Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content"

Transcript

1 Εκπαίδευση από Απόσταση: Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content Περιεχόµενα Υλικό για διάβασµα και αναφορά Εργαλεία για ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων Εργαλεία για ανάπτυξη ιαδικτυακών τόπων Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση Εργαλεία για αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας Εργαλεία για ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών Εργαλεία για µετατροπή µαθησιακού υλικού από µια µορφή σε άλλη Υλικό για διάβασµα και αναφορά Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. and Zvacek, S. (2002). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (Chapter 11). Horton, W., Horton, K., (2003). E-learning Tools and Technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers: (Chapters 14-18). Virtual Laboratories in Probability and Statistics: Εργαλεία ανάπτυξης µαθησιακού υλικού σε εξειδικευµένα αντικείµενα Digital Works is a graphical design tool that enables constructing digital logic and computer architecture circuits and analyzing their behavior. works.htm HtmlToHlp is a conversion tool which translates HTML files to RTF an creating WinHelp: Help & Manual: help authoring tool that lets you create and edit online help project and export it to a variety of file formats (PDF, HTML Help, plain HTML, Winhelp etc.)

2 Εργαλεία για ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων Εργαλεία για ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων: Πως δουλεύουν Παραδείγµατα Εργαλείων Macromedia Authorware: Authoring Edit: Dazzler Max: (trial version Lectora 2004: (trial version Web Course Builder: (trial version Παραδείγµατα Εργαλείων (συν.) Quest: Toolbook Instructor 2004: ructor.asp Toolbook Assistant: stant.asp Trainersoft: (7 day trial version

3 Εργαλεία για ανάπτυξη ιαδικτυακών τόπων Παραδείγµατα Εργαλείων GoLive: NetObjects Fusion: FrontPage: /default.mspx Dreamweaver: Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση Η αξιολόγηση στοχεύει: Εκτίµηση της προόδου κάθε µαθητή, εντοπισµός πιθανών προβληµάτων που αντιµετωπίζει µε σκοπό την εξατοµικευµένη βοήθεια και καθοδήγηση για τη βελτίωση της επίδοσής του. Εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω του ελέγχου της επίτευξης των µαθησιακών στόχων στο σύνολο των µαθητών εκπαιδευοµένων. Ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα µέσω του ελέγχου της επίδοσης των µαθητών του, να αναπροσαρµόζει τη µέθοδο και το ρυθµό της ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική, καθώς και να εστιάζει την προσπάθειά του σε µαθητές µε χαµηλή επίδοση, ώστε να αµβλύνει κατά το δυνατόν τις ανισότητες µέσα στην τάξη. Την πιστοποίηση των γνώσεων που οι µαθητές εκπαιδευόµενοι έχουν αποκοµίσει κατά τη διάρκεια ενός κύκλου µαθηµάτων ή ολοκληρωµένου προγράµµατος σπουδών µε σκοπό την απονοµή τίτλων σπουδών, πτυχίων ή αδειών άσκησης επαγγέλµατος. Αυτοαξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευόµενου κατά την αυτόνοµη µελέτη του ώστε αυτός να διαπιστώνει την αποτελεσµατικότητά της. Παραδείγµατα αυτοαξιολόγησης είναι η απάντηση σε ερωτηµατολόγια που αφορούν στη γνωστική περιοχή της µελέτης του εκπαιδευόµενου και η σύγκριση των απαντήσεων µε τις σωστές από τον ίδιο, η αλληλεπίδραση µε ένα περιβάλλον εξοµοίωσης µιας κατάστασης και η εκτίµηση της επίδοσής του.

4 Βασικοί κανόνες για τη δηµιουργία ερωτήσεων I. Κατά το γράψιµο µιας ερώτησης, πρέπει να γίνεται καθορισµός του προς εξέταση στοιχείου. Γενικά, µια ερώτηση µπορεί να εκφράζει περισσότερα από ένα προβλήµατα. II. Μια ερώτηση µπορεί να διατυπώνεται σαν µια ανολοκλήρωτη πρόταση ή σαν µια ευθεία ερώτηση, αποφεύγοντας στερεότυπη φρασεολογία, καθώς πολλές φορές µηχανικές απαντήσεις, χωρίς κατανόηση της ερώτησης, στηρίζονται στη φρασεολογία των ερωτήσεων. III. Καλό είναι να αποφεύγονται λέξεις ή φράσεις που δεν συνεισφέρουν στην επιλογή της σωστής απάντησης. Για παράδειγµα, πρέπει να αποφεύγονται πλεονασµοί όπως ο παρακάτω: I. Η αµερικανική σηµαία έχει τρία χρώµατα. Ένα από αυτά είναι (1) κόκκινο (2) πράσινο (3) µαύρο. Βασικοί κανόνες για τη δηµιουργία ερωτήσεων IV. Περισσότερη πληροφορία πρέπει να περιέχεται στην ερώτηση και όσο το δυνατόν λιγότερη στην απάντηση. Για παράδειγµα, αν σκοπός µιας ερώτησης είναι να συσχετίσει έναν όρο µε τον ορισµό του, η επιθυµητή µορφή είναι να παρουσιαστεί ο ορισµός στο µέρος της ερώτησης και πολλοί όροι σαν εναλλακτικές απαντήσεις, παρά το αντίθετο. V. Καλό είναι να περιορίζονται οι αρνητικές προτάσεις. Πέρα από το γεγονός ότι µια άρνηση δηµιουργεί πολλές φορές σύγχιση ή αποπροσανατολισµό, οι αρνητικές προτάσεις συνήθως έχουν σαν απάντηση µια λανθασµένη πρόταση, κάτι που πιθανόν να κατευθύνει τους µαθητές στην επιλογή τους. VI. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν τη σωστή απάντηση, αλλά ούτε και παραπλανητικά στοιχεία που να αποπροσανατολίζουν το µαθητή. Κανόνες για τη δηµιουργία επιλογών I. Τρεις ή τέσσερις καλά κατασκευασµένες επιλογές είναι ικανοποιητικές. Μεγαλύτερος αριθµός δεν βελτιώνει σηµαντικά την ερώτηση, σε σχέση µε το χρόνο που απαιτείται για την εύρεση των επί πλέον επιλογών. II. Οι λανθασµένες επιλογές πρέπει να είναι συγκρίσιµες σε µήκος, πολυπλοκότητα και συντακτική µορφή µε τη σωστή απάντηση. Με αυτό τον κανόνα αποφεύγεται µια από τις πιο συνηθισµένες πηγές στοιχείων για την εύρεση της σωστής απάντησης από τους µαθητές. III. Η σωστή απάντηση πρέπει να τοποθετείται σε τυχαία σειρά. IV. Είναι σκόπιµη η ανασκόπιση του ερωτηµατολογίου από έναν τρίτο, ειδικό στο αντικείµενο, για ενδεχόµενες ασάφειες, πλεονασµούς και άλλες δυσκολίες στις ερωτήσεις. Κανόνες για τη δηµιουργία επιλογών V. Επιλογές όπως «κανένα από τα προηγούµενα», «Α και», «όλα τα προηγούµενα» πρέπει να αποφεύγονται όταν οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν «την καλύτερη απάντηση», το οποίο σηµαίνει ότι οι απαντήσεις διαφέρουν στο βαθµό ορθότητας. Αντιθέτως, η επιλογή «κανένα από τα προηγούµενα» είναι αποδεκτή όταν η πρόταση που ελέγχεται ως προς την ορθότητά της είναι αληθής, και επιθυµητή σε περίπτωση που το αποτέλεσµα προκύπτει από υπολογισµό. Η επιλογή «όλα τα προηγούµενα» δεν είναι επιθυµητή, καθώς αναγνώριση της µη ορθότητας µιας επί πλέον επιλογής την αποκλείει.

5 Εργαλεία για αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας Εργαλεία για αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας: Πως δουλεύουν Τύποι Εργαλείων Εργαλεία και οδηγοί (wizards) συγγραφής ερωτηµατολογίων Εργαλεία για τη διάθεση των ερωτηµατολογίων στον Παγκόσµιο Ιστό Προγραµµατισµένη, αυτόµατη διάθεση των ερωτηµατολογίων σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο Αυτόµατη διόρθωση ερωτηµατολογίων Αυτόµατη δηµιουργία αναφορών µε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων Υποστήριξη πολλών τύπων ερωτήσεων Τύποι Εργαλείων (συν.) Υποστήριξη πολλών τύπων ερωτήσεων Αυτόµατη δηµιουργία ερωτηµατολογίων αντλώντας ερωτήσεις από «δεξαµενές» ερωτήσεων Προσαρµογή της σειράς παρουσίασης των ερωτήσεων στο προφίλ ή στην επίδοση του µαθητή Υποστήριξη του προτύπων µαθησιακών τεχνολογιών

6 Παραδείγµατα Εργαλείων IMS Assesst Designer: CASTLE (Computer ASsisted Teaching and LEarning) toolkit: (online tool you can create your own tests using the above web site) JavaScript QuizMaker: (You can create your own tests online) Παραδείγµατα Εργαλείων (συν.) Questionmark Perception is used to author, administer, deliver and report on computerized assessments: (trial version CourseBuilder for Dreamweaver: (free update for Dreamweaver) Hot Potatoes: (free) Παραδείγµατα Εργαλείων (συν.) Quiz Rocket: (trial version RandomTest Generator Pro: (free) Test Generator Pro: (trial version available online version also HostedTest: (create tests online) Unit-Exam: (create tests online) Εργαλεία για ανάπτυξη πολυµεσικών εφαρµογών

7 Παραδείγµατα Εργαλείων Director MX 2004: Flash MX 2004: (trial version Fluition: (trial version GRiNS Pro Editor for SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language): Παραδείγµατα Εργαλείων Hotmedia: 3.ibm.com/software/ad/hotmedia/ (trial version LiveMotion: (trial version LiveStage Professional: Producer: er/prodinfo/overview.mspx (add on to Power Point) Εργαλεία για µετατροπή µαθησιακού υλικού Εργαλεία για µετατροπή µαθησιακού υλικού: Πως δουλεύουν

8 Παραδείγµατα Εργαλείων Impatica (Power Point to Java applet): Presedia Producer (Power Point to Macromedia Flash): WordToWeb (Microsoft Word to HTML): (trial version HTML Transit (Microsoft Office docs to HTML): Adobe Acrobat (Microsoft Office docs to pdf): (free) Συζήτηση Ποια από τις προηγούµενες κατηγορίες εργαλείων θα υιοθετούσατε για την ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης?

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call...

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call... Εγχειρίδιο CALL Το POOLS 2 έχει επιχορηγηθεί με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο, και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr

Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα