Τηλ.: (210) , Fax: (210)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: (210) 3416220, Fax: (210) 3416700 E-mail: vagelat@cti.gr"

Transcript

1 Σύστηµα εκπαίδευσης από απόσταση των επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα Πληροφορικής της Υγείας Φ. Μαλαµατένιου, Ι. Βιδάλης, Χ. Παπανικολάου, A. Βαγγελάτος Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) Αλληλογραφία: ρ. Α. Βαγγελάτος, Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επταχάλκου 13, 11851, Αθήνα Τηλ.: (210) , Fax: (210)

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την εισαγωγή και επιτυχή ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της υγείας είναι απαραίτητο οι επαγγελµατίες υγείας να έχουν άποψη για τη χρησιµότητα τέτοιων συστηµάτων, για τις µεθοδολογίες ανάπτυξής τους σε υψηλό επίπεδο, για τις αρχιτεκτονικές τους και, ακόµη, για τη λειτουργία και λειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών. Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας, και, ιδιαίτερα στον ιατρικό και νοσηλευτικό τοµέα, είναι η εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα Πληροφορικής της Υγείας (ΠτΥ). Ο µεγάλος και γεωγραφικά διάσπαρτος πληθυσµός των επαγγελµατιών υγείας, καθώς και ο φόρτος εργασίας τους, είναι οι βασικοί λόγοι που ευνοούν την εκπαίδευση από απόσταση (distance learning). Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σύστηµα ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου στο πλαίσιο ενός Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας (ΠεΣΥ). Στόχος του συστήµατος είναι να ευαισθητοποιήσει τους επαγγελµατίες υγείας σε θέµατα ΠτΥ. Λέξεις Ευρετηρίου: Πληροφορική της Υγείας, εκπαίδευση από απόσταση, Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου. 2

3 A distance learning system to train health care professionals in Health Informatics F. Malamateniou, I. Vidalis, Ch. Papanikoloaou, A. Vagelatos IT projects for the Public Sector, R.A. Computer Technology Institute (R.A. CTI) Corresponding author: Dr. A. Vagelatos, R.A. CTI, Eptachalkoy 13, GR-11851, Athens, Greece, ABSTRACT The penetration and the success of health information systems require health care professionals to have a point-of-view about the usefulness of such systems, the system development methodologies in a high level, the system architectures and even the user interface, the operation and the functionality of these systems. An essential condition for the successful penetration of Information and Communication Technologies (ICT) in health care and especially in the medical and nursing sector is the education and training of healthcare professionals in aspects of health informatics. The large and geographically dispersed population of healthcare professionals, as well as their work load, constitute the main reasons favouring distance learning. In this paper, a web-based asynchronous learning system is proposed in the context of a health district. The goal of this system is to educate and train health care professionals in health informatics aspects and, thus, enforce user participation in all stages of health information system development. Keywords: Health informatics, distance learning, Hospital Information System. 3

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της υγείας επιτυγχάνει τόσο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, όσο και την καλύτερη διαχείριση του κόστους των υπηρεσιών αυτών [1]. Στη χώρα µας, η εισαγωγή των ΤΠΕ στο δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει καθυστερήσει σηµαντικά, όπως φαίνεται και στα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας που διεξήγαγε το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 [2]. Για την εισαγωγή, επιτυχή ανάπτυξη και εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της υγείας, είναι ανάγκη οι επαγγελµατίες της υγείας ως τελικοί χρήστες να έχουν άποψη για την προστιθέµενη αξία τέτοιων συστηµάτων, για τις µεθοδολογίες ανάπτυξής τους σε υψηλό επίπεδο, για τις αρχιτεκτονικές τους και, τέλος, για τη λειτουργία και λειτουργικότητα των συστηµάτων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό ανακύπτει ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση σχετικών έργων, η απαίτηση για εκπαίδευση των εµπλεκοµένων σε θέµατα Πληροφορικής της Υγείας (ΠτΥ). Τα αναµενόµενα οφέλη από τη δραστηριότητα αυτή συνίστανται στα ακόλουθα: Ενεργή συµµετοχή των επαγγελµατιών υγείας στην ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων. Βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων στην καθηµερινή ιατρική και νοσηλευτική πρακτική, στην έρευνα και την εκπαίδευση. Ο µεγάλος και γεωγραφικά διάσπαρτος πληθυσµός των επαγγελµατιών υγείας, καθώς και ο φόρτος εργασίας τους, είναι οι βασικοί λόγοι που ευνοούν την εκπαίδευση από απόσταση (distance learning), η οποία βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαλλάσσει τον εκπαιδευόµενο από τις χωροχρονικές δεσµεύσεις και µετακινήσεις που εµπεριέχει η παραδοσιακή εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται η αρχιτεκτονική και το περιεχόµενο ενός συστήµατος ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του ιαδικτύου που µπορεί να εφαρµοστεί στο πλαίσιο ενός ΠεΣΥ. Στόχος της εργασίας είναι να προτείνει µια εναλλακτική, βιώσιµη και αποδοτική λύση για την κατάρτιση των ενεργών επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα, στην Ενότητα 2 γίνεται µία σύντοµη αναφορά σε συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης στην ΠτΥ που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς. Η Ενότητα 3 εστιάζεται στις αντίστοιχες πρακτικές της παραδοσιακής (τριτοβάθµιας) εκπαίδευσης, η οποία προετοιµάζει τους µελλοντικούς επαγγελµατίες. Στη συνέχεια, στην Ενότητα 4, παρουσιάζεται ένα σενάριο ανάπτυξης και λειτουργίας του συστήµατος ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου. Στην Ενότητα 5 αναλύονται οι θεµατικές περιοχές του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του συστήµατος που προτείνεται, για ένα βασικό αντικείµενο της ΠτΥ, µε το οποίο απαιτείται εξοικείωση των επαγγελµατιών υγείας, τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο ΗΙΦ (Electronic Medical Record EMR). Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας. 1 Το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) διετέλεσε τεχνικός σύµβουλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε θέµατα πληροφορικής το διάστηµα

5 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΤΥ Η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) είναι η εκπαίδευση που βασίζεται στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Η διδασκαλία επιτυγχάνεται µε ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous collaborative), µε σύγχρονη συνεργασία (synchronous collaborative) ή µε εξατοµικευµένο ρυθµό (self-paced) [3]. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά ευρύ (π.χ. δίκτυα, video, PCs, interactive TV, mobile devices, Internet). Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης που έχουν ως στόχο τους την εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας στο γνωστικό αντικείµενο της ΠτΥ [4]. Αναφέρονται ενδεικτικά τέτοια συστήµατα που αφορούν τόσο στην υλοποίηση µεταπτυχιακών προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, όπως για παράδειγµα αυτά που προσφέρονται από το τµήµα επιστηµών υγείας του Πανεπιστηµίου του Oregon στην Αµερική [5] και του Πανεπιστηµίου του Otago στη Ν. Ζηλανδία [6], όσο και στην υλοποίηση προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, όπως αυτά που απευθύνονται στους φοιτητές ιατρικών σχολών στη Γερµανία [7] και την Ολλανδία [8]. Υπάρχουν επιπλέον συστήµατα που απευθύνονται σε επαγγελµατίες υγείας και αφορούν στην υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης από απόσταση, όπως εκείνα του Πανεπιστηµίου του Aalborg στη ανία [9] και του Πανεπιστηµίου Central Queensland στην Αυστραλία [10] και αντίστοιχες προσπάθειες στη Βραζιλία [11] και την Ιρλανδία [12]. Αναλυτική περιγραφή και σύγκριση των διαφορετικών προσεγγίσεων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση από απόσταση στην ΠτΥ στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας της Βρετανίας γίνεται στην αναφορά [13]. Τέλος, αξιόλογες προσπάθειες αποτελούν τα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα IT Eductra και Nightingale [9] που έχουν ως στόχο τους το µεν πρώτο, τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού στην ΠτΥ µέσω του διαδικτύου και την εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας στην Ευρώπη και το δεύτερο την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού µέσω του διαδικτύου στη χρήση και εφαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων υγείας. Τα παραπάνω παρουσιάζουν επιγραµµατικά το εύρος των διαδικασιών εκπαίδευσης από απόσταση σε θέµατα ΠτΥ, σε διεθνές επίπεδο. Η πληθώρα των σχετικών προγραµµάτων υποδηλώνει τη σηµασία που έχει αυτή η µορφή εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο χώρο της υγείας, σε συνδυασµό βέβαια µε την παραδοσιακή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η οποία καλείται να παίξει το δικό της ρόλο, όπως αναλύεται στην επόµενη ενότητα. 3 Η ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΥ ιεθνώς οι σπουδές στην ΠτΥ έχουν µεγάλο εύρος και είναι µάλλον κατακερµατισµένες λόγω του διαφορετικού κοινού στο οποίο απευθύνονται [14]. Σε προπτυχιακό επίπεδο απευθύνονται τόσο σε φοιτητές επιστηµών υγείας 5

6 (ιατρούς - νοσηλευτές), οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε θέµατα ΠτΥ, όσο και σε φοιτητές παραϊατρικών επαγγελµάτων, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν πιο εξειδικευµένες γνώσεις ανάλογα µε την κατεύθυνσή τους. Παράλληλα απευθύνονται και σε φοιτητές άλλων κλάδων (κυρίως θετικών επιστηµών), οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν στην ΠτΥ. Ανάλογα προγράµµατα υπάρχουν και σε µεταπτυχιακό επίπεδο για την απόκτηση µεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωµάτων στην ΠτΥ. Στην Ελλάδα, η ΠτΥ άρχισε να εισάγεται στα προγράµµατα σπουδών µόλις τα τελευταία χρόνια. Στις σχολές επιστηµών υγείας, ενώ υπάρχουν ικανοποιητικά εισαγωγικά µαθήµατα πληροφορικής, δεν υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις µαθήµατα εξειδίκευσης στην ΠτΥ. Παρόλα αυτά, σχετικά µαθήµατα έχουν εισαχθεί σε προγράµµατα σπουδών σχολών θετικών επιστηµών, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες προσπάθειες δηµιουργίας µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Για παράδειγµα, στο Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί διαπανεπιστηµιακό διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην ΠτΥ και στο τµήµα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου λειτουργεί διατµηµατικό ΠΜΣ στην ιατρική πληροφορική. Τα παραπάνω συνιστούν αξιόλογες προσπάθειες που προκαλούν αισιοδοξία σχετικά µε τους νέους επιστήµονες που θα αποφοιτήσουν από τις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα επόµενα χρόνια. Το πρόβληµα όµως εντοπίζεται στο τι µπορεί να γίνει µε το πλήθος των ενεργών επαγγελµατιών υγείας, που καλούνται να υποστηρίξουν την εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων υγείας και να συµµετάσχουν ουσιαστικά στις διαδικασίες ανάπτυξής τους, χωρίς στο µεγαλύτερο ποσοστό τους να έχουν την απαιτούµενη εκπαίδευση. Μία προσέγγιση στη λύση του προβλήµατος αυτού αποτελεί το σύστηµα ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου που προτείνεται στην παρούσα εργασία. 4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το σενάριο ανάπτυξης και λειτουργίας ενός συστήµατος ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου, στο πλαίσιο ενός ΠεΣΥ 2, µε σκοπό την εκπαίδευση των επαγγελµατιών υγείας στο γνωστικό πεδίο της ΠτΥ και, ιδιαίτερα, του ΗΙΦ. Για την ανάπτυξη του συστήµατος προβλέπεται η χρήση ειδικού λογισµικού ηλεκτρονικής µάθησης (Σύστηµα διαχείρισης µάθησης - Learning Management System - LMS), στο οποίο αναπτύσσεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός µε τον οποίο αποφασίζεται η µαθησιακή πορεία, τα µέσα και οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που εφαρµόζονται κατά την εκπαίδευση είναι σηµαντικό να λαµβάνουν υπόψη τους τόσο όλα τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, όπως για παράδειγµα το υφιστάµενο επίπεδο κατάρτισης των επαγγελµατιών υγείας και τις 2 Το ΠεΣΥ αποτελεί ένα νέο αποκεντρωµένο µηχανισµό διοίκησης του συστήµατος υγείας, που εισήχθη µε τον πρόσφατο νόµο 2889/2001 περί βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του ΕΣΥ. 6

7 προτεραιότητες κατάρτισης, όσο και τις σύγχρονες µαθησιακές θεωρίες και πρακτικές. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του συστήµατος ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου φαίνεται στο Σχήµα 1. Σε επιλεγµένο νοσοκοµείο του ΠεΣΥ είναι εγκατεστηµένος ένας εξυπηρετητής web και ένας εξυπηρετητής µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε στους χώρους εργασίας τους (π.χ. νοσοκοµεία, κέντρα υγείας), είτε στο σπίτι τους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση τόσο στην εκπαιδευτική πλατφόρµα που χρησιµοποιείται, όσο και στις αντίστοιχες υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας web browsers. Στον εξυπηρετητή µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης καταγράφονται όλοι οι επαγγελµατίες υγείας του ΠεΣΥ, ώστε να αναγνωρίζονται από το σύστηµα κατά την εισαγωγή τους. Επίσης στη βάση δεδοµένων του συστήµατος διαχείρισης µάθησης αποθηκεύονται τα µαθήµατα και όλες οι άλλες πηγές µάθησης (π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία, διαφάνειες, µελέτες περίπτωσης, άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά). Ανάλογα µε το σενάριο διδασκαλίας που επιλέγεται (π.χ. αν περιέχει video, demos), επηρεάζεται αντίστοιχα και το εύρος (bandwidth) του δικτύου που θα πρέπει χρησιµοποιηθεί. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Την παροχή της αναγκαίας πληροφορίας στους εκπαιδευόµενους για να αποκτήσουν ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσεων (θεωρητικό και πρακτικό) στην ΠτΥ. Την παρουσίαση της πληροφορίας αυτής στο χρήση µε ελκυστικό και εύκολο στη χρήση τρόπο. Τον αποτελεσµατικό και έγκαιρο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων. Τα κύρια θέµατα που αφορούν στους εκπαιδευόµενους και χρήζουν αντιµετώπισης για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση είναι: Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της ατοµικής µάθησης. Φυσική αλληλεπίδραση µε τον εκπαιδευτή. Φυσική αλληλεπίδραση µε άλλους εκπαιδευόµενους. Αυτο-αξιολόγηση. Τεχνική υποστήριξη του συστήµατος (helpdesk). Το προτεινόµενο µοντέλο της ασύγχρονης διδασκαλίας παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να ακολουθούν συγκεκριµένα περιεχόµενα σπουδών (curricula) χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους εκπαίδευσης. Επίσης, όλες οι συναφείς δραστηριότητες (π.χ. εγγραφή σε µια θεµατική ενότητα, λήψη πρακτικών πληροφοριών, λήψη εκπαιδευτικού υλικού και αλληλεπίδραση µε τους διδάσκοντες) µπορούν να πραγµατοποιούνται από απόσταση. Οι εκπαιδευόµενοι έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν µηνύµατα µέσω στους διδάσκοντες και να λαµβάνουν απαντήσεις µε το ίδιο µέσο εντός λίγων ηµερών. Τα µηνύµατα αυτά θα χρησιµοποιούνται επίσης για την ενηµέρωση του 7

8 καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων (Frequently Asked Questions FAQ), στον οποίο αναφέρονται οι πιο κοινές απορίες και παρανοήσεις των εκπαιδευοµένων. Η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευόµενων µπορεί να παρέχεται µέσω καταλόγων συζήτησης (discussion fora), on-line conferencing (instant messaging, chat) ή video-conferencing (net-meeting) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). Ένα από τα κύρια προβλήµατα των συστηµάτων εκπαίδευσης από απόσταση αφορά στην ανάπτυξη και παροχή στους εκπαιδευόµενους µέσων αυτοαξιολόγησης, ώστε να γνωρίζουν πότε είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν σε εξετάσεις µε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Έτσι, θα διατίθεται στους εκπαιδευόµενους ένας απλός µηχανισµός αυτο-αξιολόγησης για τη δηµιουργία on-line tests µε ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (multiple-choice). Τα tests είναι δυνατό να παράγονται σύµφωνα µε κάποιες παραµέτρους, όπως το επίπεδο δυσκολίας και οι επιµέρους υπο-ενότητες µιας θεµατικής ενότητας, ενώ οι ερωτήσεις (και απαντήσεις) µπορούν να αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων που αφορά σε κάθε θεµατική ενότητα. Κάθε φορά που ένας εκπαιδευόµενος συνδέεται µε την υπηρεσία αυτο-αξιολόγησης µπορεί να δέχεται διαφορετικό test και µε το πέρας του να παρέχεται αυτόµατα η απάντηση. Με δεδοµένο ότι τα τµήµατα Πληροφορικής των Νοσοκοµείων είναι υποστελεχωµένα [15], η τεχνική υποστήριξη του συστήµατος θα παρέχεται σε πρώτο επίπεδο µέσω του εξυπηρετητή µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Σε δεύτερο επίπεδο η τεχνική υποστήριξη του συστήµατος µπορεί να παρέχεται ως υπηρεσία από το Τµήµα Πληροφορικής του Νοσοκοµείου στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σχετική επιβάρυνση σε αυτό. 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στην προηγούµενη ενότητα περιγράφηκε το σύστηµα εκπαίδευσης. Η ενότητα αυτή εστιάζει στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης. Ένα βασικό γνωστικό αντικείµενο του χώρου της ΠτΥ, µε το οποίο απαιτείται ιδιαίτερη εξοικείωση των επαγγελµατιών υγείας, είναι ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος ΗΙΦ (Electronic Medical Record EMR). Έτσι προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τον ΗΙΦ, σαν χαρακτηριστικό παράδειγµα χρήσης του προτεινόµενου συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση που περιγράφηκε στα προηγούµενα. Η δοµή του εκπαιδευτικού υλικού φαίνεται στον Πίνακα 1. Ενότητες Υπο-ενότητες 1. Ορισµός ΗΙΦ 2. Αρχιτεκτονικές ΗΙΦ 2.1 όµηση ΗΙΦ 2.2 Συστήµατα ΗΙΦ 2.3 Τεχνικές υλοποίησης ΗΙΦ 8

9 3. Ασφάλεια ΗΙΦ 4. Τυποποιήσεις- Πρότυπα 4.1 Ονοµατολογία ιατρικών όρων 5. ΗΙΦ: Σύγχρονες Τάσεις 6. Συστήµατα ΗΙΦ 4.2 Συστήµατα κωδικοποίησης ασθενών 4.3 Περιεχόµενο και δοµή ΗΙΦ 4.4 Ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών 4.5 Ασφάλεια ιατρικών πληροφοριών 4.6 είκτες ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και ελάχιστα σύνολα δεδοµένων 4.7 ιεθνείς οργανισµοί τυποποιήσεων Πίνακας 1. Προτεινόµενη δοµή του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για τον ΗΙΦ Στην πρώτη ενότητα δίνεται ο ορισµός του ΗΙΦ, περιγράφονται οι τρόποι χρήσης του και τα αναµενόµενα οφέλη από αυτή [16]. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται τρεις διαστάσεις του ΗΙΦ. Η πρώτη αναφέρεται στη δοµή του ΗΙΦ, η δεύτερη στα συστήµατα του ΗΙΦ ανάλογα µε τις ιατρικές πληροφορίες που περιέχουν και η τρίτη στις τεχνολογίες υλοποίησης του ΗΙΦ [17]. Οι διαστάσεις αυτές περιγράφονται αντίστοιχα ως υπο-ενότητες. Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα συστήµατα ΗΙΦ προκειµένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα (integrity) και εµπιστευτικότητα (confidentiality) των ιατρικών πληροφοριών και το προσωπικό απόρρητο (privacy) των ασθενών [18]. Έτσι περιγράφονται οι υπηρεσίες ασφάλειας των ιατρικών πληροφοριών που πρέπει να υποστηρίζονται από ένα πληροφοριακό σύστηµα ώστε να χαρακτηρίζεται ασφαλές και αφορούν στην αυθεντικοποίηση (authentication), την εξουσιοδότηση πρόσβασης (authorization), την ακεραιότητα, την ελεγκτική ιχνηλάτηση (audit trail), την πρόληψη των καταστροφών και επαναφορά των δεδοµένων (disaster recovery) και την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά τους. Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η ανάγκη για την ολοκλήρωση υπαρχόντων (legacy) και νέων συστηµάτων ΗΙΦ, τα οποία, στη γενική περίπτωση, έχουν διαφορετικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούν διαφορετική ιατρική ορολογία, καθώς και οι κατάλληλες τυποποιήσεις και πρότυπα που απαιτούνται για τη συνεργασία των διαφορετικών αυτών συστηµάτων [19]. Στην πέµπτη ενότητα περιγράφονται οι σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης συστηµάτων ΗΙΦ στην Ευρώπη και στην Αµερική. Τέλος, στην έκτη 9

10 ενότητα παρατίθεται µία ανασκόπηση της ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας για τον εντοπισµό συστηµάτων ΗΙΦ σε λειτουργία. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα σύστηµα ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου, που έχει ως κύριο στόχο του να εκπαιδεύσει τους επαγγελµατίες υγείας σε θέµατα του ΗΙΦ. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί για την Ελλάδα σχετικά νέο αντικείµενο ακόµη και σε εξειδικευµένους τοµείς (π.χ. Πανεπιστήµια), αν και στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ χρηµατοδοτούνται πολλές ενέργειες που αφορούν στο πεδίο αυτό. Ιδιαίτερα, η εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων σε οργανισµούς παροχής υπηρεσιών υγείας είναι δυνατό να συναντήσει δυσκολίες προσαρµογής του προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει ειδική πολιτική προσέλκυσης του προσωπικού. Επιπλέον, µέλη του προσωπικού τα οποία δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις σχετικές µε τη χρήση συστηµάτων πληροφορικής και, ειδικότερα, του διαδικτύου, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα µε παραδοσιακές µεθόδους πριν τη διενέργεια σχετικών προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Η πιλοτική υλοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος σε επιλεγµένο ΠεΣΥ θα δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων σε διαρκή βάση, σε σχέση µε τις επιδόσεις και την ανταπόκριση των εκπαιδευόµενων, ώστε να κριθεί η πραγµατική δυνατότητα αξιοποίησής του. Εφόσον τα αποτελέσµατα από τη χρήση του συστήµατος είναι ενθαρρυντικά, θα πρέπει να επιδιωχθεί η κλιµάκωση της χρήσης ηλεκτρονικών µεθόδων εκπαίδευσης σε επιλεγµένα γνωστικά αντικείµενα του χώρου της ΠτΥ. 10

11 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βαγγελάτος Α, Σαριβουγιούκας Ι. Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου: Απαραίτητη υποδοµή στο σύγχρονο Νοσοκοµείο. Ιατρική 2001, 80 (3):. 2. Vagelatos A, Sofotassios D, Papanikolaou C, Manolopoulos C. ICT penetration in public Greek hospital. XVII International congress of the European federation for medical informatics (MIE2002), Budapest, Hungary, 2002:. 3. Hasman A, Sosa M. Review of the state-of-the-art in education and training of health informatics in Europe. Computer Methods and Programs in Biomedicine 1995, 48 (1-2): Phipps R, Merisotis J. What s the Difference? A Review of Contemporary Research on the Effectiveness of Distance Learning in Higher Education. The Institute for Higher Education Policy, Washington DC, Hersh WR, Junium K, Mailhot M, Tidmarsh P. Implementation and evaluation of a medical informatics distance learning program. Journal of the American Medical Informatics Association 2001, 8: Parry D, Holt A, Gillies J. Using the Internet to Teach Health Informatics: A Case Study. Journal of Medical Internet Research 2001, 3 (3): e Graeber S, Feldmann U. Medical Information Processing: An Interactive Course for the Internet. International Journal of Medical Informatics 1998, 50: Goosen W, Timmons S, Mol M. An international health and nursing informatics module for distance education. International Journal of Medical Informatics 1998, 50: Nohr C, Bygholm A, Hejlesen O. Keeping education in health informatics on the right track. Nursing Informatics - The Impact of Nursing Knowledge on Health Informatics, Editors: Gerdin U., Tallberg M., Wainwright P., IOS Press, Alpay L, Murray P. Challenges for delivering healthcare education through telematics. International Journal of Medical Informatics 1998, 50: Marques E, Marin H, Massad E, Fraser H, Ohno-Machado L. Training in Health Informatics in Brazil. XVII International congress of the European federation for medical informatics (MIE2002), Budapest, Hungary, 2002:. 12. Grimson J, Grimson W, Flahive M, Foley C, O Moore R, Nolan J, Chadwick G. A multimedia approach to raising awareness of information and communications technology amongst healthcare professionals. International Journal of Medical Informatics 2000, 58-59: Grant R, Horkin E, Melhuish P, Norris A. Different approaches to the tasks of educating and training information systems professionals, within the National Health Service (UK). International Journal of Medical Informatics 1998, 50:

12 14. Haux R, Hasman A, Leven F, Protti D, Musen M. Education and Training in Medical Informatics. Handbook of Medical Informatics, Editors: Van Bemmel J, Musen M, Springer-Verlang, Papanikolaou Ch, Malamateniou F, Vidalis I, Vagelatos A. A new role for the IT department in Greek Hospitals, International Conference on Information Communication Technologies in Health, Samos, Greece, 2003: Sarivougioukas J, Vagelatos A. Introduction of a Clinical Information System in a Regional General State Hospital of Athens, Greece. XVI International congress of the European federation for medical informatics (MIE2000), Hanover, Germany, 2000: Malamateniou F, Vassilacopoulos G. Developing a Virtual Patient Record as a web-based workflow system. XVII International congress of the European federation for medical informatics (MIE2002), Budapest, Hungary, 2002:. 18. Malamateniou F, Vassilacopoulos G, Tsanakas P. A Workflow-Based Approach to Virtual Patient Record Security. ΙΕΕΕ Transactions on Information Technology in Biomedicine 1998, 2 (3): Βαγγελάτος Α. Τυποποίηση στην Πληροφορική της Υγείας: Απαραίτητη Προϋπόθεση για την εισαγωγή Πληροφοριακών Συστηµάτων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2001, 18 (6):. 12

13 ΠεΣΥ ΙΑΤΡΕΙΟ Web Browser ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική συστήµατος ασύγχρονης διδασκαλίας µέσω του διαδικτύου Web Browser Web Server LMS Server INTERNET ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Web Browser ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Web Browser 13

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές

Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Η Διδασκαλία της Πληροφορικής Υγείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Τάσεις και Προοπτικές Μ.Α. Σταμούλη 1, Χ. Μπαλής 2, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Σύνοψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) έχει αποτελέσει πεδίο ερευνών τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατρική πληροφορική για αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3

Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Ανασκόπηση προτάσεων που κατατέθηκαν στις προηγούµενες συναντήσεις της οµάδας Ζ3 Τάγαρης Τάσος ρ. Μηχανικός Ιατρικής Πληροφορικής Rapporteur Z3 CCS SA HL7 Hellas 1 η Συνάντηση. Άµεση εµπλοκή της διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ INTRANET ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ Γκραγκόπουλος, Ι. & Οικονομίδης, A.A.: Ανάπτυξη Intranet για τον κατανεμημένο έλεγχο εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών του έργου ΕΠ.Ε.Ν.Δ.Υ.ΣΗ. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορική και Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3. Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: 13 Θέµατα Web/Internet TV Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci

Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci ΗΜΕΡΙ Α Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π. Ηλεκτρονική Μάθηση και Ειδική Αγωγή Παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Leonardo da Vinci «SPERO: Teleinformatics System for Continuous

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Σχολή ΣΘΕΕ Σχόλη Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων Πρόγραμμα Σπουδών SAE Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Ηλεκτρονική Κατάρτιση Αγροτικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Κων/να Κωστοπούλου Ηλίας Βλάχος Θεόδωρος Tσιλιγκιρίδης Λέκτορας, Γ.Π.Α. Λέκτορας, Γ.Π.Α. Αναπλ. Καθηγητής, Γ.Π.Α. tina@aua.gr gvlahos@aua.gr tsili@aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα 1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) ΠΑΠΕΙ Πανεπιστήμιο Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής με έμφαση στον τομέα των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με το LMS Moodle για το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χαροκόπειο Πανεπ./ Τμ. Γεωγραφίας Η επιστήμη των Γεωγραφικών πληροφοριών ή γεωπληροφορική είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα