ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας"

Transcript

1 Σάµψων., Μανουσέλης Ν. (2004), ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση : ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας. Περιοδικό Επιστήµες Αγωγής, Ειδικό Τεύχος ια Βίου και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Σεπτέµβριος ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας ηµήτρης Σάµψων & Νίκος Μανουσέλης Επίκουρος Καθηγητής Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς και Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης [sampson, Abstract. Quality is becoming an issue of increasing importance in the area of e-learning. Different approaches for quality management, quality assurance and quality assessment in e-learning have been developed, raising the interest of both researchers and practitioners of the field. A comprehensive framework for the description, categorization and analysis of e-learning quality approaches, will significantly support e-learning quality experts and/or e-learning service providers. In this paper we present the EQO reference model for the description of quality approaches that are oriented towards e- learning, and we present an example of its application for the case of an e-learning quality assurance approach. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική Μάθηση, Ποιότητα, ιεθνή Πρότυπα 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ποιότητας αποτελεί σηµείο αναφοράς στον χώρο της εκπαίδευσης, µε την ανάπτυξη προτύπων και προσεγγίσεων που έχουν ως στόχο την αξιολόγηση και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (European Commission, 2003). Αυτή η εξέλιξη δε θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τοµέα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο ανταγωνισµός για αναβάθµιση του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς. Οι εκπαιδευόµενοι (και ειδικά όσοι για διαφόρους λόγους επιλέγουν ευέλικτες µορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης) δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στην επιλογή λύσεων που προσφέρουν υψηλό επίπεδο ποιότητας και ικανοποιούν τις ανάγκες στους στον µέγιστο δυνατό βαθµό. Σε ολόκληρο τον κόσµο αναπτύσσονται προσεγγίσεις και πρότυπα ποιότητας για την διοίκηση, διασφάλιση και αξιολόγηση ποιότητας που στοχεύουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης (EDEN, 2003). Οι προσεγγίσεις αυτές βασίζονται σε διαφορετικές µεθοδολογίες, εστιάζουν σε διαφορετικές διαστάσεις, και συνεισφέρουν µε ποικίλους τρόπους στην ποιότητα µιας ολοκληρωµένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής µάθησης. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων για την περιγραφή, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην υποστήριξη των εµπλεκόµενων φορέων (για παράδειγµα, ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, επαγγελµατικά κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού ή/και λογισµικού ηλεκτρονικής µάθησης) ώστε να αξιολογήσουν και αναβαθµίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Παράλληλα, ανάλογα εργαλεία θα υποστηρίξουν τους ερευνητικούς φορείς και τους οργανισµούς τυποποίησης στην προσπάθεια της επιλογής, σύνθεσης και βελτίωσης των προτύπων ποιότητας για την ηλεκτρονική µάθηση (Pawlowski, 2003). Στα πλαίσια αυτά, µια από τις τέσσερις δράσεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα elearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να µελετήσουν τα θέµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα στην ηλεκτρονική µάθηση, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση ( ΕQΟ:European Quality Observatory, Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ποιότητας στην Η-Μάθηση εργάζεται προς τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός πρότυπου µοντέλου περιγραφής και ανάλυσης - 1 -

2 προσεγγίσεων ποιότητας που εφαρµόζονται (ή µπορούν να εφαρµοστούν) στην ηλεκτρονική µάθηση: το πρότυπο µοντέλο EQO. Στόχος του προτύπου είναι η δοµηµένη καταγραφή της απαραίτητης πληροφορίας που αφορά µια συνολική και ολοκληρωµένη προσέγγιση ποιότητας. Η πληροφορία αυτή µπορεί να συµπεριλαµβάνει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του πεδίου εφαρµογής για το οποίο αναπτύχθηκε, την αναφορά των µεθοδολογικών της στοιχείων, αλλά και την αποτύπωση και αποτίµηση της εµπειρίας από την χρήση της σε διαφορετικούς οργανισµούς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρότυπο µοντέλο EQO και ένα παράδειγµα της εφαρµογής του στην περιγραφή µίας προσέγγισης ποιότητας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής µάθησης και τις διάφορες προσεγγίσεις που αναπτύσσονται για να αξιολογήσουν και βελτιώσουν τις διαφορετικές ποιοτικές διαστάσεις της. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά η δοµή και τα στοιχεία του πρότυπου µοντέλου EQO. Τέλος, το πρότυπο εφαρµόζεται για την περιγραφή µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης. 2. Ποιότητα και ηλεκτρονική µάθηση Τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που βασίζονται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής µάθησης έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν από τις παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης. Η φυσική συνύπαρξη του εκπαιδευόµενου µε τον εκπαιδευτή ή η παρουσία τους στις εγκαταστάσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισµού δεν είναι απαραίτητη, ενώ παράλληλα οι προσφερόµενες υπηρεσίες χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (και στις περισσότερες περιπτώσεις το ιαδίκτυο) για να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι σχετικές µε την ηλεκτρονική µάθηση υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθµό ώστε ο όρος ηλεκτρονική µάθηση να αναφέρεται πλέον σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων ηλεκτρονικής µάθησης συγκεντρώνει πλέον την προσοχή οργανισµών από διαφορετικούς χώρους (π.χ. εκπαιδευτικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις) καθώς εµπλουτίζει τα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης που υποστηρίζουν. Αποτελεί έναν τρόπο να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, να απευθυνθούν σε εκπαιδευόµενους που βρίσκονται σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές, και να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τις ραγδαία αναπτυσσόµενες νέες τεχνολογίες. Παρατηρείται λοιπόν µια µεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων σχεδιασµού, ανάπτυξης και προσφοράς προγραµµάτων, υπηρεσιών ή προϊόντων ηλεκτρονικής µάθησης - η οποία µάλιστα αναµένεται να αυξάνει διαρκώς. Η ποικιλία αυτή συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων (Barker, 2002): Αυτόνοµα µαθήµατα ή ολόκληρα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ολόκληρα µαθήµατα ή µέρη µαθηµάτων όπως επιµέρους ενότητες, κεφάλαια ή και πρωτογενές ηλεκτρονικό υλικό. ιδασκαλία που συνδυάζεται ή µη µε υποστηρικτικό υλικό (όπως για παράδειγµα πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη). Υπηρεσίες που υποστηρίζουν ατοµικά (όπως η δυνατότητα ατοµικής τηλε-συνδιάσκεψης µε έναν διδάσκοντα) ή συλλογικά τους εκπαιδευόµενους (όπως η συµµετοχή σε µια ηλεκτρονική τάξη). Προγράµµατα που προσφέρουν ή όχι πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτούνται. Υπηρεσίες που παρέχονται σε διαφορετικές κλίµακες κόστους (από υψηλού κόστους µέχρι και δωρεάν). Υπηρεσίες και προγράµµατα που στοχεύουν ή όχι σε συγκεκριµένες κατηγορίες εκπαιδευόµενων (ηλικιακά, κατηγορίας γνώσεων, επιπέδου µόρφωσης, κ.α.). Υπηρεσίες και προγράµµατα προσφερόµενα από δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις ή κέντρα εκπαίδευσης. Υπηρεσίες και προγράµµατα διαφορετικών ποιοτικών επιπέδων, ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετούν και τον προσανατολισµό τους (µε την εφαρµογή διαφορετικών µηχανισµών διασφάλισης, ελέγχου, αξιολόγησης κλπ.). Ακόµη και αν το υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών και προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης θεωρηθεί ως αυτονόητος στόχος, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις προσφοράς τους πολλές φορές δεν επιτρέπουν ή δεν εξασφαλίζουν τον στόχο αυτό. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την προσφορά υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης, οδηγεί σε µια αντίστοιχη πολλαπλότητα των ποιοτικών διαστάσεων του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση των διαστάσεων της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση που αναπτύχθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες (Frydenberg, 2002) δεν εστιάζει µόνο στις επιµέρους αυτόνοµες υπηρεσίες (όπως την ανάπτυξη - 2 -

3 ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού ή την παροχή ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διδασκαλίας). Αντιθέτως, αναλύει και ταξινοµεί τις ποιοτικές διαστάσεις στις παρακάτω εννέα κατηγορίες: την ετοιµότητα της οργανωτικής και διοικητική δοµής του οργανισµού για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, την διαθέσιµη τεχνολογική υποδοµή, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους εκπαιδευόµενους, την ποιότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού, το επίπεδο της διδασκαλίας και των εκπαιδευτών, τις διαδικασίες και τις συνθήκες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του προγράµµατος, την οικονοµική ανταποδοτικότητα, την συµβατότητα µε σχετικούς κανονισµούς και νοµοθεσίες, και το επίπεδο των διαδικασιών αξιολόγησης του προγράµµατος. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι παραπάνω ποιοτικές διαστάσεις αντιµετωπίζονται διεθνώς µε την ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού προσεγγίσεων και προτύπων ποιότητας που στοχεύουν στην περιοχή της ηλεκτρονικής µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω δύο κατηγορίες: Προσεγγίσεις ποιότητας που αναπτύσσονται ειδικά για την ηλεκτρονική µάθηση: αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως επικεντρώνονται σε εξειδικευµένες διαδικασίες ή προϊόντα ηλεκτρονικής µάθησης, όπως την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τον σχεδιασµό ηλεκτρονικών µαθηµάτων, και την αποτίµηση της ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα Κριτήρια Ποιότητας του European Treasury Browser για Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό (Vicenza et al., 2002), το Μοντέλο ιαδικασιών Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου του Essen (Pawlowski, 2002), και ο Οδηγός Καλής Πρακτικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Βρετανικού Οργανισµού ιασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ο οποίος λαµβάνει υπ όψιν του την υποστήριξη µε υπηρεσίες ηλεκτρονικής µάθησης (QAA, 2003). Γενικές προσεγγίσεις ποιότητας που µπορούν να εφαρµοστούν στο πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης: αυτές οι προσεγγίσεις συνήθως αποτελούν γενικότερες προσεγγίσεις προσανατολισµένες στην διοίκηση ή σε γενικότερες διαδικασίες ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν και στο πεδίο της ηλεκτρονικής µάθησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε το διεθνές πρότυπο ISO 9000 (ISO, 2000), το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM (http:/www.efqm.org), και το Μοντέλο Αξιολόγησης BAOL για διοίκηση κέντρων ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης / κατάρτισης (BAOL, 2001). Κάθε µία από τις προσεγγίσεις που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι δυνατόν να επικεντρώνει σε διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση, να βασίζεται σε διαφορετικές µεθοδολογίες, ή να απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία χρηστών από ορισµένες άλλες. Συνεπώς ένα πλαίσιο περιγραφής, σύγκρισης και κατηγοριοποίησης προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των ενδιαφερόµενων φορέων. Παράλληλα, η δυνατότητα χρήσης αυτού του πλαισίου για την καταγραφή και ανάλυση των εµπειριών από την εφαρµογή κάθε προσέγγισης ποιότητας θα υποστηρίξει την εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων τόσο για τους φορείς που τις αναπτύσσουν, όσο και τους οργανισµούς επιθυµούν να τις χρησιµοποιήσουν σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. 3. Πρότυπο περιγραφής προσεγγίσεων ποιότητας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας στην Η-Μάθηση (πρότυπο EQO) Το πρότυπο περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας του EQO είναι ένα µοντέλο δεδοµένων που έχει ως στόχο την αναπαράσταση και καταγραφή πληροφορίας σχετικά µε προσεγγίσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική µάθηση, στα πλαίσια της κατηγοριοποίησής τους σε ένα σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Το µοντέλο αναπτύχθηκε µε βάση το αρχικό µοντέλο περιγραφής των στοιχείων των προσεγγίσεων ποιότητας της οµάδας ειδικών για την ιασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance Group) στο Εργαστήριο Μαθησιακών Τεχνολογιών (Learning Technologies Workshop) του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τυποποίησης CEN/ISSS (http://www.cenorm.be/isss/workshop/lt/). Το πρότυπο EQO αποτελείται από δύο µέρη που συνιστούν το γενικό πλαίσιο περιγραφής και ανάλυσης µίας προσέγγισης ποιότητας, αλλά επιτελούν διαφορετικό σκοπό: Το Μέρος Α περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν την προσέγγιση ποιότητας που περιγράφεται. Περιέχει δηλαδή δεδοµένα σχετικά µε τα γενικά στοιχεία της προσέγγισης ποιότητας, το προσδοκώµενο πεδίο εφαρµογής της και της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί

4 Το Μέρος Α συµπληρώνεται από έναν ειδικό σε θέµατα ποιότητας της ηλεκτρονικής µάθησης (τον δηµιουργό της προσέγγισης ή κάποιον άλλο που έχει αποκτήσει σχετική εµπειρία µε την συγκεκριµένη προσέγγιση). Το Μέρος Β περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής. Περιέχει δεδοµένα σχετικά µε τον οργανισµό στον οποίο υλοποιήθηκε η προσέγγιση, τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που απαιτήθηκαν, και τις διαδικασίες και οµάδες στόχου για τις οποίες εφαρµόστηκε. Παράλληλα, καταγράφει την αξιολόγηση της προσέγγισης όπως προκύπτει από την εµπειρία της εφαρµογής της στο συγκεκριµένο πεδίο. Στόχος του προτύπου EQO είναι να υποστηρίξει τόσο την περιγραφή και κατηγοριοποίηση / ταξινόµηση των προσεγγίσεων ποιότητας (µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Α) όσο και την δυνατότητα ενδιαφερόµενων φορέων να αποτιµήσουν τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της προσέγγισης από την καταγραφή των εµπειριών σε διάφορα πεδία εφαρµογής (µε τα στοιχεία που περιλαµβάνει το Μέρος Β). Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τις διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων που περιλαµβάνει το µοντέλο, όπως και την πληροφορία που καταγράφεται σε αυτά. 3.1 Γενικά Στοιχεία Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των Γενικών Στοιχείων µιας προσέγγισης ποιότητας, περιλαµβάνει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες για την ταξινόµησή της. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να απεικονίσει τις πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη έκδοση της προσέγγισης ποιότητας που περιγράφεται, τον οργανισµό που την ανέπτυξε, αλλά και µεταδεδοµένα που αφορούν την ίδια την περιγραφή. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Κωδικός: ένας µοναδικός κωδικός ο οποίος χρησιµοποιείται για την διάκριση της συγκεκριµένης προσέγγισης από άλλες σε ένα σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Τίτλος: ο τίτλος που έχει δοθεί στην προσέγγιση από τον δηµιουργό της. Έκδοση: ο αριθµός (αν υπάρχει) και η ηµεροµηνία της έκδοσης της προσέγγισης που περιγράφεται. Περιγραφή: µια σύντοµη περιγραφή της προσέγγισης ποιότητας και των χαρακτηριστικών της. Η περιγραφή αυτή θα πρέπει να απευθύνεται σε αυτούς που θα αποφασίσουν αν η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι κατάλληλη για ένα πεδίο εφαρµογής ή όχι. Τοποθεσία πρόσβασης: ένα κείµενο που περιγράφει την τοποθεσία που βρίσκεται διαθέσιµη η προσέγγιση (π.χ. ένα URL) ή τον τρόπο µε τoν οποία µπορεί να αποκτηθεί. Στοιχεία δηµιουργίας: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν πληροφορίες σχετικές µε τον οργανισµό ή το άτοµο που δηµιούργησε την προσέγγιση (όπως ο ρόλος του, τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, και η ηµεροµηνία δηµιουργίας). ικαιώµατα και περιορισµοί χρήσης: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν στοιχεία σχετικά µε το κόστος, τα δικαιώµατα και τους περιορισµούς χρήσης της προσέγγισης. o Κόστος χρήσης: η τιµή, η νοµισµατική µονάδα και το καθεστώς χρέωσης (ανά χρήση, µε αγορά, µε συνδροµή κλπ.) της προσέγγισης. o ικαιώµατα και άλλοι περιορισµοί: στοιχείο που αναφέρει αν υπάρχουν πνευµατικά o δικαιώµατα ή άλλοι περιορισµοί χρήσης. Περιγραφή: επιπλέον περιγραφή των συνθηκών που αφορούν τα πνευµατικά δικαιώµατα ή άλλους περιορισµούς στην χρήση της προσέγγισης. Γλώσσα: αναφορά της γλώσσας στην οποία βρίσκεται διαθέσιµη η προσέγγιση ποιότητας Μεταδεδοµένα: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν πληροφορίες σχετικές µε την εγγραφή των µεταδεδοµένων για την προσέγγιση ποιότητας στο σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. o o o o Είδος εγγραφής: αναφορά σχετικά µε το είδος της συνεισφοράς της περιγραφής (αρχική συνεισφορά προς έγκριση, τροποποίηση συνεισφοράς, µετάφραση συνεισφοράς, έγκριση συνεισφοράς). Ρόλος υπεύθυνου εγγραφής: συγγραφέας της εγγραφής, ή επικυρωτής της καταχώρησης της στο σύστηµα καταλογοποίησης / αποθήκευσης. Ηµεροµηνία: ηµεροµηνία της εγγραφής. Γλώσσα: γλώσσα στην οποία αναπτύχθηκε η εγγραφή (µπορεί να είναι διαφορετική από την γλώσσα στην οποία έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση)

5 Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Γενικών Στοιχείων σε δενδρική δοµή. 3.2 Πεδίο Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των στοιχείων σχετικών µε το Πεδίο Εφαρµογής, περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το πεδίο για το οποίο αναπτύχθηκε η προσέγγιση και την αποτύπωση των στόχων της. Πιο συγκεκριµένα, στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να καταγράψει πληροφορίες σχετικά µε τον εκπαιδευτικό τοµέα ή τον τοµέα παραγωγής µε τον οποίο πιθανώς σχετίζεται η προσέγγιση ποιότητας, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται, τις γεωγραφικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που λαµβάνει υπ όψιν, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες µε τις οποίες σχετίζεται και τυχόν συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές, αλλά και την αποτύπωση των στόχων και προτεραιοτήτων της. Η κατηγορία Πεδίο Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: ΓΕΝΙΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ MΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΟΛΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σχήµα 1: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Γενικά Στοιχεία Εκπαιδευτικός τοµέας: αναφορά των εκπαιδευτικών τοµέων στους οποίους αφορά η προσέγγιση ποιότητας που περιγράφεται (επιλογή από έναν κατάλογο εκπαιδευτικών τοµέων). Τοµέας παραγωγής: αναφορά των τοµέων παραγωγής στους οποίους αφορά η προσέγγιση που περιγράφεται (επιλογή από έναν κατάλογο τοµέων παραγωγικών δραστηριοτήτων). Οµάδα χρηστών: αναφορά στην οµάδα ή στις οµάδες στόχου που αφορά η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από έναν κατάλογο διαφορετικών οµάδων χρηστών). Γεωγραφική / Πολιτισµική κάλυψη: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν τυχόν γεωγραφικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες που αφορούν την εφαρµογή της προσέγγισης. o Περιγραφή: σύντοµη περιγραφή τυχόν γεωγραφικών ή πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων

6 o Χώρα / Περιοχή: αναφορά στην χώρα ή την γεωγραφική περιοχή που αφορά η προσέγγιση. Θεµατική περιοχή: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές για τις οποίες τυχόν αναπτύχθηκε η προσέγγιση ποιότητας. o Κατάλογος θεµατικών περιοχών: αναφορά στον κατάλογο θεµατικών περιοχών που χρησιµοποιείται. o Θεµατική περιοχή: αναφορά στις θεµατικές περιοχές που αφορά η προσέγγιση από τον παραπάνω κατάλογο. Εκπαιδευτική διαδικασία: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες για τις οποίες τυχόν αναπτύχθηκε η προσέγγιση ποιότητας. o Όνοµα: όνοµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την οποία σχετίζεται η προσέγγιση (επιλογή από έναν κατάλογο εκπαιδευτικών διαδικασιών). o Περιγραφή: σύντοµη περιγραφή της συσχέτισης της προσέγγισης µε την συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχοι: µια σειρά στοιχείων σχετικά µε τους αρχικούς στόχους και τις προτεραιότητες της προσέγγισης ποιότητας. o Όνοµα: αναφορά του στόχου που προσπαθεί να πετύχει η προσέγγιση (από έναν κατάλογο στόχων). o Βαρύτητα: η προτεραιότητα που δίνεται από την προσέγγισης στην επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου σε µορφή αριθµητικής τιµής. o Αρχική αξιολόγηση: η αρχική αξιολόγηση της δυνατότητας επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου από τον συνεισφέροντα την προσέγγιση (σε µορφή αριθµητικής τιµής). o Περιγραφή: πρόσθετη περιγραφή / ανάλυση του συγκεκριµένου στόχου της προσέγγισης σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής σε δενδρική δοµή. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑ Α ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟΧΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΑΡΥTΗΤΑ ΣΤΟΧΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ Σχήµα 2: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Πεδίο Εφαρµογής 3.3 Μέθοδος της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία της Μεθόδου µιας προσέγγισης ποιότητας ηλεκτρονικής µάθησης, περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθεί µια προσέγγιση - 6 -

7 ποιότητας, και εντοπίζει διάφορες κατηγορίες στοιχείων που την χαρακτηρίζουν. Πιο συγκεκριµένα, η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Εστίαση: αφορά την εστίαση της προσέγγισης σε µια συγκεκριµένη διάσταση της ανάπτυξης µιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής µάθησης (εστίαση στις διαδικασίες ανάπτυξης, εστίαση στο τελικό προϊόν, εστίαση στις αποκτώµενες γνώσεις / δεξιότητες από τον εκπαιδευόµενο, άλλο). Μεθοδολογία: αναφορά στην µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η συγκεκριµένη προσέγγιση κατά την εφαρµογή της (επιλογή από κατάλογο µεθοδολογιών). Περιγραφή: περαιτέρω περιγραφή της µεθοδολογίας που χρησιµοποιεί η προσέγγιση σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Μεθόδου σε δενδρική δοµή. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχήµα 3: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Μέθοδος 3.4 Εµπειρία Εφαρµογής της Προσέγγισης Ποιότητας Η κατηγορία των στοιχείων σχετικά µε την Εµπειρία Εφαρµογής, αποτελεί ουσιαστικά το Μέρος Β του µοντέλου και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την εµπειρία από την εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι τόσο η καταγραφή των πληροφοριών που αφορούν τον οργανισµό στον οποίο εφαρµόστηκε η προσέγγιση και τα στοιχεία σχετικά µε την διάρκεια και τους πόρους της εφαρµογής της, όσο και η καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε την αξιολόγηση της προσέγγισης για το πεδίο εφαρµογής µε βάση την συγκεκριµένη εµπειρία. Η κατηγορία Εµπειρία Εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Γενικές πληροφορίες: µια σειρά στοιχείων που καταγράφει τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή της προσέγγισης ποιότητας από έναν συγκεκριµένο οργανισµό. o Οργανισµός: καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την ονοµασία, την γεωγραφική περιοχή και το µέγεθος του οργανισµού που εφάρµοσε την προσέγγιση. o Συνεισφορά: καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα µεταδεδοµένα της συνεισφοράς της εµπειρίας αυτής (είδος συνεισφοράς, ρόλος συνεισφέροντος, στοιχεία συνεισφέροντος, ηµεροµηνία συνεισφοράς). o Περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας: σύντοµη περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας σχετικά µε την εφαρµογή κάποιας προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Ρόλος υπεύθυνου υλοποίησης: ρόλος του ατόµου που είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των προσεγγίσεων ποιότητας στον οργανισµό (ή που ήταν υπεύθυνος για την συγκεκριµένη εφαρµογή που περιγράφεται). o Κόστος εφαρµογής: στοιχεία σχετικά µε την τιµή και την νοµισµατική µονάδα του συνολικού κόστους εφαρµογής της προσέγγισης. o Αριθµός ατόµων οµάδας υλοποίησης: αναφορά του αριθµού των ατόµων που συµµετείχαν στην εφαρµογή της προσέγγισης. o ιάρκεια εφαρµογής: στοιχεία σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης και την ηµεροµηνία λήξης της συγκεκριµένης εφαρµογής. o Περιγραφή: σύντοµη πρόσθετη περιγραφή της διαδικασίας εφαρµογής. Πεδίο Εφαρµογής: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν το πεδίο εφαρµογής της προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Εκπαιδευτική διαδικασία: περιγραφή των στοιχείων που αφορούν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στις οποίες εφαρµόστηκε η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από κατάλογο εκπαιδευτικών διαδικασιών), τυχόν συσχετίσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών διαδικασιών, και πρόσθετη περιγραφή του πώς η προσέγγιση αφορά τις συγκεκριµένες διαδικασίες. o Οµάδα χρηστών: αναφορά στην οµάδα ή τις οµάδες στόχου στις οποίες εφαρµόστηκε η προσέγγιση ποιότητας (επιλογή από κατάλογο οµάδων στόχου)

8 Αξιολόγηση της εφαρµογής: µια σειρά στοιχείων που καταγράφουν την αξιολόγηση της εφαρµογής της προσέγγισης ποιότητας στον συγκεκριµένο οργανισµό. o Κριτήριο αξιολόγησης: αναφορά σε µια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης (από κατάλογο κριτηρίων), στην προτεραιότητα που είχε για τον οργανισµό το συγκεκριµένο κριτήριο, και στην τιµή της αξιολόγησης της εφαρµογής της ποιότητας πάνω στο συγκεκριµένο κριτήριο. o Περιγραφή παραγόντων επιτυχίας: πρόσθετη περιγραφή παραγόντων επιτυχίας της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό, σε µορφή κειµένου. o Περιγραφή παραγόντων αποτυχίας: πρόσθετη περιγραφή παραγόντων αποτυχίας της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό, σε µορφή ελεύθερου κειµένου. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής σε δενδρική δοµή. EMΠΕΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΡΟΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ ΟNΟΜΑΣΙΑ ΕΚΠ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΑ ΙΙΚΑΣΙΕΣ ΟΜΑ Α ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Σχήµα 4: ενδρική αναπαράσταση των στοιχείων της κατηγορίας Εµπειρία Εφαρµογής 4. Παράδειγµα εφαρµογής του προτύπου EQO - 8 -

9 Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε την εφαρµογή του προτύπου EQO για την καταγραφή των στοιχείων µιας συγκεκριµένης προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας, αυτής του Οδηγού ιασφάλισης Ποιότητας NIeL Quality Assurance Guidelines (Stein, 2001). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η χρήση των απαραίτητων στοιχείων του Μέρους Α για την καταγραφή της διαθέσιµης πληροφορίας σχετικά µε την συγκεκριµένη προσέγγιση. Παρατηρούµε ότι η προσέγγιση έχει αναπτυχθεί στην Αγγλική γλώσσα και βρίσκεται διαθέσιµη (χωρίς κόστος) από το ιαδίκτυο. Το πεδίο εφαρµογής της είναι γενικό, όσον αφορά τις θεµατικές περιοχές και τις οµάδες στόχου που συµπεριλαµβάνονται, ενώ η προσέγγιση εστιάζει στις διαδικασίες παροχής ηλεκτρονικών προγραµµάτων µάθησης, αποτιµώντας τις µε βάση µία σειρά από κριτήρια ποιότητας. Πίνακας 1: Περιγραφή παραδείγµατος χρήσης του µοντέλου για την περιγραφή µιας προσέγγισης ποιότητας. Νο Στοιχείο Τιµή 1 Γενικά Στοιχεία 1.2 Tίτλος Northern Ireland elearning (NIeL) Quality Assurance Guidelines Ηµεροµηνία έκδοσης 1/9/ Περιγραφή Οι οδηγίες διασφάλισης ποιότητας του οργανισµού NIeL αναπτύχθηκαν µε στόχο να συµπληρώσουν υπάρχουσες στρατηγικές διασφάλισης ποιότητας που υπάρχουν σε κάθε οργανισµό, αποτιµώντας την τρέχουσα κατάσταση. 1.5 Τοποθεσία Ρόλος δηµιουργού Σύµβουλος / Αξιολογητής Στοιχεία δηµιουργού Georgina Stein, NIeL ικαιώµατα / περιορισµοί χρήσης Κανένας περιορισµός χρήσης 1.8 Γλώσσα Αγγλική γλώσσα Είδος εγγραφής Αρχική εγγραφή προς έγκριση Ρόλος υπεύθυνου εγγραφής Συγγραφέας µεταδεδοµένων Στοιχεία υπεύθυνου εγγραφής Νίκος Μανουσέλης, Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής Ηµεροµηνία συνεισφοράς 9/12/ Γλώσσα εγγραφής Ελληνική γλώσσα 2 Πεδίο Εφαρµογής 2.1 Εκπαιδευτικός τοµέας Bασική εκπαίδευση, ευτεροβάθµια εκπαίδευση 2.3 Οµάδα χρηστών Όλες από τον διαθέσιµο κατάλογο του µοντέλου Θεµατικές περιοχές Όλες από τον διαθέσιµο κατάλογο του µοντέλου 3 Εστίαση 3.1 Εστίαση Εστίαση στις διαδικασίες 3.2 Μεθοδολογία Αξιολόγηση, Κριτήρια ποιότητας Πίνακας 2: Περιγραφή παραδείγµατος χρήσης του µοντέλου για την καταγραφή εµπειρίας από την εφαρµογή µιας προσέγγισης ποιότητας. Νο Ονοµασία Τιµή 4.1 Γενικές Πληροφορίες Όνοµα Οργανισµού UVLP: Universite Virtuel en Pays de la Loire Χώρα Γαλλία Μέγεθος οργανισµού άτοµα προσωπικό Είδος συνεισφοράς Αρχική συνεισφορά προς έγκριση Ρόλος συνεισφέροντος Καθηγητής Στοιχεία συνεισφέροντος Amaury Legait, ENPC Ηµεροµηνία συνεισφοράς 1/10/ Περιγραφή προηγούµενης εµπειρίας µε την προσέγγιση ποιότητας Προϋπήρχε η ανάλυση και ο επανασχεδιασµός των διαδικασιών της προσφοράς του προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης, ώστε να ληφθεί πιστοποίηση για την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Ρόλος υπευθύνου υλοποίησης Καθηγητής ιάρκεια προηγούµενης εµπειρίας 7-12 µήνες Κόστος εφαρµογής Αριθµός ατόµων οµάδας υλοποίησης Ηµεροµηνία έναρξης 1/2/ Ηµεροµηνία τερµατισµού 1/9/ Περιγραφή Αξιολόγηση του προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης για την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε χρήση ερωτηµατολογίων που βασίστηκαν στα κριτήρια της προσέγγισης ποιότητας. 4.2 Πεδίο Εφαρµογής Ονοµασία Εκπαιδευτικής ιαδικασίας Σχεδιασµός µαθηµάτων Συσχέτιση µε άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες Συσχέτιση µε την πιστοποίηση των γνώσεων και την απονοµή Ειδικού Πιστοποιητικού Οµάδα στόχος Συγγραφείς περιεχοµένου, Καθηγητές, Εκπαιδευόµενοι, Παροχείς Περιεχοµένου, Αξιολογητές, ιοίκηση Παράγοντες επιτυχίας Η ενεργοποίηση των οµάδων στόχου, το ενδιαφέρον των καθηγητών και των εκπαιδευόµενων Παράγοντες αποτυχίας Ατυχής υπολογισµός του όγκου εργασίας της οµάδας υλοποίησης

10 Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την χρήση των στοιχείων του Μέρους Β για την καταγραφή της εµπειρίας ενός εκπαιδευτικού οργανισµού στην Γαλλία (του Universite Virtuel en Pays de la Loire) από την εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης ποιότητας στην περίπτωση ενός προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης για την απόκτηση ενός Ειδικού Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στον τοµέα της Ιστορίας Μνηµείων. Στον πίνακα αυτό παρατηρούµε την δοµηµένη καταγραφή της περιγραφής του οργανισµού στον οποίο εφαρµόστηκε η προσέγγιση, επιτρέποντας την σύγκριση µε αντίστοιχους οργανισµούς που ενδιαφέρονται να την εφαρµόσουν. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των παραγόντων που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την εφαρµογή της προσέγγισης στον οργανισµό, και πιο συγκεκριµένα η αναφορά στην ατυχή εκτίµηση των αρχικά απαιτούµενων ανθρώπινων πόρων για την διεκπεραίωση της υλοποίησης. Η καταγραφή αυτή εντοπίζει τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν σε µελλοντική εφαρµογή (επηρεάζοντας έτσι τόσο την επιλογή της προσέγγισης ποιότητας από κάποιον σχετικό οργανισµό, όσο και τον σχεδιασµό της υλοποίησης µελλοντικής εφαρµογής της). 6. Σύνοψη Συµπεράσµατα Οι διαστάσεις της ποιότητας στην ηλεκτρονική µάθηση αποτελούν πεδίο µελέτης σε ολόκληρο τον κόσµο, και συνεχώς αναπτύσσονται και εξετάζονται προσεγγίσεις ποιότητας µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάσαµε ένα πρότυπο µοντέλο για την περιγραφή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση προσεγγίσεων ποιότητας που αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση το πρότυπο EQO. Περιγράψαµε την δοµή και τα στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του προτύπου αυτού, και εξετάσαµε την χρήση του για την περιγραφή µιας προσέγγισης διασφάλισης ποιότητας, αλλά και για την καταγραφή µιας εµπειρίας από την εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης σε έναν οργανισµό που προσφέρει ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης. Σε γενικές γραµµές, αν και το ενδεικτικό παράδειγµα χρήσης του µοντέλου ανάλυσης και περιγραφής που περιγράφτηκε δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του προτύπου EQO (όπως για παράδειγµα την αξιολόγηση της εφαρµογής της προσέγγισης στον συγκεκριµένο οργανισµό µε βάση µια σειρά από µετρήσιµα κριτήρια αξιολόγησης), καταδεικνύει τις σηµαντικές δυνατότητες που προσφέρει ένα τέτοιο πλαίσιο περιγραφής και ανάλυσης προσεγγίσεων ποιότητας στον χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης. Ευχαριστίες Η µελέτη που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή χρηµατοδοτείται µερικώς από το πρόγραµµα elearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριµένα την δράση ΕQΟ:European Quality Observatory. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς: το Πανεπιστήµιο του Essen (Γερµανία), το European Schoolnet (Σουηδία), το ΜΜΒ Institut für Medien- und Kompetenzforschung (Γερµανία), το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεµατικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), και το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Γαλλία). Ως συνεργαζόµενος φορέας συµµετέχει επίσης το CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training (Ευρωπαϊκή Ένωση). Βιβλιογραφία BAOL (2001). Overview of the BAOL Quality Mark for Learning Centres. British Association for Open Learning. (last accessed 10 December 2003). Barker, K., (2002). Canadian Recommended E-learning Guidelines (CanREGs). FuturEd Inc., January EDEN (2003) Workshop on The Quality Dialogue Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and elearning. Proc. of the 2003 EDEN Annual conference, Rhodes, Greece, June European Commission (2003) elearning: Designing Tomorrow s Education A Mid-Term Report, White Paper, (last accessed 10 December 2003). Frydenberg, J. (2002).Quality Standards in elearning: A Matrix of Analysis., International Review of Research in Open and Distance Learning, October ISO/DIS 9000 (2000). Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary, International Organization for Standardization, Pawlowski, J. (2002). Reusable Models of Pedagogical Concepts - a Framework for Pedagogical and Content Design. In Proc. of ED-MEDIA 2002, Denver USA, Pawlowski, J. (2003). The European Quality Observatory (EQO): Structuring Quality Approaches for E-Learning. Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2003), Athens, Greece, July QAA (2003). Distance Learning Guide. Quality Assurance for Higher Education, UK. public/dlg/contents.htm (last accessed 10 December 2003)

11 Stein, G. (2001). Putting the e into Learning & Teaching: Quality Assurance Guidelines. Northern Ireland elearning (NIeL). Assurancetool.doc (last accessed 10 December 2003). Vicenza, B., Dippe, G.,& Vuorikari, R. (2002). Recommendation on Quality Assurance and Selection of resources for the ETB network. (last accessed 10 December 2003)

Το Πρότυπο Περιγραφής, Ανάλυσης και Κατηγοριοποίησης Προσεγγίσεων Ποιότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας (EQO)

Το Πρότυπο Περιγραφής, Ανάλυσης και Κατηγοριοποίησης Προσεγγίσεων Ποιότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας (EQO) Το Πρότυπο Περιγραφής, Ανάλυσης και Κατηγοριοποίησης Προσεγγίσεων Ποιότητας Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Ποιότητας (EQO) Νίκος Μανουσέλης, Υποψήφιος ιδάκτορας ηµήτριος Σάµψων, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός

Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Φορολογία Επενδύσεων και Ανταγωνισμός Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα: «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Διδάσκων : Ι. ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Η- ΜΑΘΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Η- ΜΑΘΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Η- ΜΑΘΗΣΗ Η πρόσβασή σας στην ποιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης! Πρόγραμμα Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Quality

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αθήνα, 2/12/2014 ΣΚΟΠΟΣ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Κ.- ΕΚΠΑ) αποτελεί την υπηρεσία μέσω της οποίας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.1 - Ανταλλαγές νέων µε χώρες του Προγράµµατος ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς επαγγελματίες και γονείς Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Ηγεσία Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση

Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Κατάρτιση Πρότυπα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη Μάθηση, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Κλειώ Σγουροπούλου email: csgouro@teiath.gr Κλειώ Σγουροπούλου Εμπειρογνώμονας στηντυποποίηση Μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου

Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 83 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου Ενότητα 3.3 Σχεδίαση µαθηµάτων µε τη χρήση του ιαδικτύου 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα µάθηµα γνωριµίας µε ορισµένες θεωρητικές αρχές που πρέπει να διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Σχολιασµός της Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Βασίλης Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μέλος Α. Ι.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα