ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) για κάλυ ψη επενδυτικών δαπανών έτους Διαδικασία και λεπτομέρειες πληρωμής δημοσίων έργων υποέργων του Προγράμματος Αγροτι κής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που υλοποιού νται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανι σμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύσταση νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σύσταση νέου με την επωνυμία: «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυ τοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) για κάλυψη επεν δυτικών δαπανών έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 (ΦΕΚ 2 Α ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57 Α ) και τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ). 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 8 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α ). 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 18 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ). 6. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6α του άρθρου 30 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α ). 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 και της παραγράφου 4 του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 8. Το Προεδρικό Διάταγμα 187 (ΦΕΚ 214/Α / ) σχετικά με το διορισμό Υπουργών και Υφυπουργών. 9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Οικονομικών (ΦΕΚ 2408/Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών». 10. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Η.Δ.» (ΦΕΚ 29/Β / ). 11. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1914 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1642/Β / ) «Κα θορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα». 12. Την υπ αριθμ. 437/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σχετικά με την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων. 13. Τις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού οι κονομικού έτους 2011 και ειδικότερα τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους μέχρι ,00 των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που αφορούν στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους δραστηριοτή των, ως ακολούθως: 1. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλους τους Δήμους της Χώρας και τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους για την χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριο τήτων καθώς και την κάλυψη των αντισταθμιστικών οφελών. Η κατανομή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά που αποδόθηκαν στους τέως Δήμους κατά το έτος 2010, ο καθορισμός των οποίων βασίστηκε ιδίως σε στατιστικά στοιχεία πληθυσμού, έκτασης, Α.Ε.Π. και ανεργίας. Στην παραπάνω κατανομή περιλαμβάνονται ποσά προκειμένου να αποδοθούν: α) Σε Αναπτυξιακούς Συνδέσμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. για

2 10550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων βάσει των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». β) Σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιβαρύνονται από τη λειτουργία των γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμ μάτων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Η.Δ. για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών. 2. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους Δήμους για δράσεις πολιτικής προστασίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. 3. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους Δήμους για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Η.Δ. 4. Ποσό ύψους μέχρι ,00 κατανέμεται στους Δήμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων του τεχνικού προσωπικού των Τεχνικών Υπηρε σιών των Δήμων στις έδρες των Νομών (πρώην υπάλληλοι των Τμη μάτων ΤΥΔΚ των Περιφερειών για την εκτέλεση (μελέτη κατασκευή) των έργων του ετήσιου προγράμματος των Δήμων που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ). 5. Ποσό ύψους μέχρι ,00 διατίθεται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 6. Ποσό ύψους μέχρι ,00 αποδίδεται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3345/2005. Από τις διατάξεις αυτής της κοινής υπουργικής απόφα σης προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι ,00 που έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαΐου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθμ (2) Διαδικασία και λεπτομέρειες πληρωμής δημοσίων έρ γων υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανά πτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος Αλιείας που υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 37 και 46 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983, «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α 34) όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ A 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990, «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101). γ) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998, «Σύσταση Οργανι σμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρω μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο λισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) Της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 5 του π.δ. 96/2010, «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ μοδιοτήτων του και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 170). ε) Της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010, «Ανακατα νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θα λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (ΦΕΚ Α 214). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως τέθηκε σε ισχύ με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, β) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο τικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και γ) 1198/2006 του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. δ) 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομε ρειών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 3. Την Ε(2007) 6015/ απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ., για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανά πτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού , όπως ισχύει. 4. Την Ε(2007) 6402/ απόφαση της Ευρωπαϊ κής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ. 8932/ (ΦΕΚ Β 2153) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Θέ σπιση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ». 6. Την υπ αριθμ. 2925/ απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σύστημα Δια

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας » (ΦΕΚ Β 2178). 7. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοι νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). για την πληρωμή των μέτρων του Προ γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επι χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.) περιόδου και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου , από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (ΦΕΚ Β 485). 8. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β 794). 9. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Έγκριση του Κανονισμού Δια δικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργα νισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυή σεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ.)» (ΦΕΚ Β 1205). 10. Το π.δ. 185/2009, «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο νίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). 11. Την υπ αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Καθο ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Φίλιππου Σαχι νίδη» (ΦΕΚ Β 2408). 12. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1914/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα» (ΦΕΚ Β 1642). 13. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ν.Π.Ι.Δ. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια εφαρ μογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) , με σκοπό το συντονισμό, την απλούστευση, τη συντόμευση των απαιτούμενων ενεργειών των εμπλεκομένων υπηρεσιών και τον κα θορισμό της διαδικασίας που πρέπει να τηρείται για την πληρωμή της δημόσιας ενίσχυσης των δημοσίων έργων υποέργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ , στα οποία δικαιούχοι είναι υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα και αφορούν εργασίες που υλοποιούνται από: α) Φορείς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. β) Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (στο εξής καλού μενοι ΟΚΩ), όπως η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), οι Υπηρεσίες Ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ) κ.λπ., και λοιπούς φορείς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, όπως Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού κ.λπ. γ) Αναδόχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού τομέα, για εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει για τα ως άνω δημόσια έργα. Άρθρο 2 Χορήγηση δαπανών της δημόσιας ενίσχυσης ανά περίπτωση φορέα υλοποίησης Στους φορείς υλοποίησης των περιπτώσεων α), β) και γ) του άρθρου 1, καταβάλλονται τα ποσά των δαπανών για τη δημόσια ενίσχυση ως εξής: 1. Στην περίπτωση α) Φορείς Υπηρεσίες του Δημό σιου Τομέα, βάσει της παρ. 1 του άρθρ. 56 του Καν (ΕΚ) 1974/ 2006, χορηγείται προκαταβολή η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% (είκοσι τοις εκατό) της δημόσιας ενίσχυσης που αφορά στην επένδυση. Για τη χορήγηση της προκαταβολής, βάσει της παρα γράφου 2 του άρθρου 56, του Καν(ΕΚ) 1974/2006, όπως αυτός ισχύει, στα προβλεπόμενα κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ δικαιολογητικά πληρωμής, περιλαμβάνεται και η γραπτή εγγύηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της αρχής στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος του δημόσιου τομέα. Η εγγύηση αυτή ανέρχεται σε ποσό ύψους ισοδύναμου με το 110% (εκατόν δέκα τοις εκατό) του ποσού της προκαταβολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 2. Στην περίπτωση β) ΟΚΩ και λοιποί φορείς Υπη ρεσίες του Δημόσιου τομέα, με τη χορήγηση εκ των προτέρων της συνολικής προκαθοριζόμενης από την ΟΚΩ δαπάνης, για την παροχή της υπηρεσίας εργασίας σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Η δαπάνη αυτή βαρύνει το ΠΔΕ ή τον τακτικό Προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ ή στο ΕΠΑΛ, βάσει του άρθρου 46 του Νόμου 3614/2006 και οριστικοποιείται ως δημόσια δαπάνη, στα πλαίσια του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ , μετά την παραλαβή του έργου και τη χορήγηση εξο φλημένων παραστατικών. 3. Στην περίπτωση γ) Ανάδοχοι φυσικά ή νομικά πρό σωπα του ιδιωτικού τομέα, με τη χορήγηση της σχετι κής ενίσχυσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ) του άρθρου 3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έργο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της απόφασης ένταξης, καθώς και τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση στα πλαίσια του ΠΑΑ ή ΕΠΑΛ Άρθρο 3 Διαδικασία πληρωμής των φορέων υλοποίησης Η καταβολή του οριζόμενου στο άρθρο 2 ποσού, για τις περιπτώσεις α), β) και γ) του άρθρου 1, πραγματο ποιείται ως ακολούθως:

4 10552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τη χορήγηση της προκαταβολής της περίπτω σης α), ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, αίτηση στην οποία δηλώνει τη δέσμευσή του για τη χρη σιμοποίηση της προκαταβολής στην άμεση υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί. Μετά την έγκριση της δαπάνης από την αρμόδια κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ υπηρεσία, η καταβολή του αναγνωρισμένου και εκκα θαρισμένου ποσού (κατά περίπτωση), πραγματοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο όνομα του δικαιούχου, με πίστωση της σχετικής δαπάνης απ ευθείας στον τρα πεζικό λογαριασμό του δημόσιου φορέα υπηρεσίας που υλοποιεί το έργο. Το ποσό της προκαταβολής συμψηφί ζεται, με βάση την πορεία υλοποίησης του έργου, με το ποσό των πληρωμών που έχουν καταβληθεί μέχρι και την τελευταία αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα προ σκομισθέντα εξοφλημένα παραστατικά. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο των εξοφληθέντων τιμολο γίων και των εκτελεσθεισών εργασιών, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σε μέρος ή στο σύνολο της καταβληθείσας πληρωμής, το σχετικό ποσό αναζητείται ως αχρεωστή τως καταβληθέν, με βάση τα προβλεπόμενα κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, και επιστρέφεται στο λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΕΓΕΠ. Η καταβολή της προκαθορισμένης δαπάνης της περί πτωσης β) πραγματοποιείται στα κατωτέρω δύο στά δια: α) Στάδιο πρώτο: Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του οριζομένου ποσού για την εκτέλεση των εγκεκριμένων εργασιών του έργου/υποέργου, ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, αίτηση στην οποία δηλώνει τις προς εκτέλεση εργασίες και τα αναλογούντα ποσά, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που στηρίζουν τη δαπάνη και την έγγραφη βεβαίωση της προκαθοριζό μενης δαπάνης του ΟΚΩ που υλοποιεί το έργο. Μετά την έγκριση της δαπάνης από την αρμόδια κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ υπηρεσία, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καταβάλλει το οριζόμενο ποσό στο όνομα του δικαιούχου, με πίστω ση απ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΚΩ ή λοιπών φορέων υπηρεσιών του Δημοσίου. Η δαπά νη αυτή καταχωρίζεται σε ενδιάμεσο λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δηλαδή: β) Στάδιο δεύτερο: Μετά την υλοποίηση και παραλαβή του υποέργου ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο κατά μέτρο ΠΑΑ ή έγκριση κατά μέτρο ΕΠΑΛ, αίτηση για την εκκαθάριση της δαπάνης, συνοδευμένη από τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν και τα εξοφλημένα παραστατικά δαπανών. Μετά την έγκριση της δαπάνης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οριστικοποιεί την πληρωμή ως δημόσια δαπάνη ή και πραγματοποιεί πληρωμή τυχόν υπολει πόμενου ποσού της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΚΩ ως ανωτέρω. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο των εξοφληθέντων τιμολογίων και των εκτελεσθεισών εργασιών, δεν θε μελιώνεται δικαίωμα σε μέρος ή στο σύνολο της κατα βληθείσας πληρωμής, το σχετικό ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, με βάση τα προβλεπόμενα στο κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, και επιστρέφεται στο λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΕΓΕΠ. Η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού της περίπτω σης γ) διενεργείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο όνομα του δικαιούχου, με πίστωση απ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου που εκτελεί το έργο. Μετά την είσπραξη του ποσού, ο ανάδοχος οφείλει να προ σκομίσει στον δικαιούχο τη σχετική απόδειξη είσπραξης στο όνομα του δικαιούχου. Ο δικαιούχος ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την αρμόδια κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, υπηρεσία. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο των εξοφληθέντων τιμολογίων και των εκτελεσθεισών εργα σιών, δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σε μέρος ή στο σύνολο της καταβληθείσας πληρωμής, το σχετικό ποσό αναζη τείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, με βάση τα προβλε πόμενα στο κατά μέτρο ΠΑΑ και ΕΠΑΛ, και επιστρέφεται στο λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΕΓΕΠ. Άρθρο 4 Εξουσιοδότηση Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας καθορίζο νται, εφόσον απαιτείται, με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ΠΑΑ και του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας για το ΕΠΑΛ, αντίστοιχα. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Π. ΡΗΓΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ F Αριθμ. απόφ. 77/2011 (3) Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύσταση νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.). ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 107 και 109 του Ν. 3852/ Την ύπαρξη των παρακάτω κοινωφελών επιχειρή σεων που περιήλθαν στο Δήμο Αγρινίου: Α) Κοινωφελής επιχείρηση Πολιτισμού Πρόνοιας Αγρι νίου (Κ.Ε.Π.Π.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 660/ τ.β, και τροπ/θηκε: α) με την υπ αριθμ. 270=24991/2005/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/ τ.β, και β) με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1470/ τ.β.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 782/ τ.β, και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 9254/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083/ τ.β. Γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αρακύνθου (ΔΗ. Κ.Ε.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι φέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1862/ τ.β. Δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θεστιέων (ΔΗ.ΚΕ.ΘΕ.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 3663/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ ρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 199/ τ.α, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 183/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/ τ.β. Ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Πρόνοιας Δήμου Παραβόλας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 4379/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 529/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 654/ τ.β. Στ) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Πρόνοιας Δήμου Στράτου, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1562/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 5898/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 786/ τ.β. Ζ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μακρυνείας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1862/ τ.β. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ /949/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η 77/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, αποφασίζουμε: Α. Τη συγχώνευση των παρακάτω κοινωφελών επιχει ρήσεων που περιήλθαν στο διευρυμένο Δήμο Αγρινίου, ήτοι: Α) Κοινωφελής επιχείρηση Πολιτισμού Πρόνοιας Αγρι νίου (Κ.Ε.Π.Π.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 660/ τ.β, και τροπ/θηκε: α) με την υπ αριθμ. 270=24991/2005/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86/ τ.β, και β) με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 1470/ τ.β. Β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 782/ τ.β, και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 9254/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1083/ τ.β. Γ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αρακύνθου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1862/ τ.β. Δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θεστιέων (ΔΗ.ΚΕ.ΘΕ.), η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 3663/ Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 199/ τ.α, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 183/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221/ τ.β. Ε) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Πρόνοιας Δήμου Παραβόλας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 4379/ απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 529/ τ.β, και τροπ/θηκε με την αριθ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 654/ τ.β. Στ) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Πρόνοιας Δήμου Στράτου, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1562/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 5898/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 786/ τ.β. Ζ) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μακρυνείας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1862/ τ.β. Β. Τη σύσταση νέου ΝΠΙΔ, με τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙ ΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.)». ΣΚΟΠΟΙ: Σκοποί της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριο τήτων στους ακόλουθους τομείς: Α. Η πολιτιστική ανάπτυξη, η εφαρμογή δράσεων για την προστασία του τοπικού πολιτισμού και η προώθηση της καλλιτεχνικής παιδείας. Η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ήτοι: Η λειτουργία Δημοτικής Φιλαρμονικής, Εικαστικού Ερ γαστηρίου, η λειτουργία δημοτικών κινηματογράφων, θεατρικών εργαστηρίων, σχολών χορού και παραρτη μάτων αυτών. Β. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σ αυτά. Γ. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού και η συμ μετοχή σε εκθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας για την τουριστική προβολή του Δήμου Αγρινίου. Δ. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ σης μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Ε. Η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων για τη νεολαία. Στ. Η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστα σίας και αλληλεγγύης (π.χ. ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ,

6 10554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποφάσεις Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π1β/Γ.Π.οικ / , Π2β/Γ.Π.οικ / και Π1γ/ΑΓΠ/ οικ.14963/ ΦΕΚ 1397/B / ), μέχρι την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων και για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών από το «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗ ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗ ΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)». ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η κοινωφελής επιχείρηση θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορί ζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρου 255 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) αποτελούμενο από: 1. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους. 2. Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα, που προ τείνεται να είναι το Νομαρχιακό Τμήμα TEE Αιτωλο ακαρνανίας. 3. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από ειδική Συ νέλευση στην οποία παίρνει μέρος το σύνολο των ερ γαζομένων. 4. Δύο (2) δημότες με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφε λούς επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και παρατείνεται μέχρι την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ως κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρη σης ορίζεται το ποσό των ,13, το οποίο ήδη διατηρούσαν μέχρι τη συγχώνευση τους οι ανωτέρω Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: περιουσία του Ν.Π.Ι.Δ. είναι: Η κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των παραπάνω συνενούμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων, καθώς και ο εν γένει εξοπλισμός που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες λειτουργίας της. ΠΟΡΟΙ: Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από: α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμ μα δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και θα εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρί νεται από το δημοτικό συμβούλιο. γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο διοίκησης. δ) Συμμετοχή σε επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις. ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της. στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της. ζ) Δάνεια και η) Κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται ως αόριστη. ΕΔΡΑ: Η έδρα της επιχείρησης θα βρίσκεται στη δη μοτική κοινότητα Αγρινίου, της δημοτικής ενότητας Αγρινίου ομωνύμου Δήμου. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αγρίνιο, 28 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΝΟΣ F Αριθμ. απόφ. 76/2011 (4) Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σύσταση νέου με την επωνυμία: «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/ Την ύπαρξη στο Δήμο Αγρινίου των παρακάτω ΝΠΔΔ: 1) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Στράτου (Στρά του Λεπενούς), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 542/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/ τ.β. 2) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νεάπολης (1ος, 2ος και 3ος Νεάπολης), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιεύθη κε στο ΦΕΚ 1163/ τ.β. 3) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παραβόλας το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1038/ τ.β, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1250/ τ.β και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2194/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317/ τ.β. 4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παντάνασσας το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 9161/ Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 818/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2196/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317/ τ.β. 5) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Οεστιέων (Και νούριου Παναιτωλίου), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημο σιευθεί στο ΦΕΚ 917/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ /07/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/ τ.β, όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1758/ ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγγελοκάστρου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ οίκοθεν/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 487/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 3985/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 420/ τ.β. 7) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας (Γα βαλούς Μακρυνούς), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 959/ τ.β. 8) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αρακύνθου (Μα ταράγκας Γραμματικούς Παπαδατών), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 8033/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 666/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2245/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 307/ τ.β. 9) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγρινίου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 6858/ Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 588/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ / απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλά δας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 564./ τ.β. 10) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγρινί ου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 3786/2007 Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 445/ τ.β. 11) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Θεστιέων, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1936/ τ.β. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ /1046/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η 76/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, αποφασίζουμε: Α) Τη συγχώνευση σε ένα νομικό πρόσωπο τα αμέσως παρακάτω αναφερόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου, ήτοι: 1) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Στράτου (Στρά του Λεπενούς), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 542/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 125/ τ.β. 2) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νεάπολης (1ος, 2ος και 3ος Νεάπολης), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1163/ τ.β. 3) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παραβόλας το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1038/ τ.β, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1250/ τ.β και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2194/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317/ τ.β. 4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Παντάνασσας το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 9161/ Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 818/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2196/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 317/ τ.β. 5) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Θεστιέων (Και νούριου Παναιτωλίου), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημο σιευθεί στο ΦΕΚ 917/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ /07/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/ τ.β, όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1758/ ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγγελοκάστρου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ οίκοθεν/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 487/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 3985/ απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 420/ τ.β. 7) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μακρυνείας (Γα βαλούς Μακρυνούς), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 959/ τ.β. 8) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αρακύνθου (Μα ταράγκας Γραμματικούς Παπαδατών), το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 8033/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 666/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ. 2245/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 307/ τ.β. 9) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγρινίου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 6858/ Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 588/ τ.β, και τροπ/θηκε με την υπ αριθμ / απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 564./ τ.β. 10) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγρι νίου, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. 3786/ Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 445/ τ.β. 11) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Θεστιέων, το οποίο έχει συσταθεί με την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ ρειας Δυτ. Ελλάδας, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1936/ τ.β. Β) Τη σύσταση νέου ΝΠΔΔ, με τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.)» ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. ΣΚΟΠΟΙ: Η δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανά πτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που αφορούν την υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Αγρινίου σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ειδικότερα: i. Την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. ii. Την ενημέρωση, τη συνεργασία και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. iii. Την έρευνα και τη μελέτη για την υλοποίηση δρά σεων υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. iν. Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να παραμείνουν στην οικογένεια.

8 10556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. Την αδελφοποίηση με ΚΑΠΗ ή ομοειδείς φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα υποστήριξης των ηλικιωμένων. νi. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δρά σεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη λειτουργία παιδικών και βρεφο νηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ημερήσιας φροντίδας ψυχαγωγίας και ανα ψυχής ηλικιωμένων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. νii. Την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δρά σεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως τη δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστα σης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας συμ βουλευτικής στήριξης των θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, την υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ, ΚΔΑ ΠμεΑ, όπως επίσης και κάθε άλλου προγράμματος που αφορά στην κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη. νiii. Τη μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών. ix. Την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας, με τη δημιουρ γία τοπικών συμβουλίων πρόληψης παραβατικότητας. x. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη τσιγγάνων, παλιννοστούντων ομογενών, μετα ναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τροπικής κοινωνίας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 9με λές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 240 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), και αποτελείται από τους εξής: 1. Το Δήμαρχο ή άλλο αιρετό μέλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 2. Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές τους. 3. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από ειδική Συνέλευση στην οποία παίρνει μέρος το σύνολο των εργαζομένων. 4. Δύο (2) δημότες με τους αναπληρωτές τους, που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου, ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση λήγει με την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: α) Η κινητή και ακίνητη περιουσία που διατηρούν μέχρι σήμερα όλα τα παραπάνω συνενούμενα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι χώροι που θα παραχωρήσει ο Δήμος για τη δη μιουργία και ανάπτυξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται από τα υπάρχοντα Ν.Π.Δ.Δ., με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κλη ροδοσιών και δωρεών διατάξεων. ΠΟΡΟΙ: Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: α) Επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του κράτους προς το Ν.Π.Δ.Δ. είτε προς το Δήμο Αγρινίου για το Νομικό τούτο πρόσωπο. β) Οι κάθε είδους εισφορές, συνδρομές, δωρεές, κλη ρονομιές και κληροδοσίες. γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του. δ) Τα έσοδα από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπη ρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο. ε) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αγρίνιο, 28 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 9.06.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1.8011/οικ. 3.1414 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩ9Ο-Π9Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.απόφ. 108/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας (αρ. 109, Ν.3852/10) και σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 268 8 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2047 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1720/3.7.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX:

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4.8. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3094/99915 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Στ. Σύλλας ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Αχαρνών 5 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη Αριθ. 15/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 01-03-2017 Αριθ. 15/2017 Αρ. Πρωτ: 1302 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-94Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.:

ΑΔΑ: Β4ΒΒΦ-ΣΤΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. Α Α.: ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.:10846/ΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 15624/563 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2093 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή είδους σύμβασης και γεωγραφικός προσδιο ρισμός των χερσαίων περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 /03/2016 Αριθ. πρωτ. : 590 ΦΕΚ : 777/B/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ Ν ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦ ΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β 1 Αθήνα, 20/5/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη : 05-05-06 Α.Π.: 5653 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ /Οικ (ΦΕΚ 2091/Β) ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05.02.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 36 ης / 28-12-2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 14 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 155515 Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.05.17 09:10:05 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 23301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα