ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ ΡΩΝ)» ιδρύθηκε το Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν δια της υπ αριθµ. 1039/1914 αποφάσεως του ικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών, καταχωρηθέντος δε εν τω βιβλίω Ανεγνωρισµένων Σωµατείων υπ αύξοντα αριθµόν 118 (13), ετροποποιήθη υπό της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των µελών της Εταιρείας: 1. ια της υπ αριθµ. 432/17, 1918/39 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 2. ια της υπ αριθµ. 949/29 ης εκεµβρίου 1971 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 3. ια της υπ αριθµ /15 ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 4. ια της υπ αριθµ /10 της 21 ης Ιουνίου 2010 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωµατείων µε αριθµό 118 στις 9 Ιουλίου

3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ 1. Συνιστάται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο κοινωφελούς χαρακτήρα υπό την επωνυµία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο Φ.Α.Α.Θ. µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, ως µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δεν εξαρτάται από κανένα κερδοσκοπικού χαρακτήρα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου χαρακτήρα. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Σκοπός της Αδελφότητας είναι η παροχή περίθαλψης και, εν γένει, κάθε δυνατής συνδροµής σε αποδεδειγµένα απόρους, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τη σηµασία και την ανάγκη άσκησης φιλοπτώχου πολιτικής και παροχής ιατροκοινωνικής υποστήριξης σε αναξιοπαθούντες. Ειδικότερα, «η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα "ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ- ΡΩΝ)", ιδρυθείσα το 1871, σκοπόν έχει την παροχήν περιθάλψεως και πάσης εν γένει δυνατής συνδροµής εις αποδεδειγµένα απόρους. Υπό την έννοιαν "περίθαλψις" περιλαµβάνεται, συµφώνως προς την από του έτους 1871 µέχρι σήµερα δράσιν της Αδελφότητας και το φρόνηµα ταύτης, η δηµιουργία και ενίσχυσις χριστιανικών και κοινωφελών έργων, ήτοι ανέγερσις Ιερών Ναών, Οίκων Ευγηρίας, ιδακτηρίων, Οικοτροφείων δια σπουδαστάς επιστηµονικών και τεχνικών σχολών, Ξενώνων κ.λπ.». 3

4 2. Την πραγµατοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Αδελφότητα µε τους εξής τρόπους: α. Με την ανοικοδόµηση και την ενίσχυση της λειτουργίας Ιερών Ναών, ιδρυµάτων ατό- µων µε ειδικές ανάγκες, οίκων ευγηρίας, εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων, σχολείων, οικοτροφείων, κατασκηνώσεων, ξενώνων κ.ά. β. Με την παροχή οικονοµικών ενισχύσεων σε άπορους και σε άπορες οικογένειες, ιδίως πολύτεκνες, σε ερανικές επιτροπές, ιδρύµατα και σωµατεία. γ. Με την οργάνωση ή την ενίσχυση συσσιτίων απόρων. δ. Με τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους µαθητές, σπουδαστές προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές προς ολοκλήρωση των σπουδών τους. ε. Με την έκδοση περιοδικών εντύπων, πρωτότυπων µελετών και πραγµατειών, οι ο- ποίες διαπραγµατεύονται τοµείς της φιλοπτώχου πολιτικής και της ιατροκοινωνικής πρόνοιας, καθώς και της ιστορικής πορείας της Αδελφότητας. στ. Με την προκήρυξη διαγωνισµών συγγραφής µελετών, οι οποίες έχουν σχέση µε τους σκοπούς της Αδελφότητας και ενίσχυσης ερευνών, καθώς και αθλοθέτησης βραβείων εκ των πόρων της Αδελφότητας ή κονδυλίων, τα οποία προσφέρονται από µέλη της ή άλλα πρόσωπα και φορείς. ζ. Με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης της Αδελφότητας µε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, τα οποία αναφέρονται, κυρίως, σε τοµείς της φιλοπτώχου πολιτικής και της ιατροκοινωνικής πρόνοιας, καθώς και µε την ίδρυση και λειτουργία αναγνωστηρίου. η. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων λόγου (διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, ηµερίδες, συνέδρια) στη Θεσσαλονίκη και αλλού. θ. Με τη διοργάνωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς και µε την αρθρογραφία στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο επί θεµάτων, που αφορούν στους σκοπούς και το έργο της Αδελφότητας. ι. Με την ίδρυση και οργάνωση ιστορικού µουσείου, ιστορικού αρχείου, φωτοθήκης, ταινιοθήκης και πινακοθήκης µε θεµατικό περιεχόµενο σχετικό µε την φιλανθρωπία, την φιλόπτωχο πολιτική και την ιατροκοινωνική πρόνοια στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Μακεδονία. ια. Με τη θεσµοθέτηση Αριστείου Ευποιΐας και άλλων τιµητικών διακρίσεων, τα οποία απονέµονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σε φυσικά πρόσωπα και φορείς µε αποδεδειγµένα σπουδαία προσφορά στην κοινωνία. 4

5 ιβ. Με την ίδρυση και οργάνωση Παραρτηµάτων της Αδελφότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ιγ. Με κάθε άλλο νόµιµο τρόπο, τον οποίο θα εγκρίνει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο και ο οποίος θα έχει σχέση µε τους σκοπούς της Αδελφότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 3 ο ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Τα µέλη της Αδελφότητας διακρίνονται σε Τακτικά, Αριστίνδην, Επίτιµα και Αρωγά. 2. Τακτικά µέλη εγγράφονται άρρενες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δύνανται να συνεισφέρουν στην επιτυχία των σκοπών της Αδελφότητας. 3. Αριστίνδην µέλη εγγράφονται, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, όσα από τα µέλη της Αδελφότητας θήτευσαν ως Τακτικά µέλη επί 30 συναπτά έτη, επιδεικνύοντας συνέπεια στις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο. Τα Αριστίνδην µέλη, τιµής ένεκεν, απαλλάσσονται κάθε οικονοµικής υποχρέωσης προς την Αδελφότητα, διατηρούν όµως τα δικαιώµατα των Τακτικών µελών. 4. Επίτιµα µέλη, των οποίων ο αριθµός δεν δύναται να υπερβεί το 1/10 των Τακτικών µελών, εκλέγονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατ απόλυτη πλειοψηφία, φυσικά πρόσωπα δυνάµενα να συντελέσουν ηθικά ή υλικά στην προαγωγή των σκοπών της Αδελφότητας. 5. Αρωγά µέλη ανακηρύσσονται από το ιοικητικό Συµβούλιο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συνδράµουν υλικά ή ηθικά στο έργο της Αδελφότητας. Άρθρο 4 ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Η εγγραφή των Τακτικών Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από συµπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, στην οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Αδελφότητας και συνοδεύε- 5

6 ται από σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, ο οποίος προτείνεται από δύο τουλάχιστον µέλη του.σ. 2. Η µετάβαση από την ιδιότητα του Τακτικού στην ιδιότητα του Αριστίνδην Μέλους της Αδελφότητας, πραγµατοποιείται ύστερα από πρόταση του Γεν. Γραµµατέα και απόφαση του.σ. Ο Γεν. Γραµµατέας ενηµερώνει τις σχετικές καταστάσεις, αφού προηγουµένως ερωτηθεί ο υποψήφιος και συναινέσει εγγράφως. 3. Η εγγραφή των Επίτιµων Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ απόλυτη πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση τεσσάρων τουλάχιστον µελών του, συνοδευοµένη από σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του/της υποψηφίου και αποδοχής της. 4. Η εγγραφή των Αρωγών Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ απόλυτο πλειοψηφία, ύστερα από συµπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, η οποία συνοδεύεται από επιστολή που αναφέρεται στο περιεχόµενο και τη διάρκεια της χορηγίας και υποστηρίζεται από τέσσερα τουλάχιστον µέλη του.σ. Η ιδιότητα του Αρωγού Μέλους είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας, καθοριζό- µενη κατά περίπτωση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. εν δύναται να εκλεγούν µέλη της ιοίκησης α) αλλοδαποί, β) καταδικασθέντες αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, ή για κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεµπορίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήµισης, κιβδηλίας, παραχάραξης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος, όπως επίσης και κάθε αδίκηµα, το οποίο πηγάζει από ιδιοτέλεια ή από έγκληµα κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθεί, λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωµάτων και εφ όσον διαρκεί η αποστέρηση αυτή. Επίσης, δεν δύναται να είναι µέλη της ιοίκησης, µέλη ιοίκησης άλλου Φιλανθρωπικού Σωµατείου, το οποίο επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς. Άρθρο 5 ο ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΑΡΩΓΕΣ ΩΡΕΕΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ 1. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και η ετήσια συνδροµή των Τακτικών Μελών, καθορίζονται, εκάστοτε, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ. 2. Τα Αριστίνδην και τα Επίτιµα Μέλη της Αδελφότητας απαλλάσσονται από κάθε οικονοµική υποχρέωση προς την Αδελφότητα. 6

7 3. Η µορφή και το εύρος της αρωγής των φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιθυµούν να εγγραφούν ως Αρωγά Μέλη της Αδελφότητας, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αίτηση πρόταση των ενδιαφεροµένων. 4. Οι προσφέροντες υπέρ της Αδελφότητας χρηµατικό ποσό, κινητά αξίας ή ακίνητη περιουσία αναγορεύονται, κατά περίπτωση, ωρητές, Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες. Το ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, ανά τριετία, το ύψος της εισφοράς και αναγορεύει, κατά περίπτωση, τον εισφέροντα ως ωρητή, ως Ευεργέτη ή ως Μεγάλο Ευεργέτη, της Αδελφότητας. Τα ονόµατα των ωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούµενο µητρώο, εγγράφονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος είναι αναρτηµένος στα γραφεία της Αδελφότητας. Το.Σ. προβαίνει, µε απόφασή του, σε απόδοση προσηκουσών ευχαριστιών και τιµών. Άρθρο 6 ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. ικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη της Αδελφότητας, τα οποία ενεγράφησαν στην Αδελφότητα προ εξαµήνου (182 ηµερολογιακές ηµέρες) τουλάχιστον και τα Αριστίνδην. 2. Τα Επίτιµα και τα Αρωγά Μέλη (τα ίδια, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή εντεταλµένος προς τούτο εκπρόσωπος, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα) έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Αδελφότητας, µε δικαίωµα λόγου, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 3. Με πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δύνανται να ανακηρύσσονται ως Επίτιµοι Πρόεδροι της Αδελφότητας πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες προς το Σωµατείο ή συνεισέφεραν καθοριστικά στην ευόδωση των σκοπών του. 4. Τα Μέλη της Αδελφότητας οφείλουν συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 5. Μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την Α- δελφότητα επί τρία συνεχή έτη ή δε συµµορφώνεται σε διατάξεις του Καταστατικού της ή σε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ή επιδεικνύει συ- µπεριφορά ασυµβίβαστη προς το σκοπό της Αδελφότητας, διαγράφεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από έγκριση της Γ.Σ. 7

8 6. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Αδελφότητα κοινοποιώντας εγγράφως την επιθυµία του προς το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται να την α- ποδεχθεί άµεσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 7 ο 1. Πόροι της Αδελφότητας είναι οι εξής: α. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των Τακτικών Μελών. β. Οι εισφορές των Αρωγών Μελών. γ. Οι πρόσοδοι εκ των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων της. δ. Οι προς αυτή δωρεές, κληρονοµιές ή κληροδοτήµατα, περί της αποδοχής ή µη των οποίων αποφασίζει το.σ. ε. Οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νοµαρχίες και ήµοι), των Οργανισµών ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων. στ. Τα έσοδα από εράνους, κοινωνικές εκδηλώσεις, εορτές και, γενικά, κάθε έκτακτη πρόσοδος, η οποία επιτυγχάνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 2. Εκ των πόρων της Αδελφότητας αντιµετωπίζονται οι δαπάνες, οι οποίες αφορούν στα εξής: α. Λειτουργικά έξοδα (µισθοδοσία προσωπικού, λειτουργία των υπηρεσιών, συντήρηση γραφείων κ.ά.). β. Ανάγκες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων της. γ. Εκπλήρωση των σκοπών της. 3. Όλες οι δαπάνες εγκρίνονται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και κινούνται στα πλαίσια των προσδιοριζοµένων, για κάθε περίπτωση, πιστώσεων του εγκεκριµένου από τη Γενική Συνέλευση ετησίου προϋπολογισµού. Τυχόν υπέρβαση µιας ή περισσοτέρων εκ των προβλεποµένων πιστώσεων είναι εφικτή, ύστερα από τεκµηριωµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται κατ απόλυτο πλειοψηφία. 4. Κάθε χρηµατικό υπόλοιπο κατατίθεται σε εντόκους λογαριασµούς µιας ή περισσοτέρων Τραπεζών ή σε έντοκα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και µε µοναδικό κριτήριο το συµφέρον της Αδελφότητας. 8

9 5. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις τραπεζικές καταθέσεις για σκοπό ή αιτία πέρα από τις αναφερόµενες σε προηγούµενη παράγραφο (επέκταση ιδιόκτητων προσοδοφόρων ακινήτων, αγορά ή ανέγερση νέων, εκποίηση ή δωρεάν παραχώρηση α- κίνητων περιουσιακών στοιχείων κ.ά.) απαιτείται, προηγουµένως, έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 6. Εκποίηση ακινήτου της Αδελφότητας, όπως επίσης εξαγορά ή ανοικοδόµηση νέου, πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών, αποβλέποντας στην ενίσχυση των µέσων προς επίτευξη των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ. 7. Ανοικοδόµηση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Αδελφότητας µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ιδίους πόρους, είτε µε ανάθεση σε Οικοδοµική Εταιρεία ή ιδιώτη τεχνικό, επί αντιπαροχή και µε βάση όρους οι οποίοι καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο και ε- γκρίνονται από Γενική Συνέλευση των µελών. 8. Η διαχείριση των κληροδοτηµάτων, τα οποία προσφέρονται στην Αδελφότητα, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη θέληση των διαθετών, χωρίς παρεκκλίσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 8 ο ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα της ιοίκησης της Αδελφότητας είναι η Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αυτήν. Άρθρο 9 ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Την Αδελφότητα διοικεί συµβούλιο αποτελούµενο από εννέα µέλη, τα οποία ε- κλέγονται µε µυστική ψηφοφορία ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των µελών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραµµατέα, έναν Ταµία και πέντε µέλη. 3. Μαζί µε το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή. 9

10 4. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τις Εξελεγκτικής Επιτροπής προέρχονται από τα Τακτικά Μέλη και έχουν εγγραφεί στην Αδελφότητα πριν από ένα έτος τουλάχιστον (364 ηµερολογιακές ηµέρες) και από τα Αριστίνδην µέλη 5. Η διάρκεια θητείας του εκλεγόµενου ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται τριετής. 6. Μέλη της Αδελφότητας δεν δικαιούνται να εκλεγούν για περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς και αλληλοδιάδοχες θητείες στο ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 7. Τα εκλεγέντα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εκλογή τους, µε πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου και συγκροτούνται σε σώµα εκλέγοντας µεταξύ αυτών, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και καθορίζοντας ειδικές αρµοδιότητες για τα υπόλοιπα µέλη. 8. Η παράδοση των αρχείων και των λοιπών αντικειµένων της Αδελφότητας από το απερχόµενο στο νεοεκλεγέν ιοικητικό Συµβούλιο πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τις αρχαιρεσίες και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γεν. Γραµµατείς και τους Ταµίες αµφοτέρων των Συµβουλίων. 9. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποβιώσει ή παραιτηθεί ή απουσιάσει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του.σ. θεωρείται παραιτηµένος. Στη συνέχεια καλείται προς αναπλήρωσή του ο κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές αναπληρωµατικός. Εάν ο απελθών κατείχε συγκεκριµένο αξίωµα στο.σ. ενεργείται εκλογή άλλου προς αντικατάστασή του από το ιοικητικό Συµβούλιο. 10. Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον παρίστανται οι µισοί και ένας εκ των µελών του. 11. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάσει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των µελών του. Στις συνεδριάσεις καλούνται να παραστούν, εφόσον το επιθυµούν, τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 12. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων στη Συνεδρίαση µελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος κατά τη συνεδρίαση. 10

11 13. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας επί διαφόρων τοµέων των, εν γένει, δραστηριοτήτων της Αδελφότητας, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας, που καθορίζει το.σ. Οι Επιτροπές και οι Οµάδες Εργασίας πλαισιώνονται από µέλη της Αδελφότητας που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρίες και, κατά περίπτωση, από µη µέλη έ- χοντα, όµως, ειδική τεχνογνωσία, προς τεχνοκρατική προσέγγιση ειδικών θεµάτων, τα ο- ποία αφορούν στη λειτουργία της Αδελφότητας. Κατά περίπτωση, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης σε µέλη των Επιτροπών, απαγορεύεται όµως η χορήγηση αποζηµίωσης σε µέλη του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία συµµετέχουν στη λειτουργία τους. 14. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποφάσεις του και ανάλογα µε τις ανάγκες της Α- δελφότητας, συνιστά Τµήµατα και Τοµείς εργασίας, προσλαµβάνει το απαιτούµενο προσωπικό για την λειτουργία τους και καθορίζει τη µισθοδοσία τους. Τα προσόντα των προσλαµβανοµένων υπαλλήλων και συνεργατών, ο βαθµός πρόσληψης, η ειδικότητά τους και η σύµβαση εργασίας η οποία θα συναφθεί µαζί τους καθορίζονται κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 ο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αδελφότητα σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε, εν γένει, Αρχής, καθώς και παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί µε τον Γεν. Γραµµατέα και ύστερα από απόφαση του.σ. τις Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες αναγιγνώσκει την έκθεση πεπραγ- µένων, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τις συναπτόµενες συµβάσεις κάθε µορφής, τα προς πληρωµή από τον Ταµία εκδιδόµενα εντάλµατα και τις εντολές προς ανάληψη χρηµάτων καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς και, εν γένει, µεριµνά για την εκτέλεση των α- ποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυοµένου ο πρεσβύτερος κατά αρχαιότητα ως µέλος της Αδελφότητας των παρόντων Συµβούλων. 11

12 Άρθρο 11 ο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε όλες του τις αρµοδιότητες και επιµελείται τα, εν γένει, ζητήµατα του προσωπικού της Αδελφότητας. Άρθρο 12 ο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται της σύνταξης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καταρτίζει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τις συναπτό- µενες συµβάσεις δηµόσιας ή ιδιωτικής έννοµης σχέσης και µορφής, τα εντάλµατα πληρω- µών και τις εντολές προς ανάληψη καταθέσεων από Τράπεζες, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη του έτους, υπό την έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, των κατ αυτό πεπραγµένων και επιµελείται, εν γένει, των ζητηµάτων της γραµµατείας. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει, επιπρόσθετα, την ευθύνη της καταγραφής, ταξινόµησης και διαφύλαξης των βιβλίων και χειρογράφων που ανήκουν στην Αδελφότητα, είναι υπεύθυνος της φύλαξης και της διαχείρισης του ιστορικού αρχείου της Αδελφότητας και της τήρησης των Μητρώων Μελών, των ωρητών και των Ευεργετών της. 2. Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ένας εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 13 ο Ο ΤΑΜΙΑΣ 1. Ο Ταµίας διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονοµικά της Αδελφότητας. Ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδοντας τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί κάθε πληρωµή µε βάση τα σχετικά εκδιδόµενα εντάλµατα πληρωµών και εποπτεύει υπεύθυνα την τήρηση των τηρουµένων από το Λογιστήριο βιβλίων της διαχείρισης της περιουσίας της Αδελφότητας, καθώς και των βιβλίων εσόδων εξόδων κατά το εκάστοτε ισχύον λογιστικό και φορολογικό σύστηµα. Επίσης, υποβάλλει, κάθε µήνα, έκθεση στο ιοικητικό Συµβούλιο για την, εν γένει, οικονοµική κατάσταση της Αδελφότητας και στο τέλος κάθε χρόνου καταθέτει τον 12

13 απολογισµό, τον ισολογισµό και τον προϋπολογισµό, οι οποίοι, ύστερα από έγκριση του.σ. παρουσιάζονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση και καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών. 2. Ο Ταµίας δικαιούται να κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της Αδελφότητας χρηµατικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται, κατ έτος, από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Ο Ταµίας ενεργεί αναλήψεις χρηµατικών ποσών, χρεογράφων και αξιών µε επιταγές ή εντολές, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα, ύ- στερα από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Στη διάθεση του Ταµία τίθεται το απαιτούµενο κατάλληλο προσωπικό για την ε- κτέλεση των λογιστικών και διαχειριστικών, εν γένει, λογαριασµών. 5. Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ένας εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 14 ο ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Τα πέντε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αναλαµβάνουν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες, συγκεκριµένες αρµοδιότητες (Έφορος Ακίνητης Περιουσίας, Έφορος Κινητής Περιουσίας, Έφορος Ιστορικού Αρχείου, Έφορος Βιβλιοθήκης, Ειδικός Γραµµατέας κ.ά.), οι οποίες καθορίζονται µε Ειδικούς Κανονισµούς. Άρθρο 15 ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά τρίµηνο την οικονοµική διαχείριση της Αδελφότητας και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία καταχωρείται στα Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Στο τέλος κάθε έτους το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί, υποχρεωτικά, την Εξελεγκτική Επιτροπή προς έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Αδελφότητας κατά το διαρρεύσαν έτος. Η Επιτροπή, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία πρόσκλησής της, συντάσσει σχετική έκθεση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μελών και καταχωρείται στα Πρακτικά. 13

14 Άρθρο 16 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά ανά έτος και εκτάκτως µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή όσες φορές το ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) των τακτικών µελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις, συνυπολογιζο- µένων των Αριστίνδην µελών, µε αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέ- µατα. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου έτους, µε δηµοσίευση σε µία τουλάχιστον ηµερήσια τοπική ε- φηµερίδα και µε αποστολή ατοµικών προσκλήσεων προς όλα τα µέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία. 3. Στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται εκ των παρισταµένων µελών Πρόεδρος, ο ο- ποίος διευθύνει τις εργασίες της και Γραµµατέας, ο οποίος τηρεί τα Πρακτικά. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται και Εφορευτική Επιτροπή. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο, δια του Προέδρου, δίδει λόγο των πεπραγµένων του λήξαντος έτους, ο Ταµίας εκθέτει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό και, εν γένει, την οικονοµική κατάσταση της Αδελφότητας και υποβάλλει τον Προϋπολογισµό του προσεχούς έτους. Ακολουθεί η ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονοµικής, εν γένει, διαχείρισης του τρέχοντος έτους, συζήτηση επί των παρατεθέντων Απολογισµών και τέλος έγκριση του Απολογισµού και του Προϋπολογισµού και απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου εκ των ευθυνών του, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται, τουλάχιστον, το ένα τέταρτο (1/4) εκ των τακτικών µελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, συνυπολογιζοµένων στο ένα τέταρτο και των παρόντων εκ των Αριστίνδην Μελών. Σε περίπτωση µη απαρτίας, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ηµερών µε τα ίδια θέµατα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται εν απαρτία, οσαδήποτε µέλη και αν παρίστανται. 6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία έχουν δικαίωµα ψήφου. 7. Ανά τριετία συγκαλείται Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, στην οποία, µετά τη λογοδοσία, διενεργείται εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής 14

15 Επιτροπής για την αρχόµενη τριετία, τηρώντας τις διαδικασίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, η οποία προαναφέρθηκε. 8. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής αφορά στα εξής: α. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως και προσωπικώς πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας των εκλογών. β. Την έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας για το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή αντικαθιστά, έγκυρα, η έγγραφη πρόταση πέντε (5) εκ των ενεργών, επί πενταετία, τουλάχιστον, µελών της Αδελφότητας για υποψηφίους, οι οποίοι κρίνεται, ότι έχουν τη δυνατότητα και το κύρος να αναλάβουν τα αντίστοιχα αξιώµατα. γ. Οι υποψηφιότητες αφορούν στο αξίωµα του Πρόεδρου, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς να προσδιορίζονται αξιώµατα και στα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. δ. Με ευθύνη του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσεται ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται διακρινόµενα και κατ αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για το αξίωµα του Προέδρου, τα ονοµατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για τις οκτώ (8) θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ονο- µατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για τις τρεις (3) θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ε. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται δια βοής από τη Γενική Συνέλευση εκ των µελών αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. στ. Η εκλογή για το αξίωµα του Προέδρου διενεργείται ονοµαστικά µε τη σταυροδοσία του ονοµατεπώνυµου ενός, µόνο, εκ των υποψηφίων που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο. ζ. Η εκλογή για τα υπόλοιπα οκτώ (8) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενεργείται µε τη σταυροδοσία οκτώ (8), κατ ανώτατο όριο, ονοµατεπωνύµων εκ των αναγραφόµενων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. η. Η εκλογή των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται µε τη σταυροδοσία τριών (3), κατ ανώτατο όριο, ονοµατεπωνύµων, εκ των αναγραφοµένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. θ. Ψηφοδέλτια, στα οποία έχουν σηµειωθεί για το αξίωµα του Προέδρου περισσότεροι του ενός σταυρού, για τα µέλη του.σ. περισσότεροι των οκτώ σταυρών και για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής περισσότεροι των τριών σταυρών, θεωρούνται για τις αντίστοιχες θέσεις άκυρα. 15

16 ι. Εκλεγέντες στο αξίωµα του Προέδρου, ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θεωρούνται οι έχοντες επιτύχει σχετική πλειοψηφία. ια. Σε περίπτωση κατά την οποία για την όγδοη θέση του ιοικητικού Συµβουλίου και την τρίτη θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εν γένει για κάθε θέση επιλαχόντων, εµφανίζεται ισοψηφία περισσοτέρων του ενός, διενεργείται κλήρωση µε ευθύνη της Ε- φορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέδρου κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του διενεργούνται εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέδρου κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους της θητείας του η κενωθείσα θέση πληρώνεται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος και εκτελεί χρέη Προέδρου ο Αντιπρόεδρος. ιβ. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει µε τα ψηφοδέλτια στον πλειοψηφήσαντα Πρόεδρο του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 ο ΣΦΡΑΓΙ Α 1. Η Αδελφότητα έχει σφραγίδα φέρουσα στο µέσο την εικόνα των Αγίων Αναργύρων και περιµετρικά την επιγραφή «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ Εν Θεσσαλονίκη 1871». Άρθρο 18 ο ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Επέτειος εορτή της Αδελφότητας ορίζεται η 5 η εκεµβρίου εκάστου έτους, ηµεροµηνία ίδρυσης της Αδελφότητας. 2. Κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία τελείται λειτουργία, στην οποία µνηµονεύονται τα ονόµατα των ζώντων και τεθνεώτων Προέδρων, ωρητών και Ευεργετών της Αδελφότητας. 16

17 Άρθρο 19 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το ιοικητικό Συµβούλιο και η οποία ευρίσκεται εν απαρτία, εφόσον παρίστανται τα µισά τουλάχιστον από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη της και µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 2. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, το οποίο περιγράφει τον σκοπό της Αδελφότητας. Άρθρο 20 ο ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Η Αδελφότητα δύναται να συνενωθεί µε άλλα Σωµατεία και Οργανώσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεµφερείς σκοπούς ή να απορροφήσει αυτά µε απόφαση της Γ.Σ. 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Αδελφότητας περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα: α. Η ακίνητος περιουσία της κατά το ήµισυ στο «Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης» και κατά το υπόλοιπο ήµισυ στο «Χαρίσειο Γηροκοµείο Θεσσαλονίκης». β. Το Αρχείο της στο «Κέντρο Ιστορίας του ήµου Θεσσαλονίκης» και σε περίπτωση αδυναµίας του να το αποδεχθεί στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους Γ.Α.Κ.». γ. Η Βιβλιοθήκη της στη «Βιβλιοθήκη του ήµου Θεσσαλονίκης». δ. Η συλλογή αγιογραφιών της στο «Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης». ε. Η λοιπή κινητή περιουσία της στο «Χαρίσειο Γηροκοµείο Θεσσαλονίκης». Άρθρο 21 ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσονται, εγκρίνονται και εφαρµόζονται Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου, Τµηµάτων, Υπηρεσιών, Οµάδων και Επιτροπών Εργασίας, Παραρτηµάτων της Αδελφότητας, Καθηκοντολόγιο Υπαλλήλων κ.ά., µε τους οποίους καθορίζονται λεπτοµερώς πεδία αρµοδιότητας, τρόποι λειτουργίας κ.ά. 17

18 Άρθρο 22 ο 1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων, που ισχύουν. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ι. ΑΡ ΑΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΓΡΑΣ Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1 Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝΔΡΩΝ)» ιδρύθηκε το 1871. Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του στην Αθήνα ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωµατείου (επιστηµονικής εταιρίας) µε την επωνυµία ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο»

«Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας Αθλητικό Σωµατείο» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Το καταστατικό µας αποτελείται από 25 άρθρα, συνετάχθη και κατατέθηκε την 21/12/2010 από τον δικηγόρο Απατσίδη Ιωάννη και εγκρίθηκε την 21/11/2011. «Ελληνική Λέσχη Ιαπωνικής Κλασικής Μοτοσικλέτας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η Ελληνική Ιζηµατολογική Ένωση χρησιµοποιεί κάθε µέσο που τα νοµικά πλαίσια της Πολιτείας και οι αντικειµενικές δυνατότητες επιτρέπουν.

2.2. Η Ελληνική Ιζηµατολογική Ένωση χρησιµοποιεί κάθε µέσο που τα νοµικά πλαίσια της Πολιτείας και οι αντικειµενικές δυνατότητες επιτρέπουν. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΙΕ)» και µε έδρα την Αθήνα Αττικής. Η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα της επωνυµίας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα