Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1"

Transcript

1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1

2 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με την εξυπ ηρέτηση πελατών και τον υπεύθυνο τζόγο σε όλους τους θαμώνες. Το ακόλουθο μήνυμα υπ εύθυνου τζόγου θα εμφανίζεται στο ταμείο ή/και στην είσοδο των αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο σε οπ οιαδήπ οτε σημεία παρέχονται προϊόντα τζόγου: Η λέσχη αυτή επικεντρώνεται στην ευημερία των θαμώνων και υπαλλήλων της και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία λειτουργεί. Προσπαθεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Έτσι οι θαμώνες μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές - ορθολογικές και συνετές συνειδητές επιλογές με βάση τις προσωπικές και ατομικές περιστάσεις τους. Ως μέρος της δέσμευσης αυτής, η λέσχη έχει υιοθετήσει έναν ολοκληρωμένο Κώδικα Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου, και ένα Πρόγραμμα Αυτο-Αποκλεισμού, και θα παρέχει τους απαραίτητους πόρους, τόσο οικονομικούς όσο και ανθρώπινου δυναμικού, για να στηρίξει τη σωστή λειτουργία και τήρηση του Κώδικα στους χώρους αυτούς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου μας π εριγράφει π ώς το επ ιτυγχάνουμε αυτό συνεχίζοντας την π αροχή υπ ηρεσιών τυχερών π αιχνιδιών με τρόπ ο κοινωνικά επ ιβραβευτικό, ευχάριστο και απ οκριτικό. 2. Δημιουργία του Κώδικα Ο Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου του Moonee Valley Legends ετοιμάστηκε για λογαριασμό μας απ ό την Leigh Barrett & Associates Pty Ltd και μας διατέθηκε άμεσα ώστε να υιοθετηθεί και να ενσωματωθεί στις επ ιχειρηματικές μας δραστηριότητες τυχερών π αιχνιδιών. Πρόκειται για ένα απ λό έγγραφο το οπ οίο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπ ο ώστε να είναι εύκολα κατανοητό απ ό τους θαμώνες μας και ώστε το προσωπικό μας να μπορεί εύκολα να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει. Έχει ετοιμαστεί με την π ρόθεση να γραφτεί σε απ λή γλώσσα και να π αρουσιαστεί με τέτοιο τρόπ ο ώστε να είναι π ροσβάσιμο σε όλους τους θαμώνες μας, συμπ εριλαμβανομένων εκείνων π ου π ροέρχονται απ ό διαφορετικά π ολιτισμικά και γλωσσικά υπ όβαθρα. Ο Κώδικας συνοδεύεται απ ό το Εγχειρίδιο Υπ εύθυνων Πολιτικών και Διαδικασιών Τυχερών Παιχνιδιών π ου π αρέχεται σε όλα τα μέλη του π ροσωπ ικού της λέσχης κατά την κατατόπ ισή τους στη εργασία. 3. Διαθεσιμότητα Αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας θα διατίθεται σε γραπ τή μορφή στους θαμώνες κατόπ ιν αιτήματος. Στην είσοδο της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών και στο ταμείο της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών θα υπ άρχει π ινακίδα η οπ οία θα υπ οδεικνύει στους θαμώνες π ώς μπ ορούν να λάβουν αντίγραφο. Ο Κώδικας θα είναι επ ίσης διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας του Moonee Valley Legends σε διάφορες κοινοτικές γλώσσες συμπ εριλαμβανομένης της ελληνικής, ιταλικής, κινέζικης, βιετναμέζικης, αραβικής, τουρκικής και ισπ ανικής. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε το Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου να μπ ορεί να διατίθεται άμεσα σε οπ οιοδήπ οτε εξουσιοδοτημένο άτομο ή επ ιθεωρητή της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR). Pty Ltd 2012 Σελίδα 2 από 14

3 4. Μερικοί Ορισμοί Οι όροι π ου χρησιμοπ οιούνται στον Κώδικα Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου του παρόντος Χώρου Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών συνάδουν με τον Βικτωριανό Νόμο π ερί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2003 (ο Νόμος), εκτός εάν απ ό τα συμφραζόμενα π ροκύπ τει κάτι διαφορετικό ή εάν φαίνεται να υπ άρχει αντίθετη πρόθεση. «Κανονισμοί» νοούνται οι Βικτωριανοί Κανονισμοί περί Τυχερών Παιχνιδιών του 2005 στην τρέχουσα τους έκδοση «Λέσχη» νοείται ο χώρος διεξαγωγής τυχερών π αιχνιδιών, Moonee Valley Legends «Κώδικας» νοείται ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου «ΑΔΕΠ» νοείται η Ανεξάρτητη Διαδικασία Επ ίλυσης Παραπ όνων, όπ ως καθορίζεται στη ρήτρα 12 «Υπ άλληλος Υπ εύθυνου Τζόγου» νοείται το άτομο π ου είναι υπ εύθυνο για τη διαχείριση του Κώδικα και της ΑΔΕΠ στη λέσχη Μηχανήματα «EGM» νοούνται τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών «PID» νοείται η απ εικόνιση των στοιχείων του π αίκτη σε οθόνες μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών «Αρμόδιο άτομο» νοείται το άτομο το οπ οίο ορίζεται σύμφωνα με τη ρήτρα 9, το οπ οίο μπ ορεί να είναι υπ εύθυνο για την π αροχή π ληροφοριών στους πελάτες σχετικά με τον Κώδικα οποιαδήποτε στιγμή ενόσω η λέσχη παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών «Θαμώνες» νοούνται οι π ελάτες, τα μέλη και οι επ ισκέπ τες «Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου («RGR») νοείται το μητρώο π ου τηρείται απ ό τη λέσχη και στο οπ οίο η λέσχη καταγράφει τις π ληροφορίες π ου απ αιτούνται βάσει του Κώδικα. Μπ ορεί να π εριέχει ταυτόχρονα τα μητρώα Ποτών ή/και Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος (AML)/της Xρηματοδότησης της Tρομοκρατίας (CTF) «Ανήλικος» νοείται κάθε π ρόσωπ ο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών «Έντυπ ο/-α αξιολόγησης» νοείται/-ουνται το/τα έντυπ ο/-α π ου π ρέπ ει να συμπ ληρώνεται/-ονται ετησίως απ ό τη λέσχη, σύμφωνα με τη ρήτρα Πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Τζόγο Βάσει του κώδικα, όταν ο χώρος καλείται: να π αρέχει π ληροφορίες στους θαμώνες, ή να διαθέτει π ληροφορίες στους θαμώνες, ή να π αρουσιάζει π ληροφορίες, η λέσχη θα το κάνει αυτό: Pty Ltd 2012 Σελίδα 3 από 14

4 παρουσιάζοντας τις κατάλληλες αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια ή/και ειδοπ οιήσεις στην/στις π εριοχή/-ες όπ ου η λέσχη π αρέχει π ροϊόντα τυχερών παιχνιδιών. Τα παραπάνω θα είναι εύκολα ορατά και προσβάσιμα στους θαμώνες στις π εριοχές αυτές, ή/και φροντίζοντας ώστε τα ενημερωτικά φυλλάδια να είναι διαθέσιμα για να μπ ορούν οι θαμώνες να τα π αίρνουν μαζί τους είτε με δική τους π ρωτοβουλία είτε κατόπ ιν αιτήματος, ή/και φροντίζοντας ώστε οι π ληροφορίες να είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της λέσχης, (όπ οια απ ό τις μεθόδους αυτές θεωρείται π ιο κατάλληλη και απ οτελεσματική). Η λέσχη αυτή π αρέχει π ρόγραμμα αυτο-απ οκλεισμού. Για π ληροφορίες σχετικά με το π ρόγραμμα, οι θαμώνες μπ ορούν να απ οτείνονται στον αρμόδιο υπ άλληλο τυχερών π αιχνίδιων ή σε οπ οιοδήπ οτε άλλο αρμόδιο άτομο ή να π αίρνουν ένα αντίγραφο του φυλλαδίου αυτο-απ οκλεισμού π ου διατίθεται στη λέσχη. 5.1 Ενδείξεις Η λέσχη αυτή π αρέχει π ληροφορίες π ερί υπ εύθυνου τζόγου σε διάφορες μορφές, όπ ως για π αράδειγμα ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών (EGM), οθόνες για απ εικόνιση των στοιχείων του π αίκτη, συμπ εριλαμβανομένων των π ληροφοριών π ου απ αιτούνται απ ό το Νόμο και τους Κανονισμούς. Στους θαμώνες θα διατίθενται οι ακόλουθες π ληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο: α. πώς να παίζετε υπεύθυνα, β. πώς να πάρετε και να κρατήσετε μια απόφαση προ-δέσμευσης, γ. περιορισμοί που ισχύουν για την καταβολή των κερδών με επιταγή και την παροχή πίστωσης ή το δανεισμό χρημάτων για τους σκοπούς του παιχνιδιού, δ. το π ρόγραμμα αυτό-απ οκλεισμού το οπ οίο είναι στη διάθεση των θαμώνων Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Τζόγο Η λέσχη αυτή π αρέχει στους θαμώνες π εραιτέρω π ληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο, συμπ εριλαμβανομένων των π αρακάτω: α. Πώς να απ οκτήσουν π ρόσβαση στην ιστοσελίδα «Money Smart» - - της Κοινοπ ολιτειακής Κυβέρνησης (ή π αρόμοιες ιστοσελίδες σχετικά με τον π ροϋπ ολογισμό των νοικοκυριών), και β. Πώς μπ ορούν οι π αίκτες και οι οικογένειές τους να βρουν υπ ηρεσίες υπ οστήριξης τυχερών π αιχνιδιών και π ρογράμματα αυτό-απ οκλεισμού, καθώς και η κρατική ιστοσελίδα για π αροχή υπ οστήριξης σε περιπτώσεις προβληματικού τζόγου. Σε περίπτωση που η λέσχη έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα αυτή θα εμφανίζονται συνδέσμοι με την π ροαναφερθείσα ιστοσελίδα. 6. Πληροφορίες Προϊόντων Τυχερών Παιχνιδιών Pty Ltd 2012 Σελίδα 4 από 14

5 Οι κανόνες για κάθε Ηλεκτρονικό Μηχάνημα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), συμπ εριλαμβανομένων των π ιθανοτήτων π ου έχετε να κερδίσετε, εμφανίζονται όταν ανατρέξετε στις οθόνες Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) π άνω στο μηχάνημα. Πληροφορίες σχετικά με το π ώς μπ ορείτε να δείτε τις οθόνες Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) παρέχονται από μέλη του προσωπικού. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το φυλλάδιο σχετικά με την Απ εικόνιση των Στοιχείων του Παίκτη (PID), το οπ οίο διατίθεται εντός της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών. 7. Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών Κάθε φορά π ου ένα π ρόγραμμα π ιστότητας π ελατών π ροσφέρεται π εριοδικά απ ό τη λέσχη αυτή, θα διατίθεται στους θαμώνες ένα ενημερωτικό φυλλάδιο όπ ου θα τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο π ρόγραμμα π ιστότητας πελατών το οποίο διατίθεται στους συμμετέχοντες. Θα π εριλαμβάνονται οι κανόνες του π ρογράμματος π ιστότητας, συμπ εριλαμβανομένου του π ώς και του π ότε δίνονται ανταμοιβές, π ότε λήγουν και πότε εξαγοράζονται. Οι συμμετέχοντες θαμώνες θα ενημερώνονται για τα τυχόν οφέλη π ου έχουν π ροκύψει ως μέρος του π ρογράμματος π ιστότητας μέσω μιας γραπ τής δήλωσης ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οπ οιαδήπ οτε αυτο-απ οκλεισμένα άτομα δεν μπ ορούν να ενταχθούν ή να π αραμείνουν σε κάπ οιο πρόγραμμα πιστότητας. Οπ οιαδήπ οτε γραπ τή επ ικοινωνία με μέλη του π ρογράμματος π ιστότητας θα π ρέπ ει να π εριλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: Σας συνιστούμε να θέτετε λογικά όρια όσον αφορά το χρόνο που αφιερώνετε και τα χρηματικά ποσά που ξοδεύετε στα τυχερά παιχνίδια, και να παραμένετε εντός των ορίων αυτών. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της διατήρησης ορίων, παρακαλώ ζητήστε βοήθεια από κάποιο μέλος του προσωπικού. 8. Στρατηγική Προ-δέσμευσης Η λέσχη αυτή ενθαρρύνει τους θαμώνες π ου χρησιμοπ οιούν μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs) για τα παιχνίδια τους να θέτουν χρονικά και χρηματικά όρια ανάλογα με τις ατομικές τους π εριστάσεις. Χρησιμοπ οιώντας τις σημάνσεις και τα ενημερωτικά φυλλάδια υπ εύθυνου τζόγου που βρίσκονται στις αίθουσες τυχερών π αιχνιδιών και σε όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs), οι π ελάτες θα μπ ορούν π ιο εύκολα να πάρουν κάποια απόφαση προ-δέσμευσης ώστε να θέτουν κάπ οια όρια και να μην τα υπ ερβαίνουν. Τα μέλη του π ροσωπ ικού θα π ρέπ ει να είναι πρόθυμα να συζητούν τρόπ ους με τους οπ οίους μπ ορεί κάπ οιος να απ οκτήσει π ρόσβαση στη βοήθεια ώστε να θέτει κάπ οια όρια και να μην τα υπ ερβαίνει, καθώς και να εντοπ ίζει τα ερεθίσματα που οδηγούν σε υπερβολικές δαπάνες για τα τυχερά παιχνίδια. Η λέσχη θα καταστήσει επ ίσης διαθέσιμες στους θαμώνες, τις οικογένειες και τους φίλους τους, π ληροφορίες σχετικά με οπ οιαδήπ οτε π τυχή της π ρόσβασης σε διάφορες υπ οστηρικτικές υπ ηρεσίες τυχερών π αιχνιδιών ή/και την ιστοσελίδα της Πολιτειακής Κυβέρνησης - Όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs) της λέσχης αυτής επ ιτρέπ ουν στον π αίκτη να π αρακολουθεί το χρόνο π ου αφιερώνει και το π οσό π ου ξοδεύει κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Πληροφορίες σχετικά με την ενεργοπ οίηση Pty Ltd 2012 Σελίδα 5 από 14

6 παρακολούθησης του παιχνιδιού είναι διαθέσιμες απ ό το π ροσωπ ικό της λέσχης και μέσω του φυλλαδίου Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) που διατίθεται στη λέσχη. Οι π ληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σε κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGM) ώστε να βοηθούν π ελάτες π ου έχουν π άρει ή επ ιθυμουν να π άρουν κάπ οια απ όφαση π ρο-δέσμευσης. Η λέσχη αυτή θα συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς π ου αφορούν την π ροδέσμευση σε σχέση με τη χρήση μηχανών τυχερών π αιχνιδιών. 9. Επαφές με τους θαμώνες Η λέσχη αυτή θεωρεί ότι οι επ αφές μεταξύ π ροσωπ ικού και θαμώνων απ οτελούν βασικό στοιχείο για την π ροώθηση του υπ εύθυνου τζόγου/ της εξυπ ηρέτησης πελατών. Το π ροσωπ ικό της λέσχης αυτής έχει δεσμευτεί να π αρέχει με συνέπ εια υψηλού επ ιπ έδου υπ ηρεσίες εξυπ ηρέτησης π ελατών, έχοντας π άντοτε επ ίγνωση των αναγκών των π ελατών και της ευθύνης της λέσχης όσον αφορά τον Υπ εύθυνο Τζόγο. Ως μέρος της κατατόπ ισης τους στην εργασία, τα μέλη του π ροσωπ ικού τυγχάνουν εκπ αίδευσης στον Κώδικα. Στη συνέχεια π αρακολουθούν επ αναληπ τικά μαθήματα. Η λέσχη αυτή έχει διορίσει κάπ οιο άτομο ως Συντονιστή Υπ εύθυνου Τζόγου. Όλοι οι επ ί καθήκοντι Προϊστάμενοι/Επ όπ τες Τυχερών Παιχνιδιών διορίζονται ως Αρμόδιοι Υπ εύθυνου Τζόγου της λέσχης. Ο Συντονιστής και οι Αρμόδιοι έχουν επ ίγνωση των ευθυνών της θέσης τους, γνωρίζουν π ώς π ρέπ ει να εκτελούν τα καθήκοντά τους και ποια άτομα είναι πάντα διαθέσιμα για τη διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων σχετικά με την εξυπ ηρέτηση π ελατών/τον υπ εύθυνο τζόγο, όπ οτε είναι ανοιχτή η λέσχη. Όλα τα μέλη του π ροσωπ ικού γνωρίζουν π οιο άτομο εργάζεται σε κάθε βάρδια. Οπ οιοδήπ οτε άτομο π ροσεγγίσει μέλος του π ροσωπ ικού ζητώντας π ληροφορίες σχετικά με υπ ηρεσίες π ροβληματικού τζόγου, ή φαίνεται να εμφανίζει οπ οιαδήπ οτε σημάδια π ου π ρομηνύουν π ρόβλημα με το τζόγο, θα π ρέπ ει να απ ευθύνεται στον Αρμόδιο Υπ εύθυνου Τζόγου για π ροσωπ ική βοήθεια και για τις απ αραίτητες ενέργειες. Τα αρμόδια άτομα π ιθανόν να π ροσεγγίσουν π ελάτες οι οπ οίοι επ ιδεικνύουν σημάδια αναστάτωσης ή απ αράδεκτης συμπ εριφοράς, π ροσφέροντας τους βοήθεια με χρήσιμο τρόπ ο και διατηρώντας π λήρη εχεμύθεια. Απ αράδεκτη συμπ εριφορά θεωρείται (μεταξύ άλλων): Η επ ιθετικότητα o Το άτομο χτυπ άει τις μηχανές/ τα κουμπ ιά με υπ ερβολική δύναμη, o Το άτομο βάζει τις φωνές στις μηχανές ή σε άλλα άτομα π ου βρίσκονται στην αίθουσα τυχερών π αιχνιδιών, o Το άτομο κακοπ οιεί μέλη του π ροσωπ ικού ή/και άλλους θαμώνες, και o Το άτομο συμπ εριφέρεται με απ ειλητικό τρόπ ο. Συναισθήματα o Το άτομο κλαίει σε οπ οιοδήπ οτε σημείο της λέσχης, συμπ εριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), o Κατά την π αραμονή του στη λέσχη, το άτομο φαίνεται π ολύ λυπ ημένο, o Ενόσω παίζει σε κάποιο Ηλεκτρονικό Μηχάνημα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), το άτομο ιδρώνει ασυνήθιστα, o Κατά την π αραμονή του στη λέσχη, το άτομο φαίνεται π ολύ ταραγμένο, και Pty Ltd 2012 Σελίδα 6 από 14

7 o Το άτομο διαμαρτύρεται συνεχώς στο π ροσωπ ικό Απ όμακρο o Δεν ανταπ οκρίνεται σε οπ οιαδήπ οτε π ροσπ άθεια επ ικοινωνίας απ ό μέρους του π ροσωπ ικού, o Δεν ανταπ οκρίνεται σε γεγονότα π ου συμβαίνουν στη λέσχη και τα οπ οία υπ ό κανονικές συνθήκες π ροσελκύουν την π ροσοχή του πελάτη, Εμφάνιση o Προσπ αθεί να μεταμφιεστεί ώστε να μην τον αναγνωρίζουν, και o Με την π άροδο του χρόνου μειώνεται η υγιεινή/ π ροσωπ ική φροντίδα του ατόμου Παράταση χρόνου π ου αφιερώνεται στο τζόγο o Παίζει σε Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM) επ ί καθημερινής βάσεως, o Παίζει σε Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM) για πάνω απ ό 3 συνεχόμενες ώρες, και o Όταν κλείσει η λέσχη δεν θέλει να φύγει. Ζητά χρήματα για να π αίξει o Ζητά απ ό το π ροσωπ ικό να του δανείσει χρήματα (για οπ οιονδήπ οτε σκοπ ό), o Ζητά απ ό τους θαμώνες να του δανείσουν χρήματα (για οπ οιονδήπ οτε σκοπ ό), o Προσπ αθεί να π ωλήσει αγαθά ή υπηρεσίες εντός της λέσχης. Η διαδικασία για οπ οιεσδήπ οτε επ αφές με τους θαμώνες αυτούς π εριλαμβάνει ελεγχόμενη βοήθεια βάσει κατά π ερίπ τωση αξιολόγησης απ ό το κατάλληλο προσωπικό της λέσχης συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου ατόμου. Οι επ αφές αυτές μπ ορούν να έχουν μια απ ό τις π αρακάτω μορφές: i. Το π ροσωπ ικό π ροσεγγίζει τον π ελάτη ή επ ισκέπ τη και επ ιχειρεί να τον κάνει να συμμετάσχει στην κοινωνική αλληλεπ ίδραση, ii. iii. iv. Το π ροσωπ ικό ενθαρρύνει τον π ελάτη να δοκιμάσει κάπ οια απ ό τις προσφορές φαγητού ή π οτού οι οπ οίες είναι διαθέσιμες στη λέσχη, ώστε να κάνει ένα διάλειμμα απ ό το π αιχνίδι, Το προσωπικό προσφέρει στον πελάτη κάποιο δωρεάν ποτό (π.χ. τσάι ή καφέ) σε ένα π ιο ήσυχο, π ιο ιδιωτικό σημείο του χώρου, όπ ου και μπ ορεί να του π αρέχει εμπ ιστευτικά όλες τις σχετικές π ληροφορίες καθώς και π ρόσβαση σε υπ ηρεσίες υπ οστήριξης, συμπ εριλαμβανομένων υπ ηρεσιών αυτοαπ οκλεισμού και χρηματοοικονομικών συμβουλών, Το π ροσωπ ικό π ροσφέρει στον π ελάτη κάπ οιο άλλο είδος κατάλληλης βοήθειας, συμπ εριλαμβανομένης της χρήσης του τηλεφώνου της λέσχης για να επ ικοινωνήσει με την οικογένεια του ή με κάπ οιον φίλο, v. Το π ροσωπ ικό βοηθάει τον π ελάτη να διευθετήσει την επ ιστροφή του στο σπ ίτι, vi. Το π ροσωπ ικό δεν λαμβάνει καμία π ρωτοβουλία εάν, κατά την εύλογη κρίση του αρμόδιου ατόμου, οπ οιαδήπ οτε επ αφή με τον π ελάτη ή επ ισκέπ τη δεν είναι δικαιολογημένη. Pty Ltd 2012 Σελίδα 7 από 14

8 Οπ οιεσδήπ οτε επ αφές του Αρμόδιου Υπ εύθυνου Τζόγου με τους θαμώνες καταγράφονται στο Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου και π εριλαμβάνουν λεπ τομέρειες των μέτρων π ου λαμβάνονται. Η λέσχη π αρέχει εκπ αίδευση σε όλα τα μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα αρμόδιου ατόμου. Τα αρμόδια άτομα θα τυγχάνουν εκπ αίδευσης ώστε να γνωρίζουν π οιες είναι οι ενδείξεις π ροβληματικού τζόγου και π ώς θα π ρέπ ει να αντιδρούν σε π ερίπ τωση π ροβληματικών συμπ εριφορών, και ώστε να ενημερώνονται για τις απ αιτήσεις των Εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων. Το π εριεχόμενο του μητρώου αυτού καλύπ τεται απ ό το Νόμο Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων και το αρμόδιο άτομο θα π ρέπ ει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων. Τα ακόλουθα στοιχεία θα π ρέπ ει να π εριλαμβάνονται στο Μητρώο: i. Η ημερομηνία και ώρα του π εριστατικού ή ζητήματος, ii. iii. iv. Τα ονόματα των εμπ λεκόμενων μελών του π ροσωπ ικού, Το όνομα του εμπ λεκόμενου π ελάτη (αν είναι διαθέσιμο ή εφόσον απ αιτείται), Περιγραφή ή γενική εικόνα του π εριστατικού ή ζητήματος, v. Μέτρα π ου λαμβάνονται απ ό το π ροσωπ ικό (π.χ. η π αροχή π ληροφοριών Παροχή Βοήθειας στους Παίκτες/ Αυτο-απ οκλεισμός). Η λέσχη θα συμμορφώνεται επ ίσης με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την υπ εύθυνη π αροχή αλκοόλ. 10. Επαφές με το Προσωπικό της Λέσχης Η λέσχη μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των μελών του προσωπικού της και να διατηρείται η αντιληπ τή ακεραιότητα των π ροϊόντων τυχερών παιχνιδιών που πωλούνται από τη λέσχη. Σύμφωνα με το νόμο, δεν επ ιτρέπ εται στους υπ αλλήλους της λέσχης να π αίζουν στης μηχανές τυχερών π αιχνιδιών, να π αίζουν το π αιχνίδι Κίνο, να αγοράζουν λαχεία ή να συμμετέχουν σε στοιχήματα εν ώρα καθήκοντος καθʼ όλη τη διάρκεια της απ ασχόλησης τους απ ό τη λέσχη. Η λέσχη διαθέτει συγκεκριμένη π ολιτική σχετικά με υπ αλλήλους οι οπ οίοι αγοράζουν προϊόντα τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών σε μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών). Αντίγραφο της π ολιτικής αυτής π εριλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και στον οδηγό του προσωπικού. Επισυνάπτεται επίσης σε κάθε αντίγραφο του Κώδικα που διανέμεται. Σε π ερίπ τωση π ου οπ οιοδήπ οτε μέλος του προσωπικού αναφέρει σε άλλο μέλος του προσωπικού ή στο αρμόδιο άτομο ότι πιθανόν να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον τζόγο, θα του π αρέχεται, εμπ ιστευτικά, στήριξη και π ληροφορίες σχετικά με τον προβληματικό τζόγο από τον διαχειριστή (σχετικό υπ εύθυνο) της λέσχης. Για να απ οφασιστεί π οια μέτρα είναι κατάλληλα σε κάθε π ερίπ τωση π ου αφορά μέλη του προσωπικού, η λέσχη θα φροντίσει ώστε κάθε προσπάθεια που γίνεται να γίνεται με διακριτικό τρόπ ο και το θέμα να π αίρνει όσο το δυνατό μικρότερες διαστάσεις. Όπ οτε διατίθενται καθήκοντα τα οπ οία δεν σχετίζονται με τα τυχερά π αιχνίδια, το μέλος του προσωπικού θα πρέπει να ενθαρρύνεται να ασχοληθεί με αυτά. Τα μέτρα π ου λαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή θα καταγράφονται στο αρχείο απ ασχόλησης του υπ αλλήλου, και όχι στο Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου. Αντίγραφα οπ οιωνδήπ οτε καταχωρήσεων στο φάκελο απ ασχόλησης του υπ αλλήλου οι οπ οίες γίνονται σύμφωνα με την π αρούσα ρήτρα, θα π ρέπ ει να τίθενται στη Pty Ltd 2012 Σελίδα 8 από 14

9 διάθεση των επ ιθεωρητών της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR), κατόπ ιν αιτήματος. Το σύνολο του π ροσωπ ικού θα συμμετέχει σε π ρογράμματα επ αγγελματικής ανάπ τυξης σε σχέση με τον υπ εύθυνο τζόγο, σε ετήσια βάση. Τα π ρογράμματα αυτά προσφέρονται σε συνεργασία με τους κατάλληλους οργανισμούς κατάρτισης, συμπ εριλαμβανομένης της τοπ ικής υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, και άλλες π αρόμοιες υπ ηρεσίες όπ ως αυτές καθορίζονται απ ό την ίδια τη λέσχη. Πληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο και υπ ηρεσίες στήριξης π ροβληματικού τζόγου θα π εριλαμβάνονται στο π ακέτο κατατόπ ισης/ οδηγό του π ροσωπ ικού π ου παρέχεται σε όλους τους υπαλλήλους κατά την έναρξη της εργασίας τους στη λέσχη. Σε π ερίπ τωση π ου η λέσχη υιοθετήσει διαφορετική π ολιτική απ ό αυτήν π ου προβλέπεται παραπάνω, θα π ρέπ ει να ενημερώσει εγγράφως την Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) για την αλλαγή π ολιτικής και θα π ρέπ ει να αναμένει να εγκριθεί η π ολιτική της λέσχης π ριν αυτή τεθεί σε εφαρμογή. 11. Επαφές με Υπηρεσίες Στήριξης Προβληματικού Τζόγου Η λέσχη αυτή έχει δεσμευτεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και τακτική επ αφή με τις τοπ ικές υπ ηρεσίες στήριξης για π ροβλήματα τζόγου και με άλλους συναφείς φορείς. Η λέσχη θα θέτει στη διάθεση των θαμώνων διάφορα δημοσιεύματα και τα στοιχεία επ ικοινωνίας της τοπ ικής Υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, ή/και άλλων σχετικών υπ ηρεσιών στήριξης για π ροβλήματα τζόγου. Το ανώτερο π ροσωπ ικό της λέσχης αυτής θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως) με την τοπ ική Υπ ηρεσία Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες και τους εντεταλμένους Υπ αλλήλους Στήριξης της Λέσχης (VSW) της οικείας περιφερειακής Υπηρεσίας Στήριξης Παικτών. Παραδείγματα συναντήσεων αυτού του είδους είναι: o Η σύγκληση ετήσιας συνόδου κατάρτισης του π ροσωπ ικού, η οπ οία διευθύνεται απ ό την τοπ ική υπ ηρεσία Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, o Συναντήσεις μεταξύ του Διαχειριστή/ Διευθυντή της Λέσχης και της Υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, ή των εντεταλμένων Υπ αλλήλων Στήριξης της Λέσχης (VSW), ή o τακτική επ αφή με τις υπ ηρεσίες στήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λέσχη θα καταγράφει τα στοιχεία κάθε επ αφής με τις Υπ ηρεσίες Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες ή/και με άλλες σχετικές υπ ηρεσίες στήριξης σε σχέση με τον προβληματικό τζόγο στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου. Στα στοιχεία των συνεδριάσεων θα π εριλαμβάνονται: η ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες, τα θέματα π ου συζητήθηκαν τα απ οτελέσματα της συνεδρίασης/ τα θέματα για τα οπ οία θα π ρέπ ει να ληφθούν μέτρα, η ημερομηνία της επ όμενης συνεδρίασης. Pty Ltd 2012 Σελίδα 9 από 14

10 12. Καταγγελίες Πελατών Η λέσχη συμμετέχει σε Ανεξάρτητη Διαδικασία Επ ίλυσης Παραπ όνων (ΑΔΕΠ) η οπ οία συμμορφώνεται με τις σχετικές υπ ουργικές οδηγίες σχετικά με τις ΑΔΕΠ και έχει λάβει έγκριση απ ό τη Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) Η λέσχη θα π αρέχει στους θαμώνες π ληροφορίες σχετικά με την ΑΔΕΠ, συμπ εριλαμβανομένων των ακολούθων: πώς γίνονται οι καταγγελίες, διαδικασία για την επ ίλυση καταγγελιών, ανεξάρτητη επ ανεξέταση των απ οφάσεων π ου λαμβάνονται απ ό τον σύλλογο όσον αφορά καταγγελίες απ ό μέλη ή επ ισκέπ τες, συλλογή και διατήρηση π ληροφοριών σχετικά με οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες, πώς θα βοηθείται η Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατά την π αρακολούθηση συμμόρφωσης με τη διαδικασία π αραπ όνων. Σε π ερίπ τωση π ου κάπ οιος π ελάτης επ ιθυμεί να κάνει κάπ οια καταγγελία σχετικά με την τήρηση ή/και τη λειτουργία του Κώδικα αυτού, η καταγγελία θα π ρέπ ει να υπ οβάλλεται γραπ τώς, απ ευθείας στη διεύθυνση της λέσχης. Όλες οι καταγγελίες θα π ρέπ ει να ελέγχονται απ ό το διευθυντή της λέσχης, ο οπ οίος θα βεβαιώνεται ότι σχετίζονται με τη λειτουργία του Κώδικα αυτού. Οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες σχετικά με την εξυπ ηρέτηση π ελατών ή τις λειτουργίες των μηχανημάτων, οι οπ οίες δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Κώδικα θα π ρέπ ει να απ ευθύνονται στον επ ί καθήκοντι Υπ εύθυνο. Εάν τους ζητηθεί, οι υπ άλληλοι της λέσχης μπ ορούν να βοηθήσουν τους θαμώνες με τη σχετική διαδικασία. Οι οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες θα διερευνώνται με π ροσοχή και θα επ ιλύονται το συντομότερο δυνατό με τον ακόλουθο τρόπ ο: Θα απ οστέλλεται άμεσα επ ιβεβαίωση λήψης όλων των καταγγελιών, Εάν απ οφασιστεί να μην εξεταστεί η καταγγελία επ ειδή δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του Κώδικα, ο π ελάτης θα ενημερώνεται αναλόγως, Κατά τη διάρκεια της έρευνας της καταγγελίας, ο Διευθυντής της Λέσχης μπ ορεί να ζητήσει π ληροφορίες απ ό τον ενδιαφερόμενο υπ άλληλο σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, Ο Διευθυντής της Λέσχης θα ζητήσει να μάθει κατά π όσον ο π ελάτης αντιμετωπ ίστηκε ευλόγως και με βάση των Κώδικα, Εάν η καταγγελία είναι βάσιμη, ο Διευθυντής της Λέσχης θα π εριγράψει λεπ τομερώς τα μέτρα π ου π ρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπ ιση του προβλήματος, Ο π ελάτης θα ενημερώνεται π άντα για την έκβαση της καταγγελίας, Τα στοιχεία της καταγγελίας θα διατηρούνται στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και θα σημειώνονται στο Μητρώο, Ππληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα π αρέχονται στην Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατόπ ιν αιτήματος. Pty Ltd 2012 Σελίδα 10 από 14

11 Σε π ερίπ τωση π ου κάπ οια καταγγελία δεν μπ ορεί να επ ιλυθεί απ ό τη λέσχη, θα προωθείται στο Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών της Αυστραλίας (Institute of Arbitrators and Mediators Australia - ΙΑΜΑ). Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος π ου εμπ λέκεται στην καταγγελία μπ ορεί να επ ικοινωνήσει με το ΙΑΜΑ. Για την υπ οβολή καταγγελιών, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπ ορεί να επ ισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΙΑΜΑ (www.iama.org.au), να κατεβάσει το έντυπ ο Επ ίλυσης Διαφορών και στη συνέχεια να υπ οβάλει το συμπ ληρωμένο έντυπ ο, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος στο ΙΑΜΑ. Οπ οιαδήπ οτε έγγραφα σχετικά με τις καταγγελίες π ου έχουν να κάνουν με τον Κώδικα, θα π ρέπ ει να διατηρούνται στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και να σημειώνονται στο μητρώο, ούτως ώστε η Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) να έχει πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με τις σχετικές απαιτήσεις. 13. Συμμόρφωση με τις Απαγορεύσεις περί Συμμετοχής Ανηλίκων σε Τυχερά Παιχνίδια Απ αγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά π αιχνίδια. Δεν επ ιτρέπ εται στους ανήλικους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εισέρχονται σε αίθουσες τυχερών παιχνιδιών. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε σε όλες τις εισόδους αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών να υπ άρχουν σχετικές σημάνσεις π ου να απ αγορεύουν σε όλους τους ανήλικους να εισέρχονται στις αίθουσες τυχερών π αιχνιδιών. Το π ροσωπ ικό της λέσχης θα π ρέπ ει να ζητά απ οδεικτικό ηλικίας. Η λέσχη απ αιτεί απ ό τα μέλη του π ροσωπ ικού αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών να ζητά απ οδεικτικό της ηλικίας του π ελάτη ή επ ισκέπ τη σε π ερίπ τωση π ου δεν είναι σίγουροι αν ο συγκεκριμένος π ελάτης ή επ ισκέπ της είναι τουλάχιστον 18 ετών. Τα ακόλουθα (ισχύοντα) π ρωτότυπ α έγγραφα γίνονται απ οδεκτά ως απ οδεικτικά της ηλικίας του ατόμου: Κάρτα - Αποδεικτικό ηλικίας (Proof of age card) Άδεια οδήγησης Βικτωριανή άδεια εκπ αιδευομένων (Victorian learnersʼ permit) Διαβατήριο Τραπ εζική κάρτα «Key card» Σε π ερίπ τωση π ου δεν μπ ορεί να π αρουσιαστεί το σχετικό απ οδεικτικό της ηλικίας, ο πελάτης ή επισκέπτης θα πρέπει να εγκαταλείψει την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και δεν θα του π αρασχεθεί οπ οιοδήπ οτε π ροϊόν τυχερών π αιχνιδιών εντός της λέσχης. 14. Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών Τοπ οθετούνται ρολόγια σε όλα τα κύρια σημεία του χώρου, ώστε οι θαμώνες να μην χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Όπ οτε γίνονται ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της λέσχης, το π ροσωπ ικό θα αναφέρει επ ίσης τι ώρα είναι. Στους θαμώνες θα συνίσταται όπ ως κάνουν τακτικά διαλείμματα όταν π αίζουν στις μηχανές τυχερών π αιχνιδιών. Οι συστάσεις αυτές μπ ορούν να γίνονται υπ ό τη μορφή Pty Ltd 2012 Σελίδα 11 από 14

12 ανακοινώσεων μέσω του συστήματος αναγγελιών της λέσχης και μπ ορούν να περιλαμβάνουν: α) Ανακοινώσεις ότι είναι έτοιμο το π ρωινό τσάι/ το μεσημεριανό/το βραδινό, β) Ανακοινώσεις για π ροωθητικές κληρώσεις, γ) Ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη άλλων δραστηριοτήτων, π έραν των τυχερών π αιχνιδιών, εντός της λέσχης για τους π ελάτες. Το π ροσωπ ικό της λέσχης θα π αρακολουθεί επ ίσης τις δραστηριότητες των θαμώνων και, ανάλογα με την π ερίπ τωση, θα μπ ορεί να τους π ροσεγγίσει ώστε να τους απ οθαρρύνει απ ό την εκτεταμένη και εντατική συμμετοχή τους σε τυχερά παιχνίδια. Η π ροσέγγιση αυτή μπ ορεί να λάβει τη μορφή π εριστασιακής συνομιλίας, ως μέρος της γενικής φιλοξενίας του προσωπικού προς τους θαμώνες, για παράδειγμα σχετικά με την διαθεσιμότητα τροφίμων ή/και ποτών. 15. Οικονομικές Συναλλαγές Στη λέσχη αυτή δεν εξαργυρώνονται επ ιταγές. Εάν κάπ οιος π ελάτης π ροσπ αθήσει να εξαργυρώσει μια επ ιταγή, ο υπ άλληλος θα τον ενημερώσει ότι στη λέσχη δεν εξαργυρώνονται επ ιταγές. Σύμφωνα με το νόμο, τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αξίας $1.000 και άνω απ ό μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών θα π ρέπ ει να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου με επ ιταγή, η οπ οία δεν π ρέπ ει να είναι π ληρωτέα σε μετρητά. Τα κέρδη και οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αυτές δεν μπ ορούν να π αρέχονται ως π ιστώσεις για τα μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών. Οι θαμώνες και οι επ ισκέπ τες μπ ορούν να ζητήσουν όπ ως τα κέρδη ή/και οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αξίας $ και κάτω και τα κέρδη ή/και οι π ιστώσεις απ ό άλλα π ροϊόντα τυχερών π αιχνιδιών καταβάλλονται σε μετρητά ή/και με επ ιταγή. Η λέσχη θα συμμορφώνεται με τέτοια αιτήματα. Η λέσχη θα διατηρεί μητρώο των π ληρωμών κερδών, στο οπ οίο θα καταγράφονται οι πληρωμές σημαντικών κερδών από προϊόντα τυχερών παιχνιδιών συμπ εριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, π ληρωμών με επ ιταγή για π οσά άνω των $ Το μητρώο των π ληρωμών κερδών θα διατηρείται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και θα τίθεται στη διάθεση των επιθεωρητών της Βικτωριανής Επιτροπής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατόπ ιν αιτήματος. Οι καταχωρήσεις στο μητρώο π ληρωμών κερδών μπ ορεί να υπ όκεινται στο Νόμο περί Ιδιωτικότητας και η λέσχη θα συμμορφώνεται με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων σχετικά με το μητρώο π ληρωμών κερδών. Η π αροχή μηχανών τυχερών π αιχνιδιών και στοιχημάτων υπ όκειται στον Ομοσπ ονδιακό Νόμο του 2006 περί Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CTF). Η λέσχη έχει υιοθετήσει ένα υπ εύθυνο Πρόγραμμα Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF) και θα φροντίσει ώστε όλες οι χρηματικές συναλλαγές να συμμορφώνονται με το κατάλληλο π ρόγραμμα Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF) και τον κατάλληλο νόμο π ερί Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF). Η λέσχη θα π αρέχει, διατηρεί και π ροβάλλει π ληροφορίες σχετικά με την π ολιτική της λέσχης όσον αφορά την εξαργύρωση επ ιταγών και το π ώς μπ ορούν τα κέρδη των θαμώνων να καταβάλλονται με επ ιταγή. Pty Ltd 2012 Σελίδα 12 από 14

13 16. Υπεύθυνη Διαφήμιση και Προσφορές Στη Βικτώρια απ αγορεύεται η εκούσια διαφήμιση π ροϊόντων ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών π αιχνιδιών (EGM). Όλες οι διαφημίσεις οι οπ οίες δεν σχετίζονται με ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (EGM) και οι οποίες γίνονται από ή για λογαριασμό της λέσχης αυτής, θα συμμορφώνονται με τον Κώδικα Διαφημιστικής Δεοντολογίας π ου εγκρίθηκε απ ό τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Εθνικών Διαφημιστών. Πριν απ ό τη δημοσίευση, η διοίκηση θα επ ανεξετάζει όλο το διαφημιστικό και π ροωθητικό υλικό για να βεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας π ου εγκρίθηκε απ ό τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Εθνικών Διαφημιστών. Πριν απ ό τη δημοσίευση, η διοίκηση θα επ ανεξετάζει επ ίσης όλο το διαφημιστικό και π ροωθητικό υλικό για να βεβαιώνεται ότι: δεν είναι ψευδές, π αραπ λανητικό ή «απ ατηλό» όσον αφορά την απ όδοση, τα βραβεία ή τις π ιθανότητες π ου έχει κάπ οιος να κερδίσει, πριν από τη δημοσίευση έχει ληφθεί η συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου έχει κερδίσει βραβείο, δεν είναι π ροσβλητικής ή αισχρής φύσης, δεν δημιουργεί την εντύπ ωση ότι ο τζόγος απ οτελεί λογική στρατηγική για βελτίωση των οικονομικών του ατόμου, δεν π ροωθεί την κατανάλωση αλκοόλ κατά την αγορά π ροϊόντων τυχερών παιχνιδιών, και δεν απ εικονίζει ούτε απ ευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 17. Αναθεώρηση του Κώδικα Ο Κώδικας αυτός επ ανεξετάζεται σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με τον Βικτωριανό Νόμο περί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2003, τους Βικτωριανούς Κανονισμούς περί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2005 και τις σχετικές υπ ουργικές οδηγίες. Υπ ό την ιδιότητα της ως συντάκτης του Κώδικα, η Leigh Barratt & Associates Pty Ltd θα διευκολύνει την ετήσια αναθεώρηση εκ μέρους του διαχειριστή της λέσχης. Η συμμόρφωση της λέσχης με τον Κώδικα και η εφαρμογή και απ οτελεσματικότητα του Κώδικα όσον αφορά τη λέσχη κατά τους 12 π ροηγούμενους μήνες θα π ρέπ ει επ ίσης να αναθεωρείται στο σημείο αυτό. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε το έντυπ ο σχολίων του Κώδικα να είναι διαθέσιμο με το Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου. Για την αναθεώρηση ζητούνται σχόλια απ ό τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπ εριλαμβανομένου του π ροσωπ ικού της λέσχης, των θαμώνων και των υπ ηρεσιών στήριξης για π ροβλήματα τζόγου. Οι απ αιτούμενες αλλαγές στον π αρόντα Κώδικα θα π ρέπ ει να καταγράφονται στο Μητρώο και να κοινοπ οιούνται γραπ τώς στην Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VGCLR). Οι απ αιτούμενες αλλαγές θα εφαρμόζονται αφού ληφθεί η έγκριση της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VGCLR). Pty Ltd 2012 Σελίδα 13 από 14

14 Οι οπ οιεσδήπ οτε αλλαγές θα καταγράφονται στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου της λέσχης. Pty Ltd 2012 Σελίδα 14 από 14

Kilmore Trackside. Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Kilmore Trackside. Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Kilmore Trackside Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 1. Μήνυµα Υπεύθυνου Τζόγου Kilmore Trackside Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα σε

Διαβάστε περισσότερα

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct The Bentleigh Club Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2012 Εγκρίθηκε από την VCGLR - 27 Ιουνίου 2012 Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού στο Χώρο Τυχερών Παιχνιδιών ΗΜΤΠ 1. Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς

Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς 1. Ορισμοί Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το χώρο παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού συμπεριφοράς είναι σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Όνομα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού

(Όνομα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Όνομα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού 2016 ΕΚΔΟΣΗ 1.1 Κώδικας δεοντολογίας υπεύθυνου παιχνιδιού λέσχης ηλεκτρονικών παιχνιδιών (EGM) 1. Δέσμευση λέσχης όσον αφορά το υπεύθυνο παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

(Όνοµα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού

(Όνοµα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Όνοµα λέσχης) Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού 2016 ΕΚΔΟΣΗ 1.1 Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού Frontier Hospitality Co Operative Κώδικας δεοντολογίας υπεύθυνου παιχνιδιού λέσχης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού Μάρτιος 2009 Ver 1.1 Victorian Gaming Industry Responsible Gambling Code of Conduct _Greek page 1 of 13 Λέσχη τυχερών παιχνιδιών EGM/Keno Κώδικας Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Λέσχης. Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Όνοµα Λέσχης. Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού Όνοµα Λέσχης Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού Ιούνιος 2012 PVS Pty Ltd Respnsible Gambling Cde f Cnduct page 1 f 12 Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού της Λέσχης 1. Η δέσµευση της λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ALH. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπευθύνου Τζόγου

Όμιλος ALH. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπευθύνου Τζόγου Όμιλος ALH Κώδικας Συμπεριφοράς Υπευθύνου Τζόγου Νοέμβριος 2016 Legal/46151555_6 1 Δέσμευση στον Υπεύθυνο Τζόγο του Ομίλου ALH 1.1 Εισαγωγή ALH Group Responsible Gambling Code of Conduct - Greek Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συµπεριφοράς. Υπεύθυνου Τζόγου. Keno. Βικτώρια

Κώδικας Συµπεριφοράς. Υπεύθυνου Τζόγου. Keno. Βικτώρια Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου Keno Βικτώρια Approved 3 April 2014 Έκδοση 2.0 Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου Keno Βικτώρια 1. Ορισµοί Εγκεκριµένος αντιπρόσωπος (Αccredited agent) σηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 Για την εταιρεία ACTS : Πα αγεωργίου Κων/νος Εθν. Βενιζέλου 189, Σούδα/ Χανιά, ΤΚ 73200 AΦΜ: 065439343

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση Η Εξαμήνου: Οδηγίες για την «Ημερολογιακή Έκθεση»

Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση Η Εξαμήνου: Οδηγίες για την «Ημερολογιακή Έκθεση» Εβδομαδιαία Πρακτική Άσκηση Η Εξαμήνου: Οδηγίες για την «Ημερολογιακή Έκθεση» Ι. Εισαγωγικά Οι οδηγίες αυτές έχουν σκοπ ό να σας διευκολύνουν στη συγγραφή της «ημερολογιακής έκθεσης», την οπ οία πρέπ ει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών και οι υ π ηρεσίες του ΒΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Είναι μια υπ ηρεσία του Πανεπ ιστημίου Κρήτης π ου π αρέχει ψυχολογική υπ οστήριξη και συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 Πρόλογος Ως ρόλογο ας αρουσιάσουµε ένα συνηθισµένο σενάριο, µία καθηµερινή ιστορία ου συµβαίνει σε µία ε ιχείρηση. Ένας ελάτης καλεί το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

RSL Sub Branch Incorporated. Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού του RSL

RSL Sub Branch Incorporated. Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού του RSL RSL Sub Branch Incorporated Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού του RSL Μάρτιος 2009 Victorian Gaming Industry Responsible Gambling Code of Conduct page 10 of 13 Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων

Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Κοινωνικά Δίκτυα Δομή Κοινωνικών Δικτύων Ν. Μ. Σγούρος Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πειραιώς sgouros@unipi.gr Τύποι Δεσμών -Τριαδικό Κλείσιμο Οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων σε κοινωνικά δίκτυα μ ορούν να

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρού π ολη 24-03-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Αρ.π ρωτ.: 21521 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο μελέτης «Πρόγραμμα κατασκήνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί;

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τι ονομάζεται επ ικοινωνία; Τι κοινό χρειάζεται για να επ ιτευχθεί; 2. Πώς ονομάζονται τα κείμενα π ου δε χρησιμοπ οιούν μόνο τη γλώσσα για να μεταδώσουν το μήνυμά τους; Ποιο άλλο μέσο εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου

Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Εγχειρίδιο Υπεύθυνου Τζόγου Δήλωση Αποστολής Η Luxbet πιστεύει ότι ο τομέας τυχερών παιχνιδιών, η κυβέρνηση και το κοινωνικό σύνολο έχουν κοινή ευθύνη να βοηθούν στην πρόληψη της ανάπτυξης προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω33ΓΩΛΚ-Ξ9Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 14 /2017 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας

- 1 - ΠΡΟΣ: Τους ήµους της Χώρας κκ ηµάρχους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 14. Ε ανασύσταση ηµοτικής Αστυνοµίας Ελληνική EΞ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Να σταλεί και µε φαξ και email ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 16773 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ»

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -118/14 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΡΑΜ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:14317 Ηµεροµηνία: 28.7.2014 Πληροφορίες : Αγγ. Μ ιτσώρη Τηλέφωνο: 214-4141191-197 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τ - 118/14) για την Προµήθεια συγκροτηµάτων κινητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩ Σ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Σελίδα 1 ΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩ Σ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Σελίδα 1 ΕΝΩ ΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ Ε Ξ Ω Δ Ι Κ Η Δ Η Λ Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩ Σ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Τ., του.., κατοίκου,.. οδός., αριθμ ΠΡΟΣ Την ανώνυμη τραπ εζική εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Jim Dandy Hotel. Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Jim Dandy Hotel. Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Jim Dandy Hotel Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 1. Μήνυµα Υπεύθυνου Τζόγου Jim Dandy Hotel Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισµοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισµοί Για τους σκο ούς του αρόντος νόµου ορίζονται ως: α) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά αίγνια»: Παίγνια των ο οίων το α οτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΛΟ-7ΟΜ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:9195 Ηµεροµηνία:19/05/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 2144141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 202-203 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()$"# *"+,$')!()'

!# $%&'()$# *+,$')!()' Κ.Δ.Π. 242/2012!"# $%&'()$"# *"+,$')!()' +-',# ( $).,.(#!/$-# *(,($"!/$-# &')0-(# )12345 4578 &616789:;, 6 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 12344 Ηµεροµηνία :23/06/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369& 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ηµερ.: 22-02-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14330 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα