Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»"

Transcript

1 ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:. Ξερκοφρθσ Σθλζφωνο: ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΤΞΒΟΤΝΕΤΣΙΜΟΤ, ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΑΟΑΣΟΝΙΞΟΤ ΜΑΙ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΟ Πλθροφορίεσ: Ε. Φουςζκθ Σθλζφωνο: Οα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ... Ξαροφςι, 10/11/2011 Αρικ. Πρωτ.: /Γ2 Βακ. Προτερ. Α Π Ο Φ Α Η ΓΕΟΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΕΤΡΩΠΑΛΜΩΟ ΜΑΙ ΔΙΕΘΟΩΟ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΕΟΩΗ ΣΞΗΞΑ Βϋ ΠΡΟΓΡΑΞΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ: Α. Παπαδάκθ Σθλζφωνο: , ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΔΙΕΘΟΩΟ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ ΧΕΕΩΟ ΣΞΗΞΑ Βϋ ΕΜΠΑΙΔΕΤΣΙΜΩΟ ΑΟΣΑΝΝΑΓΩΟ Πλθροφορίεσ: Β. Ξπαϊρακτάρθσ Σθλζφωνο: Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Μ. Πόλθ: Ξαροφςι Ιςτοςελίδα: http: // Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Ζχοντασ υπόψθ 1. Σισ διατάξεισ: α. Tων άρκρων 18 και 45 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Μ. 167, τ. Α / ) «Δομι και λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». β. Σου άρκρου 111, παρ. 13 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Μ. 101, τ. Αϋ/ ) «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ». γ. Σου άρκρου 18 του ν. 2303/1995 (Φ.Ε.Μ. 80, τ. Αϋ/ ) «Πλθρωμι αποδοχϊν δθμοςίων υπαλλιλων μζςω τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ». 1

2 δ. Σου άρκρου 7, παρ. 2, του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Μ. 188, τ. Αϋ/ ) «Ενιαίο Νφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ». ε. Σου άρκρου 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Μ. 24, τ. Αϋ/ ) «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». ςτ. Σων άρκρων 3 και 4 του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Μ. 146, τ. Βϋ/ ) «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». η. Σου άρκρου 186 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Μ. 87, τ. Αϋ/ ) «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ». θ. Σου άρκρου 20, παρ. 4 του π.δ. 104/1979 (Φ.Ε.Μ. 23, τ. Αϋ/ ) «Περί ςχολικοφ και διδακτικοφ ζτουσ, υπθρεςιακϊν βιβλίων, εγγραφϊν, μετεγγραφϊν, φοιτιςεωσ, διαγωγισ και τιμθτικϊν διακρίςεων των μακθτϊν των ςχολείων Ξζςθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ». 2. Σθν υπϋαρικμ. Γ2/4867/ Τ.Α., (ΦΕΜ 629, τ. Βϋ/ ) «χολικζσ Δραςτθριότθτεσ». 3. Σθν υπ αρικμ. Γ2/455/ Τ.Α. (ΦΕΜ 161, τ.βϋ/ ) «για τθν Αγωγι ταδιοδρομίασ». 4. Σθν υπϋαρικμ. Δ1/Φ /324/ Τ.Α. (Φ.Ε.Μ. 1340, τ.βϋ/ ) «Μακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και.ε.μ. και των ςυλλόγων των διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπουργικι απόφαςθ 353.1/1/4517/Δ1/ (Φ.Ε.Μ. 64, τ. Βϋ/ ). 5. Σθν υπϋαρικμ /Ι Τ.Α. (Φ.Ε.Μ. 1615, τ.βϋ/ ) «Ξετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, αδελφοποιιςεων, εγκεκριμζνων προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων και άλλων προγραμμάτων». 6. Σθν υπ αρικμ. 1720/2006/ΕΜ απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15 θσ Οοεμβρίου Σθν υπ αρικμ /ΙΑ Τ.Α. (ΦΕΜ 831, τ.βϋ/ ) «Ξετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εξωτερικό ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ευρωπαϊκϊν δραςτθριοτιτων». 8. Σθν κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων 1120/Η/ (Φ.Ε.Μ. 1, τ.βϋ/ ) «Μακοριςμόσ αρμοδιοτιτων Τφυπουργϊν του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Παραςκευισ Χριςτοφιλοποφλου και Ιωάννθ Πανάρετου», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 9. Σθν ανάγκθ πραγματοποίθςθσ μετακινιςεων, εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ, μακθτϊν και ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ περιπάτων, εκδρομϊν, επιςκζψεων, εγκεκριμζνων προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. 10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Οομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και τα Μυβερνθτικά Όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΜ 98, τ. Αϋ/ ). 11. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 2

3 Αποφαςίηουμε Κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται για τουσ μακθτζσ των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοί περίπατοι, θμεριςιεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, πολυιμερεσ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ (εςωτερικοφ και εξωτερικοφ), εκπαιδευτικζσ και διδακτικζσ επιςκζψεισ και επιςκζψεισ ςτθ Βουλι των Ελλινων, ενϊ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων, εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, αδελφοποιιςεων και δραςτθριοτιτων διεκνοφσ εμβζλειασ. Ειδικότερα: Άρκρο 1 χολικοί Περίπατοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ωσ ςχολικόσ περίπατοσ ορίηεται θ οργανωμζνθ από το ςχολείο ομαδικι μετάβαςθ μακθτϊν ςε τόπουσ που βρίςκονται ςε μικρι απόςταςθ από τθ ςχολικι μονάδα. Η μετάβαςθ αυτι γίνεται πεηι ι με χριςθ μεταφορικοφ μζςου, εντόσ του διδακτικοφ ωραρίου και ζχει ςτόχο κοινωνικοποιθτικό, ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. χολικοφσ περιπάτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφν οι μακθτζσ όλων των τάξεων. 2. Οι περίπατοι πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του ωραρίου λειτουργίασ των ςχολείων, δεν υπερβαίνουν τουσ πζντε (5) ςυνολικά ςε όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ και δεν πραγματοποιοφνται περιςςότεροι του ενόσ (1) μζςα ςτον ίδιο μινα. υνιςτάται να καταρτίηεται ενδεικτικόσ προγραμματιςμόσ του ςυνόλου των περιπάτων ενόσ διδακτικοφ ζτουσ από το φλλογο Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, κατά τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ, ςτο πλαίςιο του προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Η τοποκεςία και θ ακριβισ θμερομθνία πραγματοποίθςθσ του περιπάτου μποροφν να διαφοροποιθκοφν ςε ςχζςθ με τον αρχικό προγραμματιςμό, εάν ςυντρζχουν λόγοι που ςχετίηονται με τθ λειτουργία του ςχολείου ι είναι απαγορευτικζσ οι καιρικζσ ςυνκικεσ ι εάν υπάρχει πρόταςθ για επιλογι καταλλθλότερθσ τοποκεςίασ. 3. Πζραν του αρχικοφ προγραμματιςμοφ, για τθν πραγματοποίθςθ περιπάτου λαμβάνεται απόφαςθ από το φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν. Ξετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ενθμερϊνεται θ αρμόδια προϊςταμζνθ εκπαιδευτικι αρχι. 4. Οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυνοδεφςουν τουσ μακθτζσ ςτον περίπατο, εκτόσ εάν κατά τθν κρίςθ του υλλόγου θ ςυμμετοχι κάποιου κακθγθτι κακίςταται αδφνατθ. 5. ε μακθτι που απουςιάηει από το ςχολικό περίπατο καταχωρίηονται απουςίεσ ιςάρικμεσ με τισ διδακτικζσ ϊρεσ που προβλζπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ θμζρασ κατά τθν οποία πραγματοποιείται ο περίπατοσ. τθν περίπτωςθ που για τθν πραγματοποίθςθ του περιπάτου χρθςιμοποιείται μεταφορικό μζςο, για τθ ςυμμετοχι του μακθτι κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ από τον κθδεμόνα του. Αν ο κθδεμόνασ δεν ςυμφωνεί, δεν καταχωρίηονται απουςίεσ. 6. Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι διδακτικι διαδικαςία τισ θμζρεσ πραγματοποίθςθσ των ςχολικϊν περιπάτων, ςυνιςτάται ςυγκροτθμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν να ζχουν τθ δυνατότθτα εναλλακτικά να πραγματοποιοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτο 3

4 πλαίςιο ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ι καινοτόμων προγραμμάτων, εφόςον ζχουν γίνει οι προαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ. Άρκρο 2 Εκπαιδευτικζσ Εκδρομζσ 1. Οι εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ αποτελοφν αναγκαίο ςυμπλιρωμα τθσ αγωγισ των μακθτϊν, γιατί τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ζρκουν ςε επαφι με τόπουσ που ζχουν ιδιαίτερθ μορφωτικι αξία, να γνωρίςουν τα επιτεφγματα του ανκρϊπου μζςα ςτθ μακροχρόνια πορεία του πολιτιςμοφ και να καλλιεργιςουν τθν κοινωνικότθτά τουσ. Για το ςκοπό αυτό επιλζγονται περιοχζσ με ιδιαίτερθ εκπαιδευτικι αξία (πολιτιςτικι, αρχαιολογικι, ιςτορικι, οικολογικι), ενϊ κρίνεται απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ και παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ μακθτζσ ςχετικά με τον τόπο τον οποίο πρόκειται να επιςκεφκοφν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απόκτθςθ όςο το δυνατόν πιο πλοφςιων εμπειριϊν. Σισ εκδρομζσ επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι, οι οποίοι απορρζουν από τον παιδαγωγικόμορφωτικό χαρακτιρα του ςχολείου και επομζνωσ, κρίνεται ςκόπιμο να καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν πραγματοποίθςι τουσ. 2. Πραγματοποιείται μία (1) θμεριςια εκδρομι χωρίσ διανυκτζρευςθ για τουσ μακθτζσ όλων των τάξεων των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ, ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων. ε περίπτωςθ που για τθν πραγματοποίθςι τθσ επιλζγονται οργανωμζνοι χϊροι όπωσ ακλθτικά κζντρα, τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, παιδικζσ καταςκθνϊςεισ και άλλα, κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι και να διακζτουν ςχετικι άδεια λειτουργίασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ για τθν υποδοχι μακθτϊν. Ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ κα πρζπει να ελζγχει εκ των προτζρων τθν καταλλθλότθτα του χϊρου υποδοχισ και να ηθτά αντίγραφα των ςχετικϊν αδειϊν και πιςτοποιθτικϊν τόςο των εγκαταςτάςεων όςο και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (άκλθςθσ, εςτίαςθσ κλπ.). 3. Πραγματοποιείται μία (1) πολυιμερθ εκδρομι από τουσ μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των Γενικϊν (ΓΕ.Ν.) και Επαγγελματικϊν Νυκείων (ΕΠΑ.Ν.) και τθσ Βϋ τάξθσ των Επαγγελματικϊν χολϊν (ΕΠΑ..) ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ι ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, κατά το χρονικό διάςτθμα από 15 Οκτωβρίου ζωσ 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου ζωσ και δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων, θ οποία ζχει διάρκεια ςυνολικά μζχρι πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. Η εκδρομι αυτι, ανάλογα με τθ χιλιομετρικι απόςταςθ από τον τόπο προοριςμοφ και τον τρόπο μετακίνθςθσ των μακθτϊν, μπορεί να ζχει διάρκεια ζωσ επτά (7) θμζρεσ, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν. 4. Θεωρείται ςθμαντικό να ενιςχφεται το ενδιαφζρον για τθν πραγματοποίθςθ εκδρομϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςε περιοχζσ με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, ιςτορικό ενδιαφζρον και φυςικό κάλλοσ. Άρκρο 3 Ι. Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτο πλαίςιο των καινοτόμων προγραμμάτων χολικϊν δραςτθριοτιτων Πραγματοποιοφνται ζωσ δφο (2) εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ι επιςκζψεισ ςε Μζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Μ.Π.Ε.) διάρκειασ ζωσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν ι ζωσ τεςςάρων (4) θμερϊν, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, οποτεδιποτε μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ -εξαιρουμζνων των περιόδων ενδοςχολικϊν και πανελλαδικϊν εξετάςεων-, ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και αγωγισ ςταδιοδρομίασ ι λοιπϊν 4

5 καινοτόμων δράςεων και προγραμμάτων) και αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα μακθτϊν εκπαιδευτικϊν οι οποίοι υλοποιοφν τα προαναφερόμενα προγράμματα. ΙΙ. Μετακινιςεισ επιςκζψεισ ςε Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) Ειδικότερα, οι επιςκζψεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα των Μ.Π.Ε. για το περιβάλλον και τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςφμφωνα με τισ κατά ζτοσ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Άρκρο 4 Διδακτικζσ επιςκζψεισ 1. Εντόσ του Ενιαίου Πλαιςίου Προγράμματοσ πουδϊν ενςωματϊνονται ςτθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου πολλαπλζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ των φυςικϊν ςυνόρων του ςχολείου. το πλαίςιο αυτό, δίνεται θ δυνατότθτα διεξαγωγισ μακθμάτων του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςε εξωςχολικοφσ χϊρουσ, με τθ διοργάνωςθ ςχετικϊν διδακτικϊν επιςκζψεων, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ετιςιου ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε επίπεδο τάξθσ και ςχολικισ μονάδασ. Ξε τον τρόπο αυτό, θ εμπειρία ςυνιςτά τθ βάςθ απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ και το ςχολείο ανοίγεται ςτθ ηωι και ςτθν κοινωνία. 2. Διδακτικζσ επιςκζψεισ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται ςε χϊρουσ επιςτθμονικισ, ιςτορικισ, κρθςκευτικισ, πολιτιςτικισ και περιβαλλοντικισ αναφοράσ, ςε μονάδεσ παραγωγισ, αξιοκζατα κλπ., κατόπιν ςυνεννόθςθσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ, όπωσ οι υπθρεςίεσ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, ιςτορικά αρχεία, δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ, φυςιολατρικζσ λζςχεσ, επιμελθτιρια, επιςτθμονικοφσ ςυλλόγουσ, κζντρα νεότθτασ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, εκκεςιακοφσ και μουςειακοφσ χϊρουσ, εργαςτιρια, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ. 3. Πραγματοποιοφνται οποτεδιποτε μζςα ςτο διδακτικό ζτοσ ζωσ εννζα (9) ανά τάξθ διδακτικζσ επιςκζψεισ, με διάρκεια μίασ ι περιςςοτζρων διδακτικϊν ωρϊν. Ο χρόνοσ πραγματοποίθςθσ των διδακτικϊν επιςκζψεων μπορεί να παρατακεί ζωσ και δφο ϊρεσ πζραν του ωραρίου λειτουργίασ του ςχολείου. Οι επιςκζψεισ αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα των διδακτικϊν αντικειμζνων του αναλυτικοφ προγράμματοσ και πραγματοποιοφνται φςτερα από ςυναίνεςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου ειδικότθτασ ι, εναλλακτικά, του ςυμβοφλου γενικισ παιδαγωγικισ ευκφνθσ. Άρκρο 5 Εκπαιδευτικζσ ανταλλαγζσ και αδελφοποιιςεισ Ματά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ αδελφοποιιςεων, εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, εγκεκριμζνων προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, διμερϊν προγραμμάτων, ςυμμετοχϊν ςε διεκνείσ ςυναντιςεισ, ςυνζδρια, διαγωνιςμοφσ και άλλεσ διεκνείσ εκδθλϊςεισ. υγκεκριμζνα, πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό, με διάρκεια ζωσ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ ι ζωσ επτά (7) θμζρεσ, εάν ςυμπεριλθφκοφν ζωσ δφο (2) αργίεσ, εντόσ 5

6 του ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνου του χρονικοφ διαςτιματοσ μίασ εβδομάδασ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων (ενδοςχολικϊν και πανελλαδικϊν) ζωσ τθ λιξθ τουσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ του ςχολείου, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και δεν προκφπτει δαπάνθ για το δθμόςιο. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτισ αδελφοποιιςεισ επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ μίασ (1) μετακίνθςθσ το χρόνο ανά ςχολικι μονάδα. Άρκρο 6 Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα και δραςτθριότθτεσ Ματά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται μετακινιςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό και ςτο εςωτερικό, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ευρωπαϊκϊν δραςτθριοτιτων. Ο αρικμόσ των μετακινιςεων ανά ζτοσ, θ χρονικι περίοδοσ μετακίνθςθσ και ο αρικμόσ των μετακινοφμενων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι πρζπει απαραιτιτωσ να ανικουν ςτθ ςχολικι μονάδα και ςτθν παιδαγωγικι ομάδα του προγράμματοσ, κακορίηονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του εγκεκριμζνου ςχεδίου ςτο οποίο εντάςςεται θ μετακίνθςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν διαταράςςεται θ ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ, ιδιαίτερα κατά τθν περίοδο πανελλαδικϊν και ενδοςχολικϊν εξετάςεων. Β. Προχποκζςεισ μετακινιςεων Για τθ περίπτωςθ των μετακινιςεων του άρκρου 6 ιςχφουν τα κάτωκι: i. Δικαιολογθτικά για ςυμμετοχι ςε ςχζδια ςυνεργαςίασ / ςυμπράξεισ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων α. Αίτθςθ, θ οποία υπογράφεται και ςφραγίηεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του ςχολείου. β. Πρόςκλθςθ και πρόγραμμα τθσ επίςκεψθσ από το ξζνο ςχολείο ι το φορζα υποδοχισ. γ. Επίςθμθ ζγκριςθ του προγράμματοσ από το φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό ι ευρωπαϊκό επίπεδο. δ. Αντίγραφο του Πρακτικοφ ςυγκρότθςθσ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ. ε. ε περίπτωςθ μετακίνθςθσ μακθτϊν, υποβάλλονται επιπλζον τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 1) αντίγραφο του Πρακτικοφ του υλλόγου Διδαςκόντων, ςτο οποίο αναφζρονται: θ απόφαςθ του υλλόγου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ ο κωδικόσ και ο τίτλοσ του ςχεδίου τα ονόματα των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και του/των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν 2) βεβαίωςθ του Διευκυντι του ςχολείου ότι τθρεί ςτο γραφείο του τισ ενυπόγραφεσ δθλϊςεισ των γονζων ι κθδεμόνων των ςυμμετεχόντων ανιλικων μακθτϊν, με τισ οποίεσ επιτρζπουν ςτα παιδιά τουσ να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα. ii. Δικαιολογθτικά για ςυμμετοχι ςε δράςεισ ατομικισ κινθτικότθτασ (προπαραςκευαςτικζσ επιςκζψεισ, ςεμινάρια επιμόρφωςθσ ι κατάρτιςθσ) 6

7 α. Αίτθςθ υπογεγραμμζνθ από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευκυντι του ςχολείου ςτο οποίο ανικει. Εάν ο εκπαιδευτικόσ ςυμπλθρϊνει ωράριο ςε περιςςότερα του ενόσ ςχολεία, τθν αίτθςθ ςυνυπογράφουν οι Διευκυντζσ όλων των ςχολείων που διδάςκει ο αιτϊν. β. Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ με το φορζα ςυντονιςμοφ ςε εκνικό ι ευρωπαϊκό επίπεδο. γ. Πρόςκλθςθ και πρόγραμμα από το φορζα υποδοχισ. Γ. Διαδικαςία ζγκριςθσ μετακινιςεων Οι αιτιςεισ μετακίνθςθσ κα πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτον οικείο αιρετό Περιφερειάρχθ, τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ μετακίνθςθσ, μετά από ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν από τον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Οι μετακινοφμενοι εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ που ζχει οριςτεί για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. τισ αποφάςεισ μετακίνθςθσ κα πρζπει να αναγράφονται ρθτά τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν που πρόκειται να μετακινθκοφν. Οι εκκζςεισ από τισ μετακινιςεισ κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και ςτθν αρμόδια Εκνικι Ξονάδα υντονιςμοφ. Αντικζτωσ, οι αποφάςεισ μετακίνθςθσ δεν κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Άρκρο 7 Επιςκζψεισ ςτθ Βουλι των Ελλινων α. Ματά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ ςτο «Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Μοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία» των ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που προςκαλοφνται από τον Πρόεδρο του Ιδρφματοσ, φςτερα από αίτθςι τουσ. β. Οι επιςκζψεισ αυτζσ εντάςςονται ςτισ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, αποτελοφν ανεξάρτθτο πρόγραμμα και αφοροφν ςτουσ μακθτζσ όλων των τάξεων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. γ. Οι επιςκζψεισ ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, ανάλογα με τθν απόςταςθ, μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν ζωσ δφο (2) διανυκτερεφςεισ, ενϊ για τθ νθςιωτικι Ελλάδα και τισ ακριτικζσ-παραμεκόριεσ περιοχζσ ζωσ τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ. Οι επιςκζψεισ ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων πραγματοποιοφνται από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ ζωσ και δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ των μακθμάτων. Α. Προχποκζςεισ μετακινιςεων Άρκρο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 1. Για κάκε εκδρομι-μετακίνθςθ μακθτϊν απαιτείται απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ που πραγματοποιεί τθ μετακίνθςθ με 7

8 αιτιολόγθςθ για τθν επιλογι του ςκοποφ και του τόπου προοριςμοφ, θ οποία λαμβάνεται, εκτόσ από τθν περίπτωςθ του άρκρου 1, είκοςι πζντε (25) θμζρεσ πριν από τθν πραγματοποίθςθ των πολυιμερων εκδρομϊν και δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν πραγματοποίθςθ των θμεριςιων εκδρομϊν. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία εκφράηεται τεκμθριωμζνθ ζνςταςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ από μζλθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτο ίδιο πρακτικό αιτιολογεί το ςκεπτικό τθσ πραγματοποίθςισ τθσ. Ξε τθν απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν ορίηονται απαραιτιτωσ: i. Ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ και ο αναπλθρωτισ του που πρζπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. ii. Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ και οι αναπλθρωτζσ τουσ, που είναι εκπαιδευτικοί τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, πλθν των αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν με μειωμζνο ωράριο και των ωρομιςκίων, και ςε αναλογία ζνασ εκπαιδευτικόσ ανά τριάντα (30) μακθτζσ για μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό και ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ ανά είκοςι (20) μακθτζσ για μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό, ςε κάκε περίπτωςθ εκτόσ του αρχθγοφ. Ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, κακϊσ και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ, κα πρζπει να ανικουν ςτο φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου που πραγματοποιεί τθν εκδρομι, ενϊ προθγοφνται οι διδάςκοντεσ ςτθν αντίςτοιχθ τάξθ. τθν περίπτωςθ μετακινιςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτθ μετακίνθςθ πρζπει να είναι οπωςδιποτε μζλθ τθσ παιδαγωγικισ ομάδασ. iii. Η θμερομθνία αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ. iv. Ο τόποσ όπου κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι. v. Σο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ, το οποίο πρζπει να τθρείται απαρζγκλιτα, για να επιτυγχάνεται τόςο ο ςκοπόσ τθσ, που είναι εκπαιδευτικόσ και μορφωτικόσ, όςο και θ αςφαλισ μετακίνθςθ των μακθτϊν. το αναλυτικό πρόγραμμα κα πρζπει να αναγράφονται οι ακριβείσ ϊρεσ αναχϊρθςθσ από το ςχολείο και άφιξθσ ςτον προοριςμό, τα μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ μετακίνθςθ, οι αρικμοί πτιςεων για αεροπορικζσ μετακινιςεισ, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για καλάςςιεσ μετακινιςεισ κ.ο.κ., όπωσ, επίςθσ και το θμεριςιο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων και μετακινιςεων ςτον τόπο προοριςμοφ, ξεχωριςτά για κάκε θμζρα. vi. τισ περιπτϊςεισ μετακινιςεων των άρκρων 3 και 5, εφόςον οι μετακινιςεισ πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο εγκεκριμζνων προγραμμάτων, ςτο πρακτικό αναγράφεται απαραιτιτωσ θ απόφαςθ ζγκριςθσ του προγράμματοσ. 2. Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 2 απαιτείται θ ςυμμετοχι ςτθν εκδρομι του 70% του αρικμοφ των μακθτϊν τθσ τάξθσ ι του ςχολείου. Ειδικά για τισ πολυιμερεσ εκδρομζσ των μακθτϊν των Επαγγελματικϊν Νυκείων και των Επαγγελματικϊν χολϊν απαιτείται θ ςυμμετοχι του 70% των μακθτϊν τθσ τάξθσ ι τθσ ειδικότθτασ. χολεία με μικρό αρικμό μακθτϊν είναι δυνατό να πραγματοποιοφν πολυιμερεσ εκδρομζσ μετά από ςφμπραξθςυνεργαςία με άλλα ςχολεία και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Για τισ μετακινιςεισ των περιπτϊςεων 3 και 5 τα ονόματα των ςυμμετεχόντων μακθτϊν αναγράφονται ςτθν απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ιδίου άρκρου. 3. Για τισ επιςκζψεισ του άρκρου 7 απαιτείται θ ςυμμετοχι του ½ των μακθτϊν τθσ τάξθσ. 4. ε κάκε περίπτωςθ είναι απαραίτθτο ο γονζασ/κθδεμόνασ να κατακζτει ςτο Διευκυντι του ςχολείου αυτοπροςϊπωσ ενυπόγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ςυναινεί για τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ του ςτθ ςχεδιαηόμενθ εκδρομι-μετακίνθςθ, αφοφ προθγουμζνωσ ενθμερωκεί εγγράφωσ για το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ και 8

9 ςυμφωνεί για τθν πιςτι τιρθςι του, κακϊσ και για τισ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. Επίςθσ, ςτθν ίδια υπεφκυνθ διλωςθ, ο γονζασ/κθδεμόνασ κα αναγράφει αν ο μακθτισ ζχει κάποιο χρόνιο πρόβλθμα υγείασ. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο μακθτισ ζχει χρόνιο πρόβλθμα υγείασ θ υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφεται με ενθμερωτικό ςθμείωμα όπου κα αναγράφονται: α) τα φάρμακα που πρζπει να λαμβάνει ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ, (πρζπει να ελζγχεται το απόκεμα για τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ) β) οι πρϊτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ και γ) το τθλζφωνο του κεράποντοσ ιατροφ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κατατίκενται εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται από το Διευκυντι του ςχολείου. Οι ενιλικεσ μακθτζσ υπογράφουν και κατακζτουν οι ίδιοι τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 5. Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου είναι δυνατό να ςυμμετζχουν ςτθν εκδρομι ζωσ και δφο (2) μζλθ του υλλόγου των Γονζων και Μθδεμόνων, με δικι τουσ δαπάνθ, χωρίσ ς` αυτι τθν περίπτωςθ να μειϊνεται ο αρικμόσ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 6. Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν του ςχολείου είναι δυνατό μακθτισ με ειδικζσ ανάγκεσ να ςυμμετζχει ςε εκδρομι-μετακίνθςθ με ςυνοδεία ςυγγενικοφ του προςϊπου, με δικι του δαπάνθ. Απαγορεφεται αυςτθρά ςε οποιοδιποτε άλλο άτομο, πλθν των ρθτά αναφερόμενων ςτθν Πράξθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, με οικονομικι ι χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ, να ςυμμετζχει ςε ςχολικι εκδρομι-μετακίνθςθ. Β. Ζγκριςθ εκδρομϊν-μετακινιςεων Άρκρο 9 Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό εγκρίνονται από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχθ, μετά από ζλεγχο και αντίςτοιχθ ειςιγθςθ του οικείου Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μόνο για τισ μετακινιςεισ του άρκρου 6. Άρκρο Για να χορθγθκεί θ ζγκριςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι κατά περίπτωςθ προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ και να υποβλθκοφν ζγκαιρα ςτα αρμόδια εγκριτικά όργανα τα εξισ: i. Ακριβζσ αντίγραφο τθσ απόφαςθσ του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 8. ii. Βεβαίωςθ του Διευκυντι του ςχολείου ότι καλφπτεται ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν (για τισ περιπτϊςεισ των άρκρων 2, 4 και 7 τθσ παροφςασ), βάςει των υπεφκυνων δθλϊςεων των γονζων/κθδεμόνων τουσ. Ο Διευκυντισ του ςχολείου βεβαιϊνει, επίςθσ, ότι ζχουν κατατεκεί και τθροφνται ςτο αρχείο του ςχολείου οι ενυπόγραφεσ δθλϊςεισ των γονζων/κθδεμόνων όλων των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν εκδρομι-μετακίνθςθ ι των ιδίων, αν είναι ενιλικοι. iii. Ειδικά για τισ επιςκζψεισ του άρκρου 7 απαιτοφνται ακόμα: α) Ηλεκτρονικι αίτθςθ του ςχολείου ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων, β) Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων, γ) Ετιςια ζγκριςθ του προγράμματοσ των επιςκζψεων ςτο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων και τθσ μετακίνθςθσ των ςχολείων από το Γενικό Γραμματζα του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 9

10 2. Εφόςον υπάρχουν ςοβαροί λόγοι εξαιτίασ των οποίων κακίςταται αδφνατθ θ πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ ςτθν θμερομθνία που είχε αρχικά αποφαςιςτεί, είναι δυνατι θ πραγματοποίθςι τθσ ςε άλλθ θμερομθνία με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και ςε ςυνεννόθςθ με το τουριςτικό γραφείο, με βάςθ τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ, αλλά εντόσ των προβλεπόμενων από τθν παροφςα Τπουργικι Απόφαςθ χρονικϊν περιόδων. Επίςθσ, είναι δυνατι θ αλλαγι των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ όςον αφορά ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. ε κάκε περίπτωςθ ενθμερϊνεται εγγράφωσ θ αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ εκδρομισ αρχι. Άρκρο 11 Σα δικαιολογθτικά προσ ζγκριςθ των εκδρομϊν-μετακινιςεων υποβάλλονται ιεραρχικά ςτον οικείο Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ για τισ πολυιμερεσ εκδρομζσ και δεκατρείσ θμζρεσ (13) για τισ μονοιμερεσ εκδρομζσ πριν τθν αναχϊρθςθ των εκδρομζων-μετακινουμζνων. Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αφοφ διαπιςτϊςει τθ νομιμότθτα τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, ςυντάςςει ςχετικι ειςιγθςθ, τθν οποία κοινοποιεί ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και εν ςυνεχεία τθ διαβιβάηει, μαηί με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά του άρκρου 10, ςτον οικείο αιρετό Περιφερειάρχθ. Γ. Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν-μετακινιςεων Άρκρο 12 Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ οργανϊνονται από το ςχολείο με ευκφνθ του Διευκυντι. Ενδείκνυται να προγραμματίηονται κατά το δυνατόν παράλλθλα με άλλεσ μετακινιςεισ, ϊςτε να μθ διαταράςςεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα θ ομαλι διδακτικι διαδικαςία. Άρκρο 13 Εφόςον πρόκειται για θμεριςια, απλι μετακίνθςθ των μακθτϊν, ο Διευκυντισ του ςχολείου λαμβάνει τουλάχιςτον τρεισ (3) προςφορζσ για τθν επιλογι του μεταφορικοφ μζςου, τισ οποίεσ ανακοινϊνει ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. Άρκρο Για τισ προγραμματιηόμενεσ εκδρομζσ-μετακινιςεισ, ο Διευκυντισ του ςχολείου προκθρφςςει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία υποχρεωτικά κα καταγράφονται: α) προοριςμόσ/οί, β) προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, γ) μεταφορικό/ά μζςο/α και τυχόν πρόςκετεσ προδιαγραφζσ, δ) «κατθγορία» καταλφματοσ, ε) λοιπζσ υπθρεςίεσ (παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων, επίςκεψθ χϊρων κλπ.), ςτ) υποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. υνιςτάται ςτα ςχολεία να ηθτοφν και τθν πρόςκετθ προαιρετικι αςφάλιςθ, που καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ πρζπει να ηθτείται θ τελικι ςυνολικι τιμι του οργανωμζνου ταξιδιοφ, αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά μακθτι, ϊςτε οι προςφορζσ να είναι οικονομικά και ποιοτικά ςυγκρίςιμεσ. Η προςφορά του ταξιδιωτικοφ γραφείου κα κάνει ρθτι αναφορά ςτθν κατθγορία του καταλφματοσ που προτείνει. Οι προςφορζσ, που κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον τρεισ (3), κατατίκενται κλειςτζσ ςτο ςχολείο. Ξε κάκε προςφορά κατατίκεται 10

11 από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 2. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, ςυγκροτείται Επιτροπι, με Πράξθ του Διευκυντι του ςχολείου, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο, ωσ πρόεδρο, δφο (2) ςυνοδοφσεκπαιδευτικοφσ, που ορίηονται από το φλλογο των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν, ζναν (1) εκπρόςωπο του υλλόγου Γονζων και Μθδεμόνων, εφόςον λειτουργεί τζτοιοσ φλλογοσ, και από εκπροςϊπουσ του 15/μελοφσ Ξακθτικοφ υμβουλίου ι των 5/μελϊν υμβουλίων των Ξακθτικϊν Μοινοτιτων που κα λάβουν μζροσ ςτθν εκδρομι-μετακίνθςθ, οι οποίοι εκπροςωποφνται με μία (1) ψιφο. Η Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ επιλογισ του ταξιδιωτικοφ γραφείου που κα πραγματοποιιςει τθν εκδρομι-μετακίνθςθ. Η επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο πρακτικό που ςυντάςςεται και ςτο οποίο αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ. Σο εν λόγω πρακτικό, εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από το Διευκυντι του ςχολείου ςε κάκε ςυμμετζχοντα ι/και ζχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενθμερωκεί, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ επιλογισ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ επιλογισ. 3. Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν εξζταςθ των ενδεχόμενων ενςτάςεων, γίνεται θ τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. τθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα εξισ: i. Σο εγκεκριμζνο από το φλλογο Διδαςκόντων Μακθγθτϊν αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. ii. Σο όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία του, ο αρικμόσ δωματίων και κλινϊν και οι παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ. iii. Η Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ. iv. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ και κόςτοσ ανά μακθτι. v. Σουσ Γενικοφσ Όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι. 4. Σο ςχολείο υποχρεοφται να αναρτά ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του τισ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων, τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ που υπογράφτθκε, κακϊσ και τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου επαγγελματικισ ευκφνθσ. 5. Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ, οφείλουν να ςυνεννοοφνται με τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων αποηθμίωςθσ των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και του αρχθγοφ. 6. Ξετά τον προγραμματιςμό των πολυιμερων εκδρομϊν-μετακινιςεων, με ευκφνθ του Διευκυντι του ςχολείου, καταχωρείται θ εκδρομι-μετακίνθςθ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τ.Π.Δ.Β.Ξ.Θ., προκειμζνου να ενθμερϊνονται οι υπθρεςίεσ άλλων Τπουργείων, οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και οι Περιφζρειεσ του τόπου προοριςμοφ των εκδρομϊν, ϊςτε να λαμβάνεται κάκε αναγκαίο μζτρο για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν και τθν τιρθςθ των διατάξεων που κακορίηουν τουσ όρουσ λειτουργίασ των χϊρων διαμονισ, εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ. 7. Οι εκδρομζσ-μετακινιςεισ των μακθτϊν είναι δυνατό να πραγματοποιοφνται με τα εναζρια, καλάςςια, οδικά και ςιδθροδρομικά μζςα μεταφοράσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται οι όροι αςφάλειασ για κακζνα από αυτά. 11

12 8. Για τθν αςφαλι μετακίνθςθ των μακθτϊν, θ εκκίνθςθ των εκδρομϊν-μετακινιςεων κα γίνεται από το χϊρο του ςχολείου, δε κα πραγματοποιείται πριν από τισ 6 π.μ., ενϊ θ άφιξθ ςτον τόπο προοριςμοφ ι θ επιςτροφι ςτο ςχολείο κα πραγματοποιείται το αργότερο ζωσ τισ 10 μ.μ., όταν θ εκδρομι πραγματοποιείται οδικϊσ. ε περίπτωςθ χριςθσ δεφτερου μεταφορικοφ μζςου, είναι δυνατό να διαφοροποιθκοφν τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνθςθσ-άφιξθσ με απόφαςθ του αιρετοφ Περιφερειάρχθ τθσ Διοικθτικισ Περιφζρειασ. Επίςθσ, κάκε είδουσ μετακίνθςθ των μακθτϊν ςτον τόπο διαμονισ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πραγματοποίθςθσ των εκδρομϊν κα γίνεται ςε χρόνο ςφμφωνο με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 9. Πριν από τθν αναχϊρθςθ, ο Διευκυντισ του ςχολείου ςε ςυνεργαςία με τον αρχθγό τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ και τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ τονίηει ςτουσ μακθτζσ τθν ανάγκθ για τθ ςχολαςτικι τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ εκδρομισ και τθν υποδειγματικι ςυμπεριφορά τουσ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ θ αςφαλισ μετακίνθςθ, θ διαμονι και θ ψυχαγωγία, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι. 10. ε περίπτωςθ μετακίνθςθσ με τουριςτικά λεωφορεία, ο αρχθγόσ τθσ εκδρομισμετακίνθςθσ φροντίηει να αναρτθκεί ςτα οχιματα ευανάγνωςτθ πινακίδα με τθν ζνδειξθ «χολικι Εκδρομι - (όνομα ςχολείου)» ςε εμφανι ςθμεία ςτο πρόςκιο και οπίςκιο μζροσ του οχιματοσ, θ οποία διατθρείται ζωσ το τζλοσ τθσ εκδρομισ. 11. Η τιρθςθ του προγράμματοσ τθσ εκδρομισ, κακϊσ και θ αςφάλεια των μακθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ μετακίνθςθσ, από τθν αναχϊρθςθ ζωσ και τθν επιςτροφι τουσ, αποτελεί ευκφνθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ και των ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν. Ο Διευκυντισ του ςχολείου, εφόςον θ μετακίνθςθ γίνεται με τουριςτικά λεωφορεία, απευκφνεται εγγράφωσ ςτθ Διεφκυνςθ Σροχαίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ϊςτε να διενεργθκεί ζλεγχοσ των οχθμάτων (ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, ζγγραφα οδθγοφ κλπ.), λίγο πριν τθν αναχϊρθςθ των εκδρομζων. Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ επιβλζπουν τα όρια ταχφτθτασ και, εφόςον κρίνουν ςκόπιμο, απευκφνονται ςτισ αςτυνομικζσ διευκφνςεισ του τόπου προοριςμοφ, για επανάλθψθ των ελζγχων. 12. Οι χϊροι που επιλζγονται για τθ διαμονι, εςτίαςθ και ψυχαγωγία των μακθτϊν πρζπει να διακζτουν νόμιμθ άδεια λειτουργίασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αςφάλειασ και υγιεινισ. 13. ε ζκτακτθ ανάγκθ ι ανυπζρβλθτθ δυςκολία που τυχόν προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ, ο αρχθγόσ απευκφνεται ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι ςτισ κατά τόπο αρμόδιεσ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για το εςωτερικό και ηθτά τθ ςυνδρομι τουσ, ενϊ για το εξωτερικό ηθτά τθ ςυνδρομι των πλθςιζςτερων πρεςβευτικϊν ι προξενικϊν αρχϊν, κακϊσ και του αρμόδιου υντονιςτι Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ, των οποίων τα τθλζφωνα και τισ διευκφνςεισ ζχει φροντίςει να πλθροφορθκεί πριν τθν αναχϊρθςθ. 14. Για κάκε εκδρομι-μετακίνθςθ ςτο εξωτερικό των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν, είναι απαραίτθτθ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ για τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ διαμονισ. Για εκδρομζσ - μετακινιςεισ ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να απευκφνονται ςτα γραφεία του οικείου Οργανιςμοφ Περίκαλψθσ Αςφαλιςμζνων Δθμοςίου (Ο.Π.Α.Δ.) απϋ όπου εκδίδεται θ ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ, θ οποία ιςχφει για ζνα θμερολογιακό ζτοσ. Για τουσ μακθτζσ κα πρζπει να μεριμνιςουν ζγκαιρα οι γονείσ τουσ, απευκυνόμενοι ςτον αςφαλιςτικό τουσ φορζα, προκειμζνου να ζχουν τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ και να προβοφν ςτθν ζκδοςθ ευρωπαϊκισ κάρτασ αςφάλιςθσ για τα παιδιά τουσ. ε περίπτωςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςε χϊρα θ οποία δεν είναι κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ τθσ Πρεςβείασ ι του πλθςιζςτερου 12

13 Προξενείου τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα αυτι και θ κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ Απόφαςθσ μετακίνθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Ε1 του Τπουργείου Εξωτερικϊν (φαξ: ). 15. Ο τελικόσ ζλεγχοσ των δαπανθκζντων για τθν εκδρομι χρθμάτων που προιλκαν από τυχόν πόρουσ των μακθτικϊν κοινοτιτων γίνεται από το Διευκυντι του ςχολείου. 16. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ-μετακίνθςθσ ο αρχθγόσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, ςυντάςςει λεπτομερι ζκκεςθ ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ, τθν τιρθςθ του προγράμματοσ και το βακμό επίτευξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τθσ. Επίςθσ, ςυντάςςει φφλλο αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν από το τουριςτικό γραφείο, με βάςθ αντικειμενικά ςτοιχεία. Η ζκκεςθ και το φφλλο αξιολόγθςθσ υποβάλλονται ςτο Διευκυντι του ςχολείου για ενθμζρωςθ του ιδίου και του υλλόγου των Διδαςκόντων Μακθγθτϊν και κοινοποιοφνται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ υποβάλλει ςυγκεντρωτικι ζκκεςθ των ςχολείων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ με τθ ςειρά του ςυντάςςει τθν τελικι ζκκεςθ για τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφζρειάσ του και τθν υποβάλλει ςτο αρμόδιο Γραφείο του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 17. Για τθν ενθμζρωςθ των ςχολείων τθρείται ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ φάκελοσ εκδρομϊν, ςτον οποίο κατατίκενται από το Διευκυντι κάκε ςχολείου: i. Αντίγραφα των ςυμβάςεων των ςχολείων με τα τουριςτικά γραφεία. ii. Ζκκεςθ και φφλλο αξιολόγθςθσ του τουριςτικοφ γραφείου, τα οποία ςυντάςςονται από τον αρχθγό τθσ εκδρομισ και τουσ ςυνοδοφσ και αναφζρονται ςτθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων όρων από τα τουριςτικά γραφεία. Άρκρο 15 Ξε τθν ιςχφ τθσ παροφςασ καταργείται θ Τπουργικι Απόφαςθ 13324/Γ2/ (Φ.Ε.Μ. 206, τ. Βϋ), κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που ρυκμίηει κζματα τθσ παροφςασ απόφαςθσ, όςον αφορά ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ. Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΡΑΜΕΤΗ ΧΡΙΣΟΦΙΝΟΠΟΤΝΟΤ 13

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 26 ου - 29 ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 26 ου - 29 ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 26 ου - 29 ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ Το ςχολείο είναι ο χϊροσ όπου οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ του διευκυντι και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου περνοφν πολλζσ ϊρεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ »

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ » «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» Αφγουςτοσ 2012 «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρόδος, 3-5-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Αρ. Πρωτ.: 3928 Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Εκδρομές Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. ΦΕΚ 2769/2011 Αριθμ.129287/Γ2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 - Σχολικοί Περίπατοι 1. Ως σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ειδικότερα: Άρθρο 1 Σχολικοί Περίπατοι

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ειδικότερα: Άρθρο 1 Σχολικοί Περίπατοι ΕΚΔΡΟΜΕΣ Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιούνται για τους μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικοί περίπατοι, ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, πολυήμερες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ49-9ΩΟ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ -----

ΑΔΑ: Β4Θ49-9ΩΟ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΑ ΔΙΑΣΗΡΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ Με το Ν.1566/85 (Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ) και με μεταγενζςτερα νομοκετιματα, ζγιναν ςχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Κατεύθυνσης ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Διοικητήριο, Φλώρινα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα