ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1021/2003, της Αλεξάνδρας Πενταράκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής στην Ελλάδα 1. Περίληψη της αναφοράς Η αναφέρουσα επιθυμεί την αναγνώριση στην Ελλάδα του πτυχίου ψυχολογίας (Βachelor s degree) που απέκτησε σε ιδιωτικό αμερικανικό κολέγιο στην Ελλάδα και του βρετανικού μεταπτυχιακού της τίτλου (Μaster s degree), ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Αναφέρει ότι μέχρι το 1999 οι τίτλοι αυτοί αναγνωρίζονταν από το ελληνικό κράτος, κάτι που δεν συμβαίνει πια. 2. Παραδεκτό Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Απριλίου Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 175, παράγραφος 4, του Κανονισμού). 3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Ιουλίου 2004: Η αναφέρουσα, ελληνίδα υπήκοος, σπούδασε ψυχολογία σε αμερικανικό ιδιωτικό κολέγιο στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές τις στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (Μaster s degree) στο πανεπιστήμιο του Essex. Είναι μέλος της βρετανικής εταιρείας ψυχολογίας (British Psychological Society) και έχει δικαίωμα να εργαστεί ως βοηθός ψυχολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι το ελληνικό κράτος δεν αναγνωρίζει το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Αναφέρει ότι ζητεί την αναγνώριση των τίτλων της στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Υπάρχουν δύο τύποι διαδικασιών αναγνώρισης προσόντων με διαφορετικούς στόχους: η διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης και η διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση, η οποία φαίνεται να αποτελεί και το αντικείμενο της εν λόγω αναφοράς, επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο κράτος CM\ doc PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ Eνωμένη στην πολυμορφία

2 μέλος. Στόχος της επαγγελματικής αναγνώρισης είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην επικράτεια της ΕΕ. Η επαγγελματική αναγνώριση αφορά την αναγνώριση των προσόντων που απαιτούνται για πρόσβαση στα επαγγέλματα στα διάφορα κράτη μέλη και διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία (κατά κύριο λόγο από τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ 1 και 92/51/ΕΟΚ). Στην παρούσα περίπτωση, και μολονότι η αναφέρουσα διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην ψυχολογία και είναι μέλος της βρετανικής εταιρείας ψυχολογίας, γεγονός που φαίνεται να υποδηλώνει ότι ενδέχεται να διαθέτει επαγγελματικά προσόντα υπό την έννοια της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, να είναι επιλέξιμη να επωφεληθεί από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, η αναφέρουσα δεν φαίνεται να επιζητεί την επαγγελματική αναγνώριση. Αντιθέτως, η αναγνώριση διπλωμάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες που να επιβάλλουν την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων. Αντίθετα, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο και την οργάνωση του εκπαιδευτικού του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, τα πανεπιστήμια που είναι αυτόνομα ιδρύματα φέρουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και για την απονομή διπλωμάτων και πιστοποιητικών στους σπουδαστές τους. Οι αρχές κάθε κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν εάν η εκπαίδευση που έλαβε ο κάτοχος ενός διπλώματος αντιστοιχεί στο απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία επίπεδο. Έχουν επίσης το δικαίωμα να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σχετική διαδικασία. Απαγορεύεται, ωστόσο, να εισάγουν οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ. Από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά, δεν είναι σαφές εάν η αναφέρουσα επικοινώνησε με το ΔΙΚΑΤΣΑ, την αρμόδια εθνική αρχή για την αναγνώριση τίτλων, και εάν (και για ποιους λόγους) το ΔΙΚΑΤΣΑ δεν αναγνώρισε τους τίτλους της. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με την αναφέρουσα, προκειμένου να διασαφηνιστεί η κατάστασή της. Όταν λάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον υπήρξε παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Σε συνέχεια των προαναφερόμενων διευκρινίσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εξέλιξη της παρούσας αναφοράς. 1 Πρέπει να σημειωθεί πως η οδηγία 89/48/EΟΚ σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών είναι εφαρμοστέα μόνον εάν ο διακινούμενος εργαζόμενος είναι πλήρως πιστοποιημένος ως κατάλληλος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής του και επιθυμεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα σε ένα άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναφέρουσα δεν είναι πλήρως πιστοποιημένη ως κατάλληλη επαγγελματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι δεν κατέχει την πιστοποίηση κλινικού ψυχολόγου η οποία αντιστοιχεί, στην Ελλάδα, με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Με βάση αυτά, η απόφαση των ελληνικών αρχών δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο.' PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ 2/8 CM\ doc

3 4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Αυγούστου 2005: Τα Τμήματα της Επιτροπής επικοινώνησαν με την αναφέρουσα στις 27/07/2004 (αναφ. D(04)18633) εξηγώντας τους κανόνες που διέπουν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων. Ζητήθηκε από την αναφέρουσα να διευκρινίσει εάν είχε ήδη επικοινωνήσει με το ΔΙΚΑΤΣΑ που αποτελεί την αρμόδια ελληνική αρχή για την ακαδημαϊκή αναγνώριση προσόντων. Της ζητήθηκε επίσης να αποστείλει στην Επιτροπή όλη την αλληλογραφία που αντάλλαξε με το ΔΙΚΑΤΣΑ, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα όπου αναφέρονται οι λόγοι μη αναγνώρισης των πτυχίων της. Η αναφέρουσα απάντησε στις 24/8/2004. Δεν είχε προσκομίσει κανένα αποδεικτικό έγγραφο στην Επιτροπή, αλλά ανέφερε πως ο λόγος για τη μη αναγνώριση των προσόντων της είναι πως οι προπτυχιακές σπουδές της δεν έλαβαν χώρα σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά σε ένα ιδιωτικό κολλέγιο το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Η αναφέρουσα επίσης αναφέρθηκε σε έναν ελληνικό νόμο στον οποίο υποτίθεται ότι αναφέρεται πως τα πτυχία μεταπτυχιακών σπουδών που αποκτήθηκαν πριν από το 1997 αναγνωρίζονται από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ενώ εκείνα που αποκτήθηκαν μετά το 1997 δεν αναγνωρίζονται. Θεωρεί πως κάτι τέτοιο αποτελεί αδικαιολόγητη μεταχείριση προς εκείνους τους σπουδαστές που απέκτησαν τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών τους μετά το Ο φάκελος της αναφέρουσας παραμένει ελλιπής. Τα τμήματα της Επιτροπής επικοινώνησαν μαζί της για δεύτερη φορά στις 19/09/2004 αναφέροντας ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ λαμβάνει επίσημες αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις αναγνώρισης προσόντων και ζήτησε είτε την κατάθεση αυτής της απόφασης είτε οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου. Της ζήτησαν επίσης να αποστείλει στην Επιτροπή αντίγραφο του νόμου στον οποίο αναφέρεται, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να απαντήσουν στα ερωτήματα που εγείρονται διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η αναφέρουσα ενημερώθηκε ότι το θέμα μη αναγνώρισης του κολλεγίου στο οποίο σπούδασε από το ελληνικό κράτος, αποτελεί θέμα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, τα τμήματα της Επιτροπής αναμένουν τη συμπλήρωση του φακέλου από την αναφέρουσα με τα έγγραφα που είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει να δοθεί μια απάντηση στο ΕΚ όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Η αναφέρουσα αναφέρει επίσης ότι ζήτησε ανεπιτυχώς επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων της από τις ελληνικές αρχές. 5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006: Η αναφέρουσα, ελληνίδα υπήκοος, σπούδασε ψυχολογία σε αμερικανικό ιδιωτικό κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (Μaster's degree) στο πανεπιστήμιο του Essex. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Επιθυμεί την αναγνώριση των τίτλων της, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ελλάδα. Ήδη οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν αρκετές φορές εντός του 2004 και του 2005 με την αναφέρουσα. Στις επιστολές αυτές, η αναφέρουσα ενημερώθηκε για τα κάτωθι: Καθώς ο φάκελος ήταν ελλιπής, η Επιτροπή ζήτησε από την αναφέρουσα να CM\ doc 3/8 PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ

4 προσκομίσει στην Επιτροπή την επίσημη απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ όπου παρατίθενται οι ακριβείς λόγοι για τη μη αναγνώριση των τίτλων της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική αλληλογραφία ή έγγραφα. Η αναγνώριση των πτυχίων για ακαδημαϊκούς λόγους εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο και την οργάνωση του εκπαιδευτικού του συστήματος. Κατά συνέπεια, οι εθνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων πριν επιτρέψουν την πρόσβαση στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν εάν η εκπαίδευση που έλαβε ο κάτοχος ενός διπλώματος αντιστοιχεί στο απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία επίπεδο. Έχουν επίσης το δικαίωμα να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σχετική διαδικασία. Απαγορεύεται, ωστόσο, να εισάγουν οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Συνθήκης. Από τα στοιχεία που παρουσίασε η αναφέρουσα, δεν φαίνεται να υπήρξε τέτοια διάκριση. Στην απάντησή της στις 24/8/2004, η αναφέρουσα επεσήμανε ότι ο λόγος της μη αναγνώρισης των προσόντων της οφείλεται στο ότι οι προπτυχιακές της σπουδές δεν έλαβαν χώρα σε ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά σε ένα ιδιωτικό κολλέγιο το οποίο δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος. Ωστόσο, δεν απέστειλε στην Επιτροπή την τελική απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο. Στις η αναφέρουσα ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ένας έλληνας δικηγόρος τη συμβούλευσε ότι τα πτυχία της δεν μπορούν να αναγνωριστούν από το ΔΙΚΑΤΣΑ σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία. Η Επιτροπή επικοινώνησε με την αναφέρουσα στις Η αναφέρουσα ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή δεν έχει λόγο να παρέμβει σ' αυτή την περίπτωση. Οι λόγοι είναι οι κάτωθι: Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ δεν είναι εφαρμόσιμη στην περίπτωσή της. Η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται μόνο εάν ο διακινούμενος εργαζόμενος είναι πλήρως πιστοποιημένος ως επαρκής επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής και επιθυμεί να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η αναφέρουσα δεν είναι επαγγελματίας με πλήρη προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεδομένου ότι δεν κατέχει την πιστοποίηση κλινικού ψυχολόγου η οποία αντιστοιχεί, στην Ελλάδα, με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Με βάση αυτά, η απόφαση των ελληνικών αρχών δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Ο τίτλος που κατέχει η αναφέρουσα προέρχεται από τρίτη χώρα, συνεπώς, οι ελληνικές χώρες έχουν την πλήρη αρμοδιότητα να εκτιμήσουν εάν ο εν λόγω τίτλος μπορεί να θεωρείται ισότιμος του αντίστοιχου ελληνικού τίτλου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφέρουσα δεν διαβίβασε στην Επιτροπή την τελική απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ, η Επιτροπή δε γνωρίζει εάν η αρμόδια ελληνική αρχή έλαβε ήδη επίσημη απόφαση για την αίτηση της αναφέρουσας. Η Επιτροπή δεν μπορεί, συνεπώς, να προδικάσει την οποιαδήποτε απόφαση των ελληνικών αρμοδίων αρχών σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων της αναφέρουσας. PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ 4/8 CM\ doc

5 6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Ιουλίου 2010: Η αναφορά Η αναφέρουσα, ελληνίδα υπήκοος, σπούδασε ψυχολογία σε αμερικανικό ιδιωτικό κολέγιο στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές της στο ΗΒ, όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (Μaster's degree) στο πανεπιστήμιο του Essex. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Επιθυμεί την αναγνώριση των τίτλων της, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ελλάδα. Είναι μέλος της βρετανικής εταιρείας ψυχολογίας (British Psychological Society) και έχει δικαίωμα να εργαστεί ως βοηθός ψυχολόγος στο ΗΒ. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών τον Ιούλιο του 2008 (Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, King's College). Στην από 26ης Απριλίου 2009 επιστολή της προς την Επιτροπή αναφέρει ότι έχει τον τίτλο της εγγεγραμμένης ψυχολόγου («Chartered Psychologist») στη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί πλέον να εργάζεται ανεξάρτητη και όχι μόνο ως βοηθός ψυχολόγος. Η αναφέρουσα αρχικά αντιτίθετο στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν αναγνώρισε το πτυχίο της, το οποίο είχε εκδοθεί από το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να αναγνωριστεί το πτυχίο της στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Στις προηγούμενες ανακοινώσεις της η Επιτροπή ενημέρωσε την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς της για αυτή την υπόθεση. Ειδικότερα η Επιτροπή επεσήμανε ότι με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αναφέρουσα δεν είναι επαγγελματίας με πλήρη προσόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι δεν κατέχει την πιστοποίηση κλινικού ψυχολόγου η οποία αντιστοιχεί, στην Ελλάδα, με το επάγγελμα του ψυχολόγου. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση, η Επιτροπή αποσαφήνισε την παρούσα φάση της ενωσιακής νομοθεσίας επ αυτού, η οποία αποδίδει την ευθύνη για την οργάνωση εκπαιδευτικών συστημάτων και επομένως για ακαδημαϊκή αναγνώριση στα κράτη μέλη και όχι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Με βάση τα παραπάνω, ο φάκελος έκλεισε από την Επιτροπή Αναφορών το Εν συνεχεία η αναφέρουσα παραπονέθηκε για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών της δεδομένων στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την αναφορά της και απέστειλε νέες πληροφορίες και νέα αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στην προαναφερθείσα επιστολή της 26ης Απριλίου 2009) και προς την Επιτροπή Αναφορών. Βάσει των νέων στοιχείων, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2010 να ξανανοίξει την αναφορά. Τα τωρινά αιτήματα της αναφέρουσας είναι, πρώτον, να αναπροσαρμοστούν στον ιστοτόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι πληροφορίες σχετικά με τα νέα της προσόντα, τόσο τα ακαδημαϊκά όσο και τα επαγγελματικά 1, και, δεύτερον, να αναγνωριστούν αυτά της τα 1 Her last letter to the Committee on Petitions of 30 March 2010 is signed as follows: Dr Alexandra Pentaraki PhD, CPsychol Clinical Psychologist-Neuropsychologist Honorary Visiting Research Fellow Institute of Psychiatry King's College London CM\ doc 5/8 PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ

6 προσόντα στην Ελλάδα. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Ως προς το πρώτο σημείο (δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων της αναφέρουσας στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να έχει ενημερωθεί η ίδια), η Επιτροπή διαβίβασε την επιστολή της αναφέρουσας στην Επιτροπή Αναφορών, ως αρμόδια, και ενημέρωσε την αναφέρουσα σχετικά. Ως προς το δεύτερο σημείο (αναγνώριση), η Επιτροπή ενημέρωσε την αναφέρουσα για την από 23ης Οκτωβρίου 2008 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Επιτροπή κατά Ελλάδας, υπόθεση C-274/05, η οποία είχε ως αντικείμενο σχετικά προβλήματα μη αναγνώρισης διπλωμάτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πλήρωσε τις υποχρεώσεις της που απέρρεαν από την οδηγία 89/48, την προηγούμενη της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα απέρριπτε στο παρελθόν συστηματικά αιτήσεις αναγνώρισης και δεν σύγκρινε τις ξένες απαιτήσεις προσόντων με τις εσωτερικές. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση: Στον εκ νέου ανοιγμένο φάκελο αναφοράς υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ (ελληνική αρχή αρμόδια για την αναγνώριση πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών πτυχίων που χορηγούνται από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού), σχετικά με την ακαδημαϊκή αναγνώριση: 19 Νοεμβρίου 2009, αριθμός , απορρίπτεται η αναγνώριση του διδακτορικού της τίτλου (PhD), επειδή δεν αναγνωρίστηκε το πτυχίο Bachelor, που της είχε απονεμηθεί από ιδιωτικό κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. 19 Νοεμβρίου 2009, αριθμός , απορρίπτεται η αναγνώριση του μεταπτυχιακού της τίτλου (Master degree), με όμοιο σκεπτικό. Ωστόσο απόσπασμα της δήλωσης του ΔΟΑΤΑΠ στις 18 Ιανουαρίου 2010, δίνει την εντύπωση ότι τροποποιήθηκε η πρακτική του ΔΟΑΤΑΠ επ αυτού. Η αναφέρουσα υπέβαλε αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ να αναθεωρηθούν οι αναφερθείσες αποφάσεις στις 8 Μαρτίου Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο βασικός λόγος που η αναφέρουσα ζήτησε την ακαδημαϊκή αναγνώριση των προσόντων της ήταν να μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Αυτός ο λόγος δεν ισχύει πια, διότι η αναφέρουσα έχει πλέον φθάσει στο ανώτατο επίπεδο, καθώς έχει Division of Psychological Medicine De Crespigny Park, London Scientific Fellow Psychiatric Department Hippocration General Hospital Thessaloniki, Greece PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ 6/8 CM\ doc

7 αποκτήσει διδακτορικό τίτλο. Επομένως όπως προκύπτει από ολόκληρο το φάκελο, αυτό που έχει σημασία για την ίδια είναι μάλλον η αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων. Όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων: Το νομικό μέσο που διέπει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι η οδηγία 2005/36/ΕΚ. Αυτή η οδηγία τελεί επί του παρόντος υπό την αξιολόγηση της ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών ώς το Η οδηγία ισχύει, εφόσον το επάγγελμα ρυθμίζεται στο κράτος μέλος υποδοχής. Το επάγγελμα του ψυχολόγου ρυθμίζεται στην Ελλάδα με την απαίτηση ενός διπλώματος που βεβαιώνει επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου (3-4 ετών), βλ. άρθρο 11 δ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. To επάγγελμα του ψυχολόγου δεν είναι εναρμονισμένο στην ΕΕ. Επομένως η αναγνώρισή των προσόντων ψυχολόγου εμπίπτει στις διατάξεις του λεγόμενου γενικού συστήματος, όπως περιγράφεται στον Τίτλο ΙΙ, Κεφάλαιο Ι της οδηγίας. Το σκεπτικό αυτού του συστήματος είναι ότι το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να επιτρέπει στον πολίτη της ΕΕ να ασκεί ένα επάγγελμα στην επικράτειά του, ακόμη κι αν δεν έχει το δίπλωμα που απαιτούν οι εγχώριες διατάξεις, εφόσον έχει το δίπλωμα που απαιτείται σε άλλο κράτος μέλος για την έναρξη ή τη συνέχιση της ίδιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Ωστόσο η οδηγία δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αυτομάτως επαγγελματικά προσόντα ψυχολόγων. Όπου υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης και κατάρτισης του μετανάστη (σε διάρκεια ή πεδίο δραστηριοτήτων) και των απαιτήσεων στο κράτος μέλος υποδοχής, το κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει στο μετανάστη αντισταθμιστικό μέτρο (μια περίοδο προσαρμογής ή μια δοκιμασία επάρκειας). Ωστόσο εναπόκειται στο μετανάστη και όχι στο κράτος μέλος να επιλέξει ανάμεσα στα δύο. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, νοούνται ως "τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί" οι τομείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής. Εναπόκειται στις ελληνικές αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν και να δείξουν στην αναφέρουσα πολίτη ότι υπάρχουν τέτοιες ουσιώδεις διαφορές, όταν καλούν τον αιτούντα να συμμορφωθεί με ενδεχόμενα αντισταθμιστικά μέτρα. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση του Οκτωβρίου 2008, δεν μπορούν πλέον να απορρίψουν αυτομάτως τέτοιο αίτημα. Η αρμόδια για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων ελληνική αρχή, στην απόφασή της με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2009, δηλώνει ότι τα προγράμματα σπουδών που παρακολούθησε η αναφέρουσα για την απόκτηση των πτυχίων της έχουν ουσιώδεις διαφορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων τομέων στα ελληνικά πανεπιστήμια και, από την άλλη, ότι η επαγγελματική της πείρα στο City College αφορούσε διδασκαλία και όχι την άσκηση του επαγγέλματος όσον αφορά τη διδασκαλία, η αρχή διαπίστωσε ότι η αναφέρουσα δεν δίδασκε τομείς σχετικούς με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στην ακαδημαϊκή της κατάρτιση. Η ελληνική αρμόδια αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναφέρουσα έχει ελλείψεις στην εκπαίδευσή της και αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα στους εξής τομείς: (1) Ψυχομετρική και (2) Κλινική Ψυχολογία. Εναλλακτικά, αν η αναφέρουσα, αντί CM\ doc 7/8 PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ

8 για δοκιμασία επάρκειας σε αυτά τα αντικείμενα, επιλέξει περίοδο προσαρμογής, η αρχή αποφάσισε ότι αυτή η περίοδος θα διαρκέσει έξι μήνες. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εθνικών προσόντων ούτε τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του ψυχολόγου στην Ελλάδα αλλά οι ελληνικές αρχές μπορούν να επιβάλουν ένα αντισταθμιστικό μέτρο στο πλαίσιο της οδηγίας στην περίπτωση ουσιωδώς διαφορετικών τομέων γνώσεων. Αν η αναφέρουσα αντιτίθεται στο ζητούμενο αντισταθμιστικό μέτρο, μπορεί κατ αρχάς να προσφύγει κατά της αποφάσεως που έλαβαν οι ελληνικές αρχές. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν το προεδρικό διάταγμα αριθ. 38 (Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), Α, αριθ. 78, , σελ ), το οποίο μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία 2005/36/ΕΚ, ιδίως το άρθρο 57 (το οποίο μεταφέρει το άρθρο 51 της οδηγίας). Στο άρθρο 51 της οδηγίας δηλώνεται ότι η απόφαση μιας αρμόδιας αρχής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα εσωτερικού δικαίου. Καθώς η οδηγίας έπρεπε να είχε μεταφερθεί την 20ή Οκτωβρίου 2007, αυτό το δικαίωμα ισχύει και για αποφάσεις που ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές πριν από την έγκριση του προεδρικού διατάγματος. Αν τούτο δεν βοηθήσει την αναφέρουσα στην εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης, μπορεί να αποταθεί στο Solvit, ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ανοικτής επικοινωνίας για την επίλυση προβλημάτων, στο οποίο τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την επίλυση -χωρίς νομικές διαδικασίες- προβλημάτων που προκαλούνται από την εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς εκ μέρους των κρατικών αρχών. Η χρήση του Solvit είναι δωρεάν. PE /ΑΝΑΘ. ΙΙΙ 8/8 CM\ doc

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας

EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας EuroPsy Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας Οι κανονισμοί της EFPA για το EuroPsy και τα παραρτήματά τους www.europsy-efpa.eu Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 2. Κανονισμοί της EFPA γιά το EuroPsy,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Ν.3094/2003, ΑΡΘΡΟ 4 6) Αθήνα, 6.11.2008 Αριθμός Πρωτ/λου: 3566.08.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα