ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ"

Transcript

1 ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΞΔΟ ΡΥΛ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΔΥΠ ,00 ΚΔ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΚΔΡΟΖΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 3,00 Ζ ΘΑΘΔ ΚΗΑ. ΔΘ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ ΛΔΔΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ, ΖΡΝΗ ΞΝΠΝΠΡΝ 10% ΘΑ ΞΔΟΗΔΙΘΔΗ ΠΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΡΖΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝΛ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΛΝΚΝ 2725/1999. Ζ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ ΓΗΑΦΝΟΑ ,00 ΘΑ ΑΣΘΔΗ ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΝ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝ «ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΘΓΝΠΖ ΚΔΡΝΣΥΛ ΞΔΟ ΡΝ ΑΟΡΗΝ» ΥΠ ΔΘ ΡΝΡΝ ΝΗ ΔΓΓΟΑΦΝΚΔΛΝΗ ΚΔΡΝΣΝΗ ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ ΛΑ ΘΑΡΑΒΑΙΙΝΛ ΑΛΑΙΝΓΗΘΑ ΡΖΛ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΛΔΔΠ ΚΔΡΝΣΔΠ ΖΡΝΗ ΘΑ ΓΗΑΡΔΘΝΛ ΚΔ ΡΔΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ 5,40 ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΔΡΑΗ ΘΑΗ Ζ ΑΜΗΑ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΡΝ ΗΓΟΡΗΘΝ ΑΘΙΖΡΗΘΝ ΠΥΚΑΡΔΗΝ. ΓΗΔΘΟΗΛΗΕΔΡΑΗ ΝΡΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΑΜΖΠΖ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΤΖΠ, ΔΞΝΚΔΛΥΠ ΔΑΛ Ζ ΘΑΙΤΖ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΑΜΖΠΖΠ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΞΙΖΟΖΠ, ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΘΑ ΑΜΖΘΔΗ ΚΔΣΟΗ ΡΝ ΞΝΠΝ ΡΖΠ ΘΑΙΤΖΠ, ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 13Α ΞΑΟ. 1 ΡΝ Θ.Λ. 2190/1920 ΓΔΛ ΞΟΝΒΙΔΞΔΡΑΗ Ζ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΗΑ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖ ΠΡΝ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΝ ΑΘΖΛΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΑΠ ΔΛΔΘΟΗΛΔ ΡΝ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΚΝΛΝΛ ΝΠΝΛ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΝΞΥΠ ΑΡΔΠ ΘΑΘΝΟΗΕΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΘ) 809/2004 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ ΔΘΓΝΠΖΠ Ζ Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη

2 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Γεληθά Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ Ππλνπηηθέο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ππλνπηηθά Πηνηρεία Έθδνζεο Ιφγνη ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Αλακελφκελν Σξνλνδηάγξακκα Πεκαληηθφηεξνη Θίλδπλνη Κεηνρηθή Πχλζεζε Κεηνρηθφ Θεθάιαην Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Θνηλνχ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Ξιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πεχζπλα Ξξφζσπα Λφκηκνη Διεγθηέο Νξθσηνί Διεγθηέο-Ινγηζηέο Έθηαθηνο Νηθνλνκηθφο θαη Ινγηζηηθφο Έιεγρνο Λνκηθφο Έιεγρνο Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Θνηλνχ Δπνπηεχνπζεο Αξρέο Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.) Διεγθηηθφ Ππκβνχιην Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.) Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.) Διεγθηηθφ Ππκβνχιην Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.) Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) Πνππεξιηγθ Διιάδαο «Super League Hellas» Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (Δ.Ξ.Ν.) The Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Δπελδχζεηο Δπελδχζεηο ρξήζεσλ , θαη Δπελδχζεηο πεξηφδνπ ηεο ρξήζεο θαη Θπξηφηεξεο Δπελδχζεηο Κειινληηθέο Δπελδχζεηο Δπηζθφπεζε Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Θπξηφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο Ξεξηβάιινλ Γξαζηεξηνπνίεζεο ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Νκάδσλ Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο, Δμνπιηζκφο Δγγπήζεηο θαη Δκπξάγκαηα Βάξε Πήκαηα Κηζζψζεηο Αθηλήησλ Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλοσ

3 3.12. Πληρουορίες για τις σμμετοτές της Εταιρίας Γήπεδν Διαηψλα Α.Δ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά, Δπνπηηθά Όξγαλα & Αλψηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην & Αλψηαηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ γηα ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δθπξνζψπεζε Θσιχκαηα Κειψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Διεγθηηθή Δπηηξνπή Δζσηεξηθφο Έιεγρνο Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο Γειψζεηο Κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Νξγάλσλ θαη Αλψηαησλ Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ Ππκκεηνρέο ησλ Κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ Νξγάλσλ θαη Αλψηαησλ Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ ζηε Γηνίθεζε ή/θαη ζην Θεθάιαην άιισλ Δηαηξηψλ Ακνηβέο θαη Νθέιε πάιιεινη-ξνδνζθαηξηζηέο Νξγαλφγξακκα Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε ρξήζεσλ , θαη Ακνηβέο Κειψλ Γ.Π. θαη Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ Ππλαιιαγέο κε Κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο Ππλαιιαγέο κε Θπγαηξηθέο θαη Ππγγελείο Δηαηξίεο Ππλαιιαγέο κε Ινηπά Ππλδεδεκέλα Κέξε Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε πεξηφδνπ θαη Ακνηβέο Κειψλ Γ.Π. θαη Γηεπζπληηθψλ Πηειερψλ Ππλαιιαγέο κε Κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο Ππλαιιαγέο κε Θπγαηξηθέο θαη Ππγγελείο Δηαηξίεο Ππλαιιαγέο κε Ινηπά Ππλδεδεκέλα Κέξε Απνινγηζηηθέο Ξιεξνθνξίεο Γξαζηεξηφηεηαο ρξήζεσλ , θαη ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Δμέιημε Δξγαζηψλ-Απνηειεζκάησλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ηζνινγηζκψλ Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ Απνινγηζηηθέο Ξιεξνθνξίεο Γξαζηεξηφηεηαο Α Δμακήλνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ινγηζηηθήο Θαηάζηαζεο Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ινγηζηηθήο Θαηάζηαζεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ρακεηαθψλ Ονψλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Θεθάιαηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Οεπζηφηεηα θαη Ξεγέο Θεθαιαίσλ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ρακεηαθέο Ονέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ρακεηαθέο Ονέο Σξήζεσλ , θαη Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ρακεηαθέο Ονέο πεξηφδνπ Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή

4 3.21. Πεκαληηθέο Αιιαγέο ζηελ Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε Κέηνρνη Κεηνρηθφ Θεθάιαην Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην Δμέιημε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Θαηαζηαηηθφ Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο Ππκβάζεηο ζε ζρέζε κε Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ππκβάζεηο ζε Πρέζε κε πεξεζίεο πνζηήξημεο, Ξξνβνιήο θαη Γηαρείξηζεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ππκβάζεηο κε Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα Ππκβάζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο Ππκβάζεηο Σνξεγηψλ θαη Δπίζεκσλ πνζηεξηθηψλ Ππκβάζεηο Ξαξαρψξεζεο Ρειενπηηθψλ Γηθαησκάησλ Ππκβάζεηο πνκίζζσζεο Σψξσλ απφ Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ππκβάζεηο Απνθιεηζηηθήο Γηαλνκήο ηεο GREEN TEAM Α.Δ Ππκβάζεηο ηεο ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. GREEN FOOTBALL DEVELOPMENT ΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ Γήισζε γηα ηελ Δπάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο Ίδηα Θεθάιαηα θαη Σξένο Ππλνπηηθά Πηνηρεία Έθδνζεο Ιφγνη ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο Γαπάλεο ηεο Ξξνζθνξάο Αλακελφκελν Σξνλνδηάγξακκα Γηαζπνξά Κεηνρψλ Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ Γεληθά Έθδνζε Λέσλ Κεηνρψλ θαη Γηθαίσκα Ξξνηίκεζεο Ξαιαηψλ Κεηφρσλ Γηθαίσκα Κεξίζκαηνο Γηθαίσκα ζην Ξξντφλ ηεο Δθθαζάξηζεο Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο Ξξνηάζεηο Δμαγνξάο Φνξνινγία Κεξηζκάησλ Φφξνη Κεηαβίβαζεο θαη Άιια Ππλαθή Έμνδα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη Έθζεζε Διέγρνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηε ρξήζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη Έθζεζε Διέγρνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηε ρξήζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη Έθζεζε Διέγρνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηε ρξήζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηελ πεξίνδν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ

5 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ Ρν παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν (εθεμήο ην «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν») αθνξά ζηε δεκφζηα πξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο αλψλπκεο εηαηξίαο (εθεμήο ή ε «Ξ.Α.Δ.») κε ηελ επσλπκία «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΚΗΙΝΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ξ.Α.Ν. ΞΑΔ» (εθεμήο ή ε «Δηαηξία» ή ε «ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ» ή ε «Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν.» ή ε «Ξ.Α.Δ. ΞΑΝ») ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο. Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία θαη έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο κφλνλ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ηνπ Λ. 3401/2005. Ρν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα (εθεμήο ην «Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα») ζα πξέπεη λα ελλνεζεί σο εηζαγσγή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Θάζε επελδπηήο ζα πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ γηα επέλδπζε ζηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ εμέηαζε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ σο ζπλφινπ. Πε πεξίπησζε πνπ αμίσζε ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν αζθείηαη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα θέξεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ θαη δήηεζαλ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Λ. 3401/2005, κφλν εθφζνλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή δελ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα φηαλ δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο, ηνπο θηλδχλνπο, ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε Γηνίθεζε, ηε κεηνρηθή ζχλζεζε, ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ ηεο (εθεμήο ν «κηινο») θαζψο θαη ηα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ Ππλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Γεληθά Ν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ πνδνζθαίξνπ σο εξαζηηερληθφ ζσκαηείν απφ ηελ 3ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 1908 (ίδξπζε ηνπ Ξνδνζθαηξηθνχ Νκίινπ Αζελψλ) θαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθφ απφ ην 1979, έηνο δεκηνπξγίαο ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ (εθεμήο ή νη «Ξ.Α.Δ.»). Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζπζηάζεθε λφκηκα ην Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 2718/1979 (Ρεχρνο A.E θαη ΔΞΔ) κε 100εηή δηάξθεηα. Έρεη ΑΟ.Κ.Α.Δ /06/Β/86/80 θαη Α.Φ.Κ , ΑΟ.ΦΑΘ /49 θαη ππάγεηαη ζηε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή Δθνξία Φ.Α.Δ.Δ. ΑΘΖΛΥΛ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (εθεμήο ην 5

6 «Θαηαζηαηηθφ»), ε έδξα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ νξίδεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ, Αηηηθήο. Ρα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο βξίζθνληαη ζην θηήξην «ΘΥΛ» επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 1-3 & Ιεσθ. Αιεμάλδξαο, Αζήλα, κε αξηζκφ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ην Πεκεηψλεηαη φηη έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ε νπνία ζα απνθαζίζεη, κεηαμχ άιισλ, ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη ηα λέα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο ζα είλαη επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 168 & Πνθνθιένπο, Καξνχζη. Κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ μεθίλεζε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ζπκκεηέρνληαο ζε επαγγεικαηηθήο κνξθήο εγρψξηεο δηνξγαλψζεηο Ξξσηαζιήκαηνο θαη Θππέιινπ αιιά θαη ζε Δπξσπατθέο δηνξγαλψζεηο. Ζ αγσληζηηθή έδξα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα ηελ πεξίνδν ήηαλ ην Ν.Α.Θ.Α., ελψ γηα ηελ πεξίνδν ήηαλ ην Απφζηνινο Ληθνιατδεο. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο , θαη , ε αγσληζηηθή έδξα ηεο Δηαηξίαο είλαη ην Ν.Α.Θ.Α. Απφ ηελ έλαξμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο ζηελ Διιάδα δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο εζληθέο θαηεγνξίεο Α, Β θαη Γ (ε Γ θαηεγνξία είλαη επαγγεικαηηθή δει. Ξ.Α.Δ. ή δηαηεξεί Ρκήκα Ακεηβφκελσλ Ξνδνζθαηξηζηψλ T.A.Ξ). Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζπκκεηέρεη ζηελ Α Δζληθή θαηεγνξία καδί κε άιιεο 15 νκάδεο. Πεκαληηθή παξνπζία έρεη θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν πνδνζθαίξνπ αθνχ ζπκκεηέρεη ζε νκίινπο CHAMPIONS LEAGUE θαζψο θαη ζε δηνξγαλψζεηο ηνπ Θππέιινπ U.E.F.A. Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, εθηφο απφ ην κηζζσκέλν Γήπεδν ηεο «Απφζηνινο Ληθνιατδεο», φπνπ βξηζθφηαλ ε αγσληζηηθή ηεο έδξα γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν , έρεη ζηε δηάζεζή ηεο Αζιεηηθφ πξνπνλεηηθφ θέληξν Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θνξσπίνπ Αηηηθήο, εθηάζεσο πεξίπνπ η.κ. φπνπ γίλνληαη νη πξνπνλήζεηο ηεο Δπαγγεικαηηθήο νκάδαο θαη ησλ αθαδεκηψλ ηεο. Ρν ελ ιφγσ αζιεηηθφ θέληξν είρε κηζζψζεη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ κε ζπκβαηηθφ ρξφλν κέρξη ηε απφ ηελ εηαηξία ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΗΑΛΗΑΠ Α.Δ. Ρελ ε αλσηέξσ κίζζσζε ιχζεθε κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Γπλάκεη ηεο απφ ζπκβάζεσο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην αζιεηηθφ θέληξν παξαρσξήζεθε ζηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ιφγσ ρξεζηδαλείνπ (άλεπ αληαιιάγκαηνο) κέρξη θαη ηελ Δληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ, ππάξρεη επίζεο Μελψλαο ζηνλ νπνίν δηακέλνπλ Δξαζηηέρλεο πνδνζθαηξηζηέο απφ ηελ επαξρία, ησλ νπνίσλ ε Δηαηξία έρεη αλαιάβεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ηε δηακνλή, ζίηηζε θαη κφξθσζή ηνπο. Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επνπηεχεηαη απφ ηελ SUPER LEAGUE θαη ηελ Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (εθεμήο ε «Δ.Ξ.Ν.») ε νπνία δεζκεχεηαη απφ απζηεξά θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε U.E.F.A., ζχζηεκα Αδεηνδφηεζεο (Licensing), φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ηα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά θξηηήξηα ησλ Ξ.Α.Δ., θαζψο θαη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ Αξρψλ επνπηεία αζθείηαη επίζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.), ην Διεγθηηθφ Ππκβνχιην, ην Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.), ην Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) θαη ηε Γηαξθή Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) θαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Ξίζηεσο). 6

7 Ζ Δηαηξία ην Λνέκβξην ηνπ 2008 απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Θαηαζθεπήο θαη Δθκίζζσζεο Αζιεηηθψλ θαη Ρνπξηζηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (εθεμήο ή ε «ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ.», ή ε ««ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ», ή ε «ΓΖΞΔΙ») θαη GREEN TEAM Α.Δ. (εθεμήο ή ε «GREEN TEAM»), ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, απέθηεζε ην 100% ηεο εηαηξίαο ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. (εθεμήο ή ε «ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ», ή ε «GFD Α.Δ.»). Ζ Δηαηξία ηελ απαζρνινχζε 131 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 35 πνδνζθαηξηζηέο, 90 δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη 6 άηνκα εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη Γηεχζπλζε Δξγαζηψλ Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, δηνηθείηαη απφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (εθεμήο ην «Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην» ή ην «Γ.Π.») πνπ απνηειείηαη απφ είθνζη (20) κέιε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο. Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο γηα ζεηεία ελφο έηνπο πνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα δχν (2) έηε. Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ δίλεηαη ην δηθαίσκα νξηζκνχ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο., ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν. Δπίζεο, ν Δξαζηηέρλεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. (Ξ.Α.Ν.), κε δεδνκέλν φηη δηαηεξεί ζε ιεηηνπξγία θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη άιια αζιεηηθά ηκήκαηα, πέξαλ απηνχ ηνπ πνδνζθαίξνπ, δηθαηνχηαη λα δηνξίδεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 2725/1999, έλα (1) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο θαη ησλ απφ θαη πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ηα αθφινπζα: Ληθφιανο Θσλζηαληφπνπινο ηνπ Αλδξέα, Ξξφεδξνο, Γφληηθαο Γεκήηξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Α Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π., Βεθξήο Ησάλλεο ηνπ Πσθξάηε, Β Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ησάλλεο ηνπ Βαξδή, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθφιανο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Βαξδηλνγηάλλεο Ληθφιανο ηνπ Θεφδσξνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γεσξγάλαο Ηάθσβνο ηνπ Γεσξγίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθφπνπινο Αζαλάζηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γηαλλαθφπνπινο Ξαχινο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Γάβαξεο Ξαλαγηψηεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θπξηαθφπνπινο Ξαλαγηψηεο ηνπ ζσλα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Κήηζνπ Αξγχξεο ηνπ Γεκεηξίνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π., 7

8 Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Σαξαιάκπνπο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Ξνιέκεο Αδακάληηνο ηνπ Ιεσλίδα, Κέινο ηνπ Γ.Π., Πακαξάο Δπάγγεινο ηνπ Φίιηππνπ, Κέινο ηνπ Γ.Π. θαη Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο γηα ην Λέν Γήπεδν ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, Ππειησηφπνπινο Γεψξγηνο ηνπ Μελνθψληα, Κέινο ηνπ Γ.Π. Θνπινχξεο Γεψξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ, Καπξνθνπθνπιάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Πππξίδσλα, Πηνχθαο Σαξάιακπνο ηνπ Βαζηιείνπ, θαη Ζζαταο Πηέθαλνο ηνπ Σαξαιάκπνπο. Πεκεηψλεηαη φηη ην ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ Πσκαηείν αζθψληαο ην δηθαίσκά ηνπ απφ ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ δηφξηζε σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ θ. Αζαλάζην Γηαλλαθφπνπιν. Πχκθσλα κε ην απφ πξαθηηθφ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ζεκεηψλεηαη φηη νη θ.θ. Γηαλλαθφπνπινο Ξαχινο, Ζζαταο Πηέθαλνο, Καπξνθνθνπιάθεο Δκκαλνπήι, Θνπινχξεο Γεψξγηνο, Πηνχθαο Σαξάιακπνο θαη Ξνιέκεο Αδακάληηνο νξίζζεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απφ ηνπο κεηφρνπο θ. Γηαλλαθφπνπιν Ξαχιν, θ. Ληθφιαν Ξαηέξα, εηαηξία PANAMIND HOLDING LIMITED, θ. Βγελφπνπιν Αλδξέα, εηαηξία BAYLOCH LIMITED θαη εηαηξία VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ. Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δηαζέηεη Γηνηθνχζα Δπηηξνπή θαη Διεγθηηθή Δπηηξνπή. Ρα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη νη εμήο: Ληθφιανο Θσλζηαληφπνπινο, Ξξφεδξνο, Γφληηθαο Γεκήηξηνο, Α Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π, Γάβαξεο Ξαλαγηψηεο, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Βνπηζαξάο Θενθάλεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο. Ρα κέιε ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο είλαη νη εμήο: Γεσξγάλαο Ηάθσβνο, Κέινο ηνπ Γ.Π., Θπξηαθφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Κέινο ηνπ Γ.Π., θαη Ξελζεξνπδάθεο Δκκαλνπήι, Κέινο ηνπ Γ.Π. Ρα αλψηαηα Γηεπζπληηθά θαη ινηπά Πηειέρε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ είλαη: Βνπηζαξάο Θενθάλεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, Ξαπαδνζππξηδάθεο Αιέμαλδξνο, Νηθνλνκηθφο θαη Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο, Ξέηζνο Δπάγγεινο, Δπηρεηξεζηαθφο Γηεπζπληήο θαη πεχζπλνο Γηεζλψλ Πρέζεσλ, Πηάκνο Γεψξγηνο, Φνξνηερληθφο Πχκβνπινο, θαη Κπφλνο Γεψξγηνο, Δζσηεξηθφο Διεγθηήο. Ραθηηθφο Νξθσηφο Διεγθηήο-Ινγηζηήο Γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ , θαη , νη απφ , ηεο θαη ηεο Ραθηηθέο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμέιεμαλ σο Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή ηνλ θ. Σαξάιακπν Θσθφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 13701) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο PKF ΔΟΥΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 132). Γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο , ε απφ Ραθηηθή Γεληθή 8

9 Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο εμέιεμε σο Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή ηνλ θ. Ρειέκαρν Γεσξγφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι:19271) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ.» (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 120) Ππλνπηηθέο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Πηηο πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ε νηθνλνκηθή ρξήζε αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ έσο εθάζηνπ έηνπο. Ρα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία (Απνηειεζκάησλ) πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαζψο θαη απφ ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην (Δ.Γ.Ι.Π.): ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) Έζνδα απφ Αγψλεο Κηθηά Απνηειέζκαηα (Θέξδε Εεκίεο ) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ξιένλ: Άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Πχλνιν ( ) Κεξηθά Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Νιηθά Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Νξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) ( ) ( ) ( ) ( ) Θαζαξά Απνηειέζκαηα (Θέξδε /Εεκίεο) Σξήζεσο πξν Φφξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Θαζαξά Απνηειέζκαηα (Θέξδε /Εεκίεο) Σξήζεσο κεηά Φφξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. Θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απνηεινχλ ηα έζνδα απφ ηειενπηηθά δηθαηψκαηα, εηζηηήξηα δηαξθείαο, εηζηηήξηα απφ αγψλεο, έζνδα απφ αληαπνδνηηθέο ρνξεγίεο θαζψο θαη απφ έζνδα παξαρψξεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα έζνδα απφ αγψλεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ γηα ηε ρξήζε έλαληη γηα ηε ρξήζε θαη γηα ηε ρξήζε , ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 33,1%. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα απφ αγψλεο θαηά ηε ρξήζε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ζπκκεηείρε ζηε θάζε ησλ 16 ησλ Νκίισλ ηνπ Champions League θαη έιαβε επηδνηήζεηο απφ ηελ U.E.F.A., νη νπνίεο αθνξνχζαλ πξηκ ζπκκεηνρήο ζηνπο νκίινπο, πξηκ 9

10 απνηειεζκάησλ (λίθεο ηζνπαιίεο), πξηκ πξφθξηζεο ζηνπο νκίινπο θαζψο θαη απφ Market pool 1. Νη κηθηέο δεκίεο εθκεηάιιεπζεο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε απφ ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ κε κεγαιχηεξε αμία θηήζεο, ην νπνίν είρε σο ζπλέπεηα αθελφο ηελ αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ αχμεζε ησλ ακνηβψλ & πξηκ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη πξνπνλεηψλ. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε ρξήζε , ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη ηα έμνδα δηεμαγσγήο αγψλσλ εληφο & εθηφο έδξαο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζην Ν.Α.Θ.Α. θαη αθεηέξνπ ζηελ θαιή πνξεία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Champions League. Νη κεξηθέο δεκηέο εθκεηάιιεπζεο δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεξηθψλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο ηε ρξήζε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο πνπ εηζέπξαμε ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θάζε ησλ 16 ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Champions League θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Ζ νξηαθή αχμεζε ησλ κεξηθψλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ρξήζεο έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζέζεσο θαζψο θαη ζε απμεκέλα έμνδα δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ επηδείλσζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηε ρξήζε έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέζεσο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ έθηαθησλ θεξδψλ θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ έθηαθησλ δεκηψλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηελ απνρψξεζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο. Ρε ρξήζε , ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέζεσο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη αθεηέξνπ ζηηο έθηαθηεο δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνρψξεζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ζπκβάζεσλ ηνπο θαη νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ αληηζηάζκηζαλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηα έζνδα απφ αγψλεο θαη ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο (ζπκκεηνρή ζηε θάζε ησλ 16 ησλ Νκίισλ ηνπ Champions League, έζνδα απφ πξνβνιή θ.ιπ.). Ρα έζνδα απφ αγψλεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 10,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε απφ ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ δηεζλείο αγψλεο θαη ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ εηζηηήξηα δηαξθείαο, ζπλεπεία ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζηνπο Νκίινπο ηνπ Champions League. 1 Αθνξά ην κεξίδην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ αγσληζηηθή νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ηα έζνδα δηαθεκίζεσλ θαζψο θαη απφ έζνδα ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ. 10

11 Νη κηθηέο δεκίεο εθκεηάιιεπζεο ζεκείσζαλ αχμεζε ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηε ρξήζε , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμφδσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πνζψλ γηα κεηαγξαθέο θαη αλαλεψζεσλ ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ζπκκεηνρή ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηνπο Νκίινπο ηνπ Champions League. Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο ( ) ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο έλαληη θεξδψλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Ζ Δηαηξία ζεκείσζε θαζαξέο δεκίεο ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ αγψλεο θαη ησλ άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμφδσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαζψο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο ησλ ρξήζεσλ θαη : ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Έμνδα Δγθαηαζηάζεσο Πχλνιν Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνχ Πχλνιν Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ Ινγαξηαζκνί Ράμεσο Σξεσζηηθνί ΞΑΘΖΡΗΘΝ Ίδηα Θεθάιαηα (23.457) Ξξνβιέςεηο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Πχλνιν πνρξεψζεσλ Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Ξαζεηηθνχ Πχλνιν Ξαζεηηθνχ Ινγαξηαζκνί Ράμεσο Ξηζησηηθνί Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. Ρε ρξήζε , ην ελεξγεηηθφ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ κεηαγξαθψλ θαη αλαλεψζεσλ ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο κεηνρηθήο βάζεο γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάζεζε κεγαιχηεξσλ θεθαιαίσλ γηα κεηαγξαθέο, θαζψο θαη ζηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο χςνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 11

12 θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ. (100%), ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. (100%) θαη GREEN TEAM Α.Δ. (100%). Θαηά ηελ ζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Θεθάιαην Δηζπξαθηέν ζηελ επφκελε Σξήζε» εκθαληδφηαλ ην νθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θαζψο θαη ε δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρν ππφινηπν ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξνπζίαζε αχμεζε θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πνδνζθαηξηζηψλ. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ κε πςειφηεξν θφζηνο θηήζεο (πνζά πνπ δφζεθαλ ζε νκάδεο γηα ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηελ πεξίνδν , Olympique De Marseille, Benfica SAD). Ρελ ηεο ρξήζεο , ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ παξνπζίαζε αχμεζε έλαληη ηεο ηεο ρξήζεο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε (23.457) ηελ ηεο ρξήζεο εμαηηίαο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Πχκθσλα κε ηνλ Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ηεο ρξήζεο , νη δεκίεο εηο λέν ηεο είραλ θαηαζηήζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο αξλεηηθή, επεηδή είραλ ππεξθαιχςεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην. Πχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνλ Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή ηεο ρξήζεο , ζεκεηψλεηαη φηη εάλ ιεθζεί ππφςε ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76Α ηνπ Λ. 2725/1999, ε νπνία βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Απνηίκεζεο αλεξρφηαλ ζε ,00 ηελ , δελ ζπλέηξερε ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 & 48 ηνπ Θσδ. Λ. 2190/1920. Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ) ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». Πηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ θαηαρσξνχληαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Ζ πξναλαθεξζείζα αχμεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αζιεηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ρν ππφινηπν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Ζ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ηελ ηεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Σξήζε» ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ πξνκεζεπηψλ ιφγσ νθεηιψλ ζε νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 12

13 ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηελ πεξίνδν Ζ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηελ ηεο ρξήζεο νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)», νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο πιεξσκέο πξνο άιιεο Ξ.Α.Δ. γηα ηελ κεηαγξαθή πνδνζθαηξηζηψλ, ε νπνία αληηζηάζκηζε ελ κέξεη ηε κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ «Ξηζησηέο Γηάθνξνη» θαη «Ξξνκεζεπηέο» ιφγσ εμφθιεζεο κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ρν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα έλαληη ηεο θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ απφ ηελ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαζεζίκσλ. Θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε θαη απφ αξλεηηθά πνζνχ ηελ δηακνξθψζεθαλ ζε αξλεηηθά πνζνχ ηελ Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ) ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξνπζίαζε αχμεζε έλαληη ηεο θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ απφ ηελ Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ έλαληη ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε πνπ παξνπζίαζαλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ «Ξξνκεζεπηέο», «Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)» θαη «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Σξήζε». Πηνλ ινγαξηαζκφ «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε Σξήζε» εκθαλίδνληαη ηα πνζά ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηα νπνία ήηαλ απμεκέλα ηελ πεξίνδν ηεο ρξήζεο απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ρξήζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». Πηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ θαηαρσξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο , & θαζψο θαη ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Σξεκαη/θέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) * Ρπρφλ δηαθνξέο κνλάδσλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ., θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. 13

14 Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ζεκείσζαλ βειηίσζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. Ζ βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε ρξήζε έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Ρε ρξήζε , νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δηακνξθψζεθαλ ζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ απνζβέζεσλ ησλ ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ χςνπο , νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο απνζβέζεηο εμφδσλ Κεηαγξαθψλ & Αλαλεψζεσλ Ππκβνιαίσλ Ξνδνζθαηξηζηψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ηακεηαθέο ιεηηνπξγηθέο ξνέο ηεο ρξήζεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ηελ αχμεζε ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ. Νη (εηζξνέο εθξνέο ή /θαη δηαγξαθέο) ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε ηξηεηία επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα έμνδα απφθηεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Νη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ ηε ρξήζε αλήιζαλ ζε γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. θαη GREEN TEAM Α.Δ. Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ πνπ θαηέβαιε ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηελ , γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ην Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν αθνξνχλ θπξίσο ηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ησλ πεξηφδσλ , θαη παξνπζίαζαλ ζπλερή αχμεζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 1,3 εθαη., 4,1 εθαη. θαη 25,2 εθαη. αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ηελ πεξίνδν , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Νη ηακεηαθέο ξνέο (εηζξνέο εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηελ πεξίνδν Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα έμνδα απφθηεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ ην νπνίν αθνξά επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο. Νη ηακεηαθέο ξνέο (εηζξνέο εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ηελ πεξίνδν Πεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 14

15 ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλέξρνληαλ αληίζηνηρα ζε εθαη. θαη εθαη. αληίζηνηρα. Νη αθφινπζεο ειεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ρξήζεσλ , θαη θαη επηζθνπεκέλεο ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη αθνξνχλ ζηνηρεία αλά κεηνρή: (πνζά ζε ) Κεηνρέο Πηαζκηζκέλνο Αξηζκφο Κεηνρψλ (1) Πηνηρεία αλά Κεηνρή (2) Θέξδε (Εεκίεο) πξν Φφξσλ (0,77) (1,08) (0,52) 0,00 (0,66) Νλνκαζηηθή Αμία κεηνρήο (3) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Κέξηζκα αλά Κεηνρή (4) Ινγηζηηθή Αμία Κεηνρήο (5) - - 2,43 2,94 1,77 Ξεγή: Πηνηρεία απφ Δηαηξία, ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαη επηζθνπεκέλα απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη Κε βάζε ην ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία γηα ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο. 2. Ρα ζηνηρεία αλά κεηνρή έρνπλ ππνινγηζηεί βάζεη ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ κεηνρψλ. 3. Ζ νλνκαζηηθή αμία κεηνρήο είλαη 3,00 ε θάζε κηα. 4. Ζ Δηαηξία απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη θαη ζήκεξα ιφγσ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ δελ έρεη δψζεη κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο ηεο. 5. Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο κεηνρήο έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ ηέινπο ρξήζεο. Γηα ηε ρξήζε , δελ ππνινγίζηεθε ε ινγηζηηθή αμία αλά κεηνρή θαζφηη ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο ήηαλ αξλεηηθά. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο γηα ηε ρξήζε δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο ην νθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Δμέιημε Δζφδσλ απφ Αγψλεο Κ/Γ 2,31% 73,16% Κ/Γ (10,31)% Θπθινθνξηαθή Οεπζηφηεηα 0,44 2,81 1,24 1,18 0,35 Μέλα/ Ίδηα Θεθάιαηα Κ/Δ 57,69% 113,05% 86,41% 200,63% Κ/Δ: Κε Δθαξκφζηκν. Θαηά ηελ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο ήηαλ αξλεηηθά. Κ/Γ: Κε Γηαζέζηκν. Γελ παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξία ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαη επηζθνπεκέλα απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΓΔΗΘΡΥΛ Δμέιημε Δζφδσλ απφ Αγψλεο = [(Έζνδα απφ Αγψλεο Ρξέρνπζαο Σξήζεο Έζνδα απφ Αγψλεο Ξξνεγνχκελεο Σξήζεο) / Έζνδα απφ Αγψλεο Ξξνεγνχκελεο Σξήζεο] * 100 Θπθινθνξηαθή Οεπζηφηεηα = (Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ + Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ) / Πχλνιν Βξαρππξνζέζκσλ πνρξεψζεσλ + Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Ξαζεηηθνχ) Μέλα/ Ίδηα Θεθάιαηα = (Ππλνιηθέο πνρξεψζεηο + Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Ξαζεηηθνχ) / Πχλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 15

16 1.3. Ππλνπηηθά Πηνηρεία Έθδνζεο Πχκθσλα κε ηελ απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απνθαζίζζεθε νκφθσλα, κεηαμχ άιισλ, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ,00 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε κέρξη λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ σο άλσ λέσλ κεηνρψλ ζα γίλεη ππέξ ην άξηηνλ ζην πνζφ ησλ 4,86 αλά κεηνρή. Πεκεηψλεηαη φηη εθ ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ πνζνζηφ 10%, ήηνη κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κηα, ζα πεξηέιζεη ζην ηδξπηηθφ ζσκαηείν ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζχκθσλα κε ην Λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, ελψ εθ ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ πνζνζηφ 90%, ήηνη κεηνρέο ζα δηαηεζνχλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο κε ηηκή δηάζεζεο 5,40 αλά κεηνρή, ζηελ νπνία (ηειηθή ηηκή ησλ 5,40) ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ κεηνρψλ ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, δειαδή ην πνζφλ ησλ 1,86 (ήηνη 4,86 κείνλ 3,00) αλά κεηνρή ζα αρζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Γηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ αλσηέξσ αχμεζε, έρνπλ νη εγγεγξακκέλνη κέηνρνη ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην, ήηνη γηα θάζε επηά (7) πεξίπνπ κεηνρέο πνπ θαηέρνπλ ζα εγγξάθνληαη γηα κία (1) λέα κεηνρή πνπ ζα εθδνζεί ιφγσ ηεο σο άλσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ. Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ παξνχζα αχμεζε ζα είλαη κεηαβηβάζηκν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Πχκθσλα κε ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ εδφζε απφ ηελ αλσηέξσ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, εηδηθφηεξα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, πνπ δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 εκεξψλ ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζα δεκνζηεπηεί ζην ηεχρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 θαζψο θαη κε αλαθνίλσζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ Ρχπν. Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο κεηφρσλ, ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαιπθζεί κεξηθψο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φπσο κε απφθαζή ηνπ δηαζέζεη ηηο αδηάζεηεο κεηνρέο θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Δπίζεο, ε πξναλαθεξζείζα Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, απνθάζηζε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο θάιπςεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ αλσηέξσ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο λα ξπζκίζεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ θάζε άιιν ζέκα πνπ δε ξπζκίδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηεο ελ ιφγσ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη, ζε 16

17 πεξίπησζε ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη γηα ηα νπνία φκσο ππάξρεη αζάθεηα, λα άξεη θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ, θάζε αζάθεηα. Ρα πνζά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ. θαη ηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνζνχ ,00, ζα ζπγθεληξσζνχλ ζηνλ εηδηθφ Ρξαπεδηθφ Ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ. Ππλνπηηθά νη φξνη ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δθδφηξηα Δηαηξία: Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ: Νλνκαζηηθέο ΔΘΓΝΠΖ ΛΔΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ: Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε Θαηαβνιή Κεηξεηψλ: Κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ (1) Νλνκαζηηθέο Ηδξπηηθφ Αζιεηηθφ Πσκαηείν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. (2) Νλνκαζηηθέο ΠΛΝΙΝ ΛΔΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ Νλνκαζηηθέο ΠΛΝΙΝ ΚΔΡΝΣΥΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ: Νλνκαζηηθέο ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖ ΑΜΗΑ ΚΔΡΝΣΖΠ 3,00 Ρηκή Γηάζεζεο (1) 5,40 Ππλνιηθά Δθηηκψκελα Έζνδα Αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (1) ,00 (1) Ρν ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. δελ ζπκκεηέρεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, δηφηη πνζνζηφ 10% εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ γηλνκέλεο απμήζεσο, ήηνη κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 εθάζηεο ζα πεξηέιζνπλ ζε απηφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζιεηηθνχ λφκνπ 2725/1999. Ζ αμία ησλ θαηά ηα άλσ πεξηεξρνκέλσλ εηο ην ζσκαηείν κεηνρψλ ζα θαηαβιεζεί αλαιφγσο ππφ ησλ άιισλ κεηφρσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηαβάιινληαο 5,40 γηα θάζε κηα κεηνρή πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί θαη ην πνζνζηφ 10% ηεο αχμεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδξπηηθνχ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. (2) Νη κεηνρέο πνπ θαηέρεη ην ηδξπηηθφ αζιεηηθφ ζσκαηείν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. είλαη πξνλνκηνχρεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ εδαθ. Β., ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ξεγή: Δηαηξία. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην ζα αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ζα δηαηξείηαη ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο θάιπςεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο πνζνχ ,00 ζα αρζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Πην άξζξν 71 ηνπ Λ. 2725/1999, πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο θ.ιπ. ηεο Δηαηξίαο έλαληη ηνπ Ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ Πσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ Ηδξπηηθνχ Αζιεηηθνχ Πσκαηείνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. ιεο νη λέεο κεηνρέο ζα δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελδερφκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο Πεκεηψλεηαη φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά. Νη πθηζηάκελνη κέηνρνη πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ λέσλ κεηνρψλ, ζα κπνξνχλ λα πξνζέξρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηεο πεξηφδνπ 17

18 άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ. θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ., κε ην Γειηίν ηεο Αζηπλνκηθήο ηνπο Ραπηφηεηαο (ή ην δηαβαηήξην) θαη ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο (ή ην ινγαξηαζκφ Γ.Δ.Ζ.) ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία, ε δηεχζπλζε θαη ην Α.Φ.Κ. ηνπ θάζε κεηφρνπ, λα δειψλνπλ ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ γηα ηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ, βάζεη ησλ κεηνρψλ πνπ ηνπο αλαινγεί, θαη είηε λα θαηαζέηνπλ (πηζηψλνπλ) ην αληίζηνηρν πνζφ ζηνπο εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο πξννξηδφκελνπο γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο είηε λα ρξεψλνπλ ην ινγαξηαζκφ θαηαζέζεσλ πνπ ηπρφλ ηεξνχλ ζηελ ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ. θαη ζηελ ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. αληίζηνηρα, θαηά πνζφ ίζν κε ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ (ήηνη 5,40) επί ησλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηνλ νπνίν εγγξάθεηαη. Ζ εγγξαθή ζα κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ ίδην ην κέηνρν είηε ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Θιάζκαηα κεηνρψλ δελ ζα εθδνζνχλ. Γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θιαζκάησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, ζα αθνινπζεζεί εηδηθή δηαδηθαζία ε νπνία αθνξά ηε δηαλνκή κε αμηφπηζην ηξφπν ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην άζξνηζκα ησλ θιαζκάησλ απηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, σο αθνινχζσο: Ρα θιαζκαηηθά ππφινηπα κεηνρψλ (ζε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ κε ζηξνγγπινπνίεζε) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, ζα ηθαλνπνηνχληαη κε βάζε ηελ αξρή, ηα κεγαιχηεξα απνθιείνπλ ηα κηθξφηεξα. Γειαδή, ην θιάζκα κεηνρήο πνπ είλαη κεγαιχηεξν ζα ζηξνγγπινπνηείηαη κε πξνηεξαηφηεηα ζε κηα κεηνρή, ηελ νπνία θαη ζα ιακβάλνπλ φινη νη κέηνρνη κε ην ίδην θιάζκα κεηνρήο. Θαηά ζπλέπεηα, ην πνζφ ησλ κεηνρψλ απηψλ, κεηψλεη αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα πεξαηηέξσ δηαλνκή. Δάλ θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία δηαλνκήο κεηνρψλ αλά θιάζκα κεηνρήο, νη ελαπνκείλαζεο κεηνρέο, δελ επαξθνχλ γηα λα δηαηεζνχλ απφ κία κεηνρή ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο, κε ην απηφ πνζφ θιαζκαηηθήο κεηνρήο (ζηξνγγπινπνίεζε ζε δχν δεθαδηθά ςεθία), ε δηαλνκή ζα γίλεη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηφρσλ πνπ δηαζέηνπλ ην ίδην πνζφ θιαζκαηηθήο κεηνρήο, απφ επηηξνπή ηεο Δηαηξίαο. Νη κέηνρνη πνπ δελ ζα θιεξσζνχλ ή δηαζέηνπλ θιάζκα κεηνρήο κηθξφηεξν απφ ην πξνεγνχκελν, δελ ζα ιάβνπλ κηα επηπιένλ κεηνρή. (Ξαξάδεηγκα: Κέηνρνο θάηνρνο 90 κεηνρψλ δηθαηνχηαη λα εγγξαθεί γηα 12,86 λέεο κεηνρέο. Πηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ην θιάζκα κεηνρήο 0,86 θαηαηάζζεηαη κηθξφηεξν ησλ θιαζκάησλ κεηνρήο απφ 0,87 έσο θαη 0,99 θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, ζην κέηνρν κπνξεί λα δηαλεκεζεί ή φρη κηα επηπιένλ κεηνρή. Πηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ν κέηνρνο ζα ιάβεη 13 λέεο κεηνρέο δηαθνξεηηθά ζα ιάβεη 12 λέεο κεηνρέο). Ππλεπεία ησλ αλσηέξσ, νη κέηνρνη πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη γηα αξηζκφ κεηνρψλ πνπ ζα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλνο ζηνλ επφκελν αθέξαην αξηζκφ (πρ. ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα γηα 13 κεηνρέο), ψζηε θαηά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θιαζκαηηθψλ δηθαησκάησλ λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κηα επηπιένλ λέα κεηνρή εθφζνλ απηή πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 18

19 Ρα επηπιένλ πνζά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλσηέξσ κεηνρψλ πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θιαζκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζα επηζηξαθνχλ άηνθα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαλνκήο. Κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζήο ηνπο, νη εγγξαθφκελνη ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απφδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλφ ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκε. Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο ησλ ηδίσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθφκελνπ, ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ απηψλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία εγγξαθή. Ρα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο, ηα νπνία δελ ζα αζθεζνχλ πξνζεθφλησο κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ εγγξαθψλ απνζβέλνληαη θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ. Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο κεηφρσλ, ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαιπθζεί κεξηθψο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηνρψλ, φπσο κε απφθαζή ηνπ δηαζέζεη ηηο αδηάζεηεο κεηνρέο θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Πεκεηψλεηαη φηη νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο θαη νη ελδηαθεξφκελνη επελδπηέο πνπ ζέινπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο (ππεχζπλνο θ. Γ. Πηάκνο ηει ), φπνπ ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη επίζεο θαη γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Υο πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο νξίδεηαη ε 30ε εκέξα απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο κεηφρσλ, εθφζνλ απηή δελ ππεξβαίλεη ην ηεηξάκελν απφ ηελ εκέξα ηεο απφθαζεο ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, δηθαηνπκέλνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε παξφδνπ ηνπ ηεηξακήλνπ, εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα απνθαζίζεη παξάηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ εγγξαθψλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα ζπλέιζεη ζε ζπλεδξίαζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο παξνχζαο αχμεζεο θαη ε Δηαηξία ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθηχπσζε λέσλ έγραξησλ ηίηισλ ηνπο νπνίνπο νη κέηνρνη ζα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα νξηζηεί ζε λεφηεξε αλαθνίλσζε ηεο. Πεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε θαη απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2725/1999 θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 69 ηνπ Λ. 2725/1999 θαη ην λέν άξζξν 69Α ηνπ σο άλσ λφκνπ φπσο ηζρχεη. Πεκεηψλεηαη φηη ε απφθηεζε κεηνρψλ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ είλαη άθπξε Ιφγνη ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ απφ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφ έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απνθάζηζε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. Ρα αληιεζέληα θεθάιαηα απφ ηελ παξνχζα αχμεζε (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο) ζα δηαηεζνχλ γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο νη νπνίεο αθνξνχλ θαηά 95% ηελ ελίζρπζε ηεο νκάδαο πνδνζθαίξνπ ζε έκςπρν δπλακηθφ, 19

20 αλάπηπμε ηκεκάησλ ππνδνκψλ λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ (αθαδεκίεο) θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη θαηά 5% ηε ζπληήξεζε ηνπ πξνπνλεηηθνχ θέληξνπ. Ρα έζνδα ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ ,55 θαη ζα δηαηεζνχλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο. Ζ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ Αλακελφκελν Σξνλνδηάγξακκα Ρν αλακελφκελν Σξνλνδηάγξακκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ην αθφινπζν: ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΓΔΓΝΛΝΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο Έγθξηζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο T Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο Γηάζεζεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή T+5 Γηάζεζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ T+7 Έλαξμε Δγγξαθψλ T+8 Ιήμε Δγγξαθψλ T+22 Ξηζηνπνίεζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο T+47 Αλαθνίλσζε γηα ηελ θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ κεηνρψλ T+47 Πεκεηψλεηαη φηη ην σο άλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη απφ αξθεηνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ππάξμεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Ρχπν. Γηα ηε δηαδηθαζία αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο, ζα ππάξμνπλ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο πξνβιέπεηαη Πεκαληηθφηεξνη Θίλδπλνη Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ: Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Νη δηεζλείο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθηφλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεσο ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη δελ παξέρνπλ βεβαηφηεηα σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο Νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο 20

21 Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αγνξά ηνπ πνδνζθαίξνπ Νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο αλακεηάδνζεο ησλ αγψλσλ είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ θαη δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα πνιχ αληαγσληζηηθή αγνξά Αιιαγή ηνπ Λνκηθνχ θαη Θεζκηθνχ πιαηζίνπ Ξεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ πξφζθαηα πξνηαζεί απφ ηελ U.E.F.A. κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία Ρα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ θαη απφ άιινπο κειινληηθνχο θαλνληζκνχο ησλ αξρψλ (πρ. U.E.F.A., F.I.F.A., Δ.Ξ.Ν.) Νη Ξ.Α.Δ. εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπο θαη ηα ζήκαηα ηνπο Δλδερφκελε πηψζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ Ξ.Α.Δ. Κηα ελδερφκελε αχμεζε ζηα κεγέζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απνιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηελ πξνπνλεηηθή νκάδα κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνδνζθαηξηθψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ Νη Δπξσπατθέο πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλψζεηο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κφληκεο πεγέο κειινληηθψλ εζφδσλ γηα ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Ζ Δηαηξία εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο ηεο νκάδαο Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ηαιαληνχρν δπλακηθφ Κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ βαζηθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε παξφκνηνπο φξνπο, ή θαζφινπ Ζ Δηαηξία εμαξηάηαη απφ ηνπο νπαδνχο ηεο Πνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ή απψιεηεο πνδνζθαηξηζηψλ κπνξεί λα κελ κπνξνχλ επαξθψο λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο Ξηζαλή αδπλακία αλαλέσζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα εμέζεηε ηελ Δηαηξία ζε δπλεηηθέο απψιεηεο Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο Ιεηηνπξγηθφο Θίλδπλνο Έιιεηςε θεθαιαίνπ θίλεζεο Αξλεηηθέο Ρακεηαθέο Ονέο Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηηο κεηνρέο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Οεπζηφηεηα ηεο Κεηνρήο Ζ Δηαηξία δελ κπνξεί λα βεβαηψζεη φηη ζα θαηαβάιεη κέξηζκα ζην κέιινλ Κειινληηθέο εθδφζεηο κεηνρψλ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππαξρφλησλ κεηφρσλ 21

22 ΚΔΡΝΣΝΗ 1.7. Κεηνρηθή Πχλζεζε Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ (εθφζνλ αζθεζνχλ ηα θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ): ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ (1) Αξηζκφο Κεηνρψλ* Αξηζκφο Γηθαησκάησλ Τήθνπ Ξνζνζηφ % Αξηζκφο Κεηνρψλ* Αξηζκφο Γηθαησκάησλ Τήθνπ Ξνζνζηφ % GREEN DREAM A.E. (2) ,64% ,64% ΗΥΑΛΛΖΠ Β. ΒΑΟΓΗΛΝΓΗΑΛΛΖΠ ,08% ,08% Ξαλαζελατθφο Αζιεηηθφο κηινο ,00% ,00% PANAMIND HOLDING LTD (3) ,66% ,66% ΞΑΡΔΟΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ,30% ,30% ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝΠ ΞΑΙΝΠ ,83% ,83% BAYLOCH LIMITED (4) ,83% ,83% VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED (5) ,83% ,83% ΓΑΒΑΟΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ,74% ,74% ΒΓΔΛΝΞΝΙΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ,19% ,19% ΔΙΙΖΛΑΠ ΚΗΣΑΖΙ ,27% ,27% ΘΑΙΙΗΡΠΑΛΡΠΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ,18% ,18% ΙΝΘΑΠ ΔΙΙΖΛΑΠ ,09% ,09% ΚΑΙΑΚΗΡΠΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ,09% ,09% Ινηπνί Κηθξνκέηνρνη (6) ,27% ,27% ΠΛΝΙΝ ,00% ,00% * Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ είλαη 3,00 ε θάζε κία. 1. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έγηλε ε παξαδνρή ηεο πιήξνπο θάιπςεο ηεο. 2. Κέηνρνη ηεο εηαηξίαο GREEN DREAM Α.Δ. είλαη νη θ.θ. Ησάλλεο Β. Βαξδηλνγηάλλεο (1,46%), Γεψξγηνο Η. Βαξδηλνγηάλλεο (15,20%), Γεψξγηνο Β. Βαξδηλνγηάλλεο (0,92%), Κάξθνο Γ. Βαξδηλνγηάλλεο (4,07%), Ληθφιανο Β. Βαξδηλνγηάλλεο (5,02%), Σξηζηηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε (0,56%), Βαξδηάλλα Β. Βαξδηλνγηάλλε (0,56%), Ληθφιανο Θ. Βαξδηλνγηάλλεο (25,84%), Ησάλλεο Θ. Βαξδηλνγηάλλεο (25,84%), Ληθφιανο Ξ. Βαξδηλνγηάλλεο (5,13%), Αιεμάλδξα-Θξηζηίλ Ξ. Βαξδηλνγηάλλε (5,13%) θαη Γεκνζζέλεο Λ. Βαξδηλνγηάλλεο (10,26%). 3. Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο PANAMIND HOLDING LIMITED, εθφζνλ θαηέρεη πνζνζηφ 4,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζα δηνξίδεη έλα (1) κέινο (Pro rata δχν (2) κέιε, εθφζνλ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 8,8% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο αλήθεη ζηνλ θ. Αλδξέα Βγελφπνπιν ή ζηε ζχδπγφ ηνπ ή ζηα ηέθλα ηνπ ή ζε εηαηξία πιήξσο (100%) ειεγρφκελε απφ απηφλ. Πεκεηψλεηαη φηη ν θ. Α. Βγελφπνπινο, σο θπζηθφ πξφζσπν θαηέρεη θαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. 4. Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο BAYLOCH LIMITED, εθφζνλ θαηέρεη πνζνζηφ 4,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζα δηνξίδεη έλα (1) κέινο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο ζα αλήθεη ζηνλ θ. Κηράιε Ενιψηα ή ζηε ζχδπγφ ηνπ ή ζηα ηέθλα ηνπ ή ζε εηαηξία πιήξσο (100%) ειεγρφκελε απφ απηφλ. 5. Πχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο VIEWFIELD ENTERPRISES LIMITED, εθφζνλ θαηέρεη πνζνζηφ 4,4% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο ζα δηνξίδεη έλα (1) κέινο ππφ ηνλ φξν φηη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο ζα αλήθεη ζηνλ θ. Ησάλλε Μπιά, ζηνλ θ. Γεψξγην Λίθα θαη ζηνλ θ. Αδακάληην Ξνιέκε ή ζηε ζχδπγφ ηνπο ή ζηα ηέθλα ηνπο ή ζε εηαηξίεο πιήξσο (100%) ειεγρφκελεο απφ απηνχο. 6. Αθνξά ινηπνχο κεηφρνπο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα). Ξεγή: Δηαηξία. 22

23 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν πίλαθα ησλ κεηφρσλ ε Δηαηξία αλήθεη θαηά πνζνζηφ 54,71% (πξηλ ηελ παξνχζα αχμεζε) ακέζσο ή εκκέζσο κέζσ ηεο εηαηξίαο GREEN DREAM A.E. ζηελ νηθνγέλεηα Βαξδηλνγηάλλε Κεηνρηθφ Θεθάιαην Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ θαη ηελ αλεξρφηαλ ζε ,00 δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 3,00 ε θάζε κία Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Θνηλνχ Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ήηνη 12 κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηα γξαθεία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 1-3 & Ιεσθ. Αιεμάλδξαο, Αζήλα: Θαηαζηαηηθφ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Ξξαθηηθφ ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ε νπνία απνθάζηζε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ξξαθηηθφ ηεο απφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν εμεηδίθεπζε ηνπο φξνπο ηεο πξναλαθεξζείζαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θιαζκάησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ. Αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ θαη νη Δθζέζεηο Διέγρνπ (πνπ ζπληάρζεθε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Ππκβνχινπ) ηνπ Αλεμάξηεηνπ Έθηαθηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή Ινγηζηή θ. Κάξην Διεπζεξηάδε, (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.: 21091) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ.», Νδφο Ξαηεζίσλ 81 θαη Σέυδελ, Αζήλα, ηει , γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ , θαη , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία βάζεη ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ Πρεδίνπ (Δ.Γ.Ι.Π.) Έθζεζε ηνπ Έθηαθηνπ Λνκηθνχ Διεγθηή ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνχηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ) θαη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε ηνπ, πνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ησλ Σξήζεσλ , θαη , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ Δ.Γ.Ι.Π. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ε αληίζηνηρε έθζεζε επηζθφπεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζην Ξαξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Γεκνζηεπκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008 ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., GREEN TEAM Α.Δ. θαη ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. 23

24 2. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηιακβάλεη δειψζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε ηεο Δηαηξίαο. Γειψζεηο, πνπ δελ αθνξνχλ ηζηνξηθά γεγνλφηα, θαζψο θαη εθθξάζεηο ησλ πξνζδνθηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πξνβιέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ησξηλά ζρέδηα ηεο Δηαηξίαο θαη ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ρέηνηνπ είδνπο δειψζεηο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηηο πεγέο θεθαιαίσλ ηεο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο θαζψο θαη άιιεο δειψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δειψζεηο απηέο αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ππφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ αιιαγψλ πνπ άπηνληαη ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη αζιεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί ε Δηαηξία. Ζ Δηαηξία δελ πξνηίζεηαη θαη δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Νη δειψζεηο απηέο αληαλαθινχλ ηηο ηξέρνπζεο απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε κειινληηθά γεγνλφηα θαη ππφθεηληαη ζε γλσζηνχο ή/θαη άγλσζηνπο θηλδχλνπο, αβεβαηφηεηεο θαη ππνζέζεηο. Ξνιινί παξάγνληεο, εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ηα ζεκεξηλά απνηειέζκαηα, ηελ απφδνζε ή ηα επηηεχγκαηα ηεο Δηαηξίαο λα δηαθέξνπλ απφ ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα, ηελ απφδνζε ή ηα επηηεχγκαηα πνπ ελδέρεηαη λα δηαηππψλνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηηο ελ ιφγσ δειψζεηο. Δίλαη πηζαλφ φιεο ή θάπνηεο απφ απηέο ηηο πξνβιέςεηο λα κελ επαιεζεπζνχλ. Νη επελδπηέο πξέπεη λα κε βαζίδνληαη ζε δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη κφλν ζε ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά ζηελ Δηαηξία κφλν κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Ζ επέλδπζε ζηηο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο ππφθεηηαη ζε κηα ζεηξά θηλδχλσλ. Καδί κε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, νη δπλεηηθνί επελδπηέο ζα πξέπεη, πξηλ ιάβνπλ νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο, λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ επεμεγήζεσλ ηνπο. Νη θίλδπλνη πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ αθνξνχλ ζηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί θαη ζπγθεθξηκέλνη γηα ηελ Δηαηξία ή ηνλ θιάδν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ επέιζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα θαησηέξσ πεξηγξαθφκελα γεγνλφηα, νη ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο θαη νπζησδψο. πάξρνπλ παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ψζηε λα ραξαρζεί ε πιένλ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κε γλψκνλα ηελ θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ειαρηζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηεο Δηαηξίαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο. 24

25 Δπηπξφζζεηα, νη θίλδπλνη θαη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κπνξεί λα κελ είλαη νη κφλνη πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξία. Ξξφζζεηνη θίλδπλνη θαη αβεβαηφηεηεο πνπ επί ηνπ παξφληνο δελ είλαη γλσζηνί ή πνπ ζεσξνχληαη επνπζηψδεηο, κπνξεί λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο. Πεκεηψλεηαη φηη ε ζεηξά παξάζεζεο ησλ θηλδχλσλ δελ παξαπέκπεη ζε δηαθνξνπνίεζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηε βαξχηεηα ή ζηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θαζελφο απφ απηνχο. Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Νη δηεζλείο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθηφλσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεσο ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη δελ παξέρνπλ βεβαηφηεηα σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο Πηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθαηαζηήζνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο νη θπβεξλήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο θαη άιισλ ρσξψλ, πξνρψξεζαλ ζε πξσηφγλσξα επίπεδα θπβεξλεηηθήο παξεκβάζεσο, δηαζέηνληαο θεθάιαηα θαη ιακβάλνληαο κέηξα ζρεδηαζκέλα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε θεθάιαηα θαη λα ζσξαθίζνπλ θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ αλαηαξαρή ζηελ αγνξά. Πηελ Διιάδα, ηελ , κε ην Λ. 3723/2008 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο χςνπο 28 δηο., κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, λα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Γελ ππάξρεη θακία βεβαηφηεηα φηη απηά ηα κέηξα ζα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο, ή ζα επηηχρνπλ άιισο ηνπο ηεζέληεο ζηφρνπο, ελψ απνηπρία ζηελ επίηεπμε απηψλ ζα κπνξνχζε λα παξαηείλεη ή λα επηδεηλψζεη ηηο παγθφζκηεο θαη ηνπηθέο δπζκελείο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα βιάςεη νπζησδψο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ Διιάδα. Θαηά ζπλέπεηα, ε πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επεξεάδεη άκεζα ηε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Δπνκέλσο ε επηβξάδπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη φια ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ηειεπηαία ή/θαη πνπ ζα ιεθζνχλ ζην άκεζν κέιινλ, ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηαθήκηζε θ.ιπ. θαη σο εθ ηνχηνπ ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα θαη πεγέο ξεπζηφηεηαο ππφ φξνπο απνδεθηνχο απφ απηέο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 25

26 Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αγνξά ηνπ πνδνζθαίξνπ Νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο αλακεηάδνζεο ησλ αγψλσλ είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ θαη δχλαηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ Γηα ηηο ρξήζεηο , θαη ηα έζνδα απφ ηειενπηηθά δηθαηψκαηα αλήιζαλ ζε 3,6 εθαη., ζε 5,0 εθαη. θαη ζε 3,8 εθαη. αληίζηνηρα. Ρα ηειενπηηθά δηθαηψκαηα θ.ιπ. ηελ πεξίνδν θαη αλήιζαλ ζε 2,0 εθαη. θαη 3,2 εθαη. Ζ πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ δηαπξαγκαηεχνληαη θεληξηθά απφ ηελ ΠΝΞΔΟΙΗΓΘ ΔΙΙΑΓΑΠ. Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζην Europa Cup ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ έρνπλ απεπζείαο νη νκάδεο ελψ κε ηε ζπκκέηνρε ηνπο ζηνπο νκίινπο ηνπ Champions League ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ έρεη απεπζείαο ε U.E.F.A. Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ Super League γηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ηειενπηηθψλ ηεο δηθαησκάησλ κέρξη θαη ην πέξαο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ Κειινληηθέο ζπκβάζεηο δηαρείξηζεο ησλ ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ κεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαζψο θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα επηθξαηεί δχλαληαη λα έρνπλ νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα έζνδα απφ αλακεηαδφζεηο. Ζ Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα πνιχ αληαγσληζηηθή αγνξά Ζ Δηαηξία αληηκεησπίδεη ηζρπξφ αληαγσληζκφ ζηηο πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ζ ζπκκεηνρή θηιάζισλ κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζηα πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ζηελ Δπξψπε, έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ επξσπατθψλ πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ, ηα νπνία αληαγσλίδνληαη ηφζν ζηηο κεηαγξαθέο φζν θαη ζηηο πξνζθνξέο πνπ θάλνπλ ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο. Ν ελ ιφγσ αληαγσληζκφο έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ακνηβψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζην γήπεδν. Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κπνξεί λα επεξεάζεη νπζησδψο αξλεηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Αιιαγή ηνπ Λνκηθνχ θαη Θεζκηθνχ πιαηζίνπ Ζ Δηαηξία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αζιεηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ρπρφλ αιιαγέο ζην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ή/θαη ζην θαζεζηψηνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ κεηαγξαθψλ θαη αλαλεψζεσλ ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη πξνπνλεηψλ δχλαηαη λα επεξεάζεη άκεζα ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηεο. Ξεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ πξφζθαηα πξνηαζεί απφ ηελ U.E.F.A. κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία Ζ U.E.F.A., σο ε θνξπθαία αζιεηηθή αξρή ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Δπξψπε, αμηνινγεί ζε ζπλερή βάζε ηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πνδφζθαηξν θαη εμεηάδεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ θαιχπηεη ηα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία. Γηα παξάδεηγκα, ε U.E.F.A. έρεη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο εμφδσλ ζηα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Champions League θαη Europa League, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο «financial fair play» θαη κεηαμχ άιισλ ζα απνθιείνπλ απφ ηηο Δπξσπατθέο δηνξγαλψζεηο πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία ησλ νπνίσλ ηα έμνδα θαη νη επελδχζεηο ζε πνδνζθαηξηζηέο ζα ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα ζε πεξίνδν ηξηεηίαο. Πηφρνο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξφηαζεο είλαη ε απνζάξξπλζε ησλ πνδνζθαηξηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ λα ιεηηνπξγνχλ κε δεκηέο. Δλδερνκέλσο, ε κειινληηθή εθαξκνγή ηνπ 26

27 πξναλαθεξζέληνο πεξηνξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ελδερφκελε αχμεζε ησλ απνιαβψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ γηα κεηαγξαθέο ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο λα πξνζειθχζεη ή λα δηαηεξήζεη ηαιαληνχρνπο πνδνζθαηξηζηέο, γεγνλφο πνπ ζα επεξέαδε νπζησδψο αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηεο πνδνζθαηξηθήο ηεο νκάδαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ρα πνδνζθαηξηθά αζιεηηθά ζσκαηεία ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ θαη απφ άιινπο κειινληηθνχο θαλνληζκνχο ησλ αξρψλ (πρ. U.E.F.A., F.I.F.A., Δ.Ξ.Ν.) Κειινληηθέο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ νη δηνξγαλψζεηο απφ ηηο επνπηεχνπζεο αξρέο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πνδνζθαηξηθψλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ (πρ. δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ δηνξγαλψζεσλ, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαγξαθψλ, ηνπ θαηακεξηζκνχ εζφδσλ απφ ηειενπηηθά δηθαηψκαηα, ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο δηνξγαλψζεηο, ηνπ αξηζκνχ γεγελψλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ θάζε πνδνζθαηξηθή νκάδα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηηο ηάμεηο ηεο θ.ιπ.) κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Ξξσηαζιήκαηνο ηεο Διιάδνο ή ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο ζην κέιινλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ νπζησδψο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζεζπηζζνχλ λέεο δηνξγαλψζεηο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά. Ππγθεθξηκέλα, αλ κία αιιαγή ζηελ νξγάλσζε ή ηε δνκή ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ ή αλ ν θαηακεξηζκφο ησλ εηζηηεξίσλ, ησλ εζφδσλ απφ ηειενπηηθά δηθαηψκαηα ή άιισλ εζφδσλ απφ ηνπο αγψλεο αιιάμνπλ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ νπζησδψο αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Νη Ξ.Α.Δ. εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπο θαη ηα ζήκαηα ηνπο Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα εκπνξηθά ζήκαηα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο. Ζ χπαξμε πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ ηζρχ, ην αληηθείκελν θαη ηελ εθηειεζηκφηεηα ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή ελφο ζπκβαηηθνχ δηθαηψκαηνο. Ζ Δηαηξία έρεη ππνβάιεη ηα ζήκαηα ηεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Ξαξφια απηά ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ηα εκπνξηθά ηεο ζήκαηα θαη ην ινγφηππν ηεο, παξακέλνπλ πηζαλνί ζηφρνη γηα πεηξαηεία θαη άιιεο παξάλνκεο εθκεηαιιεχζεηο. Πε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία δελ επηηχρεη λα πξνζηαηεχζεη, δηαηεξήζεη θαη επηβάιιεη επαξθψο ηελ ππάξρνπζα πλεπκαηηθή ηεο ηδηνθηεζία, δχλαηαη λα ράζεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα λα ηε ρξεζηκνπνηεί ζηελ πξνψζεζε, ζην marketing θαη ελ γέλεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Δλδερφκελε πηψζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ Ξ.Α.Δ. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία δηαβεβαίσζε φηη ην πνδφζθαηξν ζα δηαηεξήζεη ζην κέιινλ ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ, ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ην πην δεκνθηιέο άζιεκα ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηε ζρεηηθή δήηεζε απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ δπλεηηθά ππάξμεη κηα ηέηνηα θάκςε ζηε δεκνηηθφηεηα ηνπ πνδνζθαηξηθνχ αζιήκαηνο, ε δξαζηεξηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ νπζησδψο αξλεηηθά. 27

28 Κηα ελδερφκελε αχμεζε ζηα κεγέζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ απνιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηελ πξνπνλεηηθή νκάδα κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνδνζθαηξηθψλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ Πε κεγάιν βαζκφ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηαιαληνχρνπο πςειήο ζηάζκεο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ. Υο εθ ηνχηνπ, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη απνδνρέο αληαγσληζηηθέο κε ηα ππφινηπα πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νη απνδνρέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξναλαθεξζείζα ηάζε ζπλερηζηεί, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ κπνξεί δπλεηηθά λα ρξεηαζηεί λα απμήζεη ηηο απνδνρέο βαζηθψλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηερληθψλ, ψζηε λα απνθχγεη ηπρφλ απψιεηα ηνπο. Δπηπξνζζέησο, πεξαηηέξσ απμήζεηο κπνξεί λα έρνπλ δπλεηηθά νπζησδψο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Άιινη παξάγνληεο, φπσο ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ή/θαη δηάθνξσλ ηειψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαζψο θαη άιιεο θνξνινγηθέο αιιαγέο πνπ απνθαζίζηεθαλ πξφζθαηα ζηελ Διιάδα, κπνξεί δπλεηηθά λα θαηαζηήζνπλ δπζθνιφηεξε ηελ πξνζέιθπζε ή/θαη δηαηήξεζε ηαιαληνχρσλ πνδνζθαηξηζηψλ ή/θαη ηερληθψλ ή λα νδεγήζνπλ ηελ Δηαηξία ζε πςειφηεξεο πξνζθνξέο κε ζηφρν ηελ αληηζηάζκηζε ησλ πςειφηεξσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη νπζησδψο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Κηα αχμεζε ζην θφζηνο κεηαγξαθψλ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ ζην κέιινλ, αλ θαη ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε πψιεζε/κεηαγξαθή πθηζηάκελσλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζε κεγαιχηεξεο ηηκέο. Ξαξφια απηά αλ ε ελ ιφγσ αχμεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα πεξίνδν πνπ ε πνδνζθαηξηθή νκάδα είλαη ζε θάζε αλαδήηεζεο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη φρη ζε θάζε πψιεζεο δηθψλ ηεο ηφηε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απμεζνχλ ηα θαζαξά έμνδα κεηαγξαθψλ (έζνδα απφ κεηαγξαθή πθηζηάκελσλ πνδνζθαηξηζηψλ έμνδα απφ κεηαγξαθή λέσλ παηθηψλ) θαη λα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. Ρα θαζαξά έμνδα κεηαγξαθψλ ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ αλ νη επνπηηθέο αξρέο επηβάιινπλ απμεκέλα ηέιε πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ επί ησλ απνδνρψλ ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαζψο επίζεο θαη επί ησλ πνζψλ ησλ κεηαγξαθψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηηο νκάδεο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ γηα ηελ απφθηεζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. Νη Δπξσπατθέο πνδνζθαηξηθέο δηνξγαλψζεηο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κφληκεο πεγέο κειινληηθψλ εζφδσλ γηα ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Θαηά ηελ πεξίνδν , ε πνδνζθαηξηθή νκάδα ζπκκεηείρε ζηε θάζε ησλ 16 ησλ νκίισλ ηνπ Champions League, γεγνλφο ην νπνίν επέθεξε ζεκαληηθά θέξδε γηα ηελ Δηαηξία. Ζ ζπκκεηνρή ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζην Champions League εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζή ηεο ζην πξσηάζιεκα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. Αδπλακία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο λα ζπκκεηάζρεη ζην Champions League ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα. Δπηπξνζζέησο, ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο γηα θάζε ρψξα δηαθέξεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο/θαηάηαμεο 28

29 πνπ αθνινπζείηαη. Δπίζεο, ε αξλεηηθή απφδνζε ησλ ειιεληθψλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαζψο θαη πηζαλέο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο (είηε ζε επξσπατθφ επίπεδν είηε ζε εζληθφ), δχλαληαη λα επεξεάζνπλ πεξαηηέξσ ηνλ δηαζέζηκν αξηζκφ ειιεληθψλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο, γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ κειινληηθά ηε ζπκκεηνρή ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ. Πε πεξίπησζε πνπ ν ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δελ επηηχρεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Champions League ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κπνξεί λα επηηχρεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Europa League, φκσο ε ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε ζα απνθέξεη ιηγφηεξα έζνδα (πρ. απφ εηζηηήξηα θαη έζνδα απφ κεηαδφζεηο) απφ ην Champions League. Πεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν , ε πνδνζθαηξηθή νκάδα ηνπ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝ ζπκκεηείρε ζην Europa League. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηαβεβαίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Europa League ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν. Δπηπξνζζέησο, ζπλεπεία ηεο κεγάιεο απνδνρήο ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηεο Δπξσπατθέο δηνξγαλψζεηο θαη εηδηθά ην Champions League, απνηπρία ζπκκεηνρήο ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηνξγαλψζεηο ζην κέιινλ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ή/θαη δηαηήξεζεο ηαιαληνχρσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηερληθψλ θαζψο επίζεο θαη ηνπο ρνξεγνχο θ.ιπ. Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Ζ Δηαηξία εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο ηεο νκάδαο Ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΝ επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ απφδνζε θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο. Πεκαληηθέο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ Δηαηξία είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη νη επηδφζεηο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα Α Δζληθήο Θαηεγνξίαο ηεο Super League, ζην Θχπειιν Διιάδνο θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο U.E.F.A., ην Champions League θαη ην Europe League. Ρα έζνδα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ πνηθίινπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζηηο αλσηέξσ δηνξγαλψζεηο. Ζ απφδνζε ηεο πνδνζθαηξηθήο ηεο νκάδαο επεξεάδεη ηνπο ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο, ήηνη έζνδα απφ εηζηηήξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο), έζνδα απφ ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο Champions League θ.ά. θαη έζνδα απφ δηαθεκίζεηο θαη ρνξεγίεο. Ζ πνδνζθαηξηθή νκάδα ζπκκεηέρεη ζην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο θαζψο θαη ζην θχπειιν Διιάδνο. Δπίζεο, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηελ πεξίνδν θαηέθηεζε ην ληακπι (πξσηάζιεκα θαη Θχπειιν Διιάδνο). Ξηζαλή κείσζε ησλ επηηπρηψλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα. Δπίζεο ζα είρε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ πξνζέιθπζε ή/θαη δηαηήξεζε ηαιαληνχρσλ πνδνζθαηξηζηψλ ή/θαη ηερληθψλ ή/θαη ρνξεγψλ. 29

30 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ εμαξηάηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ηαιαληνχρν δπλακηθφ Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηεο. Ζ επηηπρία ηεο Δηαηξίαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ απφδνζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ εληφο θαη εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΝ λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηαιαληνχρνπο πςειήο ζηάζκεο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζηηο δηνξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη ζπλεπψο θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο απνδφζεηο. Αξλεηηθή απφδνζε ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ λα πξνζειθχζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηαιαληνχρνπο πςειήο ζηάζκεο πνδνζθαηξηζηέο θαη πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ. Ξαξφιν πνπ ζε θάζε ζπκβφιαην κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ην πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ, ε Δηαηξία πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη πξναλαθεξζέληεο ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, ζε θακία πεξίπησζε ε Δηαηξία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε δηαηήξεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. Κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ βαζηθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε παξφκνηνπο φξνπο, ή θαζφινπ Νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο ρνξεγνχο δηαθεκηδφκελνπο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ αθνξνχλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ εζφδσλ ηεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο δελ αλαλεσζνχλ ή δελ αληηθαηαζηαζνχλ κε άιιεο αληίζηνηρεο, ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο αξλεηηθά ηα έζνδα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο λα αληαγσλίδεηαη επηηπρψο ηεο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ζηηο δηνξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ Δηαηξία εμαξηάηαη απφ ηνπο νπαδνχο ηεο Πεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ εηζηηεξίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο) ζηνπο νπαδνχο ηεο, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ηνπο αγψλεο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζην Ν.Α.Θ.Α. ή ζηα ζηάδηα φπνπ θηινμελείηαη. Δηδηθφηεξα, ηα έζνδα απφ εηζηηήξηα επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ νπαδψλ ηεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο. Νη ελ ιφγσ παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπρία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο, ηελ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζηηεξίσλ δηαξθείαο), ηελ ηειενπηηθή θάιπςε ησλ αγψλσλ θαζψο θαη ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην αηνκηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηηο εηαηξηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθήκηζε θ.ιπ. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νπαδψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν δχλαηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο ηε δξαζηεξηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Πνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ή απψιεηεο πνδνζθαηξηζηψλ κπνξεί λα κελ κπνξνχλ επαξθψο λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο Ρξαπκαηηζκνί πνδνζθαηξηζηψλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ειηθία, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθή δπζκελή επίδξαζε ζηελ απφδνζε ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαζψο επίζεο λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα ηνπ εζφδνπ απφ ηελ κεηαγξαθή ηνπ ελ ιφγσ πνδνζθαηξηζηή. Ξαξφιν πνπ ε Δηαηξία πξνβαίλεη ζηελ αζθάιηζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο θαη δηαηεξεί κηα δηεπξπκέλε νκάδα παηθηψλ ψζηε κεηαμχ άιισλ λα 30

31 ειαρηζηνπνηεί αληίζηνηρνπο θηλδχλνπο, δελ κπνξεί λα δηαβεβαηψζεη φηη αλάινγεο θαηαζηάζεηο δελ ζα έρνπλ νπζησδψο αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο. Ξηζαλή αδπλακία αλαλέσζεο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζα εμέζεηε ηελ Δηαηξία ζε δπλεηηθέο απψιεηεο Θαηά ηε ιήμε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, πηζαλφλ ε Δηαηξία λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηα αλαλεψζεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ή/θαη θαζφινπ. Π απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί θάπνηα απφ ηα πάγηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πνδνζθαηξηζηψλ) λα είλαη αλαζθάιηζηα θαη λα έρνπλ νπζησδψο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα, ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο. Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο Πεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο πξνέξρεηαη απφ ηηο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο ρνξεγνχο δηαθεκηδφκελνπο. Νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο αθνξνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηζπκβαιινκέλσλ, σο εθ ηνχηνπ πηζαλή αιιαγή ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ή/θαη άιισλ πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ ζηα νπνία δφζεθε θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ν ελ ιφγσ αληηζπκβαιιφκελνο λα κελ κπνξεί ή ζέιεη λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία. Ξαξφιν πνπ ε Δηαηξία ζπλάπηεη ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο κε θαζηεξσκέλεο ειιεληθέο εηαηξίεο (ζρεηηθά κε ηηο ρνξεγηθέο δηαθεκηζηηθέο ζπκβάζεηο βιέπε ελφηεηα «Ππκβάζεηο Σνξεγηψλ θαη Δπίζεκσλ πνζηεξηθηψλ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) πηζαλή αδπλακία θάπνηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, δχλαηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο. Θίλδπλνο Οεπζηφηεηαο Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε απηήλ θηλδχλνπ, δει. ηεο πηζαλήο αδπλακίαο ηεο Δηαηξίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηακεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ε νπνία ζα έρεη επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο, ζπλεξγάδνληαη ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο ηφζν γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ αλαθνξψλ, φζν θαη γηα ηελ εθηίκεζε θαη πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα, παξαθνινπζείηαη ε εμέιημή ηεο αλά εκέξα θαη δηελεξγνχληαη εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία κε αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο. Ξαξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξίαο είλαη ε ηπρφλ θαθή πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο νκάδαο ζηηο πνδνζθαηξηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη θαη επέθηαζε ε ηπρφλ κε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο Νκίινπο ηνπ Champions League θαζψο θαη νη ηηκσξίεο ηεο έδξαο θαη ε επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ. Ιεηηνπξγηθφο Θίλδπλνο Ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο αθνξά θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο θηιάζινπο, ηελ ηερλνινγία θαη ηα ζπζηήκαηα, ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ησλ παηθηψλ ηεο νκάδαο. 31

32 Ζ πξνιεπηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη απνζθνπεί ζηε πξνζηαζία ηφζν ησλ θηιάζισλ φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο Δηαηξίαο. Έιιεηςε θεθαιαίνπ θίλεζεο Ζ εμαζθάιηζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ησλ Ξ.Α.Δ. απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή επηρεηξεκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Πε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ θίλεζεο, ε Δηαηξία δχλαηαη λα ζηξαθεί είηε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη κηθξφηεξε πηζησηηθή επειημία, επεξεάδνληαο δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, είηε ζε άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο ησλ κεηφρσλ είηε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, είηε ζηελ εθπνίεζε ή/θαη δαλεηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πνδνζθαηξηζηέο). Αξλεηηθέο Ρακεηαθέο Ονέο Νη αξλεηηθέο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε νθείινληαη θπξίσο ζηηο δεκίεο πξν θφξσλ ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο πνπ πξνήιζαλ απφ κεησκέλα έζνδα ιφγσ ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηνπο νκίινπο ηνπ Champions League. Δπηπιένλ ηα έμνδα θαη θαη επέθηαζε νη πιεξσκέο ήηαλ απμεκέλα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε επεηδή ε Δηαηξία πξνζδνθνχζε φηη ζα πεηχραηλε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Κία ζπλερφκελε ηέηνηα πνξεία ζα εγθπκνλνχζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο Δηαηξίαο. Δληφο ηνπ 2008, ε Δηαηξία πξνρψξεζε ζε απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ αληιψληαο θεθάιαηα 11,4 εθαη. θαη 64,3 εθαη. πεξίπνπ νη νπνίεο βειηίσζαλ ηελ ηακεηαθή ηεο ξεπζηφηεηα. Ρα έζνδα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απμήζεθαλ ηε ρξήζε ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε θάζε ησλ 16 ησλ νκίισλ ηνπ Champions League θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηεο ζην Ν.Α.Θ.Α., γήπεδν πνιχ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο νπφηε ε Δηαηξία είρε κεγαιχηεξα έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θίιαζινπ θφζκνπ ηεο θαη απφ δηαθεκίζεηο θαη άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ζ θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ην 2010 νδεγεί ηελ νκάδα ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηελ απεπζείαο ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο νκίινπο ηνπ Champions League. Κε δεδνκέλε ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηηο επξσπατθέο δηνξγαλψζεηο θαη ηελ θαηάηαμε ηεο ζηηο ηζρπξέο νκάδεο ηεο Δπξψπεο πθίζηαηαη εχινγε πξνζδνθία ζπκκεηνρήο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζε πςειφ γθξνππ ηεο ελ ιφγσ δηνξγάλσζεο. Νη ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο ηελ ρξήζε ζα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα βειηηψζνπλ θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζε θάπνην βαζκφ ζα κεηψζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. Θίλδπλνη ζρεηηδφκελνη κε ηηο κεηνρέο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Οεπζηφηεηα ηεο Κεηνρήο Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ ή ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ. Ρν γεγνλφο απηφ 32

33 δπζρεξαίλεη ηελ απνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία δελ κπνξεί λα βεβαηψζεη φηη ζα θαηαβάιεη κέξηζκα ζην κέιινλ Ζ Δηαηξία δελ έρεη θαηαβάιιεη κέξηζκα απφ ηε ζχζηαζε ηεο. Νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ, ζα εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ησλ ιεηηνπξγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο, ησλ λνκηθψλ επηηαγψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ. Κειινληηθέο εθδφζεηο κεηνρψλ κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππαξρφλησλ κεηφρσλ Δάλ ζε κειινληηθή αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, νη παιαηνί κέηνρνη πνπ ηπρφλ δελ αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζα ππνζηνχλ αλάινγε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξία. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξία ελδέρεηαη λα εθδψζεη πξφζζεηεο θνηλέο κεηνρέο ζε κεηαγελέζηεξε Γεκφζηα Ξξνζθνξά ή ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη, αλ ππάξμεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ελδέρεηαη απηέο νη θνηλέο κεηνρέο λα πξνζθεξζνχλ κε πεξηνξηζκφ ή θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ γηα ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε φιεο ηηο κειινληηθέο εθδφζεηο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ ππαξρφλησλ κεηφρσλ. 33

34 3. ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ 3.1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ πεχζπλα Ξξφζσπα Πην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρνληαη θαη παξνπζηάδνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ νη επελδπηέο λα κπνξνχλ κε εκπεξηζηαησκέλν ηξφπν λα αμηνινγήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν απνηειείηαη απφ α) ην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα, β) ηνπο Ξαξάγνληεο Θηλδχλνπ γ) ην Έγγξαθν Αλαθνξάο, δ) ην Πεκείσκα Κεηνρηθνχ Ρίηινπ θαη ε) ην Ξαξάξηεκα. Ρα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, Ιεσθ. Θεθηζίαο 1-3 & Ιεσθ. Αιεμάλδξαο, Αζήλα, ηει , είλαη νη θάησζη: Θενθάλεο Βνπηζαξάο, Γεληθφο Γηεπζπληήο, θαη Αιέμαλδξνο Ξαπαδνζππξηδάθεο, Νηθνλνκηθφο θαη Γηνηθεηηθφο Γηεπζπληήο. Νη επελδπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνπο αλσηέξσ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Ζ ζχληαμε θαη ε δηάζεζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κφλνλ φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 14, παξ. 2 ηνπ Λ. 3401/2005 σο ηζρχεη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (http://www.pao.gr) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρξάπεδαο Ξεηξαηψο (http://www.piraeusbank.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. (http://www.nbg.gr). Δπίζεο, ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν δσξεάλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ δεηεζεί, ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ. θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. Ρν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη θάζε πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε δεκνζηνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ε νπνία αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζ απηφ. Νη δεκνζηεπκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκνί, Απνηειέζκαηα Σξήζεο θαη Ξξνζαξηήκαηα ησλ ρξήζεσλ , θαη ηεο Ξ.Α.Δ. 34

35 ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή θ. Σαξάιακπν Θσθφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι:13701) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «PKF ΔΟΥΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ» (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 132), θαη εγθξηζεί απφ ηηο Ραθηηθέο Γεληθέο Ππλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο , ηεο θαη ηεο αληίζηνηρα. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκνί, Απνηειέζκαηα Σξήζεο θαη Ξξνζαξηήκαηα θαζψο θαη νη θαηαζηάζεηο Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Ρακεηαθψλ Ονψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ , θαη ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, έρνπλ ειεγρζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή Κάξην Διεπζεξηάδε (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.: 21091) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ.». Νη πξναλαθεξζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Νη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκψλ, Απνηειεζκάησλ, Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Ρακεηαθψλ Ονψλ, θαζψο θαη Ξξνζαξηεκάησλ ηεο πεξηφδνπ ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Νη πξναλαθεξζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ επηζθνπεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή θ. Ρειέκαρν Γεσξγφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι:19271) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ.». Ζ Δηαηξία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Ππκβνπιίνπ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηε ζχληαμε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ν Πχκβνπινο Έθδνζεο, βεβαηψλνπλ φηη έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ επηκειήζεθαλ ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ν Πχκβνπινο Έθδνζεο δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη βεβαηψλνπλ ππεχζπλα φηη, αθνχ έιαβαλ θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, αιεζείο θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ λα αιινηψλνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ. Ν Πχκβνπινο Έθδνζεο ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ., γλσζηνπνηεί ζην επελδπηηθφ θνηλφ φηη έρεη δηελεξγεζεί, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, Έθηαθηνο Λνκηθφο Έιεγρνο θαζψο θαη Έθηαθηνο Νηθνλνκηθφο Ινγηζηηθφο Έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη Θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζηνηρεία πνπ ειήθζεζαλ απφ ηελ Δηαηξία ή/θαη ζε δειψζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ή/θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηκειήζεθαλ ηεο ζχληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ζηα πνξίζκαηα ηνπ Έθηαθηνπ Λνκηθνχ Διεγθηή θαη ηνπ Έθηαθηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή, ησλ Ραθηηθψλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ ησλ ρξήζεσλ , , θαζψο θαη ηνπ Ραθηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή γηα ηε ρξήζε , ν νπνίνο δηελήξγεζε ηελ επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηφδνπ ησλ ρξήζεσλ θαη Ν Πχκβνπινο Έθδνζεο ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΥΠ Α.Δ., θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ ζπκθέξνληα ηα νπνία δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ακνηβψλ (βιέπε ελφηεηα 4.6 «Γαπάλεο ηεο Ξξνζθνξάο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) πνπ 35

36 ζα ιάβνπλ γηα ην έξγν ηνπ ζπκβνχινπ, ησλ ηπρφλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Δηαηξία ή/θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, ζην πιαίζην ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ππκβνχινπ ή/θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Νκίινπ ηνπ θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο ρνξεγίαο (βιέπε θαη ελφηεηεο «Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ηζνινγηζκψλ», «Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Ινγηζηηθήο Θαηάζηαζεο », «Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ππκβάζεηο κε Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα», «Ππκβάζεηο Σξεκαηνδνηηθήο Κίζζσζεο» θαη «Ππκβάζεηο Σνξεγηψλ θαη Δπίζεκσλ πνζηεξηθηψλ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) Λφκηκνη Διεγθηέο Νξθσηνί Διεγθηέο-Ινγηζηέο Ζ Δηαηξία ειέγρεηαη απφ Ραθηηθνχο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηεο 30 εο Ηνπλίνπ θάζε ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Σξήζεο, ην Ξξνζάξηεκα θαη ηνλ Ξίλαθα δηάζεζεο. Ρνλ έιεγρν ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ρξήζεσλ , θαη δηελήξγεζε ν Νξθσηφο Διεγθηήο - Ινγηζηήο θ. Σαξάιακπνο Θσθφπνπινο (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι:13701) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «PKF ΔΟΥΔΙΔΓΘΡΗΘΖ Α.Δ. Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ» (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 132), ηα γξαθεία ηεο νπνίαο βξίζθνληαη επί ηεο Ι. Θεθηζίαο 124, Αζήλα, ηει Ζ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο εμέιεμε γηα ηε ρξήζε , σο Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή - Ινγηζηή ηνλ θ. Ρειέκαρν Γεσξγφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 19271) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ.» (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 120) ηα γξαθεία ηεο νπνίαο βξίζθνληαη επί ηεο Φξαγθνθθιεζίαο 3 Α & Γξαληθνχ, Καξνχζη Αζήλα, ηει Πχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ζεκεηψλεηαη φηη νπδείο εθ ησλ παξαπάλσ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ ηεο Δηαηξίαο έρεη παξαηηεζεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Δπίζεο, ηφζν νη Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο φζν θαη νη αληίζηνηρεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο δελ δηαηεξνχλ θακία ζπκκεηνρηθή ζρέζε άκεζα ή έκκεζα ζηελ Δηαηξία ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηή εηαηξίεο. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ ηνπ αλσηέξσ Ραθηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή- Ινγηζηή γηα ηηο ρξήζεηο (ηεο ), (ηεο ) θαη (ηεο ), αληίζηνηρα «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ξνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ Ξ.Α.Δ.» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2007, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην πξνζάξηεκα. Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη 36

37 απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή, πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζχλε Διεγθηή. Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2725/99 «Ξεξί Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε. Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2007 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα: 1) Γελ ειήθζεζαλ επαξθείο απαληήζεηο ζηηο επηζηνιέο καο γηα επηβεβαίσζε ππνινίπσλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο Έθζεζεο ηνπ Διέγρνπ καο. 2) Νη δεκίεο εηο λέν ηεο έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ Θαζαξή Θέζε ηεο εηαηξείαο αξλεηηθή, επεηδή έρνπλ ππεξθαιχςεη ην Κεηνρηθφ ηεο Θεθάιαην. Αλ ιεθζεί ππφςε ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76α ηνπ Λ. 2725/1999, ε νπνία βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Απνηίκεζεο αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ δελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 & 48 ηνπ Θσδ. Λ. 2190/1920. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ. Ρν πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ζπλεπέο κε ηηο ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.» Ζ Γηνίθεζε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Ραθηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή δειψλεη φηη: Γελ ζπληξέρεη γηα ηε ρξήζε ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 & 48 ηνπ Θ.Λ 2190/1920 δηφηη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 37

38 πνδνζθαηξηζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 Α ηνπ Λ. 2725/1999 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ γηα ηελ πεξίνδν Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ νινθιεξψζεθε κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο , ελψ κεηέπεηηα επεθηάζεθε κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Ρν άξζξν 76Α ηνπ Λ. 2725/1999 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 17 ηνπ Λ. 3262/2004 αλαθέξεηαη ζηελ απνηίκεζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη έρεη σο εμήο: «1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 παξ. 1 πεξ. γ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, θαη γηα πεξίνδν κίαο ηξηεηίαο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Α.Α.Δ. ζπλππνινγίδεηαη θαη εμαίξεζε θαη ε πιαζκαηηθή αμία ησλ αζιεηψλ ηεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλά ρξήζε θαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο, απφ πεληακειή επηηξνπή κε ζεηεία δηάξθεηαο δχν εηψλ, ζπγθξνηνχκελε κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο πιαζκαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ δηαβηβάδεηαη απφ ηελ σο άλσ επηηξνπή ζηελ Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Ξίζηεσο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 47 θαη 48 παξ.1 πεξ. γ ηνπ Θ.Λ. 2190/ Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο Δ.Ξ.Α.Δ. ή ηνπ Δ.Π.Α.Θ.Δ. θαηά πεξίπησζε θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Ξ.Π.Α.Ξ. ή ηνπ Ξ.Π.Α.Θ. θαηά πεξίπησζε, νξηδφκελνη αληίζηνηρα απφ ηνλ νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχλδεζκν ή ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα. 3. Κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο. Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, νξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ δαπάλε ηεο απνδεκίσζεο βαξχλεη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο. 4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαζκαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ θάζε Α.Α.Δ., πνχ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζπκβφιαην ππέξ ηνπ αζιεηή θαη ππέξ ηεο Α.Α.Δ. ή ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ απ φπνπ πξνήιζε, ε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε ειηθία ηνπ αζιεηή, ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζηνπο επίζεκνπο αγψλεο ηεο νκάδαο ηνπ, ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ηνπ ζηνπο αγψλεο ησλ Δζληθψλ Νκάδσλ Αλδξψλ, Διπίδσλ θαη Λέσλ, ε πεηζαξρηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηα πνζά ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία απφ ηελ Α.Α.Δ. ζηελ νπνία αλήθεη. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1, νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ή ηπρφλ επηπιένλ θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαζκαηηθήο αμίαο ησλ αζιεηψλ.» 38

39 «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ξνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ Ξ.Α.Δ.» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2008, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην πξνζάξηεκα Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή, πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζχλε Διεγθηή. Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2725/99 «Ξεξί Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε. Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2008 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Έκθαζε γεγνλφηνο. Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην φηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο θαη Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο νξηζηηθνπνίεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην. 39

40 Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ. Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.» «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Διέγμακε ηηο αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Ξνδνζθαηξηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ Ξ.Α.Δ.» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2009, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ην πξνζάξηεκα Δπζχλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή, πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζχλε Διεγθηή. Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2725/99 «Ξεξί Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ». Ρα Ξξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. Γλψκε. Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2008 θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 40

41 Έκθαζε γεγνλφηνο. Σσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην φηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε Ρν απνηέιεζκα απηήο ηεο νξηζηηθνπνίεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην. Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ ζεκάησλ. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/20.» Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά (κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν) κέρξη θαη ηελ Πρεηηθά κε ην θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο βιέπε ελφηεηα 3.3 «Φνξνινγηθφο Έιεγρνο» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Νη Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπ Ραθηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή-Ινγηζηή πεξηιακβάλνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο απηψλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία βεβαηψλεη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ αλαπαξαρζεί πηζηά απφ ηηο πξσηφηππεο Δθζέζεηο Διέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή-Ινγηζηή θαη φηη εμ φζσλ γλσξίδεη είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη, φηη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, δελ ππήξμαλ παξαιείςεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο Έθηαθηνο Νηθνλνκηθφο θαη Ινγηζηηθφο Έιεγρνο Ν Έθηαθηνο Νηθνλνκηθφο θαη Ινγηζηηθφο Έιεγρνο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη δηελεξγήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ππκβνχινπ Έθδνζεο, απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή-Ινγηζηή θ. Κάξην Διεπζεξηάδε, (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.: 21091) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ.», Νδφο Ξαηεζίσλ 81 θαη Σέυδελ, Αζήλα, ηει , φηη ν ππνγξάθσλ θαη δηελεξγήζαο ηνλ έιεγρν νξθσηφο ειεγθηήο θαζψο θαη ε ζπλεξγαδφκελε νκάδα θπζηθψλ πξνζψπσλ αιιά θαη ε BDO Νξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. δελ ζπλδένληαη θαη δελ δηαηεξνχλ νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο ηεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ε Δηαηξία ζπλέηαμε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκψλ, Απνηειεζκάησλ, Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Ρακεηαθψλ Ονψλ, θαζψο θαη Ξξνζαξηεκάησλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ειεγρζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ ηνλ θ. Κάξην Διεπζεξηάδε (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.: 21091) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ.», Νδφο Ξαηεζίσλ 81 θαη Σέυδελ, Αζήλα, ηει Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ε Δηαηξία ζπλέηαμε Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ηζνινγηζκψλ, Απνηειεζκάησλ, Κεηαβνιψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, Ρακεηαθψλ Ονψλ, θαζψο θαη Ξξνζαξηεκάησλ, ηεο ελδηάκεζεο πεξηφδνπ , νη νπνίεο έρνπλ επηζθνπεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απφ θ. Ρειέκαρν Γεσξγφπνπιν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 19271) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ.» (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι: 120). 41

42 Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη εθζέζεηο ειέγρνπ θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο αληίζηνηρα ησλ αλσηέξσ Νξθσηψλ Διεγθηψλ-Ινγηζηψλ γηα ηηο ρξήζεηο , θαη (ηεο ) θαζψο θαη γηα ηελ ελδηάκεζε πεξίνδν (ηεο ), αληίζηνηρα: «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ ηεο δσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2007 νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 809/ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 809/2004 κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηεο Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ΔΓΙΠ θαη ηελ Α 18964/ ), φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ θαηά 42

43 ηελ 30 Ηνπλίνπ 2007 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.» «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ ηεο δσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2008 νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 809/ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 809/2004 κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηεο Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ΔΓΙΠ θαη ηελ Α 18964/ ), φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 43

44 Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2008 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.» «Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ ηεο δσδεθάκελεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηελ παξα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 809/ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα. Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 809/2004 κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο ηεο Δπζχλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία (ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ΔΓΙΠ θαη ηελ Α 18964/ ), φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζχλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε 44

45 γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλψκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΞΑΔ θαηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2009 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθψλ θαη Θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920.» Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο «Δηζαγσγή Δπηζθνπήζακε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο «Ξαλαζελατθφο Αζιεηηθφο κηινο» (Ξ.Α.Δ.), (ε Δηαηξεία), ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2008, ηηο ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ εμάκελσλ πεξηφδσλ πνπ έιεμαλ ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πξνζαξηήκαηα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηψλ κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο. Δχξνο ηεο εξγαζίαο επηζθφπεζεο Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Νηθνλνκηθήο Κνλάδαο». Ζ επηζθφπεζε απηή ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θπξίσο απφ πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή θξηηηθήο αλάιπζεο θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο κίαο εξγαζίαο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ έλαλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διεγθηηθήο θαη επνκέλσο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα είραλ επηζεκαλζεί ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. Ππκπέξαζκα Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε πνπ ζα καο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ έρνπλ θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ηα Ινγηζηηθά Ξξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία.» 45

46 Ρα πνξίζκαηα θαη νη Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη ε Έθζεζε Δπηζθφπεζεο αληίζηνηρα ησλνξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ πεξηιακβάλνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο απηνχ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία βεβαηψλεη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ αλαπαξαρζεί πηζηά απφ ηηο πξσηφηππεο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη Δπηζθφπεζεο αληίζηνηρα ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ - Ινγηζηψλ θαη φηη εμ φζσλ γλσξίδεη είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη, φηη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ελ ιφγσ εθζέζεσλ ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, δελ ππήξμαλ παξαιείςεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο Λνκηθφο Έιεγρνο Ν Λνκηθφο Έιεγρνο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. θαη GREEN TEAM Α.Δ. γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε Γηθεγνξηθή Δηαηξία (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνχηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ), ε νπνία δελ ζπλδέεηαη θαη δελ δηαηεξεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ή ζρέζε κε ηελ Δηαηξία ππφ ηελ παξαηήξεζε φηη έρεη θαηά θαηξνχο παξάζρεη λνκηθή ππνζηήξημε ζηελ Δηαηξία, ζηνπο θχξηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο ή/θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηνχο, παξέρεη ηέηνηεο ππεξεζίεο ζε απηά ηα πξφζσπα θαη ελδέρεηαη λα παξέρεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζην κέιινλ. Ν Λνκηθφο Έιεγρνο έιαβε ππφςηλ ηνπ ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηελ Δηαηξίαο θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο θαη δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Λ. 3401/2005 θαη ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΘ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Ρα πνξίζκαηα ηνπ Λνκηθνχ Διέγρνπ είλαη ηα εμήο: α) ζνλ αθνξά ζηελ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν.: i) Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΞΑΔ ΞΑΝ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη θαη δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία λνκηθήο θχζεο, ηα νπνία δχλαληαη λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηεο. ii) Όζηεξα απφ έιεγρν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. κε εκεξνκελία , φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. Θ / απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο (εθεμήο ην Θαηαζηαηηθφ), πεξίιεςε ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχηεθε λνκίκσο ζην ππ αξηζκ / ΦΔΘ (Ρεχρνο ΑΔ & ΔΞΔ), δηαπηζηψζεθε φηη δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κνινλφηη δελ έρεη αθφκα πξνζαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3604/2007. Υζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη νξηζκέλεο εθ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο εηδηθφηεξεο θαη σο εθ ηνχηνπ ππεξηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2725/1999. iii) Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. κε εμαίξεζε ην πνζφ ηεο Αχμεζεο ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ ηεο είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. Δηδηθφηεξα, νη κεηνρέο ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο, κε εμαίξεζε ηνπο εθ ηνπ λφκνπ ηηζέκελνπο πεξηνξηζκνχο, θαη πιήξσο απνπιεξσκέλεο, ελψ δελ ηέζεθαλ ππφςε καο ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε απηψλ. Δπίζεο, φιεο νη κεηνρέο ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. έρνπλ εθδνζεί λνκίκσο θαη απνθέξνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζηνπο κεηφρνπο ηεο 46

47 θαη δελ ππάξρνπλ άιιεο ππνρξεψζεηο ή βάξε επί ησλ κεηνρψλ, πιελ φζσλ επηβάιιεη ν λφκνο. iv) Πχκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο πξνθχπηεη φηη έσο θαη ηνλ Κάην 2010 δελ έρεη θαηαρσξεζεί αίηεζε γηα θήξπμε ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή, δελ έρεη θαηαρσξεζεί δηθαζηηθή απφθαζε δπλάκεη ηεο νπνίαο λα έρεη ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, απφ ην έηνο 1953 έσο θαη ηελ δελ έρεη θαηαρσξεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα θεξχζζεη ηελ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ελψ ηέζεθε ππφςε καο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο ηεο θαη πεξί κε θαηάζεζεο ζρεηηθήο αίηεζεο πεξί κε ιχζεο ηεο. v) Πηα πιαίζηα ηνπ Λνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. δελ πξνέθπςαλ λνκηθά δεηήκαηα πνπ δχλαληαη λα εκπνδίζνπλ απφ λνκηθήο απφςεσο ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ Αχμεζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ. β) ζνλ αθνξά ζηηο Θπγαηξηθέο εηαηξίεο: i) Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη θαη δελ πξνέθπςαλ ζηνηρεία λνκηθήο θχζεο, ηα νπνία δχλαληαη λα επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο. ii) Όζηεξα απφ έιεγρν ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ Θαηαζηαηηθψλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη φηη ηα Θαηαζηαηηθά έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3604/2007. Πεκεηψλεηαη φηη κφλν φζνλ αθνξά ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΗΠΘΥΠΖΠ ΑΘΙΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ» ππάξρεη κηα αλαθνινπζία αλαθνξηθά κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ, ηελ νπνία ε ελ ιφγσ εηαηξία δήισζε φηη πξφθεηηαη λα άξεη ζηελ επφκελε Γεληθή ηεο Ππλέιεπζε. iii) Πχκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο πξνθχπηεη φηη έσο θαη ηνλ Κάην 2010 δελ έρεη θαηαρσξεζεί αίηεζε γηα θήξπμε νπνηαζδήπνηε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ηεο ΞΑΔ ΞΑΝ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα δηνξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε εθθαζαξηζηή ή ζπλεθθαζαξηζηή, δελ έρεη θαηαρσξεζεί δηθαζηηθή απφθαζε δπλάκεη ηεο νπνίαο λα έρνπλ ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρεη θαηαρσξεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα θεξχζζεη νηαδήπνηε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ελψ ηέζεθε ππφςε καο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο θαη πεξί κε θαηάζεζεο ζρεηηθήο αίηεζεο πεξί κε ιχζεο γηα ηελ θάζε ζπγαηξηθή εηαηξία. Ππκβάζεηο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. έρεη ζπλάςεη δηάθνξεο ζπκβάζεηο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη φιεο νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο, θαζψο θαη ε εηαηξία Sport Marketing Solutions Ξαξνρήο πεξεζηψλ θαη Δκπνξηθή Αλψλπκε Δηαηξεία, ε εηαηξία ΘΔΙΛΡΑ Α.Δ, ε εηαηξία Greenfield Sports Marketing Γηαρείξηζε Α.Δ. νη Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ξαηαλίαο Α.Δ, ε εηαηξία ΒΗΡΥΛ Α.Δ. ε εηαηξία ΘΝΛΘΑΡ Α.Ρ.Δ., ε Λέα Ρειεφξαζε Α.Δ., θαη ηέινο ε ΓΔΛΗΘΖ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΝΠ ΚΔΠΖΚΒΟΗΛΖ Α.Δ. Νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ λνκηθά πξνβιήκαηα. 47

48 Ππκπεξάζκαηα Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο έρνπλ ζπζηαζεί λφκηκα θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο ειιεληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. δηαζέηεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν άδεηεο θαη εγθξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζην Διιεληθφ Ξξσηάζιεκα ΝΞΑΞ νη νπνίεο είλαη έγθπξεο θαη ηζρπξέο. Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο δελ έρνπλ παξαβεί νπνηεζδήπνηε νπζηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ νηνδήπνηε εθαξκνζηέν θαλφλα δηθαίνπ ή απφ νπνηαδήπνηε ζχκβαζε, ζηελ νπνία είλαη ζπκβαιιφκελεο. Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο έρνπλ ιάβεη φια ηα νπζηψδε απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπο, ζεκάησλ, ινγφηππσλ, ζρεδίσλ, ηερλνγλσζίαο ή άιισλ παξεκθεξψλ δηθαησκάησλ. Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο θπξηφηεηαο, λνκήο θαη θαηνρήο εθ' φιεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπο ρσξίο άιια ηπρφλ εκπξάγκαηα βάξε, κε εμαίξεζε ηα αλαθεξφκελα ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Ζ λνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη ησλ Θπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ είλαη νπζησδψο ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ίδξπζή ηνπο θαη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Ζ Ξ.Α.Δ. Ξ.Α.Ν. θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο εηαηξίεο είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξεο. Ρα πνξίζκαηα ηνπ Λνκηθνχ Διεγθηή πεξηιακβάλνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο απηνχ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία βεβαηψλεη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ αλαπαξαρζεί πηζηά απφ ηελ πξσηφηππε έθζεζε ηνπ Λνκηθνχ Διεγθηή θαη φηη εμ φζσλ γλσξίδεη είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη, φηη θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ελ ιφγσ Έθζεζεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, δελ ππήξμαλ παξαιείςεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο αλαπαξαγφκελεο ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πιεξνθνξίεο αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο Γηθαζηηθέο θαη Γηαηηεηηθέο Γηαδηθαζίεο Πχκθσλα κε ην λνκηθφ έιεγρν, νη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ έρνπλ σο εμήο: Α.Δ.Ξ.Η., Άλλα Κνπδάθε, Καξηιέλα Νηθνλνκίδε θαη Σξήζηνο Νηθνλνκίδεο θαηά Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Έρεη αζθεζεί αγσγή ηεο Α.Δ.Ξ.Η. θαηά ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ χκλνπ ηνπ Ξαλαζελατθνχ απφ ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Δπί ηεο ελ ιφγσ αγσγήο εθδφζεθε ε ππ αξ. 328/2010 απφθαζε, ε νπνία είλαη πξνδηθαζηηθή: δελ επηιχεη νξηζηηθά ην δήηεκα, αιιά δηαηάζζεη ηελ επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο πξνθεηκέλνπ ην δηθαζηήξην λα αρζεί ζε πιήξε δηθαληθή πεπνίζεζε επί ηνπ θξηλφκελνπ δεηήκαηνο. Πχκθσλα κε ην Λνκηθφ Έιεγρν ε λέα δηθάζηκνο δελ έρεη νξηζηεί αθφκα. Ζ Α.Δ.Ξ.Η. κε ηελ αγσγή ηεο αηηείηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ σο απνδεκίσζε γηα παξάλνκε ρξήζε ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ θαη ηνπ πνζνχ ησλ σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα εζηθή βιάβε, ήηνη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ

49 Ξξνζθπγή Δ. Θαξαζαλάζε θαηά Δ.Δ.Ρ.Ρ. κε παξέκβαζε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ απφ ηνλ Δ. Θαξαζαλάζε θαηά ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ., ε νπνία κε απφθαζή ηεο δηέηαμε ηε δηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ην νπνίν ελ ζπλερεία θαηνρπξψζεθε απφ ηελ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Πηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ είρε θαηαζέζεη παξέκβαζε ππέξ ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. θαη θαηά ηεο πξνζθπγήο. Ρν Δθεηείν κε ηελ ππ αξηζκφλ 1174/2010 απφθαζε ηνπ απέξξηςε ηελ πξνζθπγή θαη δέρηεθε ηελ παξέκβαζε ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. Ν πξνζθεχγσλ έρεη δηθαίσκα λα θαηαζέζεη αλαίξεζε θαηά ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ελψπηνλ ηνπ ΠηΔ, εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνθάζεσο (ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο θαζαξνγξαθήο). Υζηφζν, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Δηαηξίαο, δηθεγνξηθή εηαηξία «Θαξαγεσξγίνπ & Ππλεξγάηεο», νη πηζαλφηεηεο θαηάζεζεο αλαίξεζεο, θαζψο θαη ηεο επδνθίκεζεο ηεο είλαη κηθξέο. Κε ηα πξναλαθεξφκελα ζπκθσλεί θαη ν Λνκηθφο Έιεγρνο. Αγσγή ηεο εηαηξίαο ΘΔΚΔΙΗΝΓΝΚΖ Α.Δ. θαηά ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Δθθξεκεί πξνο εθδίθαζε ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ ε απφ αγσγή ηεο ηερληθήο εηαηξίαο ΘΔΚΔΙΗΝΓΝΚΖ Α.Δ. θαηά ηεο Δηαηξίαο, πνζνχ κεηά ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο. Κεηά απφ αλαβνιή ησλ θαη , νξίζηεθε λέα δηθάζηκνο πξνο ζπδήηεζε ε Πχκθσλα κε ην δηθεγνξηθφ γξαθείν «ΔΙΔΛΖΠ ΔΙ. ΡΕΝΙΖ & Ππλεξγαηψλ», ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε ζεκεηψλεηαη φηη επεηδή είλαη αδχλαην λα πξνδηθαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηη απφθαζε ζα εθδψζεη ην δηθαζηήξην θαη ην θπξηφηεξν, ηη πνζφ ηειηθά ζα επηδηθαζηεί θαη ζα ππνρξεσζεί ε Δηαηξία λα θαηαβάιιεη ζηελ αληίδηθν, επηζεκαίλεη φηη ζην θεθάιαην πνπ ηπρφλ ζα επηδηθαζηεί σο εχινγν θαη αλάινγν κε ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζα θξίλεη ην δηθαζηήξην, είηε γίλεη δεθηή ζην ζχλνιφ ηεο ε αγσγή είηε γίλεη δεθηή ελ κέξεη, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη νη ηφθνη επί ηνπ θεθαιαίνπ, απφ ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο ππφ θξίζεο αγσγήο κέρξη νινζρεξνχο εμφθιεζεο. Κε ηα αλσηέξσ ζπκθσλεί θαη ν Λνκηθφο Έιεγρνο. Πχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ Γηνηθεηηθέο, Γηθαζηηθέο ή Γηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο νχηε έρεη πεξηέιζεη ζηελ γλψζε ηεο Γηνίθεζήο ηεο ηέηνηα δηαδηθαζία ελαληίνλ ηεο Δηαηξίαο, νη νπνίεο κπνξεί λα επηθέξνπλ ή έρνπλ επηθέξεη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηελ θεξδνθνξία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο Φνξνινγηθφο Έιεγρνο Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ έρεη πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν κέρξη θαη ηελ Νη θνξνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγήζεθαλ απφ ην Γ.Δ.Θ. (Γηαπεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν) Αζελψλ ηα δε νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία θξίζεθαλ νξηζηηθά, εηιηθξηλή θαη αθξηβή. Ρα επξήκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο (αθνξά ηνλ επαλέιεγρν ηεο ρξήζεο), θαη χςνπο ,21 ζπκςεθίζζεθαλ κε απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ ηε Γ.Ν.. χςνπο ,13, θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ ,08 επηβάξπλε ηε ρξήζε θαη εμνθιήζεθε νινζρεξψο ηελ

50 Δπηπιένλ, ππήξραλ θαη ηξέρνληεο ηφθνη ππεξεκεξίαο (πξνζαπμήζεηο) θαη πξφζηηκα θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ χςνπο 9.661,92 ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ , 915,16 ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ θαη ηε ρξήζε ,29 ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ Δηδηθφηεξα, νη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηηο ρξήζεηο , θαη έρνπλ σο εμήο: ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ (πνζά ζε )* ΠΛΝΙΝ Φ.Ξ.Α , , , ,07 Ρέινο Σαξηνζήκνπ ** , , ,82 Ξξφζηηκα (κεησκέλα κεηά απφ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ) θαη Ρφθνη ππεξεκεξίαο (κεησκέλνη κεηά εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ) , , , ,32 Ππλνιηθή Φνξνινγηθή Δπηβάξπλζε , , , ,21 * Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. ** Ρν ηέινο ραξηνζήκνπ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο είλαη επί ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ πξνκεζεπηψλ θαη επί ιεθζεηζψλ επηρνξεγηψλ απφ Δ.Ξ.Ν. & OΞAΞ. Ξεγή: Πηνηρεία επεμεξγαζκέλα απφ ηελ Δηαηξία, ειεγκέλα απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. Πχκθσλα κε ηελ Δηαηξία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη θαηαινγηζζέλησλ θφξσλ επί φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ, νπδέλ πεξαηηέξσ πξφζηηκν επηβιήζεθε ζηελ Δηαηξία γηα ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο. Νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ. θαη ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. δελ έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηελ ίδξπζή ηνπο, ήηνη ηελ θαη αληίζηνηρα. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξία GREEN TEAM Α.Δ. έρεη πεξαηψζεη θαη έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008, ν έιεγρνο δηελεξγήζεθε απφ ην Ξ.Δ.Θ. (Ξεξηθεξεηαθφ Διεγθηηθφ Θέληξν) Αζελψλ, ηα δε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θξίζεθαλ νξηζηηθά, εηιηθξηλή θαη αθξηβή. Ζ εηαηξία πεξαίσζε θφξν εηζνδήκαηνο θαη Φ.Ξ.Α. (βάζεη Λ. 3697/2008) κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006 κε ζπλνιηθφ πνζφ ,78, ην νπνίν ινγηζηηθνπνηήζεθε ηε ρξήζε 2008 θαη εμνθιήζεθε ηελ κε έθπησζε 5%. Δπίζεο ππέζηε νξηζηηθφ (ηαθηηθφ) θνξνινγηθφ έιεγρν κέρξη θαη ηε ρξήζε 2008 θαη επηβαξχλζεθε κε ην πνζφ ησλ ,07. Ρα επξήκαηα ηνπ νξηζηηθνχ (ηαθηηθνχ) θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηηο ρξήζεηο 2007 θαη 2008 πνζνχ ,07 ινγηζηηθνπνηήζεθαλ ηε ρξήζε 2009 θαη εμνθινχληαη ζε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηνλ Κάξηην Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δειψλεη φηη ηα απνηειέζκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ δε δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Θνηλνχ Θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ήηνη 12 κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ, ηα αθφινπζα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζηα γξαθεία ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επί ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο 1-3 & Ιεσθ. Αιεμάλδξαο, Αζήλα: Θαηαζηαηηθφ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. 50

51 Ξξαθηηθφ ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ε νπνία απνθάζηζε ηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ξξαθηηθφ ηεο απφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν εμεηδίθεπζε ηνπο φξνπο ηεο πξναλαθεξζείζαο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ θιαζκάησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ. Αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ θαη νη Δθζέζεηο Διέγρνπ (πνπ ζπληάρζεθε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Ππκβνχινπ) ηνπ Αλεμάξηεηνπ Έθηαθηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή - Ινγηζηή θ. Κάξην Διεπζεξηάδε, (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.: 21091) ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο «BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ.», Νδφο Ξαηεζίσλ 81 θαη Σέυδελ, Αζήλα, ηει , γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ , θαη , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Δηαηξία βάζεη ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ Πρεδίνπ (Δ.Γ.Ι.Π.) Έθζεζε ηνπ Έθηαθηνπ Λνκηθνχ Διεγθηή ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο (Α.Κ.Γ.Π.Α ) ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ & ΓΑΛΗΝΙΝΠ ΖΠΑΦΑΠ (Γεκεηξίνπ Πνχηζνπ 28, Ξι. Καβίιε, Αζήλα, ηει ) θαη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζή ηνπ, πνπ αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειεγκέλεο απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ησλ Σξήζεσλ , θαη , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ βάζεη ηνπ Δ.Γ.Ι.Π. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ε αληίζηνηρε έθζεζε επηζθφπεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζην Ξαξάξηεκα ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Γεκνζηεπκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008 ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., GREEN TEAM Α.Δ. θαη ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ Δπνπηεχνπζεο Αξρέο 2 Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ επνπηεχεηαη απφ ηελ SUPER LEAGUE θαη ηελ Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (εθεμήο ε «Δ.Ξ.Ν.») ε νπνία δεζκεχεηαη απφ απζηεξά θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε U.E.F.A., ζχζηεκα Αδεηνδφηεζεο (Licensing), φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, ηα νηθνλνκηθά θαη λνκηθά θξηηήξηα ησλ Ξ.Α.Δ., θαζψο θαη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ Αξρψλ επνπηεία αζθείηαη επίζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.), ην Διεγθηηθφ Ππκβνχιην, ην Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.), ην Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) θαη ηε Γηαξθή Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) θαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Ξίζηεσο). 2 Πεκεηψλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ ελφηεηαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Έθζεζε Λνκηθνχ Διέγρνπ. 51

52 Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ (Γ.Γ.Α.) Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.) Διεγθηηθφ Ππκβνχιην Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.) Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ (Δ.Δ.Α.) Ζ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ ζπλεζηήζε κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 2725/1999, σο ηζρχεη. Ππγθξνηείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη αλψηαηνο ελ ζπληάμεη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο βαζκνχ Ππκβνχινπ ηεο Δπηθξαηείαο ή αληίζηνηρνπ βαζκνχ θαη άλσ, θαη έμη (6) κέιε, κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο. Ζ Δπηηξνπή ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ σο πξνο ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα. Έρεη πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο πξνζδηνξηζκέλεο θπξίσο απφ ην άξζξν 77 Α ηνπ σο άλσ λφκνπ αιιά θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο θαηεζπαξκέλεο ζε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα. Ππγθεθξηκέλα κεηαμχ άιισλ δηελεξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ζηηο αλψλπκεο αζιεηηθέο εηαηξίεο (Α.Α.Δ.) θαη ηα ηκήκαηα ακεηβνκέλσλ αζιεηψλ (Ρ.Α.Α.). Δπίζεο ειέγρεη ηνπο νηθείνπο ζπλδέζκνπο, απεπζχλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζε Α.Α.Δ. θαη Ρ.Α.Α., ρνξεγεί ηηο άδεηεο θαη εγθξίζεηο γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ γηα ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα, επηβάιιεη πξφζηηκα θαη δηαηάζζεη φπνπ απαηηείηαη θαηαπηψζεηο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθδίδεη νδεγίεο πξνο ην ζθνπφ εληαίαο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ βαζηθνχ αζιεηηθνχ λφκνπ, παξέρεη δηάθνξεο γλσκνδνηήζεηο θαη απνθαζίδεη, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηεξήζεσο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ, πνηεο νκάδεο αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ πξέπεη λα κεηέρνπλ ζην παίγλην ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο. Δπίζεο, ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ παξακνλήο ησλ Ξ.Α.Δ., Θ.Α.Δ., Ρ.Α.Α. θαη ησλ Αζιεηηθψλ Πσκαηείσλ ζηε ζεζπηζζείζα απφ εηδηθφ λφκν επλντθή ξχζκηζε ησλ πξνο ην Γεκφζην ηειεζηδίθσλ αλαγλσξηζκέλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Θ.Δ.Γ.Δ.) νθεηιψλ ησλ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή ππεπζχλσλ δειψζεσλ πφζελ έζρεο, δηαηηεηψλ, κειψλ Γ.Π. αζιεηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θ.ά. θαη επηβάιεη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηηο λφκηκεο θπξψζεηο Διεγθηηθφ Ππκβνχιην Κε Θ..Α. ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηε Γ.Γ.Α. ην Διεγθηηθφ Ππκβνχιην απνηεινχκελν απφ είθνζη δπν (22) κέιε δηεηνχο ζεηείαο. Πηε ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ κεηέρνπλ δεθαέμη (16) κφληκνη ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Α. ζπκπιεξνπκέλεο ηεο ζπλζέζεσο απφ κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. Ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ ηνπ Διεγθηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ άξζξνπ 52 Λ. 2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.2858/2000 θαη ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 3057/2002, θαζνξίδεηαη κε ηελ αξηζκ. πξση.10942/ (ΦΔΘ437/ ) απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ. Έξγν ηνπ Διεγθηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη θπξίσο: 52

53 α) H δηελέξγεηα ινγηζηηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ειέγρνπ θάζε άιινπ ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ λφκνπ ή ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ησλ ελψζεσλ θαη ησλ νκνζπνλδηψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ. β) H δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο απφ ηα ζσκαηεία, ηηο ελψζεηο θαη ηηο νκνζπνλδίεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ, ησλ δηαηαγκάησλ, ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ, δηαρεηξηζηηθνχο θαη ινγηζηηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη επηβάιινληαη απφ ην λφκν θαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. γ) H γλσκνδφηεζε γηα πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο παξαβάζεηο. Ν έιεγρνο δηελεξγείηαη ηαθηηθά, κηα θνξά ην ρξφλν θαη έθηαθηα, νπνηεδήπνηε, κε εληνιή ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο Ληφπηλγθ (Δ.Π.Θ.Α.Λ.) Ρν Δζληθφ Ππκβνχιην Θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ληφπηλγθ (Δ.Π.ΘΑ.Λ.) είλαη ν Διιεληθφο Δζληθφο Νξγαληζκφο Αληη-Ληφπηλγθ. Πχκθσλα κε ηνλ Ξαγθφζκην Θψδηθα Αληη-Ληφπηλγθ (World Anti- Doping Code), νη Δζληθνί Νξγαληζκνί Αληη-Ληφπηλγθ είλαη νη αξρέο πνπ ζπζηήλνληαη απφ θάζε ρψξα, γηα λα έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ληφπηλγθ ζε εζληθφ επίπεδν. Ρν Δ.Π.ΘΑ.Λ. ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 128 ΠΡ ηνπ Λ. 2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληφπηλγθ ζε εζληθφ επίπεδν. Ρν Δ.Π.ΘΑ.Λ. ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ θαη απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ΠΡ ηνπ Λ. 2725/1999. Νξηζκέλεο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Π.ΘΑ.Λ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ΠΡ ηνπ Λ. 2725/1999, είλαη νη αθφινπζεο: α) Ζ θαηάξηηζε ηνπ γεληθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ειέγρσλ ληφπηλγθ, ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο απηψλ θαη ε θαηαλνκή ησλ ειέγρσλ ζηα αζιήκαηα εληφο θαη εθηφο αγψλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. β) Ζ θαηάξηηζε, πξνψζεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη εθζηξαηεηψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο, ηνπο ινηπνχο αζιεηηθνχο θνξείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. γ) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο ησλ Γεηγκαηνιεπηψλ Διέγρνπ Ληφπηλγθ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αδηάβιεηεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζε δηαπηζηεπκέλν απφ ην WADA (World Anti-Doping Agency, WADA) Δξγαζηήξην Διέγρνπ Ληφπηλγθ. δ) Ζ ρνξήγεζε ηαπηνηήησλ ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεηγκαηνιήπηεο. ε) Ζ παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε σο πξνο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ληφπηλγθ. ζη) Ζ δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ θαη ηνλ πνπξγφ γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ Απαγνξεπκέλσλ Νπζηψλ θαη Κεζφδσλ. δ) Ζ εληνιή δηελέξγεηαο ειέγρνπ ληφπηλγθ. ε) Ζ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη ε δηαβίβαζή ηνπο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, ζηηο νηθείεο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο ή επαγγεικαηηθνχο ζπλδέζκνπο. 53

54 ζ) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πξφζσπα πνπ ππνπίπηνπλ ζε παξαβάζεηο ληφπηλγθ. η) Ζ ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαθίλεζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. ηα) Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ πεξί κέηξσλ θαη ζρεδίσλ λφκνπ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξφιεςε ή ηελ θαηαζηνιή ηεο ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ θαη κεζφδσλ. ηβ) Ζ εμέηαζε αηηεκάησλ έληαμεο άιισλ θνξέσλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ. Ρέινο, ην Δ.Π.ΘΑ.Λ. είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Θαηαιφγνπ ησλ ππφ Έιεγρν Αζιεηψλ (Θ.Δ.Α.) ζε εζληθφ επίπεδν. Πην πιαίζην απηφ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο δηακνλήο θαη πξνπφλεζεο ησλ ελ ιφγσ αζιεηψλ (whereabouts information) Αλψηαην Ππκβνχιην Δπηιχζεσο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.) Πχκθσλα κε ην ππ αξηζ. 1564/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ ζαο πιεξνθνξνχκε φηη, κε βάζεη ηνλ Λ. 2725/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 43, 44, 45, 46, 47 θαη 48 ηνπ Λ. 3057/2002, ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ιεηηνπξγεί σο δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ θαη δηθαηνδνηηθφ φξγαλν ην Αλψηαην Ππκβνχιην Δπίιπζεο Αζιεηηθψλ Γηαθνξψλ (Α.Π.Δ.Α.Γ.). Ρν Α.Π.Δ.Α.Γ. απνηειείηαη απφ ηαθηηθνχο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη έρεη δέθα πέληε (15) κέιε κε ίζν αξηζκφ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, κε ζεηεία δηεηή, ιεηηνπξγεί δε ζε ηξία (3) ηκήκαηα κε πεληακειή ζχλζεζε θαη ζε νινκέιεηα φηαλ θξίλεη φηη ε ππφζεζε είλαη κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο. Θαζήθνληα γξακκαηέσλ εθηεινχλ αλά ηκήκα κφληκνη ππάιιεινη ηεο Γ.Γ.Α., θαζψο επίζεο ιεηηνπξγεί θαη αλεμάξηεην γξαθείν κε ππαιιήινπο ηεο Γ.Γ.Α. γηα ηελ ελ γέλεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ. Ρν Ππκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνζβάιινληαη ζε απηφ γηα θάζε είδνπο πνηλέο ή θπξψζεηο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εγγξαθέο ή κεηαγξαθέο αζιεηψλ, θαηά απνθάζεσλ ηεο Δ.ΦΗ.Ξ., θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ, θαηά ησλ απνθάζεσλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ επηβάιινπλ θάζε είδνπο πνηλέο ζε αζιεηέο ηνπο θ.ιπ., θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.Π. αζιεηηθψλ ελψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη νκνζπνλδηψλ φισλ ησλ αζιεκάησλ εθηφο ηνπ πνδνζθαίξνπ Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο (Γ.Δ.Α.Β.) Ζ Διιεληθή Ξνιηηεία ιφγσ ησλ απμαλνκέλσλ ζε έληαζε θαη έθηαζε, θξνπζκάησλ βίαο ζηνλ Αζιεηηζκφ, επαηζζεηνπνηήζεθε έγθαηξα απφ 40εηίαο θαη πιένλ γηα ηελ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ζ πξψηε Λνκνζεηηθή παξέκβαζε έγηλε κε ηνλ Λ. 75/1975. Ρα πξνβιήκαηα ζπλερίζζεθαλ θαη εληάζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν κεηά ηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηνπ πνδνζθαίξνπ κε ην Λ. 879/1979. Έθηνηε, νη εθάζηνηε Θπβεξλήζεηο ζέζπηζαλ λφκνπο ζην επίθεληξν ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ν Λ. 2725/1999 φπσο ηζρχεη. Ζ Γ.Δ.Α.Β. (Γηαξθήο Δπηηξνπή Αληηκεηψπηζεο ηεο Βίαο) ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 41Α, ηνπ Λ. 2725/1999. Πηνλ λφκν απηφ, φπσο ηζρχεη, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο, νη αξκνδηφηεηέο ηεο Γ.Δ.Α.Β. θαζψο θαη ην έξγν ηεο. 54

55 Ζ Γ.Δ.Α.Β. απνηειείηαη απφ 17 άηνκα πξνεξρφκελα απφ ηνλ Αζιεηηζκφ θαη εθπξνζσπνχλ ηελ Γ.Γ.Α., ηελ Αζηπλνκία, ηελ Δ.Ν.Δ., Νκνζπνλδίεο θαη Γηνξγαλψηξηεο φισλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αζιεκάησλ θαη φρη κφλν. Ππλεδξηάδεη 4 θνξέο ην κήλα θαη εθηάθησο φπνηε ρξεηαζζεί ελψ εθπξνζσπείηαη απφ ην Ξξνεδξείν. Ζ Γ.Δ.Α.Β. είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ηεο Ξνιηηείαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηνλ Αζιεηηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αζηπλνκία, ηε Γηθαηνζχλε (Αζιεηηθνχο Δηζαγγειείο θ.ιπ. θάζε βαζκνχ), πεξεζίεο ηεο Ξνιηηείαο (Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ θ.ιπ.), ηηο Νκνζπνλδίεο, ηηο Γηνξγαλψηξηεο, ηα Πσκαηεία θ.ιπ. Πην Λ. 2725/1999 πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζπγθξφηεζε Πψκαηνο Ξαξαηεξεηψλ ην νπνίν ζπλδξάκεη ην έξγν ηεο Γ.Δ.Α.Β. Ζ Γ.Δ.Α.Β. ζπκκεηέρεη κε πξσηεχνληα ξφιν θαη ιφγν α) ζηελ λνκηκνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ χζηεξα απφ θξαηηθφ έιεγρν, β) ζηελ ζχληαμε Θαλνληζκνχ Αζθαιείαο Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ θαη γ) ζε ζπλεδξηάζεηο ζην Αξρεγείν ηεο Αζηπλνκίαο κε ζπκκεηνρή ηεο Ξνιηηηθήο θαη Φπζηθήο εγεζίαο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Ξνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Αζιεηηζκνχ. Δπίζεο, πιεζψξα είλαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γ.Δ.Α.Β. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηνλ Αζιεηηζκφ, πξνζθνξά γηα ηελ νπνίαλ έρεη ηχρεη γεληθήο αλαγλψξηζεο Πνππεξιηγθ Διιάδαο «Super League Hellas» Ζ «ΠΝΞΔΟΙΗΓΘ ΔΙΙΑΓΑΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΠΝΞΔΟΙΗΓΘ ΔΙΙΑΓΑΠ» (εθεμήο ή ε «SUPER LEAGUE») είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1667/1986 πεξί αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαζψο θαη ηνπ λφκνπ γηα ηελ «Ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Υο ζηφρνπο έρεη κεηαμχ άιισλ ηνπο αθφινπζνπο: ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πνδνζθαηξηθνχ πξσηαζιήκαηνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Διιεληθήο Ξνδνζθαηξηθήο Νκνζπνλδίαο (ή ε «Δ.Ξ.Ν.») θαη ησλ ππεξθείκελσλ δηεζλψλ ζπλνκνζπνλδηψλ πνδνζθαίξνπ (U.E.F.A., F.I.F.A.) θαζψο θαη ε επίιπζε νηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο αλαθχπηεη απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ πξσηαζιήκαηνο απηνχ πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Ξ.Ν. ηελ παξνρή ζηα κέιε ηνπ ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ αχμεζε ή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. ηελ ελ γέλεη εθπξνζψπεζε ησλ κειψλ ηνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηξίηνπο, ηδίσο δε κε ηελ πνιηηεία θαη ηελ Δ.Ξ.Ν. ηελ θαηά θαλφλα ηζνκεξήο, παξνρή νηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο ζηηο Ξ.Α.Δ. ηεο Β Δζληθήο θαηεγνξίαο. ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κέζνλ εθκεηάιιεπζε ηεο επσλπκίαο, ηνπ ζήκαηνο θαη θάζε άιινπ πεξηνπζηαθνχ αγαζνχ ή δηθαηψκαηνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ηε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο ζην πιαίζην ησλ λφκσλ ηνπ θξάηνπο, ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ησλ θαλνληζκψλ, ησλ απνθάζεσλ θαη ζθνπψλ ηεο Δ.Ξ.Ν. θαη ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. κε ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δ.Ξ.Ν. γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ έθδνζε δειηίνπ αηνκηθήο ηδηφηεηαο, ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ κε ηα κέιε ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιηζή ηνπο. ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ε επνπηεία, ν έιεγρνο θαη ε επηβνιή πνηλψλ γηα ηελ ηήξεζε απηψλ. 55

56 ηελ εηζήγεζε πξνο θάζε αξκφδην φξγαλν πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. ηε ζε πξψην βαζκφ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο επί ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή ησλ Ξ.Α.Δ. θαζψο θαη ε επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ησλ πξνπνλεηψλ κε ηα κέιε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δ.Ξ.Ν. θαη ηνπο νηθείνπο θαλνληζκνχο. ηελ ίδξπζε θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα θάζε πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο θαη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δ.Ξ.Ν. ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά κε ρνξεγνχο, ππνζηεξηθηέο θαη πξνκεζεπηέο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ κειψλ ηνπ ή/θαη γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαηνο. ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θάζε είδνπο πξντφλησλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. ηελ θαηφπηλ έγγξαθεο αλάζεζεο απφ κέινο/-ε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ ήρνπ θαη εηθφλαο ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α Δζληθήο γηα ηε ξαδηνθσληθή, ηειενπηηθή ή άιιε κεηάδνζε ή αλακεηάδνζε κε νπνηαδήπνηε ηερληθή κέζνδν ή κέζν, γηα ηελ εγγξαθή ή ηελ αλαπαξαγσγή ησλ σο άλσ αγψλσλ ή ζηηγκηνηχπσλ κε θάζε κέζν θαη γηα νπνηνλδήπνηε πιηθφ θνξέα θαη γηα ηε ζέζε ζε θπθινθνξία ηνπ πιηθνχ ηεο αλαπαξαγσγήο κε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο, εθκίζζσζε, δεκφζην δαλεηζκφ ή άιισο. κε ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Ξ.Ν., ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηε δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο. ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα θαη ηνπ ληφπηλγθ. ηε ξχζκηζε θάζε δεηήκαηνο αλαγθαίνπ γηα ηελ πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. ηελ αλάπηπμε θάζε ζπλαθνχο κε ηα αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηαο θαη πξσηνβνπιίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Κέιε ηεο Super League κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν νη Ξ.Α.Δ. πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην επαγγεικαηηθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ηεο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Super League. Ρα κέιε ηεο Super League δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο άιινπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, πιελ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξσηαζιήκαηνο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο, απηψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Ξ.Ν., θαη ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ πνπ δηνξγαλψλεη ε U.E.F.A. ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα ή θνξείο κε ζθνπνχο αλάινγνπο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Super League. Ρφζν ηα ηδξπηηθά κέιε φζν θαη ηα λέα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ εηεζίσο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθνχ Αζιεηηζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 77Α ηνπ Λ. 2725/1999, φπσο ηζρχεη, θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν λφκνο επηβάιιεη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απηνχ θαη βεβαίσζε ηεο Δ.Ξ.Ν. φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζχκθσλα κε ην U.E.F.A. Licensing System. 56

57 Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (Δ.Ξ.Ν.) Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξνδνζθαίξνπ ηδξχζεθε ην 1926, απφ ηηο Δλψζεηο Ξνδνζθαηξηθψλ Πσκαηείσλ Αζελψλ, Ξεηξαηψο θαη Καθεδνλίαο-Θξάθεο. Ζ Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία, είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα έρεη έδξα ηελ Αζήλα. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Δ.Ξ.Ν. είλαη απεξηφξηζηε. Αθφκε ε Δ.Ξ.Ν. απέρεη απφ πνιηηηθά ή ζξεζθεπηηθά ζέκαηα θαη απαγνξεχεη νπνηαδήπνηε κνξθή πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο, εζληθήο ή θπιεηηθήο δηάθξηζεο. Ζ ίδξπζή ηεο ζεκαηνδφηεζε ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε Δ.Ξ.Ν. εμειίρζεθε ζηε κεγαιχηεξε αζιεηηθή νκνζπνλδία ηεο ρψξαο, κε ηνλ «βαζηιηά ησλ ζπνξ» (ην πνδφζθαηξν) λα θαηαιακβάλεη, φπσο ζε φιν ηνλ θφζκν, ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θηιάζισλ. Ζ Δ.Ξ.Ν. είλαη ε κφλε θαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα αλψηαηε αξρή γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. Δίλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Ξνδνζθαηξηθήο Ππλνκνζπνλδίαο (F.I.F.A.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Ξνδνζθαηξηθήο Ππλνκνζπνλδίαο (U.E.F.A.). Δίλαη ππνρξεσκέλε λα απνδέρεηαη ηα θαηαζηαηηθά, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο F.I.F.A. θαη ηεο U.E.F.A. θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα σο άλσ γίλνληαη επίζεο απνδεθηά απφ φιν ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. Γνκή ηεο Δ.Ξ.Ν. Κέιε ηεο Δ.Ξ.Ν. είλαη νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζή ηεο α) Δξαζηηερληθέο Δλψζεηο Ξνδνζθαηξηθψλ Πσκαηείσλ (εθεμήο ή νη «Δ.Δ.Ξ.Π.») θαη β) Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο. Πχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ηα ζσκαηεία είλαη εληαγκέλα ζηηο πελήληα ηξεηο (53) Δλψζεηο Ξνδνζθαηξηθψλ Πσκαηείσλ. Ρα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Ξ.Α.Δ. θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Ιίγθα. Ζ Δ.Ξ.Ν. είλαη ε αλψηαηε πνδνζθαηξηθή αξρή ηεο ρψξαο, θαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ππάγνληαη φια ηα ζσκαηεία θαη νη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Γηνξγαλψλεη ην Ξξσηάζιεκα Θππέιινπ Διιάδνο. Πηε δηθαηνδνζία ηεο ππάγεηαη θαη ε δηαηηεζία ησλ αγψλσλ πνδνζθαίξνπ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηνξγαλψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ην Αλψηαην Γηαηηεηηθφ ξγαλν γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο δηαηηεζίαο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε, ζπλέξρεηαη κία θνξά ην ρξφλν. Δίλαη εθείλε πνπ απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ηα πάληα γχξσ απφ ην ειιεληθφ πνδφζθαηξν. Αιιάδεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Νκνζπνλδίαο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, επηβάιιεη λένπο, εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρξνληάο πνπ έξρεηαη, εθιέγεη (θάζε ηέζζεξα ρξφληα) θαη ειέγρεη ηε δηνίθεζε. Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ε Δ.Ξ.Ν. απνηειείηαη απφ ηα εμήο φξγαλα α) ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, β) ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, γ) ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή, δ) ηα Γηθαηνδνηηθά Ξεηζαξρηθά ξγαλα φπσο απηά εηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 39 θαη 41 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε, σο ζεζκηθά ππεξθείκελε αξρή, λα δηαθπιάηηεη, λα πξναζπίδεη θαη λα δηεπξχλεη ην θχξνο, ηελ ζπλνρή θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ αζιήκαηνο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηα «εξγαιεία» θαη ηηο ιχζεηο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε άκεζε θαη αλαγθαία αλαβάζκηζε θαη ε νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ. 57

58 Νη ζηφρνη, κεηαμχ άιισλ, ηεο Δ.Ξ.Ν. είλαη νη εμήο: Ζ δηαξθήο θαη ζε βάζνο αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ πνδνζθαίξνπ. Ζ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αγσληζηηθή παξνπζία ησλ εζληθψλ καο νκάδσλ ζηηο επξσπατθέο θαη ηηο παγθφζκηεο δηνξγαλψζεηο θαη ε επηηπρήο πνξεία ησλ Νιπκπηαθψλ νκάδσλ ην Ζ δηνξγάλσζε θάζε είδνπο πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ, φισλ ησλ κνξθψλ, ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ δηνξγάλσζεο ζηηο ηνπηθέο Δλψζεηο (Δ.Ξ.Π.) ή ηεο Δ.Ξ.Α.Δ. Νη Δζληθέο νκάδεο σο αγσληζηηθφ πξφηππν ζηελ Διιάδα. Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ λενιαία ηεο ρψξαο καο. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνδνζθαίξνπ, σο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί, πξναπαηηείηαη ε παξάιιειε θαη ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην άζιεκα: F.I.F.A.-U.E.F.A.: Νη ππεξθείκελεο ζπλνκνζπνλδίεο επηηεξνχλ θαη ραξάζζνπλ ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπ αζιήκαηνο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδνπλ θαη ηε ζεζκηθή ηνπ απηνηέιεηα, ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δ.Ξ.Ν.: Ζ Δζληθή Νκνζπνλδία αλαιακβάλεη ηελ νπζηαζηηθή θαη βαζηθή πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο, ηφζν ζην εξαζηηερληθφ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ επίπεδν. ΞΝΙΗΡΔΗΑ: Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα, ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ, αιιά θαη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ρψξαο, επηβάιινπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη παξάιιειε δξάζε ηεο Ξνιηηείαο. Πηφρνο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηνπ πνδνζθαίξνπ, ε παξνρή ζπγρξφλσλ ππεξεζηψλ άζιεζεο πξνο ηελ πνδνζθαηξηθή θνηλφηεηα θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα The Union des Associations Européennes de Football (U.E.F.A.) Ζ U.E.F.A. ηδξχζεθε ζηε Βαζηιεία (Διβεηία) ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1954, θέξλνληαο ην πξσηνπνξηαθφ φξακα κηαο κηθξήο νκάδαο βαζηθψλ πνδνζθαηξηθψλ δηαρεηξηζηψλ. Ζ θαηεπζπληήξηα αξρή ησλ αξρηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ήηαλ ε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ελφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ηεο επξσπατθήο πνδνζθαηξηθήο θνηλφηεηαο. Γηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη πξνηάζεηο ζην παξαζθήλην ηειηθά θαηέιεμαλ ζε επίζεκε ζπλάληεζε γηα ηελ 15 ε Ηνπλίνπ 1954 ζηε Βαζηιεία, θαη ηελ επίζεκε ίδξπζε ηεο U.E.F.A. Ρν ζψκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηαηηθνχ εγθξίζεθε θαηά ηελ ελαξθηήξηα ζπλεδξίαζε ηεο U.E.F.A. ζηε Βηέλλε ζηηο 2 Καξηίνπ Ζ U.E.F.A. είλαη κηα αζιεηηθή αξρή, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη Δπξσπατθέο Δζληθέο Ξνδνζθαηξηθέο Δλψζεηο, θαη κπνξεί λα ελεξγεί κφλν ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ ελψζεσλ απηψλ. ηαλ ηδξχζεθε ε U.E.F.A, ν νξγαληζκφο πεξηειάκβαλε 25 εζληθέο ελψζεηο. Ν αξηζκφο ησλ κειψλ ησλ ελψζεσλ απμήζεθε ζηαδηαθά κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο Πνβηεηηθήο Έλσζεο νδήγεζε ζε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζπιιφγσλ. Θαηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ 58

59 ζήκεξα 53 ελψζεηο ζην πιαίζην ηεο U.E.F.A. θαη ζπλερήο ζηφρνο είλαη ε επηδίσμε ζπλαίλεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Πε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ελψζεηο κέιε θαη κε ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηνπ επξσπατθνχ πνδνζθαίξνπ, έρνπλ σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: Γηνξγάλσζε επαγγεικαηηθψλ πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ, ηεο λενιαίαο, ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ εξαζηηερληθνχ πνδνζθαίξνπ. Αχμεζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, ρσξίο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, θπιήο ή ζξεζθείαο, θαη ηελ ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο βάζεο ηνπ παηρληδηνχ. Σξεζηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ ηεο U.E.F.A. γηα ηε ζηήξημε ησλ λέσλ επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο αλάκεζα ζε φια ηα επίπεδα θαη ηνπο ηνκείο ηνπ αζιεηηζκνχ. Ξξνψζεζε ησλ ζεηηθψλ αμηψλ ηνπ αζιεηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επγελνχο άκηιιαο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ ξαηζηζκνχ. Anti doping πξφγξακκα κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο εζηθήο ηνπ αζιεηηζκνχ, ηεο δηαθχιαμεο ηεο πγείαο ησλ παηθηψλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο αληαγσληζηέο. Γηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηηο άιιεο επεηξσηηθέο ζπλνκνζπνλδίεο θαη ην πνδφζθαηξν ηεο F.I.F.A. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε U.E.F.A. δηνξγαλψλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: Κεηαμχ ησλ νκάδσλ ηεο Δπξψπεο ε U.E.F.A. δηνξγαλψλεη ην Champions League πνπ ζεσξείηαη ε θνξπθαία δηαζπιινγηθή δηνξγάλσζε, ην U.E.F.A. Europa League θαη ην U.E.F.A. Super Cup ν νπνίνο δηεμάγεηαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ θαηέθηεζαλ ην Champions League θαη ην U.E.F.A. Cup. Κεηαμχ ησλ Δζληθψλ νκάδσλ δηνξγαλψλεη αλά ηεηξαεηία ην Ξαλεπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα (EURO) Αλδξψλ, το F.I.F.A. World Cup θαη ην Ξξσηάζιεκα Διπίδσλ (Under - 21). Γηα ηνπο λένπο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο δηνξγαλψλεη ην Ξξσηάζιεκα Λέσλ (Under - 19), ην Ξξσηάζιεκα Ξαίδσλ (Under 17) θαη ην Regions Cup. Ν Ξαλαζελατθφο επί ζεηξά εηψλ ζπκκεηέρεη κε αξθεηέο επηηπρίεο ζηηο δπν θνξπθαίεο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο ηεο U.E.F.A., ην Champions League θαη ην Europa League. Πην Champions League νη Ξνδνζθαηξηθέο Νκνζπνλδίεο κέιε ηεο U.E.F.A. κπνξνχλ λα εηζαγάγνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ νκάδσλ ζηε δηνξγάλσζε, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζέζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο πνπ θαηαξηίδεη ε U.E.F.A. Δληνχηνηο, θακία Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία δελ κπνξεί λα εηζαγάγεη πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο νκάδεο ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Champions League. Ν θάηνρνο ηνπ ηίηινπ ηεο πξνεγνχκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θάζε ησλ Νκίισλ ηνπ ζεζκνχ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, αλεμαξηήησο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ζην εζσηεξηθφ πξσηάζιεκα ηεο ρψξαο πνπ κεηέρεη. Νη Ξνδνζθαηξηθέο Νκνζπνλδίεο κέιε ηεο U.E.F.A. κπνξνχλ λα εηζαγάγνπλ ζηε δηνξγάλσζε Europa League ηνλ ληθεηή ηνπ Θππέιινπ ηεο ρψξαο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ νκάδσλ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο ζηνπο εηδηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο πνπ θαηαξηίδεη ε U.E.F.A. 59

60 Πεκεηψλεηαη φηη ε άξλεζε κίαο νκάδαο λα ζπκκεηάζρεη ζε δηνξγάλσζε ηεο U.E.F.A. επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή θαη ην πνζφ είλαη αλάινγν ηεο θάζεο ζηελ νπνία ε νκάδα αξλείηαη λα ζπκκεηάζρεη. Πρεηηθά κε ην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο ησλ Ξ.Α.Δ. ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 ε Διιεληθή Ξνδνζθαηξηθή Νκνζπνλδία (Δ.Ξ.Ν.) ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή ηνπ Ππζηήκαηνο Αδεηνδφηεζεο ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ (Ξ.Α.Δ.) απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν θαη κεηά. Ρν ζχζηεκα απηφ ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ησλ Ξ.Α.Δ. πνπ ιακβάλνπλ ηελ άδεηα ζηα Δζληθά Ξξσηαζιήκαηα θαη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνδνζθαίξνπ (U.E.F.A.) ην νπνίν πεξηιακβάλεη εγθεθξηκέλν εζληθφ Δγρεηξίδην Αδεηνδφηεζεο Νκάδσλ ην νπνίν έρεη εγθξίλεη ε U.E.F.A. κε ηελ απφ απφθαζε ηεο θαζψο θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δ.Ξ.Ν. ζέηνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε εηδηθήο άδεηαο απφ ηηο Ξ.Α.Δ., πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο U.E.F.A. Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Θαλνληζκνχ Αδεηνδφηεζεο Νκάδσλ νξίδεηαη φηη «Κφλν νκάδεο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δζληθνχ Δγρεηξηδίνπ Αδεηνδφηεζεο Νκάδσλ ζηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο ηεο U.E.F.A. θαη πνπ έρνπλ πξνθξηζεί κε βάζε ηα αγσληζηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ή κε βάζε ηελ θαηάηαμε «επ αγσλίδεζζαη» (fair play) ηεο U.E.F.A, κπνξνχλ λα ιάβνπλ άδεηα απφ ηελ Δ.Ξ.Ν. γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο U.E.F.A. ηεο επεξρφκελεο πεξηφδνπ». Νη θαηεγνξίεο ησλ θξηηεξίσλ-πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη Ξ.Α.Δ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο Δ.Ξ.Ν. είλαη: α) Αζιεηηθά Θξηηήξηα (άξζξν 9), β) Θξηηήξηα ππνδνκήο (άξζξν 10), γ) Γηνηθεηηθά θξηηήξηα (άξζξν 11), δ) Λνκηθά θξηηήξηα (άξζξν 12) θαη ε) Νηθνλνκηθά θξηηήξηα (άξζξν 13). Πχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Δ.Ξ.Ν., πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζηηο Ξ.Α.Δ. ε αηηνχκελε απφ απηέο άδεηα, ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ θξηηεξίσλ, ε έιιεηςε δε έζησ θαη ελφο απφ απηά, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αδεηνδφηεζεο Νκάδσλ ηεο Δ.Ξ.Ν. ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ πιεξνχζε φια ηα πξναλαθεξφκελα θξηηήξηα θαη ηεο ρνξεγήζεθε άδεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο U.E.F.A. θαζψο θαη γηα ην εζληθφ πξσηάζιεκα γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν Ζ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζπκκεηέρεη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο ιακβάλνληαο εηεζίσο ηελ απαηηνχκελε άδεηα. Νη πξναλαθεξζείζεο άδεηεο βξίζθνληαλ ζε ηζρχ θαζ φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ( , , θαη ). Ρν «Financial Fair Play» (FFP) ηεο U.E.F.A. απνηειεί ην λέν πιαίζην Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Ξιεξνθφξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Ξνδνζθαηξηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ζε επίπεδν Δπξψπεο. Πθνπφο Δηζαγσγή πιαηζίνπ αξρψλ & θαλφλσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ. Δπαλαπξνζέγγηζε ησλ ακνηβψλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηνπ θφζηνπο απφθηεζήο ηνπο. Ππζρέηηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηα έζνδά ηνπο 60

61 Δλζάξξπλζε ησλ νκάδσλ γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο (π.ρ. γήπεδα) θαη αλάπηπμε ησλ πνδνζθαηξηθψλ αθαδεκηψλ. Δμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Νκάδσλ. Δθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Νκάδσλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Νκάδσλ Δμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη χπαξμεο ηεο Νκάδαο ζην απψηεξν κέιινλ (Club licensing requirement). Γπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Νκάδαο ρσξίο θαζπζηεξήζεηο (Club licensing/monitoring requirement). πνβνιή νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ γηα ηελ/ηηο επεξρφκελεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο (Club licensing/monitoring requirement). Break-even requirements (χπαξμε πεξηνξηζηηθνχ νξίνπ γηα κεηεγγξαθέο/ζπκβφιαηα πνδνζθαηξηζηψλ ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη αλαινγηθά απφ ην πνζφ ησλ εζφδσλ ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πνδνζθαηξηθψλ ζσκαηείσλ. Ρν σο άλσ πιαίζην Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Ξιεξνθφξεζεο ηεο U.E.F.A. ζα ηεζεί ζε ηζρχ θαηά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Πηηο πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, ε νηθνλνκηθή ρξήζε αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ έσο εθάζηνπ έηνπο. Ρα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία (Απνηειεζκάησλ) πξνέξρνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη πνπ θαζψο θαη απφ ηηο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ , νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην (Δ.Γ.Ι.Π.): ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) Έζνδα απφ Αγψλεο Κηθηά Απνηειέζκαηα (Θέξδε Εεκίεο ) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ξιένλ: Άιια Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο Πχλνιν ( ) Κεξηθά Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Νιηθά Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) Δθκεηάιιεπζεο ( ) ( ) ( ) ( ) Νξγαληθά & Έθηαθηα Απνηειέζκαηα (Θέξδε ή Εεκίεο) ( ) ( ) ( ) ( ) Θαζαξά Απνηειέζκαηα (Θέξδε /Εεκίεο) Σξήζεσο πξν Φφξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) Θαζαξά Απνηειέζκαηα (Θέξδε /Εεκίεο) Σξήζεσο κεηά Φφξσλ ( ) ( ) ( ) ( ) 61

62 Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. Θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απνηεινχλ ηα έζνδα απφ ηειενπηηθά δηθαηψκαηα, εηζηηήξηα δηαξθείαο, εηζηηήξηα απφ αγψλεο, έζνδα απφ αληαπνδνηηθέο ρνξεγίεο θαζψο θαη απφ έζνδα παξαρψξεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα έζνδα απφ αγψλεο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ γηα ηε ρξήζε έλαληη γηα ηε ρξήζε θαη γηα ηε ρξήζε , ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 33,1%. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα απφ αγψλεο θαηά ηε ρξήζε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ζπκκεηείρε ζηε θάζε ησλ 16 ησλ Νκίισλ ηνπ Champions League θαη έιαβε επηδνηήζεηο απφ ηελ U.E.F.A., νη νπνίεο αθνξνχζαλ πξηκ ζπκκεηνρήο ζηνπο νκίινπο, πξηκ απνηειεζκάησλ (λίθεο ηζνπαιίεο), πξηκ πξφθξηζεο ζηνπο νκίινπο θαζψο θαη απφ Market pool 3. Νη κηθηέο δεκίεο εθκεηάιιεπζεο ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε απφ ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ κε κεγαιχηεξε αμία θηήζεο, ην νπνίν είρε σο ζπλέπεηα αθελφο ηελ αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο θαη αθεηέξνπ ηελ αχμεζε ησλ ακνηβψλ & πξηκ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη πξνπνλεηψλ. Δπηπξνζζέησο, θαηά ηε ρξήζε , ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη ηα έμνδα δηεμαγσγήο αγψλσλ εληφο & εθηφο έδξαο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζην Ν.Α.Θ.Α. θαη αθεηέξνπ ζηελ θαιή πνξεία ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην Champions League. Νη κεξηθέο δεκηέο εθκεηάιιεπζεο δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ κεξηθψλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο ηε ρξήζε έλαληη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο πνπ εηζέπξαμε ε Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θάζε ησλ 16 ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Champions League θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο. Ζ νξηαθή αχμεζε ησλ κεξηθψλ δεκηψλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ρξήζεο έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζέζεσο θαζψο θαη ζε απμεκέλα έμνδα δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) ηε ρξήζε έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ επηδείλσζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ηε ρξήζε έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέζεσο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ έθηαθησλ θεξδψλ θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ησλ έθηαθησλ δεκηψλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ θπξίσο απφ ηελ απνρψξεζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο. Ρε ρξήζε , ηα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηελ 3 Αθνξά ην κεξίδην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ ελ ιφγσ αγσληζηηθή νξγάλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ηα έζνδα δηαθεκίζεσλ θαζψο θαη απφ έζνδα ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ. 62

63 αχμεζε ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, δηαζέζεσο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ θαη αθεηέξνπ ζηηο έθηαθηεο δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνρψξεζε πνδνζθαηξηζηψλ θαη ηελ αλαλέσζε ζπκβάζεσλ ηνπο θαη νη νπνίεο ζε κεγάιν βαζκφ αληηζηάζκηζαλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηα έζνδα απφ αγψλεο θαη ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο (ζπκκεηνρή ζηε θάζε ησλ 16 ησλ Νκίισλ ηνπ Champions League, έζνδα απφ πξνβνιή θ.ιπ.). Ρα έζνδα απφ αγψλεο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 10,3% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε απφ ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο Ζ πξναλαθεξζείζα κείσζε είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ απφ δηεζλείο αγψλεο θαη ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ απφ εηζηηήξηα δηαξθείαο ζπλεπεία ηεο κε ζπκκεηνρήο ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ζηνπο Νκίινπο ηνπ Champions League. Νη κηθηέο δεκίεο εθκεηάιιεπζεο ζεκείσζαλ αχμεζε ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηε ρξήζε , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμφδσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ πνζψλ γηα κεηαγξαθέο θαη αλαλεψζεσλ ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ. Ρα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ κε ζπκκεηνρή ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ζηνπο Νκίινπο ηνπ Champions League. Ρα θαζαξά απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο ( ) ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο έλαληη θεξδψλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Ζ Δηαηξία ζεκείσζε θαζαξέο δεκίεο ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο γεγνλφο πνπ νθείιεηαη αθελφο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ αγψλεο θαη ησλ άιισλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ θαη αθεηέξνπ ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμφδσλ ηνπ πνδνζθαηξηθνχ ηκήκαηνο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαζψο θαη γηα ηηο πεξηφδνπο ησλ ρξήζεσλ θαη : ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Έμνδα Δγθαηαζηάζεσο Πχλνιν Ξάγηνπ Δλεξγεηηθνχ Πχλνιν Θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Δλεξγεηηθνχ Πχλνιν Δλεξγεηηθνχ Ινγαξηαζκνί Ράμεσο Σξεσζηηθνί ΞΑΘΖΡΗΘΝ Ίδηα Θεθάιαηα (23.457) Ξξνβιέςεηο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο Πχλνιν πνρξεψζεσλ Κεηαβαηηθνί Ινγαξηαζκνί Ξαζεηηθνχ Πχλνιν Ξαζεηηθνχ Ινγαξηαζκνί Ράμεσο Ξηζησηηθνί

64 Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. Ρε ρξήζε , ην ελεξγεηηθφ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ κεηαγξαθψλ θαη αλαλεψζεσλ ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ, ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο κεηνρηθήο βάζεο γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δηάζεζε κεγαιχηεξσλ θεθαιαίσλ γηα κεηαγξαθέο, θαζψο θαη ζηηο επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο χςνπο ζηηο εηαηξίεο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ. (100%), ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. (100%) θαη GREEN TEAM Α.Δ. (100%) (βιέπε ελφηεηα 3.11 «Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Θαηά ηελ ζην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Θεθάιαην Δηζπξαθηέν ζηελ επφκελε Σξήζε» εκθαληδφηαλ ην νθεηιφκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θαζψο θαη ε δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ απνθάζηζε ε Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρν ππφινηπν ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν παξνπζίαζε αχμεζε θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο , γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνθαηαβνιέο θηήζεσο πνδνζθαηξηζηψλ. Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ νθείιεηαη ζηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ κε πςειφηεξν θφζηνο θηήζεο (πνζά πνπ δφζεθαλ ζε νκάδεο γηα ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηελ πεξίνδν , Olympique De Marseille, Benfica SAD). Ρελ ηεο ρξήζεο , ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ παξνπζίαζε αχμεζε έλαληη ηεο ηεο ρξήζεο ζπλέπεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ρα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ ζε (23.457) ηελ ηεο ρξήζεο εμαηηίαο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Πχκθσλα κε ηνλ Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ηεο ρξήζεο , νη δεκίεο εηο λέν ηεο είραλ θαηαζηήζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο αξλεηηθή, επεηδή είραλ ππεξθαιχςεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην. Πχκθσλα κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνλ Ραθηηθφ Νξθσηφ Διεγθηή ηεο ρξήζεο , ζεκεηψλεηαη φηη εάλ ιεθζεί ππφςε ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επαγγεικαηηψλ πνδνζθαηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76Α ηνπ Λ. 2725/1999, ε νπνία βάζεη ησλ ππνινγηζκψλ ηεο Δπηηξνπήο Απνηίκεζεο αλεξρφηαλ ζε ,00 ηελ , δελ ζπλέηξερε ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 47 & 48 ηνπ Θσδ. Λ. 2190/1920. Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ) ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». Πηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ θαηαρσξνχληαη νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Ζ πξναλαθεξζείζα αχμεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθηεζεο λέσλ πνδνζθαηξηζηψλ ζην 64

65 πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αζιεηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ρν ππφινηπν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ ηεο ρξήζεο , απφ ηελ ηεο ρξήζεο θαη ηελ ηεο ρξήζεο Ζ αχμεζε πνπ ζεκεηψζεθε ηελ ηεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Σξήζε» ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ πξνκεζεπηψλ ιφγσ νθεηιψλ ζε νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ γηα ηελ πεξίνδν Ζ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηελ ηεο ρξήζεο νθείιεηαη αθελφο ζηελ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)», νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο πιεξσκέο πξνο άιιεο Ξ.Α.Δ. γηα ηελ κεηαγξαθή πνδνζθαηξηζηψλ, ε νπνία αληηζηάζκηζε ελ κέξεη ηε κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ «Ξηζησηέο Γηάθνξνη» θαη «Ξξνκεζεπηέο» ιφγσ εμφθιεζεο κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο. Ρν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξέκεηλε ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα έλαληη ηεο θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ απφ ηελ γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαζεζίκσλ. Θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε θαη απφ αξλεηηθά πνζνχ ηελ δηακνξθψζεθαλ ζε αξλεηηθά πνζνχ ηελ Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ παζεηηθνχ) ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ παξνπζίαζε αχμεζε έλαληη ηεο θαη δηακνξθψζεθε ζε ηελ απφ ηελ Ζ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ηελ έλαληη ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε πνπ παξνπζίαζαλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ «Ξξνκεζεπηέο», «Δπηηαγέο Ξιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)» θαη «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ Δπφκελε Σξήζε». Πηνλ ινγαξηαζκφ «Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε Σξήζε» εκθαλίδνληαη ηα πνζά ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηα νπνία ήηαλ απμεκέλα ηελ πεξίνδν ηεο ρξήζεο απφ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ρξήζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ. Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». Πηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ θαηαρσξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο , & θαζψο θαη ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 65

66 ΠΛΝΞΡΗΘΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ (πνζά ζε ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ρακεηαθέο Ονέο απφ Σξεκαη/θέο Γξαζηεξηφηεηεο ( ) * Ρπρφλ δηαθνξέο κνλάδσλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Ξεγή: Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεσλ , & νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία βάζεη Δ.Γ.Ι.Π. θαη έρνπλ ειεγρζεί θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Ππκβνχινπ θαη Δλδηάκεζεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηφδνπ νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη έρνπλ επηζθνπεζεί απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο ηε ρξήζε δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε ρξήζε έλαληη ηεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Ρε ρξήζε , νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ δηακνξθψζεθαλ ζε θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ θαζαξψλ απνζβέζεσλ ησλ ελζσκάησλ θαη αζσκάησλ αθηλεηνπνηήζεσλ χςνπο , νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο απνζβέζεηο εμφδσλ Κεηαγξαθψλ & Αλαλεψζεσλ Ππκβνιαίσλ Ξνδνζθαηξηζηψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ππνρξεψζεηο απφ ηελ απφθηεζε πνδνζθαηξηζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ηακεηαθέο ιεηηνπξγηθέο ξνέο ηεο ρξήζεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ηελ αχμεζε ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ελεξγεηηθνχ. Νη (εηζξνέο εθξνέο ή /θαη δηαγξαθέο) ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ θαηά ηελ ππφ εμέηαζε ηξηεηία επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα έμνδα απφθηεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Ππγθεθξηκέλα, νη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ αγνξά αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ χςνπο ( ) ηε ρξήζε , ( ) ηε ρξήζε θαη ( ) ηε ρξήζε αθνξνχλ ηελ αγνξά θαη αλαλέσζε ζπκβνιαίσλ πνδνζθαηξηζηψλ. Νη ηακεηαθέο ξνέο γηα ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ ηε ρξήζε αλήιζαλ ζε γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξία γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ εηαηξηψλ ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ΞΟΑΠΗΛΖ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ Α.Δ. θαη GREEN TEAM Α.Δ. Πεκεηψλεηαη επίζεο φηη ζην αλσηέξσ πνζφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ πνπ θαηέβαιε ε ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ηελ , γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ΓΖΞΔΓΝ ΔΙΑΗΥΛΑ Α.Δ., ε νπνία νινθιεξψζεθε ην Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηε ρξήζε δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ηε ρξήζε θαη ηε ρξήζε Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν αθνξνχλ θπξίσο ηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ. 66

67 Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ησλ πεξηφδσλ , θαη παξνπζίαζαλ ζπλερή αχμεζε θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 1,3 εθαη., 4,1 εθαη. θαη 25,2 εθαη. αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε έλαληη ηελ πεξίνδν γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Νη ηακεηαθέο ξνέο (εηζξνέο εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ( ) ηελ πεξίνδν Ζ κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα έμνδα απφθηεζεο πνδνζθαηξηζηψλ. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλεηαη θαη πνζφ ην νπνίν αθνξά επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο. Νη ηακεηαθέο ξνέο (εηζξνέο εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ( ) έλαληη ηελ πεξίνδν Πεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θεθάιαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο πνπ νινθιεξψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ θαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλέξρνληαλ αληίζηνηρα ζε εθαη. θαη εθαη. αληίζηνηρα. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 3.17 «Απνινγηζηηθέο Ξιεξνθνξίεο Γξαζηεξηφηεηαο ρξήζεσλ , θαη ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ» θαη 3.18 «Απνινγηζηηθέο Ξιεξνθνξίεο Γξαζηεξηφηεηαο Α Δμακήλνπ ηεο Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ» ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Νη αθφινπζεο ειεγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ρξήζεσλ , θαη θαη επηζθνπεκέλεο ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δηαηξία θαη αθνξνχλ ζηνηρεία αλά κεηνρή: (πνζά ζε ) Κεηνρέο Πηαζκηζκέλνο Αξηζκφο Κεηνρψλ (1) Πηνηρεία αλά Κεηνρή (2) Θέξδε (Εεκίεο) πξν Φφξσλ (0,77) (1,08) (0,52) 0,00 (0,66) Νλνκαζηηθή Αμία κεηνρήο (3) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Κέξηζκα αλά Κεηνρή (4) Ινγηζηηθή Αμία Κεηνρήο (5) - - 2,43 2,94 1,77 Ξεγή: Πηνηρεία απφ Δηαηξία, ειεγκέλα απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο BDO ΝΟΘΥΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ Α.Δ. γηα ηηο ρξήζεηο , θαη θαη επηζθνπεκέλα απφ ηνλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο DELOITTE ΣΑΡΕΖΞΑΙΝ ΠΝΦΗΑΛΝΠ & ΘΑΚΞΑΛΖΠ Α.Δ. γηα ηελ πεξίνδν ησλ ρξήζεσλ θαη Κε βάζε ην ζηαζκηζκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία &g