Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ"

Transcript

1 Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System (LAMS) to support the work of Tutors in HOU Σοθία Θ. Παπαδημηηπίος Γηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθήο Ραδηνηειεφξαζεο, ΤΠΓΒΜΘ, Τπ. Γξ ρ.αλζξ.πνπδψλ, ΔΑΠ Σπύπορ Παπαδάκηρ Γξ. Δθπαηδεπηηθφο - Δξεπλεηήο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, ΔΑΠ, ΔΑ-ΙΣΤ, Ανηώνηρ Λιοναπάκηρ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, ΔΑΠ Ασιλλέαρ Καμέαρ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ & Σερλνινγίαο, ΔΑΠ Πεπίλητη Η ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε (εμαδ) απφ πξνεγκέλεο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε νξγαλσηηθφ, θνηλσληθφ θαη παηδαγσγηθφ πιαίζην. Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) απνηειεί κία λέα πξφηαζε πνπ ππνζηεξίδεη κε επηηπρία ην πξφηππν ζρεδηαζκνχ κάζεζεο (learning design). ε απηή ηελ εξγαζία, πξνηείλεηαη αμηνπνίεζή ηνπ LAMS ζην ΔΑΠ θαη παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε κηαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αληηθείκελν ηελ «πξνεηνηκαζία θαη εθπφλεζε κηαο γξαπηήο εξγαζίαο». Η εθπφλεζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία εκπέδσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θνηηεηψλ ζην πιαίζην ησλ εμ απνζηάζεσο ζπνπδψλ, φπνπ νη ίδηνη είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο. Μέζα απφ απηή ηελ πξφηαζε αλαδεηθλχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα, νη απαηηήζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε αθνινπζηψλ κάζεζεο ζε ςεθηαθή κνξθή, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εμαδ. Οη αθνινπζίεο αμηνπνηνχλ θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο εμαδ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Abstract The integration of the Information and Communication Technologies (ICT) has changed significantly the field of education. Due to the adoption of new technologies, e-learning has been emerged and developed. As a result, distance learning has transformed and new possibilities have appeared. It is remarkable that distance learning became and considered as a scout of the new era in education and contributed to the quality of education. Supporting tutors by advanced learning technologies in 58

2 distance education is a significant contribution for their effective role in organizational, social and educational context. The Learning Activity Management System (LAMS) is a new proposal to the learning design standard. In this paper, we propose the LAMS exploitation at the Hellenic Open University (HOU) and illustrate a guide to design and develop a sequence of learning activities on Preparing and producing assignment. The preparation of the assignments by students is the primary mode of the comprehension of educational materials and an important dimension of teaching students in distance education context, where they are the main responsible for their learning. This proposal highlights the advantages, requirements and constraints concerning the development of learning sequences specifically designed by tutors themselves. They follow the principles of adult learning and development of distance education material, oriented to different educational goals and individual needs of their learners. Λέξειρ - κλειδιά: θαζεγεηήο-ζύκβνπινο, καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, LAMS, γξαπηή εξγαζία, αθνινπζία 1. Διζαγυγή Οη θνηηεηέο ηεο Αλνηθηήο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο (ΑεμΑΔ) κειεηνχλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κφλνη ηνπο ην δηδαθηηθφ πιηθφ κε ρξήζε δηαθφξσλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ θαη θαινχληαη λα εθπνλήζνπλ γξαπηέο εξγαζίεο γηα ηελ εκπέδσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο (Keegan, 1996; Ληνλαξάθεο, 2001). ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεψλ ηνπ κε ηνλ δηδάζθνληα, ν θνηηεηήο κπνξεί λα αμηνπνηεί δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία ζα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζηε κειέηε ηνπ θαη ζηελ επηηπρή εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά νη δηδάζθνληεο (θαζεγεηέοζχκβνπινη) ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κπνξνχλ αμηνπνηψληαο πξνεγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο λα έρνπλ κηα αθξηβέζηεξε θαη ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηε ζπκβνιή, ην έξγν πνπ παξάγνπλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο ηνπο. Σα πξνεγκέλα ζπζηήκαηα κάζεζεο επηηξέπνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη δηδαζθαιία ηνπ θνηηεηή ελψ παξέρνπλ ζηνπο δηδάζθνληεο ηεο ΑεμΑΔ αλαιπηηθά δεδνκέλα ψζηε λα ζηνράδνληαη θξηηηθά ηνλ παηδαγσγηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (Cameron, 2007) αλαζεσξψληαο θαη επαλαρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. Μία θξηηηθή πνπ δέρεηαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη απηή ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ζε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Αβνχξεο & Κφκεο, 2003). Η ζπλεξγαζία απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ζε ζεκειηψδεηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ε εξγαζία θαη ε κάζεζε. Η ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κάζεζεο είλαη πιένλ εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή. Σα ζχγρξνλα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο αθνινπζίεο κάζεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εμαδ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, κε βάζε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. Σα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα ειεθηξνληθήο κάζεζεο παξέρνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο (personalized), άιιειεπηδξαζηηθέο (interactive), αλά πάζα ζηηγκή (just-in-time), άκεζεο (current) θαη επηθεληξσκέλεο ζην θνηηεηή (user-centric) ππεξεζίεο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηνχληαη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ ψζηε ηα πεξηβάιινληα λα γίλνληαη πην απνηειεζκαηηθά. Οη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη απνηπρίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ΑμΑΔ 59

3 κε ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ε θησρή ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο απφ κε έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ΑεμΑΔ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη ε απνπζία ππνζηήξημεο ησλ αηνκηθψλ καζεζηαθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ε έιιεηςε ρξφλνπ απφ κέξνπο ηνπο θαη ε αλεπαξθήο ππνζηήξημή ηνπο (Jenkins & Visser, 2001). Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζην ρψξν ησλ ηερληθψλ πνπ πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο απνδνηηθήο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο (adaptive personalization learning) κε ηε δπλακηθή αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηφρνπο θάζε εθπαηδεπφκελνπ (Mobasher et al., 2000). ην πιαίζην απηφ κε αθεηεξία ηελ αλαγθαηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζηελ εμαδ, εζηηάδνπκε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ LAMS. Δηδηθφηεξα ζην άξζξν απηφ, κέζα απφ ην παξάδεηγκα «Πξνεηνηκαζία θαη Δθπφλεζε Γξαπηήο Δξγαζίαο» εμεηάδνπκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο ηερλνινγίαο ζην ζχλζεην έξγν ηνπ δηδάζθνληα ηεο εμαδ. ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα ηεο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ ΑεμΑΔ θαη ε ζπκβνιή ησλ Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο ζ απηήλ. ηελ ηξίηε ελφηεηα πξνηείλεηαη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (LAMS) σο έλα θαηάιιειν πξνεγκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην πηνζεηνχκελν παηδαγσγηθφ πιαίζην. ηελ ηέηαξηε ελφηεηα δίλεηαη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα κηαο αθνινπζίαο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε θνηηεηψλ ζηελ εμαδ ζηελ εθπφλεζε γξαπηήο εξγαζίαο. Σέινο εμάγνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ησλ πξνεγκέλσλ καζεζηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ηεο εμαδ. 2. Η ςποζηήπιξη ηυν θοιηηηών ζηην Ανοικηή και εξ Αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Η κέζνδνο ηεο ΑεμΑΔ ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζνδεγψληαο ηνλ ζε κηα επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε θαη δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία ζηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ηεο κάζεζεο. Γηα ηελ άκεζε ή έκκεζε επηθνηλσλία, πξσηαξρηθή ζεκαζία έρεη ε δεκηνπξγία κηαο ακθίδξνκεο αιιειεπίδξαζεο θπξίσο κεηαμχ θνηηεηή θαη θαζεγεηή-ζπκβνχινπ αιιά θαη κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ. ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν Οκαδηθψλ πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ (Ο) ε επηθνηλσλία κέρξη ζήκεξα είλαη θπξίσο αζχγρξνλε θαη γίλεηαη γξαπηά (ζπκβαηηθφ / ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ή ηειεθσληθά κε ζηφρν ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θαζεγεηψλζπκβνχισλ θαη θνηηεηψλ. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη κε πνην θφζηνο, γηα ηε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο θαζψο θαη ηελ πην άκεζε θαη ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ Ο. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ηεο ΑεμΑΔ έρνπλ αλάγθε απφ αλζξψπηλε ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ (Κφθθνο, 2001), δελ κπνξνχλ λα ην πξνζεγγίζνπλ θξηηηθά γηαηί δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο κειέηεο, δελ γλσξίδνπλ πψο λα πξνζεγγίδνπλ δηεηζδπηηθά ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο καζεζηαθέο πεγέο, λα γξάθνπλ εξγαζίεο (Υαηδειάθνο Θ., Παπαδάθεο., Ρψζζηνπ Δ., 2007), λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δελ έρνπλ θαηάιιειε απηννξγάλσζε θαη ηέινο δπζπηζηνχλ απέλαληη ζηνλ λέν ηξφπν κάζεζεο. Η πνιιαπιή απηή ππνζηήξημε πξνζθέξεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηεο εμαδ, ν νπνίνο έρεη ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή, ηνπ ζπληνληζηή ησλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο, ηνπ δεκηνπξγνχ επλντθψλ πξνο ηε κάζεζε θαηαζηάζεσλ (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2006). 60

4 Οη θνηηεηέο πξνζδνθνχλ (Fung & Carr, 2000) απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εμαδ ζπληνληζκφ, ελζάξξπλζε, ζπκβνπιεπηηθή, θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, άκεζε απφθξηζε ζηηο εξσηήζεηο, επίιπζε απνξηψλ, θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, αληαιιαγή απφςεσλ. Πξνζδνθνχλ αθφκε, νη δηδάζθνληεο λα είλαη ζαθείο ζηελ πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ θάζε δξαζηεξηφηεηαο, λα έρνπλ θαιή νξγάλσζε, επαηζζεζία ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο, λέεο ηδέεο, πξνηάζεηο, ηερληθέο εμαδ, καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, πξσηφηππν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αληαπνθξηλφκελν ζηηο αλάγθεο ηνπο, άξηζηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη λα εκπινπηίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ν θαζεγεηήο-ζχκβνπινο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη ζηεξίδνληαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε γηα λα βνεζήζεη ηνλ θνηηεηή λα επηηχρεη ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Η ζχγθιηζε ησλ επηδηψμεσλ θαζεγεηή θαη θνηηεηή νδεγεί ζηε γεθχξσζε ηεο κεηαμχ ηνπο απφζηαζεο. Όζν πην απνηειεζκαηηθά γεθπξσζεί απηή ε απφζηαζε ηφζν κηθξφηεξε γίλεηαη (Moore, 1973, 1980). 2.1 Οι διδάζκονηερ ηηρ εξαδ και οι Πποηγμένερ Τεσνολογίερ Μάθηζηρ Ο δηδάζθσλ ηεο εμαδ κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία (ηελ ειεθηξνληθή θαη ηε δηα δψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ο) θαηεπζχλεη ηνπο θνηηεηέο ζηε δηεξγαζία θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο κάζεζεο. Δζηηάδεη αθφκε ζηε ζεκαζία ησλ κεηαγλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο θαη ελφο ζπλφινπ δεμηνηήησλ γηα ηελ απηννξγάλσζε ησλ θνηηεηψλ. Η εθπφλεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ ηξφπν εκπέδσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ησλ εμ απνζηάζεσο ζπνπδψλ ηνπο, φπνπ νη ίδηνη νη θνηηεηέο αηζζάλνληαη νη θχξηνη ππεχζπλνη γηα ηε κάζεζή ηνπο (Βαζάια, Υαηδεπιήο & Ληνλαξάθεο, 2007). Ο δηδάζθσλ ελζαξξχλεη ηελ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξφζθνξεο γηα ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ φπσο ν θαηάιιεινο ζρνιηαζκφο εξγαζηψλ, ε δφκεζε κεηαγλσζηηθψλ αζθήζεσλ, ε παξαθίλεζε ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ θνηηεηψλ, ε παξαθίλεζε ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ φπνπ θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα θαηαγξάθεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ ζηαδηαθή πξφνδφ ηνπ (Φαλαξίηε & παλαθά, 2009). Σα δίθηπα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηα ζπζηήκαηα ππεξκέζσλ ζπλζέηνπλ ην λέν πεξηβάιινλ ησλ Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζην δηαδίθηπν, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ δηδαζθνκέλσλ - δηδαζθφλησλ - εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ εμαδ (Wegner, 2001) αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ. Η αζχγρξνλε αιιά θαη ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε δπλακηθήο ζηελ νκάδα ζπληεινχλ ζηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη δηδαζθφκελνη ζηελ εμαδ (Υαηδειάθνο, Παπαδάθεο, Ρψζζηνπ, 2007). 2.2 Το Παιδαγυγικό Πλαίζιο ηυν μαθηζιακών ακολοςθιών Σα ζχγρξνλα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο αθνινπζίεο κάζεζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηεο εμαδ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο. Σν εξψηεκα πνπ 61

5 πξνθχπηεη είλαη «ηη ζα ήζειε έλαο θνηηεηήο απφ κηα αθνινπζία κάζεζεο LAMS ψζηε απηή λα δξάζεη σο θαηαιχηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο Γξαπηήο Δξγαζίαο;» Σν παηδαγσγηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη καζεζηαθέο αθνινπζίεο LAMS είλαη ε αλαθαιππηηθή θαη ε ελεξγόο κάζεζε. Η αλαθαιππηηθή κάζεζε πξνηάζεθε σο ζεσξία κάζεζεο απφ ηνλ ακεξηθαλφ ςπρνιφγν Bruner (1966) θαη έρεη σο βαζηθή αξρή φηη νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ αξρέο ή αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο κέζσ αιιειεπηδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, πεηξακαηηζκνχ θαη πξαθηηθήο. Οη θνηηεηέο νηθνδνκνχλ έκπξαθηεο, εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κέζσ αληίζηνηρσλ ινγηζκηθψλ γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά. Παξάιιεια, δίλεηαη έκθαζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην πνπ επεξεάδεη θάζε γλσζηηθή δηεξγαζία κε ππνινγηζηέο. Οη θνηηεηέο κέζσ ηεο αθνινπζίαο ζπκκεηέρνπλ ζε Ψεθηαθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο (Digital Learning Communities) εκπιέθνληαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνζεγγίδνληαο ηηο θνηλσληθν-επνηθνδνκεηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο. Οη θνηηεηέο αμηνπνηνχλ ηηο αθνινπζίεο LAMS, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε δηθή ηνπο κάζεζε (ελεξγόο κάζεζε). Μέζα απφ ηηο αθνινπζίεο αλαπηχζζνληαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα πξνζδνθψκελα γηα ηνπο θνηηεηέο απνηειέζκαηα, ελζαξξχλνληαο απην-ζηνραζηηθέο θαη αλα-ζηνραζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνσζείηαη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη ε θαηαζθεπή ελλνηψλ, ελεξγνπνηείηαη ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πξνσζείηαη ε κάζεζε ζε δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθά πξντφληα αλψηεξσλ επηπέδσλ κάζεζεο (Fragaki 2009, Μαηζαγγνχξαο, 2005). Η έλλνηα ηεο πξάμεο σο ελαιιαζζφκελεο θαη ζπλερνχο εκπινθήο ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη δηδαζθφλησλ ζηελ αλαδήηεζε, ζηε δξάζε θαη ην ζηνραζκφ είλαη θεληξηθή ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Κφθθνο, 1999). Οη αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζχκθσλα κε ηνλ Κφθθν, είλαη: ε ελεξγεηηθή κάζεζε, ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε κάζεζε κέζα απφ ηελ πξάμε. Ο ελήιηθαο θαηά ηελ Courau (2000) καζαίλεη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: φηαλ θαηαιαβαίλεη, φηαλ ε εθπαίδεπζε έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, φηαλ αληηιακβάλεηαη, θαηαλνεί θαη απνδέρεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φηαλ ελεξγεί θαη εκπιέθεηαη, φηαλ ν δηδάζθσλ μέξεη λα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο, φηαλ λνηψζεη εληαγκέλνο ζε κηα νκάδα θαη κέζα ζε θιίκα πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρή. Οη καζεζηαθέο αθνινπζίεο LAMS ζηεξίδνληαη ζ έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πξνζεγγίζεσλ πνηφηεηαο θαη ρξήζεο κέζσλ θαη εξγαιείσλ πξνζεγγίδνληαο ηελ Πνιπκνξθηθή Δθπαίδεπζε (Lionarakis, 1998). Tν LAMS κε ηα εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαζέηεη επηηξέπεη εχθνια ηελ πινπνίεζε ησλ 3 δεζκψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ππνζηεξίδεη ε ηππνινγία θαηά West (1996, φπ. αλαθ. ζην Ληνλαξάθεο, 2001) θαη Ληνλαξάθεο (2001). Αθφκα επηηξέπεη ηε ζηαδηαθή παξνρή ησλ κνξθψλ ηνπ πιηθνχ ζηνπο θνηηεηέο θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα κειέηεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. 3. Το Γιαδικηςακό Σύζηημα Γιασείπιζηρ Μάθηζηρ LAMS Σν LAMS απνηειεί έλα Γηαδηθηπαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ κάζεζεο (Learning Design). Σν LAMS (http://www.lamsfoundation.org/) είλαη έλα αλνηθηφ, δσξεάλ δηαζέζηκν (GNU GPL) Γηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο απηφλνκν χζηεκα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο, ή νινθιεξσκέλν κε άιια πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ & Μαζεκάησλ (Course & Content Management Systems, CMSs) φπσο ηα Sakai, Blackboard, WebCT, Moodle, θ.ά.,. Γηα ην ρξήζηε απαηηεί κφλν έλα πξφγξακκα πινήγεζεο (ΙΔ, Firefox, Chrome), Flash Player ελψ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο 62

6 κπνξεί λα ην έρεη εγθαηαζηήζεη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux, Macintosh). ήκεξα ζεσξείηαη ην δεκνθηιέζηεξν ινγηζκηθφ ζρεδηαζκνχ κάζεζεο (learning design), αθνχ ην ρξεζηκνπνηνχλ ήδε πεξηζζφηεξνη απφ 2000 εθπαηδεπηηθνί, ζε 86 ρψξεο θαη έρεη κεηαθξαζηεί ζε 30 γιψζζεο (Dalziel, 2010). H Γηεζλήο θαη ε Διιεληθή Κνηλφηεηα LAMS (www.lamscommunity.org & κε 7000 κέιε, έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη απνζεηήξην κε πεξηζζφηεξα απφ 6νν ειεχζεξα καζήκαηα - θαιέο πξαθηηθέο (αθνινπζηψλ LAMS), 4400 ζέκαηα ζπδήηεζεο-απαληήζεηο (downloaded/previewed times). ην δηεζλέο απνζεηήξην αθνινπζηψλ LAMS, νη θνηλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα αλαξηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ (share) ηηο δηθέο ηνπο αθνινπζίεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ππάξρνπζεο αθνινπζίεο (reuse) πνπ δηαηίζεληαη κε άδεηεο ειεχζεξεο ρξήζεο Creative Commons ή άιιεο. Δπηπιένλ, θάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζεη (embed) ην κάζεκα ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηζηνιφγην αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκνχο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη λα ην «ηξέμεη» ππνζηεξίδνληαο ηνπο κέζσ ηεο ππεξεζίαο LessonLAMS (http://lessonlams.com/lams/). Η ππεξεζία LessonLAMS δηαζέηεη επηπιένλ θαη ηνλ LAMS Pedagogical Planner, ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηε ζρεδίαζε καζεκάησλ βαζηζκέλσλ ζε πξνεπηιεγκέλεο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο παξέρνληαο έηνηκα (templates, ready-to-use teaching ideas) ππνδείγκαηα καζεκάησλ. Σν LAMS δηαζέηεη εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ γηα: i. Πιεξνθφξεζε (Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ, Γηακνίξαζεο Πόξσλ, Λίζηα εξγαζηώλ) ii. πλεξγαζία (Σπλνκηιία θαη Σύλνςε, Γξαπηή ζπδήηεζε) iii. Αλαηξνθνδφηεζε (Δξσηήζεηο & Απαληήζεηο, Έξεπλα, Ψεθνθνξία) iv. Αμηνιφγεζε (Υπνβνιή αξρείνπ, Αμηνιόγεζε, Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο). Σχ.1: To πεπιβάλλον ηος LessonLAMS 63

7 Σα εξγαιεία δξαζηεξηνηήησλ εκθαλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπγγξαθέα ελφο καζήκαηνο κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν, έηζη ψζηε κε ηελ ηερληθή «ζύξε θαη άζε» (drag & drop) έλα απιφο ρξήζηεο λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί θαη ζπλδέζεη ζην ρψξν ζρεδίαζεο ηνπ καζήκαηνο γηα λα νξίζεη ηελ αθνινπζία ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνηείλεη λα θάλεη ν θνηηεηήο ηεο ΑεμΑΔ. Η βαζηθή θηινζνθία ζην ζρεδηαζκφ κάζεζεο είλαη φηη εληζρχεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηηεηή φρη κφλν κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αιιά θαη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηνλ δηδάζθνληα αθφκε θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν κε αζχγρξνλεο φζν θαη κε ζχγρξνλεο απφ απφζηαζε δξαζηεξηφηεηεο. χγρξνλεο ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο φπσο ε Jigsaw κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ εχθνια (Kordaki & Siempos, 2010) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ LAMS αθφκε θαη απφ απφζηαζε. 4. Ακολοςθία LAMS για ηην πποεηοιμαζία και εκπόνηζη γπαπηήρ επγαζίαρ ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηγξάςνπκε ζα ζπδεηήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κηαο αθνινπζίαο LAMS κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θνηηεηή γηα ηελ παξάδνζε κηαο γξαπηήο εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο ίδηαο ηεο γξαπηήο εξγαζίαο. Αμηνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, κε ηελ πξνηξνπή ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ ν θνηηεηήο θαζνδεγείηαη λα ζθεθηεί θαη λα δψζεη απαληήζεηο ζε θξίζηκα δεηήκαηα θη εξσηήκαηα φπσο: Πψο εθηηκά ηα δεηήκαηα πνπ ζα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ηη ζα παξαβιέςεη θαηά ηελ εθπφλεζε κίαο γξαπηήο εξγαζίαο; Με πνηφλ ηξφπν απηναμηνινγείηαη; Με πνηφλ ηξφπν κνξθνπνηεί ηα θξηηήξηα θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ; Αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο; Αλαγλσξίδεη θαη πηνζεηεί ελαιιαθηηθέο ιχζεηο; Αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο θαη αλαινγίεο αλάκεζα ζε θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο γεληθήο-επξείαο αληηκεηψπηζεο; 4.1 Σσεδιαζμόρ Γπαζηηπιοηήηυν Ο ζρεδηαζκφο ησλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. θνπφο ηεο αθνινπζίαο είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο λα δηεξεπλήζνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίαο κάζεζεο είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηή κέζα απφ ηελ πξφηαζε εκπινθήο ηνπο ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε ε αθνινπζία λα δξάζεη σο θαηαιχηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο Γξαπηήο εξγαζίαο. ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ: θνπφο θαη πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ψζηε ν θνηηεηήο λα αμηνινγεί κφλνο ηνπ ηελ πξφνδφ ηνπ (πξνθείκελα θαηά West Lionarakis) Αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο, ψζηε ν θνηηεηήο λα κάζεη «θάλνληαο» πξνάγνληαο ηε ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (δηαθείκελα θαηά West Lionarakis). Αθφκα επηηξέπνπλ ζηνλ θνηηεηή λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ πξφνδφ ηνπ θαζψο εθπαηδεχεηαη απφ απφζηαζε (Μαηξαιήο, 1998) ρφιηα επηβξάβεπζεο θαη ζρφιηα ελζάξξπλζεο αλαιφγσο αλ ν θνηηεηήο ηα θαηάθεξε ή φρη ζηηο αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο (Μαηξαιήο, 1998) 64

8 Αζθήζεηο νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο ελεξγνπνηνχλ ηνλ θνηηεηή Αλνηθηέο Δθπαηδεπηηθέο Πεγέο (Open Educational Resources) ψζηε ν θνηηεηήο λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα (ξφινο ησλ κεηαθεηκέλσλ αιιά θαη πνιπαληηθείκελσλ θαηά West Lionarakis Γηαζαθελίζεηο, θείκελα-ζπλδέζεηο (επηθείκελα θαηά West Lionarakis) Δηθφλεο, ζρήκαηα, δηαγξάκκαηα (παξαθείκελα θαηά West Lionarakis) Μειέηεο πεξίπησζεο, παξαδείγκαηα, επεμεγήζεηο (πεξηθείκελα θαηά West Lionarakis) χλδεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Θεκαηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπ θνηηεηή ψζηε λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Αληαιιαγή απφςεσλ ψζηε λα εληζρπζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ΔΠ θαζψο θαη ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο. 4.2 Ανάπηςξη ακολοςθίαρ δπαζηηπιοηήηυν Σν ζέκα ηεο Γξαπηήο εξγαζίαο πνπ δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ζρεηίδεηαη κε ηελ «εμ απνζηάζεσο ρνιηθή Δθπαίδεπζε». Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνινπζίαο εκθαλίδνληαη ν ηίηινο, ν ζθνπφο, ε πεξηγξαθή θαζψο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Σχ.2: Σςγγπαθή ακολοςθίαρ μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν ζηο LAMS 65

9 πγθεθξηκέλα: Τίηλορ Σκοπόρ Δκπόνηζη Γπαπηήρ επγαζίαρ Ο ζθνπφο απηήο ηεο αθνινπζίαο δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε ππνβνήζεζή ζαο ζηελ εθπφλεζε ηεο Γξαπηήο Δξγαζίαο κε ηε ζπκβνιή πνιπκνξθηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Πεπιγπαθή Η εθηέιεζε απηήο ηεο αθνινπζίαο δξαζηεξηνηήησλ βήκα πξνο βήκα, ζπκβάιιεη ζηελ καηανόηζη ηνπ ζέκαηνο ηεο γξαπηήο εξγαζίαο, ζηελ αλληλεπίδπαζη κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο, ζηελ πποεηοιμαζία θαη ηειηθά ζηελ εκπόνηζη ηεο γξαπηήο εξγαζίαο ζε αηνκηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ επίπεδν. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζεηε αζκήζειρ αςηοαξιολόγηζηρ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο δεηνχκελεο εξγαζίαο θαζψο θαη αηομικέρ δπαζηηπιόηηηερ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πιαζίνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο. Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα Όηαλ ζα έρεηα νινθιεξψζεη φιεο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο αθνινπζίαο δξαζηεξηνηήησλ, ζα είζηε ηθαλνί λα: δηαθξίλεηε ηηο λέξειρ-κλειδιά ηνπ ζέκαηνο ηεο γξαπηήο εξγαζίαο λα πάξεηε αναηποθοδόηηζη (feedback) απφ ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν, γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ έρεηε επηιέμεη λα αληαιιάμεηε ζρεηηθέο απότειρ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ζαο θαη ηδέεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο λα ζπλεξγάδεζηε γηα λα κάζεηε απφ θνηλνχ εθπνλψληαο ζπλεξγαηηθά (ζπκκεηέρνληαο ζε) ομαδικέρ δπαζηηπιόηηηερ λα νινθιεξψζεηε ηελ εκπόνηζη ηεο γξαπηήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεηε ηελ γξαπηή εξγαζία μέζα από ηο ίδιο ηο πεπιβάλλον ηνπ Γ Πίνακας 1: Πποκείμενα πλερίδνληαο ε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθνινπζίαο είλαη κηα κεηαγλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα απηναμηνιφγεζεο (εληνπηζκφο ιέμεσλ-θιεηδηψλ εξγαζίαο) κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο. Οη 3 επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζην πιαίζην ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο κε ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη πξφζζεηεο πεγέο απ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Αθνινπζνχλ κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπδήηεζεο κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ κε ζπκθνηηεηέο ζρεηηθά κε ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηεο εξγαζίαο. Η δξαζηεξηφηεηα ζέηεη ηξία ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη επηπιένλ θαιεί ηνπο θνηηεηέο λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη ζπκβάιινπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο. Γχν ξνέο (threads) απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζα αμηνπνηεζνχλ κέζα ζηελ εξγαζία ηνπο, σο έλδεημε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα δεηάεη ηελ επέθηαζε ελφο λνεηηθνχ ράξηε ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ηεο γξαπηήο εξγαζίαο. Η ηερληθή ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, απνηειεί έλα δηακεζνιαβεηηθφ, γλσζηηθφ εξγαιείν 66

10 πνπ επλνεί ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ, εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη εκπιέθεη ηα άηνκα ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο γηα αλάιπζε θαη θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Jonassen, 2000). Σχ.3: Το πεπιβάλλον μάθηζηρ και αλληλεπίδπαζηρ ηος θοιηηηή ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ν θνηηεηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη «Οδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή αθαδεκατθήο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο» θαη ππνβάιιεη ηελ εξγαζία ηνπ κέζα απφ ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. ε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεληαη ζπκβνπιέο απφ ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν, ν νπνίνο κπνξεί λα επνπηεχεη ηελ πξφνδν θάζε θνηηεηή κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS. Ο θαζεγεηήοζχκβνπινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ πξφνδν ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ φιεο νη θαηεγνξίεο εξγαιείσλ ηνπ LAMS. 5. Πλεονεκηήμαηα από ηην ανάπηςξη ακολοςθιών με LAMS Αμηνπνηψληαο αθνινπζίεο απφ ην πεξηβάιινλ LAMS έλαο θαζεγεηήο-ζχκβνπινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηνπο θνηηεηέο ζηε δηεξγαζία θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο κάζεζεο, λα εζηηάζεη ζηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζήο ηνπο ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηα δψζεο ζπλαληήζεσλ (Ο). Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε αθνινπζηψλ κε LAMS είλαη: Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ Η επηινγή εξγαιείσλ αλάινγα κε ηα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο Η δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο φισλ ησλ πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ Η παξνρή εχρξεζηνπ θαη ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο Η δπλαηφηεηα επσλπκίαο / αλσλπκίαο 67

11 Η απνζηνιή θαη παξάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ Σα επηπξφζζεηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε αθνινπζηψλ κε LAMS γηα ηνλ θαζεγεηή-ζχκβνπιν είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ απνθηά λα ζρεδηάδεη θαηάιιεια ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα παξέρεη ζηνλ θνηηεηή θαηά ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία ηνπ, αμηνπνηψληαο έλα θηιηθφ εξγαιείν, ζπγθεθξηκέλα: Η ππνζηήξημή ηνπ ζηελ νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία κέζσ ηεο ΓΔ Η δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο / επηθαηξνπνίεζεο ησλ αθνινπζηψλ Η δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο αθνινπζίαο Η ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο θνηηεηέο Πξνυπφζεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε αθνινπζηψλ κε LAMS είλαη ε εμνηθείσζε ησλ δηδαζθφλησλ ηεο εμαδ κε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζην Γηαδίθηπν. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθνινπζηψλ LAMS γηα ηνλ θνηηεηή είλαη: ε δεκηνπξγηθή εκπινθή ηνπ (ελεξγόο κάζεζε, κάζεζε κέζα πό ηελ πξάμε) ε αλαθάιπςε ηε κάζεζεο (αλαθαιππηηθή κάζεζε) ε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ θαη ζπλεπψο ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο (Ψεθηαθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο). Σχ.4: Το πεπιβάλλον εποπηείαρ ηος καθηγηηή-ζςμβούλος 6. Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ ακολοςθιών για πεπαιηέπυ αξιοποίηζη ηος LAMS Η ηερλνινγηθή εμέιημε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ΑεμΑΔ λα αμηνπνηήζεη ζχγρξνλα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο καζεκάησλ κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο γηα απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή κάζεζε. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε έλα παξάδεηγκα ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ κέζα απφ κηα δηαδηθηπαθή αθνινπζία καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη επηηπρή πινπνίεζε κηαο γξαπηήο εξγαζίαο. 68

12 Πηινηηθέο κειέηεο ηνπ Open University (Freake & Papathanassiou, 2006, Cornelius & Macdonald, 2008) δείρλνπλ φηη ε ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηή ηείλεη λα γίλεη ν θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ησλ ζπνπδψλ ζπλεπψο έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ν Καζεγεηήο-χκβνπινο λα θαηέρεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί επρεξψο φια ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο θαη λα ηα πξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηνλ θνηηεηή (Παπαδεκεηξίνπ & Ληνλαξάθεο, 2009). Η αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο κε παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο επλνεί ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο απφ απφζηαζε, ηα νπνία ζα ελζαξξχλνπλ ηε δηεξεπλεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε (Κσζηνχια θαη Μαθξάθεο, 2006) θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πνιπκνξθηθή εμαδ (Lionarakis, 1998). Σν πεξηβάιινλ ηνπ LAMS απνηειεί έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο απφ απφζηαζε κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο αθνινπζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φιν ην θάζκα ησλ ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. Σν LAMS επηηξέπεη ζηνπο θαζεγεηέο ζπκβνχινπο ηελ ζρεδίαζε ή πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζελαξίσλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο θνηηεηέο φρη κφλν ζε αηνκηθή αιιά θαη ζπλεξγαηηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη κεηαμχ ηνπο. Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπ LAMS κπνξεί λα γίλεη κε αλάπηπμε αθνινπζηψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ: ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνδεγνχλ ην θνηηεηή ζηελ αμηνπνίεζε πνιπκνξθηθνχ πιηθνχ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηελ εμνηθείσζε θνηηεηψλ κε ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ζην Γηαδίθηπν ηελ ππνβνήζεζε απηφ-νξγάλσζεο ηνπ ηξφπνπ κειέηεο ησλ θνηηεηψλ ηελ πξνζνκνίσζε - αλαπαξαγσγή Οκαδηθψλ πκβνπιεπηηθψλ πλαληήζεσλ (Ο) γηα ηνπο απφληεο θνηηεηέο ηελ ππνβνιή, ηε δηφξζσζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ - αλαηξνθνδφηεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο κε απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ θνηηεηψλ ηελ ππνζηήξημε ΔΠ γηα ηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο αθνινπζηψλ ζρεηηθά κε ηηο Γξαπηέο εξγαζίεο θαη ηηο Ο. ην ΔΑΠ έρνπλ αμηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο ζε κηθξή θιίκα θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κφλν πηινηηθά ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πξνεγκέλεο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ LAMS, κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηελ επίηεπμε κίαο πξαγκαηηθά απηφλνκεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο θαη λα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο αιιά θαη ζε αθφκε θαιχηεξεο καζεζηαθέο επηδφζεηο φζνπο ηηο νινθιεξψλνπλ επηηπρψο. Βιβλιογπαθία Αβνχξεο, Ν., Κφκεο, Β. (2003). χγρξνλε ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε: δεηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, Ληνλαξάθεο, Α. (Δπηκ.). Σην 2ν Παλειιήλην Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Πάηξα, Μάξηηνο 2003 Αζαλαζνχια-Ρέππα, Α. (2006). Ο ξφινο ηνπ θαζεγεηή-ζπκβνχινπ ζηελ ΑεμΑΔ, Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σηνηρεία Θεσξίαο θαη πξάμεο, εθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα Αλαζηαζηάδεο, Π. (2007). Οη πξνεγκέλεο καζεζηαθέο ηερλνινγίεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο κεηάδνζεο ζηελ ππεξεζία ηεο ΑεμΑΔ. Πξαθηηθά, 4ν Γηεζλέο Σπλέδξην ΑεμΑΔ, Β ηφκνο Βαζάια, Π., Υαηδεπιήο, Π. & Ληνλαξάθεο, Α. (2007). Απφςεηο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΑΠ γηα ηηο γξαπηέο εξγαζίεο: ζπγθξηηηθή κειέηε δχν ζεκαηηθψλ ελνηήησλ- ΔΚΠ65 θαη ΔΛΠ10. ην Α. Ληνλαξάθεο (Δπηκ.) 4o Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ ΑπνζηάζεσοΔθπαίδεπζε. Μνξθέο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δθπαίδεπζε: Αλνηθηή Πξόζβαζε θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε. Πξαθηηθά Δηζεγήζεσλ (ζει ). Αζήλα: Πξνπνκπφο 69

13 Bamshad Mobasher, Honghua Dai, Tao Luo, Miki Nakagawa, Yuqing Sun, Jim Wiltshire, (2000). Discovery of Aggregate Usage Profiles for Web Personalization (with H. Dai, T. Luo, Y. Sung, M. Nakagawa, J. Wiltshire). In Proceedings of the Web Mining for E-Commerce Workshop (WebKDD'2000), held in conjunction with the ACM-SIGKDD Conference on Knowledge Discovery in Databases (KDD'2000), August 2000, Boston. Retrieved on 2 June, 2010 from Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Cameron, L. (2007). Scaffolding Effective Learning Design with Pre-Service Teachers. In C. Montgomerie & J. Seale (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007 (pp ). Chesapeake, VA: AACE Cornelius, S. and Macdonald, J. (2008). Online informal professional development for distance tutors: experiences from The Open University in Scotland, Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 23:1, pp Courau, S. (2000). Tα βαζηθά εξγαιεία ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Αζήλα, Μεηαίρκην Fragaki M., Reynolds S., Vanbuel M. (2009). A pedagogical framework for the effective use of video in class / Exemplary video- based educational scenarios, D6.1- A pedagogical framework for the effective use of video in class / Exemplary video-based educational scenarios, EduTubePlus -A European Curriculum Related Video Library and Hybrid e- services for the Pedagogical Exploitation of Video in Class, Research Academic Computer Technology Institute Freake, St. & Papathanassiou, H. (2006). Tutorial support for a Level 3 Electromagnetism course - using a blended approach, Department of Physics and Astronomy, The Open University, Retrieved on 9 May, 2011 from 60d2aa4d3c48 Fung, Y., Carr, R., (2000), Face-to-Face Tutorials in a Distance Learning System: Meeting student needs, Open Learning, v.15 Jekins, J. & Vissere G. (2001). E-learning-Everybody s Bysinness, Retrieved on 10 May, 2011 from Jonassen D. (2000). Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student- Centered Learning Environments, In D. Jonassen & S. Land (Eds). Theoretical foundations of Learning Environments, LEA Keegan, D. (1986). The foundations of distance education (Second Edition ). London: Routledge. Κφθθνο, Α. (1999). Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ηφκνο Α, Πάηξα, Δ.Α.Π. Κφθθνο, Α. (2001). Ο ξφινο ηνπ δηδάζθνληνο ζηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε : Η πεξίπησζε ηνπ ΔΑΠ ζην Ληνλαξάθεο Α., (επηκ.) Πξαθηηθά 1νπ Παλειιελίνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ ΑεμΑΔ, ηφκνο Α Kordaki, M. and Siempos, H. (2010). The JiGSAW Collaborative Method within the online computer science classroom. 2nd International Conference on Computer Supported Education, 7-10 April 2010, Valencia, Spain, (pp ) Lionarakis, A. (1998). Polymorphic Education: A pedagogical framework for open and distance learning. ην A. Szucs & A. Wagner. (eds.), Transformation, Innovation and Tradition Roles and Perspectives of Open and Distance Learning, Italy: University of Bologna, Universities in a Digital Era, pp Ληνλαξάθεο Α. (2001). Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο πνιπκνξθηθή εθπαίδεπζε: Πξνβιεκαηηζκνί γηα κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην Ληνλαξάθεο Α., (επηκ.) Απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα Matsagouras E. (2002). Κξηηηθή Σθέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, p. 84 & 95, Gutenberg Μαηξαιήο, Υ. (1998). θνπφο θαη Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζην Κφθθνο, Ληνλαξάθεο, Μαηξαιήο, Παλαγησηαθφπνπινο, Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηφκνο Γ, ΔΑΠ, Πάηξα, 1998 Moore, M. G. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. Journal of Higher Education, 44, pp Παπαδεκεηξίνπ,., Ληνλαξάθεο, Α. (2009). Ο Ρφινο ηνπ Καζεγεηή - πκβνχινπ θαη ε αλάπηπμε κεραληζκνχ ππνζηήξημήο ηνπ ζηελ εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζην Αλνηθηή Δθπαίδεπζε: ην πεξηνδηθό γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία, Ννέ Retrieved on 2 June, 2011 from Φαλαξίηε, Μ., παλαθά, Αδ. (2010). Μεηαγλψζε θαη καζεζηαθή απηνλνκία θαηά ηελ εθπφλεζε γξαπηψλ εξγαζηψλ. Αλνηθηή Δθπαίδεπζε: ην πεξηνδηθό γηα ηελ Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 70

14 Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία, Βόξεηα Ακεξηθή, 6, Ννέ Retrieved on 2 June, 2011 from Υαηδειάθνο, Θ., Παπαδάθεο., Ρψζζηνπ Δ. (2007). Οκαδηθέο πκβνπιεπηηθέο Σειεζπλαληήζεηο. Αλνηθηή εθπαίδεπζε ηεύρνο 5, 2007 εθδ. Πξνπνκπφο, Αζήλα Wenger, E. (1998). Communities of practice, Learning, meaning and identity, Cambridge University Press H παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν - ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: Ηξάθιεηηνο ΙΙ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 71

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e

Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Παξνρή Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ ζε Αζύξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Πνιπκέζσλ Σερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα