Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο TRIGGER Αρ. Διακήρυξης: 2/2013 στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 23% αξίας ,10, σύνολο ,10 περιλαμβανομένου ΦΠΑ Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015 Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο: 20/12/2013 Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων:20/12/2013 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/1/2014 και ώρα 12.00μμ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 24/1/2014 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...4 Α1. Περιβάλλον του Έργου...4 Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής...4 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές...5 Α2. Περιγραφή του Έργου...6 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...6 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου...8 Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου...18 Α2.4 Πίνακας Παραδοτέων Έργου...19 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...21 Β1. Γενικές Πληροφορίες...21 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...21 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...21 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...22 Β1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού...22 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών...23 Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού...24 Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης...24 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...26 Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...26 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής...26 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής...27 Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης...31 Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις...45 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής...47 Β2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής...56 Β3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών...58 Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών...58 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών...58 Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Σελίδα 2 από 101

3 Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών...62 Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές...62 Β3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα...63 Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών...63 Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού...63 Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών...69 Β4.3 Προσφυγές...70 Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού...72 Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης...74 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις...74 Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις...75 Β5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις...75 Β5.4 Τροποποίηση Σύμβασης επέκταση αντικειμένου...76 Β5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου...76 Β5.6 Υπεργολαβίες...79 Β5.7 Εμπιστευτικότητα...79 Β5.8 Πνευματικά δικαιώματα...80 Β5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία...80 Β5.10 Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου...81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων...84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος...86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Σχέδιο σύμβασης...88 Σελίδα 3 από 101

4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) ιδρύθηκε το 1975, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα, αριθμώντας πάνω από 500 επιχειρήσεις μέλη από όλη την Ελλάδα. Στόχος του Συνδέσμου είναι η επαγγελματική στήριξη των μελών του στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή μιας σειράς σημαντικών υπηρεσιών, όπως: Η εκπόνηση κλαδικών μελετών και ερευνών αγοράς. Η διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων για την πορεία των ελληνικών προϊόντων ανά κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα προορισμό. Ο εντοπισμός ξένων συνεργατών / αγοραστών και η πραγματοποίηση εμπορικών αποστολών Η παροχή πληροφοριών για τη φερεγγυότητα πελατών του εξωτερικού. Η πρόσβαση σε μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη εξωτερικού εμπορίου. Η πρόσβαση στις κυριότερες Βάσεις Δεδομένων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η συνεργασία με τα γραφεία Ελλήνων ΟΕΥ. Η συμμετοχή του ΣΕΒΕ στο δίκτυο Εθνικών Συμβούλων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων τύπου Partenariat. Η έκδοση και δημοσιοποίηση του Καταλόγου Εξαγωγέων με στόχο την προβολή των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκδοση ειδικών εντύπων, όπως το εβδομαδιαίο 'ΣΕΒΕ Express'. Η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως το Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάπτυξης Εξαγωγών, το ExportSummit και το Συμπόσιο Κλωστοϋφαντουργίας. Η δημιουργία του κυριότερου Internet site στη χώρα για τη στήριξη του εξωτερικού εμπορίου (www.seve.gr) Η παροχή συνδικαλιστικής στήριξης στα μέλη, με την παράλληλη ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με άλλους τοπικούς και εθνικούς φορείς. Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης εξαγωγών και η διεξαγωγή σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων. Η στήριξη της προσπάθειας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων Σελίδα 4 από 101

5 Α1.2 Όργανα και Επιτροπές Στο πλαίσιο του έργου, ορίζονται οι παρακάτω επιτροπές: Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΑΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, καθώς και την παραλαβή και αξιολόγηση των παραδοτέων της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Επιτροπή Ενστάσεων (ΕΕ) Ομάδα προσώπων, αποτελούμενη από τρία άτομα, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξουσιοδοτείται για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. Σελίδα 5 από 101

6 Α2. Περιγραφή του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP» με ακρωνύμιο «TRIGGER», υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανταγωνιστικότητα και ανθρώπινοι πόροι», Στόχος 3.2 «Στήριξη της επιχειρηματικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της Οικονομίας» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ΥΜΑΘ (Επικεφαλής Εταίρος) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος - ΣΕΠΒΕ Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - ΣΕΒΕ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων - ΙΑΤΑΠ Bulgarian Industrial Association - BIA Bulgarian Management Association - BMA Ministry of Economy and Energy - MoEE Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης - ΚΕΠΑ Το έργο αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων της περιοχής. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει ένα ολιστικό πακέτο δράσεων που αξιοποιούν το πολύτιμο έμψυχο επιστημονικό κεφάλαιο των δύο χωρών στην αγορά εργασίας με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δύο οικονομιών, της αειφόρου και βιώσιμης εξέλιξης των δύο περιοχών παρέμβασης και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής. Δημιουργούνται λοιπόν μόνιμες βιώσιμες δομές δικτύωσης και ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση του τοπικού επιστημονικού δυναμικού, το οποίο θα προσαρμοστεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι: Σελίδα 6 από 101

7 Η ένταξη στην αγορά εργασίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων επιστημόνων (100 στην Ελλάδα και 100 στη Βουλγαρία) Η δημιουργία μιας μόνιμης δομής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας βιώσιμη και μετά το πέρας του έργου Η ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την καινοτομία Το όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του έργου είναι διττό: για τις τοπικές επιχειρήσεις είναι η άντληση γνώσης και η ενίσχυση της καινοτομίας των υπαρχόντων πόρων, ενώ για το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής να επωφεληθεί μέσω των προβλεπόμενων δράσεων, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές και ικανότητες, μεγιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα φαινόμενα μετανάστευσης ανθρώπινου δυναμικού. Σελίδα 7 από 101

8 Α2.2 Πακέτα Εργασίας και Δράσεις του Έργου Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων πακέτων εργασιών και δράσεων του έργου. Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις υποχρεώσεις της έναντι της Διαχειριστικής Αρχής, της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας και των υπολοίπων Αρχών και οργάνων του Προγράμματος και οφείλει να υποδεικνύει στην Αναθέτουσα τις διαδικασίες και τις οδηγίες υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία ». Δράση 1.2 Διαχείριση έργου Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι τα εξής: - Παρακολούθηση και συντονισμός της συνολικής πορείας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τους εταίρους του έργου. - Σύνταξη δηλώσεων δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής. - Προετοιμασία αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής. - Προετοιμασία των τριμηνιαίων αναφορών προόδου οικονομικού και φυσικού αντικειμένου που θα αποστέλλονται στον επικεφαλής εταίρο του έργου προκειμένου να υποβληθούν στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Παραδοτέα Δράσης 1.2: Π1.2.1 Τριμηνιαίες αναφορές προόδου στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το πρότυπο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία ». Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διοργάνωση μιας συνάντησης έργου στην Αναθέτουσα Αρχή (καφές, ελαφρύ γεύμα), προετοιμασία της συμμετοχής των εκπροσώπων του ΣΕΒΕ σε όλες τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (προετοιμασία παρουσιάσεων, διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης, διαμονής) ή/ και εκπροσώπηση του ΣΕΒΕ στις συναντήσεις. Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Παρουσιάσεις, agenda, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφίες) Π1.3.2 Παρουσιάσεις των εκπροσώπων του ΣΕΒΕ σε όλες τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (αγγλική γλώσσα) Σελίδα 8 από 101

9 Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Οι δράσεις δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. Επιπλέον, το υλικό που θα παραχθεί, τα παραδοτέα και η σήμανση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα (templates) και τις οδηγίες του Οδηγού Δημοσιότητας. Στο πλαίσιο του ΠΕ2, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες Δράσεις με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η παραγωγή υλικού επικοινωνίας και διάχυσης. Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οδηγού δημοσιότητας, τα εξής: - Εκτύπωση: 750 τεμαχίων φακέλων (folders) του έργου (150 τεμάχια για κάθε Έλληνα εταίρο, ήτοι 150*5 = 750 φάκελοι), διαστάσεων 43*71, 350γρ, VELVET, τετραχρωμία 750 τεμαχίων 20φυλλα μπλοκ + εξώφυλλο + χαρτόνι στην πλάτη (150 τεμάχια για κάθε Έλληνα εταίρο, ήτοι 150*5 = 750 μπλοκ) μεγέθους Α5, εκτύπωση 4χρωμη για το εξώφυλλο/ 2χρωμη για το εσωτερικό, χαρτί γραφής 90gr για το εσωτερικό, velvet 300gr για το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο. 750 τεμαχίων 4χρωμων στυλό διαρκείας (150 τεμάχια για κάθε Έλληνα εταίρο, ήτοι 150*5 = 750 στυλό) μαύρης ή μπλε μελάνης. Στο σύνολο αναπαραγωγή τεμαχίων φακέλων, μπλοκ και στυλό. - Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του φυλλαδίου του έργου και εκτύπωση 1500 τεμαχίων (300 τεμάχια για κάθε Έλληνα εταίρο, ήτοι 300*5 = 1500 φυλλάδια), τρίπτυχο, 4χρωμία, χαρτί velvet 170γρ., μεγέθους Α4. - Σχεδιασμός και παραγωγή 3 banners σε ρολό, δύο (2) στα αγγλικά και ένα (1) στα ελληνικά, διαστάσεων 1m*2m (μηχανισμός, σχεδιαστικό και εφαρμογές του σε 4χρωμία). Τα banners θα χρησιμοποιηθούν και για τις ανάγκες σήμανσης του εναρκτήριου συνεδρίου. - Σχεδιασμός και καταχώρηση έξι (6) δημοσιεύσεων / καταχωρήσεων στον τοπικό ή/ και εθνικό τύπο, ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας. Οι καταχωρήσεις θα αφορούν ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο και επιμέρους δράσεις του έργου και θα γίνονται κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. - Παραγωγή βίντεο-σποτ διάρκειας 15 λεπτών το οποίο θα περιλαμβάνει μίνι συνεντεύξεις από τους προσκεκλημένους ομιλητές και εκπροσώπους των Σελίδα 9 από 101

10 εταίρων στο πλαίσιο του εναρκτήριου συνεδρίου του έργου. Το σποτ θα δημιουργηθεί στην ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους. Τα πρότυπα αρχεία και το αγγλικό κείμενο του φυλλαδίου θα δοθούν από τον Επικεφαλής Εταίρο. Το ανωτέρω υλικό θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο και σε ηλεκτρονική μορφή. Παραδοτέα Δράσης 2.1: Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: φάκελοι (folders) φυλλα μπλοκ στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης τρίπτυχα φυλλάδια (ελληνικά) - 3 Banners (1 ελληνικό - 2 αγγλικά) - 6 δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο και αποδελτίωση (ελληνικά) - 1 βίντεο σποτ διάρκειας 15 λεπτών (ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους) Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) Η παρούσα δράση περιλαμβάνει α) τη διοργάνωση του εναρκτήριου συνεδρίου του έργου στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση και προώθηση του έργου και β) τη διοργάνωση δύο εκδηλώσεων δικτύωσης στη Θεσσαλονίκη α) Διοργάνωση εναρκτήριου συνεδρίου Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του συνεδρίου (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* ή σε αντίστοιχο συνεδριακό χώρο που θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία »όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: Τον καθορισμό του τίτλου, του προγράμματος, του αναλυτικού περιεχομένου και το σχεδιασμό της πρόσκλησης του συνεδρίου (2 γλώσσες: ελληνικά αγγλικά). Η αποστολή των προσκλήσεων στους δυνητικούς συμμετέχοντες θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιλογή και πρόσκληση τριών ομιλητών / εμπειρογνωμόνων (μπορεί να προέρχεται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου) για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα Σελίδα 10 από 101

11 καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής των Βούλγαρων εταίρων του έργου. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Σύνταξη δύο Δελτίων τύπου τοπικής/ περιφερειακής εμβέλειας το περιεχόμενο των οποίων θα ελέγχεται πάντα από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δημοσιεύεται μόνο με την έγκριση της (ενημερωτικό πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου και απολογιστικό μετά τη διεξαγωγή του). Η αποστολή των δελτίων τύπου θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη λίστα αποδεκτών ΜΜΕ που διαθέτει στη βάση της. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η αποδελτίωση. Προετοιμασία παρουσιάσεων των εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής στο συνέδριο (ελληνικά αγγλικά). Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) για 60 άτομα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον - Διάλειμμα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ και - Ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ: σαλάτες, ζεστά εδέσματα, συνοδευτικά, γλυκά, από 2 είδη τουλάχιστον σε κάθε κατηγορία, αναψυκτικά, νερό, κρασί Αναπαραγωγή και διανομή του υλικού του συνεδρίου που περιλαμβάνει την πρόσκληση του συνεδρίου, το πρόγραμμα, έντυπο σχολίων ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για παράλληλη διαθεσιμότητα και διανομή του ενημερωτικού υλικού του έργου στον τόπο και κατά το χρόνο διεξαγωγής του συνεδρίου. Το υλικό αυτό θα παραχθεί στο πλαίσιο της δράσης 2.1. Διερμηνεία και μεταφραστικός εξοπλισμός (καμπίνες) για 3 γλώσσες (ελληνικά αγγλικά βουλγάρικα) με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). Σήμανση του χώρου, διακόσμηση, φωτογράφηση. Τήρηση λίστας συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο) Προετοιμασία εντύπων αξιολόγησης συνεδρίου (ελληνικά και αγγλικά) και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης (στην αγγλική γλώσσα) Σύνταξη και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης (στην αγγλική γλώσσα). Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάρτησης όλου του υλικού προετοιμασίας και διεξαγωγής του συνεδρίου (όπως θα έχει εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) στην ιστοσελίδα του έργου. Παραδοτέα Δράσης 2.2.α: Π2.2.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής συνεδρίου: - Πρόσκληση και ατζέντα (ελληνικά και αγγλικά) Σελίδα 11 από 101

12 - Ομιλίες και παρουσιάσεις - 2 Δελτία τύπου και αποδελτίωση - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - Φωτογραφίες - Έντυπο σχολίων ερωτηματολόγιο αξιολόγησης - Έκθεση αξιολόγησης συνεδρίου (αγγλικά) - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) β) Διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων δικτύωσης στη Θεσσαλονίκη Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκδηλώσεων (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι εκδηλώσεις δύναται να αφορούν σε ενέργειες δικτύωσης φορέων και οργανισμών μεταξύ των δύο χωρών για συντονισμό και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στόχος των εκδηλώσεων δικτύωσης είναι ο προσανατολισμός και η ενημέρωση των συμμετεχόντων καθώς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν όλα τα επίκαιρα θέματα σχετικά με θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με σκοπό την καλύτερη τοποθέτηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας. Οι εκδηλώσεις θα επιδιώξουν να αποτελέσουν μία «γέφυρα σύζευξης» των νέων πτυχιούχων και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη και οι δύο πλευρές. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προετοιμασία και διενέργεια δύο (2) εκδηλώσεων δικτύωσης στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για κάθε εκδήλωση: Προσδιορισμός τίτλου και θεματολογίας (agenda) εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης (ελληνικά και αγγλικά) Επιλογή, πρόσκληση εμπειρογνωμόνων (πέντε συνολικά - οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου) για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων και κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής. Σύνταξη δύο Δελτίων τύπου τοπικής/ περιφερειακής εμβέλειας το περιεχόμενο των οποίων θα ελέγχεται πάντα από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δημοσιεύεται μόνο με την έγκριση της (ενημερωτικό πριν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και απολογιστικό μετά τη διεξαγωγή της). Η αποστολή των δελτίων τύπου θα γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τη λίστα αποδεκτών ΜΜΕ που διαθέτει στη βάση της. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η αποδελτίωση. Επιλογή και προετοιμασία κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, σήμανση χώρου, διακόσμηση, φωτογράφηση. Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) για 30 άτομα κατά τη διάρκεια Σελίδα 12 από 101

13 της εκδήλωσης στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: καφές, τσάι, νερό, χυμός, αναψυκτικά, κουλουράκια, κέικ, κρύα σάντουιτς, γλυκά. Διερμηνεία και μεταφραστικός εξοπλισμός (καμπίνες) για 3 γλώσσες (ελληνικά αγγλικά βουλγάρικα) με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). Τήρηση λίστας συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο) Τήρηση πρακτικών εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) Σύνταξη και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης (στην αγγλική γλώσσα) Παραδοτέα δράσης 2.2.β Π2.2.2 Δράση 2.3 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής για κάθε εκδήλωση: - Πρόσκληση και agenda (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - 2 Δελτία τύπου και αποδελτίωση - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) - Πρακτικά εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) - Φωτογραφίες Δικτυακή Πύλη του Έργου (Project Portal) Η παρούσα δράση αφορά στην ενημέρωση του αγγλικού περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η οποιαδήποτε δημοσίευση του αγγλικού περιεχομένου σε αυτή, θα γίνεται σε συνεργασία και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη μετάφραση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου στην αγγλική γλώσσα. Το περιεχόμενο θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον οδηγό δημοσιότητας του προγράμματος. Η ανάρτηση των αγγλικών κειμένων στην ιστοσελίδα του έργου θα γίνεται από τον Επικεφαλής εταίρο του έργου ο οποίος έχει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία της ιστοσελίδας του έργου. Παραδοτέα Δράσης 2.3: Π2.3.1 Μεταφρασμένα κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα Πακέτο Εργασίας 3: Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Δράση 3.1 Μελέτες (καταγραφή επαγγελμάτων, αποτύπωση αναγκών επιχειρήσεων, εξειδίκευση προσόντων) Σελίδα 13 από 101

14 Η παρούσα δράση αφορά στην εκπόνηση τριών (3) μελετών εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό να καταγραφεί η υφιστάμενη επιχειρηματική κατάσταση και να εντοπιστούν οι νέες προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρηματικών ευκαιριών στους επιλέξιμους νομούς του Προγράμματος στην Ελλάδα (Νομοί Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ροδόπης, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης). Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η εκπόνηση των εξής μελετών: 1. Μελέτη καταγραφής των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή, ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τις τάσεις της αγοράς Αντικείμενο της μελέτης είναι η συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δευτερογενών στοιχείων με στόχο την αποτύπωση των αναγκών και των τάσεων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας με ταυτόχρονη αποτύπωση και παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της απασχόλησης και της ανεργίας. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των επιλέξιμων νομών των δύο διασυνοριακών Περιφερειών (ΚΜ και ΑΜΘ) - Γεωμορφολογικά, Δημογραφικά, Περιφερειακό ΑΕΠ Κλαδική διάρθρωση, Παραγωγή (Τομείς Προϊόντα), Εκπαίδευση Υγεία Υπηρεσίες, Υποδομές Αναπτυξιακή πολιτική (προβλήματα δυνατότητες προοπτικές, νέα στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης) Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό - Βασικά χαρακτηριστικά απασχόλησης και ανεργίας ανά Περιφέρεια (ΚΜ και ΑΜΘ, για τους επιλέξιμους νομούς του Προγράμματος) Καταγραφή θεσμικού πλαισίου και Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (π.χ. θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας) Καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν τα επαγγελματικά προφίλ (πεδίο ευθύνης του επαγγέλματος, κοινωνικό-οικονομικό και κλαδικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος/ ειδικότητας, κύριες και επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί κατά την εργασία τους, τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος) Συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της περιοχής παρέμβασης, εντοπισμός των ισχυρών σημείων στη βάση των οποίων μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και να καθοριστούν οι κατευθύνσεις και τάσεις της απασχόλησης Βιβλιογραφία Πηγές 2. Μελέτη αποτύπωσης αναγκών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και κατηγορίες στελεχών Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση του επιχειρηματικού προφίλ και του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, των ειδικοτήτων και των αναγκών εξειδίκευσης και κατάρτισης, καθώς και των διαφαινόμενων προοπτικών των Σελίδα 14 από 101

15 επιχειρήσεων για περαιτέρω δράση. Αφορά στην καταγραφή πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου σε επιλεγμένο δείγμα επιχειρήσεων, επιχειρηματιών των επιλέξιμων νομών του Προγράμματος στην Ελλάδα (Νομοί Θεσσαλονίκης, Έβρου, Ροδόπης, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης), για καταγραφή των τάσεων στην αγορά εργασίας και των τάσεων και προθέσεων των επιχειρήσεων αναφορικά με: τις ειδικότητες τις οποίες απασχολούν οι επιχειρήσεις σήμερα και τις ειδικότητες τις οποίες αναμένουν ότι θα χρειαστούν την αξιολόγηση της σημαντικότητας των γνώσεων και των ικανοτήτων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν τα στελέχη τους στις ειδικότητες που έχουν ζήτηση τις αλλαγές και τάσεις των μορφών απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων (μετατροπές συμβάσεων, μερική απασχόληση κλπ) τις ανάγκες των επιχειρήσεων για συνεχή εκπαίδευση των στελεχών τους Ισχυρά αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και σημαντικότερα προβλήματα ανάπτυξης των επιχειρήσεων Συμπεράσματα για κάθε περιοχή Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και επιλογής δείγματος - συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Βιβλιογραφία Πηγές 3. Η μελέτη εξειδίκευσης των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής Αντικείμενο της μελέτης είναι ο προσδιορισμός και εξειδίκευση των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού της επιλέξιμης ελληνικής περιοχής παρέμβασης, γεγονός που θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στον αποτελεσματικό σχεδιασμό συγκεκριμένων βραχείας διάρκειας επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του έργου. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αποτύπωσης των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και κατηγορίες στελεχών η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει την επάρκεια κάλυψης των παραπάνω γνώσεων ικανοτήτων και τον βαθμό ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της αγοράς. Η μελέτη θα εξετάζει επίσης τους σημαντικότερους λόγους που δημιουργούν ζήτηση στις ειδικότητες που αποτυπώθηκαν και θα καταλήγει σε προτάσεις βελτίωσης με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού με στόχο μια οικονομία που να βασίζεται στη γνώση. Παραδοτέα Δράσης 3.1: Π3.1.1.i Μελέτη καταγραφής των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή, ευκαιρίες για την Σελίδα 15 από 101

16 ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τις τάσεις της αγοράς στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα Π3.1.1.ii Π3.1.1.iii Μελέτη αποτύπωσης αναγκών επιχειρήσεων στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα Μελέτη της εξειδίκευσης των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα Πακέτο Εργασίας 5: Προ θερμοκοιτίδα νέων επιστημόνων Δράση 5.3 Διοργάνωση Ανοιχτών Επιχειρηματικών Εργαστηρίων (OpenLabs) Η παρούσα Δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση τεσσάρων (4) εκδηλώσεων - ανοικτά επιχειρηματικά εργαστήρια (OpenLabs). Τα εργαστήρια έχουν σκοπό να δράσουν ως καταλύτης και κόμβος συνεύρεσης των ωφελουμένων του έργου με επιχειρήσεις, καταξιωμένους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες και ειδικούς με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επίλυσης πρακτικών ζητημάτων που θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οργανική ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκδηλώσεων (τόπος, ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος όπως περιγράφονται ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης & Δημοσιότητας για τους Έλληνες εταίρους (Information & Publicity Guidelines for Greek project partners) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία » όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει για κάθε μία από τις τέσσερις εκδηλώσεις: Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου, σήμανση του χώρου, διακόσμηση, φωτογράφηση. Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης (ελληνικά και αγγλικά) Προσδιορισμός θεματολογίας (δημιουργία ατζέντας στα ελληνικά και αγγλικά) Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας (δελτίο τύπου ως προπομπός για την προσέλκυση συμμετεχόντων) Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον καφέ, τσάι, νερό, χυμό, κουλουράκια, κέικ, κρύα σάντουιτς, γλυκά για 30 άτομα Διερμηνεία και μεταφραστικός εξοπλισμός (καμπίνα) για 3 γλώσσες (ελληνικά αγγλικά βουλγάρικα) με τον απαραίτητο αριθμό δεκτών Σελίδα 16 από 101

17 Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop projector οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων Τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μετά το πέρας αυτής (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων, αναφορά πεπραγμένων κλπ). Επιλογή, πρόσκληση εμπειρογνωμόνων (τέσσερις συνολικά - οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από μη επιλέξιμη περιοχή του έργου) για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής και διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής τους. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και η ημερήσια αποζημίωσή τους θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο. Τήρηση παρουσιολογίου (λίστα συμμετεχόντων) Τήρηση πρακτικών εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) Σύνταξη και διανομή βεβαιώσεων παρακολούθησης (στην αγγλική γλώσσα) Παραδοτέα δράσης 5.3 Π5.3.1 Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής για κάθε εκδήλωση: - Πρόσκληση και agenda (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - Δελτίο τύπου και αποδελτίωση - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) - Πρακτικά εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) - Φωτογραφίες Σελίδα 17 από 101

18 Α2.3 Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 14/8/2015. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Τίτλος Έναρξη Λήξη ΠΕ1 Διαχείριση & Συντονισμός Δράση 1.2 Διαχείριση έργου υπογραφή σύμβασης 14/8/2015 Δράση 1.3 Συναντήσεις Διαχείρισης και Συντονισμού Έργου υπογραφή σύμβασης 14/8/2015 ΠΕ2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα Δράση 2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και ενημερωτικό υλικό υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 Δράση 2.2 Εκδηλώσεις έργου (συνέδρια και εκδηλώσεις δικτύωσης) υπογραφή σύμβασης 14/7/2015 Δράση 2.3 Δικτυακή Πύλη του Έργου (Project Portal) υπογραφή σύμβασης 14/8/2015 ΠΕ3 Διάγνωση της περιοχής και σχεδιασμός του έργου Δράση 3.1 Μελέτες (καταγραφή επαγγελμάτων, αποτύπωση αναγκών επιχειρήσεων, εξειδίκευση προσόντων) υπογραφή σύμβασης 14/5/2014 ΠΕ5 Προ θερμοκοιτίδα νέων επιστημόνων Δράση 5.3 Διοργάνωση Ανοιχτών Επιχειρηματικών Εργαστηρίων (OpenLabs) 15/6/ /2/2015 Σελίδα 18 από 101

19 Α2.4 Πίνακας Παραδοτέων Έργου Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Παράδοσης Π1.2.1 Τριμηνιαίες αναφορές προόδου 1 εβδομάδα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στην ΚΤΓ Π1.3.1 Έκθεση Αναφοράς της συνάντησης έργου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (αγγλική γλώσσα) με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (Παρουσιάσεις, agenda, πρακτικά συνάντησης, λίστα συμμετεχόντων, φωτογραφίες) Π1.3.2 Παρουσιάσεις των εκπροσώπων του ΣΕΒΕ σε όλες τις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (αγγλική γλώσσα) Π2.1.1 Ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: φάκελοι (folders) φυλλα μπλοκ στυλό, μαύρης ή μπλε μελάνης τρίπτυχα φυλλάδια (ελληνικά) - 3 Banners (1 ελληνικό - 2 αγγλικά) - 6 δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις στον τοπικό και εθνικό τύπο και αποδελτίωση (ελληνικά) - 1 βίντεο σποτ διάρκειας 15 λεπτών (ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους) Π2.2.1.α Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής εναρκτήριου συνεδρίου: - Πρόσκληση και ατζέντα (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - 2 Δελτία τύπου και αποδελτίωση - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - Φωτογραφίες - Έντυπο σχολίων ερωτηματολόγιο αξιολόγησης - Έκθεση αξιολόγησης συνεδρίου (αγγλικά) - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) Π2.2.1.β Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής για κάθε εκδήλωση: - Πρόσκληση και agenda (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - 2 Δελτία τύπου και αποδελτίωση - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) Σελίδα 19 από εβδομάδα μετά τη συνάντηση 3 ημέρες πριν από κάθε συνάντηση 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή του 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή της κάθε εκδήλωσης

20 Π Π3.1.1.i - Πρακτικά εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) - Φωτογραφίες Μεταφρασμένα κείμενα για την ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα Μελέτη καταγραφής των επαγγελμάτων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην διασυνοριακή περιοχή, ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τις τάσεις της αγοράς Καθ όλη τη διάρκεια του έργου 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Π3.1.1.ii Μελέτη αποτύπωσης αναγκών επιχειρήσεων 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Π3.1.1.iii Π5.3.1 Μελέτη της εξειδίκευσης των προσόντων του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής για κάθε εκδήλωση: - Πρόσκληση και agenda (ελληνικά και αγγλικά) - Ομιλίες και παρουσιάσεις - Λίστα συμμετεχόντων - παρουσιολόγιο - Δελτίο τύπου και αποδελτίωση - Βεβαιώσεις παρακολούθησης (αγγλικά) - Πρακτικά εκδήλωσης (ελληνικά και αγγλικά) - Φωτογραφίες Πίνακας 1: Πίνακας Παραδοτέων Έργου 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 15 ημέρες μετά τη διεξαγωγή της κάθε εκδήλωσης Σελίδα 20 από 101

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα