ š Ÿ āµ µiµ 5. wa AdoniYah ben-chagith mith nase le mor ani em lok waya`as lo rekeb upharashim wachamishim ish ratsim l phanayu. 1Ki1:5 Now Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I shall be king. So he prepared for himself chariots and horsemen with fifty men to run before him. 5 Καὶ Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ ἐπῄρετο λέγων Ἐγὼ βασιλεύσω καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἅρµατα καὶ ἱππεῖς καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔµπροσθεν αὐτοῦ. 5 Kai Ad nias huios Aggith epÿreto leg n Eg basileus ; kai epoi sen heautÿ harmata kai hippeis kai pent konta andras paratrechein emprosthen autou. ZIYR DKK RECN EININ 6 DCLI @ED-MBE œ ¹ā J µ ECµ š¾ ͹ ¹ƒ Ÿƒ ¼ - ¾ :Ÿ ƒµ š¼ µ Ÿœ¾ ¾ šµ ¾U-ƒŸŠ E -µ 6. w lo -`atsabo abiu miyamayu le mor madu`a kakah `asiath w gam-hu tob-to ar m od w otho yal dah acharey Ab shalom. 1Ki1:6 His father had not troubled him all his days, saying, Why have you done so? And he was also of exceedingly handsome form, and he was born after Absalom. 6 καὶ οὐκ ἀπεκώλυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ οὐδέποτε λέγων ιὰ τί σὺ ἐποίησας; καί γε αὐτὸς ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα, καὶ αὐτὸν ἔτεκεν ὀπίσω Αβεσσαλωµ. 6 kai ouk apek lysen auton ho pat r autou oudepote leg n Dia ti sy epoi sas? at any time kai ge autos h raios tÿ opsei sphodra, kai auton eteken opis Abessal m. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2818

3 ODKD MRE DIEXV-OA MR EIXAC EIDIE 7 EXFRIE ¾Jµ š œ ƒ ¹ Eš - A ƒ Ÿ ¹ š ƒ E ¹Iµ ˆ : ͹ ¾ ¼ š¼ µ Eš ˆ µiµ 7. wayih yu d barayu `im Yo ab ben-ts ruyah w `im Ab yathar hakohen waya` z ru acharey AdoniYah. 1Ki1:7 And his words were with Joab the son of Zeruiah and with Abiathar the priest; and they helped, going after Adonijah. 7 καὶ ἐγένοντο οἱ λόγοι αὐτοῦ µετὰ Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας καὶ µετὰ Αβιαθαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐβοήθουν ὀπίσω Αδωνιου 7 kai egenonto hoi logoi autou meta I ab tou huiou Sarouias kai meta Abiathar tou hiere s, kai ebo thoun opis Ad OZPE RCIEDI-OA EDIPAE ODKD WECVE 8 CECL MIXEABDE IRXE IRNYE ¹ƒḾµ œ E - ƒ E ƒe ¾Jµ Ÿ :E ͹ ¾ ¼ -¹ E ¾ ¹ š ¼ ¹šŸA¹Bµ ¹ š ¹ ¹ 8. w Tsadoq hakohen ub nayahu ben-yahuyada` w Nathan hanabi w Shim `i w Re`i w hagiborim asher l Dawid lo hayu `im- AdoniYahu. 1Ki1:8 But Zadok the priest, Benaiah the son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Rei, and the mighty men who belonged to David, were not with Adonijah. 8 καὶ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ Ναθαν ὁ προφήτης καὶ Σεµεϊ καὶ Ρηι καὶ οἱ δυνατοὶ τοῦ αυιδ οὐκ ἦσαν ὀπίσω Αδωνιου. 8 kai Sad k ho hiereus kai Banaias huios I dae kai Nathan ho proph t s kai Semei kai R i kai hoi dynatoi tou Dauid ouk san opis Ad niou. follow after LBX OIR ZLGFD XWAE GAFIE 9 :JLND ICAR DCEDI JLND ¾š -š ¼ œ ¾Fµ ƒ ¹ ¹š E š ƒe ¾ E ͹ ¾ ¼ µa ˆ¹Iµ Š : Lµ ƒµ E µ - E Lµ A - J-œ š ¹Iµ 9. wayiz bach AdoniYahu tso n ubaqar um ri `im eben hazocheleth asher- etsel `Eyn rogel wayiq ra eth-kal- echayu b ney hamelek ul kal- an shey Yahudah `ab dey hamelek. 1Ki1:9 Adonijah sacrificed sheep and oxen and fatlings by the stone of Zoheleth, which is beside En-rogel; and he invited all his brothers, the king s sons, and all the men of Yahudah, the king s servants. 9 καὶ ἐθυσίασεν Αδωνιας πρόβατα καὶ µόσχους καὶ ἄρνας µετὰ λίθου τοῦ Ζωελεθ, ὃς ἦν ἐχόµενα τῆς πηγῆς Ρωγηλ, καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς Ιουδα, παῖδας τοῦ βασιλέως 9 kai ethysiasen Ad nias probata kai moschous kai arnas meta lithou tou Z eleth, hos n echomena t s p g s R g l, kai ekalesen pantas tous adelphous autou HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2819

4 the spring kai pantas tous hadrous Iouda, paidas tou basile 10 : š ¾ ¹ ¾ ¾ -œ ¹šŸA¹Bµ -œ E ƒe ¹ƒḾµ œ -œ 10. w eth-nathan hanabi ub nayahu w eth-hagiborim w eth-sh lomoh achiu lo qara. 1Ki1:10 But he did not invite Nathan the prophet, Benaiah, the mighty men, and Solomon his brother. 10 καὶ τὸν Ναθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναιαν καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸν Σαλωµων ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐκάλεσεν. 10 kai ton Nathan ton proph t n kai Banaian kai tous dynatous kai ton Sal m n adelphon autou ouk ekalesen. OZP 11 CEC ZIBG-OA JLN IK Uµ µ Ÿ¼ š¾ ¾ ¾ - µƒ -œµa- œ š ¾Iµ : ¾ ¹ E ¾ ¼ µ œ ¹Bµ - ƒ E ͹ ¾ ¼ µ ¹J 11. wayo mer Nathan el-bath-sheba` em-sh lomoh le mor halo shama`at ki malak AdoniYahu ben-chaggith wa adoneynu Dawid lo yada`. 1Ki1:11 Then Nathan spoke to Bathsheba the mother of Solomon, saying, Have you not heard that Adonijah the son of Haggith has become king, and David our master does not know it? 11 Καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Βηρσαβεε µητέρα Σαλωµων λέγων Οὐκ ἤκουσας ὅτι ἐβασίλευσεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ; καὶ ὁ κύριος ἡµῶν αυιδ οὐκ ἔγνω. 11 Kai eipen Nathan pros B rsabee m tera Sal m n leg n Ouk kousas hoti ebasileusen Ad nias huios Aggith? kai ho kyrios h m n Dauid ouk egn. :DNLY JPA IHLNE IKL DZRE 12 : ¾ ¾ A -œ µ -œ ¹ŠĶµ E ¹ ¹ Úµ ƒ 12. w `atah l ki i`atsek na `etsah umal ti eth-naph shek w eth-nephesh b nek Sh lomoh. 1Ki1:12 So now come, please let me give you counsel and save your life and the life of your son Solomon. 12 καὶ νῦν δεῦρο συµβουλεύσω σοι δὴ συµβουλίαν, καὶ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ υἱοῦ σου Σαλωµων 12 kai nyn deuro symbouleus soi d symboulian, kai exelou t n psych n sou kai t n psych n tou huiou sou Sal m n; CEC IKL 13 JLNI JPA DNLY-IK ZRAYP JLND JLN RECNE Úµ - ¾¼ U šµ ¹ Ć Lµ - ¹ ¾ƒE ¹ µš¼ µ ¾ ¹ ƒ ¾ ¾ - ¹J š¾ œ ¼ µ Ú µa ¹ Lµ ¹ ¾ ¼ HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2820

5 :E ¹ ¾ ¼ µ µ ECµ E ¹ ¹J-µ ƒ E 13. l ki ubo i el-hamelek Dawid w amar t elayu halo - atah adonai hamelek nish ba` ta la amath ak le mor ki-sh lomoh b nek yim lok acharay w hu yesheb `al-kis i umadu`a malak AdoniYahu. 1Ki1:13 Go and go in to King David and say to him, Have you not, my master, O king, sworn to your maidservant, saying, Surely Solomon your son shall be king after me, and he shall sit on my throne? Why then has Adonijah become king? 13 δεῦρο εἴσελθε πρὸς τὸν βασιλέα αυιδ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὐχὶ σύ, κύριέ µου βασιλεῦ, ὤµοσας τῇ δούλῃ σου λέγων ὅτι Σαλωµων ὁ υἱός σου βασιλεύσει µετ ἐµὲ καὶ αὐτὸς καθιεῖται ἐπὶ τοῦ θρόνου µου; καὶ τί ὅτι ἐβασίλευσεν Αδωνιας; 13 deuro eiselthe pros ton basilea Dauid kai ereis pros auton legousa Ouchi sy, saying kyrie mou basileu, mosas tÿ doulÿ sou leg n hoti Sal m n ho huios sou basileusei metí eme kai autos kathieitai epi tou thronou mou? kai ti hoti ebasileusen Ad nias? JLND-MR MY ZXACN JCER DPD 14 ¹ µš¼ µ Ÿƒ ¹ ¼ µ Lµ -¹ œ š Aµ Ÿ M¹ : ¹ š ƒç-œ ¹œ K¹ E 14. hineh `odak m dabereth sham `im-hamelek wa ani abo acharayik umile thi eth-d barayik. 1Ki1:14 Behold, while you are still there speaking with the king, I shall come in after you and confirm your words. 14 καὶ ἰδοὺ ἔτι λαλούσης σου ἐκεῖ µετὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἐγὼ εἰσελεύσοµαι ὀπίσω σου καὶ πληρώσω τοὺς λόγους σου kai idou eti lalous s sou ekei meta tou basile s kai eg eiseleusomai opis sou kai pl r s tous logous sou. -- OWF JLNDE DXCGD 15 ZXYN ZINPEYD ¾ ˆ Lµ š µ µ Lµ - ƒ -œµƒ ¾ƒÚµ Š : Lµ -œ œµš œ ¹Lµ EVµ µ ¹ƒ¼ µ 15. watabo Bath-shebe` el-hamelek hachad rah w hamelek zaqen m od wa Abishag hashunamith m sharath eth-hamelek. 1Ki1:15 So Bathsheba went in to the king in the bedroom. Now the king was very old, and Abishag the Shunammite was ministering to the king. 15 καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὸ ταµίειον, καὶ ὁ βασιλεὺς πρεσβύτης σφόδρα, καὶ Αβισακ ἡ Σωµανῖτις ἦν λειτουργοῦσα τῷ βασιλεῖ. 15 kai eis lthen B rsabee pros ton basilea eis to tamieion, kai ho basileus presbyt s sphodra, kai Abisak h S manitis n leitourgousa tÿ basilei. :JL-DN JLND JLNL EGZYZE RAY-ZA CWZE 16 HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2821

6 : Ḱ- µ Lµ š ¾Iµ Lµ E µu ¹Uµ µƒ -œµa ¾R¹Uµ ˆŠ 16. watiqod Bath-sheba` watish tachu lamelek wayo mer hamelek mah-lak. 1Ki1:16 Then Bathsheba bowed and prostrated herself before the king. And the king said, What shall I do to you? 16 καὶ ἔκυψεν Βηρσαβεε καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί ἐστίν σοι; 16 kai ekuuen B rsabee kai prosekyn sen tÿ basilei. kai eipen ho basileus Ti estin soi? is it to DEDIA ZRAYP EL 17 JLNI JPA DNLY-IK œ ¼ µ ¾½ µa Ú µa ¹ Úµ ¹ ¾ ¼ Ÿ š ¾Uµ ˆ : ¹ ¹J-µ ƒ E š¼ µ ¾ ¹ ƒ ¾ ¾ - ¹J 17. wato mer lo adoni atah nish ba` ta bayahúwah Eloheyak la amathek ki-sh lomoh b nek yim lok acharay w hu yesheb `al-kis i. 1Ki1:17 She said to him, My master, you swore to your maidservant by DEDI your El, saying, Surely your son Solomon shall be king after me and he shall sit on my throne. 17 ἡ δὲ εἶπεν Κύριέ µου βασιλεῦ, σὺ ὤµοσας ἐν κυρίῳ τῷ θεῷ σου τῷ δούλῃ σου λέγων ὅτι Σαλωµων ὁ υἱός σου βασιλεύσει µετ ἐµὲ καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου µου. 17 h de eipen Kyrie mou basileu, sy mosas en kyriÿ tÿ theÿ sou tÿ doulÿ sou leg n hoti Sal m n ho huios sou basileusei metí eme kai autos kath setai epi tou thronou mou. JLND DZRE JLN DPD DZRE 18 :Ú ¾ Lµ ¹ ¾ ¼ Úµ ͹ ¾ ¼ M¹ Úµ 18. w `atah hineh AdoniYah malak w `atah adoni hamelek lo yada` at. 1Ki1:18 Now, behold, Adonijah is king; and now, my master the king, you do not know it. 18 καὶ νῦν ἰδοὺ Αδωνιας ἐβασίλευσεν, καὶ σύ, κύριέ µου βασιλεῦ, οὐκ ἔγνως 18 kai nyn idou Ad nias ebasileusen, kai sy, kyrie mou basileu, ouk egn s; JLND AXL XEY GAFIE JCAR XY ODKD Lµ A- š ¹Iµ ƒ¾š ¾ - ¹š E šÿ µa ˆ¹Iµ Š : š ¾ Ç ƒµ ¾ ¾ ¹ ƒ Qµ šµā ƒ ¾ E ¾Jµ š œ ƒ E 19. wayiz bach shor um ri -w tso n larob wayiq ra l kal-b ney hamelek ul Eb yathar hakohen ul Yo ab sar hatsaba w lish lomoh `ab d ak lo qara. 1Ki1:19 He has sacrificed oxen and fatlings and sheep in abundance, and has invited all the sons of the king and Abiathar the priest and Joab the commander of the army, but he has not invited Solomon your servant. 19 καὶ ἐθυσίασεν µόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα καὶ Ιωαβ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάµεως, καὶ τὸν Σαλωµων τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2822

7 19 kai ethysiasen moschous kai arnas kai probata eis pl thos kai ekalesen pantas tous huious tou basile s kai Abiathar ton hierea kai I ab ton archonta t s dyname s, kai ton Sal m n ton doulon sou ouk ekalesen. JILR IPIR JLND 20 @QK-LR AYI IN MDL CIBDL š ā¹ - Lµ ¹ ¾ ¼ Úµ : š¼ µ Lµ - ¹ ¾ ¼ N¹J-µ ƒ ¹ ¹Bµ 20. w atah adoni hamelek `eyney kal-yis ra El `aleyak l hagid lahem mi yesheb `al-kise adoni-hamelek acharayu. 1Ki1:20 As for you now, my master the king, the eyes of all Yisrael are on you, to tell them who shall sit on the throne of my master the king after him. 20 καὶ σύ, κύριέ µου βασιλεῦ, οἱ ὀφθαλµοὶ παντὸς Ισραηλ πρὸς σὲ ἀπαγγεῖλαι αὐτοῖς τίς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως µετ αὐτόν. 20 kai sy, kyrie mou basileu, hoi ophthalmoi pantos Isra l pros se apaggeilai autois tis kath setai epi tou thronou tou kyriou mou tou basile s metí auton. IZIIDE AKYK DIDE 21 DNLY IPAE : ¹ Hµ ¾ ¾ ¹ ƒe ¹ ¼ ¹œ ¹ œ¾ƒ¼ -¹ Lµ - ¹ ¾ ¼ ƒµ ¹J 21. w hayah kish kab adoni-hamelek `im- abothayu w hayithi ani ub ni Sh lomoh chata im. 1Ki1:21 And it shall come to pass, when my master the king sleeps with his fathers, that I and my son Solomon shall be offenders. 21 καὶ ἔσται ὡς ἂν κοιµηθῇ ὁ κύριός µου ὁ βασιλεὺς µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔσοµαι ἐγὼ καὶ ὁ υἱός µου Σαλωµων ἁµαρτωλοί kai estai h s an koim thÿ ho kyrios mou ho basileus meta t n pater n autou, kai esomai eg kai ho huios mou Sal m n hamart loi. OZPE JLND-MR ZXACN DPCER DPDE 22 : Á ¹ƒḾµ œ Lµ -¹ œ š Aµ Ḿ Ÿ M¹ ƒ 22. w hineh `odenah m dabereth `im-hamelek w Nathan hanabi ba. 1Ki1:22 Behold, while she was still speaking with the king, Nathan the prophet came in. 22 καὶ ἰδοὺ ἔτι αὐτῆς λαλούσης µετὰ τοῦ βασιλέως καὶ Ναθαν ὁ προφήτης ἦλθεν. 22 kai idou eti aut s lalous s meta tou basile s kai Nathan ho proph t s lthen. OZP DPD JLNL ECIBIE 23 JLNL EGZYIE Lµ ¹ ¾ƒÍµ ¹ƒḾµ œ M¹ š¾ Lµ E ¹BµIµ : š Ṕµ -µ Lµ E µu ¹Iµ 23. wayagidu lamelek le mor hineh Nathan hanabi wayabo liph ney hamelek HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2823

8 wayish tachu lamelek `al- apayu ar tsah. 1Ki1:23 They told the king, saying, Behold, Nathan the prophet. And when he came in before the king, he prostrated himself before the king with his face to the ground. 23 καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ Ἰδοὺ Ναθαν ὁ προφήτης καὶ εἰσῆλθεν κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. 23 kai an ggel tÿ basilei Idou Nathan ho proph t s; kai eis lthen kata pros pon tou basile s kai prosekyn sen tÿ basilei kata pros pon autou epi t n g n. JLNI JLND OZP 24 š¼ µ ¾ ¹ E ͹ ¾ ¼ Ú šµ Úµ Lµ ¹ ¾ ¼ œ š ¾Iµ : ¹ ¹J-µ ƒ E 24. wayo mer Nathan adoni hamelek atah amar at AdoniYahu yim lok acharay w hu yesheb `al-kis i. 1Ki1:24 Then Nathan said, My master the king, have you said, Adonijah shall be king after me, and he shall sit on my throne? 24 καὶ εἶπεν Ναθαν Κύριέ µου βασιλεῦ, σὺ εἶπας Αδωνιας βασιλεύσει ὀπίσω µου καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου µου 24 kai eipen Nathan Kyrie mou basileu, sy eipas Ad nias basileusei opis mou kai autos kath setai epi tou thronou mou; AXL XEY GAFIE MEID CXI IK 25 IXYLE JLND JLND IGI EIPTL MIZYE MPDE ƒ¾š ¾ - ¹š E šÿ µa ˆ¹Iµ ŸIµ µš ¹J ¾Jµ š œ ƒ E ƒ Qµ š ā E Lµ A- š ¹Iµ :E ͹ ¾ ¼ Lµ ¹ Eš ¾Iµ ¹œ¾ ¹ ¾ Ḿ¹ 25. ki yarad hayom wayiz bach shor um ri -w tso n larob wayiq ra l kal-b ney hamelek ul sarey hatsaba ul Eb yathar hakohen w hinam ok lim w shothim l phanayu wayo m ru y chi hamelek AdoniYahu. 1Ki1:25 For he has gone down today and has sacrificed oxen and fatlings and sheep in abundance, and has invited all the king s sons and the commanders of the army and Abiathar the priest, and behold, they are eating and drinking before him; and they say, Long live King Adonijah! 25 ὅτι κατέβη σήµερον καὶ ἐθυσίασεν µόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάµεως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα, καὶ ἰδού εἰσιν ἐσθίοντες καὶ πίνοντες ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεὺς Αδωνιας. 25 hoti kateb s meron kai ethysiasen moschous kai arnas kai probata eis pl thos kai ekalesen pantas tous huious tou basile s kai tous archontas t s dyname s kai Abiathar ton hierea, kai idou eisin esthiontes kai pinontes en pion autou kai eipan Z t ho basileus Ad nias. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2824

9 RCIEDI-OA EDIPALE ODKD WCVLE ILE JCAR DNLYLE Ÿ - ƒ E ƒ¹ ¾Jµ ¾ E C ƒµ - ¹ ¼ ¹ : š ¾ Ç ƒµ ¾ ¾ ¹ 26. w li ani-`ab deak ul Tsadoq hakohen w lib nayahu ben-y hoyada` w lish lomoh `ab d ak lo qara. 1Ki1:26 But me, even me your servant, and Zadok the priest and Benaiah the son of Jehoiada and your servant Solomon, he has not invited. 26 καὶ ἐµὲ αὐτὸν τὸν δοῦλόν σου καὶ Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ Σαλωµων τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν. 26 kai eme auton ton doulon sou kai Sad k ton hierea kai Banaian huion I dae he kai Sal m n ton doulon sou ouk ekalesen. DFD XACD DIDP JLND 27 @QK-LR AYI IN Fµ š ƒćµ ¹ Lµ ¹ ¾ ¼ œ ¹ ˆ : š¼ µ Lµ - ¹ ¾ ¼ N¹J-µ ƒ ¹ C ƒµ -œ Ú µ Ÿ ¾ 27. im me eth adoni hamelek nih yah hadabar hazeh w lo hoda` at eth-`ab deyak mi yesheb `al-kise adoni-hamelek acharayu. 1Ki1:27 If this thing is by my master the king, then you have not caused your servants to know who should sit on the throne of my master the king after him? 27 εἰ διὰ τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως γέγονεν τὸ ῥῆµα τοῦτο καὶ οὐκ ἐγνώρισας τῷ δούλῳ σου τίς καθήσεται ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως µετ αὐτόν; ei dia tou kyriou mou tou basile s gegonen to hr ma touto kai ouk egn risas tÿ doulÿ sou tis kath setai epi ton thronon tou kyriou mou tou basile s metí auton? -- RAY-ZAL CEC JLND ORIE 28 :JLND IPTL CNRZE JLND µƒ -œµƒ ¹-E š¹ š ¾Iµ ¹ Ć Lµ µ µiµ : Lµ ¹ ¾ ¼ µuµ Lµ ¹ ¾ƒÚµ 28. waya`an hamelek Dawid wayo mer qir u-li l Bath-shaba` watabo liph ney hamelek wata`amod liph ney hamelek. 1Ki1:28 Then King David answered and said, Call Bathsheba to me. And she came in before the king and stood before the king. 28 καὶ ἀπεκρίθη αυιδ καὶ εἶπεν Καλέσατέ µοι τὴν Βηρσαβεε καὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. 28 kai apekrith Dauid kai eipen Kalesate moi t n B rsabee; kai eis lthen en pion tou basile s kai est en pion autou. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2825

10 :DXV-LKN DEDI-IG JLND RAYIE 29 : š - J¹ ¹ µ -œ Ṕ-š ¼ É - µ šµ ¾Iµ Lµ µƒ V¹Iµ Š 29. wayishaba` hamelek wayo mar chay-yahúwah asher-padah eth-naph shi mikal-tsarah. 1Ki1:29 The king vowed and said, As DEDI lives, who has redeemed my life from all distress, 29 καὶ ὤµοσεν ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Ζῇ κύριος, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν µου ἐκ πάσης θλίψεως, 29 kai mosen ho basileus kai eipen Zÿ kyrios, hos elytr sato t n psych n mou ek pas s thlipse s, JPA DNLY-IK DEDIA JL IZRAYP IK 30 :DFD MEID OK IK IZGZ JLNI ƒ ¾ ¾ - ¹J š¾ š ā¹ ¾½ É µa ¹U µa ¹ š ¼ µj ¹J : Fµ ŸIµ ā½ J ¹J Ú µu ¹ ¹J-µ ƒ E µš¼ µ ¾ ¹ 30. ki ka asher nish ba` ti lak bayahúwah Elohey Yis ra El le mor ki-sh lomoh b nek yim lok acharay w hu yesheb `al-kis i tach tay ki ken e`eseh hayom hazeh. 1Ki1:30 surely as I vowed to you by DEDI the El of Yisrael, saying, Surely, your son Solomon shall be king after me, and he shall sit on my throne in my place; surely I shall do so this day. 30 ὅτι καθὼς ὤµοσά σοι ἐν κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ λέγων ὅτι Σαλωµων ὁ υἱός σου βασιλεύσει µετ ἐµὲ καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου µου ἀντ ἐµοῦ, ὅτι οὕτως ποιήσω τῇ ἡµέρᾳ ταύτῃ. 30 hoti kath s mosa soi en kyriÿ tÿ theÿ Isra l leg n hoti Sal m n ho huios sou basileusei metí eme kai autos kath setai epi tou thronou mou antí emou, hoti hout s poi s tÿ h mera tautÿ. JLNL EGZYZE RAY-ZA CWZE 31 :MLRL CEC JLND IGI Lµ E µu ¹Uµ š ¹ µpµ µƒ -œµa ¾R¹Uµ : ¾ ¹ Ć Lµ ¹ ¾ ¼ ¹ š ¾Uµ 31. watiqod Bath-sheba` apayim erets watish tachu lamelek wato mer y chi adonai hamelek Dawid l `olam. 1Ki1:31 Then Bathsheba bowed with her face to the ground, and prostrated herself before the king and said, May my master King David live forever. 31 καὶ ἔκυψεν Βηρσαβεε ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Ζήτω ὁ κύριός µου ὁ βασιλεὺς αυιδ εἰς τὸν αἰῶνα. 31 kai ekuuen B rsabee epi pros pon epi t n g n kai prosekyn sen tÿ basilei kai eipen Z t ho kyrios mou ho basileus Dauid eis ton ai OZPLE ODKD WECVL CEC JLND 32 :JLND IPTL RCIEDI-OA EDIPALE ¹ƒḾµ œ E ¾Jµ Ÿ ¹-E š¹ ¹ Ć Lµ š ¾Iµ ƒ : Lµ ¹ E ¾ƒÍµ E - A E ƒ¹ 32. wayo mer hamelek Dawid qir u-li l Tsadoq hakohen ul Nathan hanabi w lib nayahu ben-yahuyada` wayabo u liph ney hamelek. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2826

11 1Ki1:32 Then King David said, Call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came in before the king. 32 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αυιδ Καλέσατέ µοι Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Ναθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ εἰσῆλθον ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 32 kai eipen ho basileus Dauid Kalesate moi Sad k ton hierea kai Nathan ton proph t n kai Banaian huion I dae; kai eis lthon en pion tou basile s. MKNR EGW MDL JLND 33 MZCXEDE DCXTD-LR IPA MZAKXDE ¾ ¼ ƒµ -œ Ĺ¹ E Lµ š ¾Iµ : Ÿ ¹B- Ÿœ¾ U µšÿ ¹-š ¼ Ć š¹pµ -µ ¹ ƒ ¾ ¾ -œ U ƒµj š¹ 33. wayo mer hamelek lahem q chu `imakem eth-`ab dey adoneykem w hir kab tem eth-sh lomoh b ni `al-hapir dah asher-li w horad tem otho el-gichon. 1Ki1:33 The king said to them, Take with you the servants of your master, and have my son Solomon ride on the mule which belongs to me, and bring him down to Gihon. 33 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐτοῖς Λάβετε τοὺς δούλους τοῦ κυρίου ὑµῶν µεθ ὑµῶν καὶ ἐπιβιβάσατε τὸν υἱόν µου Σαλωµων ἐπὶ τὴν ἡµίονον τὴν ἐµὴν καὶ καταγάγετε αὐτὸν εἰς τὸν Γιων, 33 kai eipen ho basileus autois Labete tous doulous tou kyriou hym n methí hym n kai epibibasate ton huion mou Sal m n epi t n h mionon t n em n kai katagagete auton eis ton Gi n, OZPE ODKD WECV MY GYNE 34 :DNLY JLND IGI XTEYA MZRWZE š ā¹ -µ ¹ƒḾµ œ ¾Jµ Ÿ Ÿœ¾ µ E : ¾ ¾ Lµ ¹ U šµ ¼ µ š ŸVµA U µ œe 34. umashach otho sham Tsadoq hakohen w Nathan hanabi l melek `al-yis ra El uth qa` tem bashophar wa amar tem y chi hamelek Sh lomoh. 1Ki1:34 Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there as king over Yisrael, and blow the trumpet and say, Long live King Solomon! 34 καὶ χρισάτω αὐτὸν ἐκεῖ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προφήτης εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ σαλπίσατε κερατίνῃ καὶ ἐρεῖτε Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωµων. 34 kai chrisat auton ekei Sad k ho hiereus kai Nathan ho proph t s eis basilea epi Isra l, kai salpisate keratinÿ kai ereite Z t ho basileus Sal m n. IZGZ MZILRE 35 :DCEDI-LRE CIBP ZEIDL IZIEV Ú µu ¾ ¹ E ¹ ¹J-µ ƒµ ƒe š¼ µ œ ¹¼ µ : E -µ š ā¹ -µ ¹ œÿ ¹ ¹œ ¹E¹ Ÿœ¾ 35. wa`alithem acharayu uba w yashab `al-kis i w hu yim lok tach tay u otho tsiuithi lih yoth nagid `al-yis ra El w `al-yahudah. 1Ki1:35 Then you shall come up after him, and he shall come and sit on my throne and HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2827

12 for he shall be king in my place; for I have appointed him to be ruler over Yisrael and over Yahudah. 35 καὶ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου µου καὶ αὐτὸς βασιλεύσει ἀντ ἐµοῦ, καὶ ἐγὼ ἐνετειλάµην τοῦ εἶναι εἰς ἡγούµενον ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα. 35 kai kath setai epi tou thronou mou kai autos basileusei antí emou, kai eg eneteilam n tou einai eis h goumenon epi Isra l kai Iouda. for leader RCIEDI-OA EDIPA ORIE 36 :JLND DEDI OK Lµ -œ E - ƒ E A µ µiµ : Lµ ¹ ¾ ¼ ¾½ É šµ ¾ J š ¾Iµ 36. waya`an B nayahu ben-yahuyada` eth-hamelek wayo mer Amen ken yo mar Yahúwah Elohey adoni hamelek. 1Ki1:36 Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, Amen! Thus may DEDI, the El of my master the king, say. 36 καὶ ἀπεκρίθη Βαναιας υἱὸς Ιωδαε τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Γένοιτο οὕτως πιστώσαι κύριος ὁ θεὸς τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως 36 kai apekrith Banaias huios I dae tÿ basilei kai eipen Genoito; May it be hout s pist sai kyrios ho theos tou kyriou mou tou basile s; so. May confirm it DNLY-MR IDI OK JLND DEDI DID 37 :CEC LCBIE ¾ ¾ -¹ ¹ J Lµ ¹ ¾ ¼ -¹ É š ¼ µj ˆ : ¹ Ć Lµ ¹ ¾ ¼ N¹J¹ Ÿ ¹J-œ Cµ ¹ 37. ka asher hayah Yahúwah `im- adonai hamelek ken y hi `im-sh lomoh wigadel eth-kis o mikise adoni hamelek Dawid. 1Ki1:37 As DEDI has been with my master the king, so may He be with Solomon, and make his throne greater than the throne of my master King David! 37 καθὼς ἦν κύριος µετὰ τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως, οὕτως εἴη µετὰ Σαλωµων καὶ µεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου µου τοῦ βασιλέως αυιδ kath s n kyrios meta tou kyriou mou tou basile s, hout s ei meta Sal m n kai megalynai ton thronon autou hyper ton thronon tou kyriou mou tou basile s Dauid. -- IZXKDE RCIEDI-OA OZPE ODKD WECV CXIE 38 :OEGB-LR EKLIE CEC JLND ZCXT-LR EAKXIE IZLTDE ¹œ š Jµ E - ƒ E ƒe ¹ƒḾµ œ ¾Jµ Ÿ š Iµ : Ÿ ¹B-µ Ÿœ¾ E¹¾Iµ ¹ Ć Lµ œµc š¹p-µ ¾ ¾ -œ Eƒ¹J šµiµ ¹œ Pµ 38. wayered Tsadoq hakohen w Nathan hanabi ub nayahu ben-yahuyada` w hak rethi w hap lethi wayar kibu eth-sh lomoh `al-pir dath hamelek Dawid wayoliku otho `al-gichon. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2828

13 1Ki1:38 So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites went down and had Solomon ride on King David s mule, and brought him to Gihon. 38 καὶ κατέβη Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προφήτης καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ ὁ χερεθθι καὶ ὁ φελεθθι καὶ ἐπεκάθισαν τὸν Σαλωµων ἐπὶ τὴν ἡµίονον τοῦ βασιλέως αυιδ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν Γιων. 38 kai kateb Sad k ho hiereus kai Nathan ho proph t s kai Banaias huios I dae kai ho chereththi kai ho pheleththi kai epekathisan ton Sal m n epi t n h mionon tou basile s Dauid kai ap gagon auton eis ton Gi n. GYNIE ONYD ODKD WECV GWIE 39 :DNLY JLND IGI MRD-LK XTEYA ERWZIE ¾ ¾ -œ µ ¹Iµ ¾ - ¹ Vµ š -œ ¾Jµ Ÿ µr¹iµ Š : ¾ ¾ Lµ ¹ - J Eš ¾Iµ š ŸVµA E œ¹iµ 39. wayiqach Tsadoq hakohen eth-qeren hashemen min-ha ohel wayim shach eth-sh lomoh wayith q `u bashophar wayo m ru kal-ha`am y chi hamelek Sh lomoh. 1Ki1:39 Zadok the priest then took the horn of oil from the tent and anointed Solomon. Then they blew the trumpet, and all the people said, Long live King Solomon! 39 καὶ ἔλαβεν Σαδωκ ὁ ἱερεὺς τὸ κέρας τοῦ ἐλαίου ἐκ τῆς σκηνῆς καὶ ἔχρισεν τὸν Σαλωµων καὶ ἐσάλπισεν τῇ κερατίνῃ, καὶ εἶπεν πᾶς ὁ λαός Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωµων. 39 kai elaben Sad k ho hiereus to keras tou elaiou ek t s sk n s kai echrisen ton Sal m n kai esalpisen tÿ keratinÿ, kai eipen pas ho laos Z t ho basileus Sal m n. MILLGA MILLGN MRDE MRD-LK ELRIE 40 :MLEWA RWAZE DLECB DGNY MIGNYE ¹¹¼ µa ¹Ķµ š¼ µ - E¼ µiµ : Ÿ A š µ Á¹Uµ Ÿ ¹ā ¹ āe 40. waya`alu kal-ha`am acharayu w ha`am m chal lim bachalilim us mechim sim chah g dolah watibaqa` ha arets b qolam. 1Ki1:40 All the people went up after him, and the people were playing on flutes and rejoicing with great joy, so that the earth shook at their noise. 40 καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐχόρευον ἐν χοροῖς καὶ εὐφραινόµενοι εὐφροσύνην µεγάλην, καὶ ἐρράγη ἡ γῆ ἐν τῇ φωνῇ αὐτῶν. 40 kai aneb pas ho laos opis autou kai echoreuon en chorois kai euphrainomenoi euphrosyn n megal n, kai errag h g en tÿ ph nÿ aut n. ELK MDE RNYIE 41 :DNED DIXWD-LEW RECN XTEYD RNYIE ¾½ EK¹J ŸU¹ š ¼ ¹ ºšŖµ - E ͹ ¾ ¼ µ ¹Iµ : Ÿ š¹rµ -Ÿ µ ECµ š ¾Iµ š ŸVµ Ÿ -œ ƒ Ÿ µ ¹Iµ 41. wayish ma` AdoniYahu w kal-haq ru im asher ito w hem kilu le ekol HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2829

14 wayish ma` Yo ab eth-qol hashophar wayo mer madu`a qol-haqir yah homah. 1Ki1:41 Now Adonijah and all the guests who were with him heard it as they finished eating. When Joab heard the sound of the trumpet, he said, Why is this noise roaring the city? 41 Καὶ ἤκουσεν Αδωνιας καὶ πάντες οἱ κλητοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ συνετέλεσαν φαγεῖν καὶ ἤκουσεν Ιωαβ τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης καὶ εἶπεν Τίς ἡ φωνὴ τῆς πόλεως ἠχούσης; 41 Kai kousen Ad nias kai pantes hoi kl toi autou, kai autoi synetelesan phagein; kai kousen I ab t n ph n n t s keratin s kai eipen Tis h ph n t s pole s chous ODKD OZPEI DPDE XACN EPCER 42 :XYAZ AEHE LIG Á ¾Jµ š œ ƒ - A œ Ÿ M¹ š Aµ EM Ÿ ƒ :š Wµƒ U ƒÿš Úµ ¹ µ ¹ ¹J ¾A E ͹ ¾ ¼ š ¾Iµ 42. `odenu m daber w hineh Yonathan ben- Eb yathar hakohen ba wayo mer AdoniYahu bo ki ish chayil atah w tob t baser. 1Ki1:42 While he was still speaking, behold, Jonathan the son of Abiathar the priest came. Then Adonijah said, Come in, for you are a valiant man and bring good tidings. 42 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἰδοὺ Ιωναθαν υἱὸς Αβιαθαρ τοῦ ἱερέως ἦλθεν, καὶ εἶπεν Αδωνιας Εἴσελθε, ὅτι ἀνὴρ δυνάµεως εἶ σύ, καὶ ἀγαθὰ εὐαγγέλισαι. 42 eti autou lalountos kai idou I nathan huios Abiathar tou hiere s lthen, kai eipen Ad nias Eiselthe, hoti an r dyname s ei sy, kai agatha euaggelisai. OZPEI ORIE 43 JILND CEC-JLND E ͹ ¾ ¼ µ š ¾Iµ œ Ÿ µ µiµ : ¾ ¾ -œ ¹ ¹ ¹ Ć- Lµ E ¾ ¼ ƒ¼ 43. waya`an Yonathan wayo mer la AdoniYahu abal adoneynu hamelek-dawid him li k eth-sh lomoh. 1Ki1:43 But Jonathan answered and said to Adonijah, Verily Our master King David has made Solomon king. 43 καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν καὶ εἶπεν Καὶ µάλα ὁ κύριος ἡµῶν ὁ βασιλεὺς αυιδ ἐβασίλευσεν τὸν Σαλωµων 43 kai apekrith I nathan kai eipen Kai mala ho kyrios h m n ho basileus Dauid ebasileusen ton Sal m ODKD GLYIE 44 :JLND ZCXT LR EAKXIE IZLTDE IZXKDE RCIEDI-OA EDIPAE ¹ƒḾµ œ -œ ¾Jµ Ÿ -œ Lµ -ŸU¹ µ ¹Iµ : Lµ œµc š¹p µ Ÿœ¾ Eƒ¹J šµiµ ¹œ Pµ ¹œ š Jµ Ÿ - A E ƒe 44. wayish lach ito-hamelek eth-tsadoq hakohen w eth-nathan hanabi ub nayahu ben-y hoyada` w hak rethi w hap lethi wayar kibu otho `al pir dath hamelek. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2830

15 1Ki1:44 The king has also sent with him Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Cherethites, and the Pelethites; and they have made him ride on the king s mule. 44 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς µετ αὐτοῦ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Ναθαν τὸν προφήτην καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ τὸν χερεθθι καὶ τὸν φελεθθι, καὶ ἐπεκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἡµίονον τοῦ βασιλέως 44 kai apesteilen ho basileus metí autou ton Sad k ton hierea kai Nathan ton proph t n kai Banaian huion I dae kai ton chereththi kai ton pheleththi, kai epekathisan auton epi t n h mionon tou basile s; OEGBA OZPE ODKD WECV EGYNIE 45 :MZRNY DIXWD MDZE MIGNY MYN ELRIE Ÿ ¹ A ¹ƒḾµ œ ¾Jµ Ÿ Ÿœ¾ E ¹Iµ : U µ š ¼ ŸRµ E š¹rµ ¾ Uµ ¹ ā V¹ E¼ µiµ 45. wayim sh chu otho Tsadoq hakohen w Nathan hanabi l melek b Gichon waya`alu misham s mechim watehom haqir yah hu haqol asher sh ma` tem. 1Ki1:45 Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon, and they have come up from there rejoicing, so that the city is roaring. This is the noise which you have heard. 45 καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προφήτης εἰς βασιλέα ἐν τῷ Γιων, καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖθεν εὐφραινόµενοι, καὶ ἤχησεν ἡ πόλις αὕτη ἡ φωνή, ἣν ἠκούσατε. 45 kai echrisan auton Sad k ho hiereus kai Nathan ho proph t s eis basilea en tÿ Gi n, as kai aneb san ekeithen euphrainomenoi, kai ch sen h polis; haut h ph n, h n kousate. LR DNLY AYI MBE 46 : EĻµ N¹J µ ¾ ¾ ƒµ µ 46. w gam yashab Sh lomoh `al kise ham lukah. 1Ki1:46 And also Solomon has sat on the throne of the kingdom. 46 καὶ ἐκάθισεν Σαλωµων ἐπὶ θρόνον τῆς βασιλείας, 46 kai ekathisen Sal m n epi thronon t s basileias, CEC JLND JXAL JLND ICAR 47 JNYN DNLY AHII :AKYND-LR JLND EGZYIE LCBIE ¹ Ć Lµ E ¾ ¼ -œ š ƒ Lµ ƒµ E Á-µ ˆ V¹ ¾ ¾ -œ ¾½ ƒ Š š¾ :ƒ J ¹Lµ -µ Lµ E µu ¹Iµ ¹J¹ Ÿ ¹J-œ Cµ ¹ 47. w gam-ba u `ab dey hamelek l barek eth- adoneynu hamelek Dawid le mor yeyteb Eloheyak eth-shem Sh lomoh mish meak wigadel eth-kis o mikis ek wayish tachu hamelek `al-hamish kab. 1Ki1:47 And also the king s servants came to bless our master King David, saying, May your El make the name of Solomon better than your name and make his throne greater than your throne! And the king bowed himself on the bed. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2831

16 47 καὶ εἰσῆλθον οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέως εὐλογῆσαι τὸν κύριον ἡµῶν τὸν βασιλέα αυιδ λέγοντες Ἀγαθύναι ὁ θεὸς τὸ ὄνοµα Σαλωµων τοῦ υἱοῦ σου ὑπὲρ τὸ ὄνοµά σου καὶ µεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον σου καὶ προσεκύνησεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτοῦ, 47 kai eis lthon hoi douloi tou basile s eulog sai ton kyrion h m n ton basilea Dauid legontes Agathynai ho theos to onoma Sal m n tou huiou sou hyper to onoma sou kai megalynai ton thronon autou hyper ton thronon sou; kai prosekyn sen ho basileus epi t n koit n autou, DEDI JEXA JLND DKK-MBE 48 IPIRE AYI MEID OZP š ā¹ ¾½ É EšÁ Lµ šµ J-µ :œÿ ¾š µ ¹ ¹J-µ ƒ ¾ ŸIµ µœ š ¼ 48. w gam-kakah amar hamelek baruk Yahúwah Elohey Yis ra El asher nathan hayom yosheb `al-kis i w `eynay ro oth. 1Ki1:48 The king has also said thus, Blessed be DEDI, the El of Yisrael, who has granted one to sit on my throne today while my own eyes see it. 48 καί γε οὕτως εἶπεν ὁ βασιλεύς Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἔδωκεν σήµερον ἐκ τοῦ σπέρµατός µου καθήµενον ἐπὶ τοῦ θρόνου µου, καὶ οἱ ὀφθαλµοί µου βλέπουσιν. 48 kai ge hout s eipen ho basileus Eulog tos kyrios ho theos Isra l, hos ed ken s meron ek tou spermatos mou kath menon epi tou thronou mou, kai hoi ophthalmoi mou blepousin. from out of my seed one sitting :EKXCL EKLIE ENWIE ECXGIE 49 :ŸJ šµ ¹ E Iµ E ͹ ¾ ¼ µ š ¼ ¹ ºšŖµ - J E º ͵ E š Iµ Š 49. wayecher du wayaqumu kal-haq ru im asher la AdoniYahu wayel ku ish l dar ko. 1Ki1:49 And they were terrified and they arose, all the guests who were with Adonijah; and each man went on his way. 49 Καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐξανέστησαν πάντες οἱ κλητοὶ τοῦ Αδωνιου καὶ ἀπῆλθον ἀνὴρ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. 49 Kai exest san kai exanest san pantes hoi kl toi tou Ad niou kai ap lthon an r eis t n hodon autou. :GAFND ZEPXWA WFGIE JLIE MWIE DNLY 50 :µ A ˆ¹Lµ œÿ šµ A ˆ¼ µiµ Iµ ͵ ¾ ¾ P¹ š E ͹ ¾ ¼ µ 50. wa AdoniYahu yare mip ney Sh lomoh wayaqam wayelek wayachazeq b qar noth hamiz beach. 1Ki1:50 And Adonijah was afraid of Solomon, and he arose, went and took hold of the horns of the altar. 50 καὶ Αδωνιας ἐφοβήθη ἀπὸ προσώπου Σαλωµων καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἐπελάβετο τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου. 50 kai Ad nias ephob th apo pros pou Sal m n from the face of kai anest kai ap lthen kai epelabeto t n kerat n tou thysiast riou. DPD DNLYL CBIE 51 HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2832

17 IL-RAYI GAFND ZEPXWA DPDE :AXGA DNLY JLND MEIK ¾ ¾ Lµ -œ š E ͹ ¾ ¼ M¹ š¾ ¾ ¾ ¹ µbºiµ ¹- µƒ V¹ š¾ µ A ˆ¹Lµ œÿ šµ A ˆµ M¹ :ƒ š A ŸC ƒµ -œ œ ¹ -¹ ¾ ¾ Lµ ŸIµ 51. wayugad lish lomoh le mor hineh AdoniYahu yare eth-hamelek Sh lomoh w hineh achaz b qar noth hamiz beach le mor yishaba`-li kayom hamelek Sh lomoh im-yamith eth-`ab do bechareb. 1Ki1:51 Now it was told to Solomon, saying, Behold, Adonijah is afraid of King Solomon, for behold, he has taken hold of the horns of the altar, saying, Let King Solomon swear to me today that he shall not put his servant to death with the sword. 51 καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαλωµων λέγοντες Ἰδοὺ Αδωνιας ἐφοβήθη τὸν βασιλέα Σαλωµων καὶ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου λέγων Ὀµοσάτω µοι σήµερον ὁ βασιλεὺς Σαλωµων εἰ οὐ θανατώσει τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐν ῥοµφαίᾳ. 51 kai an ggel tÿ Sal m n legontes Idou Ad nias ephob th ton basilea Sal m n kai katechei t n kerat n tou thysiast riou leg n Omosat moi s meron ho basileus Sal m n ei ou thanat sei ton doulon autou en hromphaia. EZXRYN LIG-OAL DIDI DNLY 52 :ZNE š Ÿœ š¼ µw¹ ¾P¹ - ¾ ¹ µ - ƒ ¹ ¹ ¾ ¾ š ¾Iµ ƒ :œ Ÿƒ- Ĺ¹œ š-¹ 52. wayo mer Sh lomoh im yih yeh l ben-chayil lo -yipol misa`aratho ar tsah w im-ra`ah thimatse -bo wameth. 1Ki1:52 Solomon said, If he becomes a son of virtue, not one of his hairs shall fall to the ground; but if wickedness is found in him, he shall die. 52 καὶ εἶπεν Σαλωµων Ἐὰν γένηται εἰς υἱὸν δυνάµεως, εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐὰν κακία εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανατωθήσεται. 52 kai eipen Sal m n Ean gen tai eis huion dyname s, ei peseitai t n trich n autou epi t n g n; kai ean kakia heurethÿ en autÿ, thanat th GAFND LRN EDCXIE DNLY JLND GLYIE 53 :JZIAL JL DNLY DNLY JLNL EGZYIE ¾ƒÍµ µ A ˆ¹Lµ µ E º ¹š¾Iµ ¾ ¾ Lµ µ ¹Iµ : œ ƒ ¾ ¾ Ÿ-š ¾Iµ ¾ ¾ Lµ E µu ¹Iµ 53. wayish lach hamelek Sh lomoh wayoriduhu me`al hamiz beach wayabo wayish tachu lamelek Sh lomoh wayo mer-lo Sh lomoh lek l beytheak. 1Ki1:53 So King Solomon sent, and they brought him down from the altar. And he came and prostrated himself before King Solomon, and Solomon said to him, Go to your house. 53 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωµων καὶ κατήνεγκεν αὐτὸν ἀπάνωθεν τοῦ θυσιαστηρίου HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2833

18 καὶ εἰσῆλθεν καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ Σαλωµων, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλωµων εῦρο εἰς τὸν οἶκόν σου. 53 kai apesteilen ho basileus Sal m n kai kat negken auton apan then tou thysiast riou; kai eis lthen kai prosekyn sen tÿ basilei Sal m n, kai eipen autÿ Sal m n Deuro eis ton oikon sou. Chapter 2 EPA EVIE ZENL CEC-INI EAXWIE 1Ki2:1 :š¾ Ÿ ƒ ¾ ¾ -œ µ µ œe ¹ - Eƒ š ¹Iµ 1. wayiq r bu y mey-dawid lamuth way tsaw eth-sh lomoh b no le mor. 1Ki2:1 And the days of David to die drew near, he charged Solomon his son, saying, 2:1 Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡµέραι αυιδ ἀποθανεῖν αὐτόν, καὶ ἐνετείλατο τῷ Σαλωµων υἱῷ αὐτοῦ λέγων 1 Kai ggisan hai h merai Dauid apothanein auton, kai eneteilato tÿ Sal m n huiÿ autou leg n himself ZIIDE ZWFGE JXCA JLD 2 : ¹ œ ¹ Ú µˆ š - J š A ¾ ¹¾ ƒ 2. anoki holek b derek kal-ha arets w chazaq at w hayiath l ish. 1Ki2:2 I am going the way of all the earth. You shall be strong, and be a man. 2 Ἐγώ εἰµι πορεύοµαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔσῃ εἰς ἄνδρα 2 Eg eimi poreuomai en hodÿ pas s t s g s; kai ischyseis kai esÿ eis andra in EIZEVN EIZWG XNYL EIKXCA ZKLL DEDI ZXNYE 3 LIKYZ ORNL DYN ZXEZA AEZKK EIZECRE EIHTYNE :MY DPTZ DYRZ œ¾ ¹ œ¾rº š¾ ¹ š ¹A œ ¾½ É œ š ¹ -œ Ú šµ œ ¹J āµu µ µ ¾ œµšÿœ A ƒeœ JµJ œ¾ ŠṔ ¹ E : ¹U š ¼ - J œ ā¼ µu š ¼ - J 3. w shamar at eth-mish mereth Yahúwah Eloheyak laleketh bid rakayu lish mor chuqothayu mits wothayu umish patayu w `ed wothayu kakathub b thorath Mosheh l ma`an tas kil eth kal- asher ta`aseh w eth kal- asher tiph neh sham. 1Ki2:3 Keep the charge of DEDI your El, to walk in His ways, to keep His statutes, His commandments, His judgments, and His testimonies, according to what is written in the Law of Moshe, that you may succeed in all that you do and whithersoever you turn there, 3 καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώµατα καὶ τὰ κρίµατα τὰ γεγραµµένα ἐν νόµῳ Μωυσέως, ἵνα συνίῃς ἃ ποιήσεις κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωµαί σοι, 3 kai phylaxeis t n phylak n kyriou tou theou sou tou poreuesthai en tais hodois autou phylassein tas entolas autou kai ta dikai mata kai ta krimata ta gegrammena en nomÿ M use s, HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2834

19 the ordinances hina syniÿs ha poi seis kata panta, hosa an enteil mai soi, ILR XAC DEDI MIWI ORNL 4 MAAL-LKA IPTL ZKLL JIPA @QK LRN JL MYTP-LKAE š¾ µ š A¹C š ¼ Ÿš ƒç-œ É ¹ µ µ ƒ ƒ - A œ ½ A µ œ J šµc-œ ƒ Eš ¹ -¹ : š ā¹ N¹J µ ¹ œ š J¹ - ¾ š¾ µ - ƒe 4. l ma`an yaqim Yahúwah eth-d baro asher diber `alay le mor im-yish m ru baneyak eth-dar kam laleketh l phanay be emeth b kal-l babam ub kal-naph sham le mor lo -yikareth l ak ish me`al kise Yis ra El. 1Ki2:4 so that DEDI may establish His word which He spoke concerning me, saying, If your sons are careful of their way, to walk before Me in truth with all their heart and with all their soul, you shall not lack a man on the throne of Yisrael. 4 ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλησεν λέγων Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐµοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτῶν, λέγων Οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ. 4 hina st sÿ kyrios ton logon autou, hon elal sen leg n Ean phylax sin hoi huioi sou t n hodon aut n poreuesthai en pion emou en al theia en holÿ kardia aut n kai en holÿ psychÿ aut n, leg n Ouk exolethreuth setai soi an r epan then thronou Isra l. DIEXV-OA IL ZRCI MBE 5 XP-OA IXY-IPYL DYR MLYA DNGLN-INC MYIE MBXDIE :EILBXA ELRPAE EIPZNA EZXBGA DNGLN INC OZIE Eš - A ƒ Ÿ ¹ ā -š ¼ œ Ú µ Úµ µ š - A š ƒµ š ā¹ œÿ ƒ¹ š ā- ¹ ā š ¼ ¾ A ¹ - Ç āíµ šµ µiµ š œ - ƒ ā ¼ µ : µš A š ¼ Ÿ¼ µ ƒe œ A š ¼ Ÿœ š¾ ¼ µa ¹ Ç U¹Iµ 5. w gam atah yada` at eth asher-`asah li Yo ab ben-ts ruyah asher`asah lish ney-sarey tsib oth Yis ra El l Ab ner ben-ner w la`amasa ben-yether wayahar gem wayasem d mey-mil chamah b shalom wayiten d mey mil chamah bachagoratho asher b math nayu ub na`alo asher b rag layu. 1Ki2:5 And you also know what Joab the son of Zeruiah did to me, what he did to the two commanders of the armies of Yisrael, to Abner the son of Ner, and to Amasa the son of Jether, whom he killed; he also shed the blood of war in peace. And he put the blood of war on his belt that was about his waist, and on his sandals that were on his feet. 5 καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν µοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας, ὅσα ἐποίησεν τοῖς δυσὶν ἄρχουσιν τῶν δυνάµεων Ισραηλ, τῷ Αβεννηρ υἱῷ Νηρ καὶ τῷ Αµεσσαϊ υἱῷ Ιεθερ, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵµατα πολέµου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷµα ἀθῷον ἐν τῇ ζώνῃ αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ ὀσφύι αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὑποδήµατι αὐτοῦ τῷ ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2835

20 5 kai ge sy egn s hosa epoi sen moi I ab huios Sarouias, hosa epoi sen tois dysin archousin t n dyname n Isra l, tÿ Abenn r huiÿ N r kai tÿ Amessai huiÿ Iether, kai apekteinen autous kai etaxen ta haimata polemou en eir nÿ kai ed ken haima athÿon en tÿ z nÿ autou tÿ innocent en tÿ osphui autou kai en tÿ hypod mati autou tÿ en tÿ podi autou; MLYA EZAIY JZNKGK ZIYRE 6 :¾ ¾ A Ÿœ ƒ ā šÿœ- ¾ œ J œ ¹ā 6. w `asiath k chak matheak w lo -thored seybatho b shalom sh ol. 1Ki2:6 So act according to your wisdom, and do not let his gray hair go down to Sheol in peace. 6 καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ εἰς ᾅδου. 6 kai poi seis kata t n sophian sou kai ou kataxeis t n polian autou en eir nÿ eis ha dou. JPGLY EIDE CQG-DYRZ ICRLBD ILFXA IPALE 7 IPTN IGXAA EAXW OK-IK º ¾ A E - ā¼ µu ¹ ¹Bµ µk¹ˆ šµƒ ƒ¹ ˆ : ¹ Ÿ ƒµ P¹ ¹ š ƒ A µ Eƒ š - ¹J 7. w lib ney Bar zilay hagil `adi ta`aseh-chesed w hayu b ok ley shul chanek ki-ken qar bu elay b bar chi mip ney Ab shalom achiyak. 1Ki2:7 But show kindness to the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be among those who eat at your table; for so they came to me when I fled from Absalom your brother. 7 καὶ τοῖς υἱοῖς Βερζελλι τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου, ὅτι οὕτως ἤγγισάν µοι ἐν τῷ µε ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωµ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 7 kai tois huiois Berzelli tou Galaaditou poi seis eleos, kai esontai en tois esthiousin t n trapezan sou, hoti hout s ggisan moi en tÿ me apodidraskein apo pros pou Abessal m tou adelphou sou. in my fleeing from the face MIXGAN IRNY JNR DPDE 8 MIPGN IZKL MEIA ZVXNP DLLW :AXGA DEDIA EL OCXID ¹šº µa¹ ¹ ¹ µ - ƒ š B- ƒ ¹ ¹ Ļ¹ M¹ ¹ ¼ µ ¹U Ÿ A œ š ¹ ¹ µ ¹ E :ƒ š A œ ¹ ¼ -¹ š¾ É µƒ Ÿ µƒ V C šµiµ ¹œ š ¹ µš - E 8. w hineh `im ak Shim `i ben-gera Ben-hay mini mibachurim w hu qil lani q lalah nim retseth b yom lek ti Machanayim w hu -yarad liq ra thi hayar den wa eshaba` lo bayahúwah le mor im- amith ak bechareb. 1Ki2:8 Behold, there is with you Shimei the son of Gera the Benyamite, of Bahurim; now it was he who cursed me with a violent curse on the day I went to Mahanaim. But when he came down to meet me at the Jordan, I swore to him by DEDI, saying, I shall not put you to death with the sword. HaMiqraot/The Scriptures Neviim/Prophets Hebrew-Greek-English color coded Interlinear page 2836

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Melachim (2 Kings)

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 15 L@XYI JLN MRAXIL DPY RAYE MIXYR ZPYA 2Ki15:1 :DCEDI JLN DIVN@-OA DIXFR JLN š ā¹ ƒ š µƒ ¹š ā œµ ¹A : E µ ¼ - ƒ šµˆ¼ µ 1. bish nath `es rim washeba` shanah l Yarab

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 139 :RCZE IPZXWG DEDI XENFN CECL GVPNL Ps139:1 : Uµ ¹ µu šµ ¼ É šÿ ˆ¹ ¹ µ Qµ µ 1. lam natseach l Dawid miz mor Yahúwah chaqar tani wateda`. Elohim s Omnipresence and Omniscience.

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18 Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 JIPAE DZ@ OXD@-L@ DEDI XN@IE Num18:1 DZ@E YCWND OER-Z@ E@YZ JZ@ JIA@-ZIAE :MKZPDK OER-Z@

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 77 :XENFN SQ@L OEZICI-LR GVPNL Ps77:1 :šÿ ˆ¹ Eœ ¹ -µ µ Qµ µ 1. (77:1 in Heb.) lam natseach `al-y dithun l Asaph miz mor. Comfort in Trouble from Recalling Elohim s Mighty

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 6 @n[ MKZ@ DXIDFP ]L MIXFRm hpgp@e 2Cor6:1 :WIXL DIDE MIDL@ CQG hldwz K œ š ¹ ˆµ Ÿ ¹š ˆ¾ J E µ ¼ µ : ¹š ¹ ¾½ E Aµ œ 1. wa anach nu k `oz riym lo naz hiyrah eth

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem.

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem. Sefer Koheleth (Ecclesiastes) Chapter 12 DRXD INI E@AI-@L XY@ CR JIZXEGA INIA JI@XEA-Z@ XKFE Ecc12:1 :UTG MDA IL-OI@ XN@Z XY@ MIPY ERIBDE š E ¾ƒ - ¾ š ¼ µ œ¾še A ¹A šÿa-œ š¾ ˆE : ƒ ¹- šµ ¾U š ¼ ¹ E ¹B¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Shir hashirim (Song of Songs)

Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Chapter 4 MIPEI JIPIR DTI JPD IZIRX DTI JPD Song4:1 :CRLB XDN EYLBY MIFRD XCRK JXRY JZNVL CRAN ¹ Ÿ ¹ µ Ḿ¹ ¹œ µš Ḿ¹ : ¹B šµ E B ¹F¹ š J š µā œĺµ µ µa¹ 1. hinnak yaphah

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent From the Translation of Fr. Nomikos Vaporis. Hymn Translations by N. Takis. This service consists of the Small Compline, the Canon to

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. For Sunday Worship The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship Tone 5 Tone 5 In Modern English and Greek New Byzantine Chant Plagal First Tone 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, June 7, 2015 All Saints Mode pl. 4. Eothinon 1 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ SAINT DEMETRIOS CATHEDRAL 30-11 30TH DRIVE ASTORIA, NY 11102 TEL: 718-728-1718 SS. CATHERINE & GEORGE CHURCH 22-30 33RD STREET ASTORIA, NY 11105 TEL: 718-545-4796 FAX: 718-728-0079 ARCHIM. NEKTARIOS PAPAZAFIROPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα