ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΘΑ Γ ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟΘΩΝ «ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ, ΟΛΤΜΠΙΜΟ, ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΘΩΝ ΚΑΘ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΠΕΜΠΣΗ, 23 ΘΟΤΝΘΟΤ 2011 ΖΑΠΠΕΘΟ ΜΕΓΑΡΟ 9.00ΠΜ έως 9.00ΜΜ

2 ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Η Εταιρεία Ελλινων Ευεργετών ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ολυμπίων Κλθροδοτθμάτων ζχουν τθν τιμι να ςασ ςασ προςκαλζςουν ςτον Γ κφκλο ςυμποςίων με θζμα: Ευεργετιςμόσ,Ολυμπιςμόσ,, Εκελοντιςμόσ Ανκρωποκεντρικά Πρότυπα ςτθν Ελλάδα,τθν Ευρώπθ και τον Κόςμο την Πζμπτη, 23 Ιουνίου ςτο Ζάππειο Μζγαρο, (ϊρα ζναρξησ 9.00 πμ και ϊρα λήξεωσ 9.00μμ) ενόψει αφενόσ των εορταςτικϊν εκδηλϊςεων Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Ημζρασ[ 23/6+ωσ ημζρασ εορταςμοφ τησ αναβίωςησ των ςυγχρόνων Ολυμπιακϊν αγϊνων Ευρωπαικοφ ζτουσ Εκελοντιςμοφ [2011] και αφετζρου των πολιτιςτικϊν εκδηλϊςεων ςτο πλαίςιο τησ διοργάνωςησ τησ 6 ου Παγκοςμίου υνόδου Νεολαίασ*22/6 ζωσ 4/7+. και των παγκοςμίων αγϊνων SPECIAL OLYMPICS 2011 [25/6-4/7+ ςτην Αθήνα Για να εξακτινϊςουμε τα ανθρωποκεντρικά πρότυπα ςτην κοινωνία και διά τη ςυνζχιςη τησ μακραίωνησ πορείασ του Ευεργετιςμοφ. Μετά τιμήσ Για την Οργανωτική Επιτροπή Ανάςτοσ Κ. Δθμθτρόπουλοσ Πρόεδροσ

3 8.30 ΠΡΟΕΛΕΤΙ 9.00 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: ΙΨΑΝΝΗ ΔΟΜΑΓΕΡ- Πρόεδροσ Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ΑΝΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ- Πρόεδροσ Εταιρείας Ελλήνων Ευεργετών 9.30 ΦΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΕΠΙΗΜΨΝ εβ.μητροπολίτης Ακκρας κ. Γεώργιος Εκπρόσωπος Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Παφλοσ Κανελλάκθσ, Α Αντιπρόεδροσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ Αννα Φιλίνθ, Αντιδιμαρχοσ Αθηναίων Γιώργοσ Πατοφλθσ, Δήμαρχοσ Αμαρουσίου Ιορδάνθσ Λουίηοσ, Δήμαρχοσ Μαραθώνα Θεόδωροσ Παπαθλιοφ,Πρόεδροσ Δθμοτικοφ υμβουλίου Ολυμπίας Γεώργιοσ Οικονόμου, Πρόεδροσ Πανηπειρωτικής υνομοςπονδίασ Ελλάδοσ Αγνι Βλαβιανοφ-Αρβανίτθ,Πρόεδροσ Διεθνοφσ Οργανϊςεωσ Βιοπολιτικήσ ταφροσ Μπεςμπζασ, Πρόεδροσ Ελληνικήσ Αντικαρκινικής Εταιρείας Μαρία Χατηι, υντονίςτρια Πανελληνίου Παρατηρητηρίου Κοινωνίασ Πολιτϊν-Περιφέρεια Αττικής Σηανζτοσ Αντφπασ, Πρόεδροσ ΜΚΟ PRAKSIS ΣΕΛΕΣΟΤΡΓΙΚΟ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 1.ΑΝΑΚΡΟΤΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 2.ΕΠΑΡΙ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΗΜΑΙΑ 3 ΠΙΝΔΑΡΟΤ ΟΛΤΜΠΙΟΝΙΚΟΙ, Απαγγελία: Αλέξανδρος Φάχαλης 4. ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΣΕΥΑΝΨΝ [Μνημεία Ευάγγελου & Κωνςταντίνου Ζάππα]

4 10.45 ΕΠΙΗΜΗ ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΨΝ ΤΜΠΟΙΟΤ : Αννα Παπαδθμθτρίου-Σςάτςου, Αν. Περιφερειάρχθσ Αττικισ ΕΡΓΑΙΕ ΤΜΠΟΙΟΤ ΟΛΤΜΠΙΜΟ Γιώργοσ Δολιανίτθσ, τ. Μζλοσ Εφορίασ Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Οι διαχρονικοί ευεργέτες του Αθλητικού και Ολυμπιακού Ιδεώδους ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ Κωνςταντίνοσ Νιάρχοσ, καθηγητής Υιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ηθική Χυχολογική προυπόθεση του ευ ζήν και ευ πράττειν ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΑ πυρίδων Καμαλάκθσ, Μέγας Ευεργέτης- Μζγασ Αρχων Λογοθζτησ Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάςησ Αφρικήσ Διεθνής Ακαδημία Μεγάλου Αλεξάνδρου Βατήρας φιλανθρωπίας, Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στην Αφρική και τον κόσμο ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ Ιωάννα Μάςτορα, Δρ Ολυμπιακών πουδών Παν/μίου Ακθνών Εθελοντές η καρδιά της κοινωνίας ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΕΙΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΑΘΛΑ ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ: Μάρα Μπζκα, Δημοσιογράφος 1. ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΡΟ-ΕΟΕ 2 ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΑΙΛΑ-ΑΗΕPA 3 ΠΤΡΟ ΚΑΜΑΛΑΚΗ-ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4. ΣΑΤΡΟ ΜΠΕΜΠΕΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 5. ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΝΣΟΘΑΝΑΗ-ROTARY 6. ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΤΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΜΟ*

5 12.30 ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΕΝΟΡΑΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Πζτροσ Καςιμάτθσ, Δημοσιογράφος 1. Αναςτάςιοσ Βαςιλάσ, Πρόεδροσ Εποπτικοφ υμβουλίου ΑΗΕPA-Washigton 2. Διονυςία-Θεοδώρα Αυγερινοποφλου, Αν.Γραμματεφσ Περιβάλλοντος ΝΔ 3. Αγνι Βλαβιανοφ Αρβανίτθ, Πρόεδροσ Διεκνοφσ Οργανώσεως Βιοπολιτικής 4. Ακανάςιοσ Κοντοκανάςθσ, Πρόεδροσ ROTARY Αθηνών 5. Ιωάννθσ Ακαναςιάδθσ, Πρόεδροσ Παμμακεδονικής Ομοςπονδίασ Ελλάδοσ ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΚΡΙΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Ιωάννα Κονδφλθ, Επίτ. Πρόεδρος Τποτρόφων Ιδρύματος Ψνάση 1. Ανδρζασ Ακθναίοσ, Πρόεδροσ Ιδρύματος Ελληνισμού 2. Βαςίλθσ Σακτικόσ, υντονιςτήσ Πανελληνίου Παρατηρητηρίου Οργανϊςεων Κοινωνίας Πολιτών 3. Αναςταςία Ψωμιάδθ, Δρ Κοινωνιολογίασ Παντείου Πανεπιςτημίου Διευθφντρια Ελληνιςμοφ ΑΗΕPA-Promachos 4. Μαρίνοσ Παπαδόπουλοσ, Πρόεδροσ Διεθνοφσ υμβουλίου Κοινόν Πελοποννησίων 5. Δθμιτρθσ Καυκάσ, Πρόεδροσ Διεθνοφσ υμβουλίου Κοινόν Ηλείων 6. Βαςίλθσ Μαςοφλασ, Δρ Διοίκηςησ & Ανάπτυξησ ςτην Κοινωνία τησ Γνϊςησ Παν/μίου Loughborough, Πρόεδροσ Changeland ΜΟΤΙΚΕ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΕ : ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΛΑΙΙΩΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ : ΓΙΨΣΑ ΒΕΗ

6 16.00 ΤΝΣΟΝΙΣΗ :Θεόδωροσ Δθμθτρόπουλοσ, Διαχειριςτισ ΑΜΚΕ Κοινόν Ελλήνων Χριςτοσ Οικονομόπουλοσ, Πρόεδροσ Ελλθνικισ Ονοματολογικισ Εταιρείασ Προσωνύμια και Παρωνύμια των Ευεργετών του γένους από την εποχή του Κλεισθένη μέχρι σήμερα Βαςιλικι Παναγιωτοποφλου, Δρ Λαογραφίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνών Ευεργεσία στην Ελληνική Παράδοση Ανδρομάχθ Δουβόγιαννθ, Αντιπρόεδροσ «Πρόμαχοσ Ακθνά» «Αγκαλιάζοντας το περιβάλλον» Φώτου Διμθτρα, υγγραφζασ, Εκπαιδευτικόσ «Σο Ευ Λέγειν σύγχρονο παιδικό βιβλίο» ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δθμιτρθσ Γρθγοριάδθσ, Πρόεδροσ Πανελλήνιας Ενωσης Πτυχιοφχων Φυςικισ Αγωγισ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΤΜΠΙΜΟΤ-ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟΤ [Διά ενήλικουσ-νζουσ-παιδιά] ΟΝΕΙΡΕΤΟΜΑΙ ΘΕΛΨ ΜΠΟΡΨ ΥΛΟΠΟΙΗΗ: ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΥΛΗ:Πρωταθλήτρια-υγγραφζασ ΝΙΚΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ:Αθλητήσ -υγγραφζασ 18.3Ο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΗΥΙΑΚΟΤ ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ Evergetes.gr ταφροσ Παπακωνςταντινίδθσ,καθ. ACG Deree College/Διευθυντής WTM/ΕΛΕ

7 19.00 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Βάςω Παναγιωτοποφλου,Δρ Λαογραφίας Πανεπιςτημίου Αθηνϊν ΣΙΜΗΣΙΚΕ ΔΙΑΚΡΙΕΙ : ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΙΑ 1. ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΟΡΑ-ΔΙΟΑΠ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΧΑΧΑΛΗ 3. ΙΔΡΤΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Kids and Family) 4. ΕΘΕΛΟΝΣΗ PRAKSIS 5. ANNITA ΠΑΣΟΤΡΑΚΗ-ΕΚΕ ΜΟΥΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΓΙΝΕ ΠΡΨΣΑΘΛΗΣΗ ΣΗ ΖΨΗ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Φρύσανθος Καντερές ΜΟΤΙΚΗ ΤΝΟΔΕΙΑ: Κωνσταντίνος Κουφός ΣΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : Οι διαχρονικοί ευεργέτες του Αθλητικού και Ολυμπιακού Ιδεώδους Και τα έργα αυτών 1] Παναθηναικό τάδιο 2] Μέγαρο Ολυμπίων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΗ: 23/6 ζωσ 4/7* ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΙΜΗ ΣΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΕΤΕΡΓΕΣΗ ΑΒΕΡΨΥ [Είςοδοσ Παναθηναικοφ ταδίου] Παρακολοφθηςη πρόβας τελετής ενάρξεως 13 ων Παγκοςμίων Αγϊνων Special Olympics *Παναθηναικό τάδιο+

8 ΥΟΡΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 1. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ-ΕΕΕ 2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΙΨΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΨΝ 3. ΔΙΕΘΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΨΕΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΨΝ ΠΟΛΙΣΨΝ 5. ΔΙΕΘΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΚΟΙΝΟΝ ΗΛΕΙΨΝ 6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ 7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΨΗ ΠΣΤΦΙΟΤΦΨΝ ΥΤΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Επίτιμος Πρόεδρος : ΙΨΑΝΝΗ ΔΟΜΑΓΕΡ Πρόεδρος: ΑΝΑΣΟ ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ Αντιπρόεδρος: ΙΨΑΝΝΑ ΚΟΝΔΤΛΗ Επιστημονική Τπεύθυνη: ΙΨΑΝΝΑ ΜΑΣΟΡΑ Τπεύθυνος Εκθεσης: ΓΙΨΡΓΟ ΔΟΛΙΑΝΙΣΗ Τπεύθυνος Δικτύωσης: ΒΑΙΛΗ ΣΑΚΣΙΚΟ Παιδαγωγικές Δράσεις: ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΥΨΣΟΤ Εθελοντισμού: ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΖΗ Διαδίκτυο: ΜΑΡΙΝΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Επικοινωνία: ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΖΨΓΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΓΕΨΡΓΙΑΔΗ Καλλιτεχνική τήριξη: ΕΛΗ ΚΑΙΛΗ Τπεύθυνοι Βραβεύσεων: ΜΑΡΑ ΜΠΕΚΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑ ΚΙΝ

9 ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΘΑ ΠΕΜΠΣΗ, 23 ΘΟΤΝΘΟΤ 2011 ΖΑΠΠΕΘΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΣΕ ΑΙΜΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (ΠΟΣΕΑ) Πρόγραμμα Πρόσκληση 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 Δελτίο Τύπου Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014 Η γιορτή του Ολυμπισμού στη Μεσσηνία! Μια ημέρα γεμάτη αθλήματα, με πάνω από 300 παιδιά από τη Μεσσηνία και από όλο τον κόσμο, καθώς και με τη συμμετοχή πλήθους Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρειασ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1994 Κέρκυρα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας 1996 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS

MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS 1 MONEY SHOW ATHENS 2009 18-20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- HOTEL HILTON ATHENS 1 A ZONE - BUSINESS CENTER 2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-17:00 Αίθουσα ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1 Οργάνωση: ΒΑΚΕR MASTER Θέμα: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ κ. Σάκης Κουτσιμάνης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 10 MΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 A' Πανελλήνιο Συνέδριο «Εθελοντισμός & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010

15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Β.Ι.Ο.) ΤΙΜ. ΒΑΣΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ. (210) 6432419 FAX (210) 6434093 e-mail: bios@otenet.gr www.biopolitics.gr 15η Βιο-Ολυμπιάδα των Νέων 2010 Αγ. Πετρούπολη, 17 21 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου Αθήνα Tel. : +30-210-7276896 FAX: +30-210-7276725 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης

4 o. Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης 4 o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης www.obrela.gr Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι 1 New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι Το New York College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ (ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β 18/8/10 Αθήνα), (ΦΕΚ 1320

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 MAΡTΙΟΥ 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 1. Πεπραγμένα Δ.Σ. για το έτος 2013 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2013 3. Ισολογισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.ΕΚ.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 34 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 128, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 126 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΕΝΩΣΗ ΣΠΕΤΣΙΩΤΩΝ Στις 26.5.1902 ιδρύεται στον Πειραιά ο Σύλλογος των Σπετσιωτών με Πρόεδρος το δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A.M. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΚΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 2 ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ' ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 4 "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 6 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ 19:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Το φωνητικό σύνολο «έξη» υποδέχεται το κοινό στο μουσείο ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Πάνος Παναγιωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου Τα Νέα του Μήνα Μάιος 2014 3ος ΗμιΜαραθώνιος Αθήνας Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει τον 3ο ΗμιΜαραθώνιο Αθήνας την Κυριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Επιμέλεια Προγράμματος. Θωμάς Μπάκας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Επιμέλεια Προγράμματος Θωμάς Μπάκας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου... 9 Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου... 15 Περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ 2006 Με μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων που αφορούν στο μέλλον της Κρήτης ολοκληρώθηκε το συνέδριο Κρητών όπου γης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και στις 3,4 και 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ZHKOS ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! Δεκέμβριος 2013. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά

ZHKOS ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! Δεκέμβριος 2013. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS Νο 58 Δεκέμβριος 2013 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Στέγη Πολιτισμού «Γιάννης Ρίτσος» ΙΛΙΟΝ Στήριξη Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης απολογισμός 2 0 9 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Eurobank: 00260314340200916669

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί Ατελιέ Κέρκυρα 2011-2012 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τέρμα στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας Όταν αγαπάς την περιοχή σου δεν την πας πίσω

Τέρμα στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας Όταν αγαπάς την περιοχή σου δεν την πας πίσω Στο Ολυμπιακό χωριό οι αναπληρωτές υπουργοί υγείας και παιδείας n σελ. 8 Νέο γήπεδο μπάσκετ στις Αχαρνές Επίσκεψη στα μνημεία των Αχαρνών από τον Σ. Ντούρο n σελ. 20 n σελ. 17 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ Τετάρτη 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α 9.00-16.00 Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος Θέμα: Αναβάθμιση του Θεσμού Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Μαρκάτος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο τέταρτο διεθνές συνέδριο μεταξύ 26 και 28

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο τέταρτο διεθνές συνέδριο μεταξύ 26 και 28 Διεθνές Ιδρυμα για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό Ελληνικό Κέντρο International Foundation for Greek Language and Culture Educational Non-Profit Organisation Υψηλοί Προσκεκλημένοι Αξιότιμοι Σύνεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια 2014. στην «τσίγγλα» Ένα μνημείο εθελοντισμού και προσφοράς για τις επόμενες γενιές ΣΕΛ. 11 ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ελευθέρια 2014. στην «τσίγγλα» Ένα μνημείο εθελοντισμού και προσφοράς για τις επόμενες γενιές ΣΕΛ. 11 ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΤΟΣ 2ο- Τρίτη 13 Μαΐου 2014 Αρ. Φύλλου 14 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με σιγουριά στον εαυτό μας και συνείδηση των αξιών του γένους μας, μέσα από μια συλλογικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 18 MAH 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γεννήθηκε στην Πτερούντα Μυτιλήνης το 1943 και ζει στη Ν. Σμύρνη από το 1945. Τελείωσε την Ευαγγελική και σπούδασε Χημεία στην Αθήνα. Ανήκει στη γενιά

Διαβάστε περισσότερα