ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται πρα κτικά στη Βουλή των Ελλήνων»... 1 Εφάπαξ αμοιβή που χορηγείται στο διοικητικό προ σωπικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2010, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα σίας, για μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ΤΑΠ Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ κτερινές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, για το Β εξάμη νο Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση αποφάσεως καθορισμού αριθμού σπου δαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 6 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α/87) και με τις διατάξεις των άρθρων 1, 22 παρ. 3 εδαφ. β, 103, 105, 107, 131 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, 2. Την υπ αριθμ. 3041/2247/ (ΦΕΚ 490/Β/ ) απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Κα θορισμός αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη Βουλή των Ελλήνων και άλλες λεπτομέρειες», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε με τις υπ αριθμ. 1247/957/ (ΦΕΚ 435/Β/ ), 9481/7337/ (ΦΕΚ 1851/Β/ ) και 9033/6777/ (ΦΕΚ 1719/Β/ ) όμοιες, 3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2010 και στους κωδικούς 0355 και 0385 έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις, απο φασίζουμε: τροποποιούμε το εδάφιο ε της παραγράφου 1 της 3041/2247/ αποφάσεως του Προέδρου της Βου λής (ΦΕΚ 490/Β/ ), όπως ισχύει, ως εξής: «ε) οκτώ (8) σπουδαστές Τμήματος Προσχολικής Αγω γής ή Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο». Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 3041/2247/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ισχύει όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις όμοιες 1247/957/ (ΦΕΚ 435/Β/ ), 9481/7337/ (ΦΕΚ 1851/Β/ ) και 9033/6777/ (ΦΕΚ 1719/ Β/ )

2 16972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Αριθμ. 2/39410/0022 (2) Εφάπαξ αμοιβή που χορηγείται στο διοικητικό προσω πικό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρε σιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. α) Τις διατάξεις της παραγ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς δια τάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α ) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγο ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). γ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α ). δ) Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α /97) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση κ.λπ.». 2. α) Την αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003. β) Την αριθμ. 2/14924/0022/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματι κής πολιτικής έτους 2010». 3. Την αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β / ). 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το τρέχον έτος ποσού η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0519 του Φ στον οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις, απο φασίζουμε: Καθορίζουμε, για το έτος 2010, εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των Περιφε ρειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την αποδεδειγμένη συμμετοχή του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γε νικών (Εισαγωγικών Εξετάσεων) στα Πανεπιστήμια και T.E.I., η οποία καθορίζεται και κλιμακώνεται ανάλογα με τις κατηγορίες του προσωπικού αυτού ως εξής κατ άτομο: 1. Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τ.Ε Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Υ.Ε. 792 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ. 2/42602/0022 (3) Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2010, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μο νίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου υπαλλήλους του ΤΑΠ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τις διατάξεις: 1. Των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/ ) 2. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ), Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» 3. Την αριθ. 2/ Συνεδρίαση του Δ.Σ. Του ΤΑΠ με την οποία εγκρίνεται η κατά τις Κυριακές εξαιρέ σιμες ημέρες εργασία μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΤΑΠ για το έτος Του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Αρ χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 5. Του άρθρου 21 παραγρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/ ) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» Προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι Πινακοθήκες που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/ ) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 8 εδάφιο γ δδ του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/ ) 7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α/ )

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθμ. 2672/ απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/ ) 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη ύψους ,00 Ευρώ που θα καλυ φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΠΑ, έτους 2010 (ΚΑΕ 0263), αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 6 παρ. 4 του Ν. 3833/2010 σε 39 ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2010, καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εκατόν είκοσι επτά (127) συνο λικά μονίμων υπαλλήλων των Κλάδων ΔΕ15 Ασφαλεί ας, ΔΕ17 Φυλάκων Αρχ/των, ΔΕ18 Νυκτοφυλάκων, ΔΕ23 Νυκτοφυλάκων και ΔΕ22 Φύλαξης Πληροφόρησης, και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Φυλάκων Αρχ/των, ΔΕ Νυ κτοφυλάκων, υπαλλήλων του ΤΑΠ που υπηρετούν στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ Τ. 2. Καθορίζουμε κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρ θρου 6 παρ. 4 του Ν. 3833/2010 σε 32,5 ώρες κατά μήνα την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2010, καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας τριών (3) συνολικά υπαλλήλων του ΤΑΠ που υπηρετούν στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΤΑΠ και του ΥΠΠΟ Τ. αναλυτικά ως εξής: α) μίας (1) μόνιμης υπαλλήλου του Κλάδου ΥΕ4 Καθα ριστριών β) δύο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, που ασχολούνται με την καθαριότητα και τον ευπρεπι σμό των Μουσείων και Αρχ/κών Χώρων που υπάγονται στο ΥΠΠΟ Τ. 3. Η απόφαση αυτή έχει ισχύ ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέ χρι Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. 2/37920/0022 (4) Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυκτερι νές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτροπής Ολυμπί ων και Κληροδοτημάτων, για το Β εξάμηνο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκε από τις όμοιες της 2 του άρθρου 18 του Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α). 3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Ανασύσταση Υπ. Οι κονομικών, συγχώνευση Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με Υπ. Ανάπτυξης ΥΕΝ Αιγαίου» 4. Την αριθμ. 2672/ (ΦΕΚ 2408/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών» Φίλιππου Σαχινίδη. 5. Την αριθμ /85/0011 Α / (ΦΕΚ.144/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημά των μπορεί να λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους. 6. Την αριθμ. 2/72757/0022/ , ερμηνευτική εγκύ κλιο επί του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α). 7. Το αριθμ. 695/ , έγγραφο της Επιτροπής Ολυ μπίων και Κληροδοτημάτων καθώς και τα πρακτικά της αριθμ. 33/ συνεδρίασης του Δ.Σ. του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., με τα οποία ζητείται η έγκριση υπερωριακής απασχόλησης συνολικά για τους δύο μόνιμου φύλακες της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και ει δικότερα 16 ώρες νυκτερινής εργασίας για καθημερινές και 16 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες μηνιαίως για το έτος Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους ,00 σε βάρος του Π/Υ της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών), όπου στον Κ.Α έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση, απο φασίζούμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 έως 31/12/2010 για κάθε έναν από τους 2 (δύο) μόνιμους φύλακες της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ως εξής: 8 ώρες το μήνα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 8 ώρες το μήνα κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων ημερών. Ο χρόνος της παροχής της κατά τα ανωτέρω εργα σίας και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν θα ορισθούν με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας. Η πραγματοποίηση της εν λόγω εργασίας θα βεβαι ώνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Αριθμ /ΙΑ (5)

4 16974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό 1260/Δ6/ αίτηση της Ανώνυ μης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/27 πρακτικό με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕ ΓΙΟ ATHENS 65Μ» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/27 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/27 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (6) 71 Α ) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικου κα 3. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφα ση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε γικής απόφασης. 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ ΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο γητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/26 πρακτικό με την οποία διατυ πώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκεί ας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/26 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/26 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /ΙΑ (7) εταλυκειακής Εκπαίδευσης. 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕ ΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο γητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/30 πρακτικό με το οποίο διατυ πώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τρι ετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕ ΡΗ», «THE AMERICAN COLLEGE O GREECE DEREE COLLEGE» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», «DEREE COLLEGE» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/30 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστο ποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/30 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (8) γικής απόφασης. 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1764 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λει τουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/39 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λει τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριε τούς διαρκείας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

6 16976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE», με έδρα τη Θεσσαλονί κη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/39 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/39 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (9) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑ ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Την υπ αρ. 562/25 εισήγηση με την οποία διατυ πώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) του άρθρου 12 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010, στο Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕ ΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ», σύμφωνα με την υπ αρ. 562/25 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγ γελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/25 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (10) γικής απόφασης (ΦΕΚ 744 Β). 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό 1309/Δ6/ αίτηση της Ανώ νυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο γητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το υπ αρ. 562/24 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η ννώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/24 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/24 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (11) 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και το δια κριτικό τίτλο «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» με τα συ νημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγη ση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/28 πρακτικό με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λει τουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριε τούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και το διακριτι κό τίτλο «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» με έδρα την Αθή να, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/28 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/28 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του Αριθμ /ΙΑ (12) 3. Την υπ αρ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφα ση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 5. Την υπ αρ /Δ6/ (ΦΕΚ 1532 Β ) άδεια παίδευσης

8 16978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την με αριθμό /Δ6/ αίτηση της Ανώνυμης Εκπαιδευτικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN A.E.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σχετικά με χορήγηση νέας άδειας λει τουργίας Κέντρου 7. Την υπ αρ /Δ6/ άδεια λειτουργίας 8. Το υπ αρ. 562/33 πρακτικό με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη χου Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμε Μετά τη λήξη της ισχύος της υπ αρ /Δ6/ άδειας λειτουργίας, χορηγούμε νέα άδεια λειτουρ γίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τριετούς διαρκείας με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN A.E.» με έδρα τη θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την υπ αρ. 562/33 γνώμη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνε χιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ). να στην υπ αρ. 562/33 γνώμη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ανακαλείται η άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 11 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πληρωμή αποζημιώσεων προσωπικού του Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο».... 1 Έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 380 5 Σεπτεμβρίου 014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταβίβασης της με αριθμ. 10854/ΙΑ/05 08 013 (ΦΕΚ 01 Β ) Άδειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί μων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα