ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 803 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ ΤΗΣ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΡΙΧΟΜΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ Ίδρυση ργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυχολο γίας του Παντείου Πανεπιστημίου Ίδρυση ργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχο λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «ρ γαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην λ ληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (ΜΜΥΘΑ)» και καθορισμός του σωτερικού του Κανονισμού Ίδρυση ργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχο λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «ργα στήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΝΔΙ)» και κα θορισμός του σωτερικού του Κανονισμού Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαί δευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω νικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις πιστήμες της κπαίδευσης» («Master in Education») Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΚ 28/Β / ) Υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπι στημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεό τερη απόφαση ΑΠΟΦΑΣΙΣ Αριθμ. πράξης 89 (1) Ίδρυση ργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχο λής Κοινωνικών πιστημών και Ψυχολογίας του Πα ντείου Πανεπιστημίου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΙΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΗΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 3 και 80 5α) του Ν. 4009/ Τις διατάξεις του άρθρου 4 1(γ) του Ν. 2083/1992 (ΦΚ 159/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 43/2014 (ΦΚ 258/τ.Α ). 4. Το από απόσπασμα από τα πρακτικά της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυχολογίας (συνεδρίαση ). 5. Το από απόσπασμα από τα πρακτικά της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυ χολογίας (συνεδρίαση ).. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος και 7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου και 8. Την από απόφαση της Συγκλήτου, εγκρί νεται: η ίδρυση ργαστηρίου «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πολιτισμού» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυχολογίας, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών πιστημών ργαστήριο «Κοινωνιολογία της Παιδείας και του Πο λιτισμού», το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και δι δακτικές ανάγκες του Τμήματος στον διεπιστημονικό τομέα της Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Ιστορίας. Άρθρο 2 Αποστολή Το ργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνιολογίας, καθώς και άλλων Τμημά των των Σχολών του Παντείου Πανεπιστημίου, σε θέμα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του ργαστηρίου. 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Κέντρα ρευνών και ακαδημαϊκά Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με άλλους φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας, ελληνικούς και διεθνείς, με κριτήριο την εξυ πηρέτηση των στόχων του ργαστηρίου.

2 804 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 3. Τη διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών δράσε ων με έμφαση στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την προώθηση της συνεργασίας με τους φορείς που περιγράφονται στο εδαφ. 2 του παρόντος άρθρου. 4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό Το ργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδα κτικού ρευνητικού Προσωπικού (Δ..Π.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, που η επιστημονική τους δραστηριό τητα είναι συναφής με τις διδακτικές και ερευνητικές στοχεύσεις του ργαστηρίου, από μέλη του ιδικού Τεχνικού ργαστηριακού Προσωπικού (.Τ..Π.), καθώς και από άλλες κατηγορίες του λοιπού επιστημονικού διδακτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού, που υπάρχουν ή θα συσταθούν και που τοποθετούνται στο ργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159) και 13 3(β) του Ν. 2817/2000 (Α 78) αντίστοιχα. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το ργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι κού ρευνητικού Προσωπικού (Δ..Π.) του Τμήματος Κοι νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου του Ν. 2083/1992 (Α 159). 2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο νται στο άρθρο 7 του Ν. 128/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ πτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του ργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος και της Κοσμητείας του ετήσιου προ γράμματος λειτουργίας του ργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και κατανομή των χώρων του ργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος και της Κοσμητείας για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το ργαστήριο. Άρθρο 5 γκατάσταση Λειτουργία 1. Το ργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Παντείου Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού του. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο ργαστήριο στα πλαί σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί, και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του ργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του ργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του ργαστη ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και της Κοσμητείας είναι δυνατή η πρό σληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτι κές και ερευνητικές δραστηριότητες του ργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 128/1982 και 5 του Π.δ. 407/1980). Άρθρο Έσοδα Τα έσοδα του ργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 3 του Π.δ. 159/1984 (Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Κοι νωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών πιστημών και Ψυ χολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 1ε του Ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Δι εθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του οικείου ργαστηρίου. Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του ργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, Φάκελος Οικονομικών Στοι χείων κάθε έτους, Κατάλογος πιστημονικών Βιβλίων, Περιοδικών και Οργάνων, Αρχείο ρευνητικών Προγραμ μάτων, Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού, Πρωτόκολλο ισερχόμενων εξερχόμενων γγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Μαΐου 2015 Ο Πρύτανης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ F Αριθμ. 951/994 (2) Ίδρυση ργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχο λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με την ονομασία «ργαστή ριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην λληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα (ΜΜΥΘΑ)» και καθορισμός του σωτερικού του Κανονισμού. Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 128/1982 «Για τη δομή

3 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 805 και λειτουργία των Ανώτατων κπαιδευτικών Ιδρυμά των» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει τουργία των Τεχνολογικών κπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 «θνική Βιβλιοθήκη της λλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141). β) Του άρθρου 80 παρ. 5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»(α 195), και του άρθρου 9 του Ν. 43/2014 (Α 258). γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Το Π.δ. 113/20 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: συνεδρίαση: 281/ ). 4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 57/ ). 5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση Αντικείμενο Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «ργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην λληνική και Ρω μαϊκή Αρχαιότητα (ΜΜΥΘΑ)», το οποίο καλύπτει στην Κλασική ειδίκευση του Τμήματος α) ερευνητικές ανά γκες σε θέματα θρησκείας και μύθου στην ελληνορω μαϊκή αρχαιότητα σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος προπτυχια κών και μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και υποψήφιων διδακτόρων, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με ποικί λα ερευνητικά κέντρα της Κλασικής Φιλολογίας, όπως το Κέντρο λληνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Harvard στην λλάδα, καθώς και με ευρωπαϊκά κέντρα όπως τα Centre Louis Gernet d études comparées sur les sociétés anciennes (Παρίσι) και το Centre international d étude de la religion grecque antique (Λιέγη). Άρθρο 2 Σκοπός Αντικείμενο εργασιών Αποστολή Το «ργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας στην λληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (ΜΜΥΘΑ) είναι το μοναδικό στην λλάδα στο είδος του και έχει ως σκοπό: 1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στον σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της μελέτης του μύθου και της θρησκείας στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Το ευρύτατο και διεθνές ενδιαφέρον για τους τομείς αυτούς δεν συνοδεύεται από την ύπαρ ξη ειδικών επιστημονικών ερευνητικών ινστιτούτων ή κέντρων και ελάχιστοι σε παγκόσμια κλίμακα είναι οι επιστημονικοί ή ακαδημαϊκοί φορείς που εντάσσουν συστηματικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους ειδικές προσεγγίσεις στον μύθο και τη θρησκεία της αρχαιότητας. Οι ερευνητικές αυτές περιοχές αποτελούν εδώ και αρκετούς αιώνες έναν νευραλγικό τομέα των αρχαιογνωστικών επιστημών και η ενδελεχής μελέτη τους προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη, στην προοπτι κή μιας σφαιρικής κατανόησης της συνθετότητας της αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής σκέψης. 2. Τη διεξαγωγή σοβαρής επιστημονικής έρευνας (με συνακόλουθες δημοσιεύσεις) στις εξής επιμέρους περι οχές του ελληνορωμαϊκού μύθου και θρησκείας: κύκλοι γενεαλογιών (διαχρονική εξέλιξη, παραλλαγές παράδο σης), μυθολογικοί κύκλοι και η πολυσχιδής σχέση τους με τον χωρόχρονο, αρχαία και σύγχρονη πρόσληψη της μυθολογικής και θρησκευτικής παράδοσης, η έννοια του «τόπου/χώρου (space)» σε σχέση με τις μυθολογικές, τελετουργικές και λατρευτικές παραμέτρους. 3. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και διε θνών συνεργασιών, με στόχο την άρθρωση ενός αυστη ρού επιστημονικού λόγου, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη διεθνή προσέγγιση και στα σύγχρονα πορίσματα και συγχρόνως θα τροφοδοτείται σε σταθερή βάση από την (εγχώρια και διεθνή) πανεπιστημιακή έρευνα. 4. Τη συνέχιση έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού Electra, καθώς και ειδικών τόμων και τευχών. 5. Την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.. Τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, υπερατλαντικών τηλεδιασκέψεων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευ τικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλη μένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 7. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ργαστηρίου του Λεξικού Κλασικής Μυθολογίας της M. R. Wright, A Dictionary of Classical Mythology. 8. Την κατάρτιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων σε ειδικά θέματα. 9. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 11. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». Άρθρο 3 Προσωπικό Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της Κλα σικής ειδίκευσης και στελεχώνεται από μέλη ΔΠ της Κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά, ενδια φέροντα του ργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυ χιακούς φοιτητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικη τικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του ργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4 80 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτι κού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπι στημίου Πατρών που ορίζεται με τη διαδικασία του άρ θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 385/ Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 128/1982 και επί πλέον: α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του ρ γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους. β) ισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του εξοπλισμού στην ειδίκευση. γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί ζεται με το εργαστήριο. δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος. ε) Μεριμνά για: την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ γάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού και διδακτικού έργου, την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του ργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη στελέχωση του ργαστηρίου με το αναγκαίο προ σωπικό, την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προ σωπικό του ργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων ή/και εντε ταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με τις επι στημονικές δραστηριότητες του ργαστηρίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 γκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διε ξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την τοποθέ τηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δραστηριο τήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυ ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα ραδοθεί. 5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόλη ση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμ φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο Έσοδα Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από: 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια σμό τρίτων. 2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/ Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημε δαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για το ργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του ργαστη ρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού Βαθμολόγια φοιτητών Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 8 Τίτλος Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του ργαστηρίου είναι «ΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ ΛΤΗΣ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (ΜΜΥΘΑ)», και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του ργα

5 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 807 στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος/ Σχολής που είναι εγκατεστημένο το ργαστήριο. 2. Το ργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου. 3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το ργαστήριο για την ξενόγλωσ ση αλληλογραφία του. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 21 Μαΐου 2015 Η Πρύτανις ΒΝΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 950/993 (3) Ίδρυση ργαστηρίου στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπι στημίου Πατρών με την ονομασία «ργαστήριο Νε οελληνικών Διαλέκτων (ΝΔΙ)» και καθορισμός του σωτερικού του Κανονισμού. Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 128/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων κπαιδευτικών Ιδρυμά των» (Α 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει τουργία των Τεχνολογικών κπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003 «θνική Βιβλιοθήκη της λλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α 141). β) Του άρθρου 80 παρ.5α του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α 195), και του άρθρου 9 του Ν. 43/2014 (Α 258). γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Το Π.δ. 113/20 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση: 281/ ). 4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 57/ ).. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο λογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση Αντικείμενο Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, το εργαστήριο με την ονομασία «ργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (ΝΔΙ)», το οποίο καλύπτει α) γλωσσολογικές ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Νεοελληνικών διαλέκτων σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διεπιστημονικές συνεργασίες της Γλωσ σολογίας γενικά και της Διαλεκτολογίας ειδικότε ρα με κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης (αυτόματη επεξεργασία γλώσσας και φωνής), κοινωνιολογίας (κοινωνιογλωσσολογία), ψυχολογίας (ψυχογλωσσο λογία) και εκπαίδευσης (διδασκαλία γλώσσας), και γ) διδακτικές ανάγκες της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του προγράμματος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Το εργαστήριο θα έχει ως βασικό σκοπό την υψη λού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν τις νεοελληνικές διαλέκτους, την ανάπτυξη εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσικά προβλήματα και διαχείριση κοινωνικών ταυτοτήτων που αφορούν διαλεκτόφωνους, και τέλος, στη διάσωση της γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρθρο 2 Σκοπός Αντικείμενο εργασιών Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως σκοπό: 1. Την κάλυψη υπαρχόντων κενών και ελλείψεων στο σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της γλωσσο λογικής έρευνας στην λλάδα, η οποία αγνοεί, σε με γάλο βαθμό, τα διαλεκτικά δεδομένα. Το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο είναι υψίστης εθνικής σημασίας δεδομένου ότι συμβάλλει στη διάσωση της γλωσσικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 2. Την ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία έχουν ως στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη μελέτη των Νεοελληνικών Διαλέκτων της Κοινής Νεοελληνικής. 3. Τη συστηματική καταγραφή και μελέτη των νε οελληνικών διαλέκτων στα επίπεδα της φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης και λεξικού. 4. Την προβολή του πλούτου της ποικιλίας της ελλη νικής γλώσσας σε διεθνές επίπεδο. 5. Τη δημιουργία του πρώτου διαλεκτικού άτλαντα της ελληνικής γλώσσας.. Τη δημιουργία διαλεκτικού αρχείου που θα περιλαμ βάνει γραπτές πηγές (γλωσσάρια, γραμματικές, παλαιές περιγραφές διαλέκτων, κείμενα σε διαλεκτικό υλικό) και τη συλλογή ηχογραφημένου διαλεκτικού λόγου. 7. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικού υλι κού προφορικού λόγου, του πρώτου για τις νεοελληνικές διαλέκτους. 8. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης διαλεκτικών φαι νομένων που προέρχονται από την αποδελτίωση εγ γράφων, χειρογράφων και γενικότερα γραπτού υλικού. 9. Την κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία των γλωσ σικών μηχανισμών που καθορίζουν τη γλωσσική ποικιλία και αλλαγή. 11. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, και πιο συγκεκρι μένα, την άσκηση των φοιτητών στην έρευνα, μελέτη και ανάλυση διαλεκτικών δεδομένων. 12. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

6 808 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 13. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλ λων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση λλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 14. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». Άρθρο 3 Προσωπικό Το εργαστήριο αποτελεί δραστηριότητα της ειδίκευ σης Γλωσσολογίας και στελεχώνεται από μέλη ΔΠ της ειδίκευσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολο γίας που η επιστημονική ενασχόλησή τους εμπίπτει στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του ργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέρο ντα καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονι κού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, το έργο των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του ργαστηρίου και η τοποθέτηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΠ του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου, και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 385/ Ο διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου, ασκεί τις αρ μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 128/1982 και επί πλέον: α) Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Φιλολογίας το πρόγραμμα λειτουργίας για τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του ρ γαστηρίου και μεριμνά για την υλοποίησή τους. β) ισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του εξοπλισμού στην ειδίκευση. γ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί ζεται με το εργαστήριο. δ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι οτήτων, στη Συνέλευση του Τμήματος. ε) Μεριμνά για: την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και για την παροχή ερευνητικού και διδακτικού έργου, την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο του ργαστηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη στελέχωση του ργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό την ορθή χρήση των οργάνων και υλικών από το προσωπικό του ργαστηρίου ή από ερευνητές που έχουν ειδικά εκπαιδευτεί σε αυτά. Άρθρο 5 γκατάσταση Λειτουργία 1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που έχει ήδη παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο σε αυτό για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για α) την τοποθέτηση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκπόνηση ερευνητικών δρα στηριοτήτων στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και β) τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκή σεων. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονι σμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που εκπονείται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του ερ γαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυ ντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα ραδοθεί. 5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όρ γανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη και απασχόληση επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο Έσοδα Πόροι Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται από: 1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια σμό τρίτων. 2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Π.δ. 159/ Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 5. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανεπι στήμιο Πατρών για το ργαστήριο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του ργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών.. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

7 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 809 Άρθρο 7 Τηρούμενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό λουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης εξερχόμενης αλληλο γραφίας. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού Βαθμολόγια φοιτητών Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 8 Τίτλος Σφραγίδα 1. Ο τίτλος του ργαστηρίου είναι «ΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΚΤΩΝ (ΝΔΙ)», και αναγρά φεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ ντή του ργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένο το ργαστήριο. 2. Το ργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Φιλολογίας και την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου. 3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιεί το ργαστήριο για την ξενόγλωσ ση αλληλογραφία του. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην φημερίδα της Κυβερνήσεως Πάτρα, 21 Μαΐου 2015 Η Πρύτανις ΒΝΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 917/9773 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών πιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις πιστήμες της κπαίδευσης» («Master in Education»). Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148/Α / ) «Θεσµικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΚ 15/Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/20 (ΦΚ 71Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΚ 189/Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΚ 228/τ.Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΚ 159/τ.Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΚ 24/τ.Α ) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΚ 223/ τ.α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 (ΦΚ 98 Α ). 5. Την αριθ. Φ.5/895/Β3/2007 (Β /14) υπουργική απόφαση «φαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ..Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (συ νεδρία αριθμ. / ). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την ιδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 58/ ). 8. Το αριθμ. 273/ διαβιβαστικό έγγραφο της Α.ΔΙ.Π από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η ξωτερική Αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: γκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, στις «πιστήμες της κπαίδευσης» (Master in Education), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «πιστήμες της κπαίδευσης» (Master in Education), σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148, τ.α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο σκοπός Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις πιστήμες της κπαίδευσης και στους επιμέρους κλά δους αυτών των πιστημών. Το Πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και της επιστημονικής έρευνας και αφετέρου στην εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, ικανών να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο έργο τους. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους για την

8 8 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και να αξιοποιη θούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την κπαίδευση. Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή, το ΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της κπαίδευσης που θα μπορούν να αναλάβουν συμβουλευτικά και διευθυ ντικά καθήκοντα καθώς και ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ιδίκευ σης (MΔE) στις «πιστήμες της κπαίδευσης» (Master in Education). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων που έχουν σχέση με την κπαίδευση και προέρχονται από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΙ συναφών γνωστικών αντικει μένων. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος ξειδίκευσης (ΜΔ) ορίζεται σε τέσ σερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή οκτώ (8) εξάμηνα μερικής φοίτησης. Άρθρο Πρόγραμμα Σπουδών Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του ΜΔ ανέρχεται σε 120. Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος ιδίκευσης (ΜΔ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά υποχρεωτικά μα θήματα (συνολικά 42 ECTS) και σε οχτώ κατ επιλογήν μαθήματα (συνολικά 48 ECTS) (κατά τα εξάμηνα Α, Β και Γ ), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική Διπλωματική ργασία (συνολικά 30 ECTS) κατά το Δ εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΜΔ είναι εξαμηνιαία. Η δι δασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτική άσκηση, επικουρικό έργο (κ.ά.) είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Το πρώτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τρία υπο χρεωτικά μαθήματα (ECTS*3=18 ECTS) και τέσσερα μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων επιλέγονται δύο (ECTS*2=12 ECTS). Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών πε ριλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα (ECTS*2=12 ECTS) και δέκα μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων επιλέγονται τρία (ECTS*3=18 ECTS). Το τρίτο εξάμη νο σπουδών περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα (ECTS*2=12 ECTS) και εννέα μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων επιλέγονται τρία (ECTS*3=18 ECTS). Το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Διπλωματικής ργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής: Α ΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΣ ΜΟΝΑΔΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/ (ECTS) Θεωρίες Eκπαίδευσης Υ Ψυχολογία παιδιού και εφήβου Υ φαρμοσμένη στατιστική Υ 2Χ=12 Δύο (2) Μαθήματα επιλογής ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΛΟΓΗΣ (Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν δύο (2) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Α εξάμηνο) Κοινωνιολογία της κπαίδευσης και διαφοροποιημένοι πληθυσμοί Φιλοσοφία της Παιδείας Πολιτισμικές βάσεις της εκπαίδευσης Ιστορία της κπαίδευσης Β ΞΑΜΗΝΟ Σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας Υ Η Έρευνα στην κπαίδευση και τις Κοινωνικές πιστήμες Υ

9 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 811 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 3Χ=18 Τρία (3) μαθήματα επιλογής 30 ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΛΟΓΗΣ (Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Β εξάμηνο) Αναλυτικά Προγράμματα, Σχεδιασμός διδασκαλίας και Αξιολόγηση Κοινωνικογνωστικές διαδικασίες της μάθησης Ψυχογλωσσολογία Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες κπαίδευση κωφών μαθητών Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας Συμβουλευτική στην κπαίδευση πικοινωνία και Μάθηση στην τάξη των Μαθηματι κών κπαίδευση και Ισότητα ιδικά Θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας Σχολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Γ ΞΑΜΗΝΟ Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικούς φορείς Υ Καθοδηγούμενη Μελέτη Υ 3Χ=18 Τρία (3) μαθήματα επιλογής 30ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΛΟΓΗΣ (Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία (3) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής κατά το Γ εξάμη νο) Διδασκαλία μαθητών από δίγλωσσα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και Πολυγραμματισμοί Ψυχολογία της γραπτής έκφρασης Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία ιδικά Θέματα φαρμογών των ΤΠ στην κπαίδευση παγγελματική Ανάπτυξη των κπαιδευτικών Γραμματισμός, Παιδαγωγική του Γραμματισμού και Πολυγραμματισμοί κπαίδευση και Ταυτότητα Διδασκαλία των ικαστικών Τεχνών κπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Μαθημα τικών και των Φυσικών πιστημών Δ ΞΑΜΗΝΟ ΜΔ30 30 ECTS Διπλωματική ργασία Υ Άρθρο 7 Αριθμός ισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευ σης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πα νεπιστημίων της ημεδαπή και της αλλοδαπής καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148/ τ.α / ).

10 812 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγι κού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστη μίου Πατρών επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ στις «πιστήμες της κπαίδευσης». Για τη λει τουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδα σκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής κπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. πίσης, μέσω της Βιβλιο θήκης του Τμήματος και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) πα ρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ. Η δε πρακτική άσκηση του κάθε φοιτητή επιτε λείται σε εκπαιδευτικούς φορείς με την εποπτεία του επιβλέποντος καθηγητή. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΚ 195 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148 Α ) το 5% των ετήσιων εσόδων του ΠΜΣ προορίζεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του. Κατά συνέ πεια, το κόστος λειτουργίας του ανέρχεται στο ποσό των 28,800, αναλύεται δε σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: α/α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό σε ευρώ 1. Υποτροφίες Δαπάνες για αναλώσιμα Μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, έξοδα διαμονής και φιλοξενίας Αποζημιώσεις προσωπικού (διδακτικού, τεχνικού και δι οικητικού προσωπικού) Δαπάνες δημοσιότητας 300 ΣΥΝΟΛΟ Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δί δακτρα καθώς και από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση ιδικής Σύνθεσης του Τμήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην φημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 19 Μαΐου 2015 Η Πρύτανις ΒΝΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 92/9812 (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΚ 28/Β / ) Υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπι στημίου Πατρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεό τερη απόφαση. Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148/Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΚ 177/Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΚ 15/Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/20 (ΦΚ 71/Α ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΚ 189/Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΚ 195/Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΚ 228/Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΚ 159/ τ.α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΚ 24/ τ.α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΚ 223/τ.Α ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 (ΦΚ 98/Α ). 5. Την αριθμ /Β7/ (ΦΚ 28/Β / ) υπουργική απόφαση, που αφορά στην Αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.. Την αριθ /Β7/ (ΦΚ 2409/Β / ) υπουργική απόφαση, που αφορά στην Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ..Σ.) του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 1/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου ιδικής Σύν θεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 58/ ). 9. Το αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Χημείας, καθώς και το αριθμ. 0/ έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΚ 28/Β / ) Υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πα

11 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) 813 τρών, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση, ως ακολούθως: Α. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών» αντι καθίσταται, ως ακολούθως: Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ιδίκευσης (Μ.Δ..) στις παρακάτω κατευθύνσεις: 1. «Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά» 2. «Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής νέργειας» 3. «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία» 4. «φαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτε χνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων» και 5. «Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες» Β. Το άρθρο «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποι είται, ως ακολούθως: 1. Συνθετική Χημεία και Προηγμένα Πολυμερικά και Νανοδομημένα Υλικά Α ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνθετική Ανόργανη, Οργανική, και Οργανομεταλλική Χημεία Σύνθεση Προηγμένων Πολυμερικών και Νανοδομημένων Υλικών Βιβλιογραφική πισκόπηση και ρευνητική Μεθοδολογία Β ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνικές Ταυτοποίησης και Χαρακτηρισμού Συνθετικών Προϊόντων και Υλικών Ιδιότητες και φαρμογές Λειτουργικών και Νανοδομημένων Υλικών Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία 1. Έναρξη ρευνητικής Δραστηριότητας Γ ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία: 2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση ρευνητικής Δραστηριότητας Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής ργασίας 2. Κατάλυση, Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής νέργειας Α ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση στερεών καταλυτών Αντιρρύπανση αέρα Βιβλιογραφική πισκόπηση και ρευνητική Μεθοδολογία Β ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Αντιρρύπανση υδάτων και εδαφών Παραγωγή βιοκαυσίμων Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία 1. Έναρξη ρευνητικής Δραστηριότητας Γ ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία: 2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση ρευνητικής Δραστηριότητας Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής ργασίας 3. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία Α ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μικρο/νανοτεχνολογία Χημικοί Αισθητήρες Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και το Νανόκοσμο: Τεχνικές Μικροσκοπίας Βιβλιογραφική πισκόπηση και ρευνητική Μεθοδολογία Β ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Διερευνώντας το Μικρόκοσμο και Νανόκοσμο: Φασματοσκοπικές Μέθοδοι πιστήμη Διαχωρισμών

12 814 ΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΩΣ (ΤΥΧΟΣ ΔΥΤΡΟ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία 1. Έναρξη ρευνητικής Δραστηριότητας Γ ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία: 2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση ρευνητικής Δραστηριότητας Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής ργασίας 4. φαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνο λογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών προϊόντων Α ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Βιοχημική Ανάλυση Κλινική Βιοχημεία Προκεχωρημένη Βιοχημεία Βιβλιογραφική πισκόπηση και ρευνητική Μεθοδολογία Β ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μοριακή Φαρμακολογία Ανοσολογία Μοριακή Βιολογία Μοριακή Βιοτεχνολογία Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία 1. Έναρξη ρευνητικής Δραστηριότητας Γ ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία: 2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση ρευνητικής Δραστηριότητας Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής ργασίας 5. Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες Α ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πράσινη Χημεία και Κατάλυση στην Πράσινη Χημεία Περιβαλλοντικές πιπτώσεις Χημικών Διεργασιών και ναλλακτικοί Διαλύτες Βιβλιογραφική πισκόπηση και ρευνητική Μεθοδολογία Β ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή χημικών και ενέργειας νεργειακή αποδοτικότητα, νέες τεχνολογίες και Βιομηχανική Οικολογία Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία 1. Έναρξη ρευνητικής Δραστηριότητας Γ ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική ργασία: 2. Συνέχιση και Ολοκλήρωση ρευνητικής Δραστηριότητας Συγγραφή και Παρουσίαση Διπλωματικής ργασίας Γ. Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ έτος ορί ζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). πιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 385/2008 (ΦΚ 148/ /Α ). Πάτρα, 20 Μαΐου 2015 Η Πρύτανις ΒΝΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγ χρονης Ιστορίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14711 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 25 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβου λευτικής της Οικογένειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών με την ονομασία «Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31331 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2944 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42801 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1812 21 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής από φασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής) 1 Μαθήματα Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής: (α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 39 ωρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23053 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αρ. 2563/σχετ. 2285/ 10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27709 18 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2545 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Β7/35 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Ακαδ. έτος 2016-17 ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Κανονισμός Λειτουργίας Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 324 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ίδρυσης Λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμή μα Επιστημών της Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 17/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα