ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων Πτυχιακή Εργασία της Μπαχτσεβανίδου Ζωής (ΑΕΜ:489) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών Καστοριά Μάιος 2012

2

3 ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων & ικτύων Πτυχιακή Εργασία της Μπαχτσεβανίδου Ζωής (ΑΕΜ:489) Επιβλέπων : Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την 18 η Μαΐου Νικολάου Σπυρίδων Καθηγητής Εφαρµογών... Σγώρα Αγγελική Επιστηµονικός Συνεργάτης... Καραµάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης Καστοριά Μάιος 2012

4 Copyright 2012 Μπαχτσεβανίδου Ζωή Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του ΑΤΕΙ υτικής Μακεδονίας.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ορισµένους από τους ανθρώπους που γνώρισα, συνεργάστηκα µαζί τους και έπαιξαν πολύ σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίησή της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας, κ.νικολάου Σπύρο για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε αναθέτοντάς µου την εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένεια µου και τον Γιώργο Μου, για την υποστήριξη, την κατανόηση και την αµέριστη συµπαράστασή τους όλον αυτόν τον καιρό καθώς και σε όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Ζωή Μπαχτσεβανίδου i

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα διπλωµατική εργασία αφορά το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση µίας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής. Για την δηµιουργία ενός τέτοιου συστήµατος απαιτείται, η κατανόηση των απαιτήσεων µίας εκπαιδευτικής πλατφόρµας αλλά και του τρόπου υλοποίησης της εφαρµογή χρησιµοποιώντας κατάλληλα διαθέσιµα εργαλεία καθώς και σύγχρονες τεχνικές. Βασικό στοιχείο επίσης είναι, το λογισµικό αυτό να µπορεί να παραµετροποιηθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Επιπροσθέτως, το λογισµικό αυτό θα πρέπει να παρέχει κάποια εργαλεία αλλά και να δέχεται επιπλέον στοιχεία που θα του δίνουν πρόσθετες δυνατότητες. Τα λογισµικά µάθησης συναντώνται µε πολλούς διαφορετικούς όρους. Οι όροι που συναντάµε στην βιβλιογραφία είναι Σύστηµα ιαχείρισης Μάθησης (LMS), Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου (CMS), Σύστηµα ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου (LCMS), Περιβάλλον Κατευθυνόµενης Μάθησης (MLE), Σύστηµα Υποστήριξης Μάθησης (LSS), Πλατφόρµα Εκπαίδευσης (LP). Στην παρούσα εργασία, για την κατασκευή της διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής χρησιµοποιήθηκε το ανοιχτό λογισµικό Moodle. Σε αυτό προστέθηκαν επιπλέον εργαλεία που κρίθηκαν αναγκαία για µια σύγχρονη διαδραστική πλατφόρµα, όπως η δυνατότητα του e-portfolio mahara και της τηλεδιάσκεψης που δεν υποστηρίζονται εξ αρχής από το Moodle και εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικά βιβλία που διαπραγµατεύονται το αντικείµενο της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Λέξεις Κλειδιά Εκπαιδευτική Πλατφόρµα, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Τηλεδιάσκεψη, e-class, e- Portfolios, Moodle, Mahara Ζωή Μπαχτσεβανίδου ii

7 ABSTRACT This thesis concerns early in the design, the development and the implementation of an interactive educational application. To create such a system requires the understanding of the requirements of an educational platform but also the knowledge of how to implement it by using appropriate and available tools and the application of techniques of modern times. A key element is also, that this software can be customized and extended to cover the needs and requirements of its users. Additionally, this software should provide some tools but also to accept additional data that will provide it with additional capabilities. Learning software can be found in many different terms. The term found in literature is Learning Management System (LMS), Content Management System (CMS), Learning Content Management System (LCMS), directed learning environment (MLE), Learning Support System (LSS), Learning Platform (LP). In this paper, the open source Moodle was used for the construction of the interactive educational application. To this extra tools were added which were thought to be necessary for a modern interactive platform, such as the ability of e-portfolio mahara and videoconferencing which are not supported from the beginning by Moodle and was enriched with e-books which deal with the subject of computer security and networks. KEY-WORDS Educational Platform, e-learning, E-Books, Conference Call, e-class, e-portfolios, Moodle, Mahara Ζωή Μπαχτσεβανίδου iii

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία µε τίτλο Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής και Βιβλίων µε τη χρήση τεχνολογιών Παγκόσµιου Ιστού, που θα αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων έχει εκπονηθεί από την φοιτήτρια, Ζωή Μπαχτσεβανίδου του Σπυρίδωνα. Η µελέτη αυτή διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του παραρτήµατος Καστοριάς του ΑΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Η εργασία αυτή ανατέθηκε από τον Καθηγητή κ. Νικολάου Σπυρίδων και αποτελεί µία προσπάθεια για µία εµπεριστατωµένη µελέτη του θέµατος µε µία σύγχρονη οπτική, προσπαθώντας να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της. Η διαδικτυακή αναζήτηση υπήρξε βασικός άξονας ανεύρεσης πηγών πληροφόρησης για το θέµα που πραγµατεύεται. Η εργασία αυτή βασίσθηκε κυρίως στην µελέτη σύγχρονων προγραµµάτων καθώς και στην µελέτη των αναγκών που έχει η εκπαίδευση για εφαρµογές των ΤΠΕ στην διαδικασία της µάθησης. Ζωή Μπαχτσεβανίδου iv

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σελ: i ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σελ: ii ABSTRACT. Σελ: iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Σελ: iv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ: v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ.. Σελ: xi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.. Σελ:xiv ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. Σελ: 1 Ζωή Μπαχτσεβανίδου v

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. (DISTANCE LEARNING) ΣΕΛ ΤΗΛΕ- Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕΛ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗ (OPEN DISTANCE LEARNING) ΣΕΛ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ELEARNING) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. (CBT) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (WBT) ΣΕΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ( ΤΒΤ) ΣΕΛ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕΛ ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΕΛ ΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕΛ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΕΛ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕΛ TO E-LEARNING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕΛ ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕΛ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛ E-PORTFOLIOS ΣΕΛ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ EPORTFOLIOS ΣΕΛ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΤΥΠΟΙ EPORTFOLIO ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (QOS) ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΩΝ E-BOOK ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ E-BOOK ΣΕΛ ΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛ. 16 Ζωή Μπαχτσεβανίδου vi

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 2.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΕΛ ΩΡΕΑΝ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ (OPEN SOURCE) ΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΕΛ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΕΛ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ LMS ΣΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕΛ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ MOODLE ΣΕΛ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΛ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕΛ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΛ Ε-PORTFOLIO ΣΕΛ E-PORTFOLIO ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΛ ΓΙΑΤΙ EPORTFOLIO; ΣΕΛ ΤΟ MAHARA E-PORTFOLIO ΣΕΛ ΓΙΑΤΙ TO MAHARA ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ / Ε-BOOKS ΣΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕΛ ASTARO GATEWAY SOFTWARE ΣΕΛ WINDUMP ΣΕΛ GPG ΚΑΙ PGP ΣΕΛ OPENSSL ΣΕΛ. 33 Ζωή Μπαχτσεβανίδου vii

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.1 ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕΛ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΣΕΛ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΛ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ MOODLE ΣΕΛ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΣΕΛ ΕΙΣΟ ΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΣΕΛ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΕΛ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΕΛ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΛ ΑΝΑΘΕΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΕΛ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ ΜΠΛΟΚ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ BACKUP RESTORE ΣΕΛ IMPORT ΣΕΛ RESET ΣΕΛ BLOCKS ΣΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΕΛ GROUPS (ΟΜΑ ΕΣ) ΣΕΛ REPORTS -ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕΛ COURSE PARTICIPATION ΣΕΛ QUESTIONS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ ADD RESOURCE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΗΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΛ FILES ΑΡΧΕΙΑ ΣΕΛ FOLDER ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛ IMS CONTENT PACKAGE ΣΕΛ LABEL-ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΕΛ PAGE ΣΕΛ URL ΣΕΛ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛ ASSIGNMENTS ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΛ CHAT ΣΕΛ. 63 Ζωή Μπαχτσεβανίδου viii

13 CHOICE ΣΕΛ DATABASE ΣΕΛ EXTERNAL TOOL ΣΕΛ FORUM ΣΕΛ GLOSSARY ΣΕΛ LESSON ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛ QUIZ ΣΕΛ SCORM PACKAGE ΣΕΛ SURVEY ΣΕΛ WIKI ΣΕΛ WORKSHOP ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ e-portfolio MAHARA ΣΕΛ ΣΥΝ ΕΣΗ ΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕΛ ΣΥΝ ΕΣΗ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΕΛ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ BIGBLUEBUTTON ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ MOODLE ΣΕΛ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΛ ΦΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕΛ. 84 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ. 85 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΛ. 85 Ζωή Μπαχτσεβανίδου ix

14 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΛ. 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ MOODLE ΣΤΑ WINDOWS ΣΕΛ. 89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAHARA E-PORTFOLIO ΣΕΛ.102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III LMS ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ e-portfolio - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MAHOODLE ΣΕΛ.107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΛ.113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΣΕΛ.116 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOODLE ΣΕΛ.117 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ο ΗΓΟΣ ASTARO GATEWAY SOFTWARE V8.0 ΣΕΛ.118 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Ο ΗΓΟΣ GPG ΚΑΙ PGP ΣΕΛ.132 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ OPENSSL ΣΕΛ.140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X WINDUMP ΣΕΛ.152 Ζωή Μπαχτσεβανίδου x

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1 υνατότητες Γνωστών Μορφών Ηλεκτρονικών Βιβλίων Σελ: 18 Εικόνα 2.1 ATutor: (LMS/LCMS) Σελ: 19 Εικόνα 2.2 Claroline: (LMS) Σελ: 20 Εικόνα 2.3 eclass Σελ: 20 Εικόνα 2.4 Ilias Σελ: 21 Εικόνα Manhattan Virtual Classroom Σελ: 21 Εικόνα 2.6 Moodle Σελ: 22 Εικόνα 2.7 Sakai Σελ: 22 Εικόνα 2.8 Blackboard Σελ: 23 Εικόνα 2.9 Πίνακας Σύγκρισης LMS 1 Σελ: 24 Εικόνα 2.10 Πίνακας Σύγκρισης LMS 2 Σελ: 24 Εικόνα 2.11 Πίνακας Σύγκρισης LMS 3 Σελ: 25 Εικόνα 2.12 Online Course Evaluation Project Σελ: 25 Εικόνα 2.13 Moodle And BigBlueButton Σελ: 30 Εικόνα 2.14 ewiter pro Σελ: 31 Εικόνα 2.15 Astaro Firewall Σελ: 32 Εικόνα 2.16 Windump Σελ: 32 Εικόνα 2.17 Gpg and Pgp Σελ: 33 Εικόνα 3.1 Μορφή Πλατφόρµας Σελ: 37 Εικόνα 3.2 Moodle Αρχική Σελίδα Σελ: 38 Εικόνα 3.3 Σελίδα Ρυθµίσεων Της Αρχικής Σελίδας Σελ: 38 Εικόνα 3.4 Front Page Settings Σελ: 39 Εικόνα 3.5 Themes Σελ: 39 Εικόνα 3.6 Chose Themes Σελ: 40 Εικόνα 3.7 Τελική Επιλογή Themes Σελ: 40 Εικόνα 3.8 Αντικείµενα Αρχικής Σελίδας Σελ: 41 Εικόνα 3.9 Manage Authedication Plugins Σελ: 43 Εικόνα 3.10 ηµιουργία Χρήστη Σελ: 43 Εικόνα 3.11 Γενικά Στοιχεία Χρήστη Σελ: 44 Εικόνα 3.12 Χρήστες Σελ: 44 Εικόνα 3.13 Χρήστες Σελ: 44 Εικόνα 3.14 Είσοδος στο Σύστηµα Σελ: 45 Εικόνα 3.15 Ξεκινήστε Την ηµιουργία Νέου Λογαριασµού Σελ: 45 Εικόνα 3.16 Στοιχεία- ηµιουργία Νέου Λογαριασµού Σελ: 45 Εικόνα 3.17 Course Categories Σελ: 46 Εικόνα 3.18 Add New Category Σελ: 46 Εικόνα 3.19 Edit Course Settings Σελ: 47 Εικόνα 3.20 Format Σελ: 47 Εικόνα 3.21 Manage Roles Σελ: 48 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xi

16 Εικόνα 3.22 Topic Outline Σελ: 49 Εικόνα 3.23 Settings Σελ: 49 Εικόνα 3.24 Grader Report Σελ: 50 Εικόνα 3.25 Initial Settings Backup Σελ: 50 Εικόνα 3.26 Schema Settings Backup Σελ: 51 Εικόνα 3.27 Confirmation and Review Σελ: 51 Εικόνα 3.28 Perform Backup Σελ: 51 Εικόνα 3.29 Complete Backup Σελ: 52 Εικόνα 3.30 Import Data From Σελ: 52 Εικόνα 3.31 Reset Course Σελ: 53 Εικόνα 3.32 Add Block Σελ: 53 Εικόνα 3.33 Manage Blocks Σελ: 53 Εικόνα 3.34 Blocks Σελ: 54 Εικόνα 3.35 Αποστολή Και Λήψη Μηνυµάτων Σελ: 54 Εικόνα 3.36 Επιλογή Χρήστη Για Αποστολή Μηνύµατος Σελ: 55 Εικόνα 3.37 Message Body Σελ: 55 Εικόνα 3.38 Send Message Σελ: 55 Εικόνα 3.39 Groups Σελ: 56 Εικόνα 3.40 Logs Σελ: 56 Εικόνα 3.41 Choose Which Logs Σελ: 57 Εικόνα 3.42 Live Logs Σελ: 57 Εικόνα 3.43 Activity Report Σελ: 57 Εικόνα 3.44 Course Participation Σελ: 58 Εικόνα 3.45 Topic Outline Σελ: 58 Εικόνα 3.46 Add Resource Σελ: 58 Εικόνα 3.47 Adding New File Σελ: 59 Εικόνα 3.48 Adding New Folder Σελ: 59 Εικόνα 3.49 File and Folder Image Σελ: 59 Εικόνα 3.50 Adding New IMS Σελ: 60 Εικόνα 3.51 Adding New Label Σελ: 60 Εικόνα 3.52 Adding New Page Σελ: 61 Εικόνα 3.53 Adding New Url Σελ: 61 Εικόνα 3.54 Αλληλεπιδραστικά Στοιχεία Σελ: 62 Εικόνα 3.55 Add An Activity Σελ: 62 Εικόνα 3.56 Adding New Assignment Σελ: 63 Εικόνα 3.57 Adding New Chat Σελ: 63 Εικόνα 3.58 Chat Περιβάλλον Σελ: 64 Εικόνα 3.59 Chat Πρώτη Μορφή Σελ: 64 Εικόνα 3.60 Chat εύτερη Μορφή Σελ: 64 Εικόνα 3.61 Adding New Choice Σελ: 65 Εικόνα 3.62 Adding New Database Σελ: 65 Εικόνα 3.63 Adding New External Tool Σελ: 66 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xii

17 Εικόνα 3.64 Adding New Forum Σελ: 66 Εικόνα 3.65 Adding New Discussion Topic Σελ: 67 Εικόνα 3.66 New Discussion Topic Subject Σελ: 67 Εικόνα 3.67 Welcome Topic Σελ: 67 Εικόνα 3.68 Topic Συµµετοχή Σελ: 68 Εικόνα 3.69 Adding New Glossary Σελ: 68 Εικόνα 3.70 Adding New Lesson Σελ: 69 Εικόνα 3.71 Adding New Quiz Σελ: 70 Εικόνα 3.72 Adding New Scrom Package Σελ: 70 Εικόνα 3.73 Adding New Survey Σελ: 71 Εικόνα 3.74 Adding New Wiki Σελ: 71 Εικόνα 3.75 Adding New Workshop Σελ: 72 Εικόνα 3.76 Mahara Καρτέλες Σελ: 73 Εικόνα 3.77 Mahara Καρτέλα Site Option Σελ: 74 Εικόνα 3.78 Mahara Καρτέλα Edit Site Pages Σελ: 74 Εικόνα 3.79 Mahara Kκαρτέλα Menus Σελ: 75 Εικόνα 3.80 Mahara Καρτέλα Networking Σελ: 75 Εικόνα 3.81 Mahara Καρτέλα Pages Σελ: 75 Εικόνα 3.82 Mahara Καρτέλα Users Σελ: 76 Εικόνα 3.83 Mahara Καρτέλα Groups Σελ: 76 Εικόνα 3.84 Μahara Kαρτέλα Ιnstitutions Σελ: 76 Εικόνα 3.85 Mahara Καρτέλα Extensions Σελ: 77 Εικόνα 3.86 Mahara Καρτέλα Χρήστη Σελ: 77 Εικόνα 3.87 Mahara Καρτέλα Create And Collect Σελ: 78 Εικόνα 3.88 Mahara Καρτέλα Organize Σελ: 78 Εικόνα 3.89 Mahara Καρτέλα Share And Network Σελ: 78 Εικόνα 3.90 Mahara Καρτέλα Content Σελ: 79 Εικόνα 3.91 Mahara Καρτέλα Portfolio Σελ: 79 Εικόνα 3.92 Mahara Καρτέλα Groups Σελ: 79 Εικόνα 3.93 Zip File BigBlueButton Σελ: 80 Εικόνα 3.94 Files BigBlueButton Σελ: 80 Εικόνα 3.95 New Plugins To Install Σελ: 81 Εικόνα 3.96 Upgrading To New Version Σελ: 81 Εικόνα 3.97 Settings On BigBlueButton Σελ: 81 Εικόνα 3.98 Add An Activity - Bigbluebutton Σελ: 82 Εικόνα 3.99 Στοιχεία Τηλεδιάσκεψης Σελ: 82 Εικόνα Downloading DigE Σελ: 83 Εικόνα Profil Σελ: 83 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xiii

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εικόνα ΠΙ.1 Xampp Language Install Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.2 Xampp Setup Wizard Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.3 Xampp Install Location Σελ: 89 Εικόνα ΠΙ.4 Xampp Options Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.5 Xampp Installing Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.6 Xampp Completing Σελ: 90 Εικόνα ΠΙ.7 Xampp Control Panel Application Σελ: 91 Εικόνα ΠΙ.8 Xampp Apache Σελ: 91 Εικόνα ΠΙ.9 Περιεχόµενα Του Καταλόγου Του Moodle Σελ: 92 Εικόνα ΠΙ.10 Μετακίνηση Του Moodle Σελ: 92 Εικόνα ΠΙ.11 Moodle Chose A Language Σελ: 93 Εικόνα ΠΙ.12 Moodle Έλεγχος PHP Ρυθµίσεων Σελ: 93 Εικόνα ΠΙ.13 Επιβεβαίωση Τοποθεσίας Εγκατάστασης Σελ: 94 Εικόνα ΠΙ.14 Moodle Ρυθµίσεις Βάσεων εδοµένων ½ Σελ: 94 Εικόνα ΠΙ.15 Moodle Ρυθµίσεις Βάσεων εδοµένων 2/2 Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.16 Moodle PhpMyAdmin Ρυθµίσεις ½ Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.17 Moodle PhpMyAdmin Ρυθµίσεις 2/2 Σελ: 95 Εικόνα ΠΙ.18 Moodle PhpMyAdmin Κωδικός Πρόσβασης Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.19 Moodle PhpMyAdmin Έλεγχος ικαιωµάτων Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.20 Moodle Ενηµέρωση Του config.php Σελ: 96 Εικόνα ΠΙ.21 Moodle Εισαγωγή Στοιχείων Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.22 Moodle Ολοκλήρωση Ρυθµίσεων Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.23 Moodle Copyright Σελ: 97 Εικόνα ΠΙ.24 Moodle Server Checks Σελ: 98 Εικόνα ΠΙ.25 Moodle Setting Database Σελ: 98 Εικόνα ΠΙ.26 Moodle Στοιχεία Αdministrator Σελ: 99 Εικόνα ΠI.27 Moodle Login Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.28 Moodle Αρχική Default Σελίδα Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.29 Moodle cron.php Maintenance Script Σελ: 99 Εικόνα ΠΙ.30 Moodle Moodlecron Setup Wizard Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.31 Moodle Choose Start Menu Folder Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.32 Moodle Time Internal Σελ:100 Εικόνα ΠΙ.33 Moodle cmd Certificate Σελ:101 Εικόνα ΠΙΙ.1 Create Database Για Το Mahara Σελ:102 Εικόνα ΠΙΙ.2 Create Folder Maharadata Σελ:103 Εικόνα ΠΙΙ.3 Αλλαγή Του Config.php Σελ:103 Εικόνα ΠΙΙ.4 Wwwroot Στοιχεία Στο Config Σελ:104 Εικόνα ΠΙΙ.5 Dataroot Στοιχεία Στο Config Σελ:104 Εικόνα ΠΙΙ.6 Copyrhight Mahara Σελ:105 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xiv

19 Εικόνα ΠΙΙ.7 Mahara Database Install Εικόνα ΠΙΙ.8 Αρχική Σελίδα Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.1 Enable Portfolios Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.2 Networking On Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.3 Certificate Moodle Εικόνα ΠΙΙΙ.4 Networking Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.5 Certificate του Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.6 Networking Enabled Εικόνα ΠΙΙΙ.7 Add Institution Εικόνα ΠΙΙΙ.8 Administer Institutions 1 /2 Εικόνα ΠΙΙΙ.9 Administer Institutions Next Step 2/2 Εικόνα ΠΙΙΙ.10 Administer Authorities Εικόνα ΠΙΙΙ.11 Administer Authorities Xmlrpc Εικόνα ΠΙΙΙ.12 Add New Host Εικόνα ΠΙΙΙ.13 Authedication Plugin ½ Εικόνα ΠΙΙΙ.14 Authedication Plugin 2/2 Εικόνα ΠΙΙΙ.15 Manage Roles Εικόνα ΠΙΙΙ.16 Roam To a Remote Application Via Mnet Εικόνα ΠΙΙΙ.17 Button Για το Mahara Εικόνα ΠΙΙΙ.18 Manage Portfolios Εικόνα ΠΙΙΙ.19 Configure Portfolio Plugin Εικόνα ΠΙΙΙ.20 Enable And Visible Mahara Εικόνα ΠIV.1 Server Checks Εικόνα ΠIV.2 Extensions Εικόνα ΠIV.3 Libraries Εικόνα ΠIV.4 Openssl Directory Εικόνα ΠIV.5 PHP Errors Εικόνα ΠIV.6 PHP.ini Files Εικόνα ΠIV.7 Max Size Εικόνα ΠIV.8 Max Size Upload Εικόνα ΠIV.9 Max Size Post Εικόνα ΠV.1 Παράδειγµα Χρήσης Του Book Module Εικόνα ΠV.2 Παράδειγµα Χρήσης CheckList Εικόνα ΠV.3 Παράδειγµα Χρήσης Hot Potatoes Εικόνα ΠVI.1 Πλατφόρµα Σύνολο Εικόνα ΠVII.1 Παράδειγµα Σύνδεσης Εικόνα ΠVII.2 Εικόνα ΠVII.3 Boot από το CD Εικόνα ΠVII.4 Information step 1 Εικόνα ΠVII.5 Information step 2 Εικόνα ΠVII.6 Select The Keyboard Layout Εικόνα ΠVII.7 Detected Hardware Σελ:105 Σελ:106 Σελ:107 Σελ:107 Σελ:108 Σελ:108 Σελ:108 Σελ:109 Σελ:109 Σελ:109 Σελ:110 Σελ:110 Σελ:110 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:111 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:112 Σελ:113 Σελ:113 Σελ:114 Σελ:114 Σελ:114 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:115 Σελ:116 Σελ:116 Σελ:116 Σελ:117 Σελ:118 Σελ:118 Σελ:118 Σελ:119 Σελ:119 Σελ:119 Σελ:120 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xv

20 Εικόνα ΠVII.8 Select Your Area Εικόνα ΠVII.9 Select Your Time Zone Εικόνα ΠVII.10 Select Current Time and Date Εικόνα ΠVII.11 Select The Network Interface Εικόνα ΠVII.12 Configure The Administration Network Interface Εικόνα ΠVII.13 Information Εικόνα ΠVII.14 Installation Progress Εικόνα ΠVII.15 Installation Finished Εικόνα ΠVII.16 Astaro Security Gateway V8 Εικόνα ΠVII.17 Login To WebAdmin Εικόνα ΠVII.18 Configure on Your New Astaro Security Gateway Purchase Εικόνα ΠVII.19 License Installation Εικόνα ΠVII.20 Internal LAN Network Settings Εικόνα ΠVII.21 Firewall Settings Εικόνα ΠVII.22 Intrusion Prevention Setttings Εικόνα ΠVII.23 Thank You For Completing the ASG Setup Wizard Εικόνα ΠVII.24 Login To WebAdmin Εικόνα ΠVII 25 Interface and Rooting Εικόνα ΠVII 26 Interface ½ Εικόνα ΠVII 27 Interface 2/2 Εικόνα ΠVII 28 Pool για το Pptp Εικόνα ΠVII 29 New User Εικόνα ΠVII 30 Client Authentication Εικόνα ΠVII 31 User Portal Εικόνα ΠVII 32 PPTP Εικόνα ΠVII 33 SSL Εικόνα ΠVII 34 Κανόνας PPTP Εικόνα ΠVII 35 Rules Εικόνα ΠVII 36 Remote Access Εικόνα ΠVII 37 Note Εικόνα ΠVII 38 Edit Network Definition Εικόνα ΠVII 39 Add SSL Connection Εικόνα ΠVII 40 Edit SSL Connection Εικόνα ΠVII 41 Altas VPN Tunnel Εικόνα ΠVIII1 Link gpg4win Εικόνα ΠVIII 2 Welcome Installation Window Εικόνα ΠVIII 3 Licence Agreement Εικόνα ΠVIII 4 Choose Components Εικόνα ΠVIII 5 Choose Install Location Εικόνα ΠVIII 6 Install Option Εικόνα ΠVIII 7 Choose Start Menu Folder Εικόνα ΠVIII 8 Installation Complete Σελ:120 Σελ:120 Σελ:120 Σελ:121 Σελ:121 Σελ:121 Σελ:122 Σελ:122 Σελ:123 Σελ:123 Σελ:123 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:124 Σελ:125 Σελ:125 Σελ:125 Σελ:126 Σελ:126 Σελ:126 Σελ:127 Σελ:127 Σελ:127 Σελ:128 Σελ:128 Σελ:128 Σελ:129 Σελ:129 Σελ:129 Σελ:130 Σελ:130 Σελ:130 Σελ:131 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:132 Σελ:133 Σελ:133 Σελ:133 Σελ:133 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xvi

21 Εικόνα ΠVIII 9 Finish Window Εικόνα ΠVIII 10 Αρχική Οθόνη Προγράµµατος Εικόνα ΠVIII 11 Generate Key-Name Εικόνα ΠVIII 12 Generate Key Εικόνα ΠVIII 13 Generate Key - Pass phrase Εικόνα ΠVIII 14 Backup Keys Εικόνα ΠVIII 15 Key ring Editor Εικόνα ΠVIII 16 Key ring Editor 2 Εικόνα ΠVIII 17 Manage Εικόνα ΠVIII 18 Notepad Εικόνα ΠVIII 19 Import Εικόνα ΠVIII 20 PGP Desktop License Εικόνα ΠX 1 Windump Setup Εικόνα ΠX 2 Windump Setup Wizard Εικόνα ΠX 3 License Agreement Εικόνα ΠΧ 4 Installation Options Εικόνα ΠX 5 Complete Εικόνα ΠX 6 CMD Εικόνα ΠX 7 Windump.exe D Εικόνα ΠX 8 ιαθέσιµα Interfaces. Εικόνα ΠX 9 Packets Capture Εικόνα ΠX 10 Windump -i 2 -n host your_ip_address Εικόνα ΠX 11 Windump i 1 -n icmp Εικόνα ΠX 12 Windump i 1 -w new_file Εικόνα ΠX 13 Windump -r new_file Εικόνα ΠX 14 Windump i 1 -n tcp >out Σελ:133 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:134 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:135 Σελ:136 Σελ:137 Σελ:152 Σελ:152 Σελ:152 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:153 Σελ:155 Σελ:155 Σελ:155 Σελ:156 Σελ:156 Σελ:156 Ζωή Μπαχτσεβανίδου xvii

22 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτεταµένη βιβλιογραφική µελέτη όσον αφορά τις τρέχουσες τεχνολογίες πλατφόρµων τηλεκατάρτισης, για το e-portfolios, την τηλεδιάσκεψη και τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών βιβλίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαθέσιµες τεχνολογίες, ορισµένες από τις οποίες επιλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της εκπαιδευτικής µας πλατφόρµας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι φάσεις ανάπτυξης της εφαρµογής, δηλαδή, η Ανάλυση, η Σχεδίαση, η Υλοποίηση, ο Έλεγχος και η ιανοµή της. Τέλος, καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται προτάσεις για πιθανή µελλοντική επέκταση της. Επίσης, η διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρµα, εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικά βιβλία και πολυµεσικό υλικό σε διάφορες µορφές όπου θα καλύπτουν το γνωστικό αντικείµενο της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστηµάτων και ικτύων καθώς και πολυµεσικά βιβλία οδηγούς για τα προγράµµατα IPSCAN, WINDUMP, GPG, GPG, ASTARO FIREWALL, OPENSSL ώστε να χρησιµοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους χρήστες της. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 1

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μαζί µε την ταχέως αυξανόµενη δηµοτικότητα του ιαδικτύου τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και µία αυξανόµενη ζήτηση για τις µεθοδολογίες και τεχνολογίες της ηλεκτρονικής µάθησης. Η ηλεκτρονική µάθηση είναι µία διαδραστική µάθηση στην οποία το µαθησιακό περιεχόµενο είναι διαθέσιµο on-line και παρέχει αυτόµατη ανατροφοδότηση στον µαθητή στις δραστηριότητες µάθησης [14] 1.2 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µία οργανωµένη διαδικασία µάθησης όπου οι εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε φυσική απόσταση από τους εκπαιδευτές. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα υιοθετώντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορούν και εξασφαλίζουν µεγαλύτερη πρόσβαση των φοιτητών στην εκπαίδευση µε την χρήση των τεχνολογιών του παγκόσµιου ιστού και άλλων νέων τεχνολογιών. Το γεγονός βέβαια της χρήσης της τεχνολογίας αυτής προϋποθέτει επίσης ένα κατάλληλα διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό και κατάλληλα διαµορφωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου θα είναι σε θέση να δεχτεί την χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης σηµαντικό είναι να υπάρχει και εκπαίδευση των χρηστών στην εφαρµογή των εκσυγχρονισµένων εκπαιδευτικών µεθόδων. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν διάφορες κατηγορίες της εκπαίδευσης από απόσταση, µε κυρίαρχα σενάρια ακόµη και σήµερα τα εξής τρία: ΤΗΛΕ- Ι ΑΣΚΑΛΙΑ Στην τηλε-διδασκαλία οι µαθητές µε την χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν µε τους καθηγητές. Ένα τέτοιο παράδειγµα χρήσης της τηλεδιδασκαλίας αποτελεί η τηλεδιάσκεψη ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗ (OPEN DISTANCE LEARNING) Στην ανοιχτή και από απόσταση µάθηση υπάρχει η φυσική απόσταση µεταξύ του µαθητή και του καθηγητή. Η σειρά µαθηµάτων ελέγχονται τόσο από τον µαθητή όσο και από τον διδάσκοντα. Αυτό συµβαίνει διότι ο καθηγητής έχει ήδη προετοιµάσει το υλικό του και µε την βοήθεια µίας πλατφόρµας µάθησης το δηµοσιεύει, ο µαθητής µε την σειρά του χρησιµοποιεί αυτό το υλικό ανάλογα µε τις ανάγκες του. Επίσης στον µαθητή και τον διδάσκοντα προσφέρεται η δυνατότητα της επικοινωνίας µε την χρήση διάφορων µεθόδων όπως µέσω τηλεδιάσκεψης, γκρουπ συζητήσεων, άµεσων µηνυµάτων και άλλων. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 2

24 1.2.3 ΤΗΛΕ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Στην Τήλε-επιµέλεια η µαθησιακή διδασκαλία γίνεται κάτω από την εποπτεία κάποιου υπεύθυνου και την καθοδήγηση του χρησιµοποιώντας της τεχνολογίες του παγκόσµιου ιστού ή άλλων σύγχρονων µεθόδων. 1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ELEARNING) Η έννοια της ηλεκτρονικής µάθησης είναι αρκετά γενική και περικλείει οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή του διαδικτύου. Το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής ύλης εµπεριέχει εκτός των κλασσικών τεχνολογιών και την χρήση πιο σύγχρονων όπως είναι τα πολυµέσα (multimedia). Όταν λέµε πολυµέσα εννοούµε την χρήση, ήχου, βίντεο, εικόνας, animation, και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια η δηµοτικότητα της ηλεκτρονικής µάθησης έχει αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου και έτσι αρχίζουν να κατανοούνται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακάτω ακολουθεί µια κατηγοριοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης και µία σύντοµη περιγραφή για την λειτουργία της ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. (COMPUTER BASED TRAINING CBT) Η πρόοδος των µέσων επικοινωνίας και της πληροφορίας τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέψει την αντίληψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι υπολογιστές θεωρούνται καινοτόµα εργαλεία από τις αρχές του 1980, όπου και έκανε την εµφάνιση του ο όρος «εκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστή». Η χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός νέου µαθησιακού περιβάλλοντος. Το νέο αυτό µαθησιακό περιβάλλον ευνοεί την συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών δίνοντας έµφαση στον ρόλο του εκπαιδευτικού ως διαµεσολαβητή της. Φυσικά η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, απαιτεί σωστό χειρισµό και εκπαίδευση των χρηστών στις νέες αυτές τεχνολογίες ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (WEB BASED TRAINING WBT) Αποτελεί µία επέκταση της εκδοχής «Computer Based Training-CBT», αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του µαθητή και του εκπαιδευτή χρησιµοποιώντας σαν µέσο την τεχνολογία του διαδικτύου. Ζωή Μπαχτσεβανίδου 3

25 1.3.3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. (TECHNOLOGY BASED TRAINING ΤΒΤ) Εδώ γίνεται ένας εµπλουτισµός του µαθήµατος στην παραδοσιακή αίθουσα µε διάφορα ηλεκτρονικά µέσα όπως τηλεόραση, video, εκτυπωτή, προβολέα διαφανειών, διαδραστικών πινάκων (µελλοντικά αναµένεται η χρήση αναγνωστών ηλεκτρονικών βιβλίων) και άλλων. 1.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Παρακάτω θα γίνει µία προσπάθεια να διακρίνουµε τα διάφορα µοντέλα τηλεκπαίδευσης που επικρατούν, εφαρµόζοντας τρία διαφορετικά κριτήρια: Ως προς την εκπαιδευτική προσέγγιση Ως προς την διάκριση σε σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες Ως προς το είδος της επικοινωνίας ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, τα περιβάλλοντα τηλεκπαίδευσης, διακρίνονται σε τρία µοντέλα. Μοντέλο εικονικής τάξης (Virtual Classroom): Η δυνατότητα µετάδοσης εικόνας και ήχου συγχρόνως σε πολλούς χρήστες, έκανε εφικτή την πραγµατοποίηση µιας εικονικής αίθουσας διδασκαλίας, στην οποία οι µαθητές παρακολουθούν την παράδοση του καθηγητή µέσα από την οθόνη του υπολογιστή τους. Μοντέλο υποστηριζόµενης αυτοεκµάθησης: Στην περίπτωση του µοντέλου υποστηριζόµενης αυτοεκµάθησης, ο µαθητής είναι συγχρόνως ο παράγων και ο χρήστης του µαθήµατος και συνεπώς η στρατηγική είναι µαθητοκεντρική. Μοντέλο Συνεργατικής Εκµάθησης: Στο συγκεκριµένο µοντέλο µια οµάδα ανθρώπων µε κοινούς στόχους αποφασίζει να συνεργαστεί χρησιµοποιώντας , τηλεδιάσκεψη κτλ. Η οµάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν, προκειµένου να επιτευχθεί ο προκαθορισµένος στόχος έχοντας συνεχή επικοινωνία µεταξύ τους. Η δυναµική ροή επικοινωνίας γίνεται µε τη µορφή ένας προς έναν, ένας προς πολλούς, ή και πολλοί προς πολλούς. Η στρατηγική που ακολουθείται είναι λοιπόν, οµαδοκεντρική (group-centered), ενώ δεν υπάρχουν περιορισµοί όσον άφορα το χώρο και το χρόνο της προσωπικής εργασίας του κάθε µέλους ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η εκπαίδευση µπορεί να διακριθεί σε Σύγχρονη και Ασύγχρονη. Στην Σύγχρονη εκπαίδευση έχουµε ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των χρηστών σε πραγµατικό χρόνο, όπου δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής µαθησιακού υλικού. Οι χρήστες µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή ο καθένας από τον χώρο του µε την χρήση του διαδικτύου. Στην Ασύγχρονη εκπαίδευση σε αντίθεση µε την Σύγχρονη δεν απαιτείται η ταυτόχρονη Ζωή Μπαχτσεβανίδου 4

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα