Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015"

Transcript

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/ Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/ Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, Τςόχα 36, Ακινα, ςυνεδρίαςε το Διοικθτικό Συμβοφλιο, υπό τθν προεδρία του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) και Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. Σωτθρίου Γκλαβά. Ραρόντεσ: Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκονται μετά από πρόςκλθςθ, ο Αντιπρόεδροσ του Ι.Ε.Ρ. κ. Ιωάννθσ Κουμζντοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κ. κ.: Ραραςκευάσ Γιαλοφρθσ, Ιωάννθσ Αντωνίου και Γεϊργιοσ Τφπασ. Απουςιάηουν από τθ ςυνεδρίαςθ οι κ. κ. Θεμιςτοκλισ Ραναγιωτόπουλοσ και Θλίασ Ματςαγγοφρασ. Χρζθ Γραμματζωσ αςκεί θ κ. Σταυροφλα Χρονοποφλου, αποςπαςμζνθ εκπαιδευτικόσ ςτο Ι.Ε.Ρ.. Αφοφ διαπιςτϊνεται απαρτία, αρχίηει θ ςυνεδρίαςθ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.. Θζμα: Ζγκριςθ του Ρρακτικοφ 1/ τθσ επιτροπισ επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) «CIP-pilot actions». Ο Ρρόεδροσ ενθμερϊνει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ότι ο Υπεφκυνοσ τθσ Ρράξθσ«Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools κ. Α. Ραπαςακελλαρίου, ζχει κατακζςει προσ ζγκριςθ τθν παρακάτω ειςιγθςθ (αρ. πρωτ. Δ.Σ.: 232/ ): «Ζχοντασ υπόψθ, 1. Τθν Ρράξθ 13/ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι του ΙΕΡ ςτθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «Inspiring Science Education», Large Scale Σελίδα 1 από 12

2 Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «CIP-pilot actions» και θ ςυνεργαςία του Ι.Ε.Ρ. με το Υπουργείο Ραιδείασ και ςυγκεκριμζνα με τθν Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α. 2. Τθν Ρράξθ 47/ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (αρ.πρωτ. 8382/ και ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΞΛΔ-97), με τθν οποία ορίςτθκε ο κ. Ραπαςακελλαρίου Άγγελοσ ωσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «CIP-pilot actions». 3. Τθν Ρράξθ 18/ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ με κζμα «Ζγκριςθ Υλοποίθςθσ Δράςεων από το Ι.Ε.Ρ. ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζργου με τίτλο «Inspiring Science Education», με αρικμό χοριγθςθσ (Grant agreement) ». 4. Τθν Ρράξθ 27/ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, με κζμα 4 ο : Ζγκριςθ Υλοποίθςθσ Δράςεων από το Ι.Ε.Ρ. ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζργου με τίτλο «Inspiring Science Education», με αρικμό χοριγθςθσ (Grant agreement) Τθν Ρράξθ 29/ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, με κζμα 3 ο : Υπογραφι Συμφωνθτικοφ Σφμπραξθσ (Consortium Agreement) με τουσ εταίρουσ για τθν υλοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου με τίτλο «Inspiring Science Education», με αρικμό χοριγθςθσ (Grant agreement) Τθν με τθν αρ. 74/ Ρράξθ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Ρ.(ΑΔΑ: ΨΛ30ΟΞΛΔ-ΝΤ) ςυγκρότθςθσ επιτροπισ επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) «CIP-pilot actions». ειςθγοφμαι, Τθν ζγκριςθ του Ρρακτικοφ 1/ τθσ επιτροπισ επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) «CIP-pilot actions». Επιτροπι επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Σελίδα 2 από 12

3 Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) «CIP-pilot actions». Ρρακτικό 1/ Σιμερα, θμζρα Δευτζρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ϊρα 17:30 μ.μ. ςτον τζταρτο όροφο του Ι.Ε.Ρ. (Τςόχα 36, Ακινα), ςυνεδρίαςε θ Επιτροπι επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν αρ. 74/ Ρράξθ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Ρ.(ΑΔΑ: ΨΛ30ΟΞΛΔ-ΝΤ), με Ρρόεδρο τον κ. Άγγελο Ραπαςακελλαρίου, Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του ζργου, Αναπλθρωτι Ρροϊςτάμενο και Ρροϊςτάμενο Μονάδασ Α τθσ ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΡΑΙ.Θ, Εκπαιδευτικό κλάδου ΡΕ Στθ ςυνεδρίαςθ ζλαβαν μζροσ μετά από πρόςκλθςθ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ κ.κ. 1) Ραραςκευάσ Γιαλλοφρθσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ σ Εκπαίδευςθσ, μζλοσ του Δ.Σ. του Ι.Ε.Ρ., 2) Σκαλιάπασ Γεϊργιοσ, Σφμβουλοσ Α του Υ.ΡΑΙ.Θ, 3) Σοφοκλισ Σωτθρίου, Δρ. Φυςικισ και Διδακτικισ τθσ Επιςτιμθσ και 4) Άγγελοσ Λαηοφδθσ, Δρ. Φυςικισ. Χρζθ γραμματζα άςκθςε θ κα. Μερόπθ Ρανταηίδου, Εκπαιδευτικόσ ΡΕ07. ΘΕΜΑ ΗΜΕΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Επιλογι των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education» Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία, άρχιςε θ ςυηιτθςθ του κζματοσ τθσ θμερθςίασ διάταξθσ: Ο κ. Ρρόεδροσ, αφοφ πιρε το λόγο, είπε τα εξισ: Το Υ.Ραι.Θ/ Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ με το με αρικ. πρωτ /Δ2/ ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σπουδϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κάλεςε τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςε προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ που εντάςςονται και υποςτθρίηονται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education» (ISE). Σελίδα 3 από 12

4 Ο ηθτοφμενοσ αρικμόσ των ςχολείων για υλοποίθςθ δράςεων μζςω του ζργου ISE είναι διακόςια ςαράντα (240) περίπου ςχολεία, εκ των οποίων, κατά προςζγγιςθ, ςαράντα (40) Δθμοτικά και διακόςια (200) Γυμνάςια/Λφκεια. Ο αρικμόσ των ςχολείων που τελικά εκδιλωςαν ενδιαφζρον για υλοποίθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ανωτζρου ζργου είναι διακόςια τριάντα (230), από τα οποία τα εβδομιντα ζνα (71) ανικουν ςτθν Ρροςχολικι και Εκπαίδευςθ και τα υπόλοιπα εκατόν πενιντα εννζα (159) ςτθν Εκπαίδευςθ. Θ λίςτα των ςχολικϊν μονάδων που εκδιλωςαν ενδιαφζρον παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα. α/α Ρεριφζρεια Πνομα Σχολείου Βακμίδα εκπαίδευςθσ: Θράκθσ 2ο ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Θράκθσ Γυμνάςιο Νικιςιανθσ Θράκθσ ΓΕΛ Σουφλίου Θράκθσ 2ο ΓΕΛ Ορεςτιάδασ Θράκθσ 1o Γυμνάςιο Ξάνκθσ Θράκθσ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Θράκθσ Γυνάςιο Δοξάτου Δράμασ Θράκθσ Γυμνάςιο Σμίνκθσ Ξάνκθσ Θράκθσ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ Θράκθσ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΘΣ Θράκθσ 3ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ Σελίδα 4 από 12

5 12 Θράκθσ 1ο ΕΚ Αλεξανδροφπολθσ 13 Αττικισ 6o ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 14 Αττικισ 1o ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΝΘΣ 15 Αττικισ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 16 Αττικισ 3o Γυμνάςιο Ρειραιά 17 Αττικισ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΑΣ 18 Αττικισ 4o Γυμνάςιο Γλυφάδασ 19 Αττικισ ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ 20 Αττικισ 2ο ΕΡΑΛ ΑΜΑΟΥΣΙΟΥ 21 Αττικισ 8o γυμνάςιο Νζασ Σμφρνθσ 22 Αττικισ 4ο Γενικό Λφκειο Νζασ Σμφρνθσ 23 Αττικισ 1ο ΓΕΛ ΥΜΘΤΤΟΥ 24 Αττικισ 9o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 25 Αττικισ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΡΟΛΘΣ 26 Αττικισ ΓΕΛ Λαυρίου 27 Αττικισ 17o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 28 Αττικισ 35ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΘΣ Ρροςχολικι 29 Αττικισ 3ο Δθμοτικό Σχολείο Σπάτων 30 Αττικισ ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΕΙΑΙΑ 31 Αττικισ 5ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ 32 Αττικισ 15ο Γυμνάςιο Ρεριςτερίου 33 Αττικισ 150o Δθμοτικό Ακθνϊν 34 Αττικισ 1ο ΕΡΑΛ Νζασ Σμφρνθσ 35 Αττικισ 4ο ΕΡΑΛ ΑΘΘΝΑΣ 36 Αττικισ 1ο Γυμνάςιο Υμθττοφ 37 Αττικισ 4ο Γελ Γαλατςίου 38 Αττικισ Εκπαιδευτιρια Κωςτζα Γείτονα 39 Αττικισ 12ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ 40 Αττικισ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 41 Αττικισ Εκπαιδευτιρια Κωςτζα Γείτονα 42 Αττικισ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Δθμθτρίου 43 Αττικισ 3ο Γυμνάςιο Γλυφάδασ 44 Αττικισ 3ο Δθμοτικό ςχολείο Μελιςςίων 45 Αττικισ 3o Δθμοτικό Ρεφκθσ 46 Αττικισ 1ο Δθμοτικό Σχολείο Ν.Χαλκθδόνασ 47 Αττικισ 2ο Γυμνάςιο Ρεφκθσ Σελίδα 5 από 12

6 48 Αττικισ 40 ΓΕΛ ΑΘΘΝΑΣ 49 Αττικισ 11ο Λφκειο Ρεριςτερίου 50 Αττικισ 20ο Γυμνάςιο Ακθνϊν 51 Αττικισ 7ο Γυμνάςιο Γλυφάδασ 52 Αττικισ 14ο Δθμοτικό Ακινασ 53 Αττικισ 3ο ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 54 Αττικισ Καλλιτεχνικό Γυμνάςιο Γζρακα με Λυκειακζσ τάξεισ 55 Αττικισ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΘΣ 56 Αττικισ 2ο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Ακθνϊν 57 Αττικισ ΓΕΛ ΚΑΡΑΝΔΙΤΙΟΥ 58 Αττικισ 2ο Γυμναςιο Ν. Φιλαδζλφειασ 58 Αττικισ 1o ΕΡΑΛ ΛΑΥΙΟΥ 60 Αττικισ ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΥΩΝ 61 Αττικισ Αϋ Αρςάκειο Γενικό Λφκειο Ψυχικοφ 62 Αττικισ 1ο ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΘΣ 63 Αττικισ 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ν. Ψυχικοφ 64 Αττικισ 3ο Δθμοτικό Ν. Ψυχικοφ 65 Αττικισ Ελλθνογαλλικι Σχολι St Joseph 66 Αττικισ 1ο 12/Θ ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΑΘΘΝΩΝ (ΜΑΑΣΛΕΙΟ) 67 Αττικισ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ 68 Αττικισ 7ο Γυμνάςιο Κορυδαλλοφ 69 Αττικισ 1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70 Αττικισ Ελλθνογαλλικι Σχολι Jeanne d'arc 71 Βορείου Αιγαίου Εκπαιδευτιρια Μπουγά 72 Βορείου Αιγαίου Καλφαγιάννειο Γυμνάςιο Φίλιασ 73 Βορείου Αιγαίου ΕΣΡΕΙΝΟ ΕΡΑ.Λ. ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 74 Βορείου Αιγαίου ΓΕΛ ΔΩΙΟΥ 75 Βορείου Αιγαίου Γενικό Λφκειο Μαρακοκάμπου 76 Βορείου Αιγαίου 1ο ΕΡΑΛ ΜΟΥΔΟΥ 77 Βορείου Αιγαίου Δθμοτικό ςχολείο Πρμοκ Καρλοβαςίου 78 Δυτικισ Ελλάδασ Γενικό Λφκειο Ραναιτωλίου 79 Δυτικισ Ελλάδασ NHΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΡΑΝΟΥ ΡΑΤΩΝ Ρροςχολικι 80 Δυτικισ Ελλάδασ 2ο ΕΡΑΛ ΑΓΙΝΙΟΥ 81 Δυτικισ Ελλάδασ ΓΕΛ ΡΑΑΜΥΘΙΑΣ 82 Δυτικισ Ελλάδασ Νθπιαγωγείο Σαγιάδασ Ρροςχολικι 83 Δυτικισ Ελλάδασ 1ο ΓΕΛ Αμαλιάδασ 84 Δυτικισ Ελλάδασ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΤΩΝ Σελίδα 6 από 12

7 85 Δυτικισ Ελλάδασ Γυμνάςιο Ηαλόγγου 86 Δυτικισ Ελλάδασ 7ο Νθπιαγωγείο Ιωαννίνων Ρροςχολικι 87 Δυτικισ Ελλάδασ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΥΓΟΥ 88 Δυτικισ Ελλάδασ Γυμνάςιο Βαρκολομιοφ 89 Δυτικισ Ελλάδασ 8o Γυμνάςιο Ιωαννίνων 90 Δυτικισ Ελλάδασ ΓΕΛ ΛΟΥΟΥ 91 Δυτικισ Ελλάδασ ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΘΣ 92 Δυτικισ Ελλάδασ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Θεςπρωτίασ 93 Δυτικισ Ελλάδασ ΑΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΤΩΝ 94 Δυτικισ Ελλάδασ AΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΤΩΝ 95 Δυτικισ Ελλάδασ 10/κ Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Βαςιλείου 96 Δυτικισ Ελλάδασ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 97 Δυτικισ Ελλάδασ 3/Θ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΩΝΘΣ 98 Δυτικισ 1ο ΕΡΑ.Λ. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 99 Δυτικισ Γυμνάςιο Ξθρολίμνθσ Κοηάνθσ 100 Δυτικισ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΥΣ ΟΕΣΤΙΚΟΥ 101 Δυτικισ 2o Γενικό Λφκειο Καςτοριάσ 102 Δυτικισ Γυμνάςιο- Λ.Τ. Λαιμοφ Ρρεςπϊν (Νομόσ Φλϊρινασ) 103 Δυτικισ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΘΣ 104 Δυτικισ 2ο Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Σερβίων 105 Δυτικισ ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΙΟΧΘΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΚΟΗΑΝΘΣ 106 Θπείρου 7ο Γενικό Λφκειο Ιωαννίνων 107 Θπείρου 5o Γυμνάςιο Ιωαννίνων 108 Θπείρου 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 109 Θεςςαλίασ 11ο Γενικό Λφκειο Λάριςασ 110 Θεςςαλίασ 3ο Γυμνάςιο Τρικάλων 111 Θεςςαλίασ 2ο Δθμοτικό Σχολείο Μθλεϊν - Καλϊν Νερϊν 112 Θεςςαλίασ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΛΑΝΘΣ 113 Θεςςαλίασ Γυμνάςιο-Λ.Τ. Αλοννιςου 114 Θεςςαλίασ Γυμνάςιο Αγιάσ 115 Θεςςαλίασ 6ο Γενικό Λφκειο Λάριςασ 116 Θεςςαλίασ Γυμναςιο Στεφανοβικείου Μαγνθςίασ 117 Θεςςαλίασ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 118 Θεςςαλίασ 1ο ΕΡΑΛ ΑΛΜΥΟΥ 119 Θεςςαλίασ Γυμνάςιο και Λυκειακζσ Τάξεισ Καλλικζασ Ελαςςόνασ 120 Θεςςαλίασ 6ο Γυμνάςιο Λάριςασ 121 Θεςςαλίασ ΓΕΛ Ρφλθσ Τρικάλων Σελίδα 7 από 12

8 122 Θεςςαλίασ 7ο Γενικό Λφκειο Λάριςασ 123 Ιονίων Νιςων ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ Ρροςχολικι 124 Ιονίων Νιςων ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 125 Ιονίων Νιςων 4/κ Ολοιμερο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Ρερατάτων Κεφαλονιάσ 126 Ιονίων Νιςων 1o Δθμοτικό Αργοςτολίου 127 Ιονίων Νιςων Αϋ Νθπιαγωγείο Λθξουρίου Ρροςχολικι 128 Ιονίων Νιςων 3ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΑΚΥΝΘΟΥ ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΩΝ 1o ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 4ο Γενικό Λφκειο Καλαμαριάσ ΤΕΕ Ειδικισ Αγωγισ Αϋ βκμίδασ & Ειδικό ΕΡΑΛ Σερρϊν 4ο Γενικό Λφκειο Βζροιασ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΝΤΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΩΝ 1ο Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ 105ο Δθμοτικό Σχολείο Θεςςαλονίκθσ 1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ ΕΡΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 3o ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Εςπερινό Γυμνάςιο Σερρϊν με Λυκειακζσ τάξεισ ΕΡΑΛ. ΘΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΣΕΩΝ 2o ΓΕΛ Μίκρασ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2o ΓΕΛ Μίκρασ 1/Θ ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΟΛΟΘΜΕΟ Ρροςχολικι Σελίδα 8 από 12

9 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2 ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 12/Θ Δθμοτικό Σχολείο Γαλάτιςτασ Δ. Σχ. Κάτω Σχολαρίου Γυμνάςιο Καςςάνδρασ 2/κ Δθμοτικό οδοχωρίου Νάουςασ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ Ρρότυπο Ρειραματικό Σχολείο Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 2ο ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 1ο Νθπιαγωγειο Ραλαιοκαςτρου Ρροςχολικι 1o Ολοιμερο Δθμοτικό Σχολείο Σίνδου 1ο ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΕΛ Σκφδρασ 29ο Δθμοτ. Θες/νίκθσ 6o Διαπολιτιςμικό Σχολείο Ευόςμου 11ο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ 3ο Γυμνάςιο Σερρϊν 1ο ΕΡΑΛ ΑΞΙΟΥΡΟΛΘΣ 3 ΔΘΜΟΤΙΚΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 11ο Δθμοτικό Σχολείουόςμου Θεςςαλονίκθσ 1ο Ρρότυπο Ρειραματικό Λφκειο Θεςςαλονίκθσ "Μανόλθσ Ανδρόνικοσ" 1ο, 2ο Γυμνάςιο, 1ο, 2ο Λφκειο Κολλεγίου Ανατόλια ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΑΣ- ΘΜΑΘΙΑΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Σελίδα 9 από 12

10 171 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ρολίχνθσ 172 Κριτθσ Δθμοτικό Σχολείο Ελοφντασ 173 Κριτθσ Γυμνάςιο Επιςκοπισ Θρακλείου 174 Κριτθσ 5o Δθμοτικό Σχολείο Νζασ Αλικαρναςςοφ 175 Κριτθσ 1o Δθμοτικό Σχολείο Νεάπολθσ 176 Κριτθσ Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου 177 Κριτθσ ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 178 Κριτθσ ΓΕΛ ΓΟΥΒΩΝ 179 Κριτθσ Δθμοτικό Σχολείο Ελοφντασ 180 Κριτθσ 16o Ολοιμερο Διαπολιτιςμικό Δθμοτικό Σχολείο Χανίων 181 Κριτθσ ΓΕΛ ΤΗΕΜΙΑΔΩΝ 182 Κριτθσ 7ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 183 Κριτθσ 1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΝΑΣΣΟΥ - ΘΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΘ 184 Κριτθσ Γ. Λφκειο Νζασ Κυδωνίασ 185 Κριτθσ Γυμνάςιο Κοξαρζσ 186 Κριτθσ Δ.Σ Ρροφιτθ Θλία 187 Κριτθσ Γυμνάςιο Μοχοφ 188 Κριτθσ Γυμνάςιο Γζργερθσ 189 Κριτθσ ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ 190 Κριτθσ Γυμνάςιο Γαηίου 191 Κριτθσ 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 192 Κριτθσ 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ιεράπετρασ 193 Νοτίου Αιγαίου 1ο Γυμνάςιο Καλφμνου 194 Νοτίου Αιγαίου Δθμοτικό Σχολείο Σερίφου 195 Νοτίου Αιγαίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΜΑΣΤΘΣ 196 Νοτίου Αιγαίου 1ο ΓΕΛ Κω "Ιπποκράτειο" 197 Νοτίου Αιγαίου 2o ΡΟΤΥΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΟΥ 198 Νοτίου Αιγαίου ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΔΟΥ 199 Νοτίου Αιγαίου Γυμνάςιο- Τ.Λ. Κορκίου 200 Νοτίου Αιγαίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΚΟΥΦΟΝΘΣΙΩΝ 201 Νοτίου Αιγαίου Δθμ.Σχ. Επιςκοπισ Γωνιάσ Θιρασ 202 Νοτίου Αιγαίου ΘΜΕΘΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ 203 Νοτίου Αιγαίου ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΡΑ.Λ) ΣΥΟΥ 204 Νοτίου Αιγαίου 1ο Γενικό Λφκειο Καλφμνου 205 Νοτίου Αιγαίου 1ο Νθπιαγωγείο Καρπάκου Ρροςχολικι Σελίδα 10 από 12

11 206 Νοτίου Αιγαίου 2ο Νθπιαγωγείο Καρπάκου Ρροςχολικι 207 Νοτίου Αιγαίου 2o Ρρότυπο Ρειραματικό Δ.Σ. Ρόλεωσ όδου 208 Νοτίου Αιγαίου 2ο Δθμοτικό Σχολείο Ρόλεωσ Καλφμνου 209 Ρελοποννιςου ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ 210 Ρελοποννιςου Γυμνάςιο Μεγαλόπολθσ 211 Ρελοποννιςου Γυμνάςιο Ρφλου 212 Ρελοποννιςου Γενικό Λφκειο Ηευγολατιοφ Κορινκίασ 213 Ρελοποννιςου 3o Γενικό Λφκειο Άργουσ 214 Ρελοποννιςου Ολοιμερο Νθπιαγωγείο Δαφνίου Ρροςχολικι 215 Ρελοποννιςου 8o Δθμοτικό Σχολείο Καλαμάτασ 216 Ρελοποννιςου 3ο Γυμνάςιο Τρίπολθσ 217 Ρελοποννιςου ΟΛΟΘΜΕΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟΥ 218 Ρελοποννιςου Γυμνάςιο Θουρίασ 219 Ρελοποννιςου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΩΝ 220 Ρελοποννιςου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΘΣΟΥ ΜΕ ΡΟΣΑΤΘΜΕΝΘ Αϋ ΛΥΚΕΙΑΚΘ ΤΑΞΘ 221 Ρελοποννιςου Γυμνάςιο Ραραλίασ Τυροφ 222 Ρελοποννιςου Γυμνάςιο Βλαχιϊτθ 223 Ρελοποννιςου 1ο Γυμνάςιο Ναυπλίου 224 Στερεάσ Ελλάδασ 4ο Γυμνάςιο Λαμίασ 225 Στερεάσ Ελλάδασ ΑΝΑΞΑΓΟΕΙΟ ΓΥΜΝ. ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 226 Στερεάσ Ελλάδασ 4ο ΓΕΛ Χαλκίδασ Ρροςχολικι,, 227 Στερεάσ Ελλάδασ Γυμνάςιο Λουτρϊν Αιδθψοφ 228 Στερεάσ Ελλάδασ Γυμνάςιο Λουτρϊν Αιδθψοφ 229 Στερεάσ Ελλάδασ 2/κ Δθμοτικό Σχολείο Γιάλτρων Ευβοίασ 230 Στερεάσ Ελλάδασ E.K. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Θ επιτροπι εξζταςε λεπτομερϊσ όλεσ τισ αιτιςεισ των ανωτζρω ςχολικϊν μονάδων και διαπίςτωςε τθν πλθρότθτά τουσ ςε ςχζςθ με τα ηθτοφμενα ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Κατόπιν αυτϊν θ Επιτροπι αποφάςιςε ομόφωνα να ειςθγθκεί ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ι.Ε.Ρ: Τθν επιλογι όλων των ανωτζρω ςχολείων για υλοποίθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education». Τθν υποςτιριξθ των ανωτζρω ςχολείων ςτθν υλοποίθςθ των επιλεγμζνων δράςεων ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου Τεχνικοφ Δελτίου του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education». Τθν ζνταξθ των ανωτζρω ςχολείων ςτθ λίςτα των Ευρωπαϊκϊν Σχολείων που ιδθ ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ζργου Σελίδα 11 από 12

12 «Inspiring Science Education» και είναι αναρτθμζνθ ςτο portal του προγράμματοσ. Στο ςθμείο αυτό και ϊρα 20:00 ζλθξε θ ςυνεδρίαςθ». Ακολουκεί ςυηιτθςθ επί του κζματοσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ειςιγθςθ του Υπεφκυνου του Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools κ. Α. Ραπαςακελλαρίου, ομόφωνα, αποφαςίηει τθν ζγκριςθ του Ρρακτικοφ 1/ τθσ επιτροπισ επιλογισ των ςχολικϊν μονάδων που κα ςυμμετάςχουν ςτισ προςφερόμενεσ ςε εκνικό επίπεδο δράςεισ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ζργου «Inspiring Science Education», Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream elearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (Grant agreement no: ) «CIP-pilot actions», ωσ ζχει... Στο ςθμείο αυτό, και ϊρα 16:45, λιγει θ ςυνεδρίαςθ. Ο Ρρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ Θ Γραμματζασ Σωτιριοσ Γκλαβάσ Σταυροφλα Χρονοποφλου Εκπαιδευτικόσ Αποςπαςμζνθ ςτο Ι.Ε.Ρ. Σελίδα 12 από 12

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα