ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, Θεζζαινλίθε Web site: Ρειέθσλν: , Fax: Ξιεξνθνξίεο: Πηακαηηάδνπ Ι., Γνχιαο Λ. Θεζζαινλίθε Αξ. πξση.: 10562/ ΔΟΓΝ: ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ SAP CRM, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ SAP CRM ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ Θξηηήξην αμηνιφγεζεο Ζ σαμηλόηεπη ηιμή Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: ,00 Δπξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΔΒΔΘ Νδόρ ΡΠΗΚΗΠΘΖ Απιθμόρ 29 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 4 Κήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ

2 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο ζην Φ.Δ.Θ. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ Γεκνζίεπζεο ζε Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 01/10/ /10/2010

3 ΑΞΝΦΑΠΖ Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.) ηνπ Δ.Β.Δ.Θ, έρνληαο ππφςε : Ρν Λ. 2286/95 (Φ.Δ.Θ. 19/Α/95) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη Οπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (Φ.Δ.Θ. 145 /Α/95) «παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». Ρν Ξ.Γ. 363/79 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ σο θαη ησλ Σξεκαηηζηεξίσλ Δκπνξεπκάησλ, πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ελ γέλεη θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150 Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)». Ρν Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 45Α/ ) : Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ρελ ΑΞ/Φ.30/Φ/133/367 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΘ 1223/Β/ ) κε ζέκα «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Ρν Άξζξν 88 ηνπ Λ. 1892/90 (πνρξεψζεηο Αλαδφρσλ Έξγσλ Ξιεξνθνξηθήο). Ρν Λ.2081/92 Αξηζκφο ΦΔΘ :154 (10/9/1992) «Πχζηαζε Δπηκειεηεξίσλ» Οχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3419/05 (ΦΔΘ 297/6/12/2005 Ρ. Α ) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (ΓΔ.ΚΖ.) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» Ρηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο (ΓΔ) ηνπ Δ.Β.Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ

4 ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Γημόζιο Ανοικηό διαγυνιζμό, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος : «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ SAP CRM, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ SAP CRM ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ», όπυρ αςηό πεπιγπάθεηαι ζηα ζςνημμένα Κέπη και Ξαπαπηήμαηα ηηρ παπούζαρ και ηα οποία αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ αςηήρ 1. Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ηο απγόηεπο μέσπι ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού πος είναι ζηιρ 10/11/2010, ημέπα Ρεηάπηη και ώπα 12:30 μ.μ. ζηα γπαθεία ηος Δ.Β.Δ.Θ.- ΡΠΗΚΗΠΘΖ 29, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 2. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Α. 3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : α) Φπζηθά ή Λνκηθά πξφζσπα. β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. γ) Ππλεηαηξηζκνί δ) Θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΚΔΟΝΠ Α ηεο παξνχζαο. 4. Ζ Έλσζε / Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Ξξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. 5. Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ΚΔΟΖ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:

5 ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΛΗΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΚΔΟΝΠ Α: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΚΔΟΝΠ Β: ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Ρα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλνπλ ην Δπηκειεηήξην Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Δ.Β.Δ.Θ.

6 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΜΔΡΟ Α : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Αλαζέηνπζα Αξρή Αξκόδηνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Πξνθήξπμε Έξγν Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ Πξνζθέξσλ Δθπξόζσπνο Αληίθιεηνο Αλάδνρνο Καηαθύξσζε ύκβαζε πκβαηηθό Σίκεκα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ) ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΗΚΟ ΠΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΝΣΑΔΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 4 ΑΗΣΖΖ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ ΑΡΘΡΟ 5 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΡΘΡΟ 8 ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 9 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Πξνζθνξά ηνπο, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ πηλάθσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αθόινπζεο επεμεγήζεηο / νδεγίεο: Οη Έιιελεο Πνιίηεο ΛΟΗΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο Γηθαηνινγεηηθά πηζηνπνίεζεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο ΑΡΘΡΟ 11 ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ... 30

7 11.2 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΑΡΘΡΟ 12 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΑΡΘΡΟ 14 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΦΑΚΔΛΛΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 17 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 18 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 19 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΑΡΘΡΟ 20 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΟ 21 ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΑΡΘΡΟ 24 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΡΘΡΟ 26 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΑΡΘΡΟ 28 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ ΚΡΑΣΖΔΗ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΧΝ ΑΡΘΡΟ 30 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ΑΡΘΡΟ 31 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΑΡΘΡΟ 32 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ Κ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ.. 48 ΑΡΘΡΟ 33 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΡΘΡΟ 34 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΟ 35 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ ΑΡΘΡΟ 36 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔΡΟ Β : ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ... 52

8 ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΔΛΗΘΥΛ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΝΞΝΗΝ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝΞΝΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΞΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΣΟΝΛΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΔΟΓΝ ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΩΛ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΟΩΛ ΡΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΘΔΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ Δ.Β.Δ.Θ. «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ SAP CRM, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ SAP CRM ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ» Δ.Β.Δ.Θ. Ζ έδξα ηνπ Δ.Β.Δ.Θ. Γεκφζηνο Αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή κε κέγηζην πξνυπνινγηζκφ 50,000 πιένλ ΦΞΑ. Ρέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν Δγγξάθσο κέζα ζε πξνζεζκία ηνπ κηζνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπάλσ εκεξνκεληψλ , Ώξα 12:30 Δ.Β.Δ.Θ.- ΡΠΗΚΗΠΘΖ 29, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ , Ώξα 12:30 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ

9 Πςνηομογπαθίερ - γενικά ΔΔ ΔΝΣ ΛΞΓΓ ΛΞΗΓ ΡΞΔ Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθφο Νηθνλνκηθφο Σψξνο Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

10 ΚΔΟΝΠ Α : ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ

11 1. Νπιζμοί και Γενικέρ Απσέρ ΑΟΘΟΝ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν Δ.Β.Δ.Θ. (ζην εμήο : ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ SAP CRM, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ SAP CRM ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ». Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο Β «ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ» ηεο Ξξνθήξπμεο απηήο. ΑΟΘΟΝ 2 ΝΟΗΠΚΝΗ Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 2.1 Αναθέηοςζα Απσή Ρν Δ.Β.Δ.Θ. πνπ εδξεχεη ζηε ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, νδφο ΡΠΗΚΗΠΘΖ 29, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ην νπνίν, κε ηηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο Γ.Δ. πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ απηφ. 2.2 Απμόδιορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ Ζ θα Πηακαηηάδνπ θαη ν θ. Γνχιαο παξέρνπλ ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη fax: ) 2.3 Ξποκήπςξη Ζ παξνχζα πξνθήξπμε απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα : Κέξνο Α : Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Κέξνο Β : Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ Ξαξαξηήκαηα Αληίγξαθν ηεο πξνθήξπμεο ζε έληππε κνξθή κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 2.4 Έπγο Ζ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΓΔΗΑΠ ΣΟΖΠΖΠ SAP CRM, ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ SAP CRM ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ηεο Ξξνθήξπμεο. 2.5 Δπιηποπή Γιαγυνιζμού και αξιολόγηζηρ Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν

12 ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 2.6 Δπιηποπή Δνζηάζευν Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ/ηνο 118/2007 θαη πξνζθπγψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ λ. 2522/ Ξποζθέπυν Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 2.8 Δκππόζυπορ Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ξξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Ξξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 2.9 Ανηίκληηορ Ρν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ, κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Ανάδοσορ Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο Θαηακύπυζη Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν Πύμβαζη Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Θαηαθχξσζεο Πςμβαηικό Ρίμημα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν Δπιηποπή Ξαπακολούθηζηρ και Ξαπαλαβήρ Έπγος (ΔΞΞΔ) Νκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα εθπξνζσπεί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ή θαη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλήθνπλ δπλάκεη ηεο Πχκβαζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Ξαξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Ξξνθήξπμεο.

13 ΑΟΘΟΝ 3 ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 3.1. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Ζ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα απφ: Ρν Λ. 2286/95 (Φ.Δ.Θ. 19/Α/95) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη Οπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95 (Φ.Δ.Θ. 145 /Α/95) «παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». Ρν Ξ.Γ. 363/79 «Ξεξί ηνπ ηξφπνπ ελεξγείαο ππφ ησλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ σο θαη ησλ Σξεκαηηζηεξίσλ Δκπνξεπκάησλ, πξνκεζεηψλ, κηζζψζεσλ θαη εθκηζζψζεσλ ελ γέλεη, αγνξψλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ ελ γέλεη θαη εθηειέζεσο εξγαζηψλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150 Α/ ) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)». Ρν Λ. 2690/99 (ΦΔΘ 45Α/ ) : Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ρελ ΑΞ/Φ.30/Φ/133/367 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΘ 1223/Β/ ) κε ζέκα «Δμαίξεζε πεξηπηψζεσλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο (πιηθνχ, ινγηζκηθνχ δηθηχσλ) θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Ρν Άξζξν 88 ηνπ Λ. 1892/90 (πνρξεψζεηο Αλαδφρσλ Έξγσλ Ξιεξνθνξηθήο). Ρν Λ.2081/92 Αξηζκφο ΦΔΘ :154 (10/9/1992) «Πχζηαζε Δπηκειεηεξίσλ» Οχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3419/05 (ΦΔΘ 297/6/12/2005 Ρ. Α ) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (ΓΔ.ΚΖ.) θαη Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» Ρηο απφ θαη απνθάζεηο ηεο ΓΔ ηνπ Δ.Β.Δ.Θ. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 3.2. ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ Νη ελζηάζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07.

14 Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: α) Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ) θαη ε απφθαζε πεξί απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, εθδίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. γ) Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζην κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηε ζρεηηθή απφθαζή ηεο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. ε) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. ζη) Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο πεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. δ) Ν πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18,20,26,32,33,34 θαη 39 ηνπ π. δ/ηνο 118/07 λα ππνβάιεη πξνζθπγή

15 γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. ε) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ Ξέληε Σηιηάδσλ (5.000) Δπξψ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Ωο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Έξγνπ ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηνπ, δελ πεξηνξίδνπλ, ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ξξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Ξξνζθεξφλησλ. Ξξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Ξξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ΑΟΘΟΝ 4 ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΥΛ Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ κηζνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ή νη δηεπθξηλήζεηο απηέο, δεηεζνχλ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο

16 ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη 6 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Νη δηεπθξηλήζεηο ζηηο απαληήζεηο απηέο ζα απνζηαινχλ ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ ζα έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε απφ ην Δπηκειεηήξην. Νη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. ΑΟΘΟΝ 5 ΣΟΝΛΝΠ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Δ.Β.Δ.Θ. πνπ εδξεχεη ζηελ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, νδφο ΡΠΗΚΗΠΘΖ 29, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ηελ Ρεηάξηε θαη ψξα 12:30. ΑΟΘΟΝ 6 ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε απηή θαη ηα δηθαηψκαηα επί απηήο αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο Ξξνθήξπμεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο Ξξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. ΑΟΘΟΝ 7 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ Ζ Ξξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα : Α. ην παξφλ Κέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη) Β. ην Κέξνο Β (Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ) Γ. ηα Ξαξαξηήκαηα Ξαξάξηεκα Η Ξαξάξηεκα ΗI : Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο : πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ Ξαξάξηεκα III : πφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο Ξαξάξηεκα IV : Ξίλαθαο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο

17 ΑΟΘΟΝ 8 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Ζ δηάζεζε ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ειεχζεξα απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο απφ ηελ έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε courier, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζέξρνληαη ζην παξαπάλσ γξαθείν θαη παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε. Πηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Νη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΟΘΟΝ 9 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 9.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε κέιε ηεο Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν ή ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΝΣ ή θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε ΠΓΠ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Ρα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα έρνπλ σο αληηθείκελν απαζρφιεζεο, ηελ παξνρή ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ππεξεζηψλ ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ, θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.2 ηεο παξνχζαο. Πηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί θαη έλα κέινο απηψλ λα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο απνιχησο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ.

18 Πην δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε απηφλνκα είηε σο κέιε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/ Πηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, ε Έλσζε / Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Ξξνζθνξά. Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο Θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ν απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 9.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΔΙΑΣΗΠΡΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη: α) έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα : i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (20), ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997(21) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ(22). iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ(23). iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. β) βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, γ) θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, δ) θαηαδηθάζζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, ε) έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο,

19 ζη) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή ζχκθσλα κε ηε ειιεληθή λνκνζεζία, δ) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ε) είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ζ) γηα ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψκαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηά λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, η) απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Απνθιείνληαη, επίζεο: ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα Δπίζεο απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζην Θεθάιαην 9.1, «ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» θαη ζην Θεθάιαην 9.2 «Απνθιεηζκφο Ππκκεηνρήο θαη Διάρηζηεο Ξξνυπνζέζεηο Ππκκεηνρήο», νη ππνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζην Θεθάιαην 10.1 «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηεο παξνχζαο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη δελ ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Θεθαιαίνπ 10.2 «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» ηεο παξνχζαο, φπσο θαη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ΑΟΘΟΝ 10 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 10.1 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ παξαθάησ πηλάθσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο / νδεγίεο: 1. Πηε Πηήιε «ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ», πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά. 2. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πνςήθην Αλάδνρν.

20 3. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πνςεθίνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΝΣΗ εάλ ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη ή φρη. 4. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ πνςήθην ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή ελφηεηα ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ. Νι Έλληνερ Ξολίηερ Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ ΑΞΑΗΡΖΠΖ ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ 1 πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : i. Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π. δ/ηνο 118/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο, - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, - είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πηζηνπνηείηαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. iii. Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα