Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1

2 Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό [- 2 -]

3 Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 46 Έτος: Τρόφιµα ακατάλληλα προς βρώση που διατέθηκαν σε καταναλωτή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Με το άρθρο 15 περ. δ' του Π. 40/1977: Επιθεώρηση σφαγίων ζώων και ζωϊκών προϊόντων, και υπό τον τίτλο "χαρακτηρισµός των τροφίµων βάσει των αποτελεσµάτων των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων", τα τρόφιµα, αναλόγως των αποτελεσµάτων των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως στην οποία αυτά βρίσκονται και των όρων της ισχύουσας νοµοθεσίας, χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: εκτός άλλων, και "ως ακατάλληλα προς βρώσιν, ως τέτοια νοούµενα τα τρόφιµα εκείνα τα οποία παρουσιάζουν µη κανονικούς τους, εις την περίπτωση α' του παρόντος άρθρου, οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, ανεξαρτήτως της επιδράσεώς τους ή µη επί της υγείας του καταναλωτή". Κατά το άρθρο 22 του αυτού Π. /τος, οι παραβαίνοντες τις διατάξεις του παρόντος τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 248/1914 "περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας" όπως αυτός συµπληρώθηκε µε τον ΑΝ 23/ και Ν. 4085/1960 και των δύο περί συµπληρώσεως του Ν. 248/1914". Κατά το άρθρο 23, περίπτωση Β' του Ν. αυτού µε τον τίτλο "ποινικές κυρώσεις", στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι "οι παραβάτες του παρόντος νόµου" και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων", όπως οι εντός παρενθέσεως λέξεις, προστέθηκαν µε την 1 άρθρ. 15 Ν. 2732/1999, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή ενός εκατοµµυρίου ( ) δραχµών τουλάχιστον". Τέλος, µε την περίπτωση Γ' του αυτού άρθρου του ιδίου Νόµου (248/1914) και µε τον τίτλο". Κριτήρια επιµέτρησης των κυρώσεων" ορίζεται ότι "κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων του παρόντος νόµου, λαµβάνονται υπόψη ιδία η σοβαρότητα της παράβασης, η διάρκεια της, το µέγεθος της επιχείρησης και η ένταση του δόλου του υπαιτίου". Από τις διατάξεις αυτές (15 περ. δ', 22, Π. /τος 40/1977 σε συνδ. µε άρθρο 23 περ. Β' 1 Ν. 248/1914, όπως ισχύει) προκύπτει ότι η διάθεση τροφίµων τα οποία µε βάση το αποτέλεσµα της κτηνιατρικής επιθεωρήσεως, βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως στην οποία αυτά ευρίσκονται, χαρακτηρίζονται ως "ακατάλληλα προς βρώση" τιµωρούνται εκ δόλου µε τις άνω ποινές, για τις οποίες προβλέπονται τα προαναφερόµενα όρια, κατά την επιµέτρηση δε των κυρώσεων αυτών, λαµβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ενδεικτικά, η σοβαρότητα της παραβάσεως, η διάρκειά της, το µέγεθος της επιχειρήσεως και η ένταση του δόλου του υπαιτίου. - H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 Κποιν, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία

4 Σελίδα 4 στηρίχθηκε η κρίση του ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ικαστηρίου της ουσίας. ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, Νόµοι: 248/1914, Π : 40/1977, άρθ. 15, 22, Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 15, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αδικήµατα - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αριθµός απόφασης: 269 Έτος: Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2429/1996, ελεγχόµενος που παραλείπει να υποβάλει την κατά τα άρθρα 24 και 25 δήλωση ή υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. Στη συνέχεια οι παραπάνω διατάξεις και γενικώς όλες οι ρυθµίσεις που περιείχαν τα άρθρα 24 έως και 29 του πιο πάνω νόµου 2429/1996, επαναδιατυπώθηκαν στα άρθρα 1 µέχρι και 4 του Ν. 3213/2003 " ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών κ.λ.π.", του οποίου η ισχύς άρχισε από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ( ) και ο οποίος µε το άρθρο 12 παρ. 1 αυτού, κατάργησε τα άρθρα 24 έως και 29 του πρώτου νόµου (Ν. 2429/1996). Έτσι, στο νέο Ν. 3213/2003, µε το άρθρο 2 παρ. 1α αυτού προσδιορίσθηκε το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η οποία, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, πρέπει να περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι, ιδίως, τα έσοδα των ιδίων, αλλά και των συζύγων τους και των ανηλίκων τέκνων τους, έσοδα από κάθε [4]

5 Σελίδα 5 πηγή κατά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της δήλωσης και κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος για τις µετέπειτα υποβαλλόµενες δηλώσεις, τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, οι µετοχές, τα οµόλογα, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα και η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. Ακόµη, µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ίδιου Ν. 3213/2003 ορίστηκε ότι ελεγχόµενος, που παραλείπει να υποβάλει την κατά τα άρθρα 1 και 2 δήλωση ή υποβάλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έξι (6) µηνών έως δύο (2) ετών". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνη του αρ. 28 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της υποβολής ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακών στοιχείων από αµέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και, αφετέρου, ότι είχε τη δυνατότητα, µε τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε τη πράξη του. ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, Νόµοι: 2429/1996, άρθ. 24, 25, 27, Νόµοι: 3213/2003, άρθ. 4, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 767 Έτος: Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη", ενώ κατά την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου "αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι,για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση ξένης ζωής µε θετική ενέργεια ή µε παράλειψη ενέργειας που οφείλεται από το νόµο, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση [5]

6 Σελίδα 6 αφαίρεσης της ζωής άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 299 του ΠΚ προκύπτει ότι, για την ποινική µεταχείριση του δράστη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη, είτε κατά την απόφαση, είτε κατά την εκτέλεση της πράξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής, τόσο κατά τη λήψη της απόφασης, όσο και κατά την εκτέλεση της ανθρωποκτονίας, γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από αυτά τα στάδια, δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 299 του ΠΚ για την επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή πρόσκαιρης, αντί ισόβιας κάθειρξης. Βρασµός ψυχικής ορµής είναι κάθε ψυχική υπερδιέγερση από την απότοµη και αιφνίδια υπερένταση κάποιου συναισθήµατος ή πάθους, όπως οργής, φόβου, µίσους κλπ, η οποία ψυχική υπερδιέγερση αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή τη δυνατότητα στάθµισης των αιτίων που ωθούν στην τέλεση της πράξης και συγκρατούν από αυτή, χωρίς όµως να φθάνει µέχρι τη διατάραξη της συνειδήσεως, αποκλείουσα ή µειώνουσα την ικανότητα του δράστη προς καταλογισµό. Ειδικότερα, στην περίπτωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, πρέπει, εν όψει της ανωτέρω διάκρισης του εγκλήµατος: α) να αναφέρεται ειδικώς αν ο καταδικασθείς αποφάσισε ή εκτέλεσε την πράξη σε ήρεµη ψυχική κατάσταση, ή αν την αποφάσισε και την εκτέλεσε σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής, β) να βεβαιώνεται ότι ο βρασµός ψυχικής ορµής υπήρχε και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της ανθρωποκτονίας, εκτός αν η απόφαση και η εκτέλεση συµπίπτουν χρονικά, οπότε είναι αρκετό να αναφέρεται ότι ο δράστης ενήργησε σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής, και γ) να αιτιολογείται η συνδροµή των στοιχείων που δικαιολογούν τον βρασµό της ψυχικής ορµής, το εάν δηλαδή υπήρξε κάποια προφανής αιτία για την έξαψη της ορµής του δράστη, και εάν η αφορµή ήταν δικαιολογηµένη ή µη. ΠΚ: 299, ΚΠ : 505, 510 παρ. 1 στοιχ., ηµοσίευση: INLAW 2011 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 1549 Έτος: Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 299 του ΠΚ "όποιος, µε πρόθεση σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη", κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, "αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών [6]

7 Σελίδα 7 προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου µε θετική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικώς δε, δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του αυτού άρθρου 299 του ΠΚ, προκύπτει ότι, για την ποινική µεταχείριση του δράστη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την έννοια της διάταξης, απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη, είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της πράξης. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της πράξης, γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια αυτά, δε συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρ. 299 ΠΚ για την επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή της πρόσκαιρης αντί της ισόβιας κάθειρξης. Για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορµής, στο έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε αιφνίδια και απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλά απαιτείται η υπερδιέγερση αυτή να φθάσει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή τη δυνατότητα στάθµισης των αιτιών που κινούν την πράξη ή απωθούν από αυτήν. ΠΚ: 299, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2012 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 669 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ιατρικό σφάλµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Πραγµατογνωµοσύνη. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 28 Π.Κ. "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή πείρα και λογική, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και [7]

8 Σελίδα 8 να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε τη πράξη ή την παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Κατά τη διάταξη αυτή, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξεως, απαιτεί να επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι γενική) νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. H ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια τείνουσα στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος), µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υποχρέου ή από σύµβαση ή από προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Εν όψει αυτών υπάρχει ειδική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αµέλεια ασθενούς, στις περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από αυτόν των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης, για τους οποίους δεν µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργεια ή παράλειψή του δεν ήταν σύµφωνη µε το αντικειµενικά επιβαλλόµενο καθήκον επιµελείας. Η ιδιαίτερη δε νοµική υποχρέωση του ιατρού να αποτρέψει το αξιόποινο αποτέλεσµα του θανάτου του ασθενούς απορρέει από το νόµο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και από την εγγυητική θέση αυτού έναντι της ασφαλείας της ζωής ή της υγείας του ασθενούς που δηµιουργείται κατά την εκτέλεση της ιατρικής πράξεως είτε αφορά ιατρική εξέταση είτε χειρουργική επέµβαση. ΠΚ: 15, 302, ΚΠ : 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 681 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. - Κατά το άρθρο 302 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Κατά δε το άρθρο 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση της αξιοποίνου πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτουµένη κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποίαν όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως [8]

9 Σελίδα 9 συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος υπό τις ίδιες περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, την λογική και την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα, µε βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητές του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Όταν όµως το άνω έγκληµα είναι απότοκο της συντρεχούσης αµελείας περισσοτέρων του ενός προσώπων, έκαστο αυτών κρίνεται ως προς την ευθύνη του αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων, κατά τον λόγον της αµελείας του και εφ' όσον το αποτέλεσµα που επήλθε τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς αυτή. Περαιτέρω η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλεια, εφ' όσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς, που προηγήθη του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ κατά το οποίο "Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, ή µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαιτέρας (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υποχρέου ή από εκουσία ανάληψη της υποχρεώσεως παροχής προστασίας, από σύµβαση ή και σιωπηρώς ή από προηγουµένη πράξη του υπαιτίου που εδηµιούργησε άµεσα τον κίνδυνο επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 28 Π.Κ. η αµέλεια διακρίνεται σε µη συνειδητή, κατά την οποίαν ο δράστης από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του και σε ενσυνείδητη, κατά την οποίαν προέβλεψε µεν ότι από την συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, επίστευεν όµως ότι θα το απέφευγε. ΠΚ: 15, 28, 302, ΚΠ : 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ., ηµοσίευση: INLAW 2012 [9]

10 Σελίδα 10 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 765 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε ο δράστης, σύµφωνα µε τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Όταν το εξ αµελείας έγκληµα είναι απότοκο συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων, το καθένα από αυτά κρίνεται και ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά τα λόγο της αµέλειας που επιδείχτηκε από αυτό και εφ' όσον, πάντως, το επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς αυτήν. Η πράξη ή η παράλειψη του δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το αποτέλεσµα που επήλθε όταν αυτή, κατά την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άµεσα προκάλεσε το αποτέλεσµα και συνεπώς βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό. Αρκεί δε, προς θεµελίωση της ευθύνης, η πράξη ή η παράλειψη να ήταν ένας από τους παραγωγικούς όρους του αποτελέσµατος, χωρίς τον οποίο δεν θα επερχόταν αυτό, αδιαφόρως αν συνέβαλαν και άλλοι όροι, αµέσως ή εµµέσως. Τούτο δε γιατί η κρατούσα στο ποινικό δίκαιο άποψη ακολουθεί τα πορίσµατα της θεωρίας του ισοδυνάµου των όρων, υπό την παραλλαγή της ενεργού αιτίας, εν αντιθέσει προς τη θεωρία της πρόσφορης αιτιότητας, η οποία επικρατεί όσον αφορά την αστική ευθύνη. ΠΚ: 28, 302, ΚΠ : 178, 180, 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2012 [10]

11 Σελίδα 11 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 759 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ευθύνη ιατρού. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 302 ΠΚ προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από αυτές πληµµελήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να είχε τη δυνατότητα αυτός, µε βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από την έλλειψη της προαναφερθείσας προσοχής, είτε δεν προέβλεψε είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν, γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή της παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Ενόψει αυτών, υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αµέλεια στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της επιστήµης για τους οποίους δεν µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργεια του αυτή δεν ήταν σύµφωνη µε το αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. ΠΚ: 28, 302, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., ηµοσίευση: INLAW 2012 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 70 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της [11]

12 Σελίδα 12 ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. ΠΚ: 26, 28, 94, 302, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, Π : 70/1990, Νόµοι: 2224/1994, άρθ. 25, Νόµοι: 1568/1995, άρθ. 23, 32, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 300 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. - Κατά τις διατάξεις των άρθρων 302 παρ. 1 και 314 παρ. 1 α' του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου ή σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών στην πρώτη περίπτωση και µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών στη δεύτερη. Κατά δε τη διάταξη του αρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση των άνω εγκληµάτων απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη [12]

13 Σελίδα 13 παράλειψη αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο πηγάζει. - Κατά το άρθρο 17 του Π 1073/1981, κατά την πραγµατοποίηση εργασιών σε φρεάτια πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον επαρκή αερισµό των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργαζοµένων από αναθυµιάσεις. Κατά δε το άρθρο 94 του ιδίου διατάγµατος, εις χώρους εις του οποίους υφίσταται ένδειξις υπάρξεως αερίων ή κόνεων επιβλαβών για την υγεία... πρέπει προ πάσης εργασίας και κατά τη διάρκεια αυτής να ενεργείται έλεγχος του χώρου δι' ειδικών µέσων υπό προσώπων ειδικών προς τούτο, οριζοµένων υπό του εργοδότου προς εξακρίβωση της επικινδυνότητος,... η έναρξις της εργασίας... θα επιτρέπεται µόνον εφόσον διαπιστούται καταλληλότητα των συνθηκών. Εις περιπτώσεις διαπιστώσεως ακαταλληλότητος... οι επιβλαβείς επικίνδυνες ουσίες πρέπει να απάγονται... δια καταλλήλων διατάξεων. ια την αντιµετώπισιν εκτάκτων περιστατικών, οι απασχολούµενοι πρέπει να εφοδιάζωνται µε τα κατάλληλα κατά περίπτωσιν ατοµικά µέσα προστασίας.... Περαιτέρω κατά το άρθρο 102 του ιδίου διατάγµατος, όλος ο αναγκαίος εξοπλισµός ατοµικής προστασίας να τίθεται εις την διάθεσιν όλων των εργαζοµένων εις το εργοτάξιον και να είναι εις κατάστασιν αµέσου χρησιµοποιήσεως. Οι εκτελούντες το έργον πρέπει να φροντίζουν ώστε τα απαιτούµενα κατά περίπτωσιν ατοµικά µέσα προστασίας να χρησιµοποιούνται υπό των εργαζοµένων. Τέλος κατά το άρθρο ΙΙΙ του αυτού /τος οι υπεργολάβοι και εργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους περί των, κατά φάσιν εργασίας, απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας. ΠΚ: 15, 302, 314, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2013 [13]

14 Σελίδα 14 Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 515 Έτος: Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. - Kατά τη διάταξη του άρθρ. 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του (άνευ συνειδήσεως αµέλεια), είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν (ενσυνείδητη αµέλεια). Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω από τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως, η αµέλεια δε συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο πηγάζει. ΠΚ: 15, 302, [14]

15 Σελίδα 15 ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. E, ΚΟΚ: 9, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Αντίσταση κατά της Αρχής Αριθµός απόφασης: 44 Έτος: Αντίσταση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Από τη διάταξη του άρ. 167 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της αντίστασης, στην περίπτωση που η ενεργεία του δράστη τείνει στην παράλειψη νόµιµης πράξης της αρχής ή του υπαλλήλου, απαιτείται η πράξη, σε παράλειψη της οποίας τείνει ο εξαναγκασµός, να είναι νόµιµη, δηλαδή να βρίσκεται µέσα στον κύκλο της κατά νόµο αρµοδιότητας της αρχής ή του υπαλλήλου και να συντρέχουν οι ουσιώδες τύποι που τάσσονται γι' αυτήν. Προσαπαιτείται η χρήση βίας ή απειλή βίας ή βιαιοπραγία κατά του υπαλλήλου, στην έννοια δε της βίας περιλαµβάνεται τόσον η σωµατική όσον και η ψυχολογική, αλλά και κάθε είδους ενέργεια, που να µπορεί να διεγείρει στον υπάλληλο φόβο και να τον παρεµποδίσει στην εκτέλεση της υπηρεσιακής πράξης. Εµπίπτει στην έννοια αυτή της βίας και η βίαιη απώθηση του υπαλλήλου, η οποία είναι τρόπος ασκήσεως σωµατικής βίας. ΠΚ: 167, ΚΠ : 510 παρ.1 στοιχ., 510 παρ.1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Απιστία Αριθµός απόφασης: 816 Έτος: Απιστία δικηγόρου. Υπεξαίρεση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (στο βούλευµα). - Κατ' άρθρον 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' ΠΚ όπως η παρ. 1 συνεπληρώθη µε το άρθρο 14 παρ. 3α του Ν. 2721/1999 και η παρ. 2 αυτού αντικατεστάθη µε το άρθρο 1 9 του Ν. 2408/1996 "Όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους..." και "Αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητος του ως εντολοδόχου... (ή διαχειριστού ξένης περιουσίας), ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών...". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση της κακουργηµατικής υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειµενικώς α)το υλικό αντικείµενο αυτής, που είναι κινητό πράγµα, όπως είναι και το χρήµα να είναι ολικά [15]

16 Σελίδα 16 ή εν µέρει "ξένο", υπό την έννοιαν ότι βρίσκεται σε ξένη εν αναφορά µε τον δράστη, κυριότητα, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο β)το ξένο πράγµα να περιήλθε µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστου και να ήτο κατά τον χρόνο της πράξεως στην κατοχή του γ)να έγινε παράνοµη ιδιοποίηση αυτού από τον δράστη, δηλαδή να έγινε χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωµα που παρέχεται σ' αυτόν ως τοιαύτη, δ)ως ιδιοποίηση θεωρείται κάθε πράξη εκδηλωτική της εκ µέρους του κατέχοντος το πράγµα προθέσεως να το ενσωµατώσει στη δική του περιουσία, χωρίς να αρκεί δηλαδή, πρόθεση ιδιοποιήσεως, έστω και αν αυτή ανεκοινώθη εις τρίτον, αλλ' απαιτείται έµπρακτη δήλωση εξωτερικής συµπεριφοράς, που να µπορεί να αναγνωρισθεί αντικειµενικώς ως πραγµάτωση της θελήσεως για ιδιοποίηση ε)το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και επί πλέον, να συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτίου κάποια από τις περιοριστικώς στο άνω άρθρο (παρ. 2) διαλαµβανόµενες καταστάσεις ή ιδιότητες όπως εκείνη του εντολοδόχου ή του διαχειριστού ξένης περιουσίας. Υποκειµενικώς απαιτείται δολία προαίρεση του υπαιτίου που εµφανίζεται, ως προανεφέρθη, µε την θέλησή του να ενσωµατώσει ο δράστης το ξένο πράγµα στη δική του περιουσία χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο. Κατά ταύτα υπαίτιος υπεξαιρέσεως σε βαθµό κακουργήµατος καθίσταται και ο εντολοδόχος νοούµενος ως τοιούτος ο κατά τα άρθρα 713 επ.ακ. Πρέπει, δηλαδή, µεταξύ του παθόντος και του δράστου της υπεξαιρέσεως να έχει συναφθεί σύµβαση εντολής όπως στην περίπτωση που ανατίθεται σε δικηγόρο από τον εντολέα του να εισπράξει για λογαριασµό του, από οφειλέτη και ο δικηγόρος αρνείται να αποδώσει στον εντολέα το ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ποσόν και το ιδιοποιείται παρανόµως. - Κατ'άρθρο 233 ΠΚ " ικηγόρος ή άλλος νοµικός παραστάτης που βλάπτει µε πρόθεσή του εκείνον, των συµφερόντων του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία, ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί µε συµβουλές ή µε παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών..." Ούτω για να υπάρξει ευθύνη εκ του άρθρου αυτού απαιτούνται: α) ιδιότητα δικηγόρου ή άλλου νοµικού παραστάτη, κατά τον χρόνο της πράξεως (είναι ιδιαίτερο έγκληµα) β) ανάθεση υποθέσεως µε εντολή ή µε έµµισθη εντολή και ενέργεια στα πλαίσια της εντολής γ) βλάβη των συµφερόντων εκείνου, του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία (είναι έγκληµα βλάβης, ως βλάβης νοούµενως της οικονοµικής ή της διαδικαστικής) όπως είναι η συνοµολόγηση συµβιβασµού, κατά περιορισµόν της απαιτήσεως του πελάτου του, χωρίς την εντολή ή πληρεξουσιότητα ή συναίνεση αυτού, σε ολοσχερή εξόφληση µεγαλυτέρας απαιτήσεώς του, δ) δόλος του δράστου, που περιλαµβάνει την πρόθεση αυτού να προκαλέσει βλάβη των συµφερόντων του εντολέως (αρκεί δε και ενδεχόµενος δόλος) ε)αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της συµπεριφοράς του δικηγόρου και της βλάβης, ή δε πρόθεση βλάβης προκύπτει από τα δεκτά γενόµενα περιστατικά. Εξάλλου το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ή έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. ε' του ιδίου κωδικός λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την [16]

17 Σελίδα 17 προανάκριση, για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες εκρίθη ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται τι προέκυψεν εξ ενός εκάστου αυτών, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. ΠΚ: 233, 375, ΚΠ : 484, ΑΚ: 713 επ., ηµοσίευση: INLAW 2012 Αδικήµατα - Αποπλάνηση παιδιών Αριθµός απόφασης: 63 Έτος: Αποπλάνηση παιδιού. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Περιεχόµενο έφεσης. Υπέρβαση εξουσίας. - Από τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου απ' αυτήν εγκλήµατος της αποπλάνησης παιδιού απαιτείται οποιαδήποτε υπό γενετήσια άποψη ασελγής πράξη µε πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών, κατά τις σ' αυτήν ως προς την ηλικία διακρίσεις και προβλεπόµενες αντίστοιχα ποινές, η οποία αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του δράστη. Με την έννοια αυτή αποτελεί ασελγή πράξη όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά η ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών του σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη µε τα γεννητικά όργανα του ανηλίκου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα του παιδιού, εφόσον κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του δράστη, διότι και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της παιδικής ηλικίας. Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει, ότι το πρόσωπο κατά του οποίου κατευθύνεται η πράξη του έχει ηλικία κατώτερη των 15 ετών, αρκεί, όµως, ως προς το σηµείο αυτό και ο ενδεχόµενος δόλος, που υπάρχει όταν ο δράστης αµφιβάλλει ως προς την ηλικία του παθόντος. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' αυτόν πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχει σηµασία. ΠΚ: 84, 339, ΚΠ : 474, 476, 486, 498, 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Η, ηµοσίευση: INLAW 2013 [17]

18 Σελίδα 18 Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία Αριθµός απόφασης: 441 Έτος: Παθητική δωροδοκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατ' άρθρο 235 ΠΚ όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο Ν. 2802/ "Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά". Κατά δε την παρ.1 του αυτού άρθρου, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το δεύτερο άρθρο στοιχ. Α' του Ν. 3666/ , υπάλληλος ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει άµεσα ή µε την µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από την τελευταία διάταξη προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος της παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας) απαιτείται, όπως, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263 Α' ΠΚ α)τα δώρα ή ανταλλάγµατα, που δεν αρµόζουν σε αυτόν να δίδονται ή και να υπάρχει υπόσχεση τούτων, για µελλοντική ή τελειωµένη ενέργεια ή παράλειψή του, χωρίς να ενδιαφέρει εάν πραγµατοποιήθη ή όχι η µέλλουσα ενέργεια στην οποία απέβλεπαν οι άνω παροχές και υποσχέσεις ή αν ο υπάλληλος σκόπευε πράγµατι και σπουδαίως να προβεί εις την εν λόγω ενέργεια, αφού το έγκληµα τελειούται µε την προσφορά, δόση κ.τ.λ. των ανωτέρω ωφεληµάτων και β)η ενέργεια ή παράλειψή του να περιλαµβάνεται στον κύκλο της αρµοδιότητός του και να ανάγεται στην υπηρεσία του η να αντίκειται στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται ή προκύπτουν από τον νόµο ή τους υπηρεσιακούς κανονισµούς ή τις διαταγές ή οδηγίες των προϊσταµένων του ή την υπηρεσιακή του σχέση ή την φύση της υπηρεσίας του (ΟλΑΠ 6/1998).Το έγκληµα της παθητικής δωροδοκίας είναι υπαλλακτικώς µικτό και πραγµατώνεται είτε µε κάθε ένα ξεχωριστά από τους εις την άνω διάταξη καθοριζοµένους τρόπους είτε και µε όλους µαζί, οι οποίοι µπορεί να συντρέχουν, διότι αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληµατικής δράσεως, ήτοι ενός µόνον εγκλήµατος και έκαστος αυτών δεν αποκλείει τον άλλο. ΠΚ: 13, 235, 263Α, ΚΠ : 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ, 510 παρ. 1 στοιχ Ε, ηµοσίευση: INLAW 2012 [18]

19 Σελίδα 19 Αδικήµατα - Κλοπή Αριθµός απόφασης: 245 Έτος: Κλοπή. ιακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. - Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου, µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν µέρει κινητό πράγµα µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγµα και θεµελίωση νέας σ' αυτά κατοχής από το δράστη ή τρίτο µε το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, είναι δε αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε τελικά, όπως και το κίνητρο της κλοπής. Στην έννοια της κατοχής που µπορεί να διαρκέσει και για λίγο χρόνο, περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος, όσο και η βούληση για την εξουσίασή του, δηλαδή να το έχει δικό του, να το χρησιµοποιεί και δεν παύει να υπάρχει τέτοιος σκοπός αν δεν µπορεί να το µεταβιβάσει περαιτέρω. Η αφαίρεση απαιτείται να έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πράγµατος. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 374 Π.Κ. που αναφέρεται στις διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής, η πράξη αυτή τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, µεταξύ των άλλων σε περίπτωση που η πράξη συντελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ Π.Κ. όπως ισχύει κατ' επάγγελµα τέλεση της πράξεως συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση αυτής ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Επανειληµµένη τέλεση συντρέχει και επί διαπράξεως του εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση αφού πρόκειται για µορφή πραγµατικής οµοειδούς συρροής. ΠΚ: 372, 374, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., ηµοσίευση: INLAW 2012 [19]

20 Σελίδα 20 Αδικήµατα - Κλοπή Αριθµός απόφασης: 462 Έτος: Κλοπή. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ.1α ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε θετική ενέργεια από την κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν µέρει κινητό πράγµα παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγµα και στη θεµελίωση νέας σ' αυτόν κατοχής από το δράστη ή τρίτο µε το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, στην έννοια δε της κατοχής, που εκφράζει εξουσίαση κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα, περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος όσο και η βούληση για την εξουσίασή του. Η αφαίρεση αυτή απαιτείται να έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πράγµατος. Το έγκληµα της κλοπής θεωρείται τετελεσµένο ευθύς ως εκείνος που αφαίρεσε το ξένο πράγµα από την κατοχή άλλου θέσει αυτό ολοκληρωτικά στην κατοχή του. Η αξία του αντικειµένου της κλοπής δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεώς της εφόσον δεν χαρακτηρίσθηκε ως κλοπή αντικειµένου ιδιαίτερα µεγάλης αξίας. - Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 περ.α' του ΠΚ µε την οποία ορίζεται ότι µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, προκύπτει ότι για την συντέλεση της ηθικής αυτουργίας σε αξιόποινη πράξει πρέπει να συντρέξουν α)η µε οποιοδήποτε τρόπο, όπως µε συµβουλές, εκµετάλλευση πλάνης, πραγµατικής ή νοµικής, χορήγηση ή υπόσχεση αµοιβής, ή µέσο όπως µε προτροπές (παρακίνηση, ενθάρρυνση, παρόρµηση) ή µε παραινέσεις πειθώ και φορτικότητα, πρόκληση της αποφάσεως από κάποιον σε άλλον να τελέσει ορισµένη άδικη πράξη και β)ο άλλος να διέπραξε την αξιόποινη αυτή πράξη την οποία αποφάσισε µε τον πιο πάνω τρόπο. Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της αποφάσεως για την διάπραξη από τον άλλο της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε τη θέληση και γνώση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως. ΠΚ: 46, 372, ΚΠ : 510 παρ.1 στοιχ., ηµοσίευση: INLAW 2013 [20]

21 Σελίδα 21 Αδικήµατα - Κλοπή Αριθµός απόφασης: 404 Έτος: Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ.1 του ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. ΠΚ: 372, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Κλοπή Αριθµός απόφασης: 47 Έτος: Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. - Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρ. 372 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί ξένο, (ολικό ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου, µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου, ξένο, ολικά ή εν µέρει, κινητό πράγµα, µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγµα, και στη θεµελίωση νέας σ' αυτό κατοχής από τον δράστη ή τρίτο, µε τον σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, είναι σε αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε τελικά, όπως και το κίνητρο της κλοπής, στην έννοια δε της κατοχής, που µπορεί να διαρκέσει και για λίγο χρόνο, περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος, όσο και η βούληση για την εξουσίασή του, δηλαδή να το έχει δικό του, να το χρησιµοποιεί και δεν παύει να υπάρχει τέτοιος σκοπός αν δεν µπορεί να το µεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτο. Η αφαίρεση απαιτείται να έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πράγµατος. Αντικείµενο ιδιοποίησης µπορεί να είναι και έγγραφα αποδεικτικά δικαιώµατος, δηλαδή η υλική τους υπόσταση, όπως είναι φάκελοι που περιέχουν έγγραφα του λογιστηρίου της επιχειρήσεως, λ.χ. τιµολόγια, δελτία αποστολής, παραστατικά δαπανών κ.λ.π. συναλλαγών, που αποτελούν την βάση λογιστικών εγγράφων, τα οποία δεν ενσωµατώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται [21]

22 Σελίδα 22 µε τον, κατά την ανωτέρω έννοια, σκοπό ιδιοποίησης. Η αξία του αντικειµένου της κλοπής δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασής της και εφόσον αυτή δεν χαρακτηρίστηκε ως κλοπή µε αντικείµενο ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, πράγµα που αποτελεί επιβαρυντική περίσταση του εγκλήµατος αυτού και κρίνεται ανελέγκτως από το δικαστήριο της ουσίας, δεν απαιτείται ειδικότερος προσδιορισµός της αξίας του πράγµατος που παράνοµα αφαιρέθηκε. Μόνον αν υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας αυτοτελής ισχυρισµός ότι το αντικείµενο της κλοπής είναι ευτελούς αξίας, που οδηγεί σύµφωνα µε το άρ. 377 του ίδιου Κώδικα, στην επιεική µεταχείριση του δράστη, ανακύπτει υποχρέωση για ειδική αιτιολόγηση, κατά τα κατωτέρω, της κρίσεως του δικαστηρίου, αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ή όχι ευτελούς αξίας. ΠΚ: 26, 27, 83, 372, 377, ΚΠ : 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, ηµοσίευση: INLAW 2013 Αδικήµατα - Ναρκωτικά Αριθµός απόφασης: 36 Έτος: Ναρκωτικά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πρακτικά. Απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' και ζ' του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 20 του Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά, Ν. 3459/2006 ), µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές καθείρξεως και χρηµατική τιµωρείται όποιος, εκτός άλλων, αγοράζει, πωλεί ή κατέχει ναρκωτικά, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η ηρωίνη (άρθρο 1 παρ. 2 πιν. Α' αριθ. 5 του ως άνω Κώδικα). ΚΠ : 141, 510 παρ. 1 στοιχ. Γ, 510 παρ. 1 στοιχ., 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5, ηµοσίευση: INLAW 2012 Αδικήµατα - Ναρκωτικά Αριθµός απόφασης: 787 Έτος: Παραβίαση του Νόµου περί Ναρκωτικών. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. - Μεταξύ των αυτοτελών ισχυρισµών, που µπορούν να προβληθούν από τον κατηγορούµενο για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, είναι και οι: 1) Προµήθειας ή κατοχής ναρκωτικών για ιδία αποκλειστική χρήση, που αποδεδειγµένα [22]

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-261 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-261 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-261 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ιονυσοπούλου Αθανασία: Προγνωστικές αποφάσεις στο ποινικό δικονοµικό δίκαιο. Το παράδειγµα της προσωρινής κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας Αριθµός απόφασης: 540 Έτος: 2009 - Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-180 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-180 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-180 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης Αριθµός απόφασης: 1468 Έτος: 2012 - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό [ 2 ]

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-192 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 524 Έτος: 2009 - Παραβίαση αγορανοµικών διατάξεων. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 433 Έτος: 2012 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-155 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 819 Έτος: 2011 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών από αμέλεια, τόσο περισσότερο όσο η

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 3 Άρθρο 13 4 Έννοια όρων του Κώδικα Άρθρο 292Β 5 Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων Άρθρο 292Γ 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ποια τα στοιχεία της κλοπής; Κλοπή : άρθρο 372 Στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-127 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 215 Έτος: 2011 - Παράβαση αγορανοµικών διατάξεων. Έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-142 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 1911 Έτος: 2010 - Παρότρυνση ή παρενόχληση προσώπου ή οµάδας προσώπων να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1914/2008 (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: ZJh9qcqtFcGW&apof=1914_2008

Αρείου Πάγου 1914/2008 (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή:  ZJh9qcqtFcGW&apof=1914_2008 Αρείου Πάγου 1914/2008 (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=rkka5b7u5asbqcxeh6 ZJh9qcqtFcGW&apof=1914_2008 Θέμα Ακυρότητα απόλυτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη

Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική Μαρτίου Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Ιατρική Ευθύνη &Βιοηθική 14 15 Μαρτίου 2014 Ζητήματα απόδειξης στην ποινική ιατρική ευθύνη Υποκειμενικό Στοιχείο ΑΠ 45/2013: Από το συνδυασμό των διατάξεων 302 παρ.1 και 28 ΠΚ προκύπτει ότι απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου

Ευγένιος Αρ. Γιαρένης Αντεισαγγελέας του Στρατοδικείου Ιωαννίνων ρ. ηµοσίου ικαίου Παντείου Πανεπιστηµίου Η µη αναγραφή του άρθρου 15 ΠΚ επί του κλητηρίου θεσπίσµατος, σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από αµέλεια µε παράλειψη από έχοντα ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος δράστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Αιτιολογίας επάρκεια, Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου, Δόλος. Περίληψη:

Θέμα. Αιτιολογίας επάρκεια, Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου, Δόλος. Περίληψη: Αρείου Πάγου 1115/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=m287y5yfgbkax1e82y V81DT4DJWAZN&apof=1115_2010 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Xειρίστρια: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας.

Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας. Αρείου Πάγου 1989/2008 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=8zxtk6eu6yi8bmz7rhpu TmH2f8qoFo&apof=1989_2008 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 678/1998 Πηγή: Ποιν. Χρονικά ΜΘ/99, σελ. 321

Άρειος Πάγος: 678/1998 Πηγή: Ποιν. Χρονικά ΜΘ/99, σελ. 321 Άρειος Πάγος: 678/1998 Πηγή: Ποιν. Χρονικά ΜΘ/99, σελ. 321 Στοιχεία ανθρωποκτονίας εξ άνευ συνειδήσεως αµελείας. -Όταν η αµέλεια αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς απαιτείται η συνδροµή όχι µόνο των όρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αρείου Πάγου 1431/2013 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή : http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=zu4rnue9dk1e6njtc4 H6XKLLNR8AWA&apof=1431_2013 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Στυλιανό Μοσχολέα Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Μπάκα και Γεώργιο Σαραντινό - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Στυλιανό Μοσχολέα Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Μπάκα και Γεώργιο Σαραντινό - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες. Αριθμός 1273 /2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Στυλιανό Μοσχολέα Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Μπάκα και Γεώργιο Σαραντινό - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-55 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-55 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-55 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Μπέκας Γιάννης: Οικονοµικό έγκληµα και ποινική δικονοµία ηµοσίευση: Αρχείο Νοµολογίας, 2010, σελίδα 507 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας».

Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας». Αθήνα 12/9/2016 Προς Το Δ.Σ. και τα μέλη της ΕΔΑΕ. Θέμα: «Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών για μη χρήση κράνους συνεπεία δερματοπάθειας». Με την παρούσα έχω την τιμή να σας εκθέσω τα ακόλουθα: Για την lege

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... VII Εισαγωγή... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τα προς δόμηση υλικά για τη δογματική κατασκευή της εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η δογματική ύλη της μη γνήσιας παράλειψης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό Σε ταραχές στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώθηκαν εμπρησμοί κι λεηλασίες. Την επόμενη ημέρα σε ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28

Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28 Αρείου Πάγου: 1578/1993 Πηγή: Ποιν.Χρ. Μ ' 1994, σ. 28 Περίληψη: Ο κατηγορούµενος, ο οποίος κατά την διενέργεια προανακρίσεως είχε προβεί σε δήλωση της κατοικίας ή διαµονής του θεωρείται κατά πλάσµα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Δικηγόρος Αθηνών Απόσπασμα σημειώσεων 3ης Συνάντησης Ποινική δικονομία: σύνολο κανόνων δικαίου που καθορίζουν τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης και η διαδικασία που μέσω αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά

Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ» Η υποχρέωση εχεμύθειας και ο κύκλος των προσώπων που αφορά Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-71 [ 2 ]

Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-71 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-71 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα Αριθµός απόφασης: 851 Έτος: 2009 - Αγορανοµικά αδικήµατα. Νόθευση καυσίµων. Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 2073/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: 5PGYCYHPW792&apof=2073_2009

Αρείου Πάγου 2073/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή:  5PGYCYHPW792&apof=2073_2009 Αρείου Πάγου 2073/2009 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=oedimqabuiyrjg586j 5PGYCYHPW792&apof=2073_2009 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων

Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Ποινικές όψεις της μετάβασης από το θεραπευτικό στον παρηγορικό στόχο σε ασθενείς ανιάτων χρόνιων θανατηφόρων νόσων Αναστάσιος K. Καντιάνης Dr. jur. - Δικηγόρος Αλλαγή ιατρικού στόχου επί: Ασθενών προχωρημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1037/2009 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: hgdbsqrhu6&apof=1037_2009

Αρείου Πάγου 1037/2009 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή:  hgdbsqrhu6&apof=1037_2009 Αρείου Πάγου 1037/2009 (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_display.asp?cd=dkloqopj4fd5wza1zwlt hgdbsqrhu6&apof=1037_2009 Θέμα Αιτιολογίας επάρκεια, Ελαφρυντικές περιστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι.

Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι. Απόφαση 134 / 2012 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Θέµα Ναρκωτικά, Ανθρωποκτονία από αµέλεια, Σωµατική βλάβη από αµέλεια, Πρόσθετοι λόγοι. Περίληψη: Οδήγηση µεταφορικού µέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του 1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του ΑΤ Συντάγματος) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑ των Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στην πρόταση νόµου «Τροποποίηση του ν. 3213/2003 «ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών ΜΜΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων» Προς τη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από άποψη κληρονοµικού δικαίου ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση)

Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016. Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Αρ πρωτ 1824 Ημ. 16/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς Του ΕΚΕΨΥΕ (μία θέση) Το Δ.Σ του ΕΚΕΨΥΕ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ενότητα Εγκλήματα διαφθοράς

3 η Ενότητα Εγκλήματα διαφθοράς 3 η Ενότητα Εγκλήματα διαφθοράς Το δωδέκατο κεφάλαιο του ΠΚ διαμορφώνεται ως εξής: ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι. Εγκλήματα δωροδοκίας Τα άρθρα 235-237 Α καθώς και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1627 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έγγραφο που έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ 1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Θάνος Αν. Αλεξόπουλος Δικηγόρος μέλος ΔΣΑ Νομικός Σύμβουλος Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ. 1 2 Η ευθύνη διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό του προσδιοριστικού στοιχείου της αμέλειας, επιφέροντας

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το Ποινικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την τιμωρία των εγκλημάτων (ποινικών αδικημάτων). Διακρίνεται σε Ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 Αθήνα, 10-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/57-2/10-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 12 th ANNUAL ATHENS TAX FORUM ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του ν.4281/2014 Εταίρος Ομιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 32η ιδακτική Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΑ) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις Κατηγορίες προσώπων ανάλογα µε την ικανότητα για δικαιοπραξία Από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τους κ.κ Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας Με αφορμή την ένταση φαινομένων εκδήλωσης

Προς. Τους κ.κ Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας Με αφορμή την ένταση φαινομένων εκδήλωσης Αθήνα, 13-10-2014 Αριθ. πρωτ. 4372 Αριθ. Εγκυκλίου: 4 Προς Τους κ.κ Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας ------------------------------------- Με αφορμή την ένταση φαινομένων εκδήλωσης συμπεριφορών βασανισμού,

Διαβάστε περισσότερα