(Με βάση την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)"

Transcript

1 FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ενότητα Β 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι Διαθεσιμότητα Οικονομικών καταστάσεων ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Δημόσιες Προσφορές Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Άδειες Αγορά Ιδίων Μετοχών Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ίδρυση νέων εταιρειών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Κέρδη ανά μετοχή Μερισματική πολιτική Φορολογία μερισμάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές πληροφορίες Ιστορικό Αντικείμενο εργασιών της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μισθωμένα Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 5.1 Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίoυ της Εταιρείας Ίδια κεφάλαια Λογιστική αξία μετοχής Μέτοχοι Μετοχική σύνθεση Δικαιώματα Μετόχων Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας Προσωπικό Ομίλου Οργανόγραμμα 39 1

3 6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005 Εταιρείας και Ομίλου ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.1 Δομή Ομίλου Ενοποιούμενες Εταιρείες Άμεση Συμμετοχή Έμμεσες συμμετοχές - Θυγατρικές των θυγατρικών εταιρειών Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες που ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 8.1 Σημαντικές εξελίξεις τρέχουσας χρήσης Στόχοι και προοπτικές της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Στόχοι και προοπτικές των θυγατρικών εταιρειών της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΡΘΡΟ Παράρτημα 2

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/01 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 23 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN ATHENS, ημιώροφος, αίθουσα Cosmos ABC, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθμός 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ : 1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/2005 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/2005 με τις έπ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/2005 και έγκριση διανομής προμερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/ /12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Προέγκριση αμοιβών εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 4

5 Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3 ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3 ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Ν. Ψυχικό, 08 Μαίου 2006 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Β Στοιχεία Ετήσιου Δελτίου σύμφωνα με την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6

7 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Υπεύθυνοι σύνταξης Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, στους κάτωθι : κ. Ιωάννη Κολίτση, Γενικό Διευθυντή, τηλ κ. Γιώργο Αλεβίζο, Treasurer του Ομίλου, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της 5/204/ Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποιήθηκε από την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ο κ. Βασίλειος Σ. Φουρλής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, τηλ Ο κ. Ιωάννης Α. Κολίτσης, Γενικός Διευθυντής, Λεωφ. Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό, τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο είναι πλήρη,αληθή, ακριβή και ορθά. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα 7

8 μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Για τη χρήση 2005 Σύμφωνα με την απόφαση της από 16 Ιουνίου 2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείαςσε επίπεδο μητρικής και σε ενοποιημένο επίπεδο, για τη χρήση 2005 διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κα. Ησαΐα Θεοδωρίδου της Εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα τηλ.: , Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Νικόλαο Επ. Βουνισέα της Εταιρείας KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή Αττικής, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Οι Εταιρείες του Ομίλου και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις είναι: Επωνυμία Εταιρείας GENCO TRADE S.R.L. Έδρα Βουκουρέστι. Ρουμανία % Συμμετοχής Μέθοδος Ενοποίησης % Πλήρους Ενοποίησης GENCO BULGARIA L.T.D. Σόφια Βουλγαρία % Πλήρους Ενοποίησης PRIME TELECOM AE Αθήνα 82.91% Πλήρους Ενοποίησης HOUSEMARKET AE Αθήνα % Πλήρους Ενοποίησης FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα % Πλήρους Ενοποίησης INTERSPORT ATHLETICS AE Αθήνα % Πλήρους Ενοποίησης AUTOMATE AE Αθήνα 91.39% Πλήρους Ενοποίησης ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. * Αθήνα 78.53% Πλήρους Ενοποίησης SERVICE ONE Α.Ε. * Αθήνα 99.00% Πλήρους Ενοποίησης A.T.C. ABETE Αθήνα 45.43% Καθαρής Θέσης SPEEDEX Α.Ε. Αθήνα % Καθαρής Θέσης * Εταιρείες με έμμεση συμμετοχή Όλες οι Εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της Εταιρείας της ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ως εξής: Ο έλεγχος των εταιρειών FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε και SERVICE ONE Α.Ε. για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε., PRIME TELECOM A.E., A.T.C. ABETE, και AUTOMATE A.E. για τη χρήση που έληξε στις 8

9 διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ησαϊα Κ. Θεοδωρίδου της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. και HOUSEMARKET Α.Ε. για τη χρήση 2005 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο και Μάριο Τ. Κυριάκου των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της Εταιρείας GENCO TRADE S.R.L. που εδρεύει στη Ρουμανία, για τη χρήση 2005 διενεργήθηκε απο τοπικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής Εταιρείας KPMG Romania SRL. Ο έλεγχος της Εταιρείας GENCO BULGARIA L.T.D., που εδρεύει στη Βουλγαρία, για τη χρήση 2005 διενεργήθηκε απο την τοπικό Ελεγκτή Dimitana Hristova με αρ. μητρώου 0182 Ο έλεγχος της Εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για τη χρήση 2005 διενεργήθηκε απο κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Ε. Κυρμπιζάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16181) και Κωνσταντίνο Π. Ευαγγελινό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13151) της ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Για τη χρήση 2004 Σύμφωνα με την απόφαση της από 30 Ιουνίου 2004 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείαςσε επίπεδο μητρικής και σε ενοποιημένο επίπεδο, για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κα. Ησαΐα Θεοδωρίδου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα τηλ.: , Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Νικόλαο Επ. Βουνισέα της εταιρείας KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή Αττικής, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονταν στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της Εταιρείας της ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ως εξής: Ο έλεγχος των εταιρειών AUTOMATE Α.Ε., FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε. PRIME TELECOM Α.Ε., SERVICE ONE Α.Ε. για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. και ATHENS TECHNOLOGY CENTER ABETE (A.T.C) για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα ΗΣΑΙΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. και HOUSEMARKET Α.Ε. για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΜΑΡΙΟ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

10 των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας Π. Κωτσόβολος Α.Ε.Β.Ε. για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΟΥΝΙΣΕΑ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ε. ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗ με Α.Μ. ΣΟΕΛ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟ με Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Ο έλεγχος της εταιρείας GENCO TRADE S.R.L. που εδρεύει στη Ρουμανία, για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από τοπικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Romania SRL. Ο έλεγχος της εταιρείας GENCO BULGARIA L.T.D., που εδρεύει στη Βουλγαρία, για τη χρήση 2004 διενεργήθηκε από την Τοπικό Ελεγκτή Λογιστή Dimitana Hristova με αρ. μητρώου 0182 Για τη χρήση 2003 Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας- απλών και ενοποιημένωνγια τη χρήση 2003 διενήργησαν, σύμφωνα με απόφαση της από 20 Ιουνίου 2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές κα. Ησαΐα Θεοδωρίδου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα τηλ.: , Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και κ. Μάριος Τ. Κυριάκου της εταιρείας KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., (Διεύθυνση εργασίας: Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή Αττικής, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονταν στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της Εταιρείας της ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ως εξής: Ο έλεγχος των εταιρειών AUTOMATE Α.Ε., PRIME TELECOM Α.Ε., SERVICE ONE Α.Ε. για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Δ. Παπαγεωργακόπουλο της Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε., ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. και ATHENS TECHNOLOGY CENTER ABETE (A.T.C) για τη χρήση που έληξε στις διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα ΗΣΑΙΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ο έλεγχος των εταιρειών INTERSPORT ATHLETICS Α.Ε. και HOUSEMARKET Α.Ε. για τη χρήση 2003 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΜΑΡΙΟ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

11 των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας Π. Κωτσόβολος Α.Ε.Β.Ε. για τη χρήση 2003 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Χ. ΣΤΑΥΡΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΜΑΡΙΟ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας ONE WAY Α.Ε.Β.Ε. για τη χρήση 2003 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Η. ΛΑΓΓΑ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΜΑΡΙΟ Τ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., αντίστοιχα. Ο έλεγχος της εταιρείας ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για τη χρήση 2003 διενεργήθηκε από κοινού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟ με Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 1.3 Φορολογικοί έλεγχοι Η μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις: Εταιρεία Χρήσεις FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2002 έως και 2005 FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε έως και 2005 HOUSEMARKET A.E έως και 2005 INTERSPORT ATHLETICS A.E έως και 2005 ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε έως και 2005 SERVICE ONE Α.Ε έως και 2005 AUTOMATE A.E έως και 2005 PRIME TELECOM A.E έως και 2005 GENCO TRADE S.R.L έως και 2005 GENCO BULGARIA L.T.D έως και 2005 Το Ετήσιο Δελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Δελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την Εταιρεία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 11

12 ώρες στην Εταιρεία, (Λεωφ. Κηφισίας 340, Τ.Κ Νέο Ψυχικό), Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Αλεβίζος Γεώργιος τηλ.: Διαθεσιμότητα Οικονομικών καταστάσεων Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και μη βάση, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι Εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (σε ενοποιημένη και μη βάση) είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Οι οικονoμικές καταστάσεις των ενοποιούμενων εταιρειών, καθως και οι εκθέσεις διαχείρισης των θυγατρικών και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 12

13 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2.1 Δημόσιες Προσφορές Η Εταιρεία κατά τη χρήση και την τρέχουσα χρήση δεν προέβη σε Δημόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής μετοχών άλλης Εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστημα δεν έλαβε χώρα από τρίτους Δημόσια Προσφορά Αγοράς / Ανταλλαγής μετοχών της Εταιρείας. 2.2 Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Άδειες Δεν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν, επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων σε βάρος της Εταιρείας που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 2.3 Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών. 2.4 Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) Η Εταιρεία κατά τη χρήση δεν προέβη σε εφαρμογή προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock option plan). 2.5 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονταν έως την 31 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις Ελληνικές Λογιστικές Αρχές, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, διέφεραν από τις διατάξεις των ΔΠΧΠ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/04) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Βάσει του ΔΠΧΠ 1 και τις προαναφερθείσες νομοθεσίες, οι ανωτέρω αναφερθείσες Εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου 2004). Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν προετοιμασθεί επί τη βάση αναγνώρισης και αποτίμησης των ΔΠΧΠ, τα οποία έχουν ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2005, που είναι η πρώτη ετήσια ημερομηνία κλεισίματος του Ομίλου, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθούν τα ΔΠΧΠ. Βάσει αυτών των ΔΠΧΠ, η Διοίκηση εφάρμοσε τις λογιστικές αρχές με βάση τα ΔΠΧΠ, για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου Ίδρυση νέων εταιρειών Κατά τη διαχειριστική χρήση εισήλθαν στον Όμιλο οι παρακάτω εταιρείες: 1. Συστάθηκε η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο 13

14 «TRADE LOGISTICS Α.Ε.Β.Ε.», δυνάμει της υπ αριθ πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Βερροιοπούλου. Η άδεια σύστασης και έγκριση του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την και έλαβε αριθμό μητρώου 59555/01ΑΤ/Β/05/434 (ΦΕΚ / ). Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι η παραλαβή, αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων, η δημιουργία προωθητικών και λοιπών συσκευασιών, ο ανεφοδιασμός επιχειρηματικών μονάδων καθώς και η διαχείριση του συνόλου των σχετικών πληροφοριών. Έδρα ορίσθηκε ο Δήμος Νέου Ψυχικού και τα γραφεία της βρίσκονται επί της Λεωφ. Κηφισίας, αρ Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε στα τριάντα (30) έτη και το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης. Στην Εταιρεία μετέχουν η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FOURLIS TRADE A.E.B.E.», που κατέχει μετοχές και ο κ. Ιωάννης Ζακόπουλος του Ιωάννη, που κατέχει μία (1) μετοχή. Η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει την Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει έως την εκλογή νέου ΔΣ από την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους Την συστάθηκε η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Η.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD», με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου. Η ως άνω Εταιρεία είναι θυγατρική της Εταιρείας «HOUSE MARKET A.E.» κατά 100 % και έχει ως αντικείμενο την εμπορία επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης και εστίασης. Tο μετοχικό κεφάλαιό της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ( ,00) Κυπριακών Λιρών, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μίας (1) Κυπριακής Λίρας εκάστης. Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα διαρκέσει έως την εκλογή νέου ΔΣ από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η πρώτη διαχειριστική χρήση των νεοιδρυθεισών εταιρειών, θα κλείσει στις

15 3.1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Απρίλιο του Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν την τιμή κλεισίματος της Εταιρείας (στο τέλος κάθε μήνα), τον όγκο συναλλαγών της Εταιρείας, σε τεμάχια και σε αξία, καθώς και την τιμή του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. για την περίοδο από : Τιμή κλεισίματος τέλους μηνός (σε ευρώ) Συνολικός όγκος συναλλαγών μηνός (σε τεμάχια) Συνολική αξία συναλλαγών μηνός (σε χιλ. ευρώ) Τιμή κλεισίματος τέλους μηνός Γενικού Δείκτη Χ.Α Ιανουάριος 3, , ,58 Φεβρουάριος 3, , ,50 Μάρτιος 3, , ,65 Απρίλιος 4, , ,62 Μαϊος 4, , ,72 Ιούνιος 4, , ,16 Ιούλιος 5, , ,30 Αύγουστος 4, , ,26 Σεπτέμβριος 4, , ,24 Οκτώβριος 4, , ,19 Νοέμβριος 4, , ,81 Δεκέμβριος 5, , , Ιανουάριος 5, , ,93 Φεβρουάριος 6, , ,16 Μάρτιος 6, , ,91 Απρίλιος 6, , ,45 Μαϊος 6, , ,53 Ιούνιος 6, , ,73 Ιούλιος 7, , ,78 Αύγουστος 7, , ,48 Σεπτέμβριος 6, , ,96 Οκτώβριος 7, , ,32 Νοέμβριος 8, , ,64 Δεκέμβριος 11, , , Ιανουάριος 10, , ,84 Φεβρουάριος 10, , ,85 Μάρτιος 10, , ,34 Απρίλιος 12, , ,96 15

16 Η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεικτών FTSE/ASE που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2004 αποφάσισε την προσθήκη της μετοχής FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στον Δείκτη FTSE/ASE Mid 40 και σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, από την 1 Δεκεμβρίου 2004, η μετοχής της Εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE/ASE Mid 40. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της τιμής της μετοχής και η εξέλιξη του συνολικού μηνιαίου όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρείας, για την περίοδο από : /1/2005 1/2/2005 1/3/2005 1/4/2005 3/5/2005 1/6/2005 Όγκος συναλλαγών σε τεμάχια 1/7/2005 1/8/2005 1/9/2005 3/10/2005 1/11/2005 1/12/2005 2/1/2006 1/2/2006 1/3/2006 3/4/2006 2/5/2006 Τιμή κλεισίματος Η χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 ήταν θετική δεδομένου ότι σημείωσε αύξηση της τάξεως του 97,6% περίπου για την χρονική περίοδο από 03/01/2005 έως 30/12/2005. Η ανώτατη τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας για την χρήση 2005 καταγράφηκε στις και ήταν Ευρώ, η δε κατώτατη τιμή έτους ήταν 5,44 Ευρώ και καταγράφηκε στις Η μέση τιμή της μετοχής της Εταιρείας για την περίοδο από έως και την , με βάση την τιμή κλεισίματος ήταν 7,01 Ευρώ. Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία της τιμής της μετοχής της Εταιρείας, του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. για την περίοδο από έως και την , οι οποίες έχουν μετατραπεί με βάση το 100 την (έτος βάσης): 16

17 /1/05 28/2/05 31/3/05 30/4/05 31/5/05 30/6/05 31/7/05 31/8/05 30/9/05 31/10/05 30/11/05 31/12/05 31/1/06 28/2/06 31/3/06 30/4/06 Fourlis A.E. Συμμετοχών Γενικός Δείκτης Χ.Α. 3.2 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους της Εταιρείας κέρδους µε τον σταθμισμένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. Ο σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2005 και 2004 είναι μετοχές. Ο Όμιλος Η Εταιρεία σε χιλ. ευρώ 31/12/ /12/ /12/ /12/2004 Κέρδη της χρήσης μετά από φόρους Σταθμισμένος Μ.Ο. μετοχών Κέρδη - ζημίες ανά μετοχή (σε ) (0.16) Μερισματική πολιτική Το Δ.Σ. θα προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, της 23ης Ιουνίου 2006 τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή και προμερίσματος για την τρέχουσα χρήση 2006 ποσού 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον η ανωτέρω πρόταση εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2005 και προμερίσματος χρήσης 2006, θα είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., στις Κατά συνέπεια από τις οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2005 και προμερίσματος χρήσεως Η καταβολή του μερίσματος και προμερίσματος, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και θα αρχίσει στις και μέχρι την Μετά τη λήξη της ημερομηνίας αυτής η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Εταιρείας μας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 340, 3ος όροφος, Νέο Ψυχικό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στα τηλ και

18 3.4 Φορολογία μερισμάτων Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2238/94 άρθρο 109), οι ημεδαπές Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονταν με φόρο 32% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. Έτσι τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη που πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές Εταιρείες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της μητρικής Εταιρείας της επόμενης χρήσης. Τα δε μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής Εταιρείας που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη, από τη λήψη τους, χρήση. 18

19 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4.1 Γενικές πληροφορίες Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με το διακριτικό τίτλο FOURLIS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950 με την επωνυμία Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ενώ από το 1966 λειτουργούσε με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 618/ ), μετονομάστηκε δε σε FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την Κ2-3792/ απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης τη μετατροπή της Εταιρείας σε Εταιρεία συμμετοχών και ως εκ τούτου και την τροποποίηση του σκοπού της. Με το υπ αριθ. 7/ πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 6465/ ) αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Νέου Ψυχικού. Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται πλέον στο Νέο Ψυχικό στη Λεωφ. Κηφισίας 340. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπ. Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε /06/Β/86/01. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, είχε αρχικά οριστεί στα 30 έτη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η διάρκεια παρατάθηκε για ακόμη 30 έτη, ήτοι μέχρι το έτος Ο σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, ύστερα από την τροποποίησή του με απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, έχει ως εξής: Σκοπός της Εταιρείας είναι: Η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές Εταιρείες και επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο. Η επένδυση σε αγορές εταιρειών και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων άλλων εταιρειών. Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης). Γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετιζόμενη με κινητά ή ακίνητα, βιομηχανική ή εμπορική, παραπλήσια ή σχετική με τις προαναφερθείσες δραστηριότητές της που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία της και την ανάπτυξή της. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. Για την επίτευξη και ανάπτυξη του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί: 19

20 να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της Εταιρείας, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών και υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει. Σήμερα, η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας αφορά στη συμμετοχή με σημαντικό ποσοστό σε διάφορες Εταιρείες, καθώς και στην ίδρυση νέων εταιρειών, προς τις οποίες θα παρέχει υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, υπάγεται δε στην κατηγορία Δραστηριότητες διαχείρισης των ελεγχουσών εταιρειών, κλάδος της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-03 της Ε.Σ.Υ.Ε.). 4.2 Ιστορικό Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτελεί συνέχεια της Εταιρείας Α. ΦΟΥΡΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ η οποία ιδρύθηκε το 1950, με έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή της έως και την απόσχιση του εμποροβιομηχανικού της κλάδου, η Εταιρεία είχε μια αξιοσημείωτη πορεία, την οποία συνεχίζει η FOURLIS TRADE A.E.B.E., με αποτέλεσμα η τελευταία να κατέχει σήμερα ηγετική θέση στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η Εταιρεία ακολουθώντας μια πολιτική συμμετοχών και εξαγορών στρατηγικής σημασίας, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία για τα ελληνικά δεδομένα, με αποτέλεσμα, τη δημιουργία ενός ισχυρού και δυναμικά αναπτυσσόμενου Ομίλου εταιρειών. Τον Ιούνιο του 1966 η Εταιρεία μετατράπηκε σε ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., στης οποίας το εταιρικό κεφάλαιο η Εταιρεία συμμετείχε κατά 50%. Το Δεκέμβριο του 1968 προστέθηκε στη δραστηριότητα της Εταιρείας η βιομηχανική παραγωγή γεγονός που είχε ως συνέπεια την αλλαγή της επωνυμίας της σε ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ Α.Ε.Β.Ε. Το 1973 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρεται από την Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 38), στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, στην Κηφισιά. Τον Απρίλιο του 1988 το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τον Ιανουάριο του 1993, η Εταιρεία εξαγόρασε το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως στην Ελλάδα, ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους απορρόφησε την Εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤ Α.Ε. Βιομηχανία Πλαστικών. 20

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/ 01 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/ 1/2011 έως 30/ 9/2011 (Σύμφωνα α με το Ν..3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΙΟ ΕΛΤΙΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΜΑΙΟΣΣ 22000066 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση 4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας 5 2. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα