ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

2 Η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ ΡΩΝ)» ιδρύθηκε το Το παρόν καταστατικόν εγκριθέν δια της υπ αριθµ. 1039/1914 αποφάσεως του ικαστηρίου των εν Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών, καταχωρηθέντος δε εν τω βιβλίω Ανεγνωρισµένων Σωµατείων υπ αύξοντα αριθµόν 118 (13), ετροποποιήθη υπό της Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των µελών της Εταιρείας: 1. ια της υπ αριθµ. 432/17, 1918/39 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 2. ια της υπ αριθµ. 949/29 ης εκεµβρίου 1971 αποφάσεως του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 3. ια της υπ αριθµ /15 ης Οκτωβρίου 2009 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 4. ια της υπ αριθµ /10 της 21 ης Ιουνίου 2010 αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωµατείων µε αριθµό 118 στις 9 Ιουλίου

3 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΡΩΝ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1871 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ 1. Συνιστάται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο κοινωφελούς χαρακτήρα υπό την επωνυµία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο Φ.Α.Α.Θ. µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 2. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, ως µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δεν εξαρτάται από κανένα κερδοσκοπικού χαρακτήρα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου χαρακτήρα. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Σκοπός της Αδελφότητας είναι η παροχή περίθαλψης και, εν γένει, κάθε δυνατής συνδροµής σε αποδεδειγµένα απόρους, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προς ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τη σηµασία και την ανάγκη άσκησης φιλοπτώχου πολιτικής και παροχής ιατροκοινωνικής υποστήριξης σε αναξιοπαθούντες. Ειδικότερα, «η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα "ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ (ΑΝ- ΡΩΝ)", ιδρυθείσα το 1871, σκοπόν έχει την παροχήν περιθάλψεως και πάσης εν γένει δυνατής συνδροµής εις αποδεδειγµένα απόρους. Υπό την έννοιαν "περίθαλψις" περιλαµβάνεται, συµφώνως προς την από του έτους 1871 µέχρι σήµερα δράσιν της Αδελφότητας και το φρόνηµα ταύτης, η δηµιουργία και ενίσχυσις χριστιανικών και κοινωφελών έργων, ήτοι ανέγερσις Ιερών Ναών, Οίκων Ευγηρίας, ιδακτηρίων, Οικοτροφείων δια σπουδαστάς επιστηµονικών και τεχνικών σχολών, Ξενώνων κ.λπ.». 3

4 2. Την πραγµατοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Αδελφότητα µε τους εξής τρόπους: α. Με την ανοικοδόµηση και την ενίσχυση της λειτουργίας Ιερών Ναών, ιδρυµάτων ατό- µων µε ειδικές ανάγκες, οίκων ευγηρίας, εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων, σχολείων, οικοτροφείων, κατασκηνώσεων, ξενώνων κ.ά. β. Με την παροχή οικονοµικών ενισχύσεων σε άπορους και σε άπορες οικογένειες, ιδίως πολύτεκνες, σε ερανικές επιτροπές, ιδρύµατα και σωµατεία. γ. Με την οργάνωση ή την ενίσχυση συσσιτίων απόρων. δ. Με τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους µαθητές, σπουδαστές προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές προς ολοκλήρωση των σπουδών τους. ε. Με την έκδοση περιοδικών εντύπων, πρωτότυπων µελετών και πραγµατειών, οι ο- ποίες διαπραγµατεύονται τοµείς της φιλοπτώχου πολιτικής και της ιατροκοινωνικής πρόνοιας, καθώς και της ιστορικής πορείας της Αδελφότητας. στ. Με την προκήρυξη διαγωνισµών συγγραφής µελετών, οι οποίες έχουν σχέση µε τους σκοπούς της Αδελφότητας και ενίσχυσης ερευνών, καθώς και αθλοθέτησης βραβείων εκ των πόρων της Αδελφότητας ή κονδυλίων, τα οποία προσφέρονται από µέλη της ή άλλα πρόσωπα και φορείς. ζ. Με την ίδρυση και οργάνωση βιβλιοθήκης της Αδελφότητας µε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, τα οποία αναφέρονται, κυρίως, σε τοµείς της φιλοπτώχου πολιτικής και της ιατροκοινωνικής πρόνοιας, καθώς και µε την ίδρυση και λειτουργία αναγνωστηρίου. η. Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων λόγου (διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, ηµερίδες, συνέδρια) στη Θεσσαλονίκη και αλλού. θ. Με τη διοργάνωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο, καθώς και µε την αρθρογραφία στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο επί θεµάτων, που αφορούν στους σκοπούς και το έργο της Αδελφότητας. ι. Με την ίδρυση και οργάνωση ιστορικού µουσείου, ιστορικού αρχείου, φωτοθήκης, ταινιοθήκης και πινακοθήκης µε θεµατικό περιεχόµενο σχετικό µε την φιλανθρωπία, την φιλόπτωχο πολιτική και την ιατροκοινωνική πρόνοια στη Θεσσαλονίκη και γενικά στη Μακεδονία. ια. Με τη θεσµοθέτηση Αριστείου Ευποιΐας και άλλων τιµητικών διακρίσεων, τα οποία απονέµονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σε φυσικά πρόσωπα και φορείς µε αποδεδειγµένα σπουδαία προσφορά στην κοινωνία. 4

5 ιβ. Με την ίδρυση και οργάνωση Παραρτηµάτων της Αδελφότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ιγ. Με κάθε άλλο νόµιµο τρόπο, τον οποίο θα εγκρίνει µε απόφασή του το ιοικητικό Συµβούλιο και ο οποίος θα έχει σχέση µε τους σκοπούς της Αδελφότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 3 ο ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 1. Τα µέλη της Αδελφότητας διακρίνονται σε Τακτικά, Αριστίνδην, Επίτιµα και Αρωγά. 2. Τακτικά µέλη εγγράφονται άρρενες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δύνανται να συνεισφέρουν στην επιτυχία των σκοπών της Αδελφότητας. 3. Αριστίνδην µέλη εγγράφονται, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, όσα από τα µέλη της Αδελφότητας θήτευσαν ως Τακτικά µέλη επί 30 συναπτά έτη, επιδεικνύοντας συνέπεια στις υποχρεώσεις τους προς το Σωµατείο. Τα Αριστίνδην µέλη, τιµής ένεκεν, απαλλάσσονται κάθε οικονοµικής υποχρέωσης προς την Αδελφότητα, διατηρούν όµως τα δικαιώµατα των Τακτικών µελών. 4. Επίτιµα µέλη, των οποίων ο αριθµός δεν δύναται να υπερβεί το 1/10 των Τακτικών µελών, εκλέγονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατ απόλυτη πλειοψηφία, φυσικά πρόσωπα δυνάµενα να συντελέσουν ηθικά ή υλικά στην προαγωγή των σκοπών της Αδελφότητας. 5. Αρωγά µέλη ανακηρύσσονται από το ιοικητικό Συµβούλιο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συνδράµουν υλικά ή ηθικά στο έργο της Αδελφότητας. Άρθρο 4 ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 1. Η εγγραφή των Τακτικών Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από συµπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, στην οποία δηλώνεται η αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Αδελφότητας και συνοδεύε- 5

6 ται από σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, ο οποίος προτείνεται από δύο τουλάχιστον µέλη του.σ. 2. Η µετάβαση από την ιδιότητα του Τακτικού στην ιδιότητα του Αριστίνδην Μέλους της Αδελφότητας, πραγµατοποιείται ύστερα από πρόταση του Γεν. Γραµµατέα και απόφαση του.σ. Ο Γεν. Γραµµατέας ενηµερώνει τις σχετικές καταστάσεις, αφού προηγουµένως ερωτηθεί ο υποψήφιος και συναινέσει εγγράφως. 3. Η εγγραφή των Επίτιµων Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ απόλυτη πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση τεσσάρων τουλάχιστον µελών του, συνοδευοµένη από σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του/της υποψηφίου και αποδοχής της. 4. Η εγγραφή των Αρωγών Μελών της Αδελφότητας πραγµατοποιείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, κατ απόλυτο πλειοψηφία, ύστερα από συµπλήρωση ειδικής έντυπης αίτησης, η οποία συνοδεύεται από επιστολή που αναφέρεται στο περιεχόµενο και τη διάρκεια της χορηγίας και υποστηρίζεται από τέσσερα τουλάχιστον µέλη του.σ. Η ιδιότητα του Αρωγού Μέλους είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας, καθοριζό- µενη κατά περίπτωση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. εν δύναται να εκλεγούν µέλη της ιοίκησης α) αλλοδαποί, β) καταδικασθέντες αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα, ή για κάποιο από τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απιστίας, λαθρεµπορίας, εκβίασης, πλαστογραφίας, συκοφαντικής δυσφήµισης, κιβδηλίας, παραχάραξης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος, όπως επίσης και κάθε αδίκηµα, το οποίο πηγάζει από ιδιοτέλεια ή από έγκληµα κατά των ηθών, ή έχουν αποστερηθεί, λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών τους δικαιωµάτων και εφ όσον διαρκεί η αποστέρηση αυτή. Επίσης, δεν δύναται να είναι µέλη της ιοίκησης, µέλη ιοίκησης άλλου Φιλανθρωπικού Σωµατείου, το οποίο επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς. Άρθρο 5 ο ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΑΡΩΓΕΣ ΩΡΕΕΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ 1. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και η ετήσια συνδροµή των Τακτικών Μελών, καθορίζονται, εκάστοτε, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ. 2. Τα Αριστίνδην και τα Επίτιµα Μέλη της Αδελφότητας απαλλάσσονται από κάθε οικονοµική υποχρέωση προς την Αδελφότητα. 6

7 3. Η µορφή και το εύρος της αρωγής των φυσικών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιθυµούν να εγγραφούν ως Αρωγά Μέλη της Αδελφότητας, καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική αίτηση πρόταση των ενδιαφεροµένων. 4. Οι προσφέροντες υπέρ της Αδελφότητας χρηµατικό ποσό, κινητά αξίας ή ακίνητη περιουσία αναγορεύονται, κατά περίπτωση, ωρητές, Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες. Το ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει, ανά τριετία, το ύψος της εισφοράς και αναγορεύει, κατά περίπτωση, τον εισφέροντα ως ωρητή, ως Ευεργέτη ή ως Μεγάλο Ευεργέτη, της Αδελφότητας. Τα ονόµατα των ωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών καταχωρούνται σε ειδικό προς τούτο τηρούµενο µητρώο, εγγράφονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος είναι αναρτηµένος στα γραφεία της Αδελφότητας. Το.Σ. προβαίνει, µε απόφασή του, σε απόδοση προσηκουσών ευχαριστιών και τιµών. Άρθρο 6 ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. ικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν µόνο τα οικονοµικά τακτοποιηµένα Τακτικά Μέλη της Αδελφότητας, τα οποία ενεγράφησαν στην Αδελφότητα προ εξαµήνου (182 ηµερολογιακές ηµέρες) τουλάχιστον και τα Αριστίνδην. 2. Τα Επίτιµα και τα Αρωγά Μέλη (τα ίδια, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή εντεταλµένος προς τούτο εκπρόσωπος, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα) έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Αδελφότητας, µε δικαίωµα λόγου, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 3. Με πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δύνανται να ανακηρύσσονται ως Επίτιµοι Πρόεδροι της Αδελφότητας πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες προς το Σωµατείο ή συνεισέφεραν καθοριστικά στην ευόδωση των σκοπών του. 4. Τα Μέλη της Αδελφότητας οφείλουν συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 5. Μέλος το οποίο δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την Α- δελφότητα επί τρία συνεχή έτη ή δε συµµορφώνεται σε διατάξεις του Καταστατικού της ή σε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ή επιδεικνύει συ- µπεριφορά ασυµβίβαστη προς το σκοπό της Αδελφότητας, διαγράφεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από έγκριση της Γ.Σ. 7

8 6. Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Αδελφότητα κοινοποιώντας εγγράφως την επιθυµία του προς το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται να την α- ποδεχθεί άµεσα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 7 ο 1. Πόροι της Αδελφότητας είναι οι εξής: α. Η εφάπαξ εισφορά εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των Τακτικών Μελών. β. Οι εισφορές των Αρωγών Μελών. γ. Οι πρόσοδοι εκ των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων της. δ. Οι προς αυτή δωρεές, κληρονοµιές ή κληροδοτήµατα, περί της αποδοχής ή µη των οποίων αποφασίζει το.σ. ε. Οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νοµαρχίες και ήµοι), των Οργανισµών ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων. στ. Τα έσοδα από εράνους, κοινωνικές εκδηλώσεις, εορτές και, γενικά, κάθε έκτακτη πρόσοδος, η οποία επιτυγχάνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. 2. Εκ των πόρων της Αδελφότητας αντιµετωπίζονται οι δαπάνες, οι οποίες αφορούν στα εξής: α. Λειτουργικά έξοδα (µισθοδοσία προσωπικού, λειτουργία των υπηρεσιών, συντήρηση γραφείων κ.ά.). β. Ανάγκες επισκευής και συντήρησης των ακινήτων της. γ. Εκπλήρωση των σκοπών της. 3. Όλες οι δαπάνες εγκρίνονται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και κινούνται στα πλαίσια των προσδιοριζοµένων, για κάθε περίπτωση, πιστώσεων του εγκεκριµένου από τη Γενική Συνέλευση ετησίου προϋπολογισµού. Τυχόν υπέρβαση µιας ή περισσοτέρων εκ των προβλεποµένων πιστώσεων είναι εφικτή, ύστερα από τεκµηριωµένη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται κατ απόλυτο πλειοψηφία. 4. Κάθε χρηµατικό υπόλοιπο κατατίθεται σε εντόκους λογαριασµούς µιας ή περισσοτέρων Τραπεζών ή σε έντοκα οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και µε µοναδικό κριτήριο το συµφέρον της Αδελφότητας. 8

9 5. Για την ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τις τραπεζικές καταθέσεις για σκοπό ή αιτία πέρα από τις αναφερόµενες σε προηγούµενη παράγραφο (επέκταση ιδιόκτητων προσοδοφόρων ακινήτων, αγορά ή ανέγερση νέων, εκποίηση ή δωρεάν παραχώρηση α- κίνητων περιουσιακών στοιχείων κ.ά.) απαιτείται, προηγουµένως, έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 6. Εκποίηση ακινήτου της Αδελφότητας, όπως επίσης εξαγορά ή ανοικοδόµηση νέου, πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών, αποβλέποντας στην ενίσχυση των µέσων προς επίτευξη των σκοπών της Φ.Α.Α.Θ. 7. Ανοικοδόµηση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Αδελφότητας µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε ιδίους πόρους, είτε µε ανάθεση σε Οικοδοµική Εταιρεία ή ιδιώτη τεχνικό, επί αντιπαροχή και µε βάση όρους οι οποίοι καθορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο και ε- γκρίνονται από Γενική Συνέλευση των µελών. 8. Η διαχείριση των κληροδοτηµάτων, τα οποία προσφέρονται στην Αδελφότητα, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη θέληση των διαθετών, χωρίς παρεκκλίσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 8 ο ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα της ιοίκησης της Αδελφότητας είναι η Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αυτήν. Άρθρο 9 ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Την Αδελφότητα διοικεί συµβούλιο αποτελούµενο από εννέα µέλη, τα οποία ε- κλέγονται µε µυστική ψηφοφορία ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση των µελών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραµµατέα, έναν Ταµία και πέντε µέλη. 3. Μαζί µε το ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή. 9

10 4. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τις Εξελεγκτικής Επιτροπής προέρχονται από τα Τακτικά Μέλη και έχουν εγγραφεί στην Αδελφότητα πριν από ένα έτος τουλάχιστον (364 ηµερολογιακές ηµέρες) και από τα Αριστίνδην µέλη 5. Η διάρκεια θητείας του εκλεγόµενου ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται τριετής. 6. Μέλη της Αδελφότητας δεν δικαιούνται να εκλεγούν για περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς και αλληλοδιάδοχες θητείες στο ιοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 7. Τα εκλεγέντα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την εκλογή τους, µε πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου και συγκροτούνται σε σώµα εκλέγοντας µεταξύ αυτών, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και καθορίζοντας ειδικές αρµοδιότητες για τα υπόλοιπα µέλη. 8. Η παράδοση των αρχείων και των λοιπών αντικειµένων της Αδελφότητας από το απερχόµενο στο νεοεκλεγέν ιοικητικό Συµβούλιο πραγµατοποιείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τις αρχαιρεσίες και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γεν. Γραµµατείς και τους Ταµίες αµφοτέρων των Συµβουλίων. 9. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποβιώσει ή παραιτηθεί ή απουσιάσει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του.σ. θεωρείται παραιτηµένος. Στη συνέχεια καλείται προς αναπλήρωσή του ο κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές αναπληρωµατικός. Εάν ο απελθών κατείχε συγκεκριµένο αξίωµα στο.σ. ενεργείται εκλογή άλλου προς αντικατάστασή του από το ιοικητικό Συµβούλιο. 10. Το ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον παρίστανται οι µισοί και ένας εκ των µελών του. 11. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάσει τακτικά τουλάχιστον έξι φορές ετησίως και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των µελών του. Στις συνεδριάσεις καλούνται να παραστούν, εφόσον το επιθυµούν, τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 12. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων στη Συνεδρίαση µελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος κατά τη συνεδρίαση. 10

11 13. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας επί διαφόρων τοµέων των, εν γένει, δραστηριοτήτων της Αδελφότητας, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας, που καθορίζει το.σ. Οι Επιτροπές και οι Οµάδες Εργασίας πλαισιώνονται από µέλη της Αδελφότητας που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρίες και, κατά περίπτωση, από µη µέλη έ- χοντα, όµως, ειδική τεχνογνωσία, προς τεχνοκρατική προσέγγιση ειδικών θεµάτων, τα ο- ποία αφορούν στη λειτουργία της Αδελφότητας. Κατά περίπτωση, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης σε µέλη των Επιτροπών, απαγορεύεται όµως η χορήγηση αποζηµίωσης σε µέλη του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία συµµετέχουν στη λειτουργία τους. 14. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε αποφάσεις του και ανάλογα µε τις ανάγκες της Α- δελφότητας, συνιστά Τµήµατα και Τοµείς εργασίας, προσλαµβάνει το απαιτούµενο προσωπικό για την λειτουργία τους και καθορίζει τη µισθοδοσία τους. Τα προσόντα των προσλαµβανοµένων υπαλλήλων και συνεργατών, ο βαθµός πρόσληψης, η ειδικότητά τους και η σύµβαση εργασίας η οποία θα συναφθεί µαζί τους καθορίζονται κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 ο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αδελφότητα σε όλες τις σχέσεις της ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε, εν γένει, Αρχής, καθώς και παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδρίες του ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί µε τον Γεν. Γραµµατέα και ύστερα από απόφαση του.σ. τις Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες αναγιγνώσκει την έκθεση πεπραγ- µένων, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τις συναπτόµενες συµβάσεις κάθε µορφής, τα προς πληρωµή από τον Ταµία εκδιδόµενα εντάλµατα και τις εντολές προς ανάληψη χρηµάτων καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς και, εν γένει, µεριµνά για την εκτέλεση των α- ποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. 2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυοµένου ο πρεσβύτερος κατά αρχαιότητα ως µέλος της Αδελφότητας των παρόντων Συµβούλων. 11

12 Άρθρο 11 ο Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε όλες του τις αρµοδιότητες και επιµελείται τα, εν γένει, ζητήµατα του προσωπικού της Αδελφότητας. Άρθρο 12 ο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1. Ο Γενικός Γραµµατέας επιµελείται της σύνταξης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καταρτίζει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τις συναπτό- µενες συµβάσεις δηµόσιας ή ιδιωτικής έννοµης σχέσης και µορφής, τα εντάλµατα πληρω- µών και τις εντολές προς ανάληψη καταθέσεων από Τράπεζες, φυλάσσει τη σφραγίδα, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη του έτους, υπό την έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, των κατ αυτό πεπραγµένων και επιµελείται, εν γένει, των ζητηµάτων της γραµµατείας. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει, επιπρόσθετα, την ευθύνη της καταγραφής, ταξινόµησης και διαφύλαξης των βιβλίων και χειρογράφων που ανήκουν στην Αδελφότητα, είναι υπεύθυνος της φύλαξης και της διαχείρισης του ιστορικού αρχείου της Αδελφότητας και της τήρησης των Μητρώων Μελών, των ωρητών και των Ευεργετών της. 2. Τον Γενικό Γραµµατέα απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ένας εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 13 ο Ο ΤΑΜΙΑΣ 1. Ο Ταµίας διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονοµικά της Αδελφότητας. Ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδοντας τις αντίστοιχες διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί κάθε πληρωµή µε βάση τα σχετικά εκδιδόµενα εντάλµατα πληρωµών και εποπτεύει υπεύθυνα την τήρηση των τηρουµένων από το Λογιστήριο βιβλίων της διαχείρισης της περιουσίας της Αδελφότητας, καθώς και των βιβλίων εσόδων εξόδων κατά το εκάστοτε ισχύον λογιστικό και φορολογικό σύστηµα. Επίσης, υποβάλλει, κάθε µήνα, έκθεση στο ιοικητικό Συµβούλιο για την, εν γένει, οικονοµική κατάσταση της Αδελφότητας και στο τέλος κάθε χρόνου καταθέτει τον 12

13 απολογισµό, τον ισολογισµό και τον προϋπολογισµό, οι οποίοι, ύστερα από έγκριση του.σ. παρουσιάζονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση και καταχωρούνται στα Βιβλία Πρακτικών. 2. Ο Ταµίας δικαιούται να κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της Αδελφότητας χρηµατικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται, κατ έτος, από το ιοικητικό Συµβούλιο. 3. Ο Ταµίας ενεργεί αναλήψεις χρηµατικών ποσών, χρεογράφων και αξιών µε επιταγές ή εντολές, οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα, ύ- στερα από σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Στη διάθεση του Ταµία τίθεται το απαιτούµενο κατάλληλο προσωπικό για την ε- κτέλεση των λογιστικών και διαχειριστικών, εν γένει, λογαριασµών. 5. Τον Ταµία απόντα ή κωλυόµενο τον αναπληρώνει ένας εκ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο. Άρθρο 14 ο ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Τα πέντε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αναλαµβάνουν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες, συγκεκριµένες αρµοδιότητες (Έφορος Ακίνητης Περιουσίας, Έφορος Κινητής Περιουσίας, Έφορος Ιστορικού Αρχείου, Έφορος Βιβλιοθήκης, Ειδικός Γραµµατέας κ.ά.), οι οποίες καθορίζονται µε Ειδικούς Κανονισµούς. Άρθρο 15 ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η τριµελής Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει ανά τρίµηνο την οικονοµική διαχείριση της Αδελφότητας και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία καταχωρείται στα Πρακτικά του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Στο τέλος κάθε έτους το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί, υποχρεωτικά, την Εξελεγκτική Επιτροπή προς έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης της Αδελφότητας κατά το διαρρεύσαν έτος. Η Επιτροπή, εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία πρόσκλησής της, συντάσσει σχετική έκθεση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μελών και καταχωρείται στα Πρακτικά. 13

14 Άρθρο 16 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µία φορά ανά έτος και εκτάκτως µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή όσες φορές το ζητήσει το ένα πέµπτο (1/5) των τακτικών µελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις, συνυπολογιζο- µένων των Αριστίνδην µελών, µε αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέ- µατα. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ιοικητικό Συµβούλιο εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου έτους, µε δηµοσίευση σε µία τουλάχιστον ηµερήσια τοπική ε- φηµερίδα και µε αποστολή ατοµικών προσκλήσεων προς όλα τα µέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία. 3. Στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται εκ των παρισταµένων µελών Πρόεδρος, ο ο- ποίος διευθύνει τις εργασίες της και Γραµµατέας, ο οποίος τηρεί τα Πρακτικά. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται και Εφορευτική Επιτροπή. 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο, δια του Προέδρου, δίδει λόγο των πεπραγµένων του λήξαντος έτους, ο Ταµίας εκθέτει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό και, εν γένει, την οικονοµική κατάσταση της Αδελφότητας και υποβάλλει τον Προϋπολογισµό του προσεχούς έτους. Ακολουθεί η ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονοµικής, εν γένει, διαχείρισης του τρέχοντος έτους, συζήτηση επί των παρατεθέντων Απολογισµών και τέλος έγκριση του Απολογισµού και του Προϋπολογισµού και απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου εκ των ευθυνών του, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται, τουλάχιστον, το ένα τέταρτο (1/4) εκ των τακτικών µελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, συνυπολογιζοµένων στο ένα τέταρτο και των παρόντων εκ των Αριστίνδην Μελών. Σε περίπτωση µη απαρτίας, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ηµερών µε τα ίδια θέµατα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται εν απαρτία, οσαδήποτε µέλη και αν παρίστανται. 6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία έχουν δικαίωµα ψήφου. 7. Ανά τριετία συγκαλείται Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας, στην οποία, µετά τη λογοδοσία, διενεργείται εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής 14

15 Επιτροπής για την αρχόµενη τριετία, τηρώντας τις διαδικασίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, η οποία προαναφέρθηκε. 8. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής αφορά στα εξής: α. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως και προσωπικώς πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας των εκλογών. β. Την έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας για το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή αντικαθιστά, έγκυρα, η έγγραφη πρόταση πέντε (5) εκ των ενεργών, επί πενταετία, τουλάχιστον, µελών της Αδελφότητας για υποψηφίους, οι οποίοι κρίνεται, ότι έχουν τη δυνατότητα και το κύρος να αναλάβουν τα αντίστοιχα αξιώµατα. γ. Οι υποψηφιότητες αφορούν στο αξίωµα του Πρόεδρου, στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου χωρίς να προσδιορίζονται αξιώµατα και στα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. δ. Με ευθύνη του απερχόµενου ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσεται ενιαίο έντυπο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται διακρινόµενα και κατ αλφαβητική σειρά τα ονοµατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για το αξίωµα του Προέδρου, τα ονοµατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για τις οκτώ (8) θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και τα ονο- µατεπώνυµα όλων των υποψηφίων για τις τρεις (3) θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ε. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται υπό την εποπτεία τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται δια βοής από τη Γενική Συνέλευση εκ των µελών αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. στ. Η εκλογή για το αξίωµα του Προέδρου διενεργείται ονοµαστικά µε τη σταυροδοσία του ονοµατεπώνυµου ενός, µόνο, εκ των υποψηφίων που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο. ζ. Η εκλογή για τα υπόλοιπα οκτώ (8) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ενεργείται µε τη σταυροδοσία οκτώ (8), κατ ανώτατο όριο, ονοµατεπωνύµων εκ των αναγραφόµενων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. η. Η εκλογή των µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται µε τη σταυροδοσία τριών (3), κατ ανώτατο όριο, ονοµατεπωνύµων, εκ των αναγραφοµένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. θ. Ψηφοδέλτια, στα οποία έχουν σηµειωθεί για το αξίωµα του Προέδρου περισσότεροι του ενός σταυρού, για τα µέλη του.σ. περισσότεροι των οκτώ σταυρών και για τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής περισσότεροι των τριών σταυρών, θεωρούνται για τις αντίστοιχες θέσεις άκυρα. 15

16 ι. Εκλεγέντες στο αξίωµα του Προέδρου, ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θεωρούνται οι έχοντες επιτύχει σχετική πλειοψηφία. ια. Σε περίπτωση κατά την οποία για την όγδοη θέση του ιοικητικού Συµβουλίου και την τρίτη θέση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εν γένει για κάθε θέση επιλαχόντων, εµφανίζεται ισοψηφία περισσοτέρων του ενός, διενεργείται κλήρωση µε ευθύνη της Ε- φορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέδρου κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του διενεργούνται εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή φυσικής απώλειας του Προέδρου κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους της θητείας του η κενωθείσα θέση πληρώνεται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος και εκτελεί χρέη Προέδρου ο Αντιπρόεδρος. ιβ. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο παραδίδει µε τα ψηφοδέλτια στον πλειοψηφήσαντα Πρόεδρο του νέου ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 ο ΣΦΡΑΓΙ Α 1. Η Αδελφότητα έχει σφραγίδα φέρουσα στο µέσο την εικόνα των Αγίων Αναργύρων και περιµετρικά την επιγραφή «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝ ΡΩΝ Εν Θεσσαλονίκη 1871». Άρθρο 18 ο ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Επέτειος εορτή της Αδελφότητας ορίζεται η 5 η εκεµβρίου εκάστου έτους, ηµεροµηνία ίδρυσης της Αδελφότητας. 2. Κατά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία τελείται λειτουργία, στην οποία µνηµονεύονται τα ονόµατα των ζώντων και τεθνεώτων Προέδρων, ωρητών και Ευεργετών της Αδελφότητας. 16

17 Άρθρο 19 ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. Τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται προς τούτο από το ιοικητικό Συµβούλιο και η οποία ευρίσκεται εν απαρτία, εφόσον παρίστανται τα µισά τουλάχιστον από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη της και µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 2. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται οποιαδήποτε τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, το οποίο περιγράφει τον σκοπό της Αδελφότητας. Άρθρο 20 ο ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 1. Η Αδελφότητα δύναται να συνενωθεί µε άλλα Σωµατεία και Οργανώσεις που επιδιώκουν ιδίους ή παρεµφερείς σκοπούς ή να απορροφήσει αυτά µε απόφαση της Γ.Σ. 2. Σε περίπτωση διάλυσης της Αδελφότητας περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα: α. Η ακίνητος περιουσία της κατά το ήµισυ στο «Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης» και κατά το υπόλοιπο ήµισυ στο «Χαρίσειο Γηροκοµείο Θεσσαλονίκης». β. Το Αρχείο της στο «Κέντρο Ιστορίας του ήµου Θεσσαλονίκης» και σε περίπτωση αδυναµίας του να το αποδεχθεί στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους Γ.Α.Κ.». γ. Η Βιβλιοθήκη της στη «Βιβλιοθήκη του ήµου Θεσσαλονίκης». δ. Η συλλογή αγιογραφιών της στο «Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης». ε. Η λοιπή κινητή περιουσία της στο «Χαρίσειο Γηροκοµείο Θεσσαλονίκης». Άρθρο 21 ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Με ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσονται, εγκρίνονται και εφαρµόζονται Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου, Τµηµάτων, Υπηρεσιών, Οµάδων και Επιτροπών Εργασίας, Παραρτηµάτων της Αδελφότητας, Καθηκοντολόγιο Υπαλλήλων κ.ά., µε τους οποίους καθορίζονται λεπτοµερώς πεδία αρµοδιότητας, τρόποι λειτουργίας κ.ά. 17

18 Άρθρο 22 ο 1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων, που ισχύουν. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ι. ΑΡ ΑΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΓΡΑΣ Θεσσαλονίκη

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Έδρα Επωνυµία Σκοπός Άρθρο 1 Ιδρύεται επαγγελµατικό Σωµατείο, µε έδρα τ.., υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ (ή ΞΕΝΟ ΟΧΩΝ)..» (.), του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου 1877. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.ΓΕ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα Συνιστάται νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων: 1. Προδρόμου Βαλαβανίδη του Βασιλείου, τεχνολόγου- ακτινολόγου, κατοίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα