ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας"

Transcript

1 Σάµψων., Μανουσέλης Ν. (2004), ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση : ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας. Περιοδικό Επιστήµες Αγωγής, Ειδικό Τεύχος ια Βίου και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σεπτέµβριος ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας ηµήτρης Σάµψων & Νίκος Μανουσέλης Επίκουρος Καθηγητής Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης [sampson, Abstract. Quality is becoming an issue of increasing importance in the area of e-learning. Different approaches for quality management, quality assurance and quality assessment in e-learning have been developed, raising the interest of both researchers and practitioners of the field. A comprehensive framework for the description, categorization and analysis of e-learning quality approaches, will significantly support e-learning quality experts and/or e-learning service providers. In this paper we present the EQO reference model for the description of quality approaches that are oriented towards e- learning, and we present an example of its application for the case of an e-learning quality assurance approach. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική Μάθηση, Ποιότητα, ιεθνή Πρότυπα 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ποιότητας αποτελεί σηµείο αναφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης, µε την ανάπτυξη προτύπων και προσεγγίσεων που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (European Commission, 2003). Αυτή η εξέλιξη δε θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο ανταγωνισµός για αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς. Οι εκπαιδευόµενοι (και ειδικά όσοι για διαφόρους λόγους επιλέγουν ευέλικτες µορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης) δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην επιλογή λύσεων που προσφέρουν υψηλό επίπεδο ποιότητας και ικανοποιούν τις ανάγκες στους στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Σε ολόκληρο τον κόσµο αναπτύσσονται προσεγγίσεις και πρότυπα ποιότητας για την διοίκηση, διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας που στοχεύουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης (EDEN, 2003). Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται σε διαφορετικές µεθοδολογίες, εστιάζουν σε διαφορετικές διαστάσεις, και συνεισφέρουν µε ποικίλους τρόπους στην ποιότητα µιας ολοκληρωµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής µάθησης. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων για την περιγραφή, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην υποστήριξη των εµπλεκόµενων φορέων (για παράδειγµα, ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελµατικά κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού ή/και λογισµικού ηλεκτρονικής µάθησης) ώστε να αξιολογήσουν και αναβαθµίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, ανάλογα εργαλεία θα υποστηρίξουν τους ερευνητικούς φορείς και τους οργανισµούς τυποποίησης στην προσπάθεια της επιλογής, σύνθεσης και βελτίωσης των προτύπων ποιότητας για την ηλεκτρονική µάθηση (Pawlowski, 2003). Στα πλαίσια αυτά, µια από τις τέσσερις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα elearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να µελετήσουν τα θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα στην ηλεκτρονική µάθηση, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση ( ΕQΟ:European Quality Observatory, Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση εργάζεται προς τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός πρότυπου µοντέλου περιγραφής και ανάλυσης - 1 -

2 προσεγγίσεων ποιότητας που εφαρµόζονται (ή µπορούν να εφαρµοστούν) στην ηλεκτρονική µάθηση: το πρότυπο µοντέλο EQO. Στόχος του προτύπου είναι η δοµηµένη καταγραφή της απαραίτητης πληροφορίας που αφορά µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση ποιότητας. Η πληροφορία αυτή µπορεί να συµπεριλαµβάνει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του πεδίου εφαρµογής για το οποίο αναπτύχθηκε, την αναφορά των µεθοδολογικών της στοιχείων, αλλά και την αποτύπωση και αποτίµηση της εµπειρίας από την χρήση της σε διαφορετικούς οργανισµούς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρότυπο µοντέλο EQO και ένα παράδειγµα της εφαρµογής του στην περιγραφή µίας προσέγγισης ποιότητας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής µάθησης και τις διάφορες προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις διαφορετικές ποιοτικές διαστάσεις της. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η δοµή και τα στοιχεία του πρότυπου µοντέλου EQO. Τέλος, το πρότυπο εφαρµόζεται για την περιγραφή µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης. 2. Ποιότητα και ηλεκτρονική µάθηση Τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζονται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής µάθησης έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν από τις παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης. Η φυσική συνύπαρξη του εκπαιδευόµενου µε τον εκπαιδευτή ή η παρουσία τους στις εγκαταστάσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισµού δεν είναι απαραίτητη, ενώ παράλληλα οι προσφερόµενες υπηρεσίες χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (και στις περισσότερες περιπτώσεις το ιαδίκτυο) για να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι σχετικές µε την ηλεκτρονική µάθηση υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθµό ώστε ο όρος ηλεκτρονική µάθηση να αναφέρεται πλέον σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων ηλεκτρονικής µάθησης συγκεντρώνει πλέον την προσοχή οργανισµών από διαφορετικούς χώρους (π.χ. εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις) καθώς εµπλουτίζει τα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης που υποστηρίζουν. Αποτελεί έναν τρόπο να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να απευθυνθούν σε εκπαιδευόµενους που βρίσκονται σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές, και να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τις ραγδαία αναπτυσσόµενες νέες τεχνολογίες. Παρατηρείται λοιπόν µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων σχεδιασµού, ανάπτυξης και προσφοράς προγραµµάτων, υπηρεσιών ή προϊόντων ηλεκτρονικής µάθησης - η οποία µάλιστα αναµένεται να αυξάνει διαρκώς. Η ποικιλία αυτή συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων (Barker, 2002): Αυτόνοµα µαθήµατα ή ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ολόκληρα µαθήµατα ή µέρη µαθηµάτων όπως επιµέρους ενότητες, κεφάλαια ή και πρωτογενές ηλεκτρονικό υλικό. ιδασκαλία που συνδυάζεται ή µη µε υποστηρικτικό υλικό (όπως για παράδειγµα πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη). Υπηρεσίες που υποστηρίζουν ατοµικά (όπως η δυνατότητα ατοµικής τηλε-συνδιάσκεψης µε έναν διδάσκοντα) ή συλλογικά τους εκπαιδευόµενους (όπως η συµµετοχή σε µια ηλεκτρονική τάξη). Προγράµµατα που προσφέρουν ή όχι πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται. Υπηρεσίες που παρέχονται σε διαφορετικές κλίµακες κόστους (από υψηλού κόστους µέχρι και δωρεάν). Υπηρεσίες και προγράµµατα που στοχεύουν ή όχι σε συγκεκριµένες κατηγορίες εκπαιδευόµενων (ηλικιακά, κατηγορίας γνώσεων, επιπέδου µόρφωσης, κ.α.). Υπηρεσίες και προγράµµατα προσφερόµενα από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις ή κέντρα εκπαίδευσης. Υπηρεσίες και προγράµµατα διαφορετικών ποιοτικών επιπέδων, ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετούν και τον προσανατολισµό τους (µε την εφαρµογή διαφορετικών µηχανισµών διασφάλισης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ.). Ακόµη και αν το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών και προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης θεωρηθεί ως αυτονόητος στόχος, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις προσφοράς τους πολλές φορές δεν επιτρέπουν ή δεν εξασφαλίζουν τον στόχο αυτό. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης, οδηγεί σε µια αντίστοιχη πολλαπλότητα των ποιοτικών διαστάσεων του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση των διαστάσεων της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση που αναπτύχθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες (Frydenberg, 2002) δεν εστιάζει µόνο στις επιµέρους αυτόνοµες υπηρεσίες (όπως την ανάπτυξη - 2 -

3 ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ή την παροχή ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διδασκαλίας). Αντιθέτως, αναλύει και ταξινοµεί τις ποιοτικές διαστάσεις στις παρακάτω εννέα κατηγορίες: την ετοιµότητα της οργανωτικής και διοικητική δοµής του οργανισµού για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, την διαθέσιµη τεχνολογική υποδοµή, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εκπαιδευόµενους, την ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, το επίπεδο της διδασκαλίας και των εκπαιδευτών, τις διαδικασίες και τις συνθήκες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του προγράµµατος, την οικονοµική ανταποδοτικότητα, την συµβατότητα µε σχετικούς κανονισµούς και νοµοθεσίες, και το επίπεδο των διαδικασιών αξιολόγησης του προγράµµατος. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι παραπάνω ποιοτικές διαστάσεις αντιµετωπίζονται διεθνώς µε την ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού προσεγγίσεων και προτύπων ποιότητας που στοχεύουν στην περιοχή της ηλεκτρονικής µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω δύο κατηγορίες: Προσεγγίσεις ποιότητας που αναπτύσσονται ειδικά για την ηλεκτρονική µάθηση: αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως επικεντρώνονται σε εξειδικευµένες διαδικασίες ή προϊόντα ηλεκτρονικής µάθησης, όπως την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τον σχεδιασµό ηλεκτρονικών µαθηµάτων, και την αποτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα Κριτήρια Ποιότητας του European Treasury Browser για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Vicenza et al., 2002), το Μοντέλο ιαδικασιών Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου του Essen (Pawlowski, 2002), και ο Οδηγός Καλής Πρακτικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Βρετανικού Οργανισµού ιασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ο οποίος λαµβάνει υπ όψιν του την υποστήριξη µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης (QAA, 2003). Γενικές προσεγγίσεις ποιότητας που µπορούν να εφαρµοστούν στο πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης: αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως αποτελούν γενικότερες προσεγγίσεις προσανατολισµένες στην διοίκηση ή σε γενικότερες διαδικασίες ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν και στο πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε το διεθνές πρότυπο ISO 9000 (ISO, 2000), το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM (http:/www.efqm.org), και το Μοντέλο Αξιολόγησης BAOL για διοίκηση κέντρων ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης / κατάρτισης (BAOL, 2001). Κάθε µία από τις προσεγγίσεις που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι δυνατόν να επικεντρώνει σε διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση, να βασίζεται σε διαφορετικές µεθοδολογίες, ή να απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία χρηστών από ορισµένες άλλες. Συνεπώς ένα πλαίσιο περιγραφής, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των ενδιαφερόµενων φορέων. Παράλληλα, η δυνατότητα χρήσης αυτού του πλαισίου για την καταγραφή και ανάλυση των εµπειριών από την εφαρµογή κάθε προσέγγισης ποιότητας θα υποστηρίξει την εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων τόσο για τους φορείς που τις αναπτύσσουν, όσο και τους οργανισµούς επιθυµούν να τις χρησιµοποιήσουν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. 3. Πρότυπο περιγραφής προσεγγίσεων ποιότητας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας στην Η-Μάθηση (πρότυπο EQO) Το πρότυπο περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας του EQO είναι ένα µοντέλο δεδοµένων που έχει ως στόχο την αναπαράσταση και καταγραφή πληροφορίας σχετικά µε προσεγγίσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική µάθηση, στα πλαίσια της κατηγοριοποίησής τους σε ένα σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Το µοντέλο αναπτύχθηκε µε βάση το αρχικό µοντέλο περιγραφής των στοιχείων των προσεγγίσεων ποιότητας της οµάδας ειδικών για την ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance Group) στο Εργαστήριο Μαθησιακών Τεχνολογιών (Learning Technologies Workshop) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης CEN/ISSS (http://www.cenorm.be/isss/workshop/lt/). Το πρότυπο EQO αποτελείται από δύο µέρη που συνιστούν το γενικό πλαίσιο περιγραφής και ανάλυσης µίας προσέγγισης ποιότητας, αλλά επιτελούν διαφορετικό σκοπό: Το Μέρος Α περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση ποιότητας που περιγράφεται. Περιέχει δηλαδή δεδοµένα σχετικά µε τα γενικά στοιχεία της προσέγγισης ποιότητας, το προσδοκώµενο πεδίο εφαρµογής της και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί

4 Το Μέρος Α συµπληρώνεται από έναν ειδικό σε θέµατα ποιότητας της ηλεκτρονικής µάθησης (τον δηµιουργό της προσέγγισης ή κάποιον άλλο που έχει αποκτήσει σχετική εµπειρία µε την συγκεκριµένη προσέγγιση). Το Μέρος Β περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. Περιέχει δεδοµένα σχετικά µε τον οργανισµό στον οποίο υλοποιήθηκε η προσέγγιση, τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που απαιτήθηκαν, και τις διαδικασίες και οµάδες στόχου για τις οποίες εφαρµόστηκε. Παράλληλα, καταγράφει την αξιολόγηση της προσέγγισης όπως προκύπτει από την εµπειρία της εφαρµογής της στο συγκεκριµένο πεδίο. Στόχος του προτύπου EQO είναι να υποστηρίξει τόσο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση / ταξινόµηση των προσεγγίσεων ποιότητας (µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Α) όσο και την δυνατότητα ενδιαφερόµενων φορέων να αποτιµήσουν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της προσέγγισης από την καταγραφή των εµπειριών σε διάφορα πεδία εφαρµογής (µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Β). Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τις διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων που περιλαµβάνει το µοντέλο, όπως και την πληροφορία που καταγράφεται σε αυτά. 3.1 Γενικά Στοιχεία Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των Γενικών Στοιχείων µιας προσέγγισης ποιότητας, περιλαµβάνει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες για την ταξινόµησή της. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να απεικονίσει τις πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη έκδοση της προσέγγισης ποιότητας που περιγράφεται, τον οργανισµό που την ανέπτυξε, αλλά και µεταδεδοµένα που αφορούν την ίδια την περιγραφή. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός: ένας µοναδικός κωδικός ο οποίος χρησιµοποιείται για την διάκριση της συγκεκριµένης προσέγγισης από άλλες σε ένα σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Τίτλος: ο τίτλος που έχει δοθεί στην προσέγγιση από τον δηµιουργό της. Έκδοση: ο αριθµός (αν υπάρχει) και η ηµεροµηνία της έκδοσης της προσέγγισης που περιγράφεται. Περιγραφή: µια σύντοµη περιγραφή της προσέγγισης ποιότητας και των χαρακτηριστικών της. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να απευθύνεται σε αυτούς που θα αποφασίσουν αν η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι κατάλληλη για ένα πεδίο εφαρµογής ή όχι. Τοποθεσία πρόσβασης: ένα κείµενο που περιγράφει την τοποθεσία που βρίσκεται διαθέσιµη η προσέγγιση (π.χ. ένα URL) ή τον τρόπο µε τoν οποία µπορεί να αποκτηθεί. Στοιχεία δηµιουργίας: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν πληροφορίες σχετικές µε τον οργανισµό ή το άτοµο που δηµιούργησε την προσέγγιση (όπως ο ρόλος του, τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, και η ηµεροµηνία δηµιουργίας). ικαιώµατα και περιορισµοί χρήσης: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν στοιχεία σχετικά µε το κόστος, τα δικαιώµατα και τους περιορισµούς χρήσης της προσέγγισης. o Κόστος χρήσης: η τιµή, η νοµισµατική µονάδα και το καθεστώς χρέωσης (ανά χρήση, µε αγορά, µε συνδροµή κλπ.) της προσέγγισης. o ικαιώµατα και άλλοι περιορισµοί: στοιχείο που αναφέρει αν υπάρχουν πνευµατικά o δικαιώµατα ή άλλοι περιορισµοί χρήσης. Περιγραφή: επιπλέον περιγραφή των συνθηκών που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλους περιορισµούς στην χρήση της προσέγγισης. Γλώσσα: αναφορά της γλώσσας στην οποία βρίσκεται διαθέσιµη η προσέγγιση ποιότητας Μεταδεδοµένα: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν πληροφορίες σχετικές µε την εγγραφή των µεταδεδοµένων για την προσέγγιση ποιότητας στο σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. o o o o Είδος εγγραφής: αναφορά σχετικά µε το είδος της συνεισφοράς της περιγραφής (αρχική συνεισφορά προς έγκριση, τροποποίηση συνεισφοράς, µετάφραση συνεισφοράς, έγκριση συνεισφοράς). Ρόλος υπεύθυνου εγγραφής: συγγραφέας της εγγραφής, ή επικυρωτής της καταχώρησης της στο σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Ηµεροµηνία: ηµεροµηνία της εγγραφής. Γλώσσα: γλώσσα στην οποία αναπτύχθηκε η εγγραφή (µπορεί να είναι διαφορετική από την γλώσσα στην οποία έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση)

5 Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Γενικών Στοιχείων σε δενδρική δοµή. 3.2 Πεδίο Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των στοιχείων σχετικών µε το Πεδίο Εφαρµογής, περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το πεδίο για το οποίο αναπτύχθηκε η προσέγγιση και την αποτύπωση των στόχων της. Πιο συγκεκριµένα, στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να καταγράψει πληροφορίες σχετικά µε τον εκπαιδευτικό τοµέα ή τον τοµέα παραγωγής µε τον οποίο πιθανώς σχετίζεται η προσέγγιση ποιότητας, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται, τις γεωγραφικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που λαµβάνει υπ όψιν, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες µε τις οποίες σχετίζεται και τυχόν συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές, αλλά και την αποτύπωση των στόχων και προτεραιοτήτων της. Η κατηγορία Πεδίο Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: ΓΕΝΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ MΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΟΛΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σχήµα 1: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Γενικά Στοιχεία Εκπαιδευτικός τοµέας: αναφορά των εκπαιδευτικών τοµέων στους οποίους αφορά η προσέγγιση ποιότητας που περιγράφεται (επιλογή από έναν κατάλογο εκπαιδευτικών τοµέων). Τοµέας παραγωγής: αναφορά των τοµέων παραγωγής στους οποίους αφορά η προσέγγιση που περιγράφεται (επιλογή από έναν κατάλογο τοµέων παραγωγικών δραστηριοτήτων). Οµάδα χρηστών: αναφορά στην οµάδα ή στις οµάδες στόχου που αφορά η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από έναν κατάλογο διαφορετικών οµάδων χρηστών). Γεωγραφική / Πολιτισµική κάλυψη: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν τυχόν γεωγραφικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που αφορούν την εφαρµογή της προσέγγισης. o Περιγραφή: σύντοµη περιγραφή τυχόν γεωγραφικών ή πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων

6 o Χώρα / Περιοχή: αναφορά στην χώρα ή την γεωγραφική περιοχή που αφορά η προσέγγιση. Θεµατική περιοχή: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές για τις οποίες τυχόν αναπτύχθηκε η προσέγγιση ποιότητας. o Κατάλογος θεµατικών περιοχών: αναφορά στον κατάλογο θεµατικών περιοχών που χρησιµοποιείται. o Θεµατική περιοχή: αναφορά στις θεµατικές περιοχές που αφορά η προσέγγιση από τον παραπάνω κατάλογο. Εκπαιδευτική διαδικασία: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες για τις οποίες τυχόν αναπτύχθηκε η προσέγγιση ποιότητας. o Όνοµα: όνοµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την οποία σχετίζεται η προσέγγιση (επιλογή από έναν κατάλογο εκπαιδευτικών διαδικασιών). o Περιγραφή: σύντοµη περιγραφή της συσχέτισης της προσέγγισης µε την συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχοι: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε τους αρχικούς στόχους και τις προτεραιότητες της προσέγγισης ποιότητας. o Όνοµα: αναφορά του στόχου που προσπαθεί να πετύχει η προσέγγιση (από έναν κατάλογο στόχων). o Βαρύτητα: η προτεραιότητα που δίνεται από την προσέγγισης στην επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου σε µορφή αριθµητικής τιµής. o Αρχική αξιολόγηση: η αρχική αξιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου από τον συνεισφέροντα την προσέγγιση (σε µορφή αριθµητικής τιµής). o Περιγραφή: πρόσθετη περιγραφή / ανάλυση του συγκεκριµένου στόχου της προσέγγισης σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής σε δενδρική δοµή. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑ Α ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΑΡΥTΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ Σχήµα 2: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής 3.3 Μέθοδος της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία της Μεθόδου µιας προσέγγισης ποιότητας ηλεκτρονικής µάθησης, περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί µια προσέγγιση - 6 -

7 ποιότητας, και εντοπίζει διάφορες κατηγορίες στοιχείων που την χαρακτηρίζουν. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Εστίαση: αφορά την εστίαση της προσέγγισης σε µια συγκεκριµένη διάσταση της ανάπτυξης µιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής µάθησης (εστίαση στις διαδικασίες ανάπτυξης, εστίαση στο τελικό προϊόν, εστίαση στις αποκτώµενες γνώσεις / δεξιότητες από τον εκπαιδευόµενο, άλλο). Μεθοδολογία: αναφορά στην µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη προσέγγιση κατά την εφαρµογή της (επιλογή από κατάλογο µεθοδολογιών). Περιγραφή: περαιτέρω περιγραφή της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί η προσέγγιση σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Μεθόδου σε δενδρική δοµή. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχήµα 3: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Μέθοδος 3.4 Εµπειρία Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των στοιχείων σχετικά µε την Εµπειρία Εφαρµογής, αποτελεί ουσιαστικά το Μέρος Β του µοντέλου και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι τόσο η καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν τον οργανισµό στον οποίο εφαρµόστηκε η προσέγγιση και τα στοιχεία σχετικά µε την διάρκεια και τους πόρους της εφαρµογής της, όσο και η καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε την αξιολόγηση της προσέγγισης για το πεδίο εφαρµογής µε βάση την συγκεκριµένη εµπειρία. Η κατηγορία Εµπειρία Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Γενικές πληροφορίες: µια σειρά στοιχείων που καταγράφει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας από έναν συγκεκριµένο οργανισµό. o Οργανισµός: καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την ονοµασία, την γεωγραφική περιοχή και το µέγεθος του οργανισµού που εφάρµοσε την προσέγγιση. o Συνεισφορά: καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα µεταδεδοµένα της συνεισφοράς της εµπειρίας αυτής (είδος συνεισφοράς, ρόλος συνεισφέροντος, στοιχεία συνεισφέροντος, ηµεροµηνία συνεισφοράς). o Περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας: σύντοµη περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας σχετικά µε την εφαρµογή κάποιας προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Ρόλος υπεύθυνου υλοποίησης: ρόλος του ατόµου που είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των προσεγγίσεων ποιότητας στον οργανισµό (ή που ήταν υπεύθυνος για την συγκεκριµένη εφαρµογή που περιγράφεται). o Κόστος εφαρµογής: στοιχεία σχετικά µε την τιµή και την νοµισµατική µονάδα του συνολικού κόστους εφαρµογής της προσέγγισης. o Αριθµός ατόµων οµάδας υλοποίησης: αναφορά του αριθµού των ατόµων που συµµετείχαν στην εφαρµογή της προσέγγισης. o ιάρκεια εφαρµογής: στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης της συγκεκριµένης εφαρµογής. o Περιγραφή: σύντοµη πρόσθετη περιγραφή της διαδικασίας εφαρµογής. Πεδίο Εφαρµογής: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν το πεδίο εφαρµογής της προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Εκπαιδευτική διαδικασία: περιγραφή των στοιχείων που αφορούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στις οποίες εφαρµόστηκε η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από κατάλογο εκπαιδευτικών διαδικασιών), τυχόν συσχετίσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών διαδικασιών, και πρόσθετη περιγραφή του πώς η προσέγγιση αφορά τις συγκεκριµένες διαδικασίες. o Οµάδα χρηστών: αναφορά στην οµάδα ή τις οµάδες στόχου στις οποίες εφαρµόστηκε η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από κατάλογο οµάδων στόχου)

8 Αξιολόγηση της εφαρµογής: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν την αξιολόγηση της εφαρµογής της προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Κριτήριο αξιολόγησης: αναφορά σε µια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης (από κατάλογο κριτηρίων), στην προτεραιότητα που είχε για τον οργανισµό το συγκεκριµένο κριτήριο, και στην τιµή της αξιολόγησης της εφαρµογής της ποιότητας πάνω στο συγκεκριµένο κριτήριο. o Περιγραφή παραγόντων επιτυχίας: πρόσθετη περιγραφή παραγόντων επιτυχίας της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό, σε µορφή κειµένου. o Περιγραφή παραγόντων αποτυχίας: πρόσθετη περιγραφή παραγόντων αποτυχίας της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό, σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής σε δενδρική δοµή. EMΠΕΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ ΟNΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑ ΙΙΚΑΣΙΕΣ ΟΜΑ Α ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Σχήµα 4: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής 4. Παράδειγµα εφαρµογής του προτύπου EQO - 8 -

9 Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε την εφαρµογή του προτύπου EQO για την καταγραφή των στοιχείων µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας, αυτής του Οδηγού ιασφάλισης Ποιότητας NIeL Quality Assurance Guidelines (Stein, 2001). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η χρήση των απαραίτητων στοιχείων του Μέρους Α για την καταγραφή της διαθέσιµης πληροφορίας σχετικά µε την συγκεκριµένη προσέγγιση. Παρατηρούµε ότι η προσέγγιση έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα και βρίσκεται διαθέσιµη (χωρίς κόστος) από το ιαδίκτυο. Το πεδίο εφαρµογής της είναι γενικό, όσον αφορά τις θεµατικές περιοχές και τις οµάδες στόχου που συµπεριλαµβάνονται, ενώ η προσέγγιση εστιάζει στις διαδικασίες παροχής ηλεκτρονικών προγραµµάτων µάθησης, αποτιµώντας τις µε βάση µία σειρά από κριτήρια ποιότητας. Πίνακας 1: Περιγραφή παραδείγµατος χρήσης του µοντέλου για την περιγραφή µιας προσέγγισης ποιότητας. Νο Στοιχείο Τιµή 1 Γενικά Στοιχεία 1.2 Tίτλος Northern Ireland elearning (NIeL) Quality Assurance Guidelines Ηµεροµηνία έκδοσης 1/9/ Περιγραφή Οι οδηγίες διασφάλισης ποιότητας του οργανισµού NIeL αναπτύχθηκαν µε στόχο να συµπληρώσουν υπάρχουσες στρατηγικές διασφάλισης ποιότητας που υπάρχουν σε κάθε οργανισµό, αποτιµώντας την τρέχουσα κατάσταση. 1.5 Τοποθεσία Ρόλος δηµιουργού Σύµβουλος / Αξιολογητής Στοιχεία δηµιουργού Georgina Stein, NIeL ικαιώµατα / περιορισµοί χρήσης Κανένας περιορισµός χρήσης 1.8 Γλώσσα Αγγλική γλώσσα Είδος εγγραφής Αρχική εγγραφή προς έγκριση Ρόλος υπεύθυνου εγγραφής Συγγραφέας µεταδεδοµένων Στοιχεία υπεύθυνου εγγραφής Νίκος Μανουσέλης, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής Ηµεροµηνία συνεισφοράς 9/12/ Γλώσσα εγγραφής Ελληνική γλώσσα 2 Πεδίο Εφαρµογής 2.1 Εκπαιδευτικός τοµέας Bασική εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση 2.3 Οµάδα χρηστών Όλες από τον διαθέσιµο κατάλογο του µοντέλου Θεµατικές περιοχές Όλες από τον διαθέσιµο κατάλογο του µοντέλου 3 Εστίαση 3.1 Εστίαση Εστίαση στις διαδικασίες 3.2 Μεθοδολογία Αξιολόγηση, Κριτήρια ποιότητας Πίνακας 2: Περιγραφή παραδείγµατος χρήσης του µοντέλου για την καταγραφή εµπειρίας από την εφαρµογή µιας προσέγγισης ποιότητας. Νο Ονοµασία Τιµή 4.1 Γενικές Πληροφορίες Όνοµα Οργανισµού UVLP: Universite Virtuel en Pays de la Loire Χώρα Γαλλία Μέγεθος οργανισµού άτοµα προσωπικό Είδος συνεισφοράς Αρχική συνεισφορά προς έγκριση Ρόλος συνεισφέροντος Καθηγητής Στοιχεία συνεισφέροντος Amaury Legait, ENPC Ηµεροµηνία συνεισφοράς 1/10/ Περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας µε την προσέγγιση ποιότητας Προϋπήρχε η ανάλυση και ο επανασχεδιασµός των διαδικασιών της προσφοράς του προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης, ώστε να ληφθεί πιστοποίηση για την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Ρόλος υπευθύνου υλοποίησης Καθηγητής ιάρκεια προηγούµενης εµπειρίας 7-12 µήνες Κόστος εφαρµογής Αριθµός ατόµων οµάδας υλοποίησης Ηµεροµηνία έναρξης 1/2/ Ηµεροµηνία τερµατισµού 1/9/ Περιγραφή Αξιολόγηση του προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης για την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε χρήση ερωτηµατολογίων που βασίστηκαν στα κριτήρια της προσέγγισης ποιότητας. 4.2 Πεδίο Εφαρµογής Ονοµασία Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Σχεδιασµός µαθηµάτων Συσχέτιση µε άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες Συσχέτιση µε την πιστοποίηση των γνώσεων και την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Οµάδα στόχος Συγγραφείς περιεχοµένου, Καθηγητές, Εκπαιδευόµενοι, Παροχείς Περιεχοµένου, Αξιολογητές, ιοίκηση Παράγοντες επιτυχίας Η ενεργοποίηση των οµάδων στόχου, το ενδιαφέρον των καθηγητών και των εκπαιδευόµενων Παράγοντες αποτυχίας Ατυχής υπολογισµός του όγκου εργασίας της οµάδας υλοποίησης

10 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την χρήση των στοιχείων του Μέρους Β για την καταγραφή της εµπειρίας ενός εκπαιδευτικού οργανισµού στην Γαλλία (του Universite Virtuel en Pays de la Loire) από την εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης ποιότητας στην περίπτωση ενός προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης για την απόκτηση ενός Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στον τοµέα της Ιστορίας Μνηµείων. Στον πίνακα αυτό παρατηρούµε την δοµηµένη καταγραφή της περιγραφής του οργανισµού στον οποίο εφαρµόστηκε η προσέγγιση, επιτρέποντας την σύγκριση µε αντίστοιχους οργανισµούς που ενδιαφέρονται να την εφαρµόσουν. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των παραγόντων που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την εφαρµογή της προσέγγισης στον οργανισµό, και πιο συγκεκριµένα η αναφορά στην ατυχή εκτίµηση των αρχικά απαιτούµενων ανθρώπινων πόρων για την διεκπεραίωση της υλοποίησης. Η καταγραφή αυτή εντοπίζει τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν σε µελλοντική εφαρµογή (επηρεάζοντας έτσι τόσο την επιλογή της προσέγγισης ποιότητας από κάποιον σχετικό οργανισµό, όσο και τον σχεδιασµό της υλοποίησης µελλοντικής εφαρµογής της). 6. Σύνοψη Συµπεράσµατα Οι διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση αποτελούν πεδίο µελέτης σε ολόκληρο τον κόσµο, και συνεχώς αναπτύσσονται και εξετάζονται προσεγγίσεις ποιότητας µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε ένα πρότυπο µοντέλο για την περιγραφή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση το πρότυπο EQO. Περιγράψαµε την δοµή και τα στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του προτύπου αυτού, και εξετάσαµε την χρήση του για την περιγραφή µιας προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας, αλλά και για την καταγραφή µιας εµπειρίας από την εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης σε έναν οργανισµό που προσφέρει ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης. Σε γενικές γραµµές, αν και το ενδεικτικό παράδειγµα χρήσης του µοντέλου ανάλυσης και περιγραφής που περιγράφτηκε δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του προτύπου EQO (όπως για παράδειγµα την αξιολόγηση της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό µε βάση µια σειρά από µετρήσιµα κριτήρια αξιολόγησης), καταδεικνύει τις σηµαντικές δυνατότητες που προσφέρει ένα τέτοιο πλαίσιο περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας στον χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης. Ευχαριστίες Η µελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή χρηµατοδοτείται µερικώς από το πρόγραµµα elearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριµένα την δράση ΕQΟ:European Quality Observatory. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς: το Πανεπιστήµιο του Essen (Γερµανία), το European Schoolnet (Σουηδία), το ΜΜΒ Institut für Medien- und Kompetenzforschung (Γερµανία), το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), και το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Γαλλία). Ως συνεργαζόµενος φορέας συµµετέχει επίσης το CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training (Ευρωπαϊκή Ένωση). Βιβλιογραφία BAOL (2001). Overview of the BAOL Quality Mark for Learning Centres. British Association for Open Learning. (last accessed 10 December 2003). Barker, K., (2002). Canadian Recommended E-learning Guidelines (CanREGs). FuturEd Inc., January EDEN (2003) Workshop on The Quality Dialogue Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and elearning. Proc. of the 2003 EDEN Annual conference, Rhodes, Greece, June European Commission (2003) elearning: Designing Tomorrow s Education A Mid-Term Report, White Paper, (last accessed 10 December 2003). Frydenberg, J. (2002).Quality Standards in elearning: A Matrix of Analysis., International Review of Research in Open and Distance Learning, October ISO/DIS 9000 (2000). Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary, International Organization for Standardization, Pawlowski, J. (2002). Reusable Models of Pedagogical Concepts - a Framework for Pedagogical and Content Design. In Proc. of ED-MEDIA 2002, Denver USA, Pawlowski, J. (2003). The European Quality Observatory (EQO): Structuring Quality Approaches for E-Learning. Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2003), Athens, Greece, July QAA (2003). Distance Learning Guide. Quality Assurance for Higher Education, UK. public/dlg/contents.htm (last accessed 10 December 2003)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού

15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 15 Εκπαιδευτική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα