ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/ από και από αποφάσεις του ΔΣ του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.3. και 2.4. του Κανονισμού Χ.Α., των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) και την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α. και στην ΕΝ.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ Τα Mέλη που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί κινητής αξίας ή παραγώγου που τυγχάνει διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ή στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) οφείλουν να τηρούν την παρακάτω διαδικασία: Α. Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή επί κινητής αξίας που τυγχάνει διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών ή / και στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ. Α.1.: Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί συγκεκριμένης κινητής αξίας Η υποβολή των στοιχείων - δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (market maker) στην Αγορά Αξιών ή/ και στην Εναλλακτική Αγορά γίνεται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων υποψηφιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή που θέτει το Χ.Α. με την παρούσα απόφαση. 1. Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης περιλαμβάνει πέντε (5) στάδια και συγκεκριμένα: α. Στάδιο 1 ο : Το στάδιο υποβολής της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί συγκεκριμένης κινητής αξίας. β. Στάδιο 2 ο : Το στάδιο υποβολής του υπομνήματος από το Mέλος, με το οποίο το Mέλος περιγράφει το πρόγραμμα δραστηριοποίησής του στην Αγορά Αξιών / Εναλλακτική Αγορά ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί της κινητής αξίας, καθώς και κάθε διαδικασία που τίθεται από αυτό για τη σύννομη και σύμφωνη με τον Κανονισμό του Χ.Α. συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση της κινητής αξίας, για την οποία αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. γ. Στάδιο 3 ο : Το στάδιο συμμετοχής του Μέλους στις εικονικές συνεδριάσεις που οργανώνει το Χ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα και ετοιμότητα του Μέλους και των υπαλλήλων του, αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του ως Ειδικού Διαπραγματευτή. δ. Στάδιο 4 ο : Το στάδιο έγκρισης της αίτησης του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί της εν λόγω κινητής αξίας και ε. Στάδιο 5 ο : Το στάδιο ενεργοποίησης του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή. 1

2 2. Το Χ.Α. ενημερώνει το Μέλος για τα στάδια ελέγχου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή και παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο Μέλος για τη συμμετοχή του στα στάδια αυτά. 3. Η συμμετοχή του Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων. Α.2. Στοιχεία και δικαιολογητικά Πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό Χ.Α., για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί συγκεκριμένης κινητής αξίας, το Μέλος οφείλει να υποβάλλει στο Χ.Α. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Αίτηση του Μέλους για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σε έντυπο που χορηγείται από το Χ.Α. και αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το Μέλος μπορεί στην ίδια αίτηση να αιτηθεί την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή σε περισσότερες από μία κινητές αξίες, του ίδιου ή διαφορετικού είδους (π.χ μετοχές, Μερίδια Δ.Α.Κ.). Η έγκριση όμως του ΔΣ του Χ.Α. δίνεται ανά κινητή αξία. 2. Υπόμνημα ερωτηματολόγιο του Μέλους, το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Β της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, από το οποίο να προκύπτουν: 2.1 Η πλήρωση των προϋποθέσεων οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας για την άσκηση από το Μέλος των καθηκόντων του Ειδικού Διαπραγματευτή στην κινητή αξία ως προς την οποία αιτείται την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τους όρους της Ειδικής Διαπραγμάτευσης. 2.2 Οι ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θέτει το Μέλος για την παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Ειδικού Διαπραγματευτή στην εν λόγω κινητή αξία ως προς την οποία αιτείται την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τους όρους της Ειδικής Διαπραγμάτευσης. Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί κινητής αξίας αποκτάται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω προσκομίζονται με την αίτηση του Μέλους για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί κινητής αξίας. Διευκρινίζεται ότι το Μέλος οφείλει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα Απόφαση για κάθε κινητή αξία εισηγμένη στο Χ.Α. ως προς την οποία αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. Εάν το Μέλος κατέχει ήδη την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί κινητής αξίας, τότε το Μέλος κατόπιν σχετικής του δήλωσης που περιλαμβάνει στην αίτησή του μπορεί να μη συμμετέχει σε εικονικές συνεδριάσεις. Α.3. Εγκατάσταση πληροφοριακής δομής του Μέλους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Χ.Α. 1. Σε περίπτωση που ο Eιδικός Διαπραγματευτής επιθυμεί να εγκαταστήσει νέο τερματικό σταθμό αποκλειστικής χρήσης του για την ειδική διαπραγμάτευση, επικοινωνεί με το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. και συνεργάζεται μαζί του για την εγκατάσταση της πληροφοριακής δομής (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ATHEX G/W κλπ) που είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του Mέλους στο Σύστημα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Παροχή τεχνολογικών Υπηρεσιών του Χ.Α.]. 2. Σε περίπτωση που ο Ειδικός Διαπραγματευτής επιθυμεί να χρησιμοποιεί υφιστάμενο τερματικό σταθμό αποκλειστικής χρήσης του για την ειδική διαπραγμάτευση, δηλώνει τη σχετική πρόθεσή του με την αίτησή του στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α. 2

3 Α.4. Άνοιγμα Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή στο Σ.Α.Τ. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποβάλει αίτημα στην ΕΤ.ΕΚ. για το άνοιγμα Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή ή\και Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ., ή\και Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) στο Σ.Α.Τ. άπαξ. Α.5. Χορήγηση κωδικού ειδικής διαπραγμάτευσης 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από το χρόνο έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί συγκεκριμένης κινητής αξίας, ο Ειδικός Διαπραγματευτής, προκειμένου να ενεργοποιήσει νέο κωδικό χρήστη, αποκλειστικά για την ειδική διαπραγμάτευση, αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα του Χ.Α., συμπληρωμένα με τα στοιχεία του Μέλους, και τα στοιχεία των χρηστών, τα εξής έντυπα που αναφέρονται αντιστοίχως σε σχετική Απόφαση του Χ.Α. [Έντυπα ΌΑΣΗΣ] το Έντυπο «Αίτηση Υποβολής/Μεταβολής Στοιχείων Μελών» και το Έντυπο «Αίτηση Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Κωδικού & Μεταβολής Στοιχείων Χρήστη στο ΟΑΣΗΣ». 2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ., εφόσον συγχρόνως ασκεί ειδική διαπραγμάτευση και επί άλλου είδους κινητής αξίας (π.χ μετοχές), υποχρεούται να ενεργοποιήσει ξεχωριστό κωδικό από τον κωδικό που χρησιμοποιεί για την ειδική διαπραγμάτευση επί των άλλων κινητών αξιών. Αυτός ο ξεχωριστός κωδικός θα χρησιμοποιείται από τον Ειδικό Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ. αποκλειστικά για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των Μεριδίων Δ.Α.Κ., συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών επί των υποκείμενων κινητών αξιών του χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει το Δ.Α.Κ. Ομοίως, ο Ειδικός Διαπραγματευτής warrants, υποχρεούται να ενεργοποιήσει ξεχωριστό κωδικό από τον κωδικό που χρησιμοποιεί για την ειδική διαπραγμάτευση επί των άλλων κινητών αξιών. 3. Επίσης, το Μέλος υποψήφιος Ειδικός Διαπραγματευτής, με την αίτηση του πεδίου Α.2.1.: 3.1. Καταθέτει βεβαίωση περί μη τήρησης μετοχών ή/και warrants της εκδότριας σε άλλο Λογαριασμό Μερίδας του Μέλους, εκτός από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή που τηρεί το Μέλος. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ. καταθέτει βεβαίωση περί μη τήρησης των Μεριδίων σε άλλο Λογαριασμό Μερίδας του Μέλους, εκτός από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. που τηρεί το Μέλος. Εάν πρόκειται για ειδική διαπραγμάτευση επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., υποβάλλει τη σχετική σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει υπογράψει με την Εκδότρια Δ.Α.Κ. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σύναψή της και το αργότερο κατά το χρόνο υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών της αίτησης που αφορά στην εισαγωγή των Μεριδίων στην Αγορά Αξιών. 4. Διευκρινίζεται ότι μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. του Χ.Α., το Μέλος - Ειδικός Διαπραγματευτής προβαίνει σε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, όπου γνωστοποιεί την έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της συγκεκριμένης κινητής αξίας και τη χρονική διάρκεια. Στην περίπτωση ειδικής διαπραγμάτευσης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., στην ως άνω ανακοίνωση προβαίνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής από κοινού με την Εκδότρια των Δ.Α.Κ. Α.6. Ανανέωση της χρονικής διάρκειας της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. 1. Για την ανανέωση της άδειας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί συγκεκριμένης κινητής αξίας, το Μέλος οφείλει, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της 3

4 χρονικής διάρκειας της άδειας Ειδικού Διαπραγματευτή, να ενημερώσει με επιστολή του το Χ.Α. για το αίτημά του, στην οποία θα δηλώνει και θα δεσμεύεται ότι ισχύουν τα όσα έχει αναφέρει στην αρχική αίτησή του για την έναρξη της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της συγκεκριμένης κινητής αξίας. 2. Η ανανέωση της Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί κινητής αξίας από Μέλος πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και το Μέλος - Ειδικός Διαπραγματευτής προβαίνει σε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, όπου γνωστοποιεί την ανανέωση της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της συγκεκριμένης κινητής αξίας και τη χρονική διάρκειά της, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους κάθε φορά. Στην περίπτωση ειδικής διαπραγμάτευσης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., στην ως άνω ανακοίνωση προβαίνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής από κοινού με την Εκδότρια των Δ.Α.Κ. Εάν έχει επέλθει μεταβολή στα δεδομένα της αρχικής αίτησης για ειδική διαπραγμάτευση επί κινητής αξίας, το Μέλος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει νέα αίτηση. Β. Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παράγωγου στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. Β.1. Διαδικασία ελέγχου και έγκρισης 1. Η υποβολή των στοιχείων δικαιολογητικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (market maker) στην Αγορά Παραγώγων γίνεται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία ελέγχου και έγκρισης αιτήσεων υποψηφιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή που θέτει το Χ.Α. με την παρούσα απόφαση. 2. Η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης περιλαμβάνει πέντε (5) στάδια και συγκεκριμένα: α. Στάδιο 1 ο : Το στάδιο υποβολής της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. β. Στάδιο 2 ο : Το στάδιο υποβολής του υπομνήματος από το Mέλος, με το οποίο το Mέλος περιγράφει το πρόγραμμα δραστηριοποίησής του στην Αγορά Παραγώγων ως Ειδικού Διαπραγματευτή, καθώς και κάθε διαδικασία που τίθεται από αυτό για τη σύννομη και σύμφωνη με τον Κανονισμό του Χ.Α. συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση του Παραγώγου για το οποίο αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. γ. Στάδιο 3 ο : Το στάδιο συμμετοχής του Μέλους στις εικονικές συνεδριάσεις που οργανώνει το Χ.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα και ετοιμότητα του Μέλους και των υπαλλήλων του αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του ως Ειδικού Διαπραγματευτή. δ. Στάδιο 4 ο : Το στάδιο έγκρισης της αίτησης του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή. ε. Στάδιο 5 ο : Το στάδιο ενεργοποίησης του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή. 3. Το Χ.Α. ενημερώνει το Μέλος για τα στάδια ελέγχου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή και παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο Μέλος για τη συμμετοχή του στα στάδια αυτά. 4. Η συμμετοχή του Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων σταδίων. Β.2. Στοιχεία και δικαιολογητικά Πέραν των σχετικώς οριζόμενων στον Κανονισμό Χ.Α., για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παραγώγου, το Μέλος οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 4

5 1. Αίτηση του Μέλους για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σε έντυπο που χορηγείται από το Χ.Α. και αναφέρεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Το Μέλος μπορεί στην ίδια αίτηση να αιτηθεί την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή σε περισσότερα από ένα Παράγωγα. Η έγκριση του Δ.Σ του Χ.Α. παρέχεται ανά Παράγωγο. 2. Υπόμνημα του Μέλους από το οποίο να προκύπτουν: 2.1 Η πλήρωση των προϋποθέσεων οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας για την άσκηση από το Μέλος των καθηκόντων του Ειδικού Διαπραγματευτή στο Παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τους όρους της ειδικής διαπραγμάτευσης που αφορούν το Παράγωγο αυτό. 2.2 Οι ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θέτει το Μέλος για την παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως Ειδικού Διαπραγματευτή στο Παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τους όρους της Ειδικής Διαπραγμάτευσης που αφορούν το Παράγωγο αυτό. 3. Πρόσθετη δήλωση του Μέλους ως Ειδικού Διαπραγματευτή ή σχετική βεβαίωση της ΕΤ.ΕΚ., πέραν δηλαδή αυτής που υποβάλλεται για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους, όπου κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Χ.Α., αναφορικά με: Τη συμμετοχή ή μη του Μέλους στην εκκαθάριση των συναλλαγών Παραγώγων ως Μέλους ΕΤ.ΕΚ. αναφορικά με τις συναλλαγές που θα διενεργεί ή 3.2 Την υπογραφή από το Μέλος σύμβασης εκκαθάρισης με Μέλος ΕΤ.ΕΚ. σε περίπτωση μετάθεσης της εκκαθάρισης σε Μέλος αυτής ως και 1 Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παραγώγου αποκτάται με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω προσκομίζονται με την αίτηση του Μέλους για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί παράγωγου προϊόντος. Το Μέλος οφείλει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα απόφαση για κάθε παράγωγο ως προς το οποίο αιτείται την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή. Εάν το Μέλος κατέχει ήδη την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί Παραγώγου, τότε το Μέλος κατόπιν σχετικής του δήλωσης που περιλαμβάνει στην αίτησή του μπορεί να μη συμμετέχει σε εικονικές συνεδριάσεις. Για την ανανέωση της χρονικής διάρκειας της ειδικής διαπραγμάτευσης επί Παραγώγου εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. Α.6. Γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά των εντολών Ειδικού Διαπραγματευτή στην Αγορά Αξιών του ΧΑ και στην ΕΝ.Α Ο Ειδικός Διαπραγματευτής επί συγκεκριμένης κινητής αξίας υπό την ιδιότητά του αυτή καταρτίζει για ίδιο λογαριασμό συναλλαγές επί των κινητών αξιών της εισηγμένης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α και στην παρούσα Απόφαση. Γ.1 Αγορά Αξιών 1 Η λέξη ΕΧΑΕ αντικαταστάσθηκε από την λέξη ΕΤΕΚ με την 15/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. 5

6 Κατηγορίες Αγοράς Αξιών Ζεύγος Εντολών (quote). Εντολή Ειδικής Διαπραγμάτευσης Μέγιστη απόκλιση ζεύγους εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης και μέγιστη απόκλιση τιμών 1. Κύριας Αγοράς 2. Διαπραγματευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Η εντολή αγοράς και η εντολή πώλησης οι οποίες εισάγονται ταυτόχρονα από τον Ειδικό Διαπραγματευτή και αφορούν τη κινητή αξία της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση. Η εντολή αγοράς ή η εντολή πώλησης η οποία αποτελεί σκέλος του ζεύγους εντολών. Η ποσοστιαία απόκλιση τιμής του ζεύγους εντολών ορίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: ( ) / 2 A * 100 Α= ποσοστιαία απόκλιση τιμής ζεύγους εντολών Τ Α = τιμή εντολής αγοράς Τ Π = τιμή εντολής πώλησης Ο ειδικός διαπραγματευτής οφείλει να εισάγει εντολές αγοράς και πώλησης, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης, σε τιμές όπου η απόκλιση τιμής (διαφορά) των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη απόκλιση τιμής, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού του ΧΑ για το ημερήσιο όριο διακύμανσης τιμών της κάθε κινητής αξίας: Διαστήματα Τιμών (τιμή αναφοράς) Εύρος Τιμών (spread) Τιμή > 3 2,5% 2 Τιμή 3 3,0% 1 Τιμή < 2 6,0% Τιμή < 1 8,5% Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας (Κινητής αξίας) (ΕΑΠΚΑ) Για την επιλογή του διαστήματος λαμβάνεται υπόψη η τιμή της εντολής αγοράς. H Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας (ΕΑΠΚΑ) ορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: ΕΑΠΚΑ = H T x 0,3% όπου Τ= Τεμάχια που διακινήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 12μηνο, προσαρμοσμένα για τυχόν εταιρικές πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο 12μηνο. Η= Ετήσιος αριθμός ημερών διαπραγμάτευσης Η ΕΑΠΚΑ υπολογίζεται από το ΧΑ ανά ημερολογιακό τρίμηνο και δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Για τον υπολογισμό της ΕΑΠΚΑ γίνεται στρογγυλοποίηση στο ανώτερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης της κινητής αξίας. Ως ημέρα έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών της 6

7 ΕΑΠΜ ορίζεται η πρώτη εργάσιμη Δευτέρα μετά τη δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και εάν είναι αργία η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στη περίπτωση που η ΕΑΠΚΑ είναι μικρότερη του 50, ως ΕΑΠΚΑ ορίζεται το 50, ενώ στη περίπτωση κατά την οποία η ΕΑΠΚΑ είναι μεγαλύτερη του 2000, ως ΕΑΠΚΑ ορίζεται το Σε περίπτωση νέο-εισαχθείσας στο Χ.Α. κινητής αξίας, η τιμή της ΕΑΠΚΑ ορίζεται σε 50, μέχρι τον επόμενο υπολογισμό του ημερολογιακού τριμήνου. Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα (ΕΗΠ) Ελάχιστος χρόνος επανεισαγωγής Oρίζεται ως 160 φορές την ΕΑΠΚΑ (δηλαδή ΕΗΠ = 160 * ΕΑΠΚΑ). Στην Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα υπολογίζονται μόνο οι συναλλαγές από εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (quotes) και οι πράξεις από εντολές με όριο (limit orders) που ήταν εντός των ορίων του quote τη στιγμή της πραγματοποίησης τους. Η Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα δεν ισχύει για τις εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης επί μεριδίων Διαπραγματευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να επανεισάγει εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης το αργότερο τρία (3) λεπτά από τη χρονική στιγμή πλήρους ή μερικής εκτέλεσης προηγούμενης εντολής του ειδικής διαπραγμάτευσης, εφόσον, ως προς την τελευταία περίπτωση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής υπολείπεται της ΕΑΠΚΑ. Ως προς την ειδική διαπραγμάτευση στην αγορά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων (ή/και warrants) ισχύουν τα παρακάτω: Κατηγορία Κινητής Αξίας Ζεύγος Εντολών (quote) Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) Η εντολή αγοράς και η εντολή πώλησης οι οποίες εισάγονται ταυτόχρονα από τον Ειδικό Διαπραγματευτή και αφορούν τη κινητή αξία της οποίας έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση Εντολή Ειδικής Διαπραγμάτευσης Μέγιστη απόκλιση τιμής Η εντολή αγοράς ή η εντολή πώλησης η οποία αποτελεί σκέλος του ζεύγους εντολών Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να εισάγει εντολές αγοράς και πώλησης, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών της ειδικής διαπραγμάτευσης, σε τιμές η διαφορά των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη απόκλιση τιμής όπως αυτή ορίζεται παρακάτω: Διαστήματα Τιμών Υποχρέωση

8 Από 15 και άνω 4.00 Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας (ΕΑΠΚΑ) Ελάχιστος χρόνος επανεισαγωγής Για την επιλογή του διαστήματος λαμβάνεται υπόψη η τιμή της εντολής αγοράς. H Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας (ΕΑΠΚΑ) ορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: ΕΑΠΚΑ = H T x 0,3% όπου Τ= Τεμάχια που διακινήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο 12μηνο, προσαρμοσμένα για τυχόν εταιρικές πράξεις που έλαβαν χώρα κατά το προηγούμενο 12μηνο. Η= Ετήσιος αριθμός ημερών διαπραγμάτευσης Η ΕΑΠΚΑ υπολογίζεται από το ΧΑ ανά ημερολογιακό τρίμηνο και δημοσιεύεται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Για τον υπολογισμό της ΕΑΠΚΑ γίνεται στρογγυλοποίηση στο ανώτερο ακέραιο πολλαπλάσιο της μονάδας διαπραγμάτευσης της κινητής αξίας. Ως ημέρα έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών της ΕΑΠΜ ορίζεται η πρώτη εργάσιμη Δευτέρα μετά τη δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., και εάν είναι αργία η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στη περίπτωση που η ΕΑΠΚΑ είναι μικρότερη του 50, ως ΕΑΠΚΑ ορίζεται το 50, ενώ στη περίπτωση κατά την οποία η ΕΑΠΚΑ είναι μεγαλύτερη του 2000, ως ΕΑΠΚΑ ορίζεται το Σε περίπτωση νέο-εισαχθείσας στο Χ.Α. κινητής αξίας, η τιμή της ΕΑΠΚΑ ορίζεται σε 50, μέχρι τον επόμενο υπολογισμό του ημερολογιακού τριμήνου. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να επανεισάγει εντολή ειδικής διαπραγμάτευσης το αργότερο τρία (3) λεπτά από τη χρονική στιγμή πλήρους ή μερικής εκτέλεσης προηγούμενης εντολής του ειδικής διαπραγμάτευσης, εφόσον, ως προς την τελευταία περίπτωση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής υπολείπεται της ΕΑΠΚΑ. Γ.2 ΕΝ.Α Ως προς την ειδική διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α ισχύουν οι ακόλουθες ειδικότερες ρυθμίσεις. Μέγιστη απόκλιση ζεύγους εντολών Ειδικής Διαπραγμάτευσης (quoteς): Διαστήματα Τιμών (τιμή αναφοράς) Εύρος Τιμών (spread) Τιμή > 3 4,0% 8

9 Διαστήματα Τιμών (τιμή αναφοράς) Εύρος Τιμών (spread) 2 Τιμή 3 5,0% 1 Τιμή < 2 8,0% Τιμή < 1 10,0% Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα Κινητής Αξίας: ανάλογα με την εμπορευσιμότητα της μετοχής με ελάχιστο τα 25 και μέγιστο τα τεμάχια Ελάχιστη Ημερήσια Ποσότητα (ΕΗΠ): 160 φορές την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα. Ελάχιστος χρόνος επανεισαγωγής quote: 3λεπτά. Σε περίπτωση που ο Ειδικός Διαπραγματευτής δραστηριοποιείται συγχρόνως στην Αγορά Αξιών και στον ΠΜΔ/ΕΝΑ ο ξεχωριστός κωδικός ειδικής διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στον Κανονισμό του ΧΑ δύναται να είναι ο ίδιος. Δ. Αξιολόγηση των Ειδικών Διαπραγματευτών της Αγοράς Αξιών και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α 2. Το Χ.Α. θέτει με την παρούσα, ειδική διαδικασία για την αξιολόγηση των Ειδικών Διαπραγματευτών που δραστηριοποιούνται στην Αγορά Αξιών και στην Εναλλακτική Αγορά. Με την παρούσα καθορίζεται επίσης και ο τρόπος δημοσιοποίησης στο ευρύ κοινό των σχετικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Το Χ.Α. λαμβάνει ανά Ειδικό Διαπραγματευτή και ανά κινητή αξία υπόψη για την αξιολόγηση αυτή τα ακόλουθα κριτήρια: (α) Το χρόνο παροχής ζευγών εντολών αγοράς και πώλησης (quotes), δηλαδή το χρόνο ύπαρξης quotes στο βιβλίο εντολών σε σχέση με το συνολικό χρόνο της συνεδρίασης. Υπολογίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ειδικός Διαπραγματευτής είχε έγκυρο quote στο βιβλίο εντολών. Αυτό το διάστημα διαιρείται με τη χρονική διάρκεια μίας συνεδρίασης εντός της οποίας έχει δικαίωμα (και όχι απλώς υποχρέωση) να εισάγει quote (δηλαδή, auctions και συνεχής διαπραγμάτευση, αλλά όχι φάση διαπραγμάτευσης στην τιμή κλεισίματος). Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο τριμήνου. (β) Το μέσο άνοιγμα τιμών (spread) κατά την περίοδο της ειδικής διαπραγμάτευσης, δηλαδή το spread των quotes του Ειδικού Διαπραγματευτή σε σχέση με το μέγιστο spread. Υπολογίζεται το σταθμισμένο με το χρόνο spread των έγκυρων quotes του Ειδικού Διαπραγματευτή και διαιρείται με το μέγιστο επιτρεπόμενο spread. Δεδομένου ότι το μέγιστο spread εξαρτάται από μίας τιμή της κινητής αξίας, για να υπολογιστεί το κριτήριο του spread, αρχικά υπολογίζεται ο λόγος spread quote προς μέγιστο spread για κάθε ενδοσυνεδριακή παρατήρηση του spread και στη συνέχεια σταθμίζεται με το ποσοστό χρόνου που του αναλογεί (σε επίπεδο τριμήνου). (γ) Τον όγκο των εντολών αγοράς και πώλησης, δηλαδή τον όγκο των quotes που εισήγαγε ο Ειδικός Διαπραγματευτής σε σχέση με την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα. Υπολογίζεται το μέσο σταθμισμένο με το χρόνο ημι-άθροισμα του προσαρμοσμένου όγκου και των δύο σκελών όλων των quotes που εισήγαγε ο ίδιος ο Ειδικός Διαπραγματευτής (δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη μεταβολές που είναι αποτέλεσμα μερικής εκτέλεσης. Στη συνέχεια, αυτός ο όγκος διαιρείται με την Ελάχιστη Ανακοινώσιμη Ποσότητα που ισχύει την τελευταία ημέρα του υπό εξέταση τριμήνου. 2 Το στοιχείο Δ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ με ισχύ από 1/7/2010 (βλ. σχ. και την απόφαση 24 του ΔΣ του ΧΑ) 9

10 (δ) Το βαθμό συνεισφοράς του ΕΔ στη μείωση του Μέσου Εύρους Τιμών της Αγοράς, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της απόστασης του μέσου spread της αγοράς από το μέσο spread του Ε.Δ. ως προς την απόσταση του μέσου spread της αγοράς από το βέλτιστο spread που μπορεί να επιτευχθεί στην κινητή αξία. Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται στην αγορά των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη βαθμολογία που αποδίδεται για την τιμή κάθε κριτηρίου αξιολόγησης: Κριτήριο χρόνου (T) Βαθ μός Κριτήριο spread (S) Βαθ μός Κριτήριο όγκου (V) Βαθ μός Κριτήριο μείωσης του Spread (MS) 0.9 T 1 Α 0 < S < 0.8 Α 1.5 V Α 75,01 MS 100% T < 0.9 Β 0.8 S < 0.85 Β 1.3 V < 1.5 Β 0 MS 75% T < 0.7 Γ 0.85 S < 0.9 Γ 1.1 V < 1.3 Γ < T < 0.5 Δ 0.9 S 1 Δ 1 V < 1.1 Δ - - Βαθ μός Σε περιπτώσεις όπου ένας Ειδικός Διαπραγματευτής, δραστηριοποιείται σε περισσότερες της μίας κινητές αξίες του ίδιου ή διαφορετικού είδους, τα κριτήρια αξιολόγησης υπολογίζονται σωρευτικά για αυτόν. Για να εξαχθεί η συνολική (για όλες τις κινητές αξίες του ίδιου ή διαφορετικού είδους) αξιολόγηση ενός Ειδικού Διαπραγματευτή σε κάθε κριτήριο, χρησιμοποιείται η βαθμολογία του απλού μέσου όρου της επίδοσης του Ειδικού Διαπραγματευτή σε αυτό το κριτήριο στις επιμέρους κινητές αξίες (και όχι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους επιδόσεων). Συνεπώς, η συνολική αξιολόγηση του Ειδικού Διαπραγματευτή, που παρουσιάζεται κάθε τρίμηνο, απαρτίζεται από τέσσερις χαρακτήρες - 3 γράμματα και ένα νούμερο - (π.χ. ΑΒΓ1) εκ των οποίων ο πρώτος παρουσιάζει την επίδοσή του στο κριτήριο του χρόνου, ο δεύτερος στο κριτήριο του spread, ο τρίτος στο κριτήριο του όγκου, και ο τέταρτος αφορά το κριτήριο μέτρησης του βαθμού μείωσης του μέσου Spread της αγοράς, όπως αυτά έχουν προκύψει από τη μέση επίδοσή του σε όλες τις κινητές αξίες στις οποίες ασκεί ειδική διαπραγμάτευση. Η αξιολόγηση των Ειδικών Διαπραγματευτών πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση και βασίζεται σε στοιχεία του αμέσως προηγηθέντος τριμήνου, ενώ τα αποτελέσματά της γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. εντός των επτά (7) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα. Ε. Ισχύς Η παρούσα απόφαση ισχύει από Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η απόφαση 4/ του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, καταργείται. Η από τροποποίηση ισχύει από τη λήψη της απόφασης του ΔΣ του ΧΑ. Η από τροποποίηση ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΧΑ Η παρούσα να δημοσιευτεί άμεσα στις ηλεκτρονική σελίδα του Χ.Α. 10

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ (MARKET MAKER) ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α. Χαρακτηριστικά και πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016, 31.10.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 3.0 01/12/2014 Ισχύει από 01/12/2014 Σελίδα 1 από 9 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ATHEX - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) Η παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη μετά τις από 16.3.2015,18.5.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα