«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»"

Transcript

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ : ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ- ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Για ποιες εργασίες απαιτείται οικοδ. Άδεια Άρθρο 22 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/ Κτιριοδομικός Κανονισμός 2. Νομική έννοια της οικοδ. άδειας 3. Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας Ε46945/2765/89 (αποφάσεις Σ.τ.Ε 1320/87 934/88), Ε35/91, Ε74/89, Ε7/92, 19534/ (Γνωμ. Ν.Σ.Κ 681/95) ΥΑ 71714/90, 85746/440/99 αποδοχή 643/98 ΥΝΣΚ, Ε 52/99 αποδοχή 516/97 γνωμ. ΝΣΚ 4. Αρμοδιότητα για χορήγηση της οικοδ. Άδειας Άρθρο 27 ΓΟΚ 85, Άρθρο 2 ΠΔ και άλλες ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στις ΝΑ & τους ΟΤΑ 5. Απαγόρευση χορήγησης οικοδ. Αδειών Αναστολή - χώροι κοινόχρηστοι και ειδικού προορισμού Άρθρα 6, 8 του ΝΔ Άρθρο 4 του Ν 1337/83 Παραγρ. 3, 4, 5 του άρθρου 26 του Ν 2831/2000 Παραγρ. 2β, 6 του άρθρου 4 του Ν 1577/85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 2831/ Ανάκληση οικοδ. Αδειών 7. Ακύρωση οικοδ. Αδειών 8. Τρόπος έκδοσης οικοδ. Αδειών α) Δικαιολογητικά (άρθρο 3 Π. Δ/τος ) (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ) β) Εγκρίσεις φορέων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ) γ) Προέλεγχος δ) Πληρότητα για την υποβολή της μελέτης ε) Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στ) Χρόνος έκδοσης - παράταση ζ) Έλεγχος μελετών - προθεσμίες η) Έλεγχος ΕΠΑΕ θ) Ισχύς και αναθεώρηση - ενημέρωση οικοδομικής άδειας (Ε 156/86 - Ε108/87) Ι) Παράταση αυτής Ια) Έλεγχος οικοδομικών εργασιών με αυτοψία - χωρίς αυτοψία (Ε28116/ ) ΠΔ 38/91 (ΦΕΚ 21Α) ΠΔ 48/95 (ΦΕΚ 36) Ιβ) Προδιαγραφές Ιγ) Ποιες εργασίες περιλαμβάνονται στην οικ. άδεια Ιδ) Αυτοτελείς εργασίες 2

3 Ιε) Μεταβατικές διατάξεις 9. Οικοδ. Άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχή και σε ειδικές περιπτώσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ) 10. Οικοδ. Άδειες προσθήκης σε υπάρχον κατ επέκταση ή καθ ύψος (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV) 11. Οικοδ. Άδειες περιτοιχίσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV) 12. Άδεια κατεδαφίσεως (ΠΙΝΑΚΑΣ V) 13. Άδεια εκσκαφών-επιχώσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ V) 14. επιγραφές-διαφημίσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ V) 15. Οικοδ. Άδειες σε χώρους που υπάρχει ή επιβάλλεται απαλλοτρίωση (ΠΙΝΑΚΑΣ V) 16. Έκδοση οικοδ. αδειών σε εντασσόμενες με τον Ν. 1337/83 περιοχές (ΠΙΝΑΚΑΣ VI) 17. Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής (ΠΙΝΑΚΑΣ VI) 18. Xώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙΙ) 19. Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών συνήθων ή απλών δεδομένων και διαδικασιών εντός πέντε (5) ημερών. Απόφαση 53245/ ΦΕΚ 6Β/

4 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 3 του ΠΔ 8/7/93 (ΦΕΚ 795Δ) Από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όσα υπογραμμίζονται είναι υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης για έκδοση της οικοδομικής άδειας, για να είναι πλήρης η κατάθεση του φακέλου. 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία ενσωματώνονται σε ενιαίο τεύχος : α. Δηλώσεις αναθέσεως μελέτης και επίβλεψης β. Δηλώσεις αναλήψεως μελέτης - επίβλεψης γ. Φύλλο ελέγχου δ. Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών 2. Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. 3. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. Ελλάδος) 4. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για την εξόφληση εισφορών από τον μηχανικό (ΚΥΑ /2439 Α0012/ΠΟΛ1277/94) 5. Πίνακας προσδιορισμού ελαχίστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και αρχικός πίνακας ποσοστών συμμετοχής στο κόστος των επί μέρους εργασιών (ΚΥΑ /2439 Α0012/ΠΟΛ1277/94) 6. Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ή εργολάβου για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 7. Αποδείξεις καταβολής εισφορών - κρατήσεων 8. Τεχνική και Αιτιολογική Έκθεση του έργου. 9. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) (Ε36/97) Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ειδικές διατάξεις 10. Χρονικός Προγραμματισμός των έργων ΥΑ 15886/ (Ε46/94 23/95) 11. Τοπογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα κάλυψης 12. Βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου (παραγρ. 3 άρθρου 10 Ν. 1577/83) - Δεν απαιτείται ως Δικαιολογητικό εφόσον βεβαιώνεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην Πολεοδομία (Απόφ /02 ΦΕΚ 6Β/ ) 4

5 13. Τεχνική έκθεση για τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής (Ε98/89) 14. Τίτλος ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο (για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα ή τα εκτός σχεδίου) (Ε123/83) 15. Αρχιτεκτονική μελέτη 16. Στατική μελέτη σύμφωνα με τους κανονισμούς 17. Μελέτη θερμομόνωσης (ΠΔ 16/ ΦΕΚ 362 Δ) 18. Μελέτη εγκαταστάσεων υδραυλικών και αποχετεύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις περιπτώσεις οικοδομών πάνω από 800m2 ή πάνω από έναν ορόφους (ΥΑ 52701/97, Ε24/98) 19. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πάνω από 3 ορόφους σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις περιπτώσεις οικοδομώv άνω των 300m2 ή άνω των (YA 52701/97, E24/98) 20. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς 21. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (Π.Δ 71/88 ΦΕΚ 32 Α) 22. Μελέτη καυσίμων αερίου (Π.Δ 420/87 ΦΕΚ 187 Α) 23. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις (Πίνακας ΙΙ) 24. Συμβολαιογραφική δήλωση και πιστοποιητικό μεταγραφής για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 1 & 2Ββ Ν. 1221/81) ή απόδειξη καταβολής εισφοράς για την εκπλήρωση υποχρέωσης κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 1 & 2γ Ν. 1221/81) 25. Έγκριση ότι δεν παρεμποδίζεται η τακτοποίηση σε περίπτωση αρτίου οικοπέδου που γειτνιάζει με μη άρτιο ή καταργούμενη οδό (παραγρ. 2 άρθρου 24 Ν 1577/85) 5

6 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΙΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Σε περιπτώσεις που προκύπτει από τους όρους δόμησης της περιοχής ζητούνται εγκρίσεις όπως: 1. Της Πολιτικής Αεροπορίας (για το επιτρεπόμενο ύψος) 2. Της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ (για το σύνολο της μελέτης ή για εκσκαφές) 3. Της αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας για την μη ανάκληση του παραχωρητηρίου στους προσφυγικούς οικισμούς - για κατάτμηση 4. Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών *α) για ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων (Ε30/90) β) για κτίρια σταθμών αυτοκινήτων γ) για κτίρια όπου οι απαιτούμενες θέσεις χώρων στάθμευσης είναι πάνω από 30 δ) για σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας 5. Της ΔΕΗ α) για την κατασκευή ή μη υποσταθμού όταν η οικοδομή έχει όγκο μεγαλύτερο από 2500μ3, Ε4/77 του ΥΔΕ 69/84 ΥΧΟΠ με εξάντληση Σ.Δ β) για το επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών, όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε Ο.Τ που διασχίζεται ή βρίσκεται πλησίον από εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης (Ε84543/85, Ε42002/90) 6. Του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΥΠΠΟ για κηρυγμένα ιστορικά κτίρια μνημεία - έργα τέχνης κλπ (Ε149/84). Ειδικοί όροι δόμησης - προσθήκες Και για κάθε περίπτωση που προκύπτει σύμφωνα με τον Ν ΦΕΚ153Α/ «Προστασία Αρχαιοτήτων» *7. Του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για κλινικές Νοσοκομεία κ.λ.π *8. Της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (περιλαμβάνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες) *9. Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας για κτίρια πτηνοτροφείων, στάβλων - βουστασίων κ.λ.π *10. Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για κτίρια που έχουν σχέση με την γεωργία *11. Της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού για Αθλητικές εγκαταστάσεις *12. Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού για Τουριστικές εγκαταστάσεις 6

7 *13. Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων α) για κτίρια εκπαιδευτηρίων β) για ιερούς ναούς ορθοδόξων, ετεροδόξων και ετεροθρήσκων (όχι παλαιοημερολογητών) έγγραφο 70795/3467/ Για κτίρια Θεάτρων - Κινηματογράφων και Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 ατόμων, Έγκριση ίδρυσης (για έκδοση άδειας) (και λειτουργίας μετα την κατασκευή) με Απόφαση του Δημάρχου ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από γνώμη (πρακτικό) της επιτροπής θεάτρων κινηματογράφων των ΔΗΜΩΝ (με θεώρηση της μελέτης) 15. Της ΔΕΦΑ όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές που προβλέπεται δίκτυο Φωταερίου 16. Της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γεν. Δ/νση Υδραυλικών Έργων) της Γ.Γ.Δ.Ε για οικοδόμηση κοντά σε ρέματα (άρθρο 6 της ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ59Δ άρθρο 6 του Ν880/79 ΦΕΚ58Α) και Ν.3010/02 ΦΕΚ 91Α 17. Έλεγχος οικοδομικών αδειών στις περιοχές επιρροής των γραμμών επέκτασης του Αττικό Μετρό (30 μέτρα εκατέρωθεν των γραμμών) (έγγραφο ΔΟΚΚ ΥΠΕΧΩΔΕ 87024/ ) 18. Έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας σε περιοχές εγγειοβελτιωτικών έργων, αν η οικοδομή είναι σε απόσταση μικρότερη των 50μ. (Εγκύκλιος 21/84) 19. Βεβαίωση Δήλωσης Κτηματολογίου (Εγκ 50/94, άρθρο 4 Ν.1512/85 & άρθρο 22 Ν.2664/98) 20. Έγκριση Χωροθέτησης και έγκριση Περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το Ν.1650/00 και την ΚΥΑ 69269/89, όπως ισχύει μετά το Ν / 02 Σημείωση: Ισχύει η παράγρ. 2 του άρθρου 3 του ΓΟΚ 85, για την λειτουργικότητα των ειδικών κτιρίων [Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το άρθρο 21 Ν. 1577/85 - το Π. Δ/γμα (εκτός Σχεδίου Δόμηση) το άρθρο 27 παρ. 16 του Ν. 2831/00 ή από ειδικές ρυθμίσεις. Οι παρεκκλίσεις, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνονται με αποφάσεις Νομάρχη - Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα και γνώμη του αντίστοιχου ΣΧΟΠ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν / 2002 ] 7

8 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΙΙΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. Δόμηση εκτός σχεδίου α) i. έγκριση του Δασαρχείου ότι η έκταση δεν είναι δασική και «τελεσιδικία» για το ιδιοκτησιακό (η έγκριση του Δασαρχείου απαιτείται και στις περιπτώσεις των οικοπέδων της παραγρ. 2 του άρθρου 29) β) λόγω της θέσης του γηπέδου όπου απαιτείται: i. έγκριση για κυκλοφοριακή σύνδεση με τις Εθνικές και επαρχιακές οδούς για τα ειδικά κτίρια που επιβαρύνουν ή παρεμποδίζουν την κυκλοφορία ii. έγκριση από τον ΟΣΕ (για ζώνη απαλλοτριώσεων) iii. καθορισμό αιγιαλού και παραλίας (Ν.2971/01 ΦΕΚ 285Α Εγκ. 13/02 & 32/02) γ) i. οδοιπορικό σκαρίφημα στο τοπογραφικό ii. απόφαση Νομάρχη για τον χαρακτηρισμό κυρίας Κοινοτικής ή Δημοτικής οδού στο τοπογραφικό 2. Οικοδομική άδεια λυομένου Έγκριση του τύπου της Δ/νσης ΔΟΠΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ (Π. Δ/γμα ΦΕΚ 1032Δ) 3. Άδεια σε οικισμό προ του 23 α) αυτοψία από διμελή επιτροπή τεχνικών σε περίπτωση που δεν είναι καθορισμένα τα όρια ή έχουν ανακληθεί β) οδοιπορικό σκαρίφημα γ) καθορισμός γραμμής αιγιαλού και παραλίας 4. Οικοδομική άδεια θεομηνιοπλήκτων Έγγραφο του αρμόδιου ανάλογα με την περίπτωση φορέα που να πιστοποιείται το συμβάν και να αναφέρονται η επιφάνεια, όροφοι και όγκος του κτιρίου ΠΔ ΦΕΚ 130Δ για όλη τη χώρα Για τους νομούς Αττικής - Βοιωτίας Π Δ/γμα 131/ ΦΕΚ 114Α) Ε48/2000, 81/ Οικοδομική άδεια αποκεκλεισμένου από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικοπέδου Απόφαση Νομάρχη για τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης 6. Άδεια σε οικόπεδο με πρόσωπο σε οδό προ του 1923 Απόφαση Νομάρχη για την αναγνώριση της οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, οπότε εξομοιώνεται με εγκεκριμένη οδό. 7. Οικοδομική άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτων κτισμάτων α) απόφαση του οικείου Νομάρχη εξαίρεσης από την κατεδάφιση κατά την παραγρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1337/83 β) απόφαση του οικείου Νομάρχη για την συνέχιση των εργασιών για την οποία απαιτούνται: i. υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίριο αποτελεί τη μοναδική κύρια ή την μοναδική παραθεριστική κατοικία του ιδιοκτήτη μέσα στα όρια της χώρας και τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν στο ίδιο σπίτι. 8

9 ii. βεβαίωση του αρμόδιου φορέα σχετικά με το επάγγελμα που ασκεί ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου 8. Οικοδομική άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων κατ εφαρμογή της παραγρ. 8.5 του άρθρου 8 του Ν. 1512/85 α) απόφαση του οικείου Νομάρχη εξαίρεσης από την κατεδάφιση β) καταβολή εξ ολοκλήρου του διπλασίου της ειδικής εισφοράς (άρθρα 1, 2, 3 του από Π. Δ/τος ΦΕΚ 393Δ) 9. Οικοδομική άδεια οικογενειακής στέγης (Γ 622/61/84 ΦΕΚ 9Β) α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται: ότι δεν έχει εκδοθεί για τον κύριο του οικοπέδου άλλη άδεια οικογενειακής στέγης τα μέλη που πρόκειται να κατοικήσουν ότι ο κύριος και τα λοιπά μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης ή του οικισμού ότι είναι μόνιμος κάτοικος επί διετία σε οικισμούς άνω των κατοίκων και έχει τουλάχιστον ένα έτος απασχόλησης στον οικισμό β) βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα με τα μέλη και τη συγγενική τους σχέση γ) αντίγραφο της μερίδας των ενδιαφερομένων από το υποθηκοφυλακείο 10. Άδειες που βαρύνονται με αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας α) συμβολαιογραφική δήλωση και πιστοποιητικά μεταγραφής ότι τίθεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου (σε περίπτωση πρώτης διάνοιξης) β) πράξη αναλογισμού και υπεύθυνη δήλωση επίσπευσής της ( για περίπτωση διαπλάτυνσης σε σχέδια πόλεων που εντάχθηκαν με το Ν. Δ/γμα ) ή υπεύθυνη δήλωση των πέριξ ιδιοκτησιών και δήλωση με τίτλους ιδιοκτησίας (Ε25/87, 7/88) 11. Έγκριση Εργασιών εγκαταστάσεων ραδιοεπικοινωνίας [άρθρο 71 Ν. 2145/93 (ΦΕΚ 88 Α ), Ε34/93, Ε12/94, Ε59664/98 Ε61/85, Ε29/89] Ν.2801/00 ΦΕΚ46Α, ΚΥΑ 53571/3839/00 ΦΕΚ1105Β α) για τηλεφωνία - τηλεπικοινωνία, έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών β) για ραδιοφωνικούς - τηλεοπτικούς σταθμούς, έγκριση από το Υπουργείο Προεδρίας και τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης άδεια του οικείου Νομάρχη για κατασκευή των εγκαταστάσεων σε δασική ή αναδασωτέα έκταση του δημοσίου ή ιδιωτική δασική έγκριση ΕΠΑΕ σε περιοχές ειδικής προστασίας εντός - εκτός σχεδίου (53510/ ) Στην παραγρ. 5Ε του ανωτέρω νόμου αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται γ) Αιολικά Πάρκα Ν.2244/94 ΦΕΚ168Α και Ν.2941/01 ΦΕΚ201Α 9

10 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΙV ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Πλην των δικαιολογητικών των πινάκων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, συμπληρωματικά υποβάλλεται ή άδεια του υπάρχοντος (με εγκεκριμένα σχέδια) ή δικαιολογητικά για την απόδειξη του πριν από τον ΓΟΚ/55 και εκδίδεται Απόφαση προϊσταμένου σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΓΟΚ 85 και των Εγκ. 55/00 ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση με τον Α.Ν 410/68 ή απόφαση του Νομάρχη εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 720/77 ή 1337/83 ή απόφαση του Νομάρχη εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με την παραγρ. 8 του άρθρου 9 του Ν. 1512/85 ή απόφαση του Νομάρχη νομιμοποίησης σύμφωνα με τις παραγρ και του άρθρου 8 του Ν. 1512/85 ή άδεια νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 1577/85 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΩΝ Άρθρο 18 Ν. 1577/85 Απόφαση Σ 1928/68 (δεν απαιτείται οικ. άδεια για περιφράξεις εκτός σχεδίου, για γήπεδα μεγαλύτερα των 1000τμ. σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγκριση Δασαρχείου, Αρχαιολογίας, κλπ.) Άρθρο 1 παρ. 13 Π.Δ 31/5/85 (ΦΕΚ 270Δ ) Άρθρο 23 παρ. 1 Νόμου 1337/83 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Π.Δ 236/84 (ΦΕΚ 95 Α ) Π.Δ 143/93 - Π.Δ 209/98 Άρθρο 8 παρ. 8 Π.Δ (ΦΕΚ 138Δ ) (σε οικισμούς προ του 23) Άρθρο 6 παρ. 5 Π.Δ (ΦΕΚ 181Δ ) ( σε οικισμούς κάτω των κατοίκων) 10

11 Π Ι Ν Α Κ Α Σ V OIKOΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ Παράγραφος 6, άρθρου 6 ΠΔ (ΦΕΚ 795 Δ ) Παράγραφος 7, άρθρου 4 Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831/2000 ΦΕΚ 140Α. Ν. 3028/01 ΦΕΚ 153Α «Προστασία Αρχαιοτήτων» από το ΥΠΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ Άρθρο 22 παρ.1 Ν.1577/85 Παράγραφος 6, άρθρου 6, ΠΔ , (ΦΕΚ 795 Δ ) Παράγραφος 1, άρθρου 17, Ν. 1577/85, (ΦΕΚ 210 Α ) Παράγραφος 10, άρθρου 1, ΠΔ (ΦΕΚ 270 Δ ) Ε 82326/ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ν.2946/01 ΦΕΚ 224 Α, και για τις προδιαγραφές: Αποφ-38110/02 Επιγραφές σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, ανάρτηση πανώ σε προσόψεις κτιρίωναποφ- και Αποφ-9918/03 Προσδιορισμός χώρων, τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων, και οδικών αξόνων, διεξαγωγής ολυμπιακών αθλημάτων Ν 2896/99 (ΚΟΚ) ΦΕΚ 57Α «Επιγραφές στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο» Η αρμοδιότητα έγκρισης ανήκει στους Δήμους Απαιτείται έγκριση ΕΠΑΕ Το άρθρο 20 του ΓΟΚ 85 καταργήθηκε ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΝΔ ΝΔ 690/48 Άρθρο 17 του Συντάγματος ΝΔ 797/71 Ν 5269/31 τροπ. Ν 653/77 Άρθρο 24 Ν 1337/83 σε συνδυασμό με τον Ν 1065/83 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) Ε 25/87 τροπ. Ε 7/88 11

12 Π Ι Ν Α Κ Α Σ VI ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 1337/83 Παράγρ. 1, 2 άρθρου 8 παράγρ. 7, άρθρου 9, άρθρο 12 Παράγρ. 10, άρθρου 43, Ν. 1337/83 Παράγρ. 5, 19, άρθρου 8, Ν. 1512/85 Παράγρ. 6, άρθρου 6, άρθρο 9, ΠΔ (ΦΕΚ 416 Δ ) 1. Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ε106/86 συμπλήρωση με τις 36369/6089/ , Ε68/87, 41683/8032/87, Ε105/87, Ε57/188, Ε75/88, 68592/1282/91, 69771/93 2. Β ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ε59/87 τροπ. Με την Ε106/87, ΠΔ (ΦΕΚ 416 Δ ) 3. ΟΙΚ. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε 49/88 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 1337/83 12

13 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΠΔ 455/76 (ΦΕΚ 169/76) «Όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων» Τροποπ. ΠΔ 249/78 (ΦΕΚ 54Α/78 ΠΔ 379/80 (ΦΕΚ 105Α/80) ΠΔ 316/86 (ΦΕΚ 139Α/86) ΠΔ 326/91 ΦΕΚ 117 Α/91) 2. Ν. 960/79 (ΦΕΚ 194/Α/7 Α) «Περί επιβολής υποχρέωσης προς δημιουργία χώρων στάθμευσης» Τροποπ. Ν. 1221/81 (ΦΕΚ 292/Α/81) Τροποπ. Ν ΦΕΚ 197Α/02 άρθρο 14 παρ.4 Κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 960/79 έχουν εκδοθεί και ισχύουν τα κάτωθι Π. Δ/τα : α) ΠΔ 165/80 (ΦΕΚ 46/Α/80) Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων στάθμευσης σε περιοχές Μείζονος περιοχής Πρωτευούσης» β) ΠΔ 10/8/87 (ΦΕΚ 749/Δ/87) «Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης Τροποπ. ΠΔ 25/4/89 (ΦΕΚ 253/Δ/89) ΠΔ 21/8/95 (ΦΕΚ 663/Δ/95) γ) ΠΔ 230/93 (ΦΕΚ 94/Α/93) «Περί καθορισμού των απαιτουμένων αριθμών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ανάλογης των χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας» δ) ΥΑ 98728/7722/93 (ΦΕΚ 167Δ/93) «Προδιαγραφές για τη κατασκευή χώρων στάθμευσης» ε) ΠΔ 350/96 (ΦΕΚ 230Α/96) «Ρυθμίσεις υποχρέωσης εξασφάλισης χώρων στάθμευσης σε πόλεις της χώρας καθώς και στις εκτός σχεδίου περιοχές αυτών» Τροποπ. ΠΔ (ΦΕΚ 277 Α/96) αριθμοί κλινών ξενοδοχείων) ΠΔ (ΦΕΚ 1159 Δ/97) προσθήκη Σαλαμίνας 3. Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90) Αναπτυξιακός 4. Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/92) Οι νόμοι 3, 4 (ανωτέρω) αφορούν διατάξεις «Περί υπογείων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους Δημοσίου ή ΝΠΔΔ» 13

14 5. Κ.Υ.Α 84184/93 (ΦΕΚ 736/Β/93) «Περί όρων και περιορισμών για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών αυτοκινήτων με χρησιμοποίηση μηχ/κών μέσων» 6. Π.Δ 28/7/98 (ΦΕΚ 623/Δ/98) «Διαδικασία για την ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από τους ιδιοκτήτες ακινήτων» Ε 8 / / Εξασφάλιση της διαφοράς θέσεων σε περίπτωση αλλαγής χρήσης Ε 19481/90 (γνωμ. 280/90) 42180/46 Ε/90 Εφαρμογή του 455/76 και 379/80 στα ιδιωτικά γκαράζ Ε 26551/4801/ (249/87 γνωμ.) Για κτίριο μικτής χρήσης για την απαλλαγή δημιουργίας χώρων στάθμευσης υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών όλων των χρήσεων Ε40/98 Τα 30 μ2 για είσοδο - έξοδο γκαράζ στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο μπορεί να περιλαμβάνουν ανελκυστήρα καθόδου προς τον χώρο στάθμευσης Ε50/98 (γνωμ. Ν.Σ.Κ 713/97) Έκταση εφαρμογής της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 10/8/87 (ΦΕΚ 749Δ) 7. Ν / 02 ΑΡΘΡΟ-11 παρ. 1 - εκκρεμεί η έκδοση ΠΔ 8. Ν / 02 ΑΡΘΡΟ-14 παρ. 4 - και Εγκύκλιος 35 / ΠΔ 111/04 για την Αττική και Εγκύκλιος 35/

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014.

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1 η Ιανουαρίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPINGS) Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα