ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: ή 115 Fax: Θεσσαλονίκη, 04/ 06 / Αρ.Πρωτ.: 3231 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤOY ΕΡΓΟΥ: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του Έργου Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization -Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία ». Προϋπολογισµός Έργου: ,00 (µε ΦΠΑ), ,56 (χωρίς ΦΠΑ) Κωδικοί CPV Χρονική διάρκεια του Έργου: Έως 30/8/ Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα ανάπτυξης Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα ιοικητήριο, Θεσσαλονίκη 30/07/2014 Τετάρτη 10:00 π.µ Γραφείο 208, 2 ος όροφος Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηµεροµηνία ανάρτησης τευχών διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΥΜΑΘ Ηµεροµηνία ανάρτησης τευχών διαγωνισµού στο Φ.Ε.Κ 04/06/ /06/ /06/2014 To Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη, 04 / 06 / 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Αν. Ζαφειρίδης Φωτ. Σταµατοπούλου Τηλέφωνο : & 115 Φαξ : έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1. το Π. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/εκ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», 2. το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 3. το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα διακήρυξη παροχής υπηρεσιών, 4. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010(ΦΕΚ 173/Α/ )«ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)», ως ισχύει, 5. το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων κατά την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε µε το άρθρο 21 του Ν.4111/2013 και ισχύει, 6. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1150/2009 της 10ης Νοεµβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα πλαίσια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 2/74

3 των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», καθώς και την οδηγία 2005/51/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων», 7. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 213/2008 της 28ης Νοεµβρίου 2007 «για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τιε δηµόσιες συµβάσεις (CPV)και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV», 8. το Ν. 2860/2000 «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τΑ/ ), όπως ισχύει, 9. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 «περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία», 10. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 «για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών Ταµείων», 11. τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία», 12. την υπ αριθµ. πρωτ /ΕΥΘΥ521/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 415/Β/ ), 13. τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αριθµό 117/2009, η οποία έτυχε αποδοχής από τον αρµόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύµφωνα µε την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες, 14. την υπ αριθµ. πρωτ /Υ 2984/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθµ / ΙΟΕ196/ απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα» (ΦΕΚ 802/Β/ ), 15. το Ν.2198/94 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος» (ΦΕΚ 43/Α/ ), 16. το Ν.2690/99 «Κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 17. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 18. το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων"», 19. την υπ αριθµ. 3850/ΕΥΣ 523/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών «Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της Εφαρµογής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3614/2007», 20. το Π 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α / ), όπως τροποποιήθηκε µε το Π 98/2012(ΦΕΚ 160/Α / ), 21. το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ), 22. το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/2005) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 23. το Π.. 167/2005 (ΦΕΚ Α' 220/2005) «Οργανισµός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης» ως τροποποιήθηκε και ισχύει, Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 3/74

4 24. το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων..» ( ΦΕΚ 204/Α/ ), 25. την υπ. αρ. 6429/ Απόφαση ΥΜΑΘ περί συµµετοχής του Υπουργείου στο εν λόγω έργο ως εταίρος, 26. την υπ. αρ /MA2684/ εγκριτική Απόφαση της ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος ΕΛΛΑ Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , 27. Το τεχνικό δελτίο (application form), την κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου «SMART SPECIALIZATION», 28. την υπ. αρ. 4538/ Ε-159/ (αρ. αποφ. 32) Απόφαση Προέγκρισης ΥΠΑΑΝ του έργου στη ΣΑΕ039/8 µε κωδικό 2014ΣΕ , 29. το υπ. αρ. 2552/ Πρωτογενές αίτηµα (14REQ ), την υπ. αρ. 2636/ (14REQ ) Έγκριση δαπάνης του διαγωνισµού & την υπ. αρ. 2637/ Έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού, 30. το υπ. αριθµ / έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης µε το οποίο διαβιβάστηκε στο Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου το εγκεκριµένο τεύχος διακήρυξης στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι όροι, προϋποθέσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, περιορισµοί και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τις απαιτήσεις του διαγωνισµού, 31. την ανάγκη υλοποίησης του έργου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την Προκήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του Έργου Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization -Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία », συνολικής αξίας ,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%), ( ,56 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο 208 του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, ιοικητήριο, ΤΚ Θεσσαλονίκη, στις 30 Ιουλίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις και ώρα 15:00µ.µ. στην έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου, γραφείο 211, ιοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού). Σε περίπτωση αποστολής µέσω ΕΛΤΑ ή courier, η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση της και τη λήψη σχετικού πρωτοκόλλου. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα κρίνονται ως απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, της δε εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ένα (1) µήνα µετά, ήτοι επτά (7) µηνών. Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 4/74

5 Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισµού σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχή ή από την έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου, γραφείο 211, ιοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη, τηλ: & 115, fax: , & (αρµόδιοι υπάλληλοι: κ. Ζαφειρίδης, κα. Σταµατοπούλου), όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ενηµερώσουν το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης µε φάξ ( ) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( & ότι έλαβαν το τεύχος της προκήρυξης ηλεκτρονικά, προκειµένου να τους αποσταλούν τυχόν διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, οι οποίες παρέχονται εγγράφως σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος προς Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Το συνηµµένο Τεύχος ιακήρυξης για το προαναφερόµενο έργο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Απόφασης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Συνηµµένα : Τεύχος ιακήρυξης Κοινοποίηση : 1. ιαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας, Κοινή Τεχνική Γραµµατεία του Ε.Π «Ελλάδα Βουλγαρία » Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Θεσσαλονίκη, ΤΚ Υ..Ε στο ΥΜΑΘ (ενταύθα) Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. /ντη 3. ιεύθυνση ιοίκησης (Τ.Ο.Υ & Λογ. και Τµ. Προσωπικού) 4..Ο.Τ.Α Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 5/74

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του Έργου Plan of smart regional specialization for the promotion of competitiveness, research and innovation (Smart Specialization -Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩ ΙΚΟΙ CPV Εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( ,56) πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α., ύψους 23% τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά ( ,44), ήτοι συνολικά εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ ( ,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες παροχής συµβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα ανάπτυξης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ To έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Μέχρι τις 30/8/2015 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΏΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΝΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 5% του προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), ήτοι εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ ( 9.600,00) Έξι (6) µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής Προσφορών To αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 6/6/2014 4/6/2014 6/6/ /7/2014 και ώρας Ελλάδος 15:00 30/07/2014 και ώρας Ελλάδος 10:00 Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου, γραφείο 211, ιοικητήριο, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΣ Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 6/74

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 A.1 Περιβάλλον του Έργου...9 A.1.1 Η Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3...9 A.1.2 Το Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου...9 A.1.3 Το Στρατηγικό Έργο για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization RIS3)...10 A.2 Αντικείµενο της Σύµβασης...12 A.2.1 A.2.2 Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου...12 Αντικείµενο του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου...12 A.3 Παραδοτέα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου...16 A.4 Χρονοδιάγραµµα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου...18 A.5 Προϋπολογισµός του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου...18 B. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...19 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...19 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού...19 B.1.2 Γενικές Αρχές...19 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...19 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο του ιαγωνισµού...19 B.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης...19 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών...20 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού- ιευκρινίσεις...20 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ...22 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής...22 B.2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής...22 B.2.3 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής...24 B.2.4 ικαιολογητικά Συµµετοχής...24 B.2.5 ικαιολογητικά Κατακύρωσης...29 B.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής...31 B.3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...34 B.3.1 Προθεσµία και τρόπος υποβολής Προσφορών...34 B.3.2 Ευθύνες µελών ένωσης/σύµπραξης µετά την υποβολή των προσφορών...34 B.3.3 Περιεχόµενα Προσφορών...35 B.3.4 Περιεχόµενα Φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»...36 B.3.5 Περιεχόµενα Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...37 B.3.6 Περιεχόµενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»...37 B.3.7 Περιεχόµενα Φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»...38 Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 7/74

8 B.3.8 B.3.9 Ισχύς Προσφορών...38 Εναλλακτικές Προσφορές...39 B.4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...40 B.4.1 Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών...40 B.4.2 ιαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών...40 B.4.3 Πρόσβαση των συµµετεχόντων στις προσφορές...42 B.4.4 Κριτήρια αξιολόγησης και βαθµολόγησης των προσφορών...42 B.4.5 Απόρριψη Προσφορών...44 B.4.6 ικαίωµα Ματαίωσης...45 B.4.7 Ενστάσεις - ιοικητικές προσφυγές...45 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...47 B.5.1 ιαδικασία για την υπογραφή της σύµβασης...47 B.5.2 B.5.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης...47 Σύµβαση...47 B.5.4 Εκπροσώπηση του Αναδόχου...48 B.5.5 B.5.6 Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου...48 Όροι Πληρωµής...50 B.5.7 Εµπιστευτικότητα...51 B.5.8 Πνευµατικά δικαιώµατα...51 B.5.9 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία...51 C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕ ΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...52 D. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...55 E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...57 F. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...58 Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 8/74

9 A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1 Περιβάλλον του Έργου A.1.1 Η Έξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Η συνεχόµενη οικονοµική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη απαιτεί τη λήψη µέτρων που προωθούν την έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη. Ως µέτρο αντιµετώπισης της οικονοµικής συγκυρίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) έχει θέσει ως προτεραιότητα την συγκρότηση µιας περιεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτοµίας, µε έµφαση στην επένδυση στην έρευνα, την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα σε κάθε κράτος µέλος και περιφέρεια της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, η Έξυπνη Εξειδίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ε.Ε. και αποτελεί βασικό στοιχείο των τοπικών πολιτικών, καθώς συνιστά µια ατζέντα οικονοµικού µετασχηµατισµού βασισµένη στις επιλογές, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, την κρίσιµη µάζα, τη συλλογική ηγεσία, τη συνδεσιµότητα και την κοινή λογική, που προωθεί την ανάπτυξη των περιφερειών επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην αξιοποίηση των πιο εξειδικευµένων προτερηµάτων τους 1. Ειδικότερα, η Έξυπνη Εξειδίκευση: Εστιάζει την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κοµβικές εθνικές /περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη. Αξιοποιεί τα δυνατά σηµεία κάθε χώρας/ περιφέρειας, τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα και στις δυνατότητες για αριστεία. Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρµοσµένη καινοτοµία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα. Εµπλέκει όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς και ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και τον πειραµατισµό. Προϋποθέτει την τεκµηρίωση και παρακολούθηση των πολιτικών, µε την υιοθέτηση συστηµάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτοµίας για την έξυπνη εξειδίκευση, προκειµένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταµείων και να διευρυνθούν οι συνέργειες µεταξύ διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, καθώς και µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. A.1.2 Το Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία ». Ο γενικός στόχος του Προγράµµατος «Ελλάδα - Βουλγαρία» είναι η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής µε την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα, η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών όσον αφορά τη δίκαιη κατανοµή αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων σε όλα τα τµήµατα της διασυνοριακής περιοχής. Αυτό περιλαµβάνει τη βελτίωση της χωρικής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της συνεργασίας, προκειµένου να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα και, εν τέλει, να αξιοποιηθούν οι πλούσιοι πόροι της περιοχής για την οικονοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και του Ευρωπαϊκού χώρου. 1 Mikel Landabaso, DG Regio, 2011 Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 9/74

10 Η ανταγωνιστικότητα, από την άλλη πλευρά, εξετάζεται υπό ένα ευρύτερο φάσµα, που δεν περιλαµβάνει µονοµερώς τους αµιγώς οικονοµικούς παράγοντες. Η στρατηγική του παρόντος προγράµµατος θεωρεί την ανταγωνιστικότητα ως συντελεστή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την ολοκλήρωση οριζόντιων θεµάτων όπως το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων, κ.λπ.. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από έναν αριθµό αµιγώς οικονοµικών παραγόντων, το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάληψη δράσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, και την αναβάθµιση της περιοχής σε κέντρο τεχνολογικής και επιστηµονικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Στρατηγικό Έργο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός κοινού Σχεδίου Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή επιδιώκοντας την επίτευξη του Ειδικού Στόχου 3.2: Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονοµίας. A.1.3 Το Στρατηγικό Έργο για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization RIS3) Το Στρατηγικό Έργο Smart Specialization (RIS 3) αφορά την ανάπτυξη µιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις προτάσεις κανονισµών της Πολιτικής Συνοχής Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευµένες επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή και σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για τη στήριξη της αριστείας στην επιχειρηµατικότητα, την έρευνα και την καινοτοµία. Στην υλοποίηση του Έργου συµµετέχει το εξής εταιρικό σχήµα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής), Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ΑΠΘ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας URENIO, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ήµος Κορδελιού Ευόσµου, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ράµας, Περιφερειακή Ένωση ήµων Maritza (Βουλγαρία), Επιχειρηµατική Θερµοκοιτίδα Gotse Delchev (Βουλγαρία), Εµπορικό και Βιοµηχανικό Eπιµελητήριο Blagoevgrad Βουλγαρίας, Κέντρο Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Επιχειρηµατικότητας Sandanski (Βουλγαρία). Κατά την υλοποίηση του Έργου θα αποτιµηθούν τα πλεονεκτήµατα τη περιοχής, όπως οι τεχνολογικές υποδοµές, οι συνδέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο και η θέση της περιοχής στην Ευρώπη και την παγκόσµια οικονοµία. Οι εταίροι θα αξιοποιήσουν διαφορετικά εργαλεία όπως, συγκριτική αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, ανάλυση λειτουργική και δικτύων και εξωτερικές αξιολογήσεις. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν οι δοµές διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν ενισχυµένη δέσµευση και συµµετοχή στην εφαρµογή της στρατηγικής. Οι ζώνες επικέντρωσης της στρατηγικής θα αποτελέσουν τις περιοχές επιχειρηµατικής εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, οι ζώνες θα αποτιµηθούν ως προς την εξειδίκευση, τον τύπο, τον ρόλο και το δυναµικό τους. Παράλληλα θα προσδιοριστούν οι απαραίτητες δοµές στήριξης που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση του πλήρους δυναµικού των παραπάνω περιοχών. Συγκεκριµένα κάθε περιοχή θα ενσωµατώσει µηχανισµούς σύνδεσης µε την Ε&Α, την εκπαίδευση, τους φορείς καινοτοµίας και τις διεθνείς αγορές, αλλά και επιχειρηµατικά clusters µεταξύ των περιοχών. Το Στρατηγικό Έργο περιλαµβάνει πέντε διακριτά, αλλά αλληλένδετα, πακέτα εργασιών, κάθε ένα εκ των οποίων ενσωµατώνει σαφείς και συγκεκριµένες δράσεις. Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασιών συνοψίζονται ως εξής: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 10/74

11 Έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τον συντονισµό, τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της συνοχής όλων των δράσεων του Στρατηγικού Έργου. Περιλαµβάνει την εγκαθίδρυση οργανωτικών δοµών και ρόλων για τη διοίκηση και διαχείριση του Στρατηγικού Έργου, βάσει ενός συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια τακτικών συναντήσεων της οργανωτικής επιτροπής του Στρατηγικού Έργου, δραστηριότητες διοικητικής, τεχνικής και οικονοµικής παρακολούθησης, αξιολόγησης, καθώς και προετοιµασία αναφορών προόδου γα την υποβολή και έγκριση των αιτηµάτων πληρωµής. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Για τη διασφάλιση της προβολής όλων των δραστηριοτήτων και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του Έργου, έχει σχεδιαστεί µια δέσµη οριζόντιων δράσεων, η οποία προβλέπεται να εξειδικευτεί στο Επικοινωνιακό Πλάνο του Έργου και περιλαµβάνει: 1. τον σχεδιασµό και την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενηµερωτικού υλικού (µπροσούρες/ προσκλήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.), 2. τη δηµιουργία δικτυακής πύλης (portal) που θα αποτελέσει κοµβικό σηµείο πληροφόρησης και ενηµέρωσης για θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Στρατηγικού Έργου, καθώς και διασύνδεση µε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και πολυµεσικού περιεχοµένου, 3. δελτία τύπου σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους δράσεων, 4. εκπροσώπηση σε συνέδρια που σχετίζονται µε το αντικείµενο του Στρατηγικού Έργου, 5. διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση των δράσεων του Έργου και τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους, 6. διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων για την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για την κινητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 7. διοργάνωση των δύο Συνεδρίων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία για τη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου, 8. καθιέρωση βραβείου διαπεριφερειακής / διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας, 9. οργάνωση ενός φόρουµ για την διαπεριφερειακή ανάπτυξη. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασιών είναι η διαµόρφωση της στρατηγικής και των κανόνων για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στη διασυνοριακή περιοχή, λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό πλαίσιο, τα κοινά διασυνοριακά ζητήµατα και τα αποτελέσµατα πολιτικών και καλών πρακτικών που έχουν εφαρµοστεί στο παρελθόν. Περιλαµβάνει την εκπόνηση του Σχεδίου Ποιότητας του Έργου, τη σύνταξη και τον έλεγχο των αναλυτικών προδιαγραφών των Παραδοτέων του Έργου, την εκπόνηση µελετών για την αξιολόγηση των υφιστάµενων πολιτικών στους τοµείς της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και της καινοτοµίας και την ανάλυση των κλάδων µε προοπτικές ανάπτυξης για την εφαρµογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επίσης, την υποστήριξη στη διαµόρφωση των πολιτικών RIS3 και ενός κοινού διασυνοριακού σχεδίου δράσης, βάσει των προτεραιοτήτων των διασυνοριακών προγραµµάτων «Ελλάδα- Βουλγαρία » και «Μαύρη Θάλασσα », του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Horizon 2020) και των ευρηµάτων των επιµέρους µελετών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΝΕΡΓΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το παρόν Πακέτο Εργασιών φιλοξενεί δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ωρίµανση και εφαρµογή της έξυπνης εξειδίκευσης στην περιοχή της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και της καινοτοµίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν εξειδικευµένες δράσεις όπως: Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 11/74

12 Εκπαίδευση και συµβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που είτε δραστηριοποιούνται στον τοµέα του διασυνοριακής εµπορίου και της διασυνοριακής συνεργασίας, είτε έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στους τοµείς αυτούς µέσω της έξυπνης εξειδίκευσης. Για την επιλογή των επιχειρήσεων θα πραγµατοποιηθούν ενέργειες προσέλκυσης και αξιολόγησης, βάσει συγκεκριµένων διαδικασιών και κριτηρίων. Η εκπαίδευση θα αφορά θέµατα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και παραγωγής από έµπειρους συµβούλους. Σχεδιασµός θεσµού βραβείου διασυνοριακής επιχειρηµατικότητας, για νέους επιχειρηµατίες που αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των δύο χωρών για να δηµιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης αξία και να αναπτύξουν νέες θέσεις εργασίας. ράσεις κινητικότητας εργαζοµένων-επιχειρηµατιών-ερευνητών για την µεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά µε δράσεις προώθησης της διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας, που περιλαµβάνουν τη διοργάνωση επισκέψεων σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες αναδοχής από µέντορες αναγνωρισµένου κύρους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας διασυνοριακής επιχειρηµατικής ζώνης. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Στόχος του Πακέτου Εργασίας είναι η διάχυση της γνώσης αναφορικά µε τη στρατηγική και τις πολιτικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης µέσα από µια ανοικτή διασυνοριακή πλατφόρµα S3, η οποία θα δηµιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Η πλατφόρµα θα αποτελέσει το σύστηµα παρακολούθησης όσον αφορά τη διαµόρφωση και εφαρµογής των πολιτικών RIS3 από τις περιφέρειες της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επίσης, στοχεύει στη δηµιουργία ενός Μνηµονίου Συνεργασίας ανάµεσα στους εταίρους και τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς που θα εξασφαλίζει τη δέσµευσή τους για την υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3, όπως αυτό θα διαµορφωθεί µέσα από τον δηµόσιο διάλογο ανάµεσα σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους της Έξυπνης Εξειδίκευσης. A.2 Αντικείµενο της Σύµβασης A.2.1 Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το έργο που πρόκειται να ανατεθεί µε την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο στοχεύει στην υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης κατά την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του Στρατηγικού Έργου της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialization) που έχει αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Τεχνικού Συµβούλου είναι η παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών, προκειµένου να σχεδιασθούν, να προετοιµασθούν, να οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρµοδιότητάς του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης. A.2.2 Αντικείµενο του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Στη συνέχεια δίνεται η περιγραφή των δραστηριοτήτων του Τεχνικού Συµβούλου (ΤΣ) ανά Πακέτο Εργασίας του Στρατηγικού Έργου: Πακέτα εργασίας (WP) / ράσεις Προϋπολογισµός ( ) WP 1 ιαχείριση & Συντονισµός ράση 1.2. Συναντήσεις του Προγράµµατος 4.000,00 ράση 1.3. ιαχείριση Έργων Ενέργειες 8.000,00 WP 2 Πληροφόρηση και δηµοσιότητα ράση 2.1. Επικοινωνία και ηµοσιότητα ,00 ράση 2.3. Εκδηλώσεις 7.000,00 Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 12/74

13 WP 3 Υποστήριξη στη διαµόρφωση πολιτικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) ράση 3.4. Υποστήριξη Περιφερειών ,00 WP 4 Ενεργές δράσεις για την απασχόληση ράση 4.2. Βραβεία Επιχειρηµατικότητας ,00 WP 5 ιακυβέρνηση Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) ράση 5.2. Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού ,00 Σύνολο ,00 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τµήµα του προκηρυσσόµενου Έργου. Το πακέτο εργασιών του WP1 σχετίζεται µε όλες τις ενέργειες που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση του έργου είτε πρόκειται για τη διαχείριση του φυσικού αντικειµένου είτε για τη διαχείριση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Αυτό συµπεριλαµβάνει και την επικοινωνία µε τους διακρατικούς εταίρους. Το πακέτο εργασιών WP2 περιλαµβάνει την εκπόνηση του Επικοινωνιακού Πλάνου της Πράξης, καθώς και µε την διοργάνωση ενός Περιφερειακού σεµιναρίου για την επιχειρηµατική κοινότητα στην Αλεξανδρούπολη. Το πακέτο εργασιών του WP3 περιλαµβάνει την εκπόνηση µελέτης για την ελληνική πλευρά σχετικά µε τους τρεις πιο εξέχοντες τοµείς για τις πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Το πακέτο εργασιών του WP4 έχει ως στόχο οι υφιστάµενες επιχειρήσεις της επιλέξιµης περιοχής (9 τουλάχιστον ΜΜΕ) να προσαρµοστούν στις µεταβαλλόµενες ανάγκες και προσδοκίες µιας άκρως ανταγωνιστικής παγκόσµιας αγοράς. Η δράση αυτή στοχεύει στην επιλογή των ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστικά συµβατά µε την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης. Το πακέτο εργασιών του WP5 σχετίζεται µε την στρατηγική RIS3 καθ 'όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου. Το Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των εταίρων και των ενδιαφεροµένων φορέων θα συσταθεί, µετά τη δηµοσίευση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών για την RIS3 και είναι προσανατολισµένο στην εφαρµογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης. WP1: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.2 Συναντήσεις του Προγράµµατος Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη και τα πρακτικά για τις συναντήσεις του έργου. Θα συµµετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που αφορούν το έργο και θα παρέχει το απαραίτητο υλικό που θα δοθεί στη συνέχεια για τη διαχείριση του έργου. Με την εργασία του θα υποστηρίξει τα στελέχη και τη διοίκηση του ΥΜΑΘ για την σωστή και αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου καθώς και για την σωστή και αποτελεσµατική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η οργάνωση της 2 ης τεχνικής συνάντησης του έργου. Παραδοτέο: Συµµετοχή σε 3 τεχνικές συναντήσεις 3 αναφορές για τα αποτελέσµατα των συναντήσεων. Οργάνωση 2 ης τεχνικής συνάντησης του έργου. Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 13/74

14 1.3 ιαχείριση Έργων Ενέργειες Τεχνική και Επιστηµονική διαχείριση του έργου Ευθύνη του «Αναδόχου» είναι να παρακολουθεί τη συνολική διαχείριση του έργου και την υλοποίηση των επιµέρους έργων. Θα πρέπει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράµµατα καθώς και τα παραδοτέα τόσο από το προσωπικό όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν χρειάζεται και κρίνεται πως κάποια από τα έργα έχουν ξεφύγει από τον προγραµµατισµό ή ποιοτικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προγράµµατος ο «Ανάδοχος» θα µπορεί να επεµβαίνει και να κατευθύνει τις εργασίες µε το σωστό τρόπο. Θα έχει συχνή επαφή µε τον ιευθυντή Επικεφαλή του φορέα και θα τον ενηµερώνει για τις εργασίες, ενώ θα συνεργάζεται επίσης στενά µε το κεντρικό λογιστήριο του φορέα. ιοικητική ιαχείριση. Ο «Ανάδοχος» θα συντάσσει και θα παρέχει στον επικεφαλή Εταίρο όλες τις απαραίτητες αναφορές «φυσικού αντικειµένου» σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος και θα υποστηρίζει το έργου του λογιστηρίου για τη σύνταξη των οικονοµικών αναφορών. Επιπροσθέτως θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας για την παρακολούθηση των πιστοποιήσεων των δαπανών. Παραδοτέο: 6 αναφορές προόδου φυσικού αντικειµένου 6 αναφορές προόδου οικονοµικού αντικειµένου WP 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Μέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας - εξωτερική επικοινωνία των αποτελεσµάτων του έργου, αποτελέσµατα, κλπ. ράση 2.1 Επικοινωνία και ηµοσιότητα Εκπόνηση Επικοινωνιακού Πλάνου της Πράξης Αφορά στον ορισµό του γενικού σχεδίου δηµοσιότητας του έργου, τους στόχους της στρατηγική επικοινωνίας και δηµοσιότητας. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλο το υλικό επικοινωνίας θα παραχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης του έργου. Η διαθεσιµότητα των εγγράφων του έργου (εκθέσεις προόδου, κατάλογοι συµµετεχόντων, κλπ) θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε την ανάρτησή τους στη διαδικτυακή πύλη του έργου. Επίσης, δελτία τύπου, σεµινάρια, εργαστήρια ατζέντα, φυλλάδια του έργου και οι κατευθυντήριες γραµµές θα διανεµηθούν ηλεκτρονικά µέσω µιας κοινής λίστας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εµπλεκόµενων φορέων και των πιθανών ενδιαφερόµενων µερών. Παραδοτέα: 1. Επικοινωνιακό Πλάνο του έργου. 2. Σχεδιασµός του λογοτύπου και του σλόγκαν του έργου. 3. Προετοιµασία τριών (3) δελτίων τύπου (κατά την έναρξη του έργου, κατά το τελικό συνέδριο, κατά την ολοκλήρωση του έργου). 4. Οργάνωση συνέντευξης τύπου κατά την έναρξη του έργου. ράση 2.3 Εκδηλώσεις Ο «Ανάδοχος» θα πρέπει να υλοποιήσει δύο σεµινάρια συµµετοχή στην τελική εκδήλωση ύο Σεµινάρια: Τα δύο (2) σεµινάρια θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη και σαν θέµα θα έχουν τα οφέλη της έξυπνης εξειδίκευσης σε µια τοπική επιχείρηση. Τα σεµινάρια θα είναι διάρκειας 1 ηµέρας, µε 4-6 οµιλητές/ εισηγητές, συµµετέχοντες και µε δυνατότητα ως 250 προσκεκληµένων. Θα προσκληθεί Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 14/74

15 επιχειρηµατικός κόσµος από όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς επίσης αξιωµατούχοι της Περιφέρειας αλλά και στελέχη των εταίρων του προγράµµατος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις ενέργειες της διοργάνωσης των σεµιναρίων ενώ παράλληλα θα πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσµατα των εκδηλώσεων και να προετοιµάσει σχετικό υλικό για την ιστοσελίδα του έργου Παραδοτέα: 1. Ηµερήσια διάταξη των Σεµιναρίων 2. Εύρεση χώρου 3. Προσκλήσεις 4. Προωθητικό υλικό (δηµοσιεύσεις, υλικό για ιστοσελίδα) 5. Παρουσιάσεις και εκπαιδευτικό υλικό 6. Φωτογραφίες 7. Παρουσιολόγια συµµετεχόντων 8. Αποτύπωση αποτελεσµάτων των σεµιναρίων. 9. Αίθουσα, catering, οπτικοακουστική υποστήριξη Συµµετοχή στην Τελική Εκδήλωση Ο ανάδοχος θα φροντίσει την εκπροσώπηση του ΥΜΑΘ µε την εξασφάλιση 2 εισηγητών στην Τελική Εκδήλωση. Ο ανάδοχος επίσης θα κάνει παρουσίαση εκ µέρους του ΥΜΑΘ στην Τελική Εκδήλωση παρουσιάζοντας τις εργασίες και τα αποτελέσµατα του έργου στην Ελληνική πλευρά. WP3: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ράση 3.4 Υποστήριξη Περιφερειών Η δραστηριότητα αυτή θα επικεντρωθεί στους τοµείς που επιλέγονται σε κάθε περιφέρεια για τη στρατηγική RIS3 για την επόµενη προγραµµατική περίοδο προγραµµατισµού των περιφερειών των δύο χωρών. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της στρατηγικής RIS3 η δράση περιλαµβάνει προτάσεις για δράσεις υποστήριξης για τους τοµείς αυτούς. Η δράση αυτή θα περιλαµβάνει µελέτες για τους τρόπους µε τους οποίους οι εν λόγω τοµείς θα ωφεληθούν από τις πολιτικές και τα µέτρα της RIS3. Τα παραδοτέα της δράσης αυτής είναι τα ακόλουθα : Παραδοτέο: Μελέτη των 3 τοµέων προτεραιότητας στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ Καταγραφή της Παγκόσµιας τάσης για τους 3 τοµείς προτεραιότητας στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ Ανάλυση SWOT για επιλεγµένους κλάδους στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ WP 4 : ΕΝΕΡΓΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ράση 4.2 Βραβεία Επιχειρηµατικότητας Θα διεξαχθεί µια εκδήλωση Βραβείων Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και µια στη Βουλγαρία (διοργανώνεται από άλλο εταίρο), όπου τα άτοµα ή οι οµάδες από τις δύο χώρες θα παρουσιάσουν τις καινοτόµες ιδέες τους. Οι προς βράβευση ιδέες θα επιλεχθούν µέσω µιας καθιερωµένης διαδικασίας αναφορικά µε τους πιο κατάλληλους στόχους για το έργο. Τα πιο θεµελιώδη κριτήρια θα καλύπτουν τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης και των στόχων της οικονοµικής ανάπτυξης για τη ιασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας Βουλγαρίας. Μέσα από τα ιασυνοριακά βραβεία της επιχειρηµατικότητας για νέους - καινοτόµους ερευνητές και επιχειρηµατίες θα αξιοποιηθούν οι συµβουλευτικές δοµές που καλύπτουν έξυπνα τις προτεραιότητες εξειδίκευσης. Στις βραβευµένες ιδέες θα προσφερθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη αναφορικά µε διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης τους. Οι συµβουλευτικές αυτές υπηρεσίες µπορεί να αφορούν σε λογιστική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη και υποστήριξη στην εξεύρεση πόρων χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών τους σχεδίων. Ο «Ανάδοχος» θα είναι υπεύθυνος για την προσέγγιση και συµµετοχή των οµάδων στόχου (ερευνητές, επιχειρηµατίες) από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας παρέχοντας όλο το σχετικό υλικό. - Μία (1) ολοκληρωµένη πρόταση για τη διοργάνωση του διαγωνισµού για τους νέους και καινοτόµους επιχειρηµατίες και ερευνητές. - Μία (1) καταγραφή των ενεργειών διεξαγωγής του διαγωνισµού που θα περιλαµβάνει τους διαγωνιζόµενους και τους νικητές. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς νέους, καινοτόµους ερευνητές και επιχειρηµατίες Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 15/74

16 - Πρακτικά συναντήσεων των ερευνητών επιχειρηµατιών µε τους συµβούλους και σχετικό υλικό - Μία (1) εκδήλωση στο ΥΜΑΘ για την απονοµή των βραβείων σε ερευνητές επιχειρηµατίες από την περιοχή της ΠΚΜ. Ευρεία προβολή και πρόσκληση των ΜΜΕ στην εκδήλωση (παρουσιολόγιο, φωτογραφίες, Τ, κλπ.) WP 5 ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ράση 5.2 Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού Η δράση αυτή θα προσπαθήσει να συνδέσει την έξυπνη εξειδίκευση µε την Τοπική ιακυβέρνηση, µέσω µιας µελέτης που θα συνδέει τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης µε τα σχετικά καθήκοντα που θα πρέπει να αναληφθούν από την Τοπική ιοίκηση. Επίσης θα συνδέει τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τρόπους µε τους οποίους η τοπική κυβέρνηση και οι τοπικοί παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιήσουν πρακτικές έξυπνης εξειδίκευσης για να δηµιουργήσουν ένα καλύτερο σύστηµα διαχείρισης. Τα σεµινάρια θα διεξάγονται από τους ενδιαφερόµενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες τοπικές αρχές και στις δύο περιοχές για την ευρεία εφαρµογή της έξυπνης εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων καθώς και των στόχων. Στόχος επίσης είναι η διασφάλιση της συνεργασίας των τοπικών φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής RIS3, µέσω της υπογραφής σχετικού Μνηµονίου. Παραδοτέο: Ένα (1) Σεµινάριο µε τους τοπικούς δικαιούχους για την ενηµέρωση και παρουσίαση της µελέτης RIS3 ( Τ, παρουσιολόγιο, φωτογραφίες, πρόγραµµα, κλπ) Μία (1) τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνηµονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Cooperation). ιοργάνωση της εκδήλωσης, φωτογραφίες, παρουσιολόγιο, πρόγραµµα, κλπ Ενδιάµεση αναφορά προόδου για την υλοποίηση της δράσης. Τελική αναφορά προόδου για την υλοποίηση της δράσης. A.3 Παραδοτέα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το έργο του Τεχνικού Συµβούλου περιλαµβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των ακόλουθων παραδοτέων: Πακέτο Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Ανάλυση Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Π.1.2: Συναντήσεις του Προγράµµατος Π.1.2.1: Συµµετοχή σε 3 τεχνικές συναντήσεις 3 αναφορές για τα αποτελέσµατα των συναντήσεων Οργάνωση 2 ης τεχνικής συνάντησης του έργου 1 η αναφορά η αναφορά η αναφορά η συνάντηση ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Π.1.3: Αναφορές Προόδου Π.1.3.1: 4 Τακτικές Αναφορές Προόδου του Εταίρου 1 η αναφορά η αναφορά η αναφορά η αναφορά Π.1.3.2: Ενδιάµεση Έκθεση Πεπραγµένων του Εταίρου Στη µέση του Στρατηγικού Έργου ( ) Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 16/74

17 Πακέτο Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Ανάλυση Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης Π.1.3.3: Τελική Έκθεση Πεπραγµένων του Εταίρου Στη λήξη του Στρατηγικού Έργου Π.2.1.1: Επικοινωνιακό Πλάνο του έργου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Π.2.1: Επικοινωνία και ηµοσιότητα Π.2.1.2: Σχεδιασµός του λογοτύπου και του σλόγκαν του έργου Π.2.1.3: Προετοιµασία τριών (3) δελτίων τύπου (κατά την έναρξη του έργου, κατά το τελικό συνέδριο, κατά την ολοκλήρωση του έργου) Π.2.1.4: Οργάνωση συνέντευξης τύπου κατά την έναρξη του έργου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Π.2.3: Εκδηλώσεις Π.2.3.1: ύο σεµινάρια Π.2.3.2: Συµµετοχή στην τελική εκδήλωση Έως τη Λήξη του Στρατηγικού Έργου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Π.3.4: Υποστήριξη Περιφερειών Π.3.4.1: Μελέτη των 3 τοµέων προτεραιότητας στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ Π.3.4.2: Καταγραφή της Παγκόσµιας τάσης για τους 3 τοµείς προτεραιότητας στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ Π.3.4.3: Ανάλυση SWOT για επιλεγµένους κλάδους στην ΠΚΜ και ΠΑΜΘ Π4.2.1: Μία (1) ολοκληρωµένη πρόταση για τη διοργάνωση του διαγωνισµού για τους νέους και καινοτόµους επιχειρηµατίες και ερευνητές. ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΕΝΕΡΓΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Π.4.2: Βραβεία Επιχειρηµατικότητας Π4.2.2: Μία (1) καταγραφή των ενεργειών διεξαγωγής του διαγωνισµού που θα περιλαµβάνει τους διαγωνιζόµενους και τους νικητές. Π4.2.3: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς νέους, καινοτόµους ερευνητές και επιχειρηµατίες Π4.2.4: Πρακτικά συναντήσεων των ερευνητών επιχειρηµατιών µε τους συµβούλους και σχετικό υλικό Σεπτέµβριος Ιούλιος 2015 Π4.2.5: Μία (1) εκδήλωση στο ΥΜΑΘ για την απονοµή των βραβείων σε ερευνητές επιχειρηµατίες από την περιοχή της ΠΚΜ. Ευρεία προβολή και πρόσκληση των ΜΜΕ στην εκδήλωση (παρουσιολόγιο, φωτογραφίες, Τ, κλπ.) Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 17/74

18 Πακέτο Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Ανάλυση Παραδοτέου Χρόνος Παράδοσης ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) Π.5.2: Μνηµόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρµογής της στρατηγικής RIS3 Φόρουµ θεµάτων κοινωνικής καινοτοµίας, περιφερειακής ανάπτυξης & κοινωνικού αποκλεισµού Π5.2.1: Ένα (1) Σεµινάριο µε τους τοπικούς δικαιούχους για την ενηµέρωση και παρουσίαση της µελέτης RIS3 ( Τ, παρουσιολόγιο, φωτογραφίες, πρόγραµµα, κλπ) Π5.2.2: Μία (1) τοπική εκδήλωση για την υπογραφή του «Μνηµονίου Συνεργασίας» (Memorandum of Cooperation). ιοργάνωση της εκδήλωσης, φωτογραφίες, παρουσιολόγιο, πρόγραµµα, κλπ Π5.2.3: Ενδιάµεση αναφορά προόδου για την υλοποίηση της δράσης. Π5.2.4: Τελική αναφορά προόδου για την υλοποίηση της δράσης Έως τη Λήξη του Στρατηγικού Έργου A.4 Χρονοδιάγραµµα του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των εργασιών του Τεχνικού Συµβούλου και οι χρόνοι υποβολής των σχετικών Παραδοτέων αναφέρεται στις παραγράφους A.2.2 και Α3. Σηµειώνεται ότι, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα επικαιροποιηθεί και θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο έπειτα από συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή εντός 30 ηµερών µετά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. A.5 Προϋπολογισµός του Έργου του Τεχνικού Συµβούλου Ο εκτιµώµενος συνολικός Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ύψους 23% δηλαδή τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (35.902,44 ), ήτοι εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά ( ,56 ), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »(Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», και Στόχος 3.2: «Στήριξη της επιχειρηµατικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονοµίας».) κατά 85% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 039/8, ΕΡΓΟ 2014ΣΕ ). Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 18/74

19 B. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο όπως αυτό περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α της παρούσας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων. εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τµήµα του προκηρυσσόµενου Έργου. B.1.2 Γενικές Αρχές Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. Όλοι οι περιεχόµενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια Προσφορά και την αποκλείει από περαιτέρω αξιολόγηση. Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µε την εξαίρεση των περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου, ιοικητήριο - Θεσσαλονίκη, Τ.Κ , (αν. προϊσταµένη : κα. Β.Σαρόγλου, υπάλληλοι :κ. Αν. Ζαφειρίδη κα Φ.Σταµατοπούλου). - Τηλέφωνο: & & Fax: & B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο του ιαγωνισµού Βλέπε Απόφαση Προκήρυξης B.1.5 Ηµεροµηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του ιαγωνισµού διαβιβάστηκε για δηµοσίευση ως εξής: Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 04./06/2014. Στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης για δηµοσίευση στις 06./06./2014. Στον ελληνικό τύπο για δηµοσίευση στις 06/06/2014. Για καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στις 06./06./2014. Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 19/74

20 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 28/07/2014 και ώρα 15:00 στην έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου, γραφείο 211, ιοικητήριο, ΤΚ GR-54123, Θεσσαλονίκη (Υπόψη Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού- ιευκρινίσεις Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, Γενική ιεύθυνση, ιεύθυνση ιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου, ιοικητήριο, ΤΚ GR , Θεσσαλονίκη, γραφείο 211, υπεύθυνος κα Σταµατοπούλου Φ. & κ. Ζαφειρίδης Αν., τηλ & fax , & όπου οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο παραπάνω γραφείο και παραλαµβάνουν τη διακήρυξη. Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να προσκοµίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφεροµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπικής συσκευής (fax), ). Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης διατίθεται η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να ενηµερώσουν το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ότι παρέλαβαν το τεύχος της προκήρυξης Ηλεκτρονικά προκειµένου να είναι εφικτή η αποστολή σε αυτούς τυχόν διευκρινήσεων και συµπληρωµατικών πληροφοριών, καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης µέχρι και την 10η ηµέρα πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι την 18/07/2014 και ώρα 15:00. Αρµόδια Υπηρεσία για την παροχή διευκρινήσεων είναι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά το τεύχος της προκήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές είναι η ιεύθυνση Οικονοµίας και Τουριστικής Ανάπτυξης (κα Ελένη Χριστάρα τηλ & κ. Ιωάννης Κοτζιάµπασης, τηλ ). Αρµόδια Υπηρεσία για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε την διενέργεια του διαγωνισµού είναι το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου της ιεύθυνσης ιοίκησης, ιοικητήριο, ΤΚ (Β. Σαρόγλου, Αν. Ζαφειρίδης & Φ. Σταµατοπούλου, τηλ & 115). Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2 παρ. α του Π.. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 του Π.. 118/2007. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχή. Οι απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητούνται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύθυνση ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία σε όσους έχουν παραλάβει τα έντυπα τεύχη από την Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή ότι έχουν παραλάβει τη διακήρυξη διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου. Funds of Greece and Bulgaria Σελίδα 20/74

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη, 24 / 3 / 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1548 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 30/10/2014 Αρ. Πρωτ ΦΕΚ 674 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ν.Π... Επιτροπή Προγραµµάτων Ηγουµενίτσα, 28/03/2013 Αριθ. Πρωτ. 2823.. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Σχεδιασµό και την Παραγωγή Επικοινωνιακού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002885170 2015-07-01

15PROC002885170 2015-07-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαµβάνει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: ΒΙΡ5ΟΡΛΜ-Ο67 Α ΑΜ: 14PROC001862414 2014-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1433 Πρώην Σχολή Ευελπίδων Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ Ταχ. /νση Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες Α. Μοναστηριώτου Τηλέφωνο 2661360019 Fax 2661360060 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα