Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1984 1991 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Π Ρ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ Κ Α ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ Χ ΕΕ ΙΙ Α Όνομα: Τηλέφωνο: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γ ι ώ ρ γ ο ς Α σ η μ α κ ό π ο υ λ ο ς Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών , Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ 2. ΕΕ Κ Π Α ΙΙ Δ ΕΕ Υ ΣΣ Η & Κ Α ΤΤ Α Ρ ΤΤ ΙΙ ΣΣ Η Α κ α δ η μ α ϊ κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η 2006 σήμερα Υπ οψήφ ιος Διδά κ τ ορ α ς Π α ν ε π ισ τ ήμ ιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Τεχνο-οικ ον ομ ικ ά Συστήμ α τ α (ΜΔΕ). ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ. Μαθήματα: Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων, Χρηματο-οικονομική Λογιστική, Πιθανοθεωρία & Στατιστική, Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, Επιχειρηματική Στρατηγική & Θεωρία Παιγνίων, Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών, Οικονομική Ανάλυση για τη Λήψη Αποφάσεων, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Έργων, Δίκτυα Υπολογιστών, Επιχειρηματικότητα Επ ισ τ ήμ η Υπ ολ ογ ισ τ ώ ν Π α ν ε π ισ τ ήμ ιο Κρ ήτ ης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Μαθήματα: Ψηφιακή Σχεδίαση, Προγραμματισμός σε περιβάλλον C & UNIX, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (RISC), Δομές Δεδομένων, Θεωρία Αλγόριθμων & Πολυπλοκότητα, Λειτουργικά Συστήματα, Γλώσσες & Μεταφραστές, Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Υπολογιστών, Γραφική, Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων, CAD Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Αξιολόγηση Επιδόσεων Πληροφοριακών Συστημάτων, Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, Αριθμητική Ανάλυση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Α Γυμνάσιο και Α Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κ α τ ά ρ τ ι σ η & σ ε μ ι ν ά ρ ι α 01/06 Εισαγωγή στα Grids, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. 10/02 Αξιολόγηση Προσωπικού, 01 Εκπαιδευτική. 06/02 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για ISO 9001/ /02 e-security Executive Seminar (Manager s Session). MIS Training Institute 06/01 «Κάνοντας πράξη το εταιρικό Όραμα», ΤΜΙ. 01/01 Information Security Management System Course, British Standard Institution. Ξ έ ν ε ς γ λ ώ σ σ ε ς Αγγλικά, άπταιστα γραπτά & προφορικά επάρκεια διδασκαλίας (Certificate of Proficiency in English, Michigan University).

2 3. ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ Ρ ΙΙ Α & ΙΙ Κ Α Ν Ο ΤΤ Η ΤΤ ΕΕ ΣΣ Σύγχρονο, ασύγχρονο, μεικτό e -le a rning. Δ ια χε ίρ ισ η Γν ώ σ ης και ενδο-επιχειρησιακή συνεργασία, προϊόντα και υποδομές λογισμικού. Διαχείριση και συγγραφή ε θ ν ικ ώ ν κ α ι ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν π ρ οτ ά σ ε ω ν έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, Διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Δ ια χε ίρ ισ η Έργων και προτάσεων πληροφορικής. Συγγραφή τεχνικών κειμένων & προτάσεων. Δ ιδα σ κ α λ ία θεμάτων πληροφορικής. Π ρ ογ ρ α μ μ α τ ισ μ ός για την ανάπτυξη εφαρμογών. Σχε δια σ μ ός διαδικτυακών n-tier εφαρμογών. Δ ια χε ίρ ισ η Εγγράφων και Ροών Εργασίας. Α σ φ ά λ ε ια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, μεθοδολογίες και πρότυπα. Θέματα ορ γ ά ν ω σ ης, διοίκησης και π οιότ ητ α ς. 4. ΕΕ Π Α ΓΓ ΓΓ ΕΕ Λ Μ Α ΤΤ ΙΙ Κ Η ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ Ρ ΙΙ Α Τ Ε Ι Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς Τ μ ή μ α Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς ( π ρ ώ η ν Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν ) α π ό 1 5 / 0 3 / έ ω ς σ ή μ ε ρ α Μ έ λ ο ς Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ σ τ η β α θ μ ί δ α τ ο υ Κ α θ η γ η τ ή Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Μ α θ ή μ α τ α π ο υ έ χ ο υ ν δ ι δ α χ θ ε ί α υ τ ό ν ο μ α Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού (Ε)/Τεχνικές Προγραμματισμού (Ε) Νομικά Θέματα Πληροφορικής (Θ) Βάσεις Δεδομένων (Ε) Δομές Δεδομένων (Ε)/Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Ε) Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (Θ) Δίκτυα Ι (Θ) Νέα Οικονομία (Θ) Λειτουργικά Συστήματα (Θ) Ε π ί β λ ε ψ η Π τ υ χ ι α κ ώ ν Ε ρ γ α σ ι ώ ν ( σ ύ ν ο λ ο : 4 1 ) Ε π ί β λ ε ψ η Π ρ α κ τ ι κ ώ ν ε ρ γ α σ ι ώ ν ( σ ύ ν ο λ ο : 6 2 ) Ε π ι τ ρ ο π έ ς Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν - Α κ α δ η μ α ϊ κ ώ ν Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν [1] 9th International Conference on e Learning (EL 2015), Scientific Committee [2] IRIS 2013 Summer School (Erasmus Intensive Program), Local Chair [3] ΑΤΗΕΝΑ 2012 Summer School, Steering Committee member, International Program Committee member [4] ΑΤΗΕΝΑ 2011 Summer School, Steering Committee member Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά κ α ι Α ν α π τ υ ξ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α 01/11 03/12 Σύστημα Αξιολόγησης Εκτάκτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου Πρόγραμμα: «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Μεσολογγίου», Υποέργο 3: «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Φορείς χρηματοδότησης: α) ΕΤΠΑ, β) Εθνικοί πόροι Σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης αιτήσεων και καταχώρησης προσωπικών στοιχείων και προσόντων των υποψηφίων εντεταλμένων διδασκαλίας με την χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών προκειμένου να αιτηθούν για απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, και να καταγράψουν τις αιτήσεις και τα προσωπικά τους στοιχεία και, να εξασφαλισθεί η αντικειμενική αξιολόγηση των αιτήσεων- υποψηφίων, βάσει των προσόντων. Ρόλος μου ήταν η εκπόνηση των παραδοτέων Π1.1: Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών, Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος. Π2.1: Ανάπτυξη Λογισμικού Συστήματος και, Π3.1: Εκπαίδευση & Πιλοτική Λειτουργία, Αναφορά-Τεκμηρίωση & Επίλυση Προβλημάτων.

3 01/13-10/14 "TRANSversal key competences for lifelong learning: TraIning teachers in competence based education" - TRANSIt Πρόγραμμα: Comenius Φορείς χρηματοδότησης: α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σκοπός του έργου TRANSIt, στο οποίο συμμετείχε το Ερευνητικό-Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών, είναι να προσδώσει έναν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών (Student's Key Competencies) μέσω της κατασκευής και της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Teacher's competency based education). Το TRANSIt θα το επιτύχει αυτό αναπτύσσοντας μία μεθοδολογία εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών βασισμένη στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων στην διδακτική και στην αξιολόγηση. Η προσέγγιση του TRANSIt θα συνεισφέρει και να προάγει την ολιστική οπτική της εκπαίδευσης των μαθητών, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, τις πολυγλωσσικές ικανότητες και άλλες βασικές μαθησιακές δεξιότητες που ολοκληρώνουν την ανάπτυξη των μαθητών. Ρόλος μου ήταν η εκπόνηση των παραδοτέων WP3: Υλοποίηση του portal συνεργατικής μάθησης με χρήση Moodle & Mahara, D7.1: Exploitation Plan και D7.2: Guide of Best Practices. 01/14-06/15 «Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει» - Dynacargo Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ/"Συνεργασία 2011", ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Φορείς χρηματοδότησης: α) ΕΕ, β) Εθνικοί πόροι Κύριος στόχος του Dynacargo είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων συλλογής απορριμμάτων με βελτιώσεις που προκύπτουν έχοντας ως γνώμονα το φορτίο στον κάδο, προκειμένου να μειωθούν τα ανθρώπινα λάθη, να ελευθερωθούν οι οδηγοί οχημάτων από τη διαχείριση φορτίου, να βελτιστοποιηθεί η χρήση οχημάτων και προσωπικού, να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και οι δαπάνες που σχετίζονται με τα οχήματα (καύσιμα, συντήρηση, κλπ). Ρόλος μου ήταν η συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1 Απαιτήσεις & Αρχιτεκτονική Συστήματος (ΕΕ1), Π2.2 Αισθητήρες - Συσκευές - Επικοινωνίες (ΕΕ2), Π3.1 Αλγόριθμοι και Εφαρμογές (ΕΕ3) και Π4.1 Ολοκλήρωση - Επίδειξη Συστήματος (ΕΕ4).

4 Σ υ γ γ ρ α φ ή ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν & α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν [1] DynaCargo (Dynamic Cargo Routing on-the-go), ΓΓΕΤ: Πράξη Συνεργασία Συμπράξεις Παραγωγικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς. [2] ICT4Growth: Ανάπτυξη και παράθεση αστικής ασύρματης υποδομής πλέγματος και συνοδευτική πλατφόρμα για υπηρεσίες και mobile εφαρμογές. [3] Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΑΙΤΩΛΙΑ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» με κωδ /1155/ [4] IRIS summer school Erasmus Intensive Programme: Η πρόταση αφορούσε στην υλοποίηση ενός θερινού σχολείου με τίτλο "Cellular Technologies and Services". [5] ITUS: Information and communication Technology UpSkilling. Erasmus+: Knowledge Alliances. [6] ISSKiD: ICT and Soft Skill Development. Erasmus+: Knowledge Alliances. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Έ ρ γ ο [1] Αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ναυπακτίας, Αρ. Πρωτ. 4239/ [2] Αναπληρωματικό μέλος της τριμελούς επιτροπής παραλαβής ειδών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και καυσίμων για τις εγκαταστάσεις Ναυπάκτου, Αρ. Πρωτ. 389/ [3] Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης δημόσιων και διεθνών διαγωνισμών, Αρ. Πρωτ / [4] Υπεύθυνος τελετής ορκομωσίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Αρ. Πρακτ. 26/ [5] Αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής του ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού για τη "Δημιουργία - εμπλουτισμό Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου" με κωδ. ΟΠΣ , Αρ. Πρωτ / [6] Μέλος της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου καλής εκτέλεσης των όρων των συμβάσεων, της υπ αριθμ /01-04/2014 Διακήρυξης 4/2014, για την μίσθωση 40 κλινών για την στέγαση των σπουδαστών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στη Ναύπακτο, για τα ακαδημαϊκά έτη και , Αρ. Πρωτ / [7] Μέλος της μόνιμης επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Αρ. Πρακτ. 14/ [8] Μέλος της Επιτροπής της Επιτροπής για την τήρηση των όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης και εκμετάλλευσης κυλικείων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο, Αρ. Πρακτ. 11/ [9] Επιτροπή καταστροφής εξοπλισμού τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Αρ. Πρακτ. 9/ [10] Επόπτης Πρακτικής Άσκησης, Αρ. Πρακτ. 8/ [11] Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Αρ. Πρακτ. 7/ [12] Μέλος της επιτροπής Διαμεσολάβησης ΕΤΕΜ - Αποφοίτων, Αρ. Πρωτ. 1/ [13] Μέλος της Επιτροπής για την τήρηση των όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης και εκμετάλλευσης κυλικείων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Αντίρριο, Αρ. Πρωτ / [14] Μέλος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Αρ. Πρωτ / [15] Μέλος της επιτροπής Παραλαβής Αποδείξεων του θερινού σχολείου IRIS 2013 (Erasmus Intensive Program), Αρ. Πρακτ. 6/ [16] Πρόεδρος της επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της μεταφοράς του ΤΕΣΥΔ στις νέες του εγκαταστάσεις στο Αντίρριο, Αρ. Πρακτ. 10/ [17] Αναπληρωματικό Μέλος (που στη συνέχεια αντικατέστησε τακτικό μέλος) της πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Κατακύρωσης και Οικονομικών Προσφορών) Τακτικών και Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Αρ. Πρωτ. Φ 8.13/Ε/385/

5 [18] Πρόεδρος της επιτροπής Παραλαβής Παγίου Εξοπλισμού, Αναλωσίμων, Έργων και Υπηρεσιών (ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παράρτημα Ναυπάκτου), Αρ. Συμβ. 4/ [19] Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Τακτικών Διαγωνισμών (ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παράρτημα Ναυπάκτου), Αρ. Συμβ. 4/ [20] Μέλος και Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Τακτικών Διαγωνισμών (ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παράρτημα Ναυπάκτου), Αρ. Συμβ. 5/ [21] Μέλος και Γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Διεθνών Διαγωνισμών (ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παράρτημα Ναυπάκτου), Αρ. Συμβ. 5/ [22] Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Παγίου Εξοπλισμού, Αναλωσίμων, Έργων και Υπηρεσιών (ΤΕΙ Μεσολογγίου - Παράρτημα Ναυπάκτου), Αρ. Συμβ. 5/ [23] Αναπληρωματικό Μέλος (που στη συνέχεια αντικατέστησε τακτικό μέλος που αποχώρησε από το Ίδρυμα) της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Προμήθεια Εξοπλισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου", ύψους ,00, Αρ. Πρωτ. Φ 8.13/968/ [24] Αναπληρωματικό μέλος της πενταμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ανοιχτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού ,85 για το υποέργο 1 "Δημιουργία - εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου" της Πράξης "Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Μεσολογγίου" Αρ. Πρωτ. Φ8.13/968/ [25] Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Μεσολογγίου", Αρ. Πρακτ. 15/ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς, α π ό 3 0 / 0 4 / 0 5 έ ω ς 3 0 / 0 5 / Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Π α ρ ά ρ τ η μ α Ν α υ π ά κ τ ο υ, Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν & Δ ι κ τ ύ ω ν 05/05 05/09 Ειδικ ός Συνεργάτης (σύμβαση μίσ θ ω σ ης έργου) Διαχείριση και συγγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών προτάσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Υποστήριξη λειτουργίας και εργαστηρίων και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστηριακά μαθήματα «προγραμματισμός C», «προγραμματισμός Java», «Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων». Συγγραφή Τεχνικών Δελτίων. Σχεδιασμός συστήματος e-learning και εκπαιδευτικού portal. Ανάλυση, σχεδιασμός & υλοποίηση web site του Τμήματος, εφαρμογών εσωτερικής αξιολόγησης, διαχείρισης παγίων κα. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά έ ρ γ α σ τ α π λ α ί σ ι α τ ο υ Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ Δ ι α δ ι κ τ υ α κ ώ ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν & Υ π η ρ ε σ ι ώ ν τ ο υ Τ Ε Σ Υ Δ ( σ υ μ β ά σ ε ι ς μ ί σ θ ω σ η ς έ ρ γ ο υ ) Α ν ά λ υ σ η, Σχε δια σ μ ός & Α ν ά π τ υ ξη λ ογ ισ μ ικ ού σ τ α π λ α ίσ ια ε θ ν ικ ώ ν ε ρ ε υ ν ητ ικ ώ ν έ ρ γ ω ν (διά φ ορ ε ς σ υ μ βάσεις μίσ θ ω σ ης έργου). Παροχή υπηρεσιών Τεχνικ ού Υπ ε ύ θ υ ν ου Έργου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών α ν ά λ υ σ ης, σ χε δια σ μ ού κ α ι υ λ οπ οίησης π λ ηροφ ορ ια κ ώ ν σ υ σ τ ημ ά τ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι τ ην α ν ά π τ υ ξη α ν τ ίσ τ οιχου δια δικ τ υ α κ ού π ολ υ ε π ίπ ε δου ( n-t ie r) λ ογ ισ μ ικ ού με χρήση τεχνολογιών java και jsp.

6 05/06 07/08 Μηχανισμοί Υψηλής Διαθεσιμότητας για υποδομές VoIP (HAVI) Πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια αυτής των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση επιπλέον πληροφοριακών συστημάτων για την υπερνίκηση των αστοχιών υλικού και λογισμικού, η αξιοποίησης επιπλέον συνδέσεων για την υπερνίκηση των προβλημάτων συμφόρησης δικτύου και της εξασφάλισης ασφαλούς πρόσβασης στους κεντρικούς υπολογιστές και τις βάσεις δεδομένων ώστε να αποφεύγονται κακόβουλα στοιχεία και, η εγκατάσταση firewalls και λύσεων ανίχνευσης εισβολών για την ανίχνευση και την πρόληψη των επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτά το HAVI μελετά στην πράξη την επίδραση της ασφάλειας στην αξιοπιστία VoIP καθώς και προτείνει τρόπους για τη δημιουργία αξιόπιστων VoIP Υποδομών. Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό είναι η Εταιρία που χρηματοδότησε εν μέρει το έργο και, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στις Προδιαγραφές Αξιοπιστίας του συστήματος HAVI, στην Ανάπτυξη υποσυστημάτων HAVI και, στον Έλεγχο, την Ολοκλήρωση και τις Μετρήσεις. 07/06 07/08 Ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση στόλου φορτηγών ψυγείων διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία συστήματος αυτόματης παρακολούθησης και διαχείρισης της μεταφοράς διαφόρων ευπαθών φορτίων τροφίμων σε πραγματικό χρόνο. Για την υλοποίηση του συστήματος αυτού αξιοποιούνται διάφορες ανεξάρτητες τεχνολογίες οι οποίες ολοκληρώνονται ώστε να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης του κυκλώματος μεταφοράς ευπαθών τροφίμων. Με δεδομένο ότι το έργο αφορά ευπαθή προϊόντα, το σύστημα ξεπερνά τα όρια της παρακολούθησης της θέσης του φορτίου και εστιάζει στην πληροφορία η οποία σχετίζεται με ενδεχόμενη αλλοίωση η οποία για διάφορους τεχνικούς λόγους δεν είναι ορατή. Για το λόγο αυτό ολοκληρώνεται πλήθος ετερογενών συστημάτων όπως ασύρματοι αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και άλλων παραμέτρων(wireless sensor networks), RFID tags τα οποία είναι τοποθετημένα σε κάθε συσκευασία που μεταφέρεται από τον μεταφορέα και σχετικές συσκευές εγγραφής ανάγνωσης, σύστημα μετάδοσης GSM / GPRS το οποίο μεταφέρει το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα, κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πληροφορίας και, δευτερεύων φορητό πληροφοριακό σύστημα το οποίο τοποθετείται στο φορτηγό. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τεχνολογικών συνιστωσών και την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος σε φορτηγά ψυγεία, θα είναι πλέον διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο πληροφορία η οποία συνδυάζει δεδομένα που αφορούν τόσο το όχημα όσο και το φορτίο. Έτσι, οι εταιρείες μεταφορών ευπαθών προϊόντων θα μπορούν να επιλέξουν μελλοντικά ένα προϊόν το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση του κυκλώματος μεταφορών μέσα από ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου και θα είναι επιτρέπει την εκτέλεση επανορθωτικών ενεργειών σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, αφού αυτές πλέον θα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου, μέσω του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό είναι η Εταιρία που χρηματοδότησε εν μέρει το έργο είναι: α) το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, β) το Εργαστήριο ELTRUN του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και, γ) το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ).

7 Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στην ανάλυση του περιβάλλοντος του έργου (τεχνολογικές λύσεις, αγορά) - Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Υποσυστημάτων, στην Πιλοτική Εγκατάσταση και Αξιολόγηση Ολοκληρωμένου Συστήματος, και στην διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου. 04/06 04/08 Μέθοδοι Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων με Εικονική Δομή Πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Φορείς χρηματοδότησης: α) ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ, β) Vitrual Trip ΕΠΕ, γ) ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ ΠΥ: , Δημόσια Δαπάνη: , ΠΥ ΤΕΙ: , Διάρκεια: 24 μήνες Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική και τυποποιημένη διερεύνηση των παραγόντων που πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε μια επιχείρηση με κλασσική δομή να μετασχηματιστεί σε μια εξίσου αποτελεσματική η οποία ωστόσο θα λειτουργεί κατανεμημένα και με εικονική δομή. Με τον όρο κατανεμημένη και εικονική εννοείται επιχείρηση η οποία δεν διατηρεί χώρους παραγωγικής δραστηριότητας με την κλασσική τους μορφή όπως πχ γραφεία, αλλά αξιοποιεί υπάρχουσες τεχνολογικές, διαδικαστικές και διοικητικές υποδομές ώστε να επιτύχει το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας χωρίς να διατηρεί κλασσικές υποδομές και χωρίς να υπόκειται σε γεωγραφικούς χωρικούς περιορισμούς. Τελικό παραδοτέο του έργου είναι η μοντελοποίηση του επιχειρησιακού συστήματος που πρέπει να υιοθετήσει μια τέτοια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, τα τελικά αποτελέσματα είναι η μοντελοποίηση του κατανεμημένου επιχειρησιακού συστήματος με τη μορφή οντοτήτων, σχέσεων και διεργασιών, η τυποποιημένη μεθοδολογία η οποία θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων να μετασχηματίζονται σε εικονικές και κατανεμημένες και, ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού τα οποία θα αναπτυχθούν και τα οποία θα υποστηρίζουν το συγκεκριμένο τρόπο δόμησης και λειτουργίας. Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο αυτό, πέρα από τις Εταιρίες που χρηματοδότησαν εν μέρει το έργο ήταν: α) το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, β) το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας ΗΥ Παν. Πατρών, γ) το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), δ) το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και, ε) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Στα πλαίσια του έργου, το Εργαστήριο Διαδικτυακών Τεχνολογιών & Υπηρεσιών Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων ΤΕΙ Μεσολογγίου συμμετείχε και ανέλαβε τις Ενότητες Εργασίας που αφορούν στην Βιβλιογραφική Επισκόπηση & Υπάρχουσες Μελέτες Περιπτώσεων, την Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης και την έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων, την Προδιαγραφή Κατανεμημένου Επιχειρησιακού Συστήματος, τη Μοντελοποίηση του Επιχειρησιακού Συστήματος και την Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Μετάβασης σε εικονική δομή. V i r t u a l T r i p L t d 05/06 03/08 Α ν ά λ υ σ η, Σχε δια σ μ ός & Α ν ά π τ υ ξη λ ογ ισ μ ικ ού (διά φ ορ ε ς σ υ μ βάσεις μ ίσ θ ω σ ης έργου) Παροχή υπηρεσιών Υπ ε ύ θ υ ν ου Έργου Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών υπηρεσιών α ν ά λ υ σ ης, σ χε δια σ μ ού κ α ι υ λ οπ οίησης π λ ηροφ ορ ια κ ών σ υ σ τ ημ ά τ ω ν κ α θ ώ ς κ α ι τ ην α ν ά π τ υ ξη α ν τ ίσ τ οιχου δια δικ τ υ α κ ού π ολ υ ε π ίπ ε δου (n -t ie r) λ ογ ισ μ ικ ού με χρήση τεχνολογιών java και jsp.

8 Ό μ ι λ ο ς 0 1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η, α π ό 1 8 / 1 1 / 9 9 έ ω ς 3 0 / 0 4 / Κ α θ ή κ ο ν τ α 08/02 04/05 Δ ιε υ θ υ ν τ ής e -Bus ine s s Συνολική οικονομική παρακολούθηση Διεύθυνσης 25 ατόμων. Συμμετοχή στο Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Συγγραφή Συμβάσεων και διαπραγμάτευση επί των όρων αυτών. Τεχνική - οικονομική παρακολούθηση έργων & συμβάσεων, συντονισμός Υπευθύνων Έργων. Εκπόνηση πολιτικής προσφορών, παρακολούθηση προσφορών και επιχειρηματικών ευκαιριών της Διεύθυνσης, παρακολούθηση ενεργειών προώθησης, αξιολόγηση διακηρύξεων. Διοικητικός έλεγχος του προσωπικού της Διεύθυνσης, έγκρισή αδειών, διαμόρφωση αποδοχών. Διενέργεια συνεντεύξεων και αξιολόγηση νέου προσωπικού. Διαμόρφωση συνεργασιών με άλλες εταιρίες & αντιπροσώπευση νέων προϊόντων. Οικονομικός απολογισμός έργων και δραστηριοτήτων προώθησης της Μονάδας σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση. Κατανομή προσωπικού σε εργασίες σύσταση ομάδων έργων και προσφορών. Παρακολούθηση καταρτιζόμενων του ΚΕΚ 01 Πληροφορική-Εκπαιδευτική στα πλαίσια πρακτικής τους εξάσκησης. 01/01 04/05 Υπ ε ύ θ υ ν ος Έργων Παρακολούθηση, ενημέρωση και έγκριση όλων των παραδοτέων του έργου από πλευράς της εταιρείας καθώς και για την παράδοση καλώς και πλήρως ελεγμένων πληροφοριακών συστημάτων. Κατασκευή της διαρθρωτικής δομής των παραδοτέων προϊόντων και απόδοση ταυτότητας σε καθένα από αυτά. Παραγωγή σχεδίου υλοποίησης του έργου. Εκπόνηση σχεδίων εκπαίδευσης χρηστών & διαχειριστών, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση. Παρακολούθηση της πορείας του έργου με βάση το πλάνο ανάπτυξης και ενημέρωσή του. Ανάπτυξη του σχεδίου ποιότητας του έργου. Ευθύνη για την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης του έργου και για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών/ επεκτάσεων της σύμβασης. Σύνταξη εκθέσεων προόδου για την πορεία του έργου. Παρακολούθηση της τήρησης των διεργασιών διαχείρισης και ποιότητας από τους εμπλεκόμενους στο έργο. Εκπροσώπηση της εταιρείας για παντός φύσεως θέματα που άπτονται έργου. 01/01 01/04 Υπ ε ύ θ υ ν ος Προσ φ ορ ώ ν Δ ημ οσ ίου & Ιδιω τ ικ ού Τομ έ α Κατάρτιση των περιεχομένων και παραγωγή του τελικού τεχνικού και οικονομικού φακέλου της προσφοράς. Έλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών και της τελικής εκτύπωσης της προσφοράς. Σύνθεση της ομάδας προσφοράς και συντονισμός αυτής. Υποβολή πρότασης προς τη Διοίκηση της Εταιρίας για τη διαμόρφωση του τιμήματος της οικονομικής προσφοράς. Διαμόρφωση σχημάτων συνεργασίας και διενέργεια των απαιτούμενων επαφώνσε συνεργασία με τη Διοίκηση. 01/02 04/05 Υπ ε ύ θ υ ν ος Λ ύ σ ε ω ν Δ ια χε ίρ ισ ης Γν ώ σ ης & Τηλε-Εκ π α ίδε υ σ ης Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού και εμπορικού σχεδίου. Διαμόρφωση εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής. Προώθηση του προϊόντος στην Ελληνική αγορά. Επικοινωνία με προμηθευτή για τεχνικά και εμπορικά θέματα. Συντονισμός ομάδας τεχνικών. Παρουσίαση προϊόντος - λύσεων, παροχή τεχνικών συμβουλών και καθοδήγησης

9 01/02 01/04 A c c ount M a na g e r Επαφή με τους πελάτες που έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Ενημέρωση του φακέλου κάθε πελάτη με τα στοιχεία του οργανισμού, των Υπεύθυνων των έργων που είναι ενεργά στον συγκεκριμένο πελάτη, τα στοιχεία του Financial Officer κάθε έργου και το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει σε σχέση με το συγκεκριμένο πελάτη. Παροχή πληροφοριών και συντονισμός στελεχών που εμπλέκονται με συγκεκριμένο πελάτη. Κατανόηση των αναγκών των πελατών όσο αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Μονάδων. Ενημέρωση από τους Υπεύθυνους Έργων και τους Financial Officers για το σύνολο των δραστηριοτήτων σε πελάτη. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ ρ γ α ω ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς Έ ρ γ ο υ 01/05 04/05 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: Όμιλος Επιχειρήσεων Antenna Προϋπολογισμός: , 8 ΑΜ Σκοπός του έργου είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών συλλογής, χαρακτηρισμού, κατηγοριοποίησης και ανάλυσης αδόμητου περιεχομένου με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και διαχείρισης ειδησεογραφικού περιεχομένου. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Autonomy, την παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, ανάλυσης, υλοποίησης, λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης καθώς και εκπαίδευσης χρηστών & διαχειριστών, υπό την μορφή ολοκληρωμένης λύσης. Το σύστημα επιτρέπει την επεξεργασία και διανομή σε πραγματικό χρόνο πλήθους εσωτερικών και εξωτερικών πηγών αδόμητης και πληροφορίας από το διαδίκτυο και από εσωτερικές αδόμητες πηγές. Το σύστημα χρησιμοποιείται από 100 χρήστες και αποτέλεσμά του είναι η ταχύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη ειδησεογραφικού περιεχομένου. 08/04 03/05 Μηχανογράφηση των Νομικών Υπηρεσιών ΟΤΕ Πελάτης: OTE Γ.Δ. Νομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμός: , 29 ΑΜ Σκοπός του έργου είναι η πιλοτική μηχανογράφηση της λειτουργίας και των διαδικασιών των Νομικών Υπηρεσιών του ΟΤΕ, με τρόπο που να αυτοματοποιεί τη διαχείριση και διακίνηση των εγγράφων τους, τη ροή εργασιών τους, την εκτέλεση και τη παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους, τον έλεγχο των διαδικασιών και την ασφαλή και έγκαιρη πληροφόρηση που απαιτείται για την διευκόλυνση του έργου τους. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια αδειών του λογισμικού «ΠΑΠΥΡΟΣ» για τη Διαχείρισης Εγγράφων & Ροών Εργασίας, του λογισμικού Autonomy για τη Διαχείρισης Νομικής Γνώσης καθώς και υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, ανάλυσης, υλοποίησης, λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, υπό την μορφή ολοκληρωμένης λύσης. Το σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση Εισερχόμενων & Εξερχόμενων Εγγράφων, την παρακολούθηση & Διαχείριση Αγωγών, την Αρχειοθέτηση βιβλίων και παρακολούθηση χρεώσεών τους, τη δημιουργία και διαχείριση Τράπεζας Πληροφοριών (νομολογία, συμβάσεις, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις κα) καθώς και σύστημα διαχείρισης Νομικής Γνώσης. Το σύστημα χρησιμοποιείται από 25 χρήστες, οι οποίοι και εκπαιδεύτηκαν στη διάρκεια του έργου. 04/04 10/04 Σύστημα Διαχείρισης Ιστορικών Πληροφοριών του Ολυμπιακού C4I Πελάτης: ΥΕΘΑ-ΔΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Προϋπολογισμός: , 9 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Autonomy για την ανάπτυξη συστήματος αυτόματης συλλογής, ανάλυσης, παρακολούθησης, και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο του περιεχομένου του Συστήματος Ιστορικών Πληροφοριών. Το Σύστημα Ιστορικών Πληροφοριών συλλέγει περιεχόμενο που οι χρήστες του Ολυμπιακού C4I θεωρούν χρήσιμο για αξιοποίηση σε μελλοντικές διοργανώσεις και στη συνέχεια του περιεχόμενο αυτό αναλύεται και κατηγοριοποιείται αυτόματα. Το Σύστημα χρησιμοποιείται από 100 αναλυτές, ενώ η διαχείρισή του γίνεται από 5 στελέχη του Πελάτη. Οι χρήστες και οι διαχειριστές εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου.

10 08/03 10/04 Υποσύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών του Case Management του Ολυμπιακού C4I Πελάτης: ΥΕΘΑ-ΔΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Προϋπολογισμός: , 18 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Autonomy για την ανάπτυξη συστήματος αυτόματης συλλογής, ανάλυσης, παρακολούθησης, και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο πλήθους εσωτερικών και εξωτερικών πηγών αδόμητης και δομημένης πληροφορίας. Ενδεικτικές πηγές είναι τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ημερήσιος και περιοδικός τύπος, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα κα. Το Υποσύστημα χρησιμοποιείται από 400 αναλυτές, ενώ η διαχείρισή του γίνεται από 5 στελέχη του Πελάτη. Οι χρήστες και οι διαχειριστές εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου. 02/04 06/04 Επέκταση, Αναβάθμιση και Συντήρηση εφαρμογής «ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ» Πελάτης: InfOTE AE Προϋπολογισμός: , 13 ΑΜ Με την υποδομή λογισμικού Autonomy καθώς και με υποδομή διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων δημιουργήθηκε από την 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ένα σύστημα Operator Assisted Yellow Pages, το οποίο και είναι η εφαρμογή που αξιοποιείται στο τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας «11811» της InfOTE. Η χρήση της εφαρμογής γίνεται από 100 Call Center agents οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια του έργου και οι οποίοι μεταφέρουν αυτούσια και σε φυσική γλώσσα στο σύστημα τα ερωτήματα των καλούντων. Κατά την αναζήτηση λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η απόσταση του καλούντα από τον πελάτη, η νοηματική συνάφεια την περιγραφής του πελάτη με το ερώτημα, η κατηγορία του πελάτη κα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται γεωγραφικά και ο agent μπορεί να καθοδηγήσει τον καλούντα προς τη θέση του πελάτη. Τέλος, η εφαρμογή ολοκληρώνεται με το call center τηρώντας σχετικά στατιστικά στοιχεία και παράγοντας σχετικές πληροφοριακές αναφορές επιτελικού χαρακτήρα. 04/03 05/03 Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Πελάτης: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Προϋπολογισμός: , 2 ΑΜ Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομής λογισμικού Oracle για την ανάπτυξη υποδομής ενδο-επιχειρησιακής πύλης και ολοκλήρωση υπηρεσιών και πηγών περιεχομένου και δεδομένων καθώς και εκπαίδευση των 20 στελεχών του πελάτη στην υποδομή της Oracle. 12/02 06/03 Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης & σύγχρονης-ασύγχρονης συνεργασίας LiveNet Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: , 4 ΑΜ Το έργο παρέχει τη δυνατότητα στην COSMOTE να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Autonomy για την υλοποίηση του εσωτερικού της συστήματος Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management system) το οποίο παρακολουθεί το συγκεκριμένες πηγές περιεχομένου, προωθεί το κατάλληλο περιεχόμενο στο προσωπικό ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους και δημιουργεί προφίλ χρηστών. Η υποδομή λογισμικού Autonomy ολοκληρώθηκε με το σύστημα σύγχρονης εκπαίδευσης και συνεργασίας από απόσταση της Αμερικανικής CENTRA καθώς και με το σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης ΕΣΤΙΑ που έχει αναπτύξει η 01ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Για τη χρήση του συστήματος εκπαιδεύτηκαν συνολικά 120 άτομα, ενώ εκπαιδεύτηκαν και 5 άτομα για τη διαχείρισή του. 06/02 09/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: Ιντρακόμ Προϋπολογισμός: , 3 ΑΜ Αντικείμενο του έργου ήταν η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας Autonomy που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του εσωτερικού συστήματος Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management system) που αφορά τον προϊοντικό κύκλο καθώς και η εκπαίδευση 50 χρηστών και 2 διαχειριστών. 04/02 05/02 Έλεγχος του επιπέδου τρωτότητας των συστημάτων extranet Πελάτης: Εμπορική Τράπεζα Προϋπολογισμός: , 1 ΑΜ Η ομάδα έργου της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στελεχωμένη με συνεργάτες της ΜΕΤΑ Group ανέλαβαν την εφαρμογή ελέγχων που δε θα επιβάρυναν την καθημερινή λειτουργία των συστημάτων του extranet. Το έργο βασίστηκε στη μεθοδολογία του penetration test που έχει κατοχυρώσει η ΜΕΤΑ Group και κατέληξε με την παράδοση ενός report που συνόψιζε ευρήματα και υποδείξεις.

11 11/01 07/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση Υπηρεσίας Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου Πελάτης: OTE, Τηλεφωνικοί Κατάλογοι Προϋπολογισμός: , 26 ΑΜ Αποτέλεσμα του έργου ήταν ένα σύστημα Υπηρεσίας Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου, βασισμένο στην υποδομή λογισμικού Autonomy. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα Operator Assistant Yellow Pages, το οποίο υποστηρίζει το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου της σημερινής InfOTE (αριθμός 11811) και λειτουργεί πλήρως ολοκληρωμένα με το προϋπάρχον call center. 09/01 05/02 Σχεδιασμός και υλοποίηση portal Διαχείρισης Γνώσης Πελάτης: ΟΤΕ, Γ.Δ. Εμπορικών Θεμάτων Προϋπολογισμός: , 50 ΑΜ Το έργο παρέχει τη δυνατότητα στη Γενική Διεύθυνση Εμπορικών Θεμάτων του ΟΤΕ να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Autonomy για την υλοποίηση του εσωτερικού της συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές που αφορούν τους επιχειρησιακούς πελάτες, το δίκτυο καταστημάτων, νομικά θέματα, εσωτερική διοικητική πληροφορία και λοιπές πηγές που άπτονται της εμπορικής λειτουργίας. Στα πλαίσια του έργου εκπαιδεύτηκαν 150 χρήστες και 2 διαχειριστές. 09/01 11/02 Οργανωτική-Λειτουργική Βελτίωση (BPR) & Πιστοποίηση κατά ISO 9000 Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: , 91 ΑΜ Σκοπός του έργου ήταν η επέκταση της οργάνωσης αναδιοργάνωσης της COSMOTE και η καταγραφή των διαδικασιών που διέπουν την εταιρεία με αντικειμενικό στόχο την πιστοποίηση της COSMOTE κατά ISO, σε συνέχεια προηγούμενου έργου. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά έ ρ γ α μ ε ά λ λ ο ρ ό λ ο 04/01 09/01 Μελέτη Σχεδιασμού Συστήματος Επιτελικής Πληροφόρησης-Υποστήριξης Αποφάσεων Πελάτης: OTE, Δ/νση Καταλόγων Προϋπολογισμός: Αντικείμενο του έργου ήταν η Μελέτη, ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Συστήματος Επιτελικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Αποφάσεων της Δ/νσης Καταλόγων του ΟΤΕ (νυν InfOTE AE) για τους τομείς τιμολογιακής πολιτικής, marketing και αύξησης μεριδίου αγοράς, οικονομικής διαχείρισης, οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής καθώς και κοστολόγησης αυτής. 11/99 06/00 Οργανωτική - Λειτουργική Βελτίωση (BPR) και Πιστοποίηση κατά ISO 9000 Πελάτης: Cosmote Προϋπολογισμός: Σκοπός του έργου ήταν η οργάνωση αναδιοργάνωση της COSMOTE και η καταγραφή των διαδικασιών που διέπουν την εταιρεία με αντικειμενικό στόχο την πιστοποίηση της COSMOTE κατά ISO. Η Α Φάση του έργου οργανωτικού εκσυγχρονισμού αφορά την άμεση λειτουργική σταθεροποίηση που περιλαμβάνει την ορθολογική αποτύπωση των βασικών οργανωτικών συστημάτων της Εταιρείας, και την ανάπτυξη πιστοποιημένων συστημάτων ποιότητας κατά ISO. Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή θ η τ ε ί α, Σ ώ μ α Τ ε χ ν ι κ ο ύ, α π ό 2 6 / 0 3 / 9 8 έ ω ς 2 6 / 0 9 / /98 09/99 Τεχνίτης Ασυρμάτων Υψηλής Ισχύος. Σιτιστής. Οδηγός. Γραφείο Μελετών ΣΕΤΤΗΛ, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης μεταβολών και εκπαιδεύσεων προσωπικού από 15/05/98 έως 26/09/98.

12 5. ΕΕ Κ Π Α ΙΙ Δ ΕΕ Υ ΤΤ ΙΙ Κ Η ΕΕ Μ Π ΕΕ ΙΙ Ρ ΙΙ Α Τ Ε Ι Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ Π α ρ ά ρ τ η μ α Ν α υ π ά κ τ ο υ, Τ μ ή μ α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν & Δ ι κ τ ύ ω ν 02/06 03/11 Εργαστηριακός Συνεργάτης. Αυτόνομη διδασκαλία: Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού - Γλώσσα C εργαστήριο, Δομές Δεδομένων εργαστήριο, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός - Γλώσσα Java εργαστήριο, Βάσεις Δεδομένων εργαστήριο, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων θεωρία. 04/11 - σήμερα Καθηγητής Εφαρμογών (βαθμίδα Λέκτορα). Αυτόνομη διδασκαλία: Βασικές Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού - Γλώσσα C εργαστήριο, Δομές Δεδομένων θεωρία και εργαστήριο, Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός - Γλώσσα Java εργαστήριο, Βάσεις Δεδομένων εργαστήριο, Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων θεωρία, Λειτουργικά Συστήματα θεωρία, Νέα Οικονομία θεωρία. Ι Ε Κ Μ ε σ ο λ ο γ γ ί ο υ 02/06 06/06 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. 10/05 02/06 Εισαγωγή στα Πολυμέσα. 1 ο & 2 ο Ι Ε Κ Π ά τ ρ α ς, α π ό 0 4 / 1 0 / 9 9 έ ω ς 1 6 / 1 1 / /99 11/99 Χρήση Η/Υ. 6. Δ Η Μ Ο ΣΣ ΙΙ ΕΕ Υ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ & ΣΣ Υ Ν ΕΕ Δ Ρ ΙΙ Α 01/2015 G. Asimakopoulos, S. Christodoulou, et. al. Architecture and Implementation Issues, Towards a Dynamic Waste Collection Management System. WWW2015 Workshop on Web Data Science and Smart Cities, 18 May 2015, Florence, Italy. 11/2014 Asimakopoulos George, Christodoulou Sotiris, Gizas Andreas, Triantafillou Vassilios Gialelis John and Voyiatzis Artemios (2014). ARCHITECTURAL MODULES OF A DYNAMIC COLLECTION MANAGEMENT SYSTEM OF URBAN SOLID WASTE. International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITS2014), November 2014, Patras, Greece. 10/2014 G. Asimakopoulos, M. Paraskevas, «Key Competence Acquisition and Competence Based Learning: The Greek experience compared to other EU countries», International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences, Athens, Greece, Oct 30-31, /2014 G. Asimakopoulos, S. Christodoulou, A. Gizas, V. Triantafillou, G.Tzimas and N. Vasilopoulos (2014). FUNCTIONAL SPECIFICATIONS AND ARCHITECTURE OF A DYNAMIC ROUTING SYSTEM FOR URBAN WASTE COLLECTION USING REAL-TIME INFORMATION. IADIS 13th International Conference on WWW/Internet, Oct 2014, Porto, pp /2012 Ala Al Masoud, G. Asimakopoulos, S. Louvros, V. Triantafyllou: "Indoor LTE Uplink Cell Planning Considerations for Symmetrical and Unsymmetrical MIMO Techniques", WTS /2008 A.P. Kalogeras, K. Charatsis, I. Mourtos, F. Liotopoulos, G. Asimakopoulos, P.Konstantinopoulos et al: "Integrated Real-Time System for Perishable Freight Transport Management", ETFA /2007 G. Asimakopoulos, et al: A Real Time RFID enhanced haulage monitoring system, Mobimedia /2007 G. Asimakopoulos, et al: Building Blocks for a Virtual Distributed Enterprize, IADIS /2006 G. Asimakopoulos, et al: Power aware security policy guidelines for WSN. Lecture Series on Computer and Computaional Sciences, Volume 8: International e-conference on Computer Science (IeCCS) 2006, T. Simos, G. Psihoyios (Ed.) Brill Academic Publisherspp , June /2003 G. Asimakopoulos, et al: Application of Knowledge Management Platforms for Internal Operations. Springer 4 th IFIP International Working Conference Proceedings, KMGov 2003 Rhodes Greece, M.A. Wimmer (Ed.) LNAI 2645, pp , May /2002 Γ. Ασημακόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος: «Διαχείριση Γνώσης στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον: Εφαρμογές και Προοπτικές». 15 ο Εθνικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. με θέμα «Απασχόληση, Ροή Εργασίας & Επιχειρησιακή Έρευνα», βιβλίο περιλήψεων σελ ΠΑ12Β.3

13 7. Β ι ββ λλ ί αα κκ αα ι δδ ι δδ αα κκ ττ ι κκ έέ ςς σ η μ εε ι ώ σ εε ι ςς 2014 Μ. Παρασκευάς, Β. Τριανταφύλλου, Γ. Ασημακόπουλος «Κοινωνία της Πληροφορίας», πρόγραμμα Κάλλιπος (έγκριση Σεπ. 2014, σε φάση συγγραφής) Το ακαδημαϊκό έτος και στα πλαίσια αναβάθμισης του Προγράμματος Σπουδών εισηγήθηκα στο Τμήμα και τώρα υλοποιώ τον ανασχεδιασμό του μαθήματος "Νομικά της Τεχνολογίας" με σκοπό την εξειδίκευση του μαθήματος ώστε να αντιμετωπίζει τα ζητήματα όπου η πληροφορική επηρεάζει την δικονομική διαδικασία (πχ εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, εξιχνίαση ηλεκτρονικού εγκλήματος, τεχνική υποστήριξη δικαστικής διερεύνησης κα). Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει την εξ αρχής δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού S. Louvros, V. Triantafyllou, G. Asimakopoulos "Indoor Radio Design: LTE Perspective", book chapter in Ni. Sklavos et. al. "System - Level Design Methodologies for Telecommunication", Springer, New York, ISBN:

Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811. gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών 16-09-72, Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ

Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811. gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών 16-09-72, Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11. Π ΡΡ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΑΑ Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811 email: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γιώργος Ασημακόπουλος gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΣΚ46941Δ-64Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π1109_14-11-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΣ (Α-Λ) (Μ-Ω) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΑΜΦ 13 Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456

Τel. : +30-210-7724374 / 4383, Fax : +30-210-7722456 ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98 Ν3685/08) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014

Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα Ίδρυμα Ευγενίδου, 3 & 4 Μαΐου 2014 «Εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ Νέος Παιδαγωγός Πανελλήνιο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 6: Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα