ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας."

Transcript

1 Ενηµερώθηκε : ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/ ) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις και ενηµερώσεις των: Π..33/1998, Π.. 289/1998,Π..148/2000, Π.. 171/2000, Π..81/2007,Π..184/2009. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 1, 2 και 4 του Νόµ. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και στο Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις» (Α -122). 2.Τις διατάξεις του άρθρ. 11 παρ. 1, εδάφ. α και στ του Νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (1) (Α -152), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 1 του Νόµ. 1590/1986 (Α -49). 3.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του Νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α - 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρ. 27 του Νόµ. 2081/1992 (Α -154). 4.Την αριθ /1239/0006/ (ΦΕΚ Β 922/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών». 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για το τρέχον έτος 1996, ενώ προκαλείται δαπάνη για µεν το έτος 1997 ύψους δρχ. περίπου, για δε το έτος 1998 και καθένα από τα επόµενα έτη ύψους δρχ. περίπου και ότι οι µεν δαπάνες έτους 1997 έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και θα αντιµετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις που θα εγκριθούν για το σκοπό αυτό, οι δε δαπάνες έτους 1998 και επόµενων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των κατ έτος προϋπολογισµών εξόδων Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». 6.Την υπ αριθ. 519/1996 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1. Αποστολή. «Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη µετεκπαίδευση και επιµόρφωση σε µεταπτυχιακό επίπεδο των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και αυτών των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος και των πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα θέµατα που αφορούν τις ιακρατικές και ιεθνείς Σχέσεις, τους ιεθνείς Οργανισµούς, το Ευρωπαϊκό και ιεθνές ίκαιο, την Κρατική Ασφάλεια, την εφαρµογή της ιοικητικής Επιστήµης και Πρακτικής στη ηµόσια ιοίκηση, τη ηµόσια Ασφάλεια και τη ιαχείριση Κρίσεων, την Πολιτική και ιπλωµατική Ιστορία και σχετίζονται µε την Στρατηγική και Πολιτική της Εθνικής Ασφάλειας, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ανώτατου κρατικού λειτουργού». (2) 1 Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα (Π..184/2009 ΦΕΚ Α 213). 2 Το άρθρο 1 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.. 148/2000 (ΦΕΚ Α-129)

2 Άρθρο 2. Έδρα - Υπαγωγή - ιοίκηση 1.Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας εδρεύει στο Νοµό Αττικής, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνοµικής ιεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τα Τµήµατα της Σχολής είναι ισότιµα µε Αστυνοµικά Τµήµατα. 2.Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου, όταν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, έχουν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των προϊστάµενων ισότιµων Υπηρεσιών. Άρθρο 3. Συγκρότηση 1.Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας συγκροτείται από: α. Το Τµήµα Σπουδών. β. Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών. 2.Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του παρόντος διατάγµατος. Άρθρο 4. Τµήµα Σπουδών. 1.Το Τµήµα Σπουδών έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Μεριµνά για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας της Σχολής που σχετίζεται µε την εκπαίδευση, τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό της. β. Χειρίζεται θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις. γ. Συντάσσει τον απολογισµό της εκπαίδευσης. δ. Παρακολουθεί την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των διδασκόντων. ε. Καταρτίζει και τηρεί ατοµικούς φακέλους των σπουδαστών, µε τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή και παρακολούθηση της φοίτησης και επίδοσής τους, ως και τις αναγκαίες εκθέσεις, έντυπα και σηµειώµατα των σπουδαστών. στ. Ενηµερώνει και τηρεί τα κατωτέρω βιβλία: (1)Απουσιών των σπουδαστών. (2)Βαθµολογίας των σπουδαστών. (3) ιδακτέας ύλης. (4)Εκπαίδευσης, στο οποίο αναγράφονται οι ουσιώδεις παρατηρήσεις και προτάσεις προς βελτίωσή της. (5) ιδακτικού προσωπικού και αρχείου βιογραφικών σηµειωµάτων αυτού. ζ. Τηρεί τους επικυρωµένους πίνακες των ευδοκίµως και µη ευδοκίµως αποφοιτησάντων σπουδαστών κάθε εκπαιδευτικής σειράς, ως και Επετηρίδα αποφοίτων της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. η. Παρακολουθεί τη σύγχρονη εσωτερική και διεθνή βιβλιογραφία, ως και τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις µε αντικειµενικό σκοπό τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης. θ. Επεξεργάζεται και προσαρµόζει την εκπαιδευτική ύλη, αφού λάβει υπόψη τις προτάσεις του διδακτικού προσωπικού, του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ιοίκησης. ι. Παρακολουθεί την παρεχόµενη εκπαίδευση και εισηγείται τυχόν αναγκαίες αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις ως προς το περιεχόµενο και τους προσανατολισµούς της. ια. Καταρτίζει το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα της Σχολής. ιβ. Καθορίζει, σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες, τα θέµατα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο ατοµικής εργασίας (διατριβής) των σπουδαστών. ιγ. Φροντίζει για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων που αφορούν το περιεχόµενο της εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής. ιδ. Εισηγείται την προµήθεια των αναγκαίων συγγραµµάτων και βιβλίων, καθώς και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. ιε. Μεριµνά για την καλαίσθητη εκτύπωση των διατριβών, µελετών, σχεδίων και λοιπών εργασιών που ανατίθενται στους σπουδαστές και αναπαράγει διαλέξεις και σηµειώσεις των διδασκόντων καθηγητών. ιστ. Επιµελείται για την εκτύπωση των πτυχίων που απονέµονται στους ευδοκίµως αποφοιτούντες

3 από τη Σχολή σπουδαστές. ιζ. Αποστέλλει έγκαιρα στους νέους σπουδαστές το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και διανέµει σε αυτούς τις διαλέξεις, σηµειώσεις και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. ιη. Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήµης στο χώρο των οπτικοακουστικών και λοιπών µέσων και εισηγείται τον εφοδιασµό της Σχολής µε αυτά, φροντίζοντας για την καλή συντήρηση, αξιοποίηση και αποδοτική χρησιµοποίηση των µέσων αυτών. ιθ. Εποπτεύει για την κανονική λειτουργία της βιβλιοθήκης της Σχολής και εισηγείται την προµήθεια της αναγκαίας για τον εµπλουτισµό της βιβλιογραφίας. 2.Στο Τµήµα Σπουδών τοποθετείται ο αναγκαίος αριθµός ανώτερων Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά προτίµηση πτυχιούχων της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας ή της Σχολής Εθνικής Άµυνας ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της Χώρας ή αλλοδαπών ισοτίµων Σχολών, οι οποίοι παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά τους, που αφορούν την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Σπουδών, προετοιµάζουν παρακολουθούν και συντονίζουν τη συζήτηση µέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των θεµάτων της Οµάδας, για την οποία είναι υπεύθυνοι. Οµοίως ενεργούν και κατά την παρουσίαση από τους σπουδαστές των ατοµικών εργασιών τους. Άρθρο 5. Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών 1.Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Γραφεία: α. Προσωπικού. β. ιαχείρισης Χρηµατικού - Υλικού. γ. ηµοσίων Σχέσεων. 2.Το Γραφείο Προσωπικού έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέµατα του αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού της Σχολής, πλην αυτών που χειρίζεται το Τµήµα Σπουδών. β. Μεριµνά για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρµογή των σχεδίων ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Σχολής. γ. Φροντίζει για τη διάταξη των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών του προσωπικού της Σχολής. δ. ιακινεί την αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο της Σχολής. ε. Μεριµνά για την εξασφάλιση των βοηθητικών λειτουργιών της Σχολής σε συνεργασία και µε το Γραφείο ιαχείρισης Χρηµατικού - Υλικού. στ. Φροντίζει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του συγκροτήµατος της Σχολής, καθώς και για την οργάνωση και επίβλεψη της κίνησης των οχηµάτων αυτής. ζ. Ενηµερώνει και τηρεί τα κατωτέρω βιβλία: (1) υνάµεως Σχολής. (2)Σπουδαστών. 3.Το Γραφείο ιαχείρισης Χρηµατικού - Υλικού έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Μεριµνά για τη µισθοδοσία του προσωπικού της Σχολής και την αποζηµίωση του διδακτικού προσωπικού. β. ιαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή, το χρηµατικό και γενικά τις δαπάνες της Σχολής. γ. Μεριµνά για την προµήθεια και διαχείριση χαρτοσήµου, ενσήµων και υπεύθυνων δηλώσεων του Νόµ. 1599/1986. δ. Μεριµνά για την προµήθεια και την κατανοµή των εφοδίων και υλικών του προσωπικού, ως και για την προµήθεια, την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη όλων των απαραίτητων µέσων, µηχανηµάτων, οπλισµού και υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες της Σχολής. 4.Το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις της Σχολής, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του ιοικητή. β. Είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση των προσκλήσεων των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων της Σχολής και την αποστολή τους στα προσκαλούµενα πρόσωπα, σε συνεργασία µε τον Υπασπιστή της Σχολής. γ. Μεριµνά για τη φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη των κάθε µορφής εκδηλώσεων της Σχολής, σε συνεργασία µε το Τµήµα Σπουδών και τηρεί αρχείο φωτογραφιών, κασετών και ταινιών. δ. Χειρίζεται θέµατα εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων γενικά.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Άρθρο 6. ιοικητής της Σχολής Ο ιοικητής της Σχολής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ασκεί τη ιοίκηση της Σχολής και µεριµνά για την υλοποίηση του προγράµµατος εκπαίδευσης των σπουδαστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. β. Εισηγείται ιεραρχικά τις αναγκαίες προσαρµογές και βελτιώσεις της εκπαίδευσης. γ. ιαπιστώνει την εκπαιδευτική ικανότητα και δυνατότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει αιτιολογηµένες προτάσεις αντικατάστασης ή απόλυσης των υστερούντων. δ. Καθορίζει κα κατευθύνει τις αναγκαίες έρευνες και µελέτες µε σκοπό τη βελτίωση των µεθόδων και της οργανώσεως των σπουδών στη Σχολή. ε. Εκδίδει διαταγές για τη ρύθµιση λεπτοµερειών του παρόντος Οργανισµού καθώς επίσης και για τον καθορισµό των ειδικότερων καθηκόντων και υποχρεώσεων των οργάνων εσωτερικής υπηρεσίας της Σχολής, του λοιπού προσωπικού και των σπουδαστών. στ. Καθορίζει τα θέµατα εσωτερικής υπηρεσίας και ασφάλειας της Σχολής και του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. ζ. Τοποθετεί στα διάφορα Τµήµατα της Σχολής τους µετατιθέµενους κατώτερους αξιωµατικούς, το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό καθώς και το πολιτικό προσωπικό. Άρθρο 7. Υποδιοικητής της Σχολής Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι ο άµεσος βοηθός του ιοικητή, σε θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας, την τάξη και πειθαρχία και παρακολουθεί αν εφαρµόζονται οι διατάξεις των σχετικών κανονισµών και οι διαταγές του ιοικητή. β. Είναι υπεύθυνος έναντι του ιοικητή της Σχολής για την εύρυθµη και παραγωγική εκπαίδευση των σπουδαστών. Προς τούτο παρακολουθεί και ενηµερώνεται από το Τµήµα Σπουδών για κάθε θέµα που αφορά την εκπαίδευση και παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της. γ. Παρίσταται στις παραδόσεις µαθηµάτων για να σχηµατίσει προσωπική αντίληψη σχετικά µε την ικανότητα και απόδοση του διδακτικού προσωπικού και των εκπαιδευτών. δ. Μεριµνά για τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης και την απόδοση του διδακτικού προσωπικού. Άρθρο 8. Υπασπιστής. 1.Υπασπιστής της Σχολής ορίζεται µε διαταγή του ιοικητή αυτής κατώτερος αξιωµατικός που έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Βοηθά τον ιοικητή και Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους τηρεί ενήµερους για τις προσκλήσεις, τις οφειλόµενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτών. β. ιευκολύνει την επικοινωνία του ιοικητή µε δηµόσιες αρχές και ιδιώτες και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται. γ. Μεριµνά για τη σύνταξη των εµπιστευτικών και ηµερήσιων διαταγών του ιοικητή της Σχολής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του και κοινοποιεί αυτές, όπου απαιτείται. δ. Συνεργάζεται µε το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών σε θέµατα εθιµοτυπίας της Σχολής. ε. Τηρεί τα εξής βιβλία: (1)Ηµερήσιων διαταγών. (2)Επιθεωρήσεων Σχολής. 2.Ο Υπασπιστής, λόγω των ειδικών καθηκόντων του, δεν εναλλάσσεται µε τους συναδέλφους του σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες της Σχολής. 3.Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος αξιωµατικός, που ορίζεται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής.

5 Άρθρο 9. Προϊστάµενος Τµήµατος Σπουδών. Προϊστάµενος του Τµήµατος Σπουδών είναι ο αρχαιότερος µετά τον Υποδιοικητή της Σχολής αξιωµατικός και έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Είναι ο άµεσος και υπεύθυνος βοηθός της ιοίκησης στα θέµατα εκπαίδευσης. β. Μεριµνά για την έγκαιρη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Σχολής και για την εν γένει προετοιµασία προς υλοποίηση αυτού. γ. Οργανώνει τα εκπαιδευτικά ταξίδια σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαταγές της ιοίκησης. δ. Κατανέµει τις εργασίες προπαρασκευής της εκπαιδευτικής ύλης στους αξιωµατικούς του Τµήµατος Σπουδών και το διδακτικό προσωπικό. ε. Επιβλέπει για την έγκαιρη προπαρασκευή των αξιωµατικών του τµήµατος Σπουδών και την υποβολή από αυτούς, µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται, των διαφόρων προγραµµάτων και εργασιών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. στ. Παρακολουθεί την επίδοση των σπουδαστών, την απόδοση των αξιωµατικών του Τµήµατος Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού και ενηµερώνει σχετικά το ιοικητή της Σχολής. ζ. Συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία για τη σύνταξη από τη Σχολή του απολογισµού εκπαίδευσης. η. Υποβάλλει µετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου στη ιοίκηση της Σχολής τις προτάσεις του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. θ. Μεριµνά για την οργάνωση, ύστερα από έγκριση ή εντολή του Αρχηγού της ελληνικής Αστυνοµίας, συµποσίων, συνεδρίων, ηµερίδων ή οµιλιών από ειδικούς επιστήµονες, κυβερνητικούς ή άλλους πολιτικούς παράγοντες για σύγχρονα θέµατα, τα οποία αφορούν στην εθνική ασφάλεια της Χώρας. Τις εκδηλώσεις αυτές µπορούν να παρακολουθούν εκτός από τους σπουδαστές της Σχολής, διακεκριµένες προσωπικότητες και προσωπικό του Σώµατος. Άρθρο 10. Προϊστάµενος Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει το προσωπικό του Τµήµατός του για την κανονική άσκηση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του Άρθρο 11. Προϊστάµενος Γραφείου Ο Προϊστάµενος Γραφείου έχει τις αρµοδιότητες των άρθρ. 52, 56, 57 και 58 του Π.. 75/1987 (Α 45). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 12. Βιβλιοθήκη. 1.Στο Τµήµα Σπουδών λειτουργεί βιβλιοθήκη, η οποία εµπλουτίζεται µε την απαραίτητη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για την ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών. 2.Προϊστάµενος της βιβλιοθήκης τοποθετείται αστυνοµικός ή σύµφωνα µε τα ισχύοντα πολιτικός υπάλληλος, κατά προτίµηση γλωσσοµαθής και πτυχιούχος Σχολής Βιβλιοθηκονοµίας, ο οποίος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία της βιβλιοθήκης. β. Ευθύνεται για την καταγραφή και ταξινόµηση των βιβλίων, των περιοδικών ή εντύπων και για την προετοιµασία του απαραίτητου υλικού προς εξυπηρέτηση του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών. γ. Φυλάσσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως ταινίες, βιντεοταινίες, κασέτες και δισκέτες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και περιεχοµένου. δ. Τηρεί τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, διαλέξεις, φυλλάδια, ασκήσεις και λοιπά έντυπα, καταρτίζοντας πλήρεις και ενηµερωµένους καταλόγους αυτών. ε. Είναι ο υπόλογος διαχειριστής όλου του βιβλιογραφικού υλικού της Σχολής. Άρθρο 13. Λέσχη. Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί λέσχη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 14. Αξιωµατικός Υπηρεσίας - Φρουρά. Για τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας και τη φρούρηση της Σχολής εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρ. 59 παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 εδάφ. α, 60 παρ. 1, 68 και 69 του Π.. 141/1991 (Α 58). TMHMA B ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ - Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ Άρθρο 15. Αριθµός εισαγοµένων. 1.Ο αριθµός των εισαγοµένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δεν υπερβαίνει τους 40 σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης. 2.Με την ίδια απόφαση: α. Καθορίζεται όπως ποσοστό µέχρι 40% προέρχεται από αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος, από πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. β. Κατανέµονται οι θέσεις των σπουδαστών σε κάθε µία από τις κατηγορίες του εδαφίου α της παρούσης παραγράφου. γ. Καθορίζεται η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραµµα των αναγκαίων ενεργειών ή διαδικασιών για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 3.Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο Γ.Ε.ΕΘ. Α., στο Λιµενικό και Πυροσβεστικό Σώµα καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και τις περαιτέρω, κατά περίπτωση ενέργειες. Άρθρο 16. Προέλευση - Προσόντα εισαγοµένων. «1.Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας εισάγονται ανώτεροι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας που φέρουν το βαθµό του Αστυνόµου Α ή του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, έχουν πραγµατική υπηρεσία αξιωµατικού τουλάχιστον 17 ετών κατά την ηµεροµηνία εισόδου στη Σχολή και δεν καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας ή δεν συµπληρώνουν 35ετία εντός της επόµενης τετραετίας από την ηµεροµηνία εισόδου στη Σχολή». (3) 2.Μπορεί επίσης να εισάγονται για φοίτηση και αξιωµατικοί των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος, µε βαθµό Ταγµατάρχη ή Αντισυνταγµατάρχη και αντιστοίχων, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εξουσιοδοτηµένοι για τον χειρισµό θεµάτων κρατικής ασφάλειας. 3.Οι εισαγόµενοι για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, των Ενόπλων υνάµεων, του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος πρέπει να κατέχουν τα προβλεπόµενα από το νόµο και τους οικείους κανονισµούς περί ιεραρχίας και προαγωγών ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση. 4.Οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, πρέπει να ανήκουν στον Κλάδο Π.Ε., να έχουν βαθµό Α, να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων κατ απόλυτο εκλογή και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραµονής τους στην Υπηρεσία για 5 έτη τουλάχιστον. 3 Η µέσα σε παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 Π.. 33/1998 (ΦΕΚ Α 37).

7 «5.Η ηλικία των προς φοίτηση καλουµένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η εκεµβρίου του έτους ενάρξεως της φοιτήσεως για τους Αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενόπλων υνάµεων, Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος και το 55ο έτος για τους Πολιτικούς Υπαλλήλους». (4) Άρθρο 17. ικαιολογητικά υποψηφίων - ιαδικασία υποβολής. 1.Όσοι από τους υποψηφίους επιθυµούν την εισαγωγή τους στη Σχολή και συγκεντρώνουν τα προβλεπόµενα προσόντα, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους εντός των προθεσµιών σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτουν τυχόν επί πλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών, ώστε να ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους. 2.Ειδικότερα για τους υποψηφίους τους προερχόµενους από την Ελληνική Αστυνοµία συντάσσονται, από τους αρµοδίους για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας προϊσταµένους των, τεκµηριωµένες προτάσεις περί της καταλληλότητας αυτών, όσον αφορά την πειθαρχικότητα, το ήθος, την εργατικότητα και φιλοµάθεια, για εισαγωγή στη Σχολή, οι οποίες υποβάλλονται µε τα λοιπά δικαιολογητικά στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Η ιεύθυνση Εκπαίδευσης συγκεντρώνει όλα τα δικαιολογητικά και υποβάλλει αυτά µε ονοµαστική κατάσταση, στην αρµόδια για την επιλογή Επιτροπή, η οποία µε πρακτικό της καταρτίζει τον πίνακα εισαγοµένων στη Σχολή και διαβιβάζει αυτόν στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης για τις περαιτέρω ενέργειες. 3.Οι διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών και επιλογής των υποψηφίων που προέρχονται από τις Ένοπλες υνάµεις, τα Υπουργεία και τις λοιπές Υπηρεσίες, καθορίζονται από τα οικεία αρµόδια όργανα, τα οποία µετά την ολοκλήρωση αυτών γνωστοποιούν εγκαίρως τους επιλεγέντες στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, µε µέριµνα της οποίας καταρτίζεται και κοινοποιείται ο τελικός πίνακας εισαγοµένων και καλούνται οι υποψήφιοι σπουδαστές για φοίτηση στη Σχολή. Άρθρο 18. ιαδικασία και κριτήρια επιλογής. 1.Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται µε επιλογή και χωρίς εξετάσεις. 2. «Η επιλογή των σπουδαστών, που προέρχονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας (αξιωµατικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι), γίνεται από τριµελή επιτροπή, αποτελούµενη από τον προϊστάµενο του Κλάδου ιοικητικού και τους ιευθυντές των ιευθύνσεων Προσωπικού και Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ο ανώτερος ή αρχαιότερος των οποίων εκτελεί χρέη προέδρου». (5) 3.Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια: α. Η βαθµολογία µε το γενικό χαρακτηρισµό «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» κατά την αξιολόγηση του τελευταίου έτους. β. Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου. γ. Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων τίτλων, προηγείται εκείνος που κατέχει τους περισσότερους. δ. Η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση κατοχής τίτλων διαφορετικής βαθµίδας ή περισσότερων γλωσσών, προηγείται εκείνος που κατέχει αυτούς της ανώτερης βαθµίδας ή των περισσότερων γλωσσών, κατά περίπτωση. ε. Η εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση σε άλλα αντικείµενα που προσιδιάζουν προς αυτό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. στ. Ο χειρισµός σχετικών θεµάτων. Σε περίπτωση που συντρέχει, σε περισσότερα του αριθµού των εισαγοµένων πρόσωπα, ένα κριτήριο, λαµβάνεται υπόψη το επόµενο. 4. «Σε περίπτωση που περισσότεροι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας της ιδίας οργανικής µονάδας επιπέδου Τµήµατος επιλέγονται για εισαγωγή στη Σχολή, η επιτροπή επιλογής µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, το βαθµό και την αρχαιότητα των υποψηφίων, να αποφασίζει ότι ορισµένοι απ αυτούς θα κληθούν να φοιτήσουν στην επόµενη εκπαιδευτική 4 5 Η µέσα σε παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 Π..33/1998 (ΦΕΚ Α 37). Η παρ. 2 του άρθρου 18 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.. 171/2000 (ΦΕΚ Α-157)

8 σειρά, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης». (6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 19. Προέλευση - ιορισµός - Αποζηµίωση 1.Για το διορισµό του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και την αποζηµίωση που καταβάλλεται σε αυτό για τη διδασκαλία, τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις ή για άλλη απασχόληση στη Σχολή µε την ιδιότητα αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρ. 41 του Νόµ. 1481/ Το διδακτικό προσωπικό προτείνεται έγκαιρα από το ιοικητή της Σχολής και διορίζεται προ της ενάρξεως κάθε εκπαιδευτικής περιόδου για όλη τη διάρκεια αυτής. Συµπληρωµατικός διορισµός διδακτικού προσωπικού µπορεί να γίνει και µεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης το επιβάλλουν. 3.Το διδακτικό προσωπικό που διορίζεται στη Σχολή δηλώνει προ της λήξεως κάθε εκπαιδευτικής περιόδου αν επιθυµεί να διδάξει και κατά την επόµενη περίοδο. 4.Η παύση του διδακτικού προσωπικού είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι που την καθιστούν αναγκαία, όπως η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, η συστηµατική και ευθεία παρέκκλιση της διδασκαλίας από τα καθοριζόµενα γνωστικά αντικείµενα της διδακτέας ύλης, η ασυµβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του διδακτικού προσωπικού της Σχολής διαγωγή και συµπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των διδακτικών καθηκόντων. Η διαπίστωση και η βεβαίωση των ανωτέρω γίνεται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο συγκαλείται για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετική γνωµοδότηση και η παύση πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης. Άρθρο 20. Καθήκοντα - Υποχρεώσεις. 1.Το διδακτικό προσωπικό διδάσκει την καθοριζόµενη από το αναλυτικό πρόγραµµα της Σχολής ύλη. 2.Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, ώστε αυτή να πραγµατοποιείται µε µεθόδους και αντιλήψεις της συγχρόνου επιστήµης και εισηγείται αρµοδίως τη λήψη των αναγκαίων προς τούτο µέτρων. 3.Προσέρχεται κανονικά στη Σχολή, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα και σε περίπτωση κωλύµατος ειδοποιεί εγκαίρως τον προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών, ώστε να µεριµνήσει για την αναπλήρωσή του και την κάλυψη των διδακτικών ωρών. 4.Ενηµερώνει τη ιοίκηση της Σχολής για την πρόοδο των σπουδαστών και εισηγείται για την τροποποίηση του προγράµµατος και της ύλης, ώστε να προσαρµόζονται στις σηµειούµενες εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 21. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 1.Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών, έναν (1) αξιωµατικό του Τµήµατος Σπουδών, έναν (1) ανώτερο αξιωµατικό της διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δύο (2) καθηγητές και τον αρχηγό των σπουδαστών της εκπαιδευτικής σειράς. Καθήκοντα Προέδρου του Συµβουλίου, εκτελεί ο Υποδιοικητής της Σχολής. Ως Γραµµατέας του Συµβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωµατικός. 2.Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ορίζονται για κάθε εκπαιδευτική σειρά µε διαταγή του ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, µετά από πρόταση του ιοικητή της Σχολής και αντικαθίστανται µόνο σε περίπτωση µετάθεσης, µακροχρονίου κωλύµατος ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, ισόβαθµα ή µε την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωµατικά µέλη δύναται να οριστούν και άλλοι αξιωµατικοί από τις 6 Η παρ. 4 του άρθρου 18 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.. 171/2000 (ΦΕΚ Α-157)

9 Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, εφόσον δεν επαρκούν οι αξιωµατικοί που υπηρετούν σ αυτή. 3.Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συγκαλείται µε διαταγή του προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον από τα µέλη του και έχει αρµοδιότητα υποβολής προτάσεων για: α. Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. β. «Τις αδυναµίες εφαρµογής του προγράµµατος µετεκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων µέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, καθώς και την αναµόρφωση και προσαρµογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθηµάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα µέλη του». (7) 4.Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο µπορεί να ζητά πληροφορίες για θέµατα της αρµοδιότητάς του και να δέχεται προτάσεις ή υποδείξεις των καθηγητών σε θέµατα εκπαίδευσης. 5.Οι προτάσεις και γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Άρθρο 22. Εκπαιδευτικές Σειρές σπουδαστών. 1.Οι εισαγόµενοι κάθε φορά στη Σχολή σπουδαστές αποτελούν µία Εκπαιδευτική Σειρά, αρχηγός της οποίας ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωµατικός σπουδαστής της Ελληνικής Αστυνοµίας. 2.Ο αρχηγός της Εκπαιδευτικής Σειράς είναι υπεύθυνος για την αντιµετώπιση των γενικών θεµάτων εσωτερικής υπηρεσίας της τάξεώς του και δύναται να κάνει σχετικές εισηγήσεις απ ευθείας στον προϊστάµενο του Τµήµατος σπουδών. 3.Με διαταγή του ιοικητή της Σχολής, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, δύναται να κατανέµονται οι σπουδαστές κάθε σειράς σε οµάδες εργασίας και επιτροπές µελετών πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα της εκπαίδευσης. Άρθρο 23. ιάρκεια φοίτησης. Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι µέχρι 8 µήνες και αρχίζει εντός του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Άρθρο 24. Υποχρεώσεις σπουδαστών. Οι σπουδαστές έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Παρακολουθούν τα προγράµµατα µε προσοχή και επιµέλεια και συµµετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Σχολής. β. Συµµορφώνονται πλήρως προς τις επιβαλλόµενες από τη Σχολή υποχρεώσεις, καθώς και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες. γ. Οι αξιωµατικοί παρουσιάζονται µε στολή και φέρουν αυτή, κατόπιν διαταγής του ιοικητή της Σχολής, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Άρθρο 25. Υπηρεσιακή κατάσταση σπουδαστών. Οι σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας κατά το χρόνο της εκπαίδευσής τους αποσπώνται στη Σχολή. 7 Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του π. δ/τος 380/1996 (Α' 251), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Π..81/2007 (ΦΕΚ Α-96)

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Άρθρο 26. ιδασκόµενα αντικείµενα - Εργασίες. 1.Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους διδάσκονται τις ακόλουθες οµάδες θεµάτων: α. Α Οµάδα Θέµατα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας. β. Β Οµάδα: ιακρατικές και ιεθνείς Σχέσεις, ιεθνείς Οργανισµοί. ίκαιο και Θεσµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. Γ Οµάδα: ιεθνές ίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. δ. Οµάδα: Εθνικά θέµατα - ιεθνείς Συνθήκες. Πολιτική και ιπλωµατική Ιστορία νεότερων χρόνων. ε. «Ε Οµάδα: Εφαρµογή της ιοικητικής Επιστήµης και Πρακτικής στη ηµόσια ιοίκηση. ηµόσια Ασφάλεια και ιαχείριση κρίσεων». (8) 2.Με το αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθορίζεται η επιµέρους ύλη των γνωστικών αντικειµένων που περιλαµβάνει κάθε µία από τις οµάδες θεµάτων της προηγούµενης παραγράφου, ο χρόνος διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές. Επίσης η Σχολή συντάσσει και το ωρολόγιο πρόγραµµα εκπαίδευσης. 3.α.Οι σπουδαστές υποχρεούνται να συντάξουν και παραδώσουν, σε χρόνο που καθορίζεται µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης, στον προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών ατοµική εργασία (διατριβή) σε 4 αντίτυπα επί θέµατος αναφεροµένου στα αντικείµενα διδασκαλίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η σύνταξη της εργασίας γίνεται σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Σχολής που δίδονται στους σπουδαστές µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης. β. Το Τµήµα Σπουδών συνεργαζόµενο και µε το διδακτικό προσωπικό και τους εκπαιδευτές της Σχολής, καταρτίζει έγκαιρα και θέτει υπόψη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής πίνακα θεµάτων προς έγκριση και κατανοµή αυτών στους σπουδαστές, ύστερα από επιλογή εκ µέρους αυτών τριών θεµάτων από τον εν λόγω πίνακα. γ. Για την αξιολόγηση των εργασιών η Σχολή: (1)Καταρτίζει έγκαιρα τον αναγκαίο αριθµό τριµελών επιτροπών, κατά προτίµηση από διοριζόµενο διδακτικό προσωπικό, του οποίου το αντικείµενο διδασκαλίας προσιδιάζει περισσότερο προς ένα έκαστο των δοθέντων προς ανάπτυξη θεµάτων. (2)Εκδίδει πρόγραµµα παρουσιάσεως των σπουδαστών ενώπιον της αρµόδιας για την αξιολόγηση της εργασίας τους επιτροπής, για την υποστήριξη αυτής. (3)Παραδίδει στο κάθε µέλος των Επιτροπών αυτών από ένα αντίτυπο των υπό αξιολόγηση εργασιών για προµελέτη. Σε περίπτωση αµφισβητήσεως της αρµοδιότητας µιας επιτροπής για τη βαθµολόγηση συγκεκριµένης εργασίας αποφαίνεται το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Σχολής. Η βαθµολόγηση των εργασιών γίνεται αµέσως µετά την παρουσίαση αυτών ενώπιον της Επιτροπής µε βάση τη βαθµολογική κλίµακα µηδέν µέχρι 20. Η βαθµολογία έκαστου µέλους της επιτροπής τίθεται ολογράφως και αριθµητικώς στο πρώτο από τα 4 αντίτυπα που παρέδωσε στο Τµήµα Σπουδών ο κάθε σπουδαστής, µε σειρά καθηγητής µέλος - πρόεδρος. Ο κάθε βαθµολογητής µονογράφει τη βαθµολογία του. Η βαθµολογία ενός έκαστου των λοιπών µελών της επιτροπής δεν µπορεί να είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη κατά δύο µονάδες από τη βαθµολογία του καθηγητή. Ο µέσος όρος των 3 βαθµολογιών αποτελεί τη βαθµολογία της εργασίας. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών βαθµολογηµένων και η ανακοίνωση της βαθµολογίας στους σπουδαστές καθορίζεται από τη Σχολή. 4.Η επίδοση των σπουδαστών διαπιστώνεται από το βαθµό των συντασσόµενων ατοµικών εργασιών (διατριβών). Ο βαθµός επίδοσης κάθε σπουδαστή προσδιορίζεται ως ακολούθως: άριστος από 18,001-20, πολύ καλός από 15,001-18, καλός από 12,001-15, µέτριος από 10-12, απαράδεκτος από 0-9,999. Όσοι λαµβάνουν βαθµό της κλίµακας από άριστος έως και µέτριος θεωρούνται ευδοκίµως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή. 8 Το εδ.ε. της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Π.. 148/2000 (ΦΕΚ Α-129)

11 Άρθρο 27. Αποτελέσµατα εκπαίδευσης. 1.Μετά τον προσδιορισµό του τελικού βαθµού επίδοσης των σπουδαστών, η Σχολή καταρτίζει πίνακες ευδοκίµως και µη αποφοιτησάντων σπουδαστών, σε δύο αντίτυπα, χωριστά για κάθε Υπουργείο ή φορέα προέλευσης αυτών, τους οποίους υποβάλλει στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για κύρωση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. 2.Μετά την κύρωση, το ένα αντίτυπο των πινάκων αποστέλλεται στη Σχολή και το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Επικυρωµένο αντίγραφο του Πίνακα αποστέλλεται στις Υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι σπουδαστές. 3.Ο βαθµός της τελικής επίδοσης καταχωρείται στα ατοµικά έγγραφα των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, αναγράφεται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αυτών και συνεκτιµάται στις κρίσεις για προαγωγή από τα αρµόδια Συµβούλια. Άρθρο 28. Μεταπτυχιακά ιπλώµατα και ιακριτικά (9) 1. «Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιµα από τη Σχολή απονέµεται σε επίσηµη τελετή Μεταπτυχιακό ίπλωµα στις σπουδές της Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας. 2.Το Μεταπτυχιακό ίπλωµα περιέχει τον τίτλο και το έµβληµα της Σχολής, το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του αποφοιτούντος, την Εκπαιδευτική Σειρά, τη διάρκεια φοίτησης, τον γενικό χαρακτηρισµό επίδοσης, την ηµεροµηνία εκδόσεως, την υπογραφή του ιοικητή και τη σφραγίδα της Σχολής. «3.Οι ευδοκίµως αποφοιτούντες από τη Σχολή αξιωµατικοί φέρουν στη στολή τους διακριτική µεταλλική κονκάρδα η οποία επί της κυρίας όψης απεικονίζει τον Παγκόσµιο Χάρτη των πέντε Ηπείρων και στο µέσον αυτής τον Παρθενώνα. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής καθορίζεται µε τεχνικές προδιαγραφές». (10) 4.Με διαταγή του ιοικητή της Σχολής καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της τελετής απονοµής των πτυχίων στους αποφοιτούντες.» Άρθρο 29. Φύλαξη εργασιών Οι ατοµικές εργασίες φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Σχολής και µπορούν να αξιοποιούνται από την Υπηρεσία. Άρθρο 30. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα. 1.Οι σπουδαστές εφοδιάζονται µε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα και γραφική ύλη που απαιτείται για την εκπαίδευσή τους, µε δαπάνες του ηµοσίου. 2.Οι καθηγητές εφοδιάζονται µε την απαραίτητη γραφική ύλη για τη διδασκαλία του µαθήµατός τους και µε ένα αντίτυπο εκπαιδευτικού βοηθήµατος του µαθήµατος που διδάσκουν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - Α ΕΙΕΣ Άρθρο 31. Πειθαρχικές ποινές - ιακοπή εκπαίδευσης. 1.Εκτός από τις ποινές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και κανονισµούς, στους σπουδαστές επιβάλλεται και η ποινή της διακοπής της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 2.Για τους σπουδαστές αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων, του Πυροσβεστικού Σώµατος, του Λιµενικού Σώµατος και τους δηµοσίους υπαλλήλους αποστέλλεται από τη ιοίκηση της Σχολής στα οικεία Αρχηγεία και Υπηρεσίες σχετική εισήγηση για την επιβολή των νοµίµων πειθαρχικών κυρώσεων. 3.Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του 9 Το άρθρο 28 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π..148/2000 (ΦΕΚ Α-129) 10 Η µέσα σε παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 3 του Π.. 289/1998 (ΦΕΚ Α 208).

12 Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, µπορεί να διακόπτεται η εκπαίδευση σπουδαστή για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρ. 26 του Π.. 319/1995 (Α -174) και να διατάσσεται η επάνοδός του στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται. 4.Επίσης διαγράφεται από τη Σχολή, σύµφωνα µε τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου, σπουδαστής που απουσιάζει αυθαίρετα από τα µαθήµατα και τις λοιπές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Σχολής ή κωλύεται για οποιαδήποτε αιτία περισσότερο του 1/5 των πραγµατικών ηµερών εκπαίδευσης αθροιστικά. Άρθρο 32. Άδειες σπουδαστών Στους σπουδαστές χορηγούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του προηγούµενου άρθρου, οι εξής άδειες: α. Εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των µαθηµάτων της 22ης εκεµβρίου µέχρι και την 6η Ιανουαρίου. β. Εορτών Πάσχα, από τη λήξη των µαθηµάτων της Μ. Τετάρτης µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. γ. Κανονική ή βραχεία άδεια, εφόσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί ή οικογενειακοί λόγοι, µέχρι 10 ηµέρες συνολικά. Η άδεια αυτή αφαιρείται από τη δικαιούµενη κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος κανονική ή βραχεία. Η βραχεία δεν χορηγείται στους πολιτικούς υπαλλήλους. δ. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση µέχρι 3 ώρες εβδοµαδιαίως, σε περίπτωση έκτακτης προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης. Η άδεια αυτή δεν λογίζεται ως χρόνος απουσίας από την εκπαίδευση και χορηγείται από τον Υποδιοικητή της Σχολής. ΤΜΗΜΑ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 33. Βαθµοί ιοικούντων. 1. ιοικητής της Σχολής είναι Ταξίαρχος. 2.Υποδιοικητής της Σχολής είναι Αστυνοµικός ιευθυντής. 3.Προϊστάµενος του Τµήµατος Σπουδών είναι Αστυνοµικός ιευθυντής. 4.Προϊστάµενος του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών είναι Αστυνόµος Α. 5.Προϊστάµενοι των Γραφείων του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών είναι κατώτεροι Αξιωµατικοί. 6.Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος οι διοικούντες αναπληρώνονται από τον κατά βαθµό ανώτερο ή αρχαιότερο υφιστάµενό τους. Άρθρο 34. Αξιολόγηση προσωπικού. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας του ιοικητή της Σχολής συντάσσονται από τον ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και γνωµατεύει ο Προϊστάµενος του Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το ιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 3.Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταµένων των Τµηµάτων και του Υπασπιστή της Σχολής συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ιοικητής της Σχολής. 4.Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταµένων Γραφείων του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών συντάσσονται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής. 5.Οι εκθέσεις ικανότητας των λοιπών αξιωµατικών και του λοιπού αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού συντάσσονται από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος της Σχολής και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής. Άρθρο 35. Εκπαιδευτικές εκδροµές - Επισκέψεις. 1.Με το πρόγραµµα εκπαιδεύσεως και προς το σκοπό της ευρύτερης µόρφωσης των σπουδαστών µπορεί να προγραµµατίζεται η πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδροµών. 2.Οι εκπαιδευτικές εκδροµές στο εσωτερικό εγκρίνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και στο εξωτερικό από τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης.

13 3.Η συµµετοχή των σπουδαστών στις επισκέψεις και εκδροµές της Σχολής είναι υποχρεωτική. Άρθρο 36. Απασχόληση σπουδαστών εκτός Σχολής. Οι σπουδαστές της Σχολής κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους, δε διατίθενται σε άλλη υπηρεσία. Σε περίπτωση επιφυλακής λόγω εκλογών οι σπουδαστές αξιωµατικοί παραµένουν στη διάθεση της Σχολής. Άρθρο 37. Έµβληµα Σχολής. (11) Το έµβληµα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας αποτελείται από το σύµπλεγµα του εµβλήµατος του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και της σηµαίας µε το σταυρό τοποθετούµενο µέσα σε πλαίσιο. Στη βάση αυτού απεικονίζεται η παράσταση της κονκάρδας της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του παρόντος διατάγµατος και στην κορυφή η φράση: «ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ». Άρθρο 38. Ρύθµιση λεπτοµερειών. Λεπτοµέρειες και θέµατα δευτερεύουσας σηµασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος και αφορούν τη λειτουργία της Σχολής, ρυθµίζονται µε διαταγή του ιοικητή αυτής. Άρθρο 39. Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 11 Το άρθρο 37 του Π..380/1996 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Π.. 148/2000 (ΦΕΚ Α-129)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA ΑΝΑΡΤHΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. Ενηµερώθηκε :18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996 (ΦΕΚ Α - 153/09.07.1996) Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..190/1996

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. 1 Ενηµερώθηκε :15.09.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995 (ΦΕΚ Α'- 174/11-24.08.1995) Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..319/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας

Άρθρο 1 ιάρθρωση Γραµµατείας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 207 (ΦΕΚ Α 164-15/7/1998) Οργάνωση της Γραµµατείας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύσταση οργανικών θέσεων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΠΡΟΕ ΡOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς τις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές του Ν.2643/1998 για τις τοποθετήσεις στις θέσεις εργασίας της προκήρυξης έτους 2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 Αθήνα Telefax : 210 5295156

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 22/12/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.30360 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Εύοσµος Αριθµ.Πρωτ. : 20912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ- ΕΥΟΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 24 Τ.Κ.56224 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΤΗΛ.2313-302.191,192

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 01-11 - 2016 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Αρ. πρωτ.: οικ.52142 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα