Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: fax: Αζήλα, 26/06/2014 Αξ. Πξωη: 1200/8526 : «Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεύζεωλ, ηνπ θαηαιόγνπ ηωλ εθπαηδεπηώλ θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο 1. Δθπαηδεύζεηο Μειηζζνθόκωλ γηα ην έηνο 2014». ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο αξηζκ. 685/42702/1/0/2014 (ΦΔΚ Β 87) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα έηε ». β) Σνπ άξζξνπ 62 παξ. 2 ηνπ λ. 425/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (Α 2). γ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 6/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α 98). δ) Σα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ. 262/1995, «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 247), φπσο ηζρχεη. ε) Σα άξζξα 1 έσο 29 ηνπ λ. 267/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη ειέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο Γεσξγηθψλ πξντφλησλ, γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη «Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ζη) Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 147/200 (Α 15) «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζε δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». δ) Σελ αξηζκ /2002 (Β 1042) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «πεξί εγθξίζεσο ηνπ 1

2 ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο». ε) Σελ αξηζκ /2007 (Β 1205) θνηλή απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο Πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠ.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ησλ εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ)». ζ) Σνπ λ.2685/1999 «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 5), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. η) Σνπ λ.4015/2011 (Α 210) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζο, ηηο ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ θξάηνπο». θ) ηνπ λ.4046/2012 (Α 28) «Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο», φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ λ.409/2012 (Α 222) «Έγθξηζε κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012» 2. Σνπο Καλνληζκνχο: α) (EK) αξηζ. 124/2007 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ) (L 299), ηδίσο ηα άξζξα 105 έσο 110. β) (ΔΔ) αξηζ. 108/201 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 201, «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 24/79, (ΔΚ) αξηζ. 107/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 124/2007 ηνπ πκβνπιίνπ» (ΔΔ L 47/ , ζ. 671) θαη ηδίσο ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 21. γ) (ΔΚ) αξηζ. 917/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 16/ , ζ. 8), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. δ) (EE) αξηζ. 106/201 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 201, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 52/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 47/ , ζ. 549). ε) (ΔΚ) αξηζ. 885/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 2006, «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαπίζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ πιεξσκψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ» (EE L 171 ηεο , ζ. 90).. Σνπ Π.Γ. 11/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α 194). 4. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (Α 141), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 98/2012 (Α 160) θαη ην άξζξν 1 απηνχ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 118/201 (Α 152). 5. Σν Π.Γ. 86/2012 (Α 141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 6. Σελ αξηζκ. C (201) 5126/ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 2

3 κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 124/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην κειηζζνθνκηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο «γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηελ πεξίνδν Σελ αξηζκ. 1078/71082/ (ΦΔΚ/Β /1527) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηεο δξάζεο 1. «Δθπαηδεχζεηο Μειηζζνθφκσλ», ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο Σελ αξηζκ. πξση. 1150/75920/ αίηεζε ηνπ ΟΓΔΔΚΑ ΓΖΜΖΣΡΑ. 9. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ. 10. Σελ αξ. πξ. 2/8482/ΓΠΓΚ/ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΛΛ6Ζ- ΘΑΠ) ζπλνιηθνχ χςνπο νθηψ εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ,00 ), γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 (ΚΑΔ 542, Φ29-110)». 11. Σελ αξηζκ. πξ. 92/5417/ (ΑΓΑ: ΒΗΦ6Β-ΞΦ) απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνχ χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ ( ) γηα ηελ θάιπςε ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο έηνπο Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2014, πέξαλ απηήο πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ αξηζκ.. 685/42702/1/0/2014 (ΦΔΚ Β 87) ΚΤΑ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα: α) ηεο αξηζκ. 685/42702/1/0/2014 (ΦΔΚ/Β /87) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζρεηηθά κε ην «Πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα έηε » θαη β) ηεο αξηζκ. 1078/71082/ (ΦΔΚ/Β /1527) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηεο Γξάζεο 1. «Δθπαηδεχζεηο Μειηζζνθφκσλ», ρνξεγείηαη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ πνζφ χςνπο ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα επξψ (99.960,00 ) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο εμήληα νθηψ (68) ηαρχξπζκσλ εθπαηδεχζεσλ κειηζζνθφκσλ, δηάξθεηαο ηξηψλ () εκεξψλ ε θαζεκία, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα Α - «Πίλαθαο εθπαηδεχζεσλ». 2. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ χςνπο ηεο σο άλσ εγθξηζείζαο δαπάλεο, ην επηπιένλ πνζφ βαξχλεη ηνλ δηθαηνχρν θνξέα.. Σν πνζφ ησλ ,00 βαξχλεη θαηά 50% ην ΔΓΣΠΔ Σκήκα Δγγπήζεσλ θαη θαηά 50% ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤπΑΑΣ (ΚΑΔ 542 / Φ29-110).

4 4. Οη δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεχζεσλ, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ πίλαθα: ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ Πνζό ( ) α)ακνηβέο εηζεγεηώλ 5.700,00 β)έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, εκεξήζηεο απνδεκηώζεηο ,00 -εηζεγεηψλ 2.100,00 -δηνξγαλσηψλ -εθπαηδεπνκέλσλ ,00 γ)έμνδα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη αλαιωζίκωλ (αλαιπηηθά) 6.800,00 δ)γαπάλεο γηα ελνηθίαζε 500,00 -αηζνπζψλ -κέζσλ ε) Έμνδα νξγάλωζεο ζπληνληζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο ,00 ζη) Παξαθξάηεζε ππέξ θνξέα ( έωο 5 %)* 4.760,00 ύλνιν: ,00 5. Οη εηζεγεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεχζεσλ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Πίλαθα Β - «Καηάινγνο εηζεγεηψλ». 6. Ο ΦΠΑ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. 7. Οη Πίλαθεο Α θαη Β ηνπ Παξαξηήκαηνο Η απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΡΑΜΑΝΖ 4

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 5

6 () ΠΔΡΗΟΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ: Μέρξη θαη 1/07/2014 ΠΗΝΑΚΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΔΣΟΤ 2014 ΥΩΡΟ 1 χιινγνο Κεληξηθνχ Έβξνπ «Ζ Κπςέιε» νπθιί Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κειηζζνθνκείνπ. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη βαζηιηθνχ πνιηνχ. -Μειηζζνθνκηθά θπηά 2 Έβξνπ Αγξνηνκειηζ/θνο Έβξνπ «Ζ Μέιηζζα» Αγξνηηθφο ακνζξάθεο Γεκηζηή Αιεμ/ιεο ακνζξάθε ζ Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη - εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζε ηνπ - Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ 6

7 4 Ρνδφπεο 5 Καβάιαο 6 Ξάλζεο χιινγνο Μειηζζνθφκσλ Καβάιαο Μειηζζνθνκίαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο Κνκνηελή Υξπζνχπνιε Ξάλζε Κνκνηελήο Υξπζνχπνιεο ή Γήκνπ Ξάλζεο Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα θιπ) -Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) -Μειηζζνθνκηθά θπηά. - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή -Μειηζζνθνκηθά θπηά. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη 7 Γξάκαο Αγξνηηθφο Γξάκαο Γξάκα Γξάκαο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή 7

8 8 εξξψλ έξξεο εξξψλ Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα (θαιιπληηθά, δηαηξνθή, θάξκαθα) - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ - Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 9 Κηιθίο Κηιθίο Κηιθίο Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη 10 Θεζζαινλίθεο Θεζ/λίθε Δγθαηαζηάζεηο ΤΠ.Α.Α.Σ Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη 8

9 11 Υαιθηδηθήο Αγ. Μάκαο Αγ. Μάκα Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 12 Ζκαζίαο 1 Πέιιαο Μαθξνρψξη θχδξα Μαθξνρσξίνπ θχδξαο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο. -Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ) 14 Πηεξίαο Καηεξίλε Καηεξίλεο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 9

10 15 Καζηνξηάο Καζηνξηά Καζηνξηάο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο -Μειηζζνθνκηθά θπηά Μαγλεζίαο Αικπξφο Βφινο Αικπξνχ Βφινπ Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη 18 Σξηθάισλ Καιακπάθα Καιακπάθαο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κειηζζνθνκείνπ. - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή βαζηιηθνχ πνιηνχ θαη πξντφλησλ. -Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο-σξνθνδνζία. - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο 10

11 19 Γξεβελψλ Γξεβελά Γξεβελψλ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη. -Μειηζζνθνκηθά θπηά. - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζ/κηθψλ πξντφλησλ - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ) 20 Κνδάλεο 21 Καξδίηζαο χιινγνο Κνδάλεο Κνδάλε Καξδίηζα ζπιιφγνπ Καξδίηζαο Μειηζζνθνκηθά θπηά - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη - Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ - Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία- - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη. 11

12 22 2 Λάξηζαο χιινγνο Μειηζζνθφκσλ Δπαξρίαο Διαζζφλαο χιινγνο Λάξηζαο ηεθαλφβνπλν Λάξηζα Λάξηζαο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη -Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε πξντφληα (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα θιπ) -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ. - Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία- 24 Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο Κεθαινληάο Αξγνζηφιη ζ Βαζηινηξνθία, παξαγσγή -Μειηζζνθνκηθά θπηά. -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο-σξνθνδνζία. 12

13 25 Λεπθάδαο Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Λεπθάδαο Λεπθάδα ζ Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε πξντφληα (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα θιπ) -Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) - Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία Αηησι/λίαο Αγξίλην Μεζνιφγγη Αγξηλίνπ Μεζνινγγίνπ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη - Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ. -- Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ. - Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία- 1

14 28 Πξέβεδαο Πξέβεδα Πεξηθέξεηαο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ. - Δζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία- 29 Ζιείαο Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Γπηηθήο Διιάδνο Εαράξσ Π.Δ Βαζηινηξνθία, παξαγσγή. -Μειηζζνθνκηθά θπηά. -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ 0 1 Δπβνίαο Ηζηηαίαο Ηζηηαία Νέα Αξηάθε Ν. Αξηάθεο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ) 14

15 2 Δπβνίαο Φζηψηηδαο χιινγνο Καξχζηνπ Κάξπζηνο Βαξδάηεο Βαξδαηψλ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο (ζπκβαηηθέο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο - Μειηζζνθνκηθά θπηά - Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη -Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε πξντφληα (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα θιπ) -Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 15

16 4 Βνησηίαο 5 Αηηηθήο Θήβα Μαξνχζη Θεβψλ ΔΠΑ. πγγξνχ Βαζηινηξνθία, παξαγσγή. - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη. - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- -Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη. 6 Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ζχιινγνο Αλ. Αηηηθήο. «Κεθήλαο» Ν. Μάθξε πιιφγνπ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ.. 16

17 7 Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 8 Γπηηθήο Αηηηθήο Αγξνηηθφο Αραξλψλ «Αγ. Σξηάδα Πάξλεζαο» Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο Αραξλέο Διεπζίλα Π.Δ. Γπη. Αηηηθήο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Σππνπνίεζε εκπνξία Πξνψζεζε- ήκαλζε πξντφλησλ - εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζή ηνπ. - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 9 Δχβνηαο Αγξνηηθφο Κηελνηξνθηθφο Κχκεο-Αιηβεξίνπ Κάδη Κχκεο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ. - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ 17

18 40 Κνξηλζίαο 41 Λαθσλίαο 42 Αξγνιίδαο Κνξηλζίαο χιινγνο Μειηζζνθνκηθήο Βαηηθψλ Βέιν ΠΓ Βέινπ Νεάπνιε Λαθσλίαο Άξγνο Ν. Κίνπ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ) -Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ). - Βαζηινηξνθία, παξαγσγή -Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) 18

19 4 Καιακάηα (πξψελ) ΔΘΗΑΓΔ Δρζξνί & αζζέλεηεο κειηζζψλ, ηξφπνη πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο (ζπκβαηηθέο ελαιιαθηηθέο) - Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 44 Μεζζελίαο Κππαξηζζία Κππαξηζζίαο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ). 19

20 45 Δπξπηαλίαο χιινγνο «Ο Αξηζηαίνο» Καξπελήζη πιιφγνπ ή Γήκνπ Βαζηινηξνθία, παξαγσγή βαζηιηθνχ πνιηνχ θαη πξντφλησλ - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη πξφιεςεο θαη - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ 46 Υίνπ Μειηζζνθνκίαο Βνξείνπ Αηγαίνπ Υίνο εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 20

21 47 άκνπ άκνπ Καξιφβαζη Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη -Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα (θαιιπληηθά, δηαηξνθή, θάξκαθα) 48 Φσθίδαο 49 Γσδ/ζνπ Δπεμεξγαζίαο & Πσιήζεσο κέιηηνο Αγξνηηθφο κειηνχ Καιχκλνπ «Ο Θπκαξίηεο» Άκθηζζα Κάιπκλνο ή ΠΔ Φσθίδαο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ - εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζή ηνπ. -Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία - Πξφγξακκα βειηίσζεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ 21

22 Γσδ/ζνπ Οιχκπνπ Καξπάζνπ Κσ Λέξνπ Ρφδνπ Κάξπαζνο Κσο (Κέθαινο) Λέξνο Ρφδνο Ρφδνπ ή Αίζ. πλ/ζκνπ Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο-σξνθνδνζία - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ - Πηζηνπνίεζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ (ΠΟΠ, ΠΓΔ) - Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη -Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα (θαιιπληηθά, δηαηξνθή, θάξκαθα) -Μειηζζνθνκηθά θπηά - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- -Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη. 22

23 54 Γσδ/ζνπ Ρφδνπ χκε Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη. -Μειηζζνθνκηθά θπηά. - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 55 χιινγνο Μειηζζνηξφθσλ χξνπ χξνο Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ -Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 56 Κπθιάδσλ Ακνξγνχ Ακνξγφο Βαζηινηξνθία, παξαγσγή -Μειηζζνθνκηθά θπηά. 2

24 Αγξνηηθφο Κηκψινπ Αγξνηηθφο ίθλνπ χιινγνο Μειηζζνηξφθσλ Νήζνπ Πάξνπ Κίκσινο ίθλνο Πάξνο Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Σππνπνίεζε Δκπνξία Πξνψζεζε ήκαλζε ησλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ. -Μειηζζνθνκηθά θπηά - Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο -Μειηζζνθνκηθά θπηά 60 Κπθιάδσλ Αγξνηηθφο Μήινπ Μήινο Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 61 Αγξνηηθφο Νάμνπ Νάμνο Δρζξνί θαη αζζέλεηεο κειηζζψλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη -Μειηζζνθνκηθά θπηά. 24

25 62 6 Κπθιάδσλ Άλδξνπ Αγξνηηθφο έξηθνπ Άλδξνο (Καππαξηά) έξηθνο Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ. -Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ησλ κειηζζψλ θαη ηξφπνη 64 Λαζηζίνπ εηεία εηείαο Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ - Βηνινγηθή κειηζζνθνκία (φξνη θαη - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 25

26 65 Υαλίσλ 66 χιινγνο Υαλίσλ Υαληά Ζξάθιεην Υαλίσλ ή Αίζ. πλ/ζκνπ Ζξαθιείνπ Παξαγσγή ζχλζεησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα πξντφληα ηεο (πρ θαιιπληηθά, πξντφληα δηαηξνθήο, θάξκαθα, θιπ) - Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- -Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. -Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ κειηζζνζκελψλ. - εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζή ηνπ. -Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 67 Ζξαθιείνπ Μεζζαξά ΠΓ Μεζζαξάο εμνπιηζκφο θαη ζπληήξεζή ηνπ. -Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο - Αξρέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κειηζζνθνκείνπ. - Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ κειηζζνζκελψλ. 26

27 68 Ρεζχκλνπ Ρεζχκλνπ «Ζ Μέιηζζα» Ρέζπκλν ή αίζνπζα Δξγαηηθνχ π Ρεζχκλεο Μέζνδνη εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κειηζζνζκελψλ - Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία- 27

28 ΠΗΝΑΚΑ Β ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΖΓΖΣΩΝ α/α Ολνκαηεπώλπκν Δπαγγεικαηηθή Ηδηόηεηα Φνξέαο Τπεξεζία Δξγαζίαο 1 Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο Σερλ. Γεσπνλίαο Π.Γ. Γπηηθ. Διιάδαο ΟΠΔΚΔΠΔ Πάηξαο 2 Αιπζζαλδξάθεο Διεπζέξηνο Γεσπφλνο Γηδάθησξ Μειηζζνθνκίαο ΣΔΗ Κξήηεο Ηδηψηεο Αλαγλσζηφπνπινο Ησάλλεο Γεσπφλνο Γήκνο Φιψξηλαο 4 Απαηζίδεο Υξήζηνο Γεσπφλνο Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 5 Απνζηνινχδεο Νηθήηαο Σερλ.Γεσπνλίαο Δπφπηεο Κ. Μ. Υαιθηδηθήο 6 Αζνχηεο - Γηδάξαο Νηθφιανο Κηελίαηξνο ΔΦΔΣ Λάξηζαο 7 Βαξειά Γήκεηξα Γεσπφλνο Ηδηψηεο 8 Βαξζακηδάθε Γέζπνηλα Γεσπφλνο Γήκνο Ζξαθιείνπ 9 Βαξζακηδάθε Μαξία Γεσπφλνο - Μειηζζνθφκνο Γεσπφλνο - Γεκνηηθή Τπάιιεινο Γ. Ζξαθιείνπ 10 Βιάρνο άββαο Γεσπφλνο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο Σκ. Φπηηθήο Παξαγσγήο 11 Γεξνρχκνπ ηεξγηαλή Γεσπφλνο Δπφπηεο Κ. Μ. Υαιθηδηθήο 12 Γηαλλνχιεο Παζράιεο Γεσπφλνο Σερλνινγηθήο Έξεπλαο Θεζζαιίαο / ΣΔΗ Λάξηζαο 1 Γηνπζκαδάθεο Νηθφιανο Πηπρηνχρνο Α.Δ.Η Ηδηψηεο 14 Γθφξαο Γεψξγηνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 15 Γθνπληή Βαζηιηθή Γεσπφλνο Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην 16 Γθνπζηάξεο Αιέμαλδξνο Μειηζζνθφκνο- Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Ηδηψηεο-Μειηζζνθφκνο Δπηκνξθσηήο 17 Γνχλαξε νθία Γεσπφλνο "ΓΖΜΖΣΡΑ" 18 Γξίηζα Δπαγγειιία Σερλ. Γεσπνλίαο Ηδηψηεο 19 Δκκαλνπήι Νηθφιανο Γεσπφλνο-Δληνκνιφγνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 20 Θάλνπ Γέζπνηλα Σερλνιφγνο Γεσπνλίαο Ηδηψηεο Δξγαζηήξην Γεσξγηθήο Εσνινγίαο & Δληνκνινγίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 21 Θενδσξαηνο Φψηηνο Γεσπφλνο Π.Δ. Παηξψλ - Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 22 Θενράξεο Γεκήηξηνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 2 Θξαζπβνχινπ Αλδξέαο Γεσπφλνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 24 Ησαλλίδνπ Μαξία Γεσπφλνο - Μειηζζνθφκνο Ηδηψηεο 25 Καδφγινπ Αιέμαλδξνο Σερλ.Γεσπνλίαο Π.Δ. 'Δβξνπ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 26 Καιατηδίδνπ Αηθαηεξίλε Σερλνιφγνο Γεσπνλίαο Δπφπηεο Κ. Μ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 27 Καιακαξηδήο Ηάθσβνο Γεσπφλνο ΟΑΔΓ ΠΒΜ Λαθθίαο 28 Καινγξίδεο Γεκήηξηνο Γεσπφλνο 29 Καινζηχπε Κιενπάηξα Γεσπφλνο Ηδηψηεο 0 Καλέιεο Γεκήηξηνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο ΤΠΑΑΣ-Γ/λζε Εστθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ-Σκήκα Μειηζζνθνκίαο 1 Καξαδαθείξεο Δκκαλνπήι Γεσπφλνο Δξγαζηήξην κειηζζνθνκίαο ΑΠΘ κε ζχκβαζε - Ηδηψηεο 28

29 2 Καξαηάζνπ Αηθαηεξίλε Κηελίαηξνο Ο.Μ..Δ. Καζπαξίδεο Γεκάθνο Γεσπφλνο Π.Δ. Θξάθεο - Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 4 Καςάιε Μαξία Σερλ. Γεσπνλίαο Ηδηψηεο 5 Κάςεο Άγγεινο Γεσπφλνο Γ/λζε Αγξ. Αλάπηπμεο Πεηξαηά 6 Κνθθηλάθε Γεσξγία Κηελίαηξνο Π.Δ. Ρνδφπεο Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 7 Κνθθίλεο Μηράιεο Κηελίαηξνο - Μειηζζνπαζνιφγνο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο - Σκ. Κηεληαηξηθήο 8 Κνινθνηξψλε Διέλε Γεσπφλνο ΤΠΑΑΣ-Γ/λζε Εστθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ-Σκήκα Μειηζζνθνκίαο 9 Κνλλαξήο Κσλζηαληίλνο Γεσπφλνο Π.Δ. Γξάκαο - Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 40 Κνηζαξίλεο Μηραήι Γεσπφλνο Π.Δ. Πξέβεδαο Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Πξέβεδαο 41 Κνπλάλε Αξηζηαία Σερλ. Γεσπνλίαο Π.Δ. εξξψλ Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 42 Λαδαξάθεο Γεκήηξηνο Γεσπφλνο 4 Λάξδαο ηπιηαλφο Γεσπφλνο Π.Δ. Ηθαξίαο 44 Ληζνπξγίδεο Υαξάιακπνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 45 Ληφιηνο Βαζίιεηνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο & Μειηζζζνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 46 Μαληηαξάο Θεφδσξνο Γεσπφλνο Π.Δ. Θάζνπ Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Θάζνπ 47 Μάξθνο Δπάγγεινο Κηελίαηξνο Ηδηψηεο 48 Μαξλαζίδεο πκεψλ Γεσπφλνο Π.Δ. Πέιιαο Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Πέιιαο 49 Μεζεκέξεο Αιέμαλδξνο Σερλ.Γεσπνλίαο Π.Δ. Λάξηζαο Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 50 Μηλαρείιεο Κσλ/λνο Γεσπφλνο Κ.Δ.Π.Π.Τ.Δ.Λ. Αικπξνχ 51 Μηραειίδνπ Ησάλλα Κηελίαηξνο Π.Δ Πηεξίαο - Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 52 Μπίθνο Αζαλάζηνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 5 Μπίζηε Μαξία Γεσπφλνο Ηδηψηεο 54 Μπνπγά Μαξία Βηνιφγνο Ηδηψηεο 55 Ξψλεο Κσλζηαληίλνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 56 Παληαδήο Υξπζνβαιάληεο Γεσπφλνο Π.Δ. Μαγλεζίαο Γήκνο Βφινπ 57 Παπαδφπνπινο Θεφθηινο Κηελίαηξνο Π.Δ. Γπη. Μαθεδνλίαο - Κηεληαηξηθφ Γξαθείν Ακχληαηνπ 58 Παπαρξηζηνθφξνπ Αιέμαλδξνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο 59 Παππάο Υξήζηνο Γεσπφλνο Π.Δ Πξέβεδαο Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 60 Παξαζθεπά νθία Κηελίαηξνο Π.Δ Θεζζαινλίθεο - Σκήκα Κηεληαηξηθήο 61 Πάηζηθαο Ησάλλεο Κηελίαηξνο Π.Δ. Ξάλζεο Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 62 Πεηαιάο Κσλζηαληίλνο Κηελίαηξνο Π.Δ. Άξηαο - Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 6 Πηιαθίδεο Οδπζζέαο Γεσπφλνο Γελεηηθήο Βειηίσζεο Εψσλ Γξάκαο 64 Πηριίβαο Γεκήηξηνο Γεσπφλνο Π.Δ Λάξηζαο - Γ/λζε Αγξνη. Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 65 Ρνπθάο Γεκήηξηνο Σερλ.Γεσπνλίαο Φπζηνινγηθή Δ.Π.Δ. (Έιεγρνο, Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο) 66 ηάιδαο Σξχθσλ Γεσπφλνο Π.Δ. Κηιθίο - Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο 29

30 67 θαξέαο ππξίδσλ Γεσπφλνο-Δληνκνιφγνο Μειηζζνθνκηθή Δηαηξεία "Αηηηθή" - Α. ΠΗΣΣΑ ΑΔΒΔ 68 θνηεηδάθεο Παλαγψηεο Γεσπφλνο "ΓΖΜΖΣΡΑ" 69 ηαζφπνπινο Κσλζηαληίλνο Σερλ.Γεσπνλίαο Π.Δ. Καζηνξηάο - Κηεληαηξηθή Τπεξεζία 70 Σαλαλάθε Υξπζνχια Υεκηθφο Δξγαζηήξην κειηζζνθνκίαο Γεσπνληθήο ρνιήο ΑΠΘ 71 Σαμείδεο Θξαζχβνπινο Γεσπφλνο Δπφπηεο Κ. Μ. Βνξείνπ Αηγαίνπ 72 Σδηάιια Αηθαηεξίλε Γεσπφλνο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΣΔΗ Ζπείξνπ 7 Σδνπκαλίθαο Απφζηνινο Γεσπφλνο Καζεγεηήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 74 Σξηαληαθχιινπ Γξεγφξηνο Γεσπφλνο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο Σκ. Φπηηθήο Εσηθήο Παξαγσγήο 75 Σζαγθαξάθεο Αληψληνο Γεσπφλνο Ηδηψηεο - Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 76 Σζαιή Διεπζεξία Κηελίαηξνο Κηεληαηξηθφ εξγαζηήξην Λάξηζαο 77 Σζίπε Μαξία Γεσπφλνο Γηδάθησξ Μειηζζνθνκίαο Ηδηψηεο 78 Σζνχξγηαλλεο Υξήζηνο- Αληψληνο Γεσπφλνο 79 Σσκαδηλάθεο Ησάλλεο Κηελίαηξνο 80 Φίλνο Γεψξγηνο Γεσπφλνο 81 Φσηνπνχινπ Διέλε Κηελίαηξνο ΓΗΚΔΠΑΕ ΤΠΑΑΣ - ΚΔΠΠΤΔΛ Ξάλζεο Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ - Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξν Υαλίσλ Δξγαζηήξην Γεσξγηθήο Εσνινγίαο & Δληνκνινγίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 82 Υαλησηάθεο Δκκαλνπήι Μειηζζνθφκνο- Πηπρηνχρνο ΑΔΗ Ηδηψηεο-Μειηζζνθφκνο Δπηκνξθσηήο 8 Υαξηδάλεο Παζράιεο Γεσπφλνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 84 Υαξηζηφο Λεσλίδαο Γεσπφλνο Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο & Μειηζζζνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Δπφπηεο Κ.Μ. Υαιθηδηθήο ζηνλ "ΓΖΜΖΣΡΑ" (Ηλζηηηνχην Μει/κηαο) 85 Υαηδεγεσξγίνπ Νηθεθφξνο Γεσπφλνο Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Γξεβελψλ 86 Υαηδήλα Φαλή Βηνιφγνο "ΓΖΜΖΣΡΑ" (Ηλζηηηνχην Μει/κηαο) Υαιθηδηθήο 0

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/

Αριθμ /3766- ΦΕΚ B 2200/ Αριθμ. 329216/3766- ΦΕΚ B 2200/2.10.2009 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 515/212964/ 878/24.1.2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Γεκνπνχινπ Σει:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14

Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.2014 Αρ. Θέκαηος: 14 ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΞ3Μ-ΟΓ Απωθαζε Γηοηθεηηθοϊ Σσκβοσιίοσ Σσλεδρίαζε 37ε/07.05.204 Αρ. Θέκαηος: 4 Θέκα: Πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ. Έτοληας σπωυε :. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4Β, ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Α - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2016»

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2016» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο, εξνηξνθίαο & Λνηπψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Α) «ΔΙΑΓΧΓΗ» ΣΗΝ ΚΤΦΔΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ Οη κέιηζζεο είλαη θνηλσληθά έληνκα πνπ δνπλ θαηά ρηιηάδεο ζην ζπίηη ηνπο, ηελ θπςέιε. Ζ θνηλσλία ηνπο (ην ζκήλνο), απνηειεί έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο,

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρναία 14/05/2009 Αρ. Πρωη: 1561. ΠΡΟ: ΤΠΔΠΘ Γιεύθσνζη ΔΠΔΓ

Αρναία 14/05/2009 Αρ. Πρωη: 1561. ΠΡΟ: ΤΠΔΠΘ Γιεύθσνζη ΔΠΔΓ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΔΠΘ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Κένηρο Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης Αρναίας Υαλκιδικής ΣΚ 63074 Αξλαία Πιεξνθνξίεο: Μπίληνπ Δπαγγειία Σει. 23720 23184-5, ΦΑΞ 23185 Mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε :

ΑΓ Α: 4ΑΜΦ1-800 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ, Έρνληαο ππφςε : A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ (Δ17) & Δ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα